Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav"

Transkript

1 Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin, samt div. foreninger som sportsklubber, spejder, etc. Det Sydfynske Øhav indeholder en lang række kvaliteter, specielt indenfor maritim kystkultur har området en masse at tilbyde de besøgende lejrskoler, men også inden for natur, kultur og friluftsliv. Et væsentligt aktiv er områdets store udbud af relevante aktører, som eksempelvis historiske træskibe, søfartsuddannelser, fritidsfiskere, museer, naturvejledere, naturskoler, attraktioner, mv. Lejrskoler er et godt redskab til at give unge en god oplevelse, som kan vække nye interesser. Mange husker lejrskoleopholdet resten af livet, og vender ofte tilbage til samme sted som voksne på ferie. De danske skoler er dog generelt under pres såvel fagligt som økonomisk. Dette sætter en ny virkelighed for lærere og skoleledelse, hvor der i stigende grad fokuseres på fagligheden og lærerens tid. Det er derfor vigtigt, at lejrskoleudbyderne tilpasser sig denne udvikling og nye konkurrence fra andre skoleaktiviteter. Lejrskoleudbyderne skal derfor søge samarbejder og fokusere to hovedområder, som vi kalder faglighed og tilgængelighed. Fagligheden Med den stigende fokus på fagligheden skal lærere, skoleledelse og forældre gives en vished om at lejrskoleopholdet sikrer et fagligt udbytte, hvad enten det er sociale eller mere boglige kompetencer. Hvad får eleverne ud af lejrskoleopholdet skal kunne besvares klart og relevant for læreren. Igennem velbeskrevne undervisningsforløb skal denne faglige garanti gives, hvad enten undervisningsforløbet drejer sig om faglige kompetencer indenfor samarbejdsevner, geografi, historie, dansk etc. På tværs af de deltagende aktører skal der derfor udarbejdes et omfattende undervisningsmateriale i form af forsøg og aktiviteter, der kan afvikles både før det fysiske ophold finder sted, men også under opholdet. Elevmaterialet tager udgangspunkt i områdets maritime historie og dets muligheder for relevant undervisning. Der fokuseres således på de forskellige aktørers udbud, både hvad angår de fysiske ydre rammer såvel som deres faglige styrker og profil. Undervisningsmaterialet vil knytte sig tæt op på de fastsatte mål i folkeskoleloven. Læreren kan få klar besked om, hvilke mål der opfyldes med den givne aktivitet. Argumentationen for lejrskoleopholdet kan således knyttes op på bløde og mere hårde værdier. Det bedste lejrskoleophold fås, når oplevelserne indarbejdes naturligt i den daglige undervisning. Lejrskoleopholdet skal forberedes og efterfølgende afsluttes som et led i den daglige undervisning på skolen. For at inspirere og katalysere dette laver vi en god og grundig lærervejledning. Den skal klæde læreren på til lejrskoleopholdet, og desuden skabe tryghed omkring afviklingen af lejrskolen. Den skal således være et konkret redskab til læreren, der udover at forberede den konkrete undervisning også skal informere om andre muligheder for relevante aktiviteter og ture på de pågældende lokaliteter. 1

2 Lærervejledningen bliver således et omfattende men relevant produkt. Dette stilles til fri afbenyttelse for alle interesserede. Tilgængeligheden Den anden del af samarbejdsprojektet er at gøre lejrskoleopholdet let tilgængelig for lærerne. Let at planlægge, booke og overskue indholdet. Områdets mange aktører går sammen og udvikler pakketilbud til skolerne. Disse pakketilbud formidles via en lejrskoleportal på Internettet, hvor også ovenstående undervisningsmateriale stilles gratis til rådighed. Det bliver således portalen hvor lærere og elever kan inspireres til aktiviteter. Lærerne har generelt ikke tid til at tilrettelægge og arrangere det praktiske omkring et lejrskoleophold. Derfor vælger mange skoler det samme lejrskoleophold år efter år. Dette er ikke motiverende for lærerne og dermed i sidste ende børnene. Alternativt vælges et byophold i eksempelvis København, hvor attraktioner og overnatningsforhold er let tilgængelige. Skal lærerne motiveres til at søge nye udfordringer skal lejrskolen gøres let tilgængelig og dermed tilpasses en virkelighed med mindre tid til forberedelse af undervisningen. Denne tilgængelighed skal modvirke at det at arrangere sejlads med overnatning, primitiv overnatning på en Ø, cykelture, havkajaksejlads mv. let kan virke nærmest uoverskueligt eller meget tidskrævende for de fleste lærere. Områdets førnævnte aktører samt overnatningssteder samles omkring opbygningen af en lejrskoleportal på Internettet. Her kan lærerne finde undervisningsmateriale og dermed den faglige begrundelse for lejrskoleopholdet, booke lettilgængelige lejrskolepakker, aktiviteter mv.. Læreren i eksempelvis Nordjylland skal kunne specificere på Internettet hvilke mål i folkeskoleloven den pågældende klasse mangler/ønsker at nå i forskellige fag. På den baggrund genererer portalen en række forslag til lejrskoleophold. Med visheden om, at disse forslag opfylder de ønskede faglige krav til opholdet, kan læreren sende dem videre til eleverne. De kan nu være med til at udvælge det ønskede ophold. Eleven oplever at de inddrages i planlægningen (valgfrihed), samtidig med at læreren sikrer sig, at de ønskede mål nås med opholdet(styring). Sådan realiserer vi ideen: Fase 1 Konceptudvikling og netværksopbygning Det er vigtigt at der udarbejdes et overordnet koncept for lejrskoleophold i Det Sydfynske Øhav, dette skal dels sikre at kvaliteten rent fagligt er til stede før og under opholdet, men også sikre at de besøgende oplever at de besøger et område med en fælles identitet og kultur. Der skal desuden i denne fase udarbejdes en forretningsmodel således at de enkelte aktører sikres et økonomisk udkomme, men også at projektet efter endt udvikling kan leve videre med de nødvendige opdateringer og vedligehold der kræves for at disse lejrskoleophold også i fremtiden vil være interessante og til en hver tid vil kunne opfylde de faglige krav der stilles. 2

3 Ligeledes skal det undersøges nærmere hvilke behov der stilles fra underviserne og fra de lovgivende myndigheder til den undervisning som senere skal tilbydes som en del af lejrskoleopholdet, samt hvilke løsninger der rent teknisk vil være mest optimale til løsning af udfordringen omkring tilgængelighed. Når konceptet omkring den maritime lejrskole er undersøgt og fastlagt, så vil alle potentielle aktører blive inviteret til et opstartsmøde hvor dette vil blive fremlagt og diskuteret. Derefter arbejdes der videre med de aktører der har interesse for dette og disse indarbejdes i det overordnede koncept. Fase2 Fagligheden Opbygningen af et omfattende undervisningsmateriale vil ske med udgangspunkt i det lokale udbud, samt viden og engagement hos aktørerne, samtidig med at der sikres en ensartet høj kvalitet af undervisningstilbuddene. Projektet vil ansætte en redaktør med erfaring fra lignende opgaver til at forestå hele arbejdet omkring undervisningsmaterialet. Redaktøren starter med at besøge alle aktørerne. Igennem dialog og sparring med redaktøren, skal aktørerne udvælge cirka 3-5 hovedaktiviteter overfor lejrskoler, og som skal gennembearbejdes i dette projekt. Aktørerne bistår med viden og praktisk information. Redaktøren sammenskriver alle input fra aktørerne og uddelegerer den videre bearbejdning af de enkelte opgaver til udvalgte fagforfattere. De enkelte fagforfattere udarbejder elevopgaver og leverer input til lærervejledningen, således at disse opfylder de gældende krav i folkeskolen. Redaktøren koordinerer fagforfatternes arbejde og gennembearbejder lærervejledningen, så den blandt andet er egnet til udskrivning fra Internettet. Fase3 Tilgængeligheden Undervisningsmaterialet og selve den fysiske planlægning af lejrskoleopholdet skal være lettilgængelig for brugerne. Vi laver derfor omfattende lejrskoleportal for hele den maritime lejrskole Den opbygges i et brugervenligt CMS-system der gør en decentral opdatering let og smidig. CMS-systemet skal kunne håndtere undervisningsmaterialet, så der kan søges aktiviteter, som opfylder de ønsker som lærerne har. Desuden skal disse aktiviteter kunne kombineres med mulige pakketilbud og aktiviteter. Hertil kommer at systemet skal kunne håndtere en bestilling af den givne pakke, en bestilling der ryger videre til de berørte aktører. Det kan illustreres med læreren der ønsker at lejrskoleopholdet skal opfylde 3 specificerede trinmål i dansk, 2 i biologi og 1 i matematik. Herefter genererer portalen 4 lejrskolepakker, hvoraf den ene eksempelvis kunne være 2½ dag ombord på Fylla med to aktiviteter, samt 2½ dag på Smakkecenteret med aktiviteter til søs og på land. Pris i alt XXX kr. 3

4 Forslagene kan sorteres af læreren og sendes videre til eleverne, som derefter kan diskutere mulighederne, og eleverne kan selv afgøre, hvilken pakke de foretrækker. Lærere og elever kan naturligvis også vælge at bruge hjemmesiden til at finde frem til, hvilke aktiviteter der appellerer konkret til dem, for dernæst at bruge siden til at undersøge aktiviteternes faglige indhold, og hvordan man rent praktisk kan tilrettelægge opholdet. Portalen vil indeholde mange gode kort som viser områdets muligheder, både dem der foregår med guider, men også aktiviteter, der kan foretages alene af lærere og elever. Lokale skoler kan således også bruge portalen til at planlægge aktiviteter som blot omfatter en dag i naturen. Hertil kommer at portalen naturligvis skal kunne bruges af den lærer der selv ønsker at planlægge turen i detaljer, hvad enten det er den fynske skoles 2 dages tur eller et decideret lejrskoleophold. Portalen henvender sig til alle skoler og grupper. Vi vil gøre portalen aktiv i forhold til eleverne. Eleverne skal naturligvis kunne offentliggøre egne erfaringer, resultater ol. på siden. Om muligt vil vi indarbejde konkurrencer i forbindelse med elevopgaver som skal indrapporteres på hjemmesiden. Det kunne være Skyd 5 fugle med kameraet i mobiltelefonen. Elever skal så up-loade billederne til siden. Elever skal generelt kunne uploade billeder til siden, så også forældrene motiveres til at besøge siden og blive inspireret til en friluftsferie på Sydfyn og Øerne. Opgaven løftes i samarbejde med et hjemmeside-firma. Budgettet er baseret på en brug af Naturturisme I/S nuværende webfirma, men opgaven vil sendes i udbud til flere firmaer. Forfatningen af teksterne vil i høj grad spille sammen med undervisningsmaterialet og varetages af både redaktøren for undervisningsmaterialet og en decideret web-redaktør på siden. Fase 4 Synlighed For at inspirere og motivere til et lejrskoleophold vil vi lave en præsentationsvideo over området der publiceres via portalen og andre af områdets hjemmesider, herunder Naturturisme I/S egen. Der udarbejdes ligeledes en 4 siders flyer der skal udsendes til de relevante lærer i de danske skoler, i denne vil der naturligvis blive gjort opmærksom på de muligheder som området indeholder, men også webportalens muligheder netop Succeskriterier: Vi vil bruge et meget målbart succeskriterium for den igangsatte udvikling. Vi vil øge antallet af overnatninger fra lejrskoler med omkring 50 % i løbet af maksimalt 5 år. Vi ved, at flere naturskoler og vandrehjem har en stor ledig kapacitet i lejrskolesæsonen, og således efterspørger flere elever. Vi har dog brug for et overblik over hele branchen før det endelige succeskriterium fastsættes med andre ord kan det endelige mål måske blive en 75 % stigning eller 40 % alt efter den præcise ledige kapacitet indenfor overnatning, som naturligvis er en afgørende faktor. Vi indsamler derfor i øjeblikket overnatningstal, og overnatningskapacitet fra aktørerne i området som eksempelvis naturskoler, vandrehjem, 4

5 campingpladser. Disse tal vil vi atter indsamle i de kommende år, så de direkte målbare resultater af projektet kan følges. Vi vil bidrage til at øge befolkningens generelle bevidsthed omkring det danske fríluftsliv. Har eleven haft en sjov og lærerig dag i naturen, eksempelvis en smakkejolle i Øhavet, øger det betragteligt chancen for at forældrene lokkes med til selv samme oplevelse den såkaldte ambassadøreffekt. At denne effekt samtidig vil øge områdets turister, og dermed give et økonomisk afkast for Sydfyn og Øerne er samtidig en motivationsfaktor for at igangsætte dette projekt. Friluftslivet bliver en del af en lokaløkonomisk samfundsudvikling. Målet er også at bidrage til at styrke den naturvidenskabelige undervisning de 4 kommuner. Det udarbejde undervisningsmateriale vil via Internettet blive stillet frit til rådighed for skoler, naturvejleder mv. over hele landet. Desuden vil en øget tilgang af lejrskoler til området forbedre muligheden for at bruge og opleve naturen for områdets lokale skoler. De lokale aktører som eksempelvis naturskolerne vil i sagens natur kunne udvikle endnu bedre faciliteter ved at have flere elever og dermed indtjening faciliteter som også kan bruges af de lokale skoler. Målet med projektet er endvidere at øge aktivitetsudbuddet til børnefamilier i Det Sydfynske Øhav. Dette sker ved at opbygge faciliteter der, udover at tilgodese lejrskoler, kan understøtte andre målgrupper, eksempelvis børnefamilier, og således bidrage til at opbygge DSØ som en destination med leg og læring. 5

6 Økonomi: Udgifter til lejrskoletema Fase 1 Konceptudvikling og forretningsmodel Opstartsseminar for interessenter Fase 2 Udvikling af aktiviteter - besøg, faglig sparring hos aktører Sammenskrivning og redaktion af aktiviteter Skrivning af undervisningsmaterialer Udarbejdelse af lærevejledning med ophæng i Folkeskoleloven Grafisk tilrettelæggelse af undervisningsmateriale og lærervejledning Test på lokal skole Fase 3 Opbygning af CMS Opbygning af avanceret søgefunktion Design og dataimigration fra interessenterne Kort og tekstbearbejdning Test på lokal skole Fase 4 Introduktionsvideo Flyer Administration Projektledelse og administration Revision I alt Finansiering: Indtægter til lejrskoletema Tips og lottomidler Friluftsrådet FiskeLAG midler Egenfinansiering Naturturisme I alt Hertil kommer et væsentlig bidrag fra alle de involverede parter i form af arbejdskraft. Dette betragtes som medfinansiering for deltagelse i projektet. Naturturisme I/S og Friluftsrådet har bevilliget pengene. Den overordnede og fremtidige markedsføring af lejrskoletemaet skal løftet igennem samarbejde mellem de involverede aktører. 6

7 Projektet udføres af: Projektet koordineres af Naturturisme I/S i et tæt samarbejde med aktørerne fra attraktioner, overnatningsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner i området. Den nuværende arbejdsgruppe organiseres som en styregruppe til opgaven med mulighed for at ændre repræsentationen i gruppen. Det konkrete arbejde udføres af eksterne fagpersoner. Overordnet tidsplan: Opgave 2010 August 2011 April Juni Oktober Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 - milepæl Hele projektet forventes afsluttet i Materialet vil således stå klar, når skolerne i efteråret 2011 planlægger lejrskoler for skoleåret 2012 / Den fremtidige sikring af projektet: Naturturisme I/S koordinerer i samarbejde med aktørerne udviklingen og realiseringen af projektet. De deltagende aktører indgår i et forpligtigende og kontraktstyret samarbejde. Kontrakten sikrer en fortsat udvikling af portalen både i form af den enkelte aktørs egen opdatering af siden, men også igennem et økonomisk bidrag til det fælles samarbejde som vil sikre ressourcer til drift og udvikling af portalen. Kontrakten indbefatter også et krav om, at aktørerne afrapporterer overnatningstal for lejrskoler. Dette gør det muligt at følge udviklingen og om det opsatte succeskriterium nås. Potentielle partnere i projektet Div. Maritime uddannelser, naturskoler, museer, aktivitetsudbydere, sejlskibe, havne, erhverv, fritids og lystfiskerforeninger, attraktioner campingpladser, vandrehjem hoteller, etc. Fremtidig udvikling af projektet Naturturisme I/S vil i samarbejde med de andre aktører fortsat fokusere på at udvikle områdets lejrskoletema. Vi ønsker blandt andet at sikre muligheden for at opbygge et incoming-bureau for lejrskoler. Det vil sige et bemandet sekretariat, hvor lejrskoler fysisk kan booke deres ophold, blive henvist til andre aktører i tilfælde af manglende plads osv.. Denne opgave kan evt. løftes af et af de lokale turistbureauer. Portalen vil gøre produktet synligt for omverdenen og skolerne kan booke lejrskoleopholdet via hjemmesiden. Bookningen går automatisk videre til aktørerne og ikke 7

8 et incoming-bureau. Om end sidstnævnte har nogle fordele vil den nuværende model være fuld funktionsdygtig, indtil det økonomiske grundlag er til stede for et decideret incoming-bureau. Portalen vil være et nødvendigt og styrkende skridt, såfremt der viser sig en mulighed for at oprette et incoming-bureau. Det er en tese hos projektgruppen at også udenlandske skoler og foreninger vil kunne tiltrækkes af de tilbud der bliver udarbejdet under dette projekt, dette liger imidlertid som en fremtidig udviklingsmulighed. 8

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM DEN ÅBNE SKOLE JUNI 2015 LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE KL INSPIRATION 2 Forord Forord I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere