Socialrådgivermanual. til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialrådgivermanual. til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Udarbejdet af:"

Transkript

1 Socialrådgivermanual til indvandrere og traumatiserede flygtninge i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Udarbejdet af: Gosia C. Sørensen & Ida Ghiai Maj

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri... 3 Målgruppe... 3 Introduktion af behandlingspakker i CTP... 5 T-pakke (Traume-pakke):... 5 U-pakke (Udrednings-pakker):... 5 S-pakke (Sygepleje-pakke):... 5 P-pakke (psykolog-pakke):... 6 L-pakke (læge-pakke):... 6 Socialrådgiveren i CTP... 7 Socialrådgivernes mødestruktur i CTP... 7 Metode... 7 Den socialfaglige indsats... 8 Ratingskalaer... 8 Socialrådgiverens rolle... 8 Typiske sociale problemstillinger... 9 Børn Eksempler på løsningsforslag: Muligheder for forlængelse af sygedagpenge Muligheder ved begrænset arbejdsevne på grund af psykisk sygdom Muligheder ved manglende bolig Uforudsigelige ekstra udgifter Permanent opholdstilladelse/dansk statsborgerskab Tillæg til uddannelse Børn Netværk/familie Økonomisk hjælp til transport Undervisning i CTP Patientundervisning Fyraftensmøde Intern undervisning Studerende

3 Indledning Om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) er en sammenlægning af Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge (PTF) samt Videnscenter for Transkulturel Psykiatri (VFTP). VFTP blev i 2002 etableret af Indenrigs- og sundhedsministeriet hvor det primære arbejde bestod i opsamling af viden og erfaring om indvandreres og flygtninges psykiske lidelser. VFTP har ligeledes behandlet patienter med indvandrer- og flygtningebaggrund med transkulturelle psykiske problemstillinger. Derudover har VFTP formidlet viden til sundhedspersonale indenfor det psykiatriske område der arbejder med transkulturelle problemstillinger omkring indvandreres psykiske lidelser samt inspiration til at udvikle metoder og sikre kvaliteten i arbejdet. PTF blev oprettet som en del af Region Hovedstadens Psykiatri i april Målgruppen for PTF var voksne flygtninge eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Henviste skal have symptomer forenelig med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD og/eller depression. Disse mennesker har ofte multiple, langvarige traumatiske oplevelser og tab bag sig. Forskning indenfor behandling af traumatiserede flygtninge har siden oprettelsen af klinikken været en integreret del af behandlingen. I januar 2013 førte det til en sammenlægning af VFTP og PTF, og hermed blev Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) grundlagt. Hermed er målgruppen nu både flygtninge med traumerelateret psykiske lidelser samt transkulturelle patienter hvor tværkulturelle problemstillinger har en væsentlig indflydelse på alle typer af psykiske lidelser. I CTP er behandlingspakkerne tilrettelagt efter patienternes behandlingsbehov og dermed ikke efter patientens diagnose. Hidtil foreligger der ingen evidens for, hvilken psykoterapeutisk behandling som er mest effektfuld til symptomlindring for traumatiserede flygtninge. CTP lægger derfor stor vægt på at bidrage til klinisk effektforskning på området, blandt andet igennem standardisering og manualisering af al behandling. Alle vores patienter har anden etnisk baggrund end dansk, hvorfor kulturelle aspekter er fuldt integreret i vores socialfaglige praksis. Der er ansat to socialrådgivere med den interkulturelle/internationale studieretning med henblik på at styrke socialfaglige kompetencer i arbejdet med patienter af anden etnisk baggrund end dansk. Denne uddannelseslinie har beskæftiget sig med socialt arbejde og sociale problemstillinger i et globalt perspektiv samt ekstra fokus på interkulturelle problematikker blandt flygtninge og indvandrere i Danmark. Målgruppe Social- og Integrationsministeriet skønner at ca. 30 % af de flygtninge, der kommer til Danmark lever med PTSD. Vores grundindstilling til flygtninge bør være, at de er raske mennesker, der reagerer normalt på unormale hændelser i deres liv 1. Målgruppen i CTP er voksne flygtninge, migranter eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Henviste skal have symptomer forenelig med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD, angst og/eller depression. Disse mennesker har ofte multiple, langvarige traumatiske oplevelser og tab bag sig. PTSD-lidelsen er karakteriseret ved grundsymptomer som tilbagevendende genoplevelser af traumet i flashbacks eller mareridt, bestræbelser på at undgå situationer, der minder om traumet, helt eller delvist amnesi for den traumatiske oplevelse, emotionel afsondrethed og forhøjet alarmberedskab. 1 Marianne Skytte Etniske minoritetsfamilier Kap. 4 Eksil og integration. 3

4 På behandlingstidspunktet lever patienterne i eksil/migrationstilværelse i et land, hvor sprog og kultur ofte opleves som værende meget fremmedartet, og de plages ofte af akutte bekymringer af social karakter, eksempelvis økonomi, job, boligsituation og ofte den kritiske situation i deres hjemlande. Herudover medfører migration og flugttilværelsen en række uigenkaldelige tab, som kan komplicere sorgprocessen yderligere. Bl.a. tab af socialt netværk, tab af gratifikation, tab af uddannelses- og erhvervskompetencer, tab af modersmål som alment kommunikationsmiddel, tab af kulturelle identitet, tab af hidtidige tilknytning til eget land samt yderligere individuelle tab 2. Den samlede mængde af ovennævnte symptomer og faktorer medfører, at det ofte er en vanskelig udfordring at behandle traumatiserede flygtninge og indvandrere. 2 Marianne Skytte Etniske minoritetsfamilier Kap. 4 Eksil og integration. 4

5 Introduktion af behandlingspakker i CTP T-pakke (Traume-pakke): Målgrupper: Voksne flygtninge med en traumerelateret psykisk lidelse. Fundamentet i behandlingen er evidensbaseret med udgangspunkt i individuel psykoedukation og antidepressiv medicin. Behandling og forskning er integreret i hinanden. Det er den samme behandling, rating og journalføring, som finder sted uanset om patienten er med i forsøg eller ej. Varighed: Et almindeligt behandlingsforløb strækker sig over ½ år og består af 10 lægesamtaler, 16 psykologsamtaler og 2-3 socialrådgiversamtaler. U-pakke (Udrednings-pakker): Når lægen ved visitationen ikke mener at patienten umiddelbart skal afsluttes og ikke umiddelbart mener at patienten er målgruppe for en T-pakke iværksættes en mere grundig udredning. Behandlingsydelser: 1 sygeplejerske samtale (2 timer), 1 psykolog samtale (1 time) samt 1 socialrådgiver samtale (1 time). Varighed: Indenfor 1 måned afholdes samtalerne efterfulgt af drøftelse i behandlingskonference. Sygeplejersken er kontaktperson og sørger for at sekretariatet booker disse 3 tider samt en tid til drøftelse på behandlingskonference. Ved tilbud om behandlingspakke skriver behandlingsansvarlig læge til egen læge + evt. anden henviser med orientering om behandlingstilbud og socialrådgiver skriver til kommunen. Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver et orienterende brev til kommunen. S-pakke (Sygepleje-pakke): Målgruppe: Til patienter som typisk har behov for en mere bred støtte af såvel sygeplejerske, læge og socialrådgiver men hvor psykoterapi er mindre relevant. Behandlingen består af 1 til 2 moduler. Modul 1 Behandlingsydelser: 12 sygeplejerske samtaler, 3 lægesamtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: 3 måneders forløb med ugentlige sygeplejerske samtaler og månedlige lægesamtaler (lægges så vidt muligt i forlængelse af hver 4. sygeplejerske samtale). Hvis patienten afsluttes efter modul 1 lægges den sidste læge- og sygeplejerske samtale samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Kontaktperson: Sygeplejerske Konference: Hvis behandlerne skønner, at det evt. kunne være en fordel at forlænge behandlingsforløbet med modul 2 tages patienten af sygeplejersken op på B-konf. mht. en kort drøftelse. Modul 2 Behandlingsydelser: 6 sygeplejerske samtaler, 3 læge samtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: Supplerende 3 måneders forløb med sygeplejerske samtaler 2 gange om måneden og lægesamtale 1 gang om måneden (lægges evt. i forlængelse af hver 2. sygeplejerske samtale). Den sidste læge- og sygeplejerske samtale lægges samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Formidling: Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver orienterende brev til kommunen. 5

6 P-pakke (psykolog-pakke): Målgrupper: Til patienter som typisk har et afgrænset behov for og ønske om psykoterapi, og hvor man ikke har udtalt behov for medicinsk behandling eller social og sygeplejefaglig intervention. Modul 1 Behandlingsydelser: 12 psykoterapi samtaler ved psykoterapeut - psykolog / sygeplejerske (EMDR), 1 læge samtale, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: 3 måneders forløb med ugentlige psykoterapi samtaler. Hvis patienten afsluttes efter modul 1 lægges den sidste læge- og psykoterapeut samtale samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Kontaktperson: Psykoterapeut Konference: Hvis psykoterapeuten efter nogle måneder vurderer, at det evt. kunne være en fordel at forlænge behandlingsforløbet med modul 2 tages patienten af psykoterapeuten kort op på B-konf. Hvis behandlingen forlænges, så udskydes læge samtale. Modul 2 Behandlingsydelser: 6 psykoterapi samtaler, 1 læge samtale, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov. Varighed: Supplerende 3 måneders forløb med psykoterapi samtaler 2 gange om måneden. Den sidste læge- og psykoterapeut samtale lægges samlet som en afsluttende evaluerings samtale. Formidling: Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver et orienterende brev til kommunen. L-pakke (læge-pakke): Målgruppe: Til patienter som typisk er meget dårlige, ofte psykotiske, fremmøde er tvivlsomt, kun kan forholde sig til få personer, har behov for justering af medicin og basal støtte, evt. snarlig viderehenvisning til f.eks. DPC. Modul 1 Behandlingsydelser: 6 læge samtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov Varighed: 3 måneders forløb med 2 læge samtaler om måneden. Hvis patienten afsluttes efter modul 1 er den sidste samtale en afsluttende evaluerings samtale. Kontaktperson: Læge Konference: Hvis lægen efter nogle måneder vurderer, at det evt. kunne være en fordel at forlænge behandlingsforløbet med modul 2 tages patienten af lægen kort op på B-konf. Modul 2 Behandlingsydelser: 3 læge samtaler, 0-3 socialrådgiver samtaler efter behov Varighed: Supplerende 3 måneders forløb med læge samtale 1 gang om måneden. Formidling: Ved afslutning skriver behandlingsansvarlig læge UK og socialrådgiver et orienterende brev til kommunen. Alment praktiserende læger, speciallæger i psykiatri samt læger fra de psykiatriske centre kan henvise til CTP. 6

7 Socialrådgiveren i CTP Socialrådgiverne i CTP er en del af en større socialrådgivergruppe i Psykiatrisk Center Ballerup (PCB) på 19 socialrådgiveransatte samt 1 faglig leder. Socialrådgivernes mødestruktur i CTP Faggruppemøde Der afholdes faggruppemøder hver første onsdag i måneden i tidsrummet kl skiftevis på alle 3 matrikler (Gentofte, Ballerup og Gladsaxe). Her drøftes socialfaglige problemstillinger og meddelelser fra ledelsen. Der tages referat på skift, som sendes ud til hele socialrådgivergruppen. Socialrådgivermøde og supervision Herudover afholdes et ugentligt møde på 1½ time med de socialrådgivere som sidder på samme matrikel. Gentofte og Gladsaxe holder sammen skiftevis på hver matrikel. Her drøftes typisk individuelle sager og problemstillinger og faglig sparring. Samme gruppe modtager ligeledes ekstern supervision hver 2. måned. Koordinationsmøde Hver mandag afholdes koordinationsmøde for alle ansatte i CTP i tidsrummet kl Overlægen fungerer som mødeleder. Der laves indledningsvist en dagsorden, hvor hver deltager melder ind med punkter. Det kan have karakter af almindelig information, orientering, forslag, opklarende spørgsmål, drøftelser, etc. Der tages på skift referat som gemmes på P-drevet. Referent for ugen tager ligeledes morgenmad med om onsdagen samt sørger for orden i køkkenet hele ugen. Fælles morgenmad Hver onsdag (inden behandlermøde) spiser alle ansatte på CTP morgenmad medbragt på skift af en af de ansatte i CTP. Sekretariatet har udarbejdet en liste hvori det fremgår hvem der bringer morgenmad. Behandlermøde På CTP afholdes der behandlermøde hver onsdag i tidsrummet kl Her deltager læger, psykologer samt socialrådgivere hvor der meldes ind med relevante kliniske problemstillinger. En U-pakke (Udredningspakke) tages ligeledes op til drøftelse med henblik på en patients videre forløb i CTP. Til mødet er der desuden afsat tid til oplæg/undervisning fra behandler af relevante problemstillinger. Mødelederen er samme person som holder oplæg til mødet. Her tages ikke referat. Metode Som metodisk udgangspunkt arbejder vi ud fra en helhedsorienteret social udredning til 1. gangs samtalen. Efterfølgende fokuserer vi på en problemløsende tilgang til patientens akutte sociale problematikker. Hertil anvender vi metoder som Empowement, Advokering og Education. Med udgangspunkt i den enkelte patients livssituation, så oplyser, rådgiver og vejleder (edukation) vi patienten juridisk og lovgivningsmæssigt samt gør dem opmærksomme på hvilke konsekvenser forskellige handlinger kan have for deres eget liv. Samtidig taler vi patientens sag (advokering) overfor andre myndigheder ved fx støtteerklæringer, anbefalinger eller telefoniske henvendelser til andre offentlige instanser. Målet er at øge patientens kendskab til regler og lovgivning samt bevidstgøre om egne muligheder for at arbejde for bedring af sin livssituation (empowerment). En følelse af social retfærdighed for patienten er en af de centrale værdier i ovennævnte metoder og teorier. 7

8 Den socialfaglige indsats Som udgangspunkt kommer alle patienter til en socialrådgiversamtale i starten af behandlingsforløbet, hvor der laves en udredning af patientens sociale forhold. Der tages udgangspunkt i afdækning og hjælp til de sociale problemstillinger, da det kan bevirke, at patienten bedre kan fokusere på den lægelige og psykoterapeutiske behandling. Hertil anvendes en Klinisk Journal 3, hvor fokusområderne er: Aktuelle forsørgelsesgrundlag Familie/netværk Bolig Uddannelsesniveau Tilknytning til arbejdsmarked i hjemland og i Danmark Grundlag for opholdstilladelse i DK Børn Efter 1. socialrådgiver samtale i CTP fremsendes et brev til Jobcentret 4 med orientering om at patienten er opstartet et behandlingsforløb ved CTP samt eventuelle forslag til støtteområder. Kopi af brevet fremsendes til patienten 5. Efter endt behandlingsforløb orienteres Jobcentret/kommunen 6 ligeledes med eventuelle forslag til indsatser. Ratingskalaer I Traume-pakken er der fastlagt 2 socialrådgiversamtaler. Et i starten af behandlingsforløbet, samt et ved afslutning af behandlingsforløbet. Til disse 2 samtaler anvendes der følgende ratingskalaer 7 : Social Adjustment Scale Self Report (SAS-SR) short version (12) er en internationalt anvendt og gennemvalideret selvadministreret selvratingskala. Den består af 24 spørgsmål og er en forkortet udgave af den oprindelige 54 spørgsmåls skala. Den bruges typisk til at monitorering af socialt funktionsniveau under et behandlingsforløb og dækker en lang række aspekter af social funktion. Crisis Support Scale (CSS) er udviklet i 1997 af Joseph, Andrews, Williams and Yule og bruges til at måle oplevelsen af social støtte hos patienterne, der har været udsat for traumatiserende hændelser. Den består af 7 spørgsmål, er bredt anvendt i undersøgelser af PTSD-patienter og er valideret på flere forskellige sprog. Socialrådgiverens rolle Under behandlingsforløbet er socialrådgiverens rolle at opspore sociale problematikker og synliggøre/videreformidle dem overfor kommunale instanser eller anden aktør. Et eventuelt indgående samarbejde gennem hele behandlingsforløbet, hvis de sociale problemstillinger er særdeles omfattende, kan have afgørende betydning for effekten af det videre behandlingsforløb og patientens livssituation. Der samarbejdes fx med: Jobcenter Ydelsescentret Socialcenter Handicapcenter Børnefamiliecenter Boliganvisningen Boligselskaber 3 Bilag 1 4 Bilag 2 5 Bilag 3 6 Bilag 4 7 Bilag 5 8

9 Distrikt Psykiatrien Krisecentre Udlændingestyrelsen Statsamt og Beskæftigelsesankenævnet SU-styrelsen Andre frivillige samarbejdspartnere. Fx: Dansk Flygtningehjælp, Fakti, Oasis, Dignity, Muhabet Typiske sociale problemstillinger Erfaringen viser at sygdom ofte er relateret til sociale problemer. De typiske sociale problemstillinger for patienterne i CTP er: Aktuelle forsørgelsesgrundlag Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Førtidspension Familie/netværk Separation og skilsmisse Forældremyndighed Børnebidrag Samvær Vold Bolig Manglende bolig hermed indstilling til akut bolig Utilfredsstillende boligforhold hermed høj husleje, upassende størrelse Uddannelsesniveau Hjælpemidler SU tillæg Handicaptillæg Grundlag for opholdstilladelse i DK Asyl Midlertidigt ophold Permanent ophold Familiesammenføring Dansk statsborgerskab Børn Mistrivsel For meget ansvar Skyldfølelse Isoleret 9

10 Børn Når børn lever i familier hvor forældrene eller hele familien har oplevet at flygte, er der stor risiko for at deres psykologiske og sociale udvikling trues. Aktuel forskning viser, at den traumatiserede forælder, som en effekt af sygdommen, mangler evnen til at relatere og engagere sig positivt til deres børn., hvilket udgør en trussel mod børnenes mentale og følelsesmæssige udvikling 8. Traumets påvirkning af familien og hverdagen er dermed med til at forringe børnenes opvækstvilkår i væsentlig grad og forøge risikoen for sekundær traumatisering. Det medfører et behov for en forebyggende indsats, herunder bl.a., at både forældre og børn får tilbud om støtte og muligheden for at tilegne sig viden om deres situation. I CTP er begge socialrådgivere uddannet som nøglepersoner for børn af psykisk syge forældre. Det indebærer opgaver, der er med til at sikre, at børn af psykisk syge forældre ikke udsættes for omsorgssvigt på grund af forældrenes sygdom. Patienter som har børn motiveres til at tale om og med barnet om sygdommens betydning. Konsekvenserne ved ikke at tale åbent omkring sygdommen tydeliggøres overfor patienten og der gives konkrete redskaber til hvordan man italesætter sygdommen overfor børnene. Børnejournalen Hvis patienterne i CTP har mindreårige børn (under 18 år) anvendes Børnejournalen 9, som har fokus på børnenes trivsel og netværk. Hvis der er mistanke om særlig behov for støtte eller mistrivsel, tilbydes patienten en børne- og familiesamtale. Vi tilbyder børnesamtaler med patienternes børn for at sikre, at de får viden og hjælp til at mestre deres hverdag bedst muligt, samt for at sikre optimalt behandlingsforløb for patienten. I tilfælde hvor det er tydeligt, at der er akut behov for en større socialfaglig indsats fra kommunens side, udarbejdes sammen med patienten en Underretning jævnfør Serviceloven Inden afsendelse gennemgås Underretningen med patienten og kopi udleveres eller tilsendes til patienten. 8 `MTV-rapport (Medicinsk Teknologivurdering) om behandling af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge (Region Syddanmark 2008) 9 Bilag 6 10 Bilag 7 10

11 Eksempler på løsningsforslag: Muligheder for forlængelse af sygedagpenge Hvis man er i arbejde eller ledig i a-kasse og bliver syg, kan man modtage sygedagpenge i 52 uger, og i særlige tilfælde kan perioden forlænges med op til 2 år. Muligheder ved begrænset arbejdsevne på grund af psykisk sygdom Har man en varig lidelse og derfor ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, kan man være berettiget til fleksjob, revalidering eller førtidspension. Muligheder ved manglende bolig Støtteskrivelser 11 vedrørende akut boligindstilling via Boliganvisningen i pågældende kommune Henvisning til krisecentre via Socialforvaltningens centralvisitation Herberg Uforudsigelige ekstra udgifter Ansøgning om Enkeltydelser, o Fx hjælp til tandbehandling, briller, medicinbevilling mm. o Fuld etablering (møbler) Fx ved akut boligindstilling. Legater o Fx Den Hageske Stiftelse, for danske statsborgere med neurologiske eller psykiske lidelser 12 Permanent opholdstilladelse/dansk statsborgerskab Dispensation for krav om danskkundskaber på grund af indlæringsvanskeligheder som følge af psykisk sygdom, fx lægeerklæring 13 Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer om permanent opholdstilladelse/dansk statsborgerskab. Tillæg til uddannelse Støtteskrivelser til handicaptillæg Ansøgning om hjælpemidler i forbindelse med uddannelse Børn Etablering af kontakt til Børnefamilieafdelingen i kommunen o Underretning o Telefonisk henvendelse o Netværksmøder Familierådgivning Børnegrupper Psykologisk hjælp Støttekontaktperson Fritidsaktiviteter Mentorordninger 11 Bilag 8 12 Bilag 9 13 Bilag 10 11

12 Netværk/familie Oplysning og udlevering af liste over frivillige væresteder og fritidsaktiviteter 14 Etablering af netværkspersoner via Dansk Flygtningehjælp Oplysning om Statsforvaltningens tilbud om rådgivning ved separation, skilsmisse og samvær Økonomisk hjælp til transport VBT Godtgørelse via kommunen eller Region H. o Via kommune: Som led i sygdomsforløb i sygeopfølgningsplanen (Beskæftigelsesrettet) o Region H 15 : Særlige regler for pensionister som ikke kan bruge offentlige transportmidler Over 50 km i afstand mellem bopæl og hospital 14 Bilag Bilag 12 12

13 Undervisning i CTP Patientundervisning Alle patienter får tilbudt socialrådgiver undervisning 1 gang om måneden af 1 times varighed. Undervisningen foregår i grupper og er opdelt efter hvilket sprog man taler. Fra kl arabisk talende, kl bosnisk talende, kl farsi talende og kl blandet sproggruppe. Det er socialrådgiveren som oplyser patienten omkring undervisningen til 1. gangs samtalen og sørger for at patientens navn og cpr.nr. tilmeldes i sekretariatet. Sekretariatet sørger efterfølgende for at bestille tolk. Behandlerne påminder løbende patienten omkring socialrådgiverundervisningen. Undervisningen 16 omhandler følgende: Kommunalstruktur og regler for offentlige ydelser Budgetplanlægning og SKAT Opholdstilladelser, dansk statsborgerskab samt støttemuligheder i fritiden Ved hver undervisningsdag gøres patienterne opmærksomme på muligheden for at få børne- og/eller familiesamtaler under behandlingsforløbet. Som udgangspunkt er alle patienter tilmeldt undervisningen. Patienterne skal selv aflyse til sekretærerne i tilfælde af sygdom eller anden forhindring, således at en evt. bestilt tolk afbestilles. Patienter som ikke ønsker at deltage i undervisningen noteres på en note forrest på journalen, så behandlerne ikke behøver at følge op på dette i løbet af behandlingsforløbet. Fyraftensmøde Hver 2. måned holder CTP åbent hus om tirsdagen i tidsrummet kl Her kan eksterne samarbejdspartnere og faggrupper tilmelde sig hos sekretariatet for at høre nærmere omkring behandlingen og forskningen i CTP. Oplægsholderne er læge, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver. Intern undervisning Socialrådgiverne i CTP er ansvarlige for formidling/undervisning af nyeste viden indenfor relevant lovgivning for andre faggrupper i CTP. Studerende Socialrådgiverne har ansvar for formidling, undervisning og oplæring af socialrådgiverstuderende, herunder praktikanter (også fra andre afdelinger i PCB) samt oplæg på fx socialrådgiveruddannelsen (mod honorar). 16 Bilag 13 13

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Lægebehandling ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Manual for medicinsk behandling, psykoedukation og støttende, ressourceorienterede samtaler 4. version Randomiseret klinisk forsøg: PTF4

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge I flygtningefamilier, Fyraftensmøde, Silkeborg Kommune 6. februar 2013 Mette Blauenfeldt, Leder

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

21.09.2015 Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1. Solrød Kommune 21. september 2015 Flygtninge børn og familier

21.09.2015 Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1. Solrød Kommune 21. september 2015 Flygtninge børn og familier Side 1 Solrød Kommune 21. september 2015 Flygtninge børn og familier Side 2 DFH Integration Side 3 Program 1. Flygtningesituationen i verden og i Danmark 2. Reaktioner på vold, krig og flugt traumer og

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere