It handlingsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It handlingsplan 2014"

Transkript

1 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for digitalisering og it. It-handlingsplanen beskriver disse initiativer, der samlet sigter mod bedre, mere sikker og sammenhængende behandling, øget inddragelse af patienter og pårørende i deres udredning og behandling samt mere effektive arbejdsgange for personalet. Rammen dækker fire hovedgrupper af aktiviteter: 1. Videreførelse af arbejdet med allerede påbegyndte projekter. 2. Realisering af nationale strategiinitiativer: 2.1. Pejlemærker, som Region Hovedstaden har forpligtet sig til at opfylde i forbindelse med det tværregionale samarbejde i Regionernes Sundheds-it (RSI) samt 2.2. Opgaver afledt af samarbejdet i National Sundheds-it (NSI). 3. Nye projekter prioriteret af regionens hospitaler, virksomheder og stabe via fire porteføljeråd for hhv. kliniske systemer, parakliniske- og specialespecifikke systemer, medico og administrative systemer. 4. Dele af regionens mobility-strategi, som vil tilvejebringe grundlaget for, at medarbejdere i regionen kan arbejde mobilt. Initiativerne i handlingsplanen sikrer, at der tilvejebringes nye it-værktøjer, som understøtter det sundhedsfaglige personale på udvalgte, centrale områder. Derudover bidrager initiativerne til at understøtte kvalitetsindsatsen i regionen og behov for effektiv håndtering af data. En del af initiativerne i ithandlingsplanen sigter på at øge den digitale kommunikation med borgere og professionelle på sundhedsområdet som fx kommuner og praksissektoren. Og endelig indgår der initiativer, som skal bidrage til, at opgaver på det administrative område i regionen kan løftes effektivt. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har i regi af NSI lavet aftale om en fællesoffentlig Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet for Udover denne fællesoffentlige strategi har regionerne for første gang lavet en samlet og fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet: Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

2 med de tilhørende pejlemærker: Regionernes Fælles Pejlemærker for Digitalisering af Sundhedsvæsenet (dækker årene ). Regionens it-investeringer i 2014 foretages i en kontekst af disse store fællesoffentlige og tværregionale strategier for digitalisering af sundhedsvæsenet. Sidstnævnte opstiller fælles pejlemærker for regionerne. I dem forpligter Region Hovedstaden sig til at levere udvikling på it- og digitaliseringsområdet, der gør en forskel for patienter, personale og samarbejdspartnere. Region Hovedstaden har været involveret i udarbejdelsen af de fælles regionale og nationale strategier, og ambitionerne i dem er derfor i god tråd med regionens mål og anvendelse af it-investeringsbudgettet. Det gælder såvel ambitionen i strategierne om, at digitalisering skal sikre kvalitet og sammenhæng i behandlingsindsatsen, som det gælder ambitionen om, at data skal følge borgeren gennem patientforløbet. Dertil kommer ambitioner om, at it inden strategiperiodernes udløb skal sikre, at det sundhedsfaglige personale i regionen får et hurtigt og fleksibelt dataoverblik i deres daglige arbejde og dermed en hjælp til beslutninger i og omkring behandlingsforløb. Aktiviteter udover it-handlingsplanen Udover projekter, som finansieres af it-handlingsplanens ramme på 130 mio. kr., anvender regionen i 2014 ressourcer på it-rettede aktiviteter finansieret af nationale midler, IMTs driftsbudget, de øvrige virksomheder og stabes lokale budgetter mv. Størstedelen af regionens ansatte vil i løbet af de kommende år i større eller mindre grad blive påvirket af det videre arbejde med den ny sundhedsplatform i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. De vil også blive påvirkede af regionens Driftshandleplan; en plan for forbedring af drift og infrastruktur. Driftshandleplanen er rettet mod et samlet løft af regionens infrastruktur, hvilket også er en forudsætning for en succesfuld brug af den kommende sundhedsplatform. I nærværende handleplan behandles alene aktiviteter, der finansieres via investeringsbudgettet Sundhedsplatformen og Driftshandleplanen indgår således ikke i it-handleplanen men er dog rammesættende for samtlige regionens øvrige opgaver i relation til sundheds-it de kommende år. Investeringerne i 2014 skal derfor også ses i denne sammenhæng. I det følgende præsenteres initiativerne, der udmønter de afsatte investeringsmidler i Side 2

3 1. Videreførte projekter En række projekter er ikke afsluttet i 2013 og videreføres til Der afsættes i ,7 mio. kr. til videreførelse af tre tidligere besluttede projekter: DUP, CMS og KISO. 1.1 Digitalisering af udgående post (DUP) Der er tale om en løsning med et fællesoffentligt ophæng, som digitaliserer og effektiviserer kommunikationen til borgerne ved at sende indkaldelsesbreve og eventuelle bilag fra det patientadministrative system GS/OPUS til borgernes digitale dokumentboks på borger.dk. Projektet har hidtil ikke omfattet forsendelser fra andre systemer men udvides på det punkt med it-handlingsplanen for 2014 (se nr. 2.5 nedenfor). Løsningen etableres og implementeres i CMS-løsning (WEB) CMS står for content management system, og Region Hovedstaden er i gang med at anskaffe en ny webplatform, hvor målet i 2014 er mere driftsikre og tidssvarende hjemmesider og intranetsider. 1.3 KISO 2014 KISO står for Kliniske InddateringsSkemaer og Oversigter og er central for kvalitetsindsatsen i Region Hovedstaden. Inddateringsskemaerne er en del af regionens journalsystem. Projektet fortsætter arbejdet med at udarbejde skemaer samt optimere og vedligeholde eksisterende skemaer. De overordnede mål er: At gøre papirskemaer elektroniske og således komme tættere på det papirløse hospital. At sikre kvalitet i patientbehandling og -pleje. At understøtte den regionale vejledning på området. De afsatte midler skal resultere i at eksisterende digitale skemaer optimeres, og hidtil papirbaserede skemaer digitaliseres. Arbejdet sker i et samarbejde med regionens Journaludvalg. Projektet indeholder undervisning og implementering af konkrete arbejdsgange ved ibrugtagning på de områder, hvor nye skemaer udvikles. KISO 2014 bygger videre på det arbejde, der er udført på skemaerne i 2012 og Side 3

4 2. Realisering af nationale strategi-initiativer Ud fra visionen om at regionerne styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende og ensartede digitale muligheder, har Regionernes Sundheds-it (RSI) i foråret 2013 fastlagt en lang række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af National Sundheds-it (NSI) har i foråret 2013 vedtaget en national sundhedsstrategi, der ligeledes sætter fokus på sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder på sundhedsområdet. Til projekter afledt af fællesregionale og nationale strategier udmøntes samlet 58,5 mio. kr. Projekter afledt af RSI-pejlemærker Projekterne under RSI-pejlemærkerne godkendes og iværksættes på baggrund af business cases, herunder det samlede udgiftsbudget for et projekt. 2.1 Sygesikringsprojektet (12,1 mio.kr.) Sygesikringsprojektet har til formål at gennemføre et udbud af den nuværende sygesikringsløsning. Formålet er endvidere at skabe et fælles kommunalt og regionalt kontraktgrundlag, som sikrer dels en økonomisk effektiv drift samt en relevant udvikling af systemet, dels et bedre grundlag for styring, planlægning, udvikling, kontrol og validering igennem en fleksibel systemunderstøttelse. Projektet gennemføres som et fælles projekt mellem kommunerne (repræsenteret ved KOMBIT) og regionerne. På nuværende tidspunkt er udbudsforretningen i gang. Det forventes, at der ultimo 2013 kan indgås kontrakt med ny leverandør. Projektet starter i 2014 med at tilpasse den kommende løsning sammen med leverandøren på baggrund af regionens behov samt forberede drift. Den første idriftsættelse forventes at kunne finde sted primo Til det fortsatte arbejde hen mod en sygesikringsløsning udmøntes i ,1 mio.kr. 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler Elektroniske tavler er efterspurgte i klinikken som et redskab, der giver overblik og effektiviserer kerneopgaverne. Elektroniske tavler indgår som en del af det RSI-pejlemærke for , som omhandler klinisk logistik. Af pejlemærkets beskrivelse fremgår: Regionerne vil give sundhedspersoner på alle større akutmodtagelser, operationsgange og kirurgiske sengeafsnit bedre overblik gennem it-understøttelse af den kliniske logistik. Side 4

5 Der er allerede positive erfaringer på akutområdet i Region Hovedstaden med elektroniske tavler. Beslutning om, hvordan elektroniske tavler implementeres bredt i Region Hovedstaden, træffes først efter valget af leverandør til sundhedsplatformen i efteråret Til arbejdet med udbredelsen af elektroniske tavler i 2014 udmøntes 37 mio. kr. 2.3 Telepsykiatri: Videokonference, storskalaforsøg med internetpsykiatri og brug af tablets i psykiatrien Telepsykiatri indgår i et fællesregionalt RSI-pejlemærke, som handler om mere effektive behandlingsforløb og inddragelse af patienterne. Det har blandt andet udmøntet sig i et nationalt projekt med videokonferencer i voksenpsykiatrien. Initialt fokuseres på videoudskrivningskonferencer med deltagelse af både ambulante og stationære psykiatriske afdelinger. Patienten deltager ligeledes i videst muligt omfang. Næste fase inddrager relevante kommunale samarbejdspartnere. Pilotfasen har tydeliggjort behovet for it-investeringer for at gennemføre implementeringen. Til arbejdet med telepsykiatri udmøntes i ,0 mio. kr. 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 Sundhedsjournalen fungerer som sundhedsvæsenets fælles løsning til deling af patientdata på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. For sundhedspersonale på hospitalerne skal Sundhedsjournalen tilgås via en knap i regionens EPJ (HEPJ). Initiativet finansierer udvikling af denne funktionalitet og giver adgang til det bredere udsnit af data i Sundhedsjournalen. Til udvikling af knapløsningen udmøntes i ,5 mio. kr. Projekter afledt af National Sundheds-it (NSI) Udover projekter afledt af RSI-pejlemærkerne er en række projekter afledt først og fremmest af den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet formuleret i regi af NSI (herefter Digitaliseringsstrategien ). 2.5 Digitale- og papirbårne forsendelser Det er et fællesoffentligt mål at reducere den papirbårne kommunikation og øge den digitale kommunikation. Den fællesoffentlige løsning Digital Post muliggør sikker afsendelse og modtagelse af digitale forsendelser mellem myndigheder og borgere og virksomheder. Samtidig er der etableret en national fjernprintløsning, der billiggør forsendelser, der endnu ikke udsendes digitalt. Initiativet skal muliggøre, at udgående breve, der kan afsendes fra Regionen via Digital Post, udvides til at omfatte alle typer af breve fra det patientadmini- Side 5

6 strative system GS/OPUS. Desuden skal initiativet sikre, at det tekniske set up tilvejebringes for, at et såkaldt kontakthierarki i regionen kan fungere. Regionen skal udarbejde et kontakthierarki, som led i at borgerne får mulighed for at afsende sikre digitale henvendelser til hospitalerne via Digital Post. Endelig skal initiativet sikre teknisk understøttelse af udvikling af brevskabeloner, så regionen kan benytte den nationale fjernprintløsning, når der afsendes både papir- og digital post. Til arbejdet med digitale og papirbårne forsendelser udmøntes i ,8 mio. kr. 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Tre indsatser har særligt fokus på at understøtte målet om bedre sammenhæng på tværs af sektorer i sundhedsindsatsen via digital tværsektoriel kommunikation. Der er tale om indsatser, der omfatter: Elektronisk kommunikation mellem regionens psykiatriske hospitaler, kommunernes omsorgssystemer og patientens egen læge. Elektronisk kommunikation mellem regionens hospitaler og den kommunale hjemme- og sygepleje. Afsendelse af LÆ-blanketter, dvs. blanketter indeholdende en lægelig vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgerens funktionsevne i forbindelse med bl.a. revalidering, fleksjob m.m. Udvikling af funktionalitet i patientoversigten i OPUS arbejdsplads korrespondancemeddelelser der sendes mellem kommuner, hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Samlet set udmøntes 3,1 mio kr. til initiativerne. Side 6

7 3. Nye projekter Hospitalerne har prioriteret nye projekter i it-handlingsplanen via regionens styringsmodel med fire faglige porteføljeråd for henholdsvis: Kliniske systemer, Parakliniske- og Specialespecifikke systemer, Medicoområdet, samt Administrative systemer. Der er i investeringsbudgettet afsat 48,8 mio. kr. til nye projekter udover det ovenfor beskrevet i afsnit 1 og EKG Projektet har til formål at etablere en fælles EKG-database, hvor 12 aflednings- EKG-optagelser kan lagres og tilgås nemt via de nuværende systemer og senere Sundhedsplatformen. Det vil inkludere en konsolidering af de nuværende digitale systemer i Region Hovedstaden, som i dag ikke er kompatible eller kan dele data. Løsningen vil give Region Hovedstaden ejerskab til EKG-data og skabe en fremtidig uafhængighed, så valget af leverandør af EKG-apparatur ikke er afhængig af EKG-databasen. Initiativet har endvidere til formål at skabe ubesværet adgang til data til forskning, statistikker, kvalitet osv. og derved gøre regionen i stand til at opfylde de fælles nationale retningslinjer for opbevaring af data. Projektet bidrager derved også til opfyldelse af det vedtagne RSI-pejlemærke vedr. Opbevaring af data. Projektet er startet op i 2013 med et fokus på apparatur-delen, mens der i projektets anden fase i 2014 vil være fokus på it-understøttelsen. Der udmøntes i ,8 mio.kr. til denne del af projektet. 3.2 Arkivering til Statens Arkiver Initiativet har til formål at sikre, at Region Hovedstaden lever op til sine arkiveringsmæssige forpligtelser ift. Statens Arkiver. Regionen er ifølge arkivloven forpligtet til at sikre arkivering og aflevering til Statens Arkiver af en række dokumenter. Der udmøntes 4,0 mio. kr. til projektet. 3.3 Automatisering af journalaudit Journalaudit er en metode, hvor journaler systematisk gennemgås for at identificere områder, hvor kvalitet, sikkerhed og arbejdsgange kan forbedres. Region Hovedstaden har et ønske om at drage nytte af de digitale muligheder og automatisere journalaudit: For at få et mere fyldestgørende og validt datagrundlag at træffe beslutninger på. Til at monitorere udviklingen i antallet af patientskader og målopfyldelsen for kvalitetsindikatorer. Til planlægning af fokuserede og differentierede læringsindsatser. For at anvende færre manuelle ressourcer på at udføre journalaudit. Side 7

8 I 2013 udarbejdes et Proof of Concept (POC), hvor det primære fokus er på at afdække gevinster og udfordringer ved automatisering af journalaudit på almindelig tekst i notater og udskrivelsesbreve. Projektet har midtvejsevaluering i november 2013, og endelig evaluering afsluttes februar Evaluering af Proof of Concept et danner baggrund for beslutning om eventuel udbredelse til hele regionen. Til den første del af arbejdet med en regional udbredelse af automatiseret journalaudit udmøntes 12,0 mio. kr. 3.4 Vævstypelaboratoriet - etablering af elektronisk rekvirering og svar til Vævstypelaboratoriet via integration til samme funktionaliteter som Blodflödet Klinikerne efterspørger fra Vævstypelaboratoriet samme nemme tilgang til rekvirering af analyser og efterfølgende modtagelse af digitale prøvesvar, som der er etableret fra regionens øvrige laboratoriesystemer, herunder især Blodflödet. Indsatsen vil styrke kvaliteten og effektive arbejdsgange på området. De behandlende enheder får med projektet bedre mulighed for overblik over den enkelte patients behandling og diagnostik især ved patienter, der følges i flere afdelinger. Det kan medvirke til en tidligere og mere effektiv patientbehandling og lette adgangen til analysesvar for afdelingerne. Til projektet udmøntes 1,0 mio. kr. i Pulje til administrative tiltag I efteråret 2013 konkretiseres planerne for tiltag på det administrative område, idet behovet på regionens hospitaler, tværgående virksomheder og stabe skal være styrende for de valgte tiltag. For nuværende er der udarbejdet en ramme med følgende overskrifter: Bedre anvendelse af eksisterende systemer (4 mio. kr.) Foranalyse til elektronisk personalekort (2 mio. kr.) Der vil i konkretiseringen af tiltagene bl.a. blive fokuseret på forbedret funktionalitet i mail/kalender samt integration til telefoni, konsolidering af nuværende systemer (fx Master Cater og Hjælpemiddelsystem), øget samspil med personale og uddannelsessystemer samt endelig informationssikkerhedsmæssige tiltag. Der udmøntes 6,0 mio.kr. til en samlet pulje til administrative tiltag. 3.6 LABKA-pulje Side 8

9 Laboratoriesystemet LABKA II benyttes som et af Region Hovedstadens 10 vigtigste systemer på alle regionens hospitaler. Der er stor bevågenhed omkring systemet, som mange af regionens brugere og patienter har daglig gavn af. Der produceres på årsbasis ca. 36 mio. analysesvar, og der er over brugere af systemet. På enhver given dag kan man regne med aktive brugere i systemet. Der er løbende behov for og ønsker til ændringer i LABKA II, der kan forbedre behandlingen af patienterne. Der er tale om forbedringer, som positivt indvirker på både klinikeres og laboratoriepersonalets daglige arbejde, såsom grafisk afbildning af analyseresultater og forbedret søgning. Der er også ønske om ny og forbedret udtræk af analysestatistik fra LABKA II til gavn for laboratorierne, for klinikere og forskere. Der er derudover løbende nye nationale projekter i relation til LABKA II. LABKA-puljen på 4 mio. kr. skal benyttes til at finansiere disse forbedringer. 3.7 Obstetrisk journal Det obstetriske område er kendetegnet ved ældre systemer, som ikke optimalt understøtter arbejdsgangene. De obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden har siden 2008 haft behov for en ny standardiseret obstetrisk journalløsning. En sådan indgår som en option i udbuddet på Sundhedsplatformen, og afhængig af den valgte leverandør vil funktionaliteten til den obstetriske journal være mere eller mindre dækkende for hospitalernes behov. Det kan derfor blive nødvendig at supplere med et selvstændigt udbud på en obstetrisk journal for at nå målet om standardisering og mere effektive og sammenhængende forløb i obstetrikken. Der udmøntes 10 mio.kr. til arbejdet med en obstetrisk journal. Hvis behovet viser sig at blive dækket af den valgte sundhedsplatformsleverandør, vil midlerne i stedet blive overført til finansieringen af Sundhedsplatformen. Side 9

10 4. Mobility-strategi Fleksibel og mobil tilgang til informationer og services via mobile enheder som smartphones og tablets er et område, som nyder stor vækst i disse år. Der er en stigende efterspørgsel blandt medarbejdere i Region Hovedstaden efter mobil adgang til data og funktionalitet. Flere analyser peger på væsentlige gevinster for sundhedsvæsenet ved en storskalaanvendelse af mobility og tidsog stedsuafhængig tilgang til data og funktionalitet. Region Hovedstadens mobility strategi blev besluttet i foråret Visionen for regionens arbejde med mobility er: Bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data Mobility-strategien har relevans for en række andre aktiviteter og indsatser i Region Hovedstaden. En særlig snitflade er til regionens kvalitetsfondsbyggerier, hvor der er stor opmærksomhed på mobility ift. mere fleksible og effektive arbejdsgange i de nye hospitaler, der bygges i de kommende år. Mobility-strategien er tillige et middel til Region Hovedstadens opfyldelse af RSI pejlemærket Mobile enheder - Fælles principper for mobil adgang til patientdata og kliniske data, som blev vedtaget i foråret At implementere mobility strategien er omfattende og kræver væsentlige investeringer i infrastruktur (især trådløst netværk), arkitektur, mobile enheder, licenser, drift mv. Samlet set forventes investeringerne fremadrettet fordelt på både central og decentral finansiering i størrelsesordenen. 430 mio. kr. fordelt over årene 2013 til og med I 2014 er budgettet for realisering af strategien på samlet 67 mio. kr. heraf finansieres 20 mio. kr. af investeringsbudgettet. Investeringsbudgettet i 2014 anvendes bl.a. til opgradering af dele af regionens trådløse netværk, en styringsløsning for mobile enheder og en referencearkitekur for mobile applikationer. Side 10

11 5. Samlet overblik Oversigt over udmøntning af budget til it-investeringer i 2014: Aktivitet Mio. kr Videreførelse af tidligere besluttede projekter 2, DUP, CMS og KISO 2,7 Realisering af nationale strategiinitiativer 58,5 Heraf pulje til RSI-afledte projekter 53,6 2.1 Sygesikringsprojekt 12,1 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler 37,0 2.3 Telepsykiatri 4,0 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 0,5 Heraf pulje til NSI-afledte projekter 4,9 2.5 Digitale og papirbårne forsendelser 1,8 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Elektronisk kommunikation til socialpsykiatrien og handicapområdet E-kommunikation mellem kommuner, ambulatorier og observationsafdelinger LÆ-blanketter mellem hospitaler og kommuner Patientoversigten i OPUS-arbejdsplads 3,1 Nye projekter 48,8 3.1 EKG 11,8 3.2 Arkivering til Statens Arkiver 4,0 3.3 Automatiseret journalaudit 12,0 3.4 Vævstypelaboratoriet 1,0 3.5 Pulje til administrative tiltag 6,0 3.6 Funktionalitetsforbedringer LABKA (pulje) 4,0 3.7 Obstetrisk journal 10,0 4. Mobility-strategi 20,0 I alt 130,0 Side 11

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 3 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

IT status Region Sjælland

IT status Region Sjælland IT status Region Sjælland E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 Lars Henrik Søfren, Funktionschef, IT Kunderelationer Status for IT Infrastruktur NU Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Netværk Regionalt

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere