Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet Frister på arbejdsmarkedsområdet Dialog om virksomhedernes brug af jobcentret Budgetopfølgning AU pr ultimo april Opfølgning på indsatser AU pr. maj Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 24. juni Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...28 Bilagsoversigt...30 Norddjurs Kommune

3 1. Dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet G01 15/8417 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget afholder det årlige dialogmøde med Handicaprådet. Mødet afholdes kl i byrådssalen på Rådhuset i Grenaa. Der er følgende dagsorden til dialogmødet: Det løbende samarbejde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet Det kommende arbejde i Norddjurs Beskæftigelsesråd (Beslutningspunkt fra kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2015 om Norddjurs Beskæftigelsesråd er vedlagt som bilag) Temadag i Handicaprådet vedr. arbejdsmarkedspolitikken hvor skal fokus lægges for handicaprådet. (Arbejdsmarkedspolitikken vedlagt som bilag) De enkelte emner drøftes på mødet med henblik på det fremtidige samarbejde. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at punkterne drøftes. 1

4 Bilag: 1 Åben Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter KB pdf 2 Åben Vækst på et arbejdsmarked for alle - Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015.pdf 73155/ /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Handicaprådet opfordrer til en tættere dialog mellem Handicaprådet og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsdirektøren tilbyder at deltage i Handicaprådets møder i forbindelse med sager, der er i høring fra arbejdsmarkedsområdet eller andre temaer, som Handicaprådet ønsker af drøfte. Endvidere opfordrer både arbejdsmarkedsdirektøren og formanden for arbejdsmarkedsudvalget til, at Handicaprådet henvender sig, hvis de har emner eller konkrete forslag som vedr. arbejdsmarkedsområdet. Konkrete spørgsmål til opfølgning: Fastholdelse på arbejdsmarkedet STU hvad sker der af opfølgning efter afslutning af STU? Opfølgning på arbejdsmarkedspolitikken hvordan tænkes den implementeret? 2

5 2. Frister på arbejdsmarkedsområdet G01 15/1018 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 27. februar 2015 frister for sagsbehandling på arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet. I forbindelse med behandlingen af sagen besluttede arbejdsmarkedsudvalget følgende.. at svartider i forbindelse med henvendelser fra virksomheder og ledige fastsættes til 24 timer. Med denne tilføjelse godkendes forslaget. Beslutningen er efterfølgende godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. marts Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet følgende præcisering af beslutningen om svartider fra henvendelser fra virksomheder og ledige. Personlig henvendelse fra Virksomheder vedr. jobformidling og rekruttering Ledige vedr. rådgivning og hjælp til jobsøgning Svarfrist: Straks Straks Telefonisk henvendelse fra Virksomheder vedr. jobformidling og rekruttering Ledige vedr. rådgivning og hjælp til jobsøgning Svarfrist: 1 arbejdsdag 1 arbejdsdag Præciseringen er indarbejdet i vedlagte oversigt over frister på arbejdsmarkedsområdet, som vil blive offentliggjort på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at præciseringen af svartider fra henvendelser fra virksomheder og ledige godkendes. 3

6 Bilag: 1 Åben Frister på arbejdsmarkedsområdet.pdf 74163/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 4

7 3. Dialog om virksomhedernes brug af jobcentret G01 15/8516 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget har inviteret to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv til en drøftelse af deres erfaringer med jobcentret i Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at drøftelsen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. I dialogen kom en række idéer, som forvaltningen vil arbejde videre med. 5

8 4. Budgetopfølgning AU pr ultimo april S00 15/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for april 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-april 2015 samt aktivitetstal til og med april Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Opmærksomhedspunkt: Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift i alt 500,2 503,7 3,5 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo april 2015 tages til efterretning. 6

9 Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo april /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 7

10 5. Opfølgning på indsatser AU pr. maj G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 12 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til april Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på stigningen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, ligesom der arbejdes sammen med KMD om at lave en måling. Der vil blive fulgt op på måltallet, så snart det muligt. Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 52 personer inden for de seneste 12 måneder 8

11 Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Samarbejdsgrad 44,1 % i perioden 4. kvt til 3. kvt (seneste måling) Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 92 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 27,2 fuldtidspersoner (bevilget i 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december

12 Status: 73 fuldtidspersoner i perioden januar til april Indsatsområder 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Aftalen underskrives i maj 2015 med ikrafttrædelse pr. 1. august Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forvaltningen har udarbejdet forslag til pilotprojekt, der behandles på særskilt sag på denne dagsorden. Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Status: Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 30. april 2015 besluttet tre aktiviteter i 2015: Udvidelse af pladser på virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet 10

13 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder og undersøge muligheder for særlige tilbud til borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager Forslagene behandles i kommunalbestyrelsen den 19. maj Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. maj /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 11

14 6. Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune G01 15/8622 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har besluttet at afsøge mulighederne for udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Herunder hvordan socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe sårbare ledige tættere på arbejdsmarkedet. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til strategi for at udvikle og anvende socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Strategien har til formål, at Norddjurs Kommune aktivt medvirker til udviklingen og etableringen af nye registrerede socialøkonomiske virksomheder beliggende i kommunen. Det er væsentligt, at arbejdet med udvikling af socialøkonomiske virksomheder sker i tæt sammenhæng med kommunens erhvervsindsats. Herudover er det formålet, at socialøkonomiske virksomheder bidrager til den kommunale beskæftigelsesindsats. Ligeledes er det målet, at den kommunale beskæftigelsesindsats er med til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Endelig foreslås det, at Norddjurs Kommunes screening og rådgivning vedrørende mikrolån fra 2016 indarbejdes i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder, jf. særskilt sagsfremstilling. Forvaltningen foreslår, at udviklingsarbejdet organiseres som et projekt, der skal understøtte strategien. For projektet foreslås følgende faser: 2015: 1. Udvælgelse og kontakt til kendte ildsjæle samt opstart af etablering af første virksomhed. 12

15 2. Udarbejdelse af budgetforslag for Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig projektperiode, der skal: Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m.. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere : 4. Screening af virksomheder og kommunale opgaver 5. Udvikling og afknopning af socialøkonomiske virksomheder Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune sendes i høring ved fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet med frist for høringssvar den 5. august Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 afsat 0,600 mio. kr. til opstarten af arbejdet med etablering af socialøkonomiske virksomheder. Midlerne foreslås anvendt således: Aktivitet 2015 Køb af analyser- og forberedende arbejder 0,300 Ansættelse af projektmedarbejder 0,200 Informationsmaterialer, annoncering m.m. 0,100 13

16 Der udarbejdes et forslag til budget 2016 og overslagsår for den samlede økonomi i projektet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune godkendes og sendes i høring ved fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet 2. forslag til projekt og projektfaser godkendes 3. forslag til anvendelse af midler i 2015 godkendes 4. forvaltningen beregner de økonomiske konsekvenser af projektet i med henblik på indarbejdelse i budget 2016 og overslagsår Bilag: 1 Åben Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf 74207/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at Norddjurs Kommunes mål om at skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio 2017 skal ændres til inden medio Samtidig ønsker arbejdsmarkedsudvalget, at Norddjurs Kommunes mål om at skabe 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af 2018 skal ændres til inden udgangen af Med disse ændringer godkendes forslag til strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendes i høring. 2. Tiltrådt 14

17 3. Tiltrådt 4. Tiltrådt 15

18 7. Etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune Ø50 15/32 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2015 blev forligsparterne enige om, at der skal etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et mikrolån til at starte egen virksomhed. Hensigten er, at borgerne bliver selvforsørgende. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 27. februar 2015, at forvaltningen skal udarbejde et projektoplæg, hvor ansvaret for en ordning med mikrolån skal ligge i arbejdsmarkedsområdet. Mikrolån kan ydes til borgere med udgangspunkt i Lov om aktiv socialpolitik (LAS) 65, der via revalidering giver kommunen mulighed for at støtte arbejdsledige, som ønsker at etablere egen virksomhed samt i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) 32, der giver mulighed for særlige tilrettelagte forrevalideringsforløb. Borgere, der er berettiget til revalidering efter LAS kap. 6 har typisk modtaget sygedagpenge eller kontanthjælp, inden de blev berettiget til revalidering og er kendetegnet ved at have en nedsat arbejdsevne grundet psykiske, fysiske eller sociale forhold. Ligeledes skal andre tilbud, (fx ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe borgeren med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, være afprøvet. Forvaltningen har, baseret på de erfaringer, der er gjort i Aarhus og Københavns kommuner, arbejdet videre med mulighederne for at etablere mikrolån i Norddjurs Kommune. Aarhus og Københavns kommuners tilbud om mikrolån er ligeledes tilbud til revalidender. I Aarhus Kommune er det fra lykkedes, at gøre 3 borgere selvforsørgende. Aarhus Kommune har efterfølgende gjort muligheden for mikrolån permanent. Aarhus Kommune understøtter anvendelsen af mikrolån med en projektmedarbejder, der har specialiserede kompetencer ift. screening og uddannelse af potentielle borgere til mikrolån. 16

19 I Københavns Kommune blev der i budgetaftalen for 2013 afsat midler til mikrolån til revalidender. I perioden fik 2 borgere et mikrolån. Også Københavns Kommune har valgt at fortsætte med mikrolån i Forvaltningen vurderer, at potentialet for selvforsørgelse ved tilbud om mikrolån i Norddjurs Kommune er bergænset. Der lægges derfor op til et afgrænset projekt. Forvaltningen foreslår, at puljen til mikrolån i den resterende del af 2015 anvendes til at screene potentielle borgere med potentiale som iværksættere og forsøgsvis give mulighed for mikrolån til enkelte borgere. Projektet evalueres i december 2015 med henblik på eventuel indarbejdelse i budget En fortsættelse i 2016 kan eventuelt finansieres med et mindre beløb af arbejdsmarkedsudvalgets aktivitetspulje. Projekt for etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune sendes i høring ved fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet med frist for høringssvar den 5. august Økonomiske konsekvenser Der i budget 2015 afsat 0,550 mio. kr. til pilotprojekt med mikrolån. Det foreslås, at midlerne anvendes således: Aktivitet Beløb i mio. kr. Introduktion til rådgivere på arbejdsmarkedsområdet om ordningen 0,100 Køb af screening, forforløb og iværksætterrådgivning til potentielle iværksættere. 0,275 Administration 0,075 Informationsmaterialer 0,050 Evaluering 0,050 Mikrolånene finansieres i 2015 ved kassetræk og kan udgøre max pr. borger. Afdrag på lånene sker ved indgåelse af en afdragsaftale med borgeren og påbegyndes normalt første måned efter virksomhedsopstart. 17

20 Såfremt der ansættes en projektmedarbejder til udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, foreslår forvaltningen, at projektmedarbejderen fra 2016 indgår i arbejdet med screening og uddannelse af potentielle borgere til mikrolån, hvis det besluttes at forsætte ordningen efter Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det foreslåede projekt godkendes og sendes i høring ved fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder et nyt forslag til etablering af et pilotprojekt med mikrolån. Projektet skal omfatte borgere på offentlig forsørgelse, der ønsker at starte egen virksomhed. Ved henvendelse til Norddjurs Kommune henvises borgeren til screening og iværksætterrådgivning for at afklare bæredygtigheden i borgerens forretningsidé. Efter positiv vurdering kan evt. ydes et mikrolån. Endvidere iværksættes en informationskampagne om ordningen. 18

21 8. Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2016, der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Et af kravene til indholdet i Beskæftigelsesplan 2016 er beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen samt strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. Der er endnu ikke meldt beskæftigelsespolitiske mål ud for 2016 fra ministerens side, men det forventes at blive en fortsættelse af de samme mål som i 2015: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I vedlagte bilag beskrives kort, hvilke indsatser der er iværksat i 2015 for at nå de mål, der fremgår af Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 19

22 Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen om ministermål for 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Indsatser 2015.pdf 64082/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at ministermålene indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2016, når de kommer. 20

23 9. Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplan har arbejdsmarkedsudvalget de tidligere år valgt at tilføje egne mål / indsatsområder udover de af mål, som beskæftigelsesministeren fastsætter. De lokale mål har typisk været fastsat ud fra et politisk ønske om særlige fokusområder, f.eks. med udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune. I Beskæftigelsesplan 2015 indgår der følgende 4 lokale mål: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, om der er særlige indsatsområder for 2016, som skal indgå som lokale mål i Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter mulige indsatsområder, der skal indgå i Beskæftigelsesplan

24 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen skal udarbejde forslag til indsatsområder med udgangspunkt i arbejdsmarkedspolitikken og strategien om socialøkonomiske virksomheder. 22

25 10. Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 24. juni P22 14/5478 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Et af målene i arbejdsmarkedspolitikken er, at Norddjurs Kommune vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere. Det fremgår endvidere af arbejdsmarkedspolitikken, at For at videreudvikle samarbejdet med interessenterne på arbejdsmarkedsområdet (virksomheder, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, andre områder i forvaltningen m.v.) vil Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der en gang om året afholdes en temadag, hvor interessenterne inviteres til at drøfte det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, som skal prioriteres i det kommende år. På den baggrund har arbejdsmarkedsudvalget tidligere besluttet, at der skal afholdes et temamøde den 24. juni kl Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte indholdet af temamødet. Forvaltningen foreslår, at følgende punkter kan indgå på temamødet: Drøftelse af det kommende års beskæftigelsesplan samt indsatsområder Opfølgning på arbejdsmarkedspolitikken herunder opfølgning på forslag fra opstartskonferencen Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Jobskabelse i Norddjurs Kommune Notat med opsamling fra opstartskonferencen den 11. september 2014 er vedlagt som bilag. 23

26 Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter indholdet af temamødet den 24. juni Bilag: 1 Åben Opsamling fra opstartskonference om arbejdsmarkedspolitik.pdf 73163/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen laver et program ud fra de foreslåede emner. Udvalget vil på temamødet sætte fokus på socialøkonomiske virksomheder. 24

27 11. Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. På mødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 25

28 12. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Maj møde.pdf 74213/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Det tilføjes til arbejdsplanen, at der er studietur den 21. oktober til 23. oktober Med den tilføjelse godkendes arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan. 26

29 13. Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: 5 mio. kr. puljen til kursus over 6 ugers varighed Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Mail vedr. 5 mio. kr. puljen til kurser over 6 ugers varighed.pdf 74214/15 2 Åben Brev til kommunerne - opfølgning på Rigsrevisionens beretning om 74215/15 integrationsindsatsen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 27

30 14. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra og med den 20. april 2015 til og med den 8. maj 2015 kommet i alt 18 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 10 sager er stadfæstet 2 sager er ændret - 1 sag, hvor arbejdsgiver havde ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag - 1 sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at en sanktion for udeblivelse ikke vil fremme rådighed 3 sager er hjemvist - 1 sag, hvor kommunens afgørelse ikke gælder, fordi sagen ikke er tilstrækkeligt belyst - 1 sag, hvor kommunens afgørelse ikke gælder, fordi kommunen ikke har vurderet, om en udgift var forudsigelig - 1 sag, hvor kommunen ikke konkret har taget stilling til oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med klagen 1 sag er genoptaget - 1 sag, hvor kommunen ikke har vejledt tilstrækkeligt om, at en ansøgning skulle indsendes hurtigt 2 sager er afvist - 1 sag, hvor klagen er modtaget for sent 28

31 - 1 sag, hvor der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen i forhold til tidligere afgørelse fra Ankestyrelsen i samme sag Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 29

32 Bilagsoversigt 1. Dialogmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet 1. Godkendelse af fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter KB pdf (73155/15) 2. Vækst på et arbejdsmarked for alle - Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015.pdf (73151/15) 2. Frister på arbejdsmarkedsområdet 1. Frister på arbejdsmarkedsområdet.pdf (74163/15) 4. Budgetopfølgning AU pr ultimo april Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo april 2015 (72185/15) 5. Opfølgning på indsatser AU pr. maj Opfølgning på indsatser AU pr. maj 2015 (72199/15) 6. Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune 1. Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf (74207/15) 8. Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Indsatser 2015.pdf (64082/15) 10. Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 24. juni Opsamling fra opstartskonference om arbejdsmarkedspolitik.pdf (73163/15) 12. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Maj møde.pdf (74213/15) 13. Gensidig orientering 1. Mail vedr. 5 mio. kr. puljen til kurser over 6 ugers varighed.pdf (74214/15) 2. Brev til kommunerne - opfølgning på Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen (74215/15) 30

33 Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) 31

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kl. 14.00 Mødet starter i Korsgade 22, 8500 Grenaa Kl. 15.00 Mødet fortsætter i mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 22. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Gjerrild Kro Dato: Torsdag den 17. december 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (UP)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter kl. 14 med virksomhedsbesøg på: Gl. Estrup Gartneri Randersvej 7 8963 Auning Mødet fortsætter kl. 15 i: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gjerrild Kro Dato: Torsdag den 17. december 2015 Start kl.: 15:35 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kl. 14.00 Mødet starter i Korsgade 22, 8500 Grenaa Kl. 15.00 Mødet fortsætter i mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 22. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Fredag den 27. februar 2015 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 18:20 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 25. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens kontor, Rådhuset Dato: Torsdag den 26. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:20 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus. 1 of 12 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 11. september Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 11. september Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Mødedato: Til: Referat af møde i Handicaprådet 11. september Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 1B 2017 Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 224, rådhuset Dato: Torsdag den 23. marts 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Dialogmøde med Integrationsrådet kl. 15-16 i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 16-18

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Fredag den 6. april 2018 Start kl.: 11:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere