It handlingsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It handlingsplan 2014"

Transkript

1 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for digitalisering og it. It-handlingsplanen beskriver disse initiativer, der samlet sigter mod bedre, mere sikker og sammenhængende behandling, øget inddragelse af patienter og pårørende i deres udredning og behandling samt mere effektive arbejdsgange for personalet. Rammen dækker fire hovedgrupper af aktiviteter: 1. Videreførelse af arbejdet med allerede påbegyndte projekter. 2. Realisering af nationale strategiinitiativer: 2.1. Pejlemærker, som Region Hovedstaden har forpligtet sig til at opfylde i forbindelse med det tværregionale samarbejde i Regionernes Sundheds-it (RSI) samt 2.2. Opgaver afledt af samarbejdet i National Sundheds-it (NSI). 3. Nye projekter prioriteret af regionens hospitaler, virksomheder og stabe via fire porteføljeråd for hhv. kliniske systemer, parakliniske- og specialespecifikke systemer, medico og administrative systemer. 4. Dele af regionens mobility-strategi, som vil tilvejebringe grundlaget for, at medarbejdere i regionen kan arbejde mobilt. Initiativerne i handlingsplanen sikrer, at der tilvejebringes nye it-værktøjer, som understøtter det sundhedsfaglige personale på udvalgte, centrale områder. Derudover bidrager initiativerne til at understøtte kvalitetsindsatsen i regionen og behov for effektiv håndtering af data. En del af initiativerne i ithandlingsplanen sigter på at øge den digitale kommunikation med borgere og professionelle på sundhedsområdet som fx kommuner og praksissektoren. Og endelig indgår der initiativer, som skal bidrage til, at opgaver på det administrative område i regionen kan løftes effektivt. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har i regi af NSI lavet aftale om en fællesoffentlig Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet for Udover denne fællesoffentlige strategi har regionerne for første gang lavet en samlet og fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet: Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

2 med de tilhørende pejlemærker: Regionernes Fælles Pejlemærker for Digitalisering af Sundhedsvæsenet (dækker årene ). Regionens it-investeringer i 2014 foretages i en kontekst af disse store fællesoffentlige og tværregionale strategier for digitalisering af sundhedsvæsenet. Sidstnævnte opstiller fælles pejlemærker for regionerne. I dem forpligter Region Hovedstaden sig til at levere udvikling på it- og digitaliseringsområdet, der gør en forskel for patienter, personale og samarbejdspartnere. Region Hovedstaden har været involveret i udarbejdelsen af de fælles regionale og nationale strategier, og ambitionerne i dem er derfor i god tråd med regionens mål og anvendelse af it-investeringsbudgettet. Det gælder såvel ambitionen i strategierne om, at digitalisering skal sikre kvalitet og sammenhæng i behandlingsindsatsen, som det gælder ambitionen om, at data skal følge borgeren gennem patientforløbet. Dertil kommer ambitioner om, at it inden strategiperiodernes udløb skal sikre, at det sundhedsfaglige personale i regionen får et hurtigt og fleksibelt dataoverblik i deres daglige arbejde og dermed en hjælp til beslutninger i og omkring behandlingsforløb. Aktiviteter udover it-handlingsplanen Udover projekter, som finansieres af it-handlingsplanens ramme på 130 mio. kr., anvender regionen i 2014 ressourcer på it-rettede aktiviteter finansieret af nationale midler, IMTs driftsbudget, de øvrige virksomheder og stabes lokale budgetter mv. Størstedelen af regionens ansatte vil i løbet af de kommende år i større eller mindre grad blive påvirket af det videre arbejde med den ny sundhedsplatform i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. De vil også blive påvirkede af regionens Driftshandleplan; en plan for forbedring af drift og infrastruktur. Driftshandleplanen er rettet mod et samlet løft af regionens infrastruktur, hvilket også er en forudsætning for en succesfuld brug af den kommende sundhedsplatform. I nærværende handleplan behandles alene aktiviteter, der finansieres via investeringsbudgettet Sundhedsplatformen og Driftshandleplanen indgår således ikke i it-handleplanen men er dog rammesættende for samtlige regionens øvrige opgaver i relation til sundheds-it de kommende år. Investeringerne i 2014 skal derfor også ses i denne sammenhæng. I det følgende præsenteres initiativerne, der udmønter de afsatte investeringsmidler i Side 2

3 1. Videreførte projekter En række projekter er ikke afsluttet i 2013 og videreføres til Der afsættes i ,7 mio. kr. til videreførelse af tre tidligere besluttede projekter: DUP, CMS og KISO. 1.1 Digitalisering af udgående post (DUP) Der er tale om en løsning med et fællesoffentligt ophæng, som digitaliserer og effektiviserer kommunikationen til borgerne ved at sende indkaldelsesbreve og eventuelle bilag fra det patientadministrative system GS/OPUS til borgernes digitale dokumentboks på borger.dk. Projektet har hidtil ikke omfattet forsendelser fra andre systemer men udvides på det punkt med it-handlingsplanen for 2014 (se nr. 2.5 nedenfor). Løsningen etableres og implementeres i CMS-løsning (WEB) CMS står for content management system, og Region Hovedstaden er i gang med at anskaffe en ny webplatform, hvor målet i 2014 er mere driftsikre og tidssvarende hjemmesider og intranetsider. 1.3 KISO 2014 KISO står for Kliniske InddateringsSkemaer og Oversigter og er central for kvalitetsindsatsen i Region Hovedstaden. Inddateringsskemaerne er en del af regionens journalsystem. Projektet fortsætter arbejdet med at udarbejde skemaer samt optimere og vedligeholde eksisterende skemaer. De overordnede mål er: At gøre papirskemaer elektroniske og således komme tættere på det papirløse hospital. At sikre kvalitet i patientbehandling og -pleje. At understøtte den regionale vejledning på området. De afsatte midler skal resultere i at eksisterende digitale skemaer optimeres, og hidtil papirbaserede skemaer digitaliseres. Arbejdet sker i et samarbejde med regionens Journaludvalg. Projektet indeholder undervisning og implementering af konkrete arbejdsgange ved ibrugtagning på de områder, hvor nye skemaer udvikles. KISO 2014 bygger videre på det arbejde, der er udført på skemaerne i 2012 og Side 3

4 2. Realisering af nationale strategi-initiativer Ud fra visionen om at regionerne styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende og ensartede digitale muligheder, har Regionernes Sundheds-it (RSI) i foråret 2013 fastlagt en lang række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af National Sundheds-it (NSI) har i foråret 2013 vedtaget en national sundhedsstrategi, der ligeledes sætter fokus på sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder på sundhedsområdet. Til projekter afledt af fællesregionale og nationale strategier udmøntes samlet 58,5 mio. kr. Projekter afledt af RSI-pejlemærker Projekterne under RSI-pejlemærkerne godkendes og iværksættes på baggrund af business cases, herunder det samlede udgiftsbudget for et projekt. 2.1 Sygesikringsprojektet (12,1 mio.kr.) Sygesikringsprojektet har til formål at gennemføre et udbud af den nuværende sygesikringsløsning. Formålet er endvidere at skabe et fælles kommunalt og regionalt kontraktgrundlag, som sikrer dels en økonomisk effektiv drift samt en relevant udvikling af systemet, dels et bedre grundlag for styring, planlægning, udvikling, kontrol og validering igennem en fleksibel systemunderstøttelse. Projektet gennemføres som et fælles projekt mellem kommunerne (repræsenteret ved KOMBIT) og regionerne. På nuværende tidspunkt er udbudsforretningen i gang. Det forventes, at der ultimo 2013 kan indgås kontrakt med ny leverandør. Projektet starter i 2014 med at tilpasse den kommende løsning sammen med leverandøren på baggrund af regionens behov samt forberede drift. Den første idriftsættelse forventes at kunne finde sted primo Til det fortsatte arbejde hen mod en sygesikringsløsning udmøntes i ,1 mio.kr. 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler Elektroniske tavler er efterspurgte i klinikken som et redskab, der giver overblik og effektiviserer kerneopgaverne. Elektroniske tavler indgår som en del af det RSI-pejlemærke for , som omhandler klinisk logistik. Af pejlemærkets beskrivelse fremgår: Regionerne vil give sundhedspersoner på alle større akutmodtagelser, operationsgange og kirurgiske sengeafsnit bedre overblik gennem it-understøttelse af den kliniske logistik. Side 4

5 Der er allerede positive erfaringer på akutområdet i Region Hovedstaden med elektroniske tavler. Beslutning om, hvordan elektroniske tavler implementeres bredt i Region Hovedstaden, træffes først efter valget af leverandør til sundhedsplatformen i efteråret Til arbejdet med udbredelsen af elektroniske tavler i 2014 udmøntes 37 mio. kr. 2.3 Telepsykiatri: Videokonference, storskalaforsøg med internetpsykiatri og brug af tablets i psykiatrien Telepsykiatri indgår i et fællesregionalt RSI-pejlemærke, som handler om mere effektive behandlingsforløb og inddragelse af patienterne. Det har blandt andet udmøntet sig i et nationalt projekt med videokonferencer i voksenpsykiatrien. Initialt fokuseres på videoudskrivningskonferencer med deltagelse af både ambulante og stationære psykiatriske afdelinger. Patienten deltager ligeledes i videst muligt omfang. Næste fase inddrager relevante kommunale samarbejdspartnere. Pilotfasen har tydeliggjort behovet for it-investeringer for at gennemføre implementeringen. Til arbejdet med telepsykiatri udmøntes i ,0 mio. kr. 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 Sundhedsjournalen fungerer som sundhedsvæsenets fælles løsning til deling af patientdata på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. For sundhedspersonale på hospitalerne skal Sundhedsjournalen tilgås via en knap i regionens EPJ (HEPJ). Initiativet finansierer udvikling af denne funktionalitet og giver adgang til det bredere udsnit af data i Sundhedsjournalen. Til udvikling af knapløsningen udmøntes i ,5 mio. kr. Projekter afledt af National Sundheds-it (NSI) Udover projekter afledt af RSI-pejlemærkerne er en række projekter afledt først og fremmest af den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet formuleret i regi af NSI (herefter Digitaliseringsstrategien ). 2.5 Digitale- og papirbårne forsendelser Det er et fællesoffentligt mål at reducere den papirbårne kommunikation og øge den digitale kommunikation. Den fællesoffentlige løsning Digital Post muliggør sikker afsendelse og modtagelse af digitale forsendelser mellem myndigheder og borgere og virksomheder. Samtidig er der etableret en national fjernprintløsning, der billiggør forsendelser, der endnu ikke udsendes digitalt. Initiativet skal muliggøre, at udgående breve, der kan afsendes fra Regionen via Digital Post, udvides til at omfatte alle typer af breve fra det patientadmini- Side 5

6 strative system GS/OPUS. Desuden skal initiativet sikre, at det tekniske set up tilvejebringes for, at et såkaldt kontakthierarki i regionen kan fungere. Regionen skal udarbejde et kontakthierarki, som led i at borgerne får mulighed for at afsende sikre digitale henvendelser til hospitalerne via Digital Post. Endelig skal initiativet sikre teknisk understøttelse af udvikling af brevskabeloner, så regionen kan benytte den nationale fjernprintløsning, når der afsendes både papir- og digital post. Til arbejdet med digitale og papirbårne forsendelser udmøntes i ,8 mio. kr. 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Tre indsatser har særligt fokus på at understøtte målet om bedre sammenhæng på tværs af sektorer i sundhedsindsatsen via digital tværsektoriel kommunikation. Der er tale om indsatser, der omfatter: Elektronisk kommunikation mellem regionens psykiatriske hospitaler, kommunernes omsorgssystemer og patientens egen læge. Elektronisk kommunikation mellem regionens hospitaler og den kommunale hjemme- og sygepleje. Afsendelse af LÆ-blanketter, dvs. blanketter indeholdende en lægelig vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgerens funktionsevne i forbindelse med bl.a. revalidering, fleksjob m.m. Udvikling af funktionalitet i patientoversigten i OPUS arbejdsplads korrespondancemeddelelser der sendes mellem kommuner, hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Samlet set udmøntes 3,1 mio kr. til initiativerne. Side 6

7 3. Nye projekter Hospitalerne har prioriteret nye projekter i it-handlingsplanen via regionens styringsmodel med fire faglige porteføljeråd for henholdsvis: Kliniske systemer, Parakliniske- og Specialespecifikke systemer, Medicoområdet, samt Administrative systemer. Der er i investeringsbudgettet afsat 48,8 mio. kr. til nye projekter udover det ovenfor beskrevet i afsnit 1 og EKG Projektet har til formål at etablere en fælles EKG-database, hvor 12 aflednings- EKG-optagelser kan lagres og tilgås nemt via de nuværende systemer og senere Sundhedsplatformen. Det vil inkludere en konsolidering af de nuværende digitale systemer i Region Hovedstaden, som i dag ikke er kompatible eller kan dele data. Løsningen vil give Region Hovedstaden ejerskab til EKG-data og skabe en fremtidig uafhængighed, så valget af leverandør af EKG-apparatur ikke er afhængig af EKG-databasen. Initiativet har endvidere til formål at skabe ubesværet adgang til data til forskning, statistikker, kvalitet osv. og derved gøre regionen i stand til at opfylde de fælles nationale retningslinjer for opbevaring af data. Projektet bidrager derved også til opfyldelse af det vedtagne RSI-pejlemærke vedr. Opbevaring af data. Projektet er startet op i 2013 med et fokus på apparatur-delen, mens der i projektets anden fase i 2014 vil være fokus på it-understøttelsen. Der udmøntes i ,8 mio.kr. til denne del af projektet. 3.2 Arkivering til Statens Arkiver Initiativet har til formål at sikre, at Region Hovedstaden lever op til sine arkiveringsmæssige forpligtelser ift. Statens Arkiver. Regionen er ifølge arkivloven forpligtet til at sikre arkivering og aflevering til Statens Arkiver af en række dokumenter. Der udmøntes 4,0 mio. kr. til projektet. 3.3 Automatisering af journalaudit Journalaudit er en metode, hvor journaler systematisk gennemgås for at identificere områder, hvor kvalitet, sikkerhed og arbejdsgange kan forbedres. Region Hovedstaden har et ønske om at drage nytte af de digitale muligheder og automatisere journalaudit: For at få et mere fyldestgørende og validt datagrundlag at træffe beslutninger på. Til at monitorere udviklingen i antallet af patientskader og målopfyldelsen for kvalitetsindikatorer. Til planlægning af fokuserede og differentierede læringsindsatser. For at anvende færre manuelle ressourcer på at udføre journalaudit. Side 7

8 I 2013 udarbejdes et Proof of Concept (POC), hvor det primære fokus er på at afdække gevinster og udfordringer ved automatisering af journalaudit på almindelig tekst i notater og udskrivelsesbreve. Projektet har midtvejsevaluering i november 2013, og endelig evaluering afsluttes februar Evaluering af Proof of Concept et danner baggrund for beslutning om eventuel udbredelse til hele regionen. Til den første del af arbejdet med en regional udbredelse af automatiseret journalaudit udmøntes 12,0 mio. kr. 3.4 Vævstypelaboratoriet - etablering af elektronisk rekvirering og svar til Vævstypelaboratoriet via integration til samme funktionaliteter som Blodflödet Klinikerne efterspørger fra Vævstypelaboratoriet samme nemme tilgang til rekvirering af analyser og efterfølgende modtagelse af digitale prøvesvar, som der er etableret fra regionens øvrige laboratoriesystemer, herunder især Blodflödet. Indsatsen vil styrke kvaliteten og effektive arbejdsgange på området. De behandlende enheder får med projektet bedre mulighed for overblik over den enkelte patients behandling og diagnostik især ved patienter, der følges i flere afdelinger. Det kan medvirke til en tidligere og mere effektiv patientbehandling og lette adgangen til analysesvar for afdelingerne. Til projektet udmøntes 1,0 mio. kr. i Pulje til administrative tiltag I efteråret 2013 konkretiseres planerne for tiltag på det administrative område, idet behovet på regionens hospitaler, tværgående virksomheder og stabe skal være styrende for de valgte tiltag. For nuværende er der udarbejdet en ramme med følgende overskrifter: Bedre anvendelse af eksisterende systemer (4 mio. kr.) Foranalyse til elektronisk personalekort (2 mio. kr.) Der vil i konkretiseringen af tiltagene bl.a. blive fokuseret på forbedret funktionalitet i mail/kalender samt integration til telefoni, konsolidering af nuværende systemer (fx Master Cater og Hjælpemiddelsystem), øget samspil med personale og uddannelsessystemer samt endelig informationssikkerhedsmæssige tiltag. Der udmøntes 6,0 mio.kr. til en samlet pulje til administrative tiltag. 3.6 LABKA-pulje Side 8

9 Laboratoriesystemet LABKA II benyttes som et af Region Hovedstadens 10 vigtigste systemer på alle regionens hospitaler. Der er stor bevågenhed omkring systemet, som mange af regionens brugere og patienter har daglig gavn af. Der produceres på årsbasis ca. 36 mio. analysesvar, og der er over brugere af systemet. På enhver given dag kan man regne med aktive brugere i systemet. Der er løbende behov for og ønsker til ændringer i LABKA II, der kan forbedre behandlingen af patienterne. Der er tale om forbedringer, som positivt indvirker på både klinikeres og laboratoriepersonalets daglige arbejde, såsom grafisk afbildning af analyseresultater og forbedret søgning. Der er også ønske om ny og forbedret udtræk af analysestatistik fra LABKA II til gavn for laboratorierne, for klinikere og forskere. Der er derudover løbende nye nationale projekter i relation til LABKA II. LABKA-puljen på 4 mio. kr. skal benyttes til at finansiere disse forbedringer. 3.7 Obstetrisk journal Det obstetriske område er kendetegnet ved ældre systemer, som ikke optimalt understøtter arbejdsgangene. De obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden har siden 2008 haft behov for en ny standardiseret obstetrisk journalløsning. En sådan indgår som en option i udbuddet på Sundhedsplatformen, og afhængig af den valgte leverandør vil funktionaliteten til den obstetriske journal være mere eller mindre dækkende for hospitalernes behov. Det kan derfor blive nødvendig at supplere med et selvstændigt udbud på en obstetrisk journal for at nå målet om standardisering og mere effektive og sammenhængende forløb i obstetrikken. Der udmøntes 10 mio.kr. til arbejdet med en obstetrisk journal. Hvis behovet viser sig at blive dækket af den valgte sundhedsplatformsleverandør, vil midlerne i stedet blive overført til finansieringen af Sundhedsplatformen. Side 9

10 4. Mobility-strategi Fleksibel og mobil tilgang til informationer og services via mobile enheder som smartphones og tablets er et område, som nyder stor vækst i disse år. Der er en stigende efterspørgsel blandt medarbejdere i Region Hovedstaden efter mobil adgang til data og funktionalitet. Flere analyser peger på væsentlige gevinster for sundhedsvæsenet ved en storskalaanvendelse af mobility og tidsog stedsuafhængig tilgang til data og funktionalitet. Region Hovedstadens mobility strategi blev besluttet i foråret Visionen for regionens arbejde med mobility er: Bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data Mobility-strategien har relevans for en række andre aktiviteter og indsatser i Region Hovedstaden. En særlig snitflade er til regionens kvalitetsfondsbyggerier, hvor der er stor opmærksomhed på mobility ift. mere fleksible og effektive arbejdsgange i de nye hospitaler, der bygges i de kommende år. Mobility-strategien er tillige et middel til Region Hovedstadens opfyldelse af RSI pejlemærket Mobile enheder - Fælles principper for mobil adgang til patientdata og kliniske data, som blev vedtaget i foråret At implementere mobility strategien er omfattende og kræver væsentlige investeringer i infrastruktur (især trådløst netværk), arkitektur, mobile enheder, licenser, drift mv. Samlet set forventes investeringerne fremadrettet fordelt på både central og decentral finansiering i størrelsesordenen. 430 mio. kr. fordelt over årene 2013 til og med I 2014 er budgettet for realisering af strategien på samlet 67 mio. kr. heraf finansieres 20 mio. kr. af investeringsbudgettet. Investeringsbudgettet i 2014 anvendes bl.a. til opgradering af dele af regionens trådløse netværk, en styringsløsning for mobile enheder og en referencearkitekur for mobile applikationer. Side 10

11 5. Samlet overblik Oversigt over udmøntning af budget til it-investeringer i 2014: Aktivitet Mio. kr Videreførelse af tidligere besluttede projekter 2, DUP, CMS og KISO 2,7 Realisering af nationale strategiinitiativer 58,5 Heraf pulje til RSI-afledte projekter 53,6 2.1 Sygesikringsprojekt 12,1 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler 37,0 2.3 Telepsykiatri 4,0 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 0,5 Heraf pulje til NSI-afledte projekter 4,9 2.5 Digitale og papirbårne forsendelser 1,8 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Elektronisk kommunikation til socialpsykiatrien og handicapområdet E-kommunikation mellem kommuner, ambulatorier og observationsafdelinger LÆ-blanketter mellem hospitaler og kommuner Patientoversigten i OPUS-arbejdsplads 3,1 Nye projekter 48,8 3.1 EKG 11,8 3.2 Arkivering til Statens Arkiver 4,0 3.3 Automatiseret journalaudit 12,0 3.4 Vævstypelaboratoriet 1,0 3.5 Pulje til administrative tiltag 6,0 3.6 Funktionalitetsforbedringer LABKA (pulje) 4,0 3.7 Obstetrisk journal 10,0 4. Mobility-strategi 20,0 I alt 130,0 Side 11

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. marts 2012 Sag nr. Emne: bilag It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Telefon Telefon direkte +45 38 64 80 00 +45 20 30 30 93 Web

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder [] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2019 Ledelsesresumé... 2 Afsæt og Baggrund for strategien... 3 Det sundhedspolitiske

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015 Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform Tirsdag den 13. januar 2015 1 Veltek2015 Hvem er vi? Karina Kusk Godiksen Projektleder og projektmedarbejder Ingeniør

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Dokumentboks og NemSMS

Dokumentboks og NemSMS Dokumentboks og NemSMS IT-arkitekturkonferencen - 31. marts 2009, kl.13.00-14.00 v. Projektleder Anders Find, Økonomistyrelsen Tre vinkler på dokumentboks/nemsms 1. Introduktion hvad er Dokumentboks og

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere