Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Generelle bestemmelser Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad omfatter forsikringen 2 3 Ikrafttræden 2 4 Ejerskifte 2 5 Geografisk område 2 6 Skadeanmeldelse 2 7 Skadesbehandling og erstatningsudbetaling 2 8 Forsikring i andet selskab 2 9 Generelle undtagelser 3 10 Generelle definitioner 3 11 Præmiens betaling og stempelafgift 3 12 Forsikringens varighed og opsigelse 4 13 Ankenævn 4 14 Voldgift 4 15 Fortrydelsesret 4 Forsikringsdækninger Side 1 Livsforsikring 5 2 Fosterforsikring 5 3 Følforsikring 5 4 Tab af anvendelighed for rideheste 5 ikke 5 Tab af anvendelighed for avl 6 6 Sygeforsikring og Sygeforsikring Plus 6 Hvad dækker sygeforsikringen Hvad dækker sygeforsikringen ikke 7 Ansvarsforsikring 7 Sikrede Hvad dækker ansvarsforsikringen Forsikringssum Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke 8 Kolikoperationsforsikring 7 ikke Selvrisiko 1

2 FÆLLESBESTEMMELSER 1 Hvem er omfattet af forsikringen Den sikrede er forsikringstageren. 2 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter den på policen anførte hest. Det fremgår ligeledes af policen hvilke dækningsafsnit, der er omfattet af forsikringen. For avlshopper gælder automatisk også fosterdækning. 3 Ikrafttræden Forsikringen træder i kraft når begæringen er accepteret af First Horse. 4 Ejerskifte Ved ejerskifte ophører forsikringen. Ejerskifte skal straks skriftligt meddeles selskabet. Ny ejer er forsikret i 14 dage efter ejerskiftet, såfremt denne ikke selv har tegnet forsikring. Forsikringssummen ved ejerskifte vil svare til købesummen og kan ikke overstige den hidtidige forsikringssum. Såfremt ny ejer ikke inden fristens udløb har truffet aftale om fortsat forsikring, ophører forsikringen. 5 Geografisk område Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejse og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. 6 Skadeanmeldelse Sygdoms- og ulykkestilfælde, skal omgående skriftligt anmeldes til selskabet på anmeldelsesblanket, som kan hentes på firsthorse.dk eller rekvireres ved henvendelse til First Horse. Sikrede skal for egen regning: a. straks at tilkalde dyrlæge, når forsikret hest kommer til skade, bliver syg eller uden karakteristiske sygdomstegn viste sløjhed. b. holde en syg eller tilskadekommen hest under dyrlægebehandling c. foretage de foranstaltninger, der kræves af selskabet. d. skaffe de oplysninger og dokumentationer, som kan have betydning for bedømmelsen af skaden. e. foretage eftersøgning af en bortkommen hest og uden ophold anmelde bortkomsten til politiet og selskabet. f. efter selskabets anvisning foretage evt. mærkning af en hest, for hvilken der er betalt erstatning for uanvendelighed. g. på selskabets forlangende sørge for vaccination og serumbehandling af den forsikrede hest, hvis en smitsom sygdom truer. Forsikrede skal på selskabets forlangende acceptere obduktion i tilfælde af hestens død. Obduktion erstattes i det omfang den understøtter den behandlende dyrlæges konklusion. Ved erstatning eller aflivning af hesten udbetales forsikringssummen, såfremt hesten er aflivet på et dansk slagteri eller af en dansk autoriseret dyrlæge, og erklæring herfor er modtaget. Efter enhver anmeldt skade er begge parter, såvel sikrede som selskabet, berettiget til i indtil en måned efter erstatningens betaling, eller afvisning af skaden, skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 7 Skadesbehandling og erstatningsudbetaling Skadesanmeldelse rekvireres jfr. pkt. 6 og returneres med relevante oplysninger. Bemærk, at den sidste side skal udfyldes af den behandlende dyrlæge I forbindelse med sygeforsikringsskade fremsendes betalt dyrlægeregning til selskabet påført policenummer. Medmindre forsikrede udtrykkeligt har givet udtryk for noget andet, anvendes altid forsikredes NEMkonto til skadesudbetaling. 8 Forsikring i andet selskab Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af anden forsikring. Har den anden forsikring samme forbehold, dækker nuværende forsikring forholdsmæssigt. 2

3 9 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes eller forværres af: a. en før forsikringens ikrafttræden bestående sygdom eller lidelse. b. mishandling, vanrøgt, forsømmelse samt bevidst forkert behandling af hesten c. overtrædelse af offentlige forskrifter eller forskrifter meddelt af autoriseret dyrlæge. d. krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer. e. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. f. dog dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. Forsikringen dækker ikke skade på heste der ikke opfylder lovens krav om chipmærkning. 10 Generelle definitioner a. Ved koldblodsheste forstås Belgier, Fjordhest, Haflinger, Jydsk Hest, Gypsy og Tinker. b. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefrakommende indvirkning på hestens legeme med påviselig beskadigelse af dette til følge. c. Ved påbudt aflivning forstås at en dyrlæge, udpeget af selskabet, erklærer at hesten skal aflives af dyreværnsmæssige årsager, eller at en dyrlæge udpeget af forsikrede erklærer at hesten skal aflives og af dyreværnsmæssige årsager ikke kan afvente erklæring fra selskabets dyrlæge. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er selskabet berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke efter påkrav, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører jf. dog nedenfor, hvis præmien ikke er betalt ved udløb af den tidsfrist dog mindst 14 dage der er anført i påmindelsen. Hvis selskabet har udstedt en påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse/bortfald af forsikringen, finder kun sted, i det omfang restpræmien for forsikringsaftalen som et hele, overstiger erstatningsudbetalinger i forsikringsåret under forsikringen som et hele. Såfremt forsikringen forfalder i rater, vil evt. ikke forfaldne rater blive modregnet i livs- eller uanvendelighedserstatninger. Såfremt forsikringen opsiges og dette ikke sker til en forsikringsperiodes udløb, vil sådanne ikke forfaldne rater stadig blive opkrævet, i det omfang skadesudbetalinger i perioden overstiger årspræmien for forsikringen som et hele. Præmie og selvrisiko indeksreguleres hvert år ved hovedforfald. d. Ved obduktion forstås klinisk undersøgelse foretaget af dyrlæge for at fastslå dødsårsag eller årsag til nødvendigheden af aflivning. 11 Præmiens betaling og stempelafgift Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 12 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen tegnes for 1-årige perioder og fortsætter indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 14 dages varsel. 3

4 Såfremt sikrede opsiger forsikringen, uden at det sker til et forsikringsårs udløb, ophører enhver hæftelse for selskabet fra opsigelsesfristens udløb. Ved opsigelse indenfor forsikringens første år opkræves et administrationstillæg på kr. 300, når opsigelsen ikke sker til udløb pr. hovedforfald. First Horse kan med 1 måneds varsel til hovedforfald ændre præmie og betingelser for forsikringen. Kan sikrede ikke godkende ændringerne kan forsikringen opsiges skriftligt med 14 dages varsel til hovedforfaldsdagen. Fra forsikringsårets begyndelse i det kalenderår, hvor hesten fylder 16 år, og koldblodsheste, islandske heste, lipizzanere og ponyer fylder 20 år, og hvert år herefter, nedsættes forsikringssummen automatisk med 15 % uden præmieregulering, såfremt der ikke træffes anden aftale. Erstatningen kan ikke nedskrives til mindre end kr Forsikringen ophører uden opsigelse ved forsikringsperiodens udløb i det kalenderår, hvor hesten fylder 22 år, dog for islandske heste, koldblodsheste, lipizzanere og ponyer, når de fylder 25 år. inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser. Hver part betaler sin vurderingsmand, mens udgift til opmand deles ligeligt. 15 Fortrydelsesret Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette selskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Fortrydelsesfristen er 14 dage gældende fra den dag, De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen Sygeforsikringen ophører uden opsigelse ved forsikringsperiodens udløb i det kalenderår hesten fylder 20 år. 13 Ankenævn I forbindelse med uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om forsikringen, hvor enighed mellem parterne ikke kan, kan sikrede klage til: ANKENÆVNET for Forsikring Anker Heegaardsgade 2, 1572 København K Tlf mellem kl Voldgift Sikrede kan ved uenighed om erstatningsopgørelsen kræve en skade gjort op af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden vurderingen begynder, vælger vurderingsmændene en opmand. Kan de ikke blive enige om valget, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor sikrede bor. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om afgørelsen, og afgør da erstatningen 4

5 1 LIVSFORSIKRING Forsikringen er en livsforsikring der kan tegnes fra hesten er 9 måneder gammel. Såfremt der tegnes særskilt forsikring for føllet, inden føllet er 30 dage gammelt, bortfalder evt. anden forsikring. HVAD DÆKKER LIVSFORSIKRINGEN Forsikringen dækker med forsikringssummen i tilfælde af hestens: a. død eller påbudt aflivning i henhold til Dyreværnsloven i overensstemmelse med evt. obduktionsrapport. b. tyveri eller bortkomst, transportulykke, brand og lynnedslag, der ikke er dækket af anden forsikring, idet dækningen er subsidiær. c. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at selskabet har modtaget anmeldelse. Efter udbetaling af erstatning overgår ejendomsretten til selskabet. 2 FOSTERFORSIKRING Er forsikringen tegnet med fosterdækning, dækkes med 25 % (maks. kr ) af den forsikrede hoppes forsikringssum ved tab af foster efter 70 dages drægtighed ved dokumenteret kastning eller fødselsvanskeligheder samt tab af føl, hvis føllet dør eller skal aflives i henhold til Dyreværnsloven inden 30 dage efter fødslen, hvor forsikringen ophører. Tvillingefoster eller -føl erstattes som et, og der ydes ikke erstatning, hvis et af dem overlever. e. Erstatning for foster/føl ydes kun, hvis forsikringen har været i kraft i mindst 30 dage før skadens indtræden og højst 2 gange for samme hoppe. f. Der udbetales ikke erstatning for fosteret eller føllet i forbindelse med kastning eller foling, hvis fosterets eller føllets død er en følge af hoppens død. FOSTERDÆKNING MED FORHØJET SUM Forsikringen dækker som fosterdækning ovenfor men med den sum, der er angivet i policen. 3 FØLFORSIKRING Forsikringen er en livsforsikring, der kan tegnes fra føllet er 9 dage gammelt, men endnu ikke er fyldt 9 mdr. Forsikringen bortfalder ved føllets fyldte 2. år, dog for galop- og travheste ved det fyldte 1. år. Forsikringen kan tegnes med en forsikringssum op til kr HVAD DÆKKER FØLFORSIKRINGEN Forsikringen dækker med forsikringssummen i tilfælde af føllets: a. død eller påbudt aflivning i henhold til Dyreværnsloven i overensstemmelse med evt. obduktionsrapport. b. b. tyveri eller bortkomst, transportulykke, brand og lynnedslag, der ikke er dækket af anden forsikring, idet dækningen er subsidiær. c. Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at selskabet har modtaget anmeldelse. Efter udbetaling af erstatning overgår ejendomsretten til selskabet. 4 TAB AF ANVENDELIGHED RIDEHESTE Tegnes som et tillæg til livsforsikringen. Kan dog ikke tegnes for aktive galop- og travheste. Forsikringssummen kan maksimalt udgøre 70% af livsforsikringssummen. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Hestens uanvendelighed som ridehest på grund af en uhelbredelig fysisk påviselig lidelse, som hesten har været behandlet for. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE a. Skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller nymfomani. b. Skader der skyldes OCD i bagknæ og hovled. c. Ved erstatning for uanvendelighed ydes efter sikredes valg enten udbetaling af 100 % af forsikringssummen for tab af anvendelighed, når hesten aflives eller 5

6 d. ved udbetaling af 60 % af livsforsikringssummen, hvorefter hesten tilhører den sikrede. Der stilles her krav om chipmærkning af hesten. For forsikringen gælder en karensperiode på 30 dage fra tegningstidspunktet. 5 TAB AF ANVENDELIGHED AVL HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker, hvis hingsten som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, bliver kronisk ufrugtbar eller pådrager sig en uhelbredelig legemlig skade, som gør den ude af stand til at bedække. Når hingstens ufrugtbarhed eller manglende evne til at bedække er endeligt fastslået af First Horse s dyrlæge, vurderes hingstens eventuelle værdi som ridehest. Dette beløb fratrækkes forsikringssummen ved udbetaling. Hingsten skal være avlsgodkendt i det for racens gældende avlsforbund, og der skal fremvises en bedækningsoversigt, der viser hingstens frugtbarhedsprocent. For forsikringen gælder en karensperiode på 30 dage fra tegningstidspunktet. 6 SYGEFORSIKRING OG SYGEFORSIKRING PLUS Tegnes som tillæg til livsforsikringen. Forsikringen bortfalder ved hestens fyldte 20. år. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker 80 % af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten, men ikke dennes føl, ved sygdom eller ulykkestilfælde sket i forsikringstiden. Hvis behandlingstiden overstiger 120 dage, gælder for skaden en ny selvrisiko. For hver gang herefter behandlingstiden forlænges med 120 dage gælder en ny selvrisiko. Erstatning under sygeforsikringen kan aldrig strække sig udover 12 måneders behanling. Medicin dækkes, når denne er godkendt, receptpligtig og dyrlæge ordineret. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr for Sygeforsikring og kr for Sygeforsikring Plus, dog maksimalt 70% af livsforsikringssummen. Den samlede erstatning gælder pr. forsikringsår eller pr. skades-begivenhed. For forsikringen gælder dog en selvrisiko på kr pr. skade. For forsikringen gælder en karensperiode på 30 dage fra tegningstidspunktet. Sygeforsikring I kan ikke tegnes for trav- og galopheste. Sygeforsikringerne dækker Scintigrafi, MRI-scanning, IRAP og stamcellebehandling, såfremt dette er forhåndsgodkendt af First Horse. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE a. Udgifter til forebyggende behandlinger, herunder fodertilskud, håndkøbspræparater, behandling mod orm, jern- og vitaminbehandling. b. Vaccinationer, tandbehandling eller behandling med stimulerende præparater. c. Alternative behandlinger, såsom akupunktur, laserbehandling, kiropraktik eller lignende. d. Forebyggende OCD operationer. d. Beslag eller sygebeslag. e. Ufrugtbarhedsbehandling og fødselshjælp samt behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, herunder skylning i forbindelse med bedæknings/insemineringsog fødselsinduceret infektion og tilbageholdt efterbyrd. f. Caslick-operation. g. Kastration samt klap- og urhingsteoperation samt komplikationer i forbindelse med og som følge af disse indgreb. h. Skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller nymfomani. i. Transport af hesten samt pension i forbindelse med ophold på dyrehospital eller klinik. 6

7 j. Udgifter til attestudstedelse. k. Udgifter til aflivning og destruktion samt forberedelse hertil medmindre der er tale om aflivning i henhold til Lov om værn af dyr. l. Udgifter til chipmærkning. m. Unødvendige dyrlægeudgifter ved skift af dyrlæge midt i et behandlingsforløb fx dobbelt/ekstra billeddiagnostiske tiltag. FORSIKRINGSSUM Forsikringssum fremgår af policen. 7 ANSVARSFORSIKRING Sikrede Forsikringen følger hesten og dækker det juridiske erstatningsansvar, der kan pådrages som ejer/bruger/ besidder af hesten samt det objektive erstatningsansvar hestens ejer kan pålægges. Forsikringen dækker subsidiært til ejer/ bruger/besidders private ansvarsforsikring. HVAD DÆKKER ANSVARSFORSIKRINGEN Juridisk ansvar Medmindre der gælder særlige regler om ansvaret, er man efter dansk rets almindelige regler ansvarlig, når man ved uagtsom handling eller undladelse, er skyld i skade på tredje mands ting eller person. Man er ikke ansvarlig for hændelige skader. Ved hændelige skader bærer den skadelidte selv tabet. Objektivt ansvar I henhold til Lov om hold af heste, gælder der for løsgående heste, et objektivt ansvar. Dette betyder, at hestens ejer pålægges ansvar, uanset om ejeren er skyld i skaden. Har den skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde. Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med indtil følgende summer: Personskade: kr. 5 mio. Tingskade: kr. 2 mio. Disse summer indeksreguleres ikke. HVAD DÆKKER ANSVARSFORSIKRINGEN IKKE a. Forsikringen dækker ikke skade, som hesten måtte forvolde på ejerens, brugerens eller besidderens person. b. Arbejdsgiveransvar Forsikringen dækker ikke ansvar overfor evt. ansatte. c. Bøder Forsikringen dækker ikke nogen form for bøder. d. Tingskade Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting (herunder også heste og andre husdyr) som den forsikrede ejer eller på anden vis har i sin besiddelse. Forsikringen dækker endvidere ikke: i. Rådgivningsansvar af nogen art. ii. Professionelt ansvar iii. Ansvar for skade på hegn eller afgrøder under ridning eller kørsel iv. Kontraktsansvar v. Ansvar for skade påført 3. Mand i forbindelse med udøvelse af sikredes erhverv vi. Ansvar for skade opstået iforbindelse med bedækning. vii. Tab direkte eller indirekte, destruktion af eller skade på ting, som følge af nogen form for radioaktiv påvirkning. e. Forsætlig skade Forsikringen dækker ikke skade som den forsikrede forvolder ved forsæt. f. USA/Canada Forsikringen dækker ikke ansvar for skade baseret på retsafgørelser i USA/Canada. g. Forsikringen dækker ikke ansvar overfor personer der rider eller på anden vis har kontrol over den forsikrede hest. FORSIKRINGSUM 7

8 8 KOLIKOPERATIONS- FORSIKRING HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN a. Forsikringen dækker rimelige og sædvanlige udgifter til akut kolikoperation udført af autoriseret kirurg på et dyrehospital. e. Obduktionsomkostninger. SELVRISIKO For kolikoperationsforsikringen gælder en selvrisiko på kr pr. skade. Det er en forudsætning for dækningen, at operationen alene er nødvendiggjort af kolik og at operationen foretages alene med det formål at redde hestens liv. b. Forsikringen dækker efterbehandling på dyrehospitalet indtil hesten kan hjemsendes, dog maksimalt i indtil 15 dage efter diagnosen kolik er blevet stillet første gang. c. Forsikringen dækker transport af hesten til og fra dyrehospitalet. For a., b. og c. tilsammen dækker forsikringen med maksimalt kr pr skade og pr. år, dog maksimalt livsforsikringssummen. Det påhviler forsikrede inden 30 dage efter operationen, at fremsende en rapport fra den dyrlæge der har opereret hesten med beskrivelse af dens tilstand samt den udførte operation. Endvidere skal alle relevante fakturaer, der ligger til grund for kravet vedlægges. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE Forsikringen dækker ikke: a. operationer der ikke er udført af autoriseret kirurg på et autoriseret dyrehospital b. Tilstande der bestod, har været behandlet eller diagnosticeret før denne forsikrings tegning. c. Undersøgelser eller medicinsk behandling der ikke er givet i direkte forbindelse med den dækkede operation. d. Operationer der ikke er udført under fuld narkose. 8

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5 FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0501 Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang. Alle muligheder for dækning på forsikringen er samlet og beskrevet i disse

Læs mere

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring Vilkår for Hesteforsikring 5991-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere