Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Generelle bestemmelser Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad omfatter forsikringen 2 3 Ikrafttræden 2 4 Ejerskifte 2 5 Geografisk område 2 6 Skadeanmeldelse 2 7 Skadesbehandling og erstatningsudbetaling 2 8 Forsikring i andet selskab 2 9 Generelle undtagelser 3 10 Generelle definitioner 3 11 Præmiens betaling og stempelafgift 3 12 Forsikringens varighed og opsigelse 4 13 Ankenævn 4 14 Voldgift 4 15 Fortrydelsesret 4 Forsikringsdækninger Side 1 Livsforsikring 5 2 Fosterforsikring 5 3 Følforsikring 5 4 Tab af anvendelighed for rideheste 5 ikke 5 Tab af anvendelighed for avl 6 6 Sygeforsikring og Sygeforsikring Plus 6 Hvad dækker sygeforsikringen Hvad dækker sygeforsikringen ikke 7 Ansvarsforsikring 7 Sikrede Hvad dækker ansvarsforsikringen Forsikringssum Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke 8 Kolikoperationsforsikring 7 ikke Selvrisiko 1

2 FÆLLESBESTEMMELSER 1 Hvem er omfattet af forsikringen Den sikrede er forsikringstageren. 2 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter den på policen anførte hest. Det fremgår ligeledes af policen hvilke dækningsafsnit, der er omfattet af forsikringen. For avlshopper gælder automatisk også fosterdækning. 3 Ikrafttræden Forsikringen træder i kraft når begæringen er accepteret af First Horse. 4 Ejerskifte Ved ejerskifte ophører forsikringen. Ejerskifte skal straks skriftligt meddeles selskabet. Ny ejer er forsikret i 14 dage efter ejerskiftet, såfremt denne ikke selv har tegnet forsikring. Forsikringssummen ved ejerskifte vil svare til købesummen og kan ikke overstige den hidtidige forsikringssum. Såfremt ny ejer ikke inden fristens udløb har truffet aftale om fortsat forsikring, ophører forsikringen. 5 Geografisk område Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejse og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. 6 Skadeanmeldelse Sygdoms- og ulykkestilfælde, skal omgående skriftligt anmeldes til selskabet på anmeldelsesblanket, som kan hentes på firsthorse.dk eller rekvireres ved henvendelse til First Horse. Sikrede skal for egen regning: a. straks at tilkalde dyrlæge, når forsikret hest kommer til skade, bliver syg eller uden karakteristiske sygdomstegn viste sløjhed. b. holde en syg eller tilskadekommen hest under dyrlægebehandling c. foretage de foranstaltninger, der kræves af selskabet. d. skaffe de oplysninger og dokumentationer, som kan have betydning for bedømmelsen af skaden. e. foretage eftersøgning af en bortkommen hest og uden ophold anmelde bortkomsten til politiet og selskabet. f. efter selskabets anvisning foretage evt. mærkning af en hest, for hvilken der er betalt erstatning for uanvendelighed. g. på selskabets forlangende sørge for vaccination og serumbehandling af den forsikrede hest, hvis en smitsom sygdom truer. Forsikrede skal på selskabets forlangende acceptere obduktion i tilfælde af hestens død. Obduktion erstattes i det omfang den understøtter den behandlende dyrlæges konklusion. Ved erstatning eller aflivning af hesten udbetales forsikringssummen, såfremt hesten er aflivet på et dansk slagteri eller af en dansk autoriseret dyrlæge, og erklæring herfor er modtaget. Efter enhver anmeldt skade er begge parter, såvel sikrede som selskabet, berettiget til i indtil en måned efter erstatningens betaling, eller afvisning af skaden, skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 7 Skadesbehandling og erstatningsudbetaling Skadesanmeldelse rekvireres jfr. pkt. 6 og returneres med relevante oplysninger. Bemærk, at den sidste side skal udfyldes af den behandlende dyrlæge I forbindelse med sygeforsikringsskade fremsendes betalt dyrlægeregning til selskabet påført policenummer. Medmindre forsikrede udtrykkeligt har givet udtryk for noget andet, anvendes altid forsikredes NEMkonto til skadesudbetaling. 8 Forsikring i andet selskab Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af anden forsikring. Har den anden forsikring samme forbehold, dækker nuværende forsikring forholdsmæssigt. 2

3 9 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes eller forværres af: a. en før forsikringens ikrafttræden bestående sygdom eller lidelse. b. mishandling, vanrøgt, forsømmelse samt bevidst forkert behandling af hesten c. overtrædelse af offentlige forskrifter eller forskrifter meddelt af autoriseret dyrlæge. d. krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer. e. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. f. dog dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. Forsikringen dækker ikke skade på heste der ikke opfylder lovens krav om chipmærkning. 10 Generelle definitioner a. Ved koldblodsheste forstås Belgier, Fjordhest, Haflinger, Jydsk Hest, Gypsy og Tinker. b. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefrakommende indvirkning på hestens legeme med påviselig beskadigelse af dette til følge. c. Ved påbudt aflivning forstås at en dyrlæge, udpeget af selskabet, erklærer at hesten skal aflives af dyreværnsmæssige årsager, eller at en dyrlæge udpeget af forsikrede erklærer at hesten skal aflives og af dyreværnsmæssige årsager ikke kan afvente erklæring fra selskabets dyrlæge. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er selskabet berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke efter påkrav, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører jf. dog nedenfor, hvis præmien ikke er betalt ved udløb af den tidsfrist dog mindst 14 dage der er anført i påmindelsen. Hvis selskabet har udstedt en påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse/bortfald af forsikringen, finder kun sted, i det omfang restpræmien for forsikringsaftalen som et hele, overstiger erstatningsudbetalinger i forsikringsåret under forsikringen som et hele. Såfremt forsikringen forfalder i rater, vil evt. ikke forfaldne rater blive modregnet i livs- eller uanvendelighedserstatninger. Såfremt forsikringen opsiges og dette ikke sker til en forsikringsperiodes udløb, vil sådanne ikke forfaldne rater stadig blive opkrævet, i det omfang skadesudbetalinger i perioden overstiger årspræmien for forsikringen som et hele. Præmie og selvrisiko indeksreguleres hvert år ved hovedforfald. d. Ved obduktion forstås klinisk undersøgelse foretaget af dyrlæge for at fastslå dødsårsag eller årsag til nødvendigheden af aflivning. 11 Præmiens betaling og stempelafgift Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 12 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen tegnes for 1-årige perioder og fortsætter indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 14 dages varsel. 3

4 Såfremt sikrede opsiger forsikringen, uden at det sker til et forsikringsårs udløb, ophører enhver hæftelse for selskabet fra opsigelsesfristens udløb. Ved opsigelse indenfor forsikringens første år opkræves et administrationstillæg på kr. 300, når opsigelsen ikke sker til udløb pr. hovedforfald. First Horse kan med 1 måneds varsel til hovedforfald ændre præmie og betingelser for forsikringen. Kan sikrede ikke godkende ændringerne kan forsikringen opsiges skriftligt med 14 dages varsel til hovedforfaldsdagen. Fra forsikringsårets begyndelse i det kalenderår, hvor hesten fylder 16 år, og koldblodsheste, islandske heste, lipizzanere og ponyer fylder 20 år, og hvert år herefter, nedsættes forsikringssummen automatisk med 15 % uden præmieregulering, såfremt der ikke træffes anden aftale. Erstatningen kan ikke nedskrives til mindre end kr Forsikringen ophører uden opsigelse ved forsikringsperiodens udløb i det kalenderår, hvor hesten fylder 22 år, dog for islandske heste, koldblodsheste, lipizzanere og ponyer, når de fylder 25 år. inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser. Hver part betaler sin vurderingsmand, mens udgift til opmand deles ligeligt. 15 Fortrydelsesret Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette selskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Fortrydelsesfristen er 14 dage gældende fra den dag, De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen Sygeforsikringen ophører uden opsigelse ved forsikringsperiodens udløb i det kalenderår hesten fylder 20 år. 13 Ankenævn I forbindelse med uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om forsikringen, hvor enighed mellem parterne ikke kan, kan sikrede klage til: ANKENÆVNET for Forsikring Anker Heegaardsgade 2, 1572 København K Tlf mellem kl Voldgift Sikrede kan ved uenighed om erstatningsopgørelsen kræve en skade gjort op af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden vurderingen begynder, vælger vurderingsmændene en opmand. Kan de ikke blive enige om valget, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor sikrede bor. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om afgørelsen, og afgør da erstatningen 4

5 1 LIVSFORSIKRING Forsikringen er en livsforsikring der kan tegnes fra hesten er 9 måneder gammel. Såfremt der tegnes særskilt forsikring for føllet, inden føllet er 30 dage gammelt, bortfalder evt. anden forsikring. HVAD DÆKKER LIVSFORSIKRINGEN Forsikringen dækker med forsikringssummen i tilfælde af hestens: a. død eller påbudt aflivning i henhold til Dyreværnsloven i overensstemmelse med evt. obduktionsrapport. b. tyveri eller bortkomst, transportulykke, brand og lynnedslag, der ikke er dækket af anden forsikring, idet dækningen er subsidiær. c. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at selskabet har modtaget anmeldelse. Efter udbetaling af erstatning overgår ejendomsretten til selskabet. 2 FOSTERFORSIKRING Er forsikringen tegnet med fosterdækning, dækkes med 25 % (maks. kr ) af den forsikrede hoppes forsikringssum ved tab af foster efter 70 dages drægtighed ved dokumenteret kastning eller fødselsvanskeligheder samt tab af føl, hvis føllet dør eller skal aflives i henhold til Dyreværnsloven inden 30 dage efter fødslen, hvor forsikringen ophører. Tvillingefoster eller -føl erstattes som et, og der ydes ikke erstatning, hvis et af dem overlever. e. Erstatning for foster/føl ydes kun, hvis forsikringen har været i kraft i mindst 30 dage før skadens indtræden og højst 2 gange for samme hoppe. f. Der udbetales ikke erstatning for fosteret eller føllet i forbindelse med kastning eller foling, hvis fosterets eller føllets død er en følge af hoppens død. FOSTERDÆKNING MED FORHØJET SUM Forsikringen dækker som fosterdækning ovenfor men med den sum, der er angivet i policen. 3 FØLFORSIKRING Forsikringen er en livsforsikring, der kan tegnes fra føllet er 9 dage gammelt, men endnu ikke er fyldt 9 mdr. Forsikringen bortfalder ved føllets fyldte 2. år, dog for galop- og travheste ved det fyldte 1. år. Forsikringen kan tegnes med en forsikringssum op til kr HVAD DÆKKER FØLFORSIKRINGEN Forsikringen dækker med forsikringssummen i tilfælde af føllets: a. død eller påbudt aflivning i henhold til Dyreværnsloven i overensstemmelse med evt. obduktionsrapport. b. b. tyveri eller bortkomst, transportulykke, brand og lynnedslag, der ikke er dækket af anden forsikring, idet dækningen er subsidiær. c. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at selskabet har modtaget anmeldelse. Efter udbetaling af erstatning overgår ejendomsretten til selskabet. 4 TAB AF ANVENDELIGHED RIDEHESTE Tegnes som et tillæg til livsforsikringen. Kan dog ikke tegnes for aktive galop- og travheste. Forsikringssummen kan maksimalt udgøre 70% af livsforsikringssummen. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Hestens uanvendelighed som ridehest på grund af en uhelbredelig fysisk påviselig lidelse, som hesten har været behandlet for. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE a. Skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller nymfomani. b. Skader der skyldes OCD i bagknæ og hovled. c. Ved erstatning for uanvendelighed ydes efter sikredes valg enten udbetaling af 100 % af forsikringssummen for tab af anvendelighed, når hesten aflives eller 5

6 d. ved udbetaling af 60 % af livsforsikringssummen, hvorefter hesten tilhører den sikrede. Der stilles her krav om chipmærkning af hesten. For forsikringen gælder en karensperiode på 30 dage fra tegningstidspunktet. 5 TAB AF ANVENDELIGHED AVL HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker, hvis hingsten som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, bliver kronisk ufrugtbar eller pådrager sig en uhelbredelig legemlig skade, som gør den ude af stand til at bedække. Når hingstens ufrugtbarhed eller manglende evne til at bedække er endeligt fastslået af First Horse s dyrlæge, vurderes hingstens eventuelle værdi som ridehest. Dette beløb fratrækkes forsikringssummen ved udbetaling. Hingsten skal være avlsgodkendt i det for racens gældende avlsforbund, og der skal fremvises en bedækningsoversigt, der viser hingstens frugtbarhedsprocent. For forsikringen gælder en karensperiode på 30 dage fra tegningstidspunktet. 6 SYGEFORSIKRING OG SYGEFORSIKRING PLUS Tegnes som tillæg til livsforsikringen. Forsikringen bortfalder ved hestens fyldte 20. år. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker 80 % af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten, men ikke dennes føl, ved sygdom eller ulykkestilfælde sket i forsikringstiden. Hvis behandlingstiden overstiger 120 dage, gælder for skaden en ny selvrisiko. For hver gang herefter behandlingstiden forlænges med 120 dage gælder en ny selvrisiko. Erstatning under sygeforsikringen kan aldrig strække sig udover 12 måneders behanling. Medicin dækkes, når denne er godkendt, receptpligtig og dyrlæge ordineret. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr for Sygeforsikring og kr for Sygeforsikring Plus, dog maksimalt 70% af livsforsikringssummen. Den samlede erstatning gælder pr. forsikringsår eller pr. skades-begivenhed. For forsikringen gælder dog en selvrisiko på kr pr. skade. For forsikringen gælder en karensperiode på 30 dage fra tegningstidspunktet. Sygeforsikring I kan ikke tegnes for trav- og galopheste. Sygeforsikringerne dækker Scintigrafi, MRI-scanning, IRAP og stamcellebehandling, såfremt dette er forhåndsgodkendt af First Horse. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE a. Udgifter til forebyggende behandlinger, herunder fodertilskud, håndkøbspræparater, behandling mod orm, jern- og vitaminbehandling. b. Vaccinationer, tandbehandling eller behandling med stimulerende præparater. c. Alternative behandlinger, såsom akupunktur, laserbehandling, kiropraktik eller lignende. d. Forebyggende OCD operationer. d. Beslag eller sygebeslag. e. Ufrugtbarhedsbehandling og fødselshjælp samt behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, herunder skylning i forbindelse med bedæknings/insemineringsog fødselsinduceret infektion og tilbageholdt efterbyrd. f. Caslick-operation. g. Kastration samt klap- og urhingsteoperation samt komplikationer i forbindelse med og som følge af disse indgreb. h. Skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller nymfomani. i. Transport af hesten samt pension i forbindelse med ophold på dyrehospital eller klinik. 6

7 j. Udgifter til attestudstedelse. k. Udgifter til aflivning og destruktion samt forberedelse hertil medmindre der er tale om aflivning i henhold til Lov om værn af dyr. l. Udgifter til chipmærkning. m. Unødvendige dyrlægeudgifter ved skift af dyrlæge midt i et behandlingsforløb fx dobbelt/ekstra billeddiagnostiske tiltag. FORSIKRINGSSUM Forsikringssum fremgår af policen. 7 ANSVARSFORSIKRING Sikrede Forsikringen følger hesten og dækker det juridiske erstatningsansvar, der kan pådrages som ejer/bruger/ besidder af hesten samt det objektive erstatningsansvar hestens ejer kan pålægges. Forsikringen dækker subsidiært til ejer/ bruger/besidders private ansvarsforsikring. HVAD DÆKKER ANSVARSFORSIKRINGEN Juridisk ansvar Medmindre der gælder særlige regler om ansvaret, er man efter dansk rets almindelige regler ansvarlig, når man ved uagtsom handling eller undladelse, er skyld i skade på tredje mands ting eller person. Man er ikke ansvarlig for hændelige skader. Ved hændelige skader bærer den skadelidte selv tabet. Objektivt ansvar I henhold til Lov om hold af heste, gælder der for løsgående heste, et objektivt ansvar. Dette betyder, at hestens ejer pålægges ansvar, uanset om ejeren er skyld i skaden. Har den skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde. Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med indtil følgende summer: Personskade: kr. 5 mio. Tingskade: kr. 2 mio. Disse summer indeksreguleres ikke. HVAD DÆKKER ANSVARSFORSIKRINGEN IKKE a. Forsikringen dækker ikke skade, som hesten måtte forvolde på ejerens, brugerens eller besidderens person. b. Arbejdsgiveransvar Forsikringen dækker ikke ansvar overfor evt. ansatte. c. Bøder Forsikringen dækker ikke nogen form for bøder. d. Tingskade Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting (herunder også heste og andre husdyr) som den forsikrede ejer eller på anden vis har i sin besiddelse. Forsikringen dækker endvidere ikke: i. Rådgivningsansvar af nogen art. ii. Professionelt ansvar iii. Ansvar for skade på hegn eller afgrøder under ridning eller kørsel iv. Kontraktsansvar v. Ansvar for skade påført 3. Mand i forbindelse med udøvelse af sikredes erhverv vi. Ansvar for skade opstået iforbindelse med bedækning. vii. Tab direkte eller indirekte, destruktion af eller skade på ting, som følge af nogen form for radioaktiv påvirkning. e. Forsætlig skade Forsikringen dækker ikke skade som den forsikrede forvolder ved forsæt. f. USA/Canada Forsikringen dækker ikke ansvar for skade baseret på retsafgørelser i USA/Canada. g. Forsikringen dækker ikke ansvar overfor personer der rider eller på anden vis har kontrol over den forsikrede hest. FORSIKRINGSUM 7

8 8 KOLIKOPERATIONS- FORSIKRING HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN a. Forsikringen dækker rimelige og sædvanlige udgifter til akut kolikoperation udført af autoriseret kirurg på et dyrehospital. e. Obduktionsomkostninger. SELVRISIKO For kolikoperationsforsikringen gælder en selvrisiko på kr pr. skade. Det er en forudsætning for dækningen, at operationen alene er nødvendiggjort af kolik og at operationen foretages alene med det formål at redde hestens liv. b. Forsikringen dækker efterbehandling på dyrehospitalet indtil hesten kan hjemsendes, dog maksimalt i indtil 15 dage efter diagnosen kolik er blevet stillet første gang. c. Forsikringen dækker transport af hesten til og fra dyrehospitalet. For a., b. og c. tilsammen dækker forsikringen med maksimalt kr pr skade og pr. år, dog maksimalt livsforsikringssummen. Det påhviler forsikrede inden 30 dage efter operationen, at fremsende en rapport fra den dyrlæge der har opereret hesten med beskrivelse af dens tilstand samt den udførte operation. Endvidere skal alle relevante fakturaer, der ligger til grund for kravet vedlægges. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE Forsikringen dækker ikke: a. operationer der ikke er udført af autoriseret kirurg på et autoriseret dyrehospital b. Tilstande der bestod, har været behandlet eller diagnosticeret før denne forsikrings tegning. c. Undersøgelser eller medicinsk behandling der ikke er givet i direkte forbindelse med den dækkede operation. d. Operationer der ikke er udført under fuld narkose. 8

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HESTEFORSIKRING HOS FIRST... 3 Målet med forsikringen... 3 Hvad kan forsikringen bruges til?...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5 FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0501 Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang. Alle muligheder for dækning på forsikringen er samlet og beskrevet i disse

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring Betingelser Hesteforsikring Hesteforsikring Nr 9075 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Forsikringens omfang 3 12 Geografisk område 3 13 Risikoforandring og ejerskifte 3 14 Anmeldelse af

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Hesteforsikring Betingelser Nr. HE 1407 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere