It handlingsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It handlingsplan 2014"

Transkript

1 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for digitalisering og it. It-handlingsplanen beskriver disse initiativer, der samlet sigter mod bedre, mere sikker og sammenhængende behandling, øget inddragelse af patienter og pårørende i deres udredning og behandling samt mere effektive arbejdsgange for personalet. Rammen dækker fire hovedgrupper af aktiviteter: 1. Videreførelse af arbejdet med allerede påbegyndte projekter. 2. Realisering af nationale strategiinitiativer: 2.1. Pejlemærker, som Region Hovedstaden har forpligtet sig til at opfylde i forbindelse med det tværregionale samarbejde i Regionernes Sundheds-it (RSI) samt 2.2. Opgaver afledt af samarbejdet i National Sundheds-it (NSI). 3. Nye projekter prioriteret af regionens hospitaler, virksomheder og stabe via fire porteføljeråd for hhv. kliniske systemer, parakliniske- og specialespecifikke systemer, medico og administrative systemer. 4. Dele af regionens mobility-strategi, som vil tilvejebringe grundlaget for, at medarbejdere i regionen kan arbejde mobilt. Initiativerne i handlingsplanen sikrer, at der tilvejebringes nye it-værktøjer, som understøtter det sundhedsfaglige personale på udvalgte, centrale områder. Derudover bidrager initiativerne til at understøtte kvalitetsindsatsen i regionen og behov for effektiv håndtering af data. En del af initiativerne i ithandlingsplanen sigter på at øge den digitale kommunikation med borgere og professionelle på sundhedsområdet som fx kommuner og praksissektoren. Og endelig indgår der initiativer, som skal bidrage til, at opgaver på det administrative område i regionen kan løftes effektivt. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har i regi af NSI lavet aftale om en fællesoffentlig Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet for Udover denne fællesoffentlige strategi har regionerne for første gang lavet en samlet og fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet: Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

2 med de tilhørende pejlemærker: Regionernes Fælles Pejlemærker for Digitalisering af Sundhedsvæsenet (dækker årene ). Regionens it-investeringer i 2014 foretages i en kontekst af disse store fællesoffentlige og tværregionale strategier for digitalisering af sundhedsvæsenet. Sidstnævnte opstiller fælles pejlemærker for regionerne. I dem forpligter Region Hovedstaden sig til at levere udvikling på it- og digitaliseringsområdet, der gør en forskel for patienter, personale og samarbejdspartnere. Region Hovedstaden har været involveret i udarbejdelsen af de fælles regionale og nationale strategier, og ambitionerne i dem er derfor i god tråd med regionens mål og anvendelse af it-investeringsbudgettet. Det gælder såvel ambitionen i strategierne om, at digitalisering skal sikre kvalitet og sammenhæng i behandlingsindsatsen, som det gælder ambitionen om, at data skal følge borgeren gennem patientforløbet. Dertil kommer ambitioner om, at it inden strategiperiodernes udløb skal sikre, at det sundhedsfaglige personale i regionen får et hurtigt og fleksibelt dataoverblik i deres daglige arbejde og dermed en hjælp til beslutninger i og omkring behandlingsforløb. Aktiviteter udover it-handlingsplanen Udover projekter, som finansieres af it-handlingsplanens ramme på 130 mio. kr., anvender regionen i 2014 ressourcer på it-rettede aktiviteter finansieret af nationale midler, IMTs driftsbudget, de øvrige virksomheder og stabes lokale budgetter mv. Størstedelen af regionens ansatte vil i løbet af de kommende år i større eller mindre grad blive påvirket af det videre arbejde med den ny sundhedsplatform i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. De vil også blive påvirkede af regionens Driftshandleplan; en plan for forbedring af drift og infrastruktur. Driftshandleplanen er rettet mod et samlet løft af regionens infrastruktur, hvilket også er en forudsætning for en succesfuld brug af den kommende sundhedsplatform. I nærværende handleplan behandles alene aktiviteter, der finansieres via investeringsbudgettet Sundhedsplatformen og Driftshandleplanen indgår således ikke i it-handleplanen men er dog rammesættende for samtlige regionens øvrige opgaver i relation til sundheds-it de kommende år. Investeringerne i 2014 skal derfor også ses i denne sammenhæng. I det følgende præsenteres initiativerne, der udmønter de afsatte investeringsmidler i Side 2

3 1. Videreførte projekter En række projekter er ikke afsluttet i 2013 og videreføres til Der afsættes i ,7 mio. kr. til videreførelse af tre tidligere besluttede projekter: DUP, CMS og KISO. 1.1 Digitalisering af udgående post (DUP) Der er tale om en løsning med et fællesoffentligt ophæng, som digitaliserer og effektiviserer kommunikationen til borgerne ved at sende indkaldelsesbreve og eventuelle bilag fra det patientadministrative system GS/OPUS til borgernes digitale dokumentboks på borger.dk. Projektet har hidtil ikke omfattet forsendelser fra andre systemer men udvides på det punkt med it-handlingsplanen for 2014 (se nr. 2.5 nedenfor). Løsningen etableres og implementeres i CMS-løsning (WEB) CMS står for content management system, og Region Hovedstaden er i gang med at anskaffe en ny webplatform, hvor målet i 2014 er mere driftsikre og tidssvarende hjemmesider og intranetsider. 1.3 KISO 2014 KISO står for Kliniske InddateringsSkemaer og Oversigter og er central for kvalitetsindsatsen i Region Hovedstaden. Inddateringsskemaerne er en del af regionens journalsystem. Projektet fortsætter arbejdet med at udarbejde skemaer samt optimere og vedligeholde eksisterende skemaer. De overordnede mål er: At gøre papirskemaer elektroniske og således komme tættere på det papirløse hospital. At sikre kvalitet i patientbehandling og -pleje. At understøtte den regionale vejledning på området. De afsatte midler skal resultere i at eksisterende digitale skemaer optimeres, og hidtil papirbaserede skemaer digitaliseres. Arbejdet sker i et samarbejde med regionens Journaludvalg. Projektet indeholder undervisning og implementering af konkrete arbejdsgange ved ibrugtagning på de områder, hvor nye skemaer udvikles. KISO 2014 bygger videre på det arbejde, der er udført på skemaerne i 2012 og Side 3

4 2. Realisering af nationale strategi-initiativer Ud fra visionen om at regionerne styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende og ensartede digitale muligheder, har Regionernes Sundheds-it (RSI) i foråret 2013 fastlagt en lang række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af National Sundheds-it (NSI) har i foråret 2013 vedtaget en national sundhedsstrategi, der ligeledes sætter fokus på sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder på sundhedsområdet. Til projekter afledt af fællesregionale og nationale strategier udmøntes samlet 58,5 mio. kr. Projekter afledt af RSI-pejlemærker Projekterne under RSI-pejlemærkerne godkendes og iværksættes på baggrund af business cases, herunder det samlede udgiftsbudget for et projekt. 2.1 Sygesikringsprojektet (12,1 mio.kr.) Sygesikringsprojektet har til formål at gennemføre et udbud af den nuværende sygesikringsløsning. Formålet er endvidere at skabe et fælles kommunalt og regionalt kontraktgrundlag, som sikrer dels en økonomisk effektiv drift samt en relevant udvikling af systemet, dels et bedre grundlag for styring, planlægning, udvikling, kontrol og validering igennem en fleksibel systemunderstøttelse. Projektet gennemføres som et fælles projekt mellem kommunerne (repræsenteret ved KOMBIT) og regionerne. På nuværende tidspunkt er udbudsforretningen i gang. Det forventes, at der ultimo 2013 kan indgås kontrakt med ny leverandør. Projektet starter i 2014 med at tilpasse den kommende løsning sammen med leverandøren på baggrund af regionens behov samt forberede drift. Den første idriftsættelse forventes at kunne finde sted primo Til det fortsatte arbejde hen mod en sygesikringsløsning udmøntes i ,1 mio.kr. 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler Elektroniske tavler er efterspurgte i klinikken som et redskab, der giver overblik og effektiviserer kerneopgaverne. Elektroniske tavler indgår som en del af det RSI-pejlemærke for , som omhandler klinisk logistik. Af pejlemærkets beskrivelse fremgår: Regionerne vil give sundhedspersoner på alle større akutmodtagelser, operationsgange og kirurgiske sengeafsnit bedre overblik gennem it-understøttelse af den kliniske logistik. Side 4

5 Der er allerede positive erfaringer på akutområdet i Region Hovedstaden med elektroniske tavler. Beslutning om, hvordan elektroniske tavler implementeres bredt i Region Hovedstaden, træffes først efter valget af leverandør til sundhedsplatformen i efteråret Til arbejdet med udbredelsen af elektroniske tavler i 2014 udmøntes 37 mio. kr. 2.3 Telepsykiatri: Videokonference, storskalaforsøg med internetpsykiatri og brug af tablets i psykiatrien Telepsykiatri indgår i et fællesregionalt RSI-pejlemærke, som handler om mere effektive behandlingsforløb og inddragelse af patienterne. Det har blandt andet udmøntet sig i et nationalt projekt med videokonferencer i voksenpsykiatrien. Initialt fokuseres på videoudskrivningskonferencer med deltagelse af både ambulante og stationære psykiatriske afdelinger. Patienten deltager ligeledes i videst muligt omfang. Næste fase inddrager relevante kommunale samarbejdspartnere. Pilotfasen har tydeliggjort behovet for it-investeringer for at gennemføre implementeringen. Til arbejdet med telepsykiatri udmøntes i ,0 mio. kr. 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 Sundhedsjournalen fungerer som sundhedsvæsenets fælles løsning til deling af patientdata på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. For sundhedspersonale på hospitalerne skal Sundhedsjournalen tilgås via en knap i regionens EPJ (HEPJ). Initiativet finansierer udvikling af denne funktionalitet og giver adgang til det bredere udsnit af data i Sundhedsjournalen. Til udvikling af knapløsningen udmøntes i ,5 mio. kr. Projekter afledt af National Sundheds-it (NSI) Udover projekter afledt af RSI-pejlemærkerne er en række projekter afledt først og fremmest af den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet formuleret i regi af NSI (herefter Digitaliseringsstrategien ). 2.5 Digitale- og papirbårne forsendelser Det er et fællesoffentligt mål at reducere den papirbårne kommunikation og øge den digitale kommunikation. Den fællesoffentlige løsning Digital Post muliggør sikker afsendelse og modtagelse af digitale forsendelser mellem myndigheder og borgere og virksomheder. Samtidig er der etableret en national fjernprintløsning, der billiggør forsendelser, der endnu ikke udsendes digitalt. Initiativet skal muliggøre, at udgående breve, der kan afsendes fra Regionen via Digital Post, udvides til at omfatte alle typer af breve fra det patientadmini- Side 5

6 strative system GS/OPUS. Desuden skal initiativet sikre, at det tekniske set up tilvejebringes for, at et såkaldt kontakthierarki i regionen kan fungere. Regionen skal udarbejde et kontakthierarki, som led i at borgerne får mulighed for at afsende sikre digitale henvendelser til hospitalerne via Digital Post. Endelig skal initiativet sikre teknisk understøttelse af udvikling af brevskabeloner, så regionen kan benytte den nationale fjernprintløsning, når der afsendes både papir- og digital post. Til arbejdet med digitale og papirbårne forsendelser udmøntes i ,8 mio. kr. 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Tre indsatser har særligt fokus på at understøtte målet om bedre sammenhæng på tværs af sektorer i sundhedsindsatsen via digital tværsektoriel kommunikation. Der er tale om indsatser, der omfatter: Elektronisk kommunikation mellem regionens psykiatriske hospitaler, kommunernes omsorgssystemer og patientens egen læge. Elektronisk kommunikation mellem regionens hospitaler og den kommunale hjemme- og sygepleje. Afsendelse af LÆ-blanketter, dvs. blanketter indeholdende en lægelig vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgerens funktionsevne i forbindelse med bl.a. revalidering, fleksjob m.m. Udvikling af funktionalitet i patientoversigten i OPUS arbejdsplads korrespondancemeddelelser der sendes mellem kommuner, hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Samlet set udmøntes 3,1 mio kr. til initiativerne. Side 6

7 3. Nye projekter Hospitalerne har prioriteret nye projekter i it-handlingsplanen via regionens styringsmodel med fire faglige porteføljeråd for henholdsvis: Kliniske systemer, Parakliniske- og Specialespecifikke systemer, Medicoområdet, samt Administrative systemer. Der er i investeringsbudgettet afsat 48,8 mio. kr. til nye projekter udover det ovenfor beskrevet i afsnit 1 og EKG Projektet har til formål at etablere en fælles EKG-database, hvor 12 aflednings- EKG-optagelser kan lagres og tilgås nemt via de nuværende systemer og senere Sundhedsplatformen. Det vil inkludere en konsolidering af de nuværende digitale systemer i Region Hovedstaden, som i dag ikke er kompatible eller kan dele data. Løsningen vil give Region Hovedstaden ejerskab til EKG-data og skabe en fremtidig uafhængighed, så valget af leverandør af EKG-apparatur ikke er afhængig af EKG-databasen. Initiativet har endvidere til formål at skabe ubesværet adgang til data til forskning, statistikker, kvalitet osv. og derved gøre regionen i stand til at opfylde de fælles nationale retningslinjer for opbevaring af data. Projektet bidrager derved også til opfyldelse af det vedtagne RSI-pejlemærke vedr. Opbevaring af data. Projektet er startet op i 2013 med et fokus på apparatur-delen, mens der i projektets anden fase i 2014 vil være fokus på it-understøttelsen. Der udmøntes i ,8 mio.kr. til denne del af projektet. 3.2 Arkivering til Statens Arkiver Initiativet har til formål at sikre, at Region Hovedstaden lever op til sine arkiveringsmæssige forpligtelser ift. Statens Arkiver. Regionen er ifølge arkivloven forpligtet til at sikre arkivering og aflevering til Statens Arkiver af en række dokumenter. Der udmøntes 4,0 mio. kr. til projektet. 3.3 Automatisering af journalaudit Journalaudit er en metode, hvor journaler systematisk gennemgås for at identificere områder, hvor kvalitet, sikkerhed og arbejdsgange kan forbedres. Region Hovedstaden har et ønske om at drage nytte af de digitale muligheder og automatisere journalaudit: For at få et mere fyldestgørende og validt datagrundlag at træffe beslutninger på. Til at monitorere udviklingen i antallet af patientskader og målopfyldelsen for kvalitetsindikatorer. Til planlægning af fokuserede og differentierede læringsindsatser. For at anvende færre manuelle ressourcer på at udføre journalaudit. Side 7

8 I 2013 udarbejdes et Proof of Concept (POC), hvor det primære fokus er på at afdække gevinster og udfordringer ved automatisering af journalaudit på almindelig tekst i notater og udskrivelsesbreve. Projektet har midtvejsevaluering i november 2013, og endelig evaluering afsluttes februar Evaluering af Proof of Concept et danner baggrund for beslutning om eventuel udbredelse til hele regionen. Til den første del af arbejdet med en regional udbredelse af automatiseret journalaudit udmøntes 12,0 mio. kr. 3.4 Vævstypelaboratoriet - etablering af elektronisk rekvirering og svar til Vævstypelaboratoriet via integration til samme funktionaliteter som Blodflödet Klinikerne efterspørger fra Vævstypelaboratoriet samme nemme tilgang til rekvirering af analyser og efterfølgende modtagelse af digitale prøvesvar, som der er etableret fra regionens øvrige laboratoriesystemer, herunder især Blodflödet. Indsatsen vil styrke kvaliteten og effektive arbejdsgange på området. De behandlende enheder får med projektet bedre mulighed for overblik over den enkelte patients behandling og diagnostik især ved patienter, der følges i flere afdelinger. Det kan medvirke til en tidligere og mere effektiv patientbehandling og lette adgangen til analysesvar for afdelingerne. Til projektet udmøntes 1,0 mio. kr. i Pulje til administrative tiltag I efteråret 2013 konkretiseres planerne for tiltag på det administrative område, idet behovet på regionens hospitaler, tværgående virksomheder og stabe skal være styrende for de valgte tiltag. For nuværende er der udarbejdet en ramme med følgende overskrifter: Bedre anvendelse af eksisterende systemer (4 mio. kr.) Foranalyse til elektronisk personalekort (2 mio. kr.) Der vil i konkretiseringen af tiltagene bl.a. blive fokuseret på forbedret funktionalitet i mail/kalender samt integration til telefoni, konsolidering af nuværende systemer (fx Master Cater og Hjælpemiddelsystem), øget samspil med personale og uddannelsessystemer samt endelig informationssikkerhedsmæssige tiltag. Der udmøntes 6,0 mio.kr. til en samlet pulje til administrative tiltag. 3.6 LABKA-pulje Side 8

9 Laboratoriesystemet LABKA II benyttes som et af Region Hovedstadens 10 vigtigste systemer på alle regionens hospitaler. Der er stor bevågenhed omkring systemet, som mange af regionens brugere og patienter har daglig gavn af. Der produceres på årsbasis ca. 36 mio. analysesvar, og der er over brugere af systemet. På enhver given dag kan man regne med aktive brugere i systemet. Der er løbende behov for og ønsker til ændringer i LABKA II, der kan forbedre behandlingen af patienterne. Der er tale om forbedringer, som positivt indvirker på både klinikeres og laboratoriepersonalets daglige arbejde, såsom grafisk afbildning af analyseresultater og forbedret søgning. Der er også ønske om ny og forbedret udtræk af analysestatistik fra LABKA II til gavn for laboratorierne, for klinikere og forskere. Der er derudover løbende nye nationale projekter i relation til LABKA II. LABKA-puljen på 4 mio. kr. skal benyttes til at finansiere disse forbedringer. 3.7 Obstetrisk journal Det obstetriske område er kendetegnet ved ældre systemer, som ikke optimalt understøtter arbejdsgangene. De obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden har siden 2008 haft behov for en ny standardiseret obstetrisk journalløsning. En sådan indgår som en option i udbuddet på Sundhedsplatformen, og afhængig af den valgte leverandør vil funktionaliteten til den obstetriske journal være mere eller mindre dækkende for hospitalernes behov. Det kan derfor blive nødvendig at supplere med et selvstændigt udbud på en obstetrisk journal for at nå målet om standardisering og mere effektive og sammenhængende forløb i obstetrikken. Der udmøntes 10 mio.kr. til arbejdet med en obstetrisk journal. Hvis behovet viser sig at blive dækket af den valgte sundhedsplatformsleverandør, vil midlerne i stedet blive overført til finansieringen af Sundhedsplatformen. Side 9

10 4. Mobility-strategi Fleksibel og mobil tilgang til informationer og services via mobile enheder som smartphones og tablets er et område, som nyder stor vækst i disse år. Der er en stigende efterspørgsel blandt medarbejdere i Region Hovedstaden efter mobil adgang til data og funktionalitet. Flere analyser peger på væsentlige gevinster for sundhedsvæsenet ved en storskalaanvendelse af mobility og tidsog stedsuafhængig tilgang til data og funktionalitet. Region Hovedstadens mobility strategi blev besluttet i foråret Visionen for regionens arbejde med mobility er: Bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data Mobility-strategien har relevans for en række andre aktiviteter og indsatser i Region Hovedstaden. En særlig snitflade er til regionens kvalitetsfondsbyggerier, hvor der er stor opmærksomhed på mobility ift. mere fleksible og effektive arbejdsgange i de nye hospitaler, der bygges i de kommende år. Mobility-strategien er tillige et middel til Region Hovedstadens opfyldelse af RSI pejlemærket Mobile enheder - Fælles principper for mobil adgang til patientdata og kliniske data, som blev vedtaget i foråret At implementere mobility strategien er omfattende og kræver væsentlige investeringer i infrastruktur (især trådløst netværk), arkitektur, mobile enheder, licenser, drift mv. Samlet set forventes investeringerne fremadrettet fordelt på både central og decentral finansiering i størrelsesordenen. 430 mio. kr. fordelt over årene 2013 til og med I 2014 er budgettet for realisering af strategien på samlet 67 mio. kr. heraf finansieres 20 mio. kr. af investeringsbudgettet. Investeringsbudgettet i 2014 anvendes bl.a. til opgradering af dele af regionens trådløse netværk, en styringsløsning for mobile enheder og en referencearkitekur for mobile applikationer. Side 10

11 5. Samlet overblik Oversigt over udmøntning af budget til it-investeringer i 2014: Aktivitet Mio. kr Videreførelse af tidligere besluttede projekter 2, DUP, CMS og KISO 2,7 Realisering af nationale strategiinitiativer 58,5 Heraf pulje til RSI-afledte projekter 53,6 2.1 Sygesikringsprojekt 12,1 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler 37,0 2.3 Telepsykiatri 4,0 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 0,5 Heraf pulje til NSI-afledte projekter 4,9 2.5 Digitale og papirbårne forsendelser 1,8 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Elektronisk kommunikation til socialpsykiatrien og handicapområdet E-kommunikation mellem kommuner, ambulatorier og observationsafdelinger LÆ-blanketter mellem hospitaler og kommuner Patientoversigten i OPUS-arbejdsplads 3,1 Nye projekter 48,8 3.1 EKG 11,8 3.2 Arkivering til Statens Arkiver 4,0 3.3 Automatiseret journalaudit 12,0 3.4 Vævstypelaboratoriet 1,0 3.5 Pulje til administrative tiltag 6,0 3.6 Funktionalitetsforbedringer LABKA (pulje) 4,0 3.7 Obstetrisk journal 10,0 4. Mobility-strategi 20,0 I alt 130,0 Side 11

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. marts 2012 Sag nr. Emne: bilag It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Telefon Telefon direkte +45 38 64 80 00 +45 20 30 30 93 Web

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder [] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2019 Ledelsesresumé... 2 Afsæt og Baggrund for strategien... 3 Det sundhedspolitiske

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Dokumentboks og NemSMS

Dokumentboks og NemSMS Dokumentboks og NemSMS IT-arkitekturkonferencen - 31. marts 2009, kl.13.00-14.00 v. Projektleder Anders Find, Økonomistyrelsen Tre vinkler på dokumentboks/nemsms 1. Introduktion hvad er Dokumentboks og

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015 Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform Tirsdag den 13. januar 2015 1 Veltek2015 Hvem er vi? Karina Kusk Godiksen Projektleder og projektmedarbejder Ingeniør

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Maj 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere