It handlingsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It handlingsplan 2014"

Transkript

1 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for digitalisering og it. It-handlingsplanen beskriver disse initiativer, der samlet sigter mod bedre, mere sikker og sammenhængende behandling, øget inddragelse af patienter og pårørende i deres udredning og behandling samt mere effektive arbejdsgange for personalet. Rammen dækker fire hovedgrupper af aktiviteter: 1. Videreførelse af arbejdet med allerede påbegyndte projekter. 2. Realisering af nationale strategiinitiativer: 2.1. Pejlemærker, som Region Hovedstaden har forpligtet sig til at opfylde i forbindelse med det tværregionale samarbejde i Regionernes Sundheds-it (RSI) samt 2.2. Opgaver afledt af samarbejdet i National Sundheds-it (NSI). 3. Nye projekter prioriteret af regionens hospitaler, virksomheder og stabe via fire porteføljeråd for hhv. kliniske systemer, parakliniske- og specialespecifikke systemer, medico og administrative systemer. 4. Dele af regionens mobility-strategi, som vil tilvejebringe grundlaget for, at medarbejdere i regionen kan arbejde mobilt. Initiativerne i handlingsplanen sikrer, at der tilvejebringes nye it-værktøjer, som understøtter det sundhedsfaglige personale på udvalgte, centrale områder. Derudover bidrager initiativerne til at understøtte kvalitetsindsatsen i regionen og behov for effektiv håndtering af data. En del af initiativerne i ithandlingsplanen sigter på at øge den digitale kommunikation med borgere og professionelle på sundhedsområdet som fx kommuner og praksissektoren. Og endelig indgår der initiativer, som skal bidrage til, at opgaver på det administrative område i regionen kan løftes effektivt. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har i regi af NSI lavet aftale om en fællesoffentlig Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet for Udover denne fællesoffentlige strategi har regionerne for første gang lavet en samlet og fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet: Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

2 med de tilhørende pejlemærker: Regionernes Fælles Pejlemærker for Digitalisering af Sundhedsvæsenet (dækker årene ). Regionens it-investeringer i 2014 foretages i en kontekst af disse store fællesoffentlige og tværregionale strategier for digitalisering af sundhedsvæsenet. Sidstnævnte opstiller fælles pejlemærker for regionerne. I dem forpligter Region Hovedstaden sig til at levere udvikling på it- og digitaliseringsområdet, der gør en forskel for patienter, personale og samarbejdspartnere. Region Hovedstaden har været involveret i udarbejdelsen af de fælles regionale og nationale strategier, og ambitionerne i dem er derfor i god tråd med regionens mål og anvendelse af it-investeringsbudgettet. Det gælder såvel ambitionen i strategierne om, at digitalisering skal sikre kvalitet og sammenhæng i behandlingsindsatsen, som det gælder ambitionen om, at data skal følge borgeren gennem patientforløbet. Dertil kommer ambitioner om, at it inden strategiperiodernes udløb skal sikre, at det sundhedsfaglige personale i regionen får et hurtigt og fleksibelt dataoverblik i deres daglige arbejde og dermed en hjælp til beslutninger i og omkring behandlingsforløb. Aktiviteter udover it-handlingsplanen Udover projekter, som finansieres af it-handlingsplanens ramme på 130 mio. kr., anvender regionen i 2014 ressourcer på it-rettede aktiviteter finansieret af nationale midler, IMTs driftsbudget, de øvrige virksomheder og stabes lokale budgetter mv. Størstedelen af regionens ansatte vil i løbet af de kommende år i større eller mindre grad blive påvirket af det videre arbejde med den ny sundhedsplatform i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. De vil også blive påvirkede af regionens Driftshandleplan; en plan for forbedring af drift og infrastruktur. Driftshandleplanen er rettet mod et samlet løft af regionens infrastruktur, hvilket også er en forudsætning for en succesfuld brug af den kommende sundhedsplatform. I nærværende handleplan behandles alene aktiviteter, der finansieres via investeringsbudgettet Sundhedsplatformen og Driftshandleplanen indgår således ikke i it-handleplanen men er dog rammesættende for samtlige regionens øvrige opgaver i relation til sundheds-it de kommende år. Investeringerne i 2014 skal derfor også ses i denne sammenhæng. I det følgende præsenteres initiativerne, der udmønter de afsatte investeringsmidler i Side 2

3 1. Videreførte projekter En række projekter er ikke afsluttet i 2013 og videreføres til Der afsættes i ,7 mio. kr. til videreførelse af tre tidligere besluttede projekter: DUP, CMS og KISO. 1.1 Digitalisering af udgående post (DUP) Der er tale om en løsning med et fællesoffentligt ophæng, som digitaliserer og effektiviserer kommunikationen til borgerne ved at sende indkaldelsesbreve og eventuelle bilag fra det patientadministrative system GS/OPUS til borgernes digitale dokumentboks på borger.dk. Projektet har hidtil ikke omfattet forsendelser fra andre systemer men udvides på det punkt med it-handlingsplanen for 2014 (se nr. 2.5 nedenfor). Løsningen etableres og implementeres i CMS-løsning (WEB) CMS står for content management system, og Region Hovedstaden er i gang med at anskaffe en ny webplatform, hvor målet i 2014 er mere driftsikre og tidssvarende hjemmesider og intranetsider. 1.3 KISO 2014 KISO står for Kliniske InddateringsSkemaer og Oversigter og er central for kvalitetsindsatsen i Region Hovedstaden. Inddateringsskemaerne er en del af regionens journalsystem. Projektet fortsætter arbejdet med at udarbejde skemaer samt optimere og vedligeholde eksisterende skemaer. De overordnede mål er: At gøre papirskemaer elektroniske og således komme tættere på det papirløse hospital. At sikre kvalitet i patientbehandling og -pleje. At understøtte den regionale vejledning på området. De afsatte midler skal resultere i at eksisterende digitale skemaer optimeres, og hidtil papirbaserede skemaer digitaliseres. Arbejdet sker i et samarbejde med regionens Journaludvalg. Projektet indeholder undervisning og implementering af konkrete arbejdsgange ved ibrugtagning på de områder, hvor nye skemaer udvikles. KISO 2014 bygger videre på det arbejde, der er udført på skemaerne i 2012 og Side 3

4 2. Realisering af nationale strategi-initiativer Ud fra visionen om at regionerne styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende og ensartede digitale muligheder, har Regionernes Sundheds-it (RSI) i foråret 2013 fastlagt en lang række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af National Sundheds-it (NSI) har i foråret 2013 vedtaget en national sundhedsstrategi, der ligeledes sætter fokus på sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder på sundhedsområdet. Til projekter afledt af fællesregionale og nationale strategier udmøntes samlet 58,5 mio. kr. Projekter afledt af RSI-pejlemærker Projekterne under RSI-pejlemærkerne godkendes og iværksættes på baggrund af business cases, herunder det samlede udgiftsbudget for et projekt. 2.1 Sygesikringsprojektet (12,1 mio.kr.) Sygesikringsprojektet har til formål at gennemføre et udbud af den nuværende sygesikringsløsning. Formålet er endvidere at skabe et fælles kommunalt og regionalt kontraktgrundlag, som sikrer dels en økonomisk effektiv drift samt en relevant udvikling af systemet, dels et bedre grundlag for styring, planlægning, udvikling, kontrol og validering igennem en fleksibel systemunderstøttelse. Projektet gennemføres som et fælles projekt mellem kommunerne (repræsenteret ved KOMBIT) og regionerne. På nuværende tidspunkt er udbudsforretningen i gang. Det forventes, at der ultimo 2013 kan indgås kontrakt med ny leverandør. Projektet starter i 2014 med at tilpasse den kommende løsning sammen med leverandøren på baggrund af regionens behov samt forberede drift. Den første idriftsættelse forventes at kunne finde sted primo Til det fortsatte arbejde hen mod en sygesikringsløsning udmøntes i ,1 mio.kr. 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler Elektroniske tavler er efterspurgte i klinikken som et redskab, der giver overblik og effektiviserer kerneopgaverne. Elektroniske tavler indgår som en del af det RSI-pejlemærke for , som omhandler klinisk logistik. Af pejlemærkets beskrivelse fremgår: Regionerne vil give sundhedspersoner på alle større akutmodtagelser, operationsgange og kirurgiske sengeafsnit bedre overblik gennem it-understøttelse af den kliniske logistik. Side 4

5 Der er allerede positive erfaringer på akutområdet i Region Hovedstaden med elektroniske tavler. Beslutning om, hvordan elektroniske tavler implementeres bredt i Region Hovedstaden, træffes først efter valget af leverandør til sundhedsplatformen i efteråret Til arbejdet med udbredelsen af elektroniske tavler i 2014 udmøntes 37 mio. kr. 2.3 Telepsykiatri: Videokonference, storskalaforsøg med internetpsykiatri og brug af tablets i psykiatrien Telepsykiatri indgår i et fællesregionalt RSI-pejlemærke, som handler om mere effektive behandlingsforløb og inddragelse af patienterne. Det har blandt andet udmøntet sig i et nationalt projekt med videokonferencer i voksenpsykiatrien. Initialt fokuseres på videoudskrivningskonferencer med deltagelse af både ambulante og stationære psykiatriske afdelinger. Patienten deltager ligeledes i videst muligt omfang. Næste fase inddrager relevante kommunale samarbejdspartnere. Pilotfasen har tydeliggjort behovet for it-investeringer for at gennemføre implementeringen. Til arbejdet med telepsykiatri udmøntes i ,0 mio. kr. 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 Sundhedsjournalen fungerer som sundhedsvæsenets fælles løsning til deling af patientdata på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. For sundhedspersonale på hospitalerne skal Sundhedsjournalen tilgås via en knap i regionens EPJ (HEPJ). Initiativet finansierer udvikling af denne funktionalitet og giver adgang til det bredere udsnit af data i Sundhedsjournalen. Til udvikling af knapløsningen udmøntes i ,5 mio. kr. Projekter afledt af National Sundheds-it (NSI) Udover projekter afledt af RSI-pejlemærkerne er en række projekter afledt først og fremmest af den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet formuleret i regi af NSI (herefter Digitaliseringsstrategien ). 2.5 Digitale- og papirbårne forsendelser Det er et fællesoffentligt mål at reducere den papirbårne kommunikation og øge den digitale kommunikation. Den fællesoffentlige løsning Digital Post muliggør sikker afsendelse og modtagelse af digitale forsendelser mellem myndigheder og borgere og virksomheder. Samtidig er der etableret en national fjernprintløsning, der billiggør forsendelser, der endnu ikke udsendes digitalt. Initiativet skal muliggøre, at udgående breve, der kan afsendes fra Regionen via Digital Post, udvides til at omfatte alle typer af breve fra det patientadmini- Side 5

6 strative system GS/OPUS. Desuden skal initiativet sikre, at det tekniske set up tilvejebringes for, at et såkaldt kontakthierarki i regionen kan fungere. Regionen skal udarbejde et kontakthierarki, som led i at borgerne får mulighed for at afsende sikre digitale henvendelser til hospitalerne via Digital Post. Endelig skal initiativet sikre teknisk understøttelse af udvikling af brevskabeloner, så regionen kan benytte den nationale fjernprintløsning, når der afsendes både papir- og digital post. Til arbejdet med digitale og papirbårne forsendelser udmøntes i ,8 mio. kr. 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Tre indsatser har særligt fokus på at understøtte målet om bedre sammenhæng på tværs af sektorer i sundhedsindsatsen via digital tværsektoriel kommunikation. Der er tale om indsatser, der omfatter: Elektronisk kommunikation mellem regionens psykiatriske hospitaler, kommunernes omsorgssystemer og patientens egen læge. Elektronisk kommunikation mellem regionens hospitaler og den kommunale hjemme- og sygepleje. Afsendelse af LÆ-blanketter, dvs. blanketter indeholdende en lægelig vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgerens funktionsevne i forbindelse med bl.a. revalidering, fleksjob m.m. Udvikling af funktionalitet i patientoversigten i OPUS arbejdsplads korrespondancemeddelelser der sendes mellem kommuner, hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Samlet set udmøntes 3,1 mio kr. til initiativerne. Side 6

7 3. Nye projekter Hospitalerne har prioriteret nye projekter i it-handlingsplanen via regionens styringsmodel med fire faglige porteføljeråd for henholdsvis: Kliniske systemer, Parakliniske- og Specialespecifikke systemer, Medicoområdet, samt Administrative systemer. Der er i investeringsbudgettet afsat 48,8 mio. kr. til nye projekter udover det ovenfor beskrevet i afsnit 1 og EKG Projektet har til formål at etablere en fælles EKG-database, hvor 12 aflednings- EKG-optagelser kan lagres og tilgås nemt via de nuværende systemer og senere Sundhedsplatformen. Det vil inkludere en konsolidering af de nuværende digitale systemer i Region Hovedstaden, som i dag ikke er kompatible eller kan dele data. Løsningen vil give Region Hovedstaden ejerskab til EKG-data og skabe en fremtidig uafhængighed, så valget af leverandør af EKG-apparatur ikke er afhængig af EKG-databasen. Initiativet har endvidere til formål at skabe ubesværet adgang til data til forskning, statistikker, kvalitet osv. og derved gøre regionen i stand til at opfylde de fælles nationale retningslinjer for opbevaring af data. Projektet bidrager derved også til opfyldelse af det vedtagne RSI-pejlemærke vedr. Opbevaring af data. Projektet er startet op i 2013 med et fokus på apparatur-delen, mens der i projektets anden fase i 2014 vil være fokus på it-understøttelsen. Der udmøntes i ,8 mio.kr. til denne del af projektet. 3.2 Arkivering til Statens Arkiver Initiativet har til formål at sikre, at Region Hovedstaden lever op til sine arkiveringsmæssige forpligtelser ift. Statens Arkiver. Regionen er ifølge arkivloven forpligtet til at sikre arkivering og aflevering til Statens Arkiver af en række dokumenter. Der udmøntes 4,0 mio. kr. til projektet. 3.3 Automatisering af journalaudit Journalaudit er en metode, hvor journaler systematisk gennemgås for at identificere områder, hvor kvalitet, sikkerhed og arbejdsgange kan forbedres. Region Hovedstaden har et ønske om at drage nytte af de digitale muligheder og automatisere journalaudit: For at få et mere fyldestgørende og validt datagrundlag at træffe beslutninger på. Til at monitorere udviklingen i antallet af patientskader og målopfyldelsen for kvalitetsindikatorer. Til planlægning af fokuserede og differentierede læringsindsatser. For at anvende færre manuelle ressourcer på at udføre journalaudit. Side 7

8 I 2013 udarbejdes et Proof of Concept (POC), hvor det primære fokus er på at afdække gevinster og udfordringer ved automatisering af journalaudit på almindelig tekst i notater og udskrivelsesbreve. Projektet har midtvejsevaluering i november 2013, og endelig evaluering afsluttes februar Evaluering af Proof of Concept et danner baggrund for beslutning om eventuel udbredelse til hele regionen. Til den første del af arbejdet med en regional udbredelse af automatiseret journalaudit udmøntes 12,0 mio. kr. 3.4 Vævstypelaboratoriet - etablering af elektronisk rekvirering og svar til Vævstypelaboratoriet via integration til samme funktionaliteter som Blodflödet Klinikerne efterspørger fra Vævstypelaboratoriet samme nemme tilgang til rekvirering af analyser og efterfølgende modtagelse af digitale prøvesvar, som der er etableret fra regionens øvrige laboratoriesystemer, herunder især Blodflödet. Indsatsen vil styrke kvaliteten og effektive arbejdsgange på området. De behandlende enheder får med projektet bedre mulighed for overblik over den enkelte patients behandling og diagnostik især ved patienter, der følges i flere afdelinger. Det kan medvirke til en tidligere og mere effektiv patientbehandling og lette adgangen til analysesvar for afdelingerne. Til projektet udmøntes 1,0 mio. kr. i Pulje til administrative tiltag I efteråret 2013 konkretiseres planerne for tiltag på det administrative område, idet behovet på regionens hospitaler, tværgående virksomheder og stabe skal være styrende for de valgte tiltag. For nuværende er der udarbejdet en ramme med følgende overskrifter: Bedre anvendelse af eksisterende systemer (4 mio. kr.) Foranalyse til elektronisk personalekort (2 mio. kr.) Der vil i konkretiseringen af tiltagene bl.a. blive fokuseret på forbedret funktionalitet i mail/kalender samt integration til telefoni, konsolidering af nuværende systemer (fx Master Cater og Hjælpemiddelsystem), øget samspil med personale og uddannelsessystemer samt endelig informationssikkerhedsmæssige tiltag. Der udmøntes 6,0 mio.kr. til en samlet pulje til administrative tiltag. 3.6 LABKA-pulje Side 8

9 Laboratoriesystemet LABKA II benyttes som et af Region Hovedstadens 10 vigtigste systemer på alle regionens hospitaler. Der er stor bevågenhed omkring systemet, som mange af regionens brugere og patienter har daglig gavn af. Der produceres på årsbasis ca. 36 mio. analysesvar, og der er over brugere af systemet. På enhver given dag kan man regne med aktive brugere i systemet. Der er løbende behov for og ønsker til ændringer i LABKA II, der kan forbedre behandlingen af patienterne. Der er tale om forbedringer, som positivt indvirker på både klinikeres og laboratoriepersonalets daglige arbejde, såsom grafisk afbildning af analyseresultater og forbedret søgning. Der er også ønske om ny og forbedret udtræk af analysestatistik fra LABKA II til gavn for laboratorierne, for klinikere og forskere. Der er derudover løbende nye nationale projekter i relation til LABKA II. LABKA-puljen på 4 mio. kr. skal benyttes til at finansiere disse forbedringer. 3.7 Obstetrisk journal Det obstetriske område er kendetegnet ved ældre systemer, som ikke optimalt understøtter arbejdsgangene. De obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden har siden 2008 haft behov for en ny standardiseret obstetrisk journalløsning. En sådan indgår som en option i udbuddet på Sundhedsplatformen, og afhængig af den valgte leverandør vil funktionaliteten til den obstetriske journal være mere eller mindre dækkende for hospitalernes behov. Det kan derfor blive nødvendig at supplere med et selvstændigt udbud på en obstetrisk journal for at nå målet om standardisering og mere effektive og sammenhængende forløb i obstetrikken. Der udmøntes 10 mio.kr. til arbejdet med en obstetrisk journal. Hvis behovet viser sig at blive dækket af den valgte sundhedsplatformsleverandør, vil midlerne i stedet blive overført til finansieringen af Sundhedsplatformen. Side 9

10 4. Mobility-strategi Fleksibel og mobil tilgang til informationer og services via mobile enheder som smartphones og tablets er et område, som nyder stor vækst i disse år. Der er en stigende efterspørgsel blandt medarbejdere i Region Hovedstaden efter mobil adgang til data og funktionalitet. Flere analyser peger på væsentlige gevinster for sundhedsvæsenet ved en storskalaanvendelse af mobility og tidsog stedsuafhængig tilgang til data og funktionalitet. Region Hovedstadens mobility strategi blev besluttet i foråret Visionen for regionens arbejde med mobility er: Bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data Mobility-strategien har relevans for en række andre aktiviteter og indsatser i Region Hovedstaden. En særlig snitflade er til regionens kvalitetsfondsbyggerier, hvor der er stor opmærksomhed på mobility ift. mere fleksible og effektive arbejdsgange i de nye hospitaler, der bygges i de kommende år. Mobility-strategien er tillige et middel til Region Hovedstadens opfyldelse af RSI pejlemærket Mobile enheder - Fælles principper for mobil adgang til patientdata og kliniske data, som blev vedtaget i foråret At implementere mobility strategien er omfattende og kræver væsentlige investeringer i infrastruktur (især trådløst netværk), arkitektur, mobile enheder, licenser, drift mv. Samlet set forventes investeringerne fremadrettet fordelt på både central og decentral finansiering i størrelsesordenen. 430 mio. kr. fordelt over årene 2013 til og med I 2014 er budgettet for realisering af strategien på samlet 67 mio. kr. heraf finansieres 20 mio. kr. af investeringsbudgettet. Investeringsbudgettet i 2014 anvendes bl.a. til opgradering af dele af regionens trådløse netværk, en styringsløsning for mobile enheder og en referencearkitekur for mobile applikationer. Side 10

11 5. Samlet overblik Oversigt over udmøntning af budget til it-investeringer i 2014: Aktivitet Mio. kr Videreførelse af tidligere besluttede projekter 2, DUP, CMS og KISO 2,7 Realisering af nationale strategiinitiativer 58,5 Heraf pulje til RSI-afledte projekter 53,6 2.1 Sygesikringsprojekt 12,1 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler 37,0 2.3 Telepsykiatri 4,0 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 0,5 Heraf pulje til NSI-afledte projekter 4,9 2.5 Digitale og papirbårne forsendelser 1,8 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Elektronisk kommunikation til socialpsykiatrien og handicapområdet E-kommunikation mellem kommuner, ambulatorier og observationsafdelinger LÆ-blanketter mellem hospitaler og kommuner Patientoversigten i OPUS-arbejdsplads 3,1 Nye projekter 48,8 3.1 EKG 11,8 3.2 Arkivering til Statens Arkiver 4,0 3.3 Automatiseret journalaudit 12,0 3.4 Vævstypelaboratoriet 1,0 3.5 Pulje til administrative tiltag 6,0 3.6 Funktionalitetsforbedringer LABKA (pulje) 4,0 3.7 Obstetrisk journal 10,0 4. Mobility-strategi 20,0 I alt 130,0 Side 11

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-05-2014 15:00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere