Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr."

Transkript

1 Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden mangler den fornødne klarhed, er der ikke grundlag for at anvende sanktioner Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /72 SAGSBEHANDLER:JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr SE- NR Statsforvaltningen udtalte den 20. juni 2007, at Lyngby- Taarbæk Kommune er forpligtet til at indbringe spørgsmålet om erstatningens størrelse for dækningsgraven på Taarbæk Strandvej 65 A-C for år 2006 for taksationskommissionen. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har i møder den 21. maj 2007 og den 27. oktober 2008 afslået at indbringe spørgsmålet om regulering af afsavnsgodtgørelse pr. 1. januar 2006 for taksationskommissionen. TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Efter en fornyet gennemgang af sagen er det fortsat statsforvaltningens opfattelse, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om erstatningens størrelse i år 2006 for taksationskommissionen i overensstemmelse med Overtaksationskommissionens kendelse af 21. august På baggrund af sagens karakter - herunder beløbets størrelse på omkring kr. finder statsforvaltningen

2 imidlertid ikke grundlag for at foretage videre, da sagen vurderes at være af bagatelagtig karakter. Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at der foreligger den fornødne klarhed til iværksættelse af sanktioner. Sagsfremstilling Finn Reidar Jørgensen har klaget over, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke vil regulere den løbende erstatning for betondækningsgraven beliggende Taarbæk Strandvej 65 A-C i Lyngby i år 2006 og over, at kommunen har nægtet at indbringe afgørelsen for taksationskommissionen. I 1998 klagede Finn Reidar Jørgensen til det daværende Indenrigsministerium over, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke ville indbringe et spørgsmål om størrelsen af den løbende afsavnsgodtgørelse, der ydes som erstatning for opretholdelse af en betondækningsgrav for en taksationskommission. Ved brev af 12. juli 1999 meddelte Indenrigsministeriet, at kommunen ikke havde tilsidesat lovgivningen. Efter klagers henvendelse til Ombudsmanden genoptog ministeriet sagen. Indenrigsministeriet udtalte sig i brev af 12. februar 2001 bl. a. om hvilken myndighed, der har pligt til at yde erstatning, og muligheden for den erstatningsberettigede til at få den løbende afsavnsgodtgørelse reguleret. Af udtalelsen fremgik bl.a., at ekspropriation af fast ejendom til etablering af betondækningsgrave etableres med hjemmel i en midlertidig lov i 1939 mod fuldstændig erstatning. Ved uenighed blev erstatningen fastsat af en Vurderingskommission. Den midlertidige lov fra 1939 blev forlænget ved lov nr. 148 af 1. april 1948 om forlængelse af luftværnslovgivningen m.v. I 1949 blev bestemmelserne vedrørende rådighedsindskrænkning overført til lov om civilforsvaret (lov nr. 152 af 1. april 1040). Formålet med denne lov var at skabe hjemmel til at opretholde de etablerede betondækningsgrave. Ved loven blev der givet adgang til at indbringe vurderingskommissionens afgørelse for en appelinstans, vurderingsnævnet. De efterfølgende civilforsvarslove indeholdt tilsvarende bestemmelser om ekspropriationserstatning. Ved civilforsvarsloven fra 1981 blev reglerne om prøvelse af erstatningens størrelse ændret til, at afgørelse heraf ved uenighed skulle afgøres af taksationsmyndigheder efter lov om SIDE 2

3 offentlige veje. Taksationskommissionens afgørelse kunne indbringes for en overtaksationskommission. I 1992 blev reglerne om ekspropriationserstatning i civilforsvarsloven overført til beredskabsloven (lov nr af 23. december 1992). De nærmere regler om ekspropriationens gennemførelse og om sagens behandling af taksationsmyndighederne er nu fastsat af indenrigsministeren efter beredskabslovens 38, stk. 7, i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 787 af 28. august 1996 om ekspropriation til brug for redningsberedskabet. Det fremgår af 8, stk. 2, i bekendtgørelsen, at ekspropriationsmyndigheden skal indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen, hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse efter reglerne i lov om offentlige veje. Indenrigsministeriet har i maj 2000 spurgt Trafikministeriet, om der af bestemmelsen i lov om offentlige veje kan udledes noget om Civilforsvarsstyrelsens (indtil den 1. januar 1993) eller kommunalbestyrelsens (efter den 1. januar 1993) forpligtelse til at indbringe spørgsmål om størrelsen af en afsavnsgodtgørelse for taksationsmyndighederne. Trafikministeriet har den 5. juli 2000 meddelt, at der ikke af bestemmelserne i lov om offentlige veje kan udledes noget om kommunalbestyrelsens forpligtelse til at indbringe spørgsmål om størrelsen af en afsavnsgodtgørelse for taksationsmyndighederne. Trafikministeriet udtalte, at tvivlen må søges afklaret ved fortolkning af det pågældende fagministeriums lovgivning. Indenrigsministeriet har udtalt følgende i brev af 12. februar 2001: 8 i bekendtgørelse nr. 787 af 28. august 1996 om ekspropriation til brug for redningsberedskabet finder efter sin ordlyd anvendelse ved fastsættelse af erstatningens størrelse i forbindelse med gennemførelsen af ekspropriationen og forpligter i den forbindelse ekspropriationsmyndigheden til at indbringe erstatningsspørgsmålet for vedkommende taksationskommission, hvor mindelig overenskomst ikke er opnået senest otte uger efter, at myndighedens erstatningsforslag er sendt. Derimod tager bestemmelsen ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ekspropriationsmyndigheden i tilfælde af en efterfølgende klage over afsavnsgodtgørelsens størrelse er forpligtet til at indbringe spørgsmålet for taksationskommissionen. SIDE 3

4 Beredskabsstyrelsen har oplyst, at Civilforsvarsstyrelsen administrerede 29, stk. 3, i civilforsvarsloven således, at styrelsen i tilfælde af klage over størrelsen af den løbende afsavnsgodtgørelse vedrørende betondækningsgrave indbragte sagen for taksationsmyndighederne med henblik på en afgørelse af, om afsavnsgodtgørelsen skulle reguleres. Efterfølgende har der i medfør af 29, stk. 4, i civilforsvarsloven været mulighed for prøvelse af taksationskommissionens afgørelse ved en overtaksationskommission. Som nævnt under besvarelsen af spørgsmål 1 fremgår det af grundlovens 73, stk. 1, at der ved afståelse af ejendom skal ydes fuldstændig erstatning. Efter Indenrigsministeriets opfattelse følger det heraf, at der med tiden skal ske en regulering af den løbende afsavnsgodtgørelses størrelse således, at der ydes fuldstændig erstatning. Indenrigsministeriet finder herefter, at 29, stk. 3, i civilforsvarsloven må forstås således, at taksationskommissionen også i forbindelse med klager over en løbende afsavnsgodtgørelse må fastsatte erstatningens størrelse. Indenrigsministeriet finder endvidere, at bestemmelsen må forstås således, at den eksproprierende myndighed i de nævnte tilfælde var forpligtet til at indbringe spørgsmålet om erstatningens størrelse for taksationskommissionen. I forarbejderne til lovforslag nr. L 132 af 2. december 1992 til beredskabsloven er i bemærkningerne til 38, stk. 5, anført, at bestemmelsen svarer til 29, stk. 3, i civilforsvarsloven, og sidstnævnte bestemmelse var helt enslydende med beredskabslovens 38, stk. 5, 1. pkt. Det fremgår ikke af beredskabsloven eller dens forarbejder, at der ved loven var tilsigtet en indskrænkning i muligheden for at kræve afsavnsgodtgørelsens fastsættelse indbragt for taksationskommissionen. På den baggrund finder Indenrigsministeriet efter en fornyet gennemgang af spørgsmålet, at beredskabslovens 38, stk. 5, må forstås på samme måde som civilforsvarslovens 29, stk. 3, således at ekspropriationsmyndigheden i mangel af mindelig overenskomst om en afsavnsgodtgørelses størrelse er forpligtet til at indbringe spørgsmålet for taksationskommissionen, og at denne pligt også gælder i tilfælde, hvor der klages over en løbende afsavnsgodtgørelse. Da administrationen af betondækningsgravene, herunder erstatningspligten, påhviler kommunalbestyrelsen, gælder dette efter Indenrigsministeriets opfattelse tillige SIDE 4

5 pligten til at indbringe spørgsmålet om erstatningens størrelse for taksationskommissionen efter beredskabslovens 38, stk. 5. Overtaksationskommissionen traf herefter den 21. august 2002 kendelse om, at erstatningen skulle hæves til kr. for årene 1998, 1999 og 2000 og til kr. for årene 2001 og Følgende fremgår endvidere af kendelsen: For 2003 og indtil videre fastsættes den årlige erstatning til kr., der forfalder helårligt forud pr. 1. januar, således at beløbet forudsættes reguleret med passende mellemrum i takt med prisudviklingen, og at spørgsmålet herom i mangel af enighed mellem parterne kan indbringes for taksationsmyndighederne. Finn Reidar Jørgensens klagede til Folketingets Ombudsmand over, at Lyngby Taarbæk Kommune havde tilsidesat Overtaksationskommissionens kendelse ved ikke at indbringe spørgsmålet om regulering af den løbende erstatning for taksationskommissionen. Folketingets Ombudsmand besvarede i brev af 18. oktober 2006 klagen og anførte følgende under henvisning til Overtaksationskommissionens kendelse: Jeg kan ikke se at der heri ligger en forpligtelse for kommunen til at indbringe sagen for taksationsmyndighederne. Jeg kan heller ikke se at en sådan forpligtelse påhviler kommunen i henhold til det relevante retsgrundlag om indbringelse af spørgsmål for taksationsmyndighederne, jf. beredskabslovens 38, jf. 4-5 i bekendtgørelse nr. 77 af 1. februar 1995 om ekspropriation til brug for udførelsen af civile beredskabsopgaver med henvisning til bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje. Jeg må derfor henvise Dem til eventuelt selv at indbringe kommunens afslag på at regulere erstatningen for tilstedeværelsen af betondækningsgraven i overensstemmelse med Deres ønsker for taksationskommissionen. Finn Reidar Jørgensen anmodede Ombudsmanden om at genoptage sagen bl.a. under henvisning til, at det alene er eksproprianten, der kan indbringe en sag for taksationsmyndighederne og under henvisning til Indenrigsministeriets udtalelse fra Ombudsmanden udtalte den 5. januar 2007 vedrørende Indenrigsministeriets udtalelse fra 2001: SIDE 5

6 Det fremgår ikke at ministeriet har forholdt sig til om der også gælder en pligt til at indbringe et spørgsmål om den løbende erstatning for tilstedeværelsen af en betondækningsgrav i et tilfælde hvor taksationsmyndigheden har afsagt kendelse vedrørende den løbende erstatning, herunder om den fremtidige regulering af erstatningen. Jeg mener at det er mest hensigtsmæssigt at Statsforvaltningen Hovedstaden som tilsynsmyndighed for Lyngby-Taarbæk Kommune får mulighed for at udtale sig om sagen, inden jeg på ny tager stilling til om der er grundlag for at jeg indleder en undersøgelse af kommunens afslag på at indbringe sagen for taksationsmyndighederne. Kommunen fastholdt i sin udtalelse af 23. maj 2007 til statsforvaltningen, at man ikke ville regulere erstatningen for 2006, og at man ikke ville indbringe spørgsmålet for taksationskommissionen. Kommunen henviste til Ombudsmandens brev af 18. oktober 2006, hvori han ikke kan se, at der er en forpligtelse for kommunen til at indbringe sagen for taksationskommissionen. Det ses ikke af udskriften fra kommunalbestyrelsesmødet, at kommunalbestyrelsen var bekendt med Indenrigsministeriets udtalelse fra 2001 og Ombudsmandens brev af 5/ Kommunen har reguleret erstatningen pr. 1. januar 2007 til kr. da ejendommens grundværdi pr. 1. oktober 2005 var steget væsentligt, og kommunen har i april 2007 vedtaget at nedlægge dækningsgraven. Statsforvaltningen udtalte den 20. juni 2007, at kommunen har pligt til at indbringe spørgsmålet om erstatningens størrelse i 2006 for taksationskommissionen, og anmodede kommunen om at meddele, hvad kommunen agtede at foretage sig. Kommunen indbragte den 27. november 2007 sagen for Indenrigsministeriet. Velfærdsministeriet udtalte den 29. april 2008, at man ikke fandt grundlag for at tage spørgsmålet om lovligheden af den kommunale disposition, som statsforvaltningens udtalelse vedrører, op til behandling. Ministeriet videresendte samtidig Finn Reidar Jørgensens klage over, at kommunens afgørelse var truffet på et ufuldstændigt grundlag og klage over sagsbehandlingstiden til statsforvaltningen til eventuel behandling. Den 13. maj 2008 anmodede statsforvaltningen kommunen om at oplyse, hvad man nu agtede at foretage sig og SIDE 6

7 bad om en udtalelse over den nye klage vedrørende det ufuldstændige grundlag for kommunens afgørelse. Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning besvarede i brev af 29. juli 2008 henvendelsen, hvor afgørelsen blev fastholdt. Det blev oplyst, at det materiale, som Finn Reidar Jørgensen havde henvist til i sin klage var vedlagt til kommunalbestyrelsens medlemmer inden afgørelsen blev truffet. I brev af 3. oktober 2008 anmodede statsforvaltningen Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune om at tage stilling til sagen, herunder Indenrigsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 og Ombudsmandens brev af 5. januar Kommunalbestyrelsen fastholdt afgørelsen om ikke at indbringe sagen for taksationskommissionen og udtalte, at både ministeriets og Ombudsmandens brev af 5. januar 2007 var kommunalbestyrelsen bekendt, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen på mødet den 21. maj Reglerne om anvendelse af sanktioner: Følgende fremgår af den kommunale styrelseslovs 50 b, stk. 1: Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan statsforvaltningen pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder. Det er et krav, at ulovligheden er klar, dvs. at der ikke må være rimelig tvivl om, at lovgivningen er tilsidesat, jf. den kommenterede styrelseslov af Hans B. Thomsen m.fl., 2004, side 331. Det er endvidere et krav, at ulovligheden ikke er bagatelagtig. Der skal være tale om en klar ulovlighed, der er så alvorlig, at anvendelse af sanktioner skønnes påkrævet, jf. den kommenterede styrelseslov af Hans B. Thomsen m.fl. 2004, side 344. Statsforvaltningens afgørelse om sanktioner Efter en fornyet gennemgang af sagen er det fortsat statsforvaltningens opfattelse, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om erstatningens størrelse i år 2006 for taksationskommissionen i overensstemmelse med Overtaksationskommissionens kendelse af 21. august SIDE 7

8 Det er imidlertid statsforvaltningens vurdering, at der ikke foreligger den tilstrækkelige klarhed herom til, at statsforvaltningen vil anvende sanktioner. Statsforvaltningen finder endvidere, at sagen har bagatelagtig karakter. Statsforvaltningen har vedrørende uklarheden af ulovligheden lagt vægt på, at ekspropriationserstatningen har hjemmel i regler tilbage fra 1939, som er blevet videreført og ændret gennem en lang række love, at der hverken i de ældre eller de nugældende regler er taget udtrykkelig stilling til spørgsmålet, og at såvel Indenrigsministeriet som Folketingets Ombudsmand i første omgang har afvist, at der foreligger en pligt for kommunen. Vedrørende spørgsmålet om, at sagen er bagatelagtig, har vi lagt vægt på, at erstatningen for 2006 er ydet med kr., at den blev hævet med kr. til for år 2007, at kommunen i april 2007 vedtog at nedlægge dækningsgraven og at Velfærdsministeriet ikke har fundet grundlag for at tage spørgsmålet om lovligheden af den kommunale disposition, som statsforvaltningens udtalelse vedrører, op til behandling. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke yderligere. Afgørelsen vil snarest muligt blive offentliggjort på statsforvaltningernes hjemmeside. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Jette Eikrem fuldmægtig SIDE 8

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere