De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne"

Transkript

1 NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret varetager, bliver i hovedtræk også løst af den kommunale del af jobcenteret for kontanthjælpsgruppen. På nogle få områder, har den statslige del af jobcentret nogle specialopgaver, som kort beskrives nedenfor. I beskrivelsen lægges der ikke i så høj grad vægt på en detaljeret gennemgang af lovgivningen. Hovedfokus er de udfordringer, der ligger i at overtage opgaven. Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af en workshop med Høje-Taastrup, Næstved, Rebild og Rudersdal kommuner, som har udvalgt de emner, der er beskrevet, og har videregivet erfaringer fra den tidligere overdragelse af opgaverne til pilotjobcentrene. Den 16. april 2009 Jnr A09 Sagsid Ref LOS/PES Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /16 I denne første udsendelse, har vi udvalgt de opgaver, som workshoppen har vurderet giver de største udfordringer i forbindelse med implementeringen. Det vil sige: 1. Den virksomhedsvendte indsats virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft 2. Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft behandling af ordinære jobordre 3. Samarbejde med a-kasserne vedr. de forsikrede ledige 4. Indsatsen for beskæftigede arbejdsfordeling, varslinger og opkvalificering ved større afskedigelser 5. Anden aktørudbuddet

2 6. Intensiv aktivering efter 2½ års ledighed 7. Administration af regler vedr. kompensation til handicappede i erhverv I en senere udsendelse vil der komme beskrivelser af: Disponering, aktivering mv. (IDA) Generel information og vejledning af jobsøgere Voksenlærlingeordningen Flaskehalsbevillingen Systematisk formidlingsforløb Flyttehjælp Godkendelse af ansøgninger til børnepasningsorlov for børn født før 2002 Indlæggelse af stillingsopslag i jobnet Obligatorisk sygemelding for forsikrede ledige 1. Den virksomhedsvendte indsats - Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Det nuværende regelgrundlag for statens og kommunens virksomhedsvendte opgaver er forskelligt. Det ændres, når indsatsen overgår til kommunerne pr. 1. august. Indholdet i ændringerne understreger den udvikling den virksomhedsvendte indsats har gennemgået de seneste år. Ændringerne er som følger: Ifølge det nuværende regelgrundlag har Staten i jobcenteret en særlig opgave m.h.t. at bistå til at afdække, fastlægge og indfri behovet for arbejdskraft og uddannelse 1. Denne opgave udgår ifølge det nye lovforslag. Begrundelsen er, at behovet for denne form for bistand dækkes af Arbejdsmarkedsbalancemodellen. Kommunen overtager følgende virksomhedsrettede opgaver fra staten: o Information og vejledning om arbejdskraft- og uddannelsesforhold, se nærmere beskrivelsen nedenfor. o Information og vejledning om indlæggelse af job i jobnet, se nærmere beskrivelse i senere udsendelse. Kommunens adgang til at yde vederlagsfri virksomhedsservice udvides. Ifølge det nuværende lovgrundlag ydes vederlagsfri virksomhedsservice med henblik på at fremme en aktiv indsats overfor personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Fra 1. august udvides indsatsen til at fremme en aktiv indsats overfor ledige og personer, som har problemer med at fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Indsatsen er ikke længere begrænset til private virksomheder, men udvides til også at gælde offentlige virksomheder. Endelig er ind- 1 LAB nr. 439 af stk. 1, nr. 3. 2

3 holdet i den bistand jobcenteret kan yde udvidet fra at omfatte administrativ bistand til generel virksomhedsservice. Regelgrundlaget forventes dermed tilpasset den filosofi Arbejdsmarkedsstyrelsen i de seneste år har formidlet f.eks. via pjecen Jobcentrenes virksomhedsindsats. Her er budskabet, at vi har et velfungerende arbejdsmarked, som fungerer uden intervention. Jobcenteret har primært en opgave i de tilfælde hvor markedet ikke fungerer optimalt. Derfor skal ledige, der ikke har problemer ud over ledighed, primært have bistand til aktiv jobsøgning, og virksomheder skal orienteres om, at åben rekruttering er den bedste vej til motiveret arbejdskraft. Jobcenteret skal med andre ord primært understøtte synligheden af job og jobsøgere, så det sikres, at virksomhederne slår deres job op, og de ledige aktivt søger de job, de kan få. Virksomhederne kan endvidere få information om situationen på den del af arbejdsmarkedet, hvor virksomheden opererer f.eks. om der er generel mangel på arbejdskraft. Hvis der er områder med mangel på arbejdskraft og virksomhederne ikke slår deres job op, har jobcenteret desuden en rolle m.h.t. at kontakte virksomheder i branchen. Ifølge de centrale udmeldinger skal den virksomhedsvendte indsats primært rettes mod de virksomheder, som vil ansætte personer (ordinært eller med løntilskud), som har svært ved at komme ind eller fastholde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Ifølge lovforslaget er en systematisk afdækning af de enkelte virksomheders uddannelses- og arbejdskraftbehov ikke længere en opgave for jobcenteret. Ændringen afspejler aktuel praksis i den statslige del af jobcenteret. Der vil dog altid være behov for at indhente viden om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft til brug for de målgrupper, som har svært ved at fastholde et job. Og der vil også altid være behov for, at jobcenteret generelt har fingeren på pulsen i forhold til de jobåbninger, der er relevante for jobcenterets målgrupper. Jobcenteret efterspørger med andre ord viden om virksomhederne arbejdskraftbehov, som arbejdsmarkedsbalancemodellen ikke kan give et fuldt overblik over. For nogle af jobcenterets målgrupper, er således det ikke nok at henvise til jobopslag på jobnet eller stillingskategorier i Arbejdsmarkedsbalancemodellen med gode jobmuligheder. Mange borgere kan komme i et ordinært job, hvis jobcenteret gør en indsats for at skabe kontakt mellem borgeren og virksomheden. Det kræver, at man kender de virksomheder, der har de relevante jobåbninger. 3

4 Udfordringen ved at varetage opgaven i jobcenteret De fleste jobcentre har forskellig praksis og organisering m.h.t. de virksomhedsvendte opgaver. Det vigtigste er, at indsatsen integreres i jobcenteret og fokuseres mod de udfordringer, jobcenteret og virksomhederne har. Der er ingen grund til at bruge ressourcer på opgaver, som rekrutterings- og vikarbureauer kan løse. Den vigtigste udfordring ved at overtage opgaven er derfor, at finde balancen i virksomhedsindsatsen, se nedenfor KL pjece om virksomhedsindsats. Indsatsen kræver et godt kendskab til arbejdsmarkedet og der er derfor behov for opdateret specialviden. Der er gode perspektiver i at udnytte de styrker og erfaringer, der findes i henholdsvis den statslige og den kommunale del af jobcenteret. Yderligere information: Pjecen Når jobcentrets virksomhedsindsats gør en forskel og integration/jobcentre/god praksis i jobcentrenes virksomhedsindsats Den regionale beskæftigelsesregions hjemmeside vedr. analyser og arbejdsmarkedsbalancen. F.eks. eller analyser Pjecen, jobcentrenes virksomhedsindsats fra AMS, som afdækker beskæftigelsesministeriets principper for virksomhedsindsatsen, under Presse/Nyheder efter dato/10 marts Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft - Behandling af ordinære jobordre m.m. Når kommunen overtager statens opgaver kan alle arbejdssøgende (ikke kun ledige) og virksomheder henvende sig til et hvilket som helst jobcenter, hvis de har behov for bistand til at finde arbejde/eller arbejdskraft. Indsatsen omfatter dermed også borgere i beskæftigelse og borgere uden beskæftigelse, som ikke modtager en offentlig ydelse. Ifølge de nuværende regler har Staten til opgave at formidle arbejde til alle arbejdssøgende samt yde assistance til arbejdsgivere til at finde arbejdskraft. Ordlyden i det nye lovforslag er ændret til, Jobcenteret har til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft. Udtrykket formidling er med andre ord ude af lovteksten. Grunden er, at udtrykket formidling misforstås og alene opfattes som den situation, hvor arbejdsgiveren ringer til jobcenteret og beder om at 4

5 få henvist en person til et aktuelt job. Denne form for formidling udgør en meget lille del af jobcenterets opgaver. Åben rekruttering har, som følge af en bevidst central strategi i vidt omfang overtaget traditionel henvisning. Jobcenteret understøtter åben rekruttering ved at råde virksomheder og arbejdssøgende til selv at etablere kontakt f.eks. ved at anvende jobdatabaser mv. Selvom traditionel henvisning har et meget beskedent omfang, er det stadig en lovpligtig opgave for jobcenteret. Der er følgende formelle krav til arbejdsgangen, som er reguleret via bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BAB 30-35). Udvælgelse af egnede arbejdssøgende. Der skal være overensstemmelse mellem den arbejdssøgendes kvalifikationer og jobprofilen. Udvælgelse af egnede arbejdssøgende til et konkret job sker med udgangspunkt i de oplysninger, som ligger i jobbet og de oplysninger, den ledige i øvrigt har givet, som har betydning for henvisning af arbejde. (f.eks. begrænsninger i arbejdsevnen, dårlig ryg, allergi m.m.). Henvisningen til arbejdsgiveren skal være skriftlig, bortset fra særlige situationer, hvor det er sædvane at henvise med kort varsel (F.eks. tjenerformidling) Den arbejdssøgende skal informeres om, at samtalen med arbejdsgiveren er en henvisning der kan medfører sanktionering Arbejdsgiveren har pligt til at melde resultatet tilbage til jobcenteret Jobcenteret skal indberette til a-kassen og iværksætte særligt henvisningsforløb, hvis en ledig ikke får jobbet, se næste udsendelse vedr. systematisk henvisningsforløb. IT Opgaven er i dag it-understøttet af Haj (Håndtering af jobordre). Denne it løsning vil bortfalde (dato er ikke nærmere afklaret). Fremover skal jobordren oprettes i jobnet og udsøgningen skal ligeledes foretages på jobnet. Det kan ske ved at jobbet oprettes som et alm. job i jobnet, og jobcenteret herefter pålægger en ledig at søge jobbet. Denne løsning skal suppleres med en registrering af ordren og de henviste personer i Workbase eller Opera. Jobcentrene vil senere få nærmere information om it-understøttelse. Udfordringer ved at varetage opgaven Kommunerne kender indsatsen mht. at bistå ledige med at finde arbejde. Det nye element er, at det samlede jobcenter nu har en opgave med at bistå alle arbejdssøgende (ikke kun ledige) med at finde arbejde. Ordinær henvisning er også en ny opgave for kommunen, men ordinær formidling har et meget lille omfang. Udfordringen i at overtage opgaven 5

6 ligger dermed ikke i omfanget, men der er 3 andre udfordringer ved ordinær formidling, som er værd at bemærke: Forventningsafstemning Det er vigtigt at jobcenteret giver virksomheden klar besked om, hvad den kan forvente sig. Er der mangel på netop den arbejdskraft virksomheden efterspørger, eller er der arbejdskraft at få! Der findes også paradoksale eksempler på, at en virksomhed søger arbejdskraft inden for områder, hvor der er ledige, men det alligevel ikke umiddelbart har været muligt at skaffe, den arbejdskraft virksomheden ønsker (f.eks. avisbude). I alle tilfælde er det vigtigt at afdække virksomhedens forventninger og give klare tilbagemeldinger på, hvad den kan forvente sig. Jobcenteret varetager en national beskæftigelsesindsats Det er ikke nok at udsøge ledige til ordinære henvisningsjob internt i kommunen. Jobcenteret varetager en national beskæftigelsesindsats og i dette tilfælde også en international. Hvis en virksomhed har brug for arbejdskraft, skal jobcenteret søge bredt efter de personer, som har de bedste kvalifikationer. Hvis de ikke findes inden for landets grænser, kan jobcenteret rådgive om international rekruttering eller evt. henvise til et Workindenmark center. Dokumentation og professionel håndtering Rekrutteringssager kan blive vanskelige, hvis ikke det lykkes at finde de rigtige personer til jobbene. Der er eksempler på, at virksomheder er gået til pressen, og sagen er blevet et ministeranliggende. Derfor skal disse sager dokumenteres, så jobcenteret kan redegøre for, at aftaler med arbejdsgiver er overholdt. 3. Samarbejdet med a-kasser vedr. forsikrede ledige Det er vigtigt at have et godt samspil med a-kasserne, så de forsikrede ledige oplever et sammenhængende forløb. A-kasserne har i de seneste år fået flere opgaver i beskæftigelsesindsatsen bl.a. gennemførelse af cv samtaler og udarbejdelse af en Plan for de lediges jobsøgning, se meddelelse fra Arbejdsdirektoratet nedenfor. A-kassen og jobcenterets opgaver er til en vis grad overlappende, derfor er det væsentligt, at der afgives samstemmende signaler til de ledige. Kort beskrivelse af relevante a-kasseopgaver A-kassen skal vejlede den ledige om jobsøgning før cv-samtalen. I vejledningen ligger bl.a., at jobsøgningen skal ifølge retningslinjerne være realistisk og seriøs. Ledige, som har vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt mange job inden for eget fagområde, skal vejledes om at udvide jobsøgningen. De ledige informeres også om, at de skal medbringe kopier af ansøgninger til vejlednings- og cv-samtalen, så a-kassen kan rådgive om, hvordan de forbedrer deres ansøgninger. 6

7 A-kassen kvalitetssikrer og godkender cv inden 3 uger. Derudover udarbejdes en plan for den lediges jobsøgning, så den ledige ved inden for hvilke fagområder, der primært skal søges job. A-kassen gennemgår de ansøgninger, den ledige har medbragt i kopi og rådgiver om jobsøgning. Herefter har jobcenteret ansvar for revision og vedligeholdelse af cv. A-kassen afholder rådighedssamtaler med forsikrede ledige hver 3. måned. A-kassen foretager en konkret rådighedsvurdering ved hver samtale. Planen for jobsøgning, som tidligere er udarbejdet, bruges som udgangspunkt for vurderingen. A-kassen skal notere begrundelse for en positiv rådighedsvurdering, og der skal udarbejdes en ny revideret plan for jobsøgning. Ved rådighedssamtalen gennemgås indholdet af et antal jobansøgninger efter tidligere aftale. A-kassen har pligt til at vurdere, om den lediges jobsøgning kan forbedres. Kommunikation mellem jobcenter og a-kasse Jobcenteret skal underrette a-kassen om mange hændelser i jobcenteret (aktivering, jobplan mv.). De fleste kræver ikke tilbagemelding fra a-kassen. Kommunikation fra jobcenteret som kræver, at a-kassen foretager en rådighedsvurdering, kaldes negative underretningspligtige hændelser : Hvis ledige f.eks. aflyser eller ikke møder op til samtaler eller aktivering uden acceptabel begrundelse, sender jobcenteret automatisk (elektronisk) negative hændelser til a-kassen, se nærmere forklaring i Cirkulære om jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a-kasserne (link nedenfor). Derfor er det vigtigt at aflyse aftaler korrekt i it-systemet. Hvis ledige formidles til job (ordinært eller tilskudsjob) hos en arbejdsgiver og ikke møder op, ikke ønsker jobbet, eller der ved ordinær henvisning er tvivl om rådighed, sendes en negativ hændelse til a-kassen. Hvis jobcenteret ifølge en generel vurdering finder, at der er tvivl om rådighed, sendes der en underretning til a-kassen med en konkret begrundelse, se nærmere beskrivelse nedenfor. Det er alene a-kassen, som vurderer om negative hændelser skal have konsekvenser i form af sanktionering af forsikrede ledige. Jobcenteret har ingen formel indflydelse på a-kassens vurdering. Arbejdsdirektoratet har rådighedstilsyn og vurderer a-kassernes afgørelser, se nærmere beskrivelse nedenfor. 7

8 Der findes også en del kommunikation fra jobcenteret, som ikke skal udløse en rådighedsvurdering fra a-kassen, f.eks. hvis en ledig melder afbud til en samtale med acceptabel begrundelse. Endelig underrettes a-kasserne om de aktiviteter jobcenteret iværksætter, f.eks. ved til- og afmeldinger, udarbejdelse af jobplan, henvisninger og aktivering (f.eks. start og slutdatoer). Arbejdsdirektoratets rådighedstilsyn Rådighedstilsynet med medlemmerne af a-kasserne består af stikprøver blandt alle underretninger fra jobcentrene og løbende stikprøver blandt a- kassernes rådighedsvurderinger ved 3-måneders-samtalerne. Herudover sker der opfølgning i øvrigt inden for områder, hvor der kan være rådighedsproblemer. Stikprøver af underretninger fra jobcentrene Der udtages en repræsentativ stikprøve. Stikprøven danner grundlag for beregningen af en generel fejlprocent i forhold til a-kassernes behandling af underretningerne fra jobcentrene. A-kassernes vurderinger af medlemmerne rådighed ved 3-måneders-samtalerne. A-kasserne skal vurdere den lediges rådighed, hver gang den ledige har haft sammenlagt 3 måneders ledighed. A-kasserne skal ved denne rådighedsvurdering blandt andet sikre sig, at den ledige er aktivt arbejdssøgende. Hvis jobcenteret har pålagt den ledige at søge et bestemt job, uden at der dog er tale om en egentlig formidling, skal a-kassen i de situationer, hvor jobsøgningen ikke har ført til en ansættelse som aftalt, nærmere undersøge de forhold, der har ført til, at den ledige ikke kom i arbejde. På grund af antallet af rådighedsvurderinger i a-kasserne sker kontrollen som en rullende stikprøve. Det betyder, at alle a-kasser bliver undersøgt over en periode men ikke nødvendigvis inden for samme år. Tvivl om rådighed Der er en underretning om negative hændelser, som ikke sker automatisk. Hvis en forsikret ledig har en adfærd eller en fremtoning, som giver anledning til tvivl om rådighed, skal jobcenteret sende en underretning til a- kassen (r55) med en konkret begrundelse. A-kassen skal foretage en rådighedsvurdering og evt. give en sanktion. Hvis a-kassen finder, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal a-kassen notere dette med en begrundelse for vurderingen. 8

9 Jobcenterets begrundelse for anmodningen kan fx være oplysninger om faktiske eller retlige hindringer, som medlemmet har oplyst jobcenteret om. Begrundelsen kunne også være, at medlemmets optræden over for jobcenteret har skabt tvivl om medlemmets vilje eller evne til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. IT Statens og fremover også kommunernes it system skal være indrettet således, at de relevante underretninger automatisk afsendes korrekt, når den faktiske hændelse registreres i det it system, der anvendes til sagsbehandlingen. Hvis der f.eks. sker en udeblivelse uden gyldig grund fra en jobsamtale, skal it systemet automatisk sørge for, at koden, der svarer til lige præcis denne hændelse, sendes til a-kassen. Fordelen er, at man som sagsbehandler ikke skal huske på, at der også skal gives besked til a-kasse. Ulempen er, at man i dagligdagen kan glemme betydningen af, at registreringerne skal kunne bruges til opfølgning i a-kassen. I dag varetages kommunikationen via en central a-kasse kommunikationsmotor, som er en del af arbejdsmarkedsportalen. Denne motor implementeres i de kommunale it systemer. Særlige udfordringer ved at varetage opgaven En af de væsentligste udfordring er at etablere et konstruktivt samarbejde med a-kasserne, så de ledige oplever et sammenhængende forløb. A- kasserne har ingen formel indflydelse på den indsats, jobcenteret giver den ledige, og jobcenteret har ingen formel indflydelse på den rådighedsvurdering, a-kassen foretager. Men a-kassens praksis vedr. rådighedsvurdering og vejledning m.h.t. de lediges jobsøgning og udarbejdelse af cv kan imidlertid have betydning for, hvor hurtigt ledige kommer i job. Og a-kasserne vil være meget opmærksomme på indholdet i den indsats, jobcenteret giver deres medlemmer, særligt i overgangsfasen, hvor kommunen overtager opgaven fra staten. De samarbejdsrelationer jobcenteret etablere til a-kasserne har derfor stor betydning. Mere information: Cirkulære om jobcentres og andre aktørers elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a-kasserne, - under regler og satser/cirkulærer. Meddelelse nr. 1/09 (Retningslinjer for a-kassernes vejledning om jobsøgning i forbindelse med rådighedsvurderingen), under regler/meddelelser. IT.. link kommer senere. 9

10 4. Indsatsen for beskæftigede Arbejdsfordeling, varslinger og opkvalificering ved større afskedigelser Indsatsen for beskæftigede omfatter arbejdsfordelinger og varslinger (herunder opkvalificering ved afskedigelser). Arbejdsfordeling Jobcenteret tager imod henvendelser fra virksomheder, som vil gennemføre arbejdsfordelinger. Jobcenteret skal registrere arbejdsfordelingen 2 og kan tilbyde hjælp til de ledige. De berørte skal tilmeldes jobcenteret for at modtage supplerende dagpenge. Hvis arbejdsfordelingen varer mere en 13 uger, skal den godkendes i det regionale beskæftigelsesråd. De relevante blanketter findes på beskæftigelsesregionens hjemmeside. Varslinger og opkvalificering ved større afskedigelser Virksomheder, der ved afskedigelser bliver omfattet af varslingsloven, skal henvende sig til Beskæftigelsesregionen. Det er beskæftigelsesregionen der påser, at virksomhederne overholder reglerne. Spørgsmål til jobcentrene om varslingsreglerne skal derfor henvises til Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen orienterer jobcenteret om en varsling. Jobcenteret skal herefter straks kontakte virksomheden (via telefon eller besøg) for at få afklaret: Om virksomheden er interesseret i bistand fra jobcenteret f.eks. i form af informationsmøder/samtaler med de opsagte medarbejdere Om der er behov for et direkte samarbejde med virksomheden for at få de afskedigede medarbejdere i anden beskæftigelse hurtigst muligt. Om der er behov for at etablerer et andet samarbejde med andre aktører f.eks. uddannelsesinstitutioner for at få de afskedigede medarbejdere hurtigt i arbejde. Hvis virksomheden er interesseret i samarbejde kan jobcenteret tilbyde omskolings- og opkvalificeringsaktiviteter, jobsøgnings- og afklaringsinitiativer m.v. i opsigelsesperioden, se (LAB ). Jobcenteret kan søge beskæftigelsesregionen om midler fra varslingspuljen til beskæftigelsesfremmende aktiviteter (ikke forsørgelsesudgifter). Jobcenteret skal udarbejde ansøgningen sammen med virksomheden. 2 Bekendtgørelse nr om det fælles datagrundlag i forbindelse med den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen (20 dec. 2006). 10

11 Beskæftigelsesregionen har udarbejdet en obligatorisk skabelon, som bruges som ansøgning. Hvis der bevilges midler fra varslingspuljen, får jobcenteret ansvaret for at administrere midlerne. Retningslinjer for, hvilke aktiviteter der kan søges om midler til og skabelonen til ansøgningen, findes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside. Udfordringerne ved at varetage opgaven i jobcenteret Omfanget af indsatsen for beskæftigede er p.t. meget beskeden. Men antallet af varslinger stiger, og det er ofte sager, som har stor bevågenhed. Den primære udfordring er derfor at reagere på en orientering om en varsling så hurtig som overhovedet muligt. Yderligere information: Beskrivelse af opgaven ligger på beskæftigelsesregionernes hjemmeside. F.eks.: 5. Anden aktørudbuddet I lovforslaget til ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats lægges der op til, at andre aktører fortsat skal spille en betydelig rolle i det nye enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Med overgangen til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem gælder der fortsat ikke nogen udbudspligt for kommunerne ved inddragelse af andre aktører i varetagelse af opgaver i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Inddragelsen af andre aktører i den kommunale beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af EU s udbudsregler, og kommunerne er heller ikke omfattet af de nationale udbudsregler, dvs. af Finansministeriets cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver. En væsentlig undtagelse er dog de statslige rammeudbud, som kommunerne har pligt til at anvende, jf. nedenfor. Obligatoriske udbud til andre aktører Der er følgende typer af udbud på beskæftigelsesområdet: Statslige rammeudbud ( 12a jf. lovforslaget vedr. ændring af styringsloven), som gennemføres af beskæftigelsesregionerne og som jobcentrene har pligt til at anvende. Dog kan regionsdirektøren efter 11

12 ansøgning fritage jobcentret for pligten til at anvende de aktører, der er omfattet af rammeudbuddet Landsdækkende serviceudbud, som gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Servicerammeaftalerne er frivillige for jobcentrene at anvende og jobcentrene vil parallelt hermed kunne gennemføre udbud på samme opgaver Jobcentrenes udbud, som gennemføres at det enkelte jobcenter, evt. i samarbejde med andre jobcentre. Ifølge lovforslaget kan de statslige rammeudbud gennemføres over for målgrupper, som har særlige problemer ift. arbejdsmarkedet og/eller som er spredt på tværs af jobcentrene. Dertil kommer, at der i lovforslaget lægges op til, at der kan gennemføres statslige udbud områder, hvor jobcentrene under et har betydelige udfordringer fx ift. at levere den lovpligtige indsats eller ift. at løfte resultaterne af beskæftigelsesindsatsen over for en eller flere målgrupper. Der er i øjeblikket et statsligt rammeudbud for akademikere, som forventes at fortsætte, når det nuværende statslige udbud udløber. For denne målgruppe gælder således, at jobcentrene har pligt til at lægge indsatsen for målgruppen videre til de andre aktører, som beskæftigelsesregionen har indgået rammeaftale med. Det kan ikke afvises, at der fremover vil komme andre statslige rammeudbud. Overholdelse af hovedprincipperne for inddragelse af andre aktører Det forventes, at statens hovedprincipper for inddragelse af andre aktører fortsat vil være gældende for de statslige rammeudbud og de landsdækkende serviceudbud. Det forventes ikke, at statens principper vil være gældende for de udbud, kommunen selv gennemfører. Dog stilles der krav om veldefinerede målgrupper i alle udbud, inkl. de udbud, jobcentret selv gennemfører, jf. nedenfor. Staten har opstillet følgende hovedprincipper for inddragelsen af andre aktører: Veldefinerede målgrupper Udbud på beskæftigelsesområdet skal være begrundet ud fra arbejdsmarkedspolitiske forhold. Det vil sige, at der skal være en klar arbejdsmarkedspolitisk begrundelse for at inddrage andre aktører. På den baggrund skal udbudsmaterialet altid indeholde en præcis afgrænsning af de målgrupper, der henvises til andre aktører. I modsætning til de øvrige hovedprincipper gælder dette krav også for de udbud, jobcentrene selv gennemfører. 12

13 Ingen minimumskontakt til andre aktører Andre aktører skal gennemføre sammenhængende kontakt- og aktiveringsforløb, da det giver mulighed for en mere helhedsorienteret indsats, hvor man får udnyttet anden aktørs specialiserede kompetencer. Der må således ikke indgås aftaler med andre aktører om varetagelsen af kontaktforløb, som alene indeholder afholdelse af jobsamtaler hver 3. måned. Én betalingsmodel med høj grad af resultataflønning De statslige udbud skal følge en betalingsmodel, som består af 25 pct. driftstilskud og 75 pct. resultataflønning. Modellen skal sikre, at andre aktører har et klart incitament til at få den ledige i job. Aktiveringskrav på 40 pct. Der er krav om, at andre aktører i gennemsnit skal aktivere de ledige i minimum 40 pct. af tiden. Kravet gælder aktøren og ikke den enkelte ledige. Omfanget af aktiveringen af den enkelte ledige skal fastlægges ud fra en konkret og individuel vurdering. Skærpet tilsyn med andre aktører Kommunen har pligt til at føre tilsyn med andre aktørers udførelse af opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (jf. 12 i bekendtgørelsen om andre aktører m.fl.), herunder opgaven med at træffe afgørelse, hvis dette har været overladt til andre aktører. Formålet er at sikre efterleven af regler, retningslinjer og administrative krav. Desuden omfatter tilsynsmodellen også tilsyn gennemført af beskæftigelsesregionerne. Disse har til formål at sikre overholdelse af de arbejdsmarkedspolitiske principper for inddragelsen af andre aktører. IT For de statslige obligatoriske rammeudbud bibeholder staten den nuværende afregningsmodel, der er IT-understøttet. Hvis kommunen selv gennemfører udbud, er der behov for eget IT til understøttelse af en resultatafhængig betaling til anden aktør. IT systemet skal bl.a. kunne følge borgersagen på cpr. nummer niveau. Ophævelse af aftaler Rammeaftaler, som er indgået af staten i jobcentret og som løber ud over den 1. august, fortsætter i udgangspunktet. Ofte vil der i sådanne aftaler være indsats en klausul om overdragelse, dvs. at staten kan overdrage kontrakten til en anden udbyder. Hvis kommunen ikke ønsker at fortsætte aftalen, skal man undersøge, om der i aftalen er indsat en klausul om opsigelse. Standardkontrakterne vil som hovedregel indeholde en klausul om, at aftalen kan opsiges med 8 ugers varsel. Er dette ikke tilfældet, vil der være behov for indgå en forhandling med anden aktør om opsigelse af aftale. 13

14 Ønsker man at komme ud af aftalen, er det mest hensigtsmæssigt at rette henvendelse til staten i jobcentret og bede dem undersøge, hvorvidt der er en opsigelsesklausul i kontrakten. Er dette tilfældet, bør man bede staten i jobcentret om at opsige kontrakten pr. 1. august med det forudgående varsel, der er indskrevet i kontrakten. Jobcentret kan ikke umiddelbart frigøre sig fra de statslige rammeudbud, da disse fortsat vil være obligatoriske. Eneste mulighed her er at ansøge regionsdirektør om fritagelse. Det vurderes dog, at en sådan ansøgning sjældent vil imødekommes, da det i bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at jobcentret skal kunne påvise gode resultater på området. Da opgaven i forvejen er lagt ud til andre aktører, vil dette ikke være muligt. 6. Intensiv aktivering af forsikrede ledige efter 2½ års ledighed Forsikrede ledige, som sammenlagt har været ledige i 30 måneder, skal aktiveres i den resterende del af deres dagpengeperiode (eller indtil de har genoptjent ny dagpengeret). Logistik Aktiveringsforløbet skal begyndes ved 30 måneders ledighed, det er ikke nok, at der er aftalt en aktivitet. Aktiveringen skal være på 6 timer i gennemsnit om dagen. Ifølge lovens bemærkninger er det ikke praktisk muligt at gennemføre 100 pct. aktivering til dagpengeperiodens udløb, men der må ikke være unødigt ophold mellem to aktiveringstilbud. Jobcenteret skal derfor sørge for, at der aftales et nyt tilbud inden de forløb, den ledige er i, udløber. Der findes målinger i jobindsats.dk af aktiveringsgraden for målgruppen, selvom der ikke er fastlagt noget mål, må det forventes at beskæftigelsesregionen overvåger aktiveringsomfanget. Indhold i indsatsen: Indsatsen kan sammensættes af de eksisterende tilbud i redskabsviften. Ifølge lovens bemærkninger kan forløbet bestå af intensiv jobsøgning i de første måneder efterfulgt at virksomhedsrettede forløb (løntilskud og virksomhedspraktik). De økonomiske incitamenter i den fremtidige finansiering er indrettet, så jobcenteret skal sikre, at hovedparten af aktiveringen gennemføres som løntilskud og virksomhedspraktik. Hvor ligger udfordringen i at varetage indsatsen: Omfang: På nuværende tidspunkt fylder indsatsen ikke så meget i jobcenteret, fordi andelen af ledige med over 2½ års ledighed er beskeden. Dette billede kan vende inden for den nærmeste fremtid. Det er ressourcekrævende at tilrette- 14

15 lægge uafbrudt aktivering, fordi forløbenes start- og slutdato skal passe sammen og disse datoer passer ikke altid med virksomhedernes kalendere. Økonomi: Jobcenteret skal være opmærksom på økonomistyringen. Den økonomiske ramme er p.t. sammensat således, at andelen af løntilskudsforløb og virksomhedspraktik skal være høj for ikke at ramme loftet på kr. IT: Der er indgået aftale med AMS om, at den nuværende it-understøtning vil være tilgængelig, indtil de kommunale it-leverandører kan overtage. I dette tilfælde vil det være understøtningen af produktionsplanlægningen (falddatoer), som har særlig betydning, da understøtningen af aktiviteter i jobplanen for forsikrede ledige er ved af være implementeret i OPERA og Workbase. Yderligere information: Bemærkninger til lovforslag nr. L 105 fremsat den 13. december 2006 som udmønter Velfærdsreformen. 7. Administration af regler vedr. kompensation til handicappede i erhverv Handicappede kan få kompensation, så de bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed får samme muligheder for at varetage et job. Fortrinsadgang Handicappede har fortrinsadgang til offentlige stillinger, hvis de handicappede er lige så kvalificerede som øvrige ansøgere. Det gælder også ved bevilling af stadepladser/taxikørsel m.v. Handicappede har ret til en ansættelsessamtale, hvis de ansøger offentlige stillinger. Hvis en handicappet ikke ansættes i den ansøgte stilling, kan arbejdsgiveren ikke ansætte en anden, før jobcenteret har fået en skriftlig redegørelse for, hvorfor personen ikke er ansat - og der har været en forhandling med jobcenteret om ansøgeren alligevel kan ansættes. Jobcenterets opgaver: Når en handicappet henvender sig til jobcenteret p.g.a, at vedkommende har svært ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, skal jobcenteret skønne, om personen kan bestride en arbejdsopgave. Jobcentret skal registrere alle relevante oplysninger (uddannelse, kvalifikationer, handicappets art og omfang). 15

16 Hvis jobcenteret skønner, at en person med handicap kan bestride en ledig stilling, som jobcenteret har fået kendskab til, skal jobcenteret rette henvendelse til den offentlige arbejdsgiver. Jobcenteret skal indgå i forhandling med offentlige arbejdsgivere, der ikke ansætter handicappede. Personlig assistance Handicappede med varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få personlig assistance i forbindelse med sit ordinære arbejde, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik, seniorjob eller selvstændig virksomhed. Herudover er det også muligt at få personlig assistance under efter- og videreuddannelse, selvom man i øvrigt ikke er er berettiget til specialpædagogisk støtte, se bekendtgørelsen om handicappede i erhverv. Det er jobcenteret der administrerer reglerne og udbetaler tilskud til ansættelse af en personlig assistent. Tilskud refunderes med 50% af staten. Udfordringen ved at varetage opgaven Opgaven med at varetage kompensation til handicappede kræver indgående specialist viden. Opgaven er ikke omfattende, men bliver i stigende grad central for beskæftigelsesindsatsen set i lyset af den demografiske udvikling, hvor udfordringen bliver at udnytte arbejdskraftreserven. Opgaven er også vigtig ud fra det synspunkt, at alle så vidt muligt skal inkluderes på arbejdsmarkedet. Selvom indsatsen ikke har stort volumen er den vigtig for sikre handicappede et fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelserne. Yderligere information: Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 16

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere