Virksomhedsoverenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverenskomst"

Transkript

1 Virksomhedsoverenskomst mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring ( ) 1

2 2

3 Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring... 4 Kapitel 1: Gyldighedsområde Dækningsområde Områder i virksomhedsoverenskomsten... 5 Kapitel 2: Bestemmelser for alle medarbejdere Arbejdstid Kollektiv ulykkesforsikring... 5 Kapitel 3: Særlige medarbejdergrupper Ekspeditionssekretærer Konsulenter... 5 Kapitel 4: Lønskala og lønsystem Lønskala fællesoverenskomst Lønskala ekspeditionssekretærer Lønskala konsulenter... 7 Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden Opsigelse... 8 Bilag 1 Protokollat om løn- og arbejdsforhold for ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier i Nykredit Forsikring A/S... 9 Bilag 2 Protokollat om løn- og arbejdsforhold for konsulenter og lignende medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S Afsnit 2 Protokollater, lokalaftaler mv. for medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S Flextidsordning i Nykredit Forsikring A/S Aftale mellem Nykredit Forsikring og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring om telekoncepter Protokollat vedrørende arbejdstid Lokalaftale om distancearbejde ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om lønkatalog vedrørende medarbejderbredbånd mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om lønkatalog vedrørende parkering mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om tidsforbrug for deltagelse på TeamUddannelser på niveau Protokollat om procedure ved tildeling af advarsler Procedure ved afskedigelse af medarbejdere med anciennitet mindre end et år Protokollat om procedure ved afskedigelser Lokalaftale for konsulenter ansat i Nykredit Forsikring Lokalaftale om pensionsordning ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring

4 - AFSNIT 1 - VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST MELLEM NYKREDIT FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I NYKREDIT FORSIKRING 4

5 Kapitel 1: Gyldighedsområde 1 DÆKNINGSOMRÅDE Nærværende virksomhedsoverenskomst finder anvendelse for medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S. Virksomhedsoverenskomsten er indgået i medfør af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL). Virksomhedsoverenskomstens dækningsområde er identisk med dækningsområdet i fællesoverenskomsten mellem FA og DFL, jf. fællesoverenskomstens afsnit 2, 1, stk Er et område ikke behandlet i nærværende virksomhedsoverenskomst finder bestemmelserne i overenskomsten mellem FA og DFL anvendelse. 2 OMRÅDER I VIRKSOMHEDSOVERENSKOMSTEN Der er indgået virksomhedsoverenskomst for følgende områder/personalegrupper: Arbejdstid Kollektiv ulykkesforsikring Lønskala for medarbejdere aflønnet i henhold til fællesoverenskomst, konsulenter samt ekspeditionssekretærer Ekspeditionssekretærer Konsulenter Kapitel 2: Bestemmelser for alle medarbejdere 3 ARBEJDSTID Den årlige effektive arbejdstid i Nykredit Forsikring A/S udgør 1865,5 timer eksklusive frokostpauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden placeres dagligt med gennemsnitligt 7 timer og 11 minutter. 4 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Fastansatte medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S er under ansættelsen omfattet af en heltids kollektiv ulykkesforsikring. Nykredit Forsikring A/S betaler præmien for medarbejderen, uden at der opstår skattemæssige konsekvenser heraf. Der dækkes med følgende summer (2008-niveau): - Død: ,00 kr. - Invaliditet: ,00 kr. Kapitel 3: Særlige medarbejdergrupper 5 EKSPEDITIONSSEKRETÆRER For ekspeditionssekretærer gælder særlige bestemmelser, se bilag 1. 6 KONSULENTER For konsulenter gælder særlige bestemmelser, se bilag 2. 5

6 Kapitel 4: Lønskala og lønsystem 7 LØNSKALA FÆLLESOVERENSKOMST Lønskala for medarbejdere ansat i henhold til fællesoverenskomsten. Lønskala, årsnorm 1865,5 timer (4%) (4%) (3,7%) Klasse Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , Indslusningsløn , , , Indslusningsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 6

7 8 LØNSKALA EKSPEDITIONSSEKRETÆRER Lønskala for ekspeditionssekretærer. Nykredit Forsikring A/S - ekspeditionssekretærer 1. juli 2008 (4,00 %) 1. juli 2009 (4,00 %) 1. juli 2010 (3,70 %) Trin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 9 LØNSKALA KONSULENTER Lønskala konsulenter. Nykredit Forsikring A/S konsulenter 1. juli 2008 (4,0 %) 1. feb (0,3 %) 1. juli 2009 (4,0 %) 1. juli 2010 (3,7 %) Trin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 7

8 Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse 10 IKRAFTTRÆDEN Virksomhedsoverenskomsten træder ikraft med virkning pr. 1. juli OPSIGELSE Virksomhedsoverenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts måned København den 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 8

9 Bilag 1 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR EKSPEDITIONSSEKRETÆRER, SPECIALISTER OG LIGNENDE MEDARBEJDERKATEGORIER I NYKREDIT FORSIKRING A/S I tilknytning til afsnit 2, 1, stk. 1, i fællesoverenskomsten mellem FA og DFL er det aftalt, at nævnte overenskomst og øvrige mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler gælder for de omhandlede medarbejdere med følgende modifikationer og tilføjelser: 1 Medarbejderkategorier Nærværende protokollat omfatter ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier, som ikke er omfattet af fællesoverenskomstens 1, stk. 1. Ovennævnte medarbejderkategorier er beskæftiget med kontormæssigt arbejde og/eller administrativ sagsbehandling og dertil knyttede ledelses- og hjælpefunktioner eller specialistarbejde. Typiske stillingsbetegnelser kan være: Ekspeditionssekretær, specialist, konsulent m.v. 2 Lønforhold Stk. 1. Medarbejderne aflønnes, jf. lønskalaen i 5 i virksomhedsoverenskomsten. Lønskalaens trin er 1-årige. Stk. 2. Medarbejderen reguleres med følgende procentsats.: 1. juli 2008: 4,00% 1. juli 2009: 4,00% 1. juli 2010: 3,70% Stk. 3 Ekstraordinære lønstigninger i anciennitetsforløbet kan ydes, ligesom Nykredit Forsikring A/S kan yde tillæg til slutlønnen eller udbetale ikke pensionsgivende engangsvederlag. 3 Pension Medarbejderen indtræder ved ansættelsen/udnævnelsen i en pensionsordning. Nykredit Forsikring yder et pensionsbidrag på 17,5% af lønnen fra 1. juli Nykredit Forsikrings pensionsbidrag forhøjes med 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 50 år. Pensionsbidraget forhøjes med yderligere 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 55 år. Herudover er genebetaling for fast forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt pensionsgivende, hvis medarbejderen har oppebåret tillæg for rådighedsvagt i en periode på mere end 4 måneder. Varigheden af rådighedsvagt opgøres den 1. april. Nykredit Forsikrings pensionsbidrag beregnes og indsættes på den pågældendes pensionsordning. 9

10 Medarbejderen kan vælge at få en del af pensionsbidraget udbetalt som ikke pensionsgivende løn, dog max 5 procentpoint, indtil medarbejderen fylder 35 år. Selskabet skal dog altid indbetale minimum 10% i pensionsbidrag. Før en medarbejder vælger at få udbetalt en del af pensionsbidraget som løn, skal der finde rådgivning sted om konsekvenserne heraf. 4 Arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Det bør tilstræbes, at den effektive årlige arbejdstid ikke overstiger den for Nykredit Forsikring/branchen gældende. Stk. 2. Beordret merarbejde bør så vidt muligt begrænses og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang. Stk. 3. For merarbejde, der ikke udlignes, forholdes således: Ved beordret merarbejde inden for medarbejderens personlige arbejdsområde honoreres som i fællesoverenskomstens 20. Ved merarbejde i forbindelse med projektarbejde træffes der på forhånd aftale om eventuelt særskilt vederlag herfor. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse honoreres ikke for merarbejde, idet der ved lønfastsættelsen er taget højde herfor. Ved ansættelse efter 1. april 2005 skal der endvidere angives kompensationens størrelse. Stk. 4. Det kan lokalt aftales, at ekspeditionssekretærer omfattes af en i Nykredit Forsikring indgået flextidsaftale. Stk. 5. Ved eventuel forøgelse af arbejdstiden, jf. fællesoverenskomstens 13, forhøjes lønningerne med 2,8%. 5 Selvstændig arbejdstilrettelæggelse Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse har som følge af deres jobfunktion både medbestemmelse på arbejdets udførelse, projekternes gennemførelse og medindflydelse på den tidsmæssige planlægning og gennemførelse af arbejdsopgaver og/eller projekter. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse skal på lige vilkår med medarbejdere uden selvstændig arbejdstilrettelæggelse deltage i møde, uddannelse og afdelings-/grupperelaterede aktiviteter, fx teambuilding og workshops. Herudover planlægger medarbejderen selv placeringen af arbejdstiden under hensyn til løsning af arbejdsopgaverne. Brugen af selvstændig arbejdstilrettelæggelse forudsætter både den relevante lønklasseindplacering, at den pågældende har selvstændig arbejdstilrettelæggelse, samt at der er taget højde herfor ved lønfastsættelsen. Kompensationen kan også bestå af frihed, fx en ekstra uges ferie. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse er ikke forpligtet af eventuelle fixtidsregler. 10

11 Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse har samme årsnorm som øvrige medarbejdere har samme årsnorm som øvrige medarbejdere uden selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Både leder og medarbejder bør tilstræbe at den effektive arbejdstid ikke overstiger denne. Hvis den effektive arbejdstid overstiger dette væsentligt har medarbejderen ret til en dialog med lederen. Dialogen skal indeholde en drøftelse af årsagen til den ekstraordinære arbejdssituation herunder baggrunden for, at der ikke er sket en justering af arbejdstiden undervejs, planlægning i forhold til fremtidige arbejdsopgaver samt eventuel honorering for den forgangne periode som for kommende. 11

12 Bilag 2 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KONSULENTER OG LIGNENDE MEDARBEJDERE I NYKREDIT FORSIKRING A/S De mellem DFL og FA indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan finde anvendelse, gældende for dette overenskomstområde, dog med følgende ændringer: 1 Medarbejderkategorier Protokollatet omfatter konsulenter og lignende medarbejdere, som ikke er omfattet af fællesoverenskomstens 1, stk. 1. Konsulenter er medarbejdere beskæftiget med vurderings-, besigtigelses- og taksationsopgaver. 2 Lønforhold Stk. 1. Medarbejderne aflønnes, jf. lønskalaen i virksomhedsoverenskomstens 9. Lønskalaens trin er 1-årige. Stk. 2. Medarbejderen reguleres med følgende procentsats: 1. juli 2008: 4,0% 1. februar ,3% (ekstraordinært) 1. juli 2009: 4,0% 1. juli 2010: 3,7% 3 Pension Medarbejdere indtræder senest efter 3 måneders ansættelse i Nykredit Forsikring A/S i en pensionsordning. Nykredit Forsikring yder et pensionsbidrag på 17,5% af lønnen. Fra den 1. i måneden efter fyldt 50 år forhøjes pensionsbidraget med 1,5%. Pensionsbidraget forhøjes med yderligere 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 55 år. Herudover er genebetaling for fast forskud tid, holddrift og rådighedsvagt pensionsgivende, hvis medarbejderen har oppebåret tillæg for rådighedsvagt i en periode på mere end 4 måneder. Varigheden af rådighedsvagt opgøres den 1. april. Nykredit Forsikrings pensionsbidrag beregnes og indsættes på den pågældendes pensionsordning. Medarbejderen kan vælge at få en del af pensionsbidraget udbetalt som ikke pensionsgivende løn, dog max. 5 procentpoint, indtil medarbejderen fylder 35 år. Selskabet skal dog altid indbetale minimum 10% i pensionsbidrag. 12

13 Før en medarbejder vælger at få udbetalt en del af pensionsbidraget som løn, skal der finde rådgivning sted om konsekvenserne heraf. 4 Arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Det bør tilstræbes, at den effektive årlige arbejdstid ikke overstiger den for Nykredit Forsikring A/S/branchen gældende. Hvis den effektive arbejdstid overstiger dette væsentligt, har medarbejderen ret til en dialog herom med lederen. Stk. 2. Nykredit Forsikring A/S vil løbende søge arbejdsbelastningen for den enkelte konsulent reguleret for at sikre en normal, gennemsnitlig årlig arbejdstid. Stk. 3. Ved eventuel forøgelse af arbejdstiden, jf. fællesoverenskomstens 13, forhøjes lønningerne med 2,8 %. Stk. 4. Merarbejde forekommer kun, når det er beordret af eller aftalt med nærmeste leder. I tilfælde af ekstraordinære arbejdssituationer, der er forårsaget af for eksempel projektarbejde, længerevarende sygdom eller vejrlig (eksempelvis storm) der kræver merarbejde, aftales der så vidt muligt forud for merarbejdet mellem medarbejder og leder, hvorledes der skal ske honorering. Afløsning i ferieperioder og deltagelse i uddannelses- og mødeaktiviteter betragtes eksempelvis ikke som en ekstraordinær arbejdssituation. Er afspadsering ikke muligt kan merarbejdet afregnes efter gældende regler for overarbejde i fællesoverenskomsten eller som et midlertidigt tillæg i perioden med merarbejde. Stk. 5. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om omfanget eller afviklingen af den ekstraordinære arbejdssituation, skal der foregå en dialog om dette mellem ledelsen og Personaleforeningen. 5 Bilordning m.v. Stk. 1. Overenskomstparterne er enige om, at eventuelle bestemmelser om konsulenters bilordning, kontorhold, telefonordning m.v. fastsættes lokalt. Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed om fornyelse af en eventuel lokal aftale herom, kan spørgsmålet indbringes for organisationerne. Stk. 3. Uoverensstemmelse om fortolkning af en sådan lokal aftale kan indbringes for en faglig voldgift, jf. Aftale om regler for behandling af faglig strid. Stk. 4. En eventuel aftale om konsulenters bilordning, kontorhold, telefonordning m.v. kan af de lokale parter opsiges til endeligt bortfald ved en overenskomstperiodes udløb. 13

14 Stk. 5. Hvis der ud fra en helhedsbetragtning sker forbedringer i konsulenternes bilordning, kontorhold, telefonordning m.v., kan Nykredit Forsikring modregne dette i eventuelle generelle lønstigninger m.v. Dækning af faktiske driftsomkostninger kan ikke modregnes. 14

15 - AFSNIT 2 PROTOKOLLATER, LOKALAFTALER MV. FOR MEDARBEJDERE I NYKREDIT FORSIKRING A/S 15

16 Flextidsordning i Nykredit Forsikring A/S. Generelt Visse arbejdsfunktioner skal udføres i bestemte tidsperioder eller inden bestemte tidspunkter, f.eks. pasning af omstillingsbord, postafhentning, postfordeling og postaflevering. For medarbejdere, der bestrider sådanne funktioner, kan det aftales, at flextidsordningen ikke finder anvendelse. De enkelte chefer er ansvarlige for, at flextidsordningen administreres på en sådan måde, at de enkelte arbejdsgrupper er funktionsdygtige i kontortiden. Såfremt en medarbejder misbruger ordningen, betragtes dette som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre afskedigelse. Ekspeditionssekretærer, der er ansat med selvstændig arbejdstilrettelæggelse, er som udgangspunkt ikke omfattet af nærværende flekstidsordning, medmindre dette individuelt er aftalt som et ansættelsesvilkår med nærmeste leder. Begreberne i flekstidsordningen defineres således: Normtid Det antal arbejdstimer, som medarbejderen skal præstere pr. arbejdsdag. Medmindre andet er aftalt, udgør normtiden for heltidsansatte 7 timer og 11 minutter ekskl. frokostpause. For deltidsansatte aftales daglig normtid, herunder normalt også tidsmæssig placering. Kontortid Kontorets daglige åbningstid, hvor samtlige arbejdsgrupper skal være funktionsdygtige. Kontortiden placeres efter direktionens beslutning. Fixtid Det tidsrum, hvor alle medarbejdere skal være til stede, medmindre andet er aftalt. Afspadsering i fixtiden af såvel timer som hele dage kan kun finde sted efter særlig aftale med nærmeste chef. Fixtiden udgør perioden kl Flextid Det tidsrum, hvor medarbejderen kan placere ud over fixtiden nødvendige arbejdstimer. Flextiden udgør, medmindre andet er aftalt, perioderne kl og kl Afspadsering Kan finde sted i det omfang, arbejdet tillader dette. Der kan afspadseres op til to hele dage pr. opgørelsesmåned. Nykredit Forsikring A/S kan med et rimeligt varsel foranledige, at medarbejderen afspadserer flexsaldo, der overstiger 20 timer. Flexsaldo Ved hver opgørelsestermin (sidste søndag i et kvartal) registreres antallet af faktiske arbejdstimer i forhold til opgørelsesperiodens samlede normtid. Positiv flexsaldo må maksimalt udgøre 20 timer ved opgørelsesterminen i et kvartal. Negativ flexsaldo på mere end 10 timer må ikke forekomme. 16

17 Særlige forhold Hvis en positiv flexsaldo undtagelsesvis udgør mere end 20 timer ved udgangen af hvert kvartal, skal overskydende timer aftales afviklet i næstfølgende kvartal. Kan afspadsering ikke finde sted, udbetales timeløn + 50%. Personer i opsagt stilling kan ikke oparbejde flexsaldo i den sidste ansættelsesmåned, og eventuel tidligere saldo skal være afviklet senest 14 dage før fratrædelsen. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale, træder ikraft den 1. april 2008 og erstatter aftale af 1. april Denne aftale eller dele heraf kan af hver af parterne opsiges til udløb med fire måneders varsel til en kalendermåneds udløb. København, den Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 17

18 Aftale mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring om telekoncepter. 1. Aftalen gælder for medarbejdere i Privatområdets kundecentre, der er omfattet af Fællesoverenskomsten, og som er beskæftiget med salg af forsikringer, kundeservice pr. telefon samt med at lave aftaler eller henvise til assurandør- eller branddirektørbesøg. 2. Den effektive daglige arbejdstid kan, efter nærmere aftale mellem Nykredit Forsikring A/S og medarbejderen, variere mellem 5 og 12 timer, jf. den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 16, stk Den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 16 er i øvrigt gældende. København, den 30. juni 2008 Jes Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 18

19 Protokollat vedrørende arbejdstid Personaleforeningen og Ledelsen i Nykredit Forsikring A/S er enige om følgende placering af den årlige arbejdstid, jf. den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 13, stk. 2: Den årlige effektive arbejdstid i Nykredit Forsikring udgør 1865,5 timer eksklusive frokostpauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden placeres dagligt med gennemsnitligt 7 timer og 11 minutter. Der henvises i øvrigt til Fællesoverenskomstens arbejdstidsbestemmelser. København, den 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 19

20 Lokalaftale om distancearbejde ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring har i henhold til rammeaftale om distancearbejde i overenskomst mellem FA og DFL indgået nærværende lokalaftale om distancearbejde. Aftalen omfatter medarbejdere, der udfører distancearbejde, som udføres uden for virksomhedens lokaler, jf. rammeaftalens 2, stk. 6. Arbejdsopgaverne Denne aftale begrænser ikke hvilke arbejdsopgaver, der kan udføres som distancearbejde. Dog er det en forudsætning, at kunder ikke henvender sig fysisk på privatadressen. Med hensyn til medarbejdere med fri telefon kan det aftales, at kunderne via Nykredits omstilling kan henvende sig pr. telefon til distancemedarbejderen. Rammer for distancearbejdets udstrækning Rammeaftalens bestemmelse om distancearbejdets udstrækning, jf. 2, stk. 6 er gældende. Dispositionstiden aftales i den individuelle aftale. Registrering af arbejdstid Arbejdstid udført som distancearbejde registreres som arbejde udført i virksomhedens lokaler. Indretning af arbejdsplads mv. Nykredit stiller det nødvendige IT-udstyr til rådighed. Med hensyn til opstilling og servicering af udstyret aftales dette i den individuelle aftale. Sikkerhedsorganisationen inddrages i arbejdet med indretningen af skærmterminal-arbejdspladsen på distancearbejdspladsen. Der skal specielt vurderes på bord, stol og lys. Sikkerhedsrutiner og -spørgsmål Distancearbejdspladsen er omfattet af Nykredits generelle IT-sikkerhedsbestemmelser. Nykredit har ansvaret for, at installationen lever op til IT-sikkerhedsbestemmelserne. Forsikring Der er tegnet all-risk forsikring på Nykredits inventar mv. Arbejdsskadeforsikringen dækker også distancemedarbejderen. Distancearbejdspladsens tilgængelighed for ledelse og sikkerhedsgruppe Sikkerhedsgruppen har adgang til distancearbejdspladsen efter forudgående aftale med medarbejderen. Information til og fra Nykredit Med hensyn til information til og fra Nykredit aftales dette i den individuelle aftale. Kontakt til tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant Kontakten til tillidsmanden og sikkerhedsrepræsentanten foregår, som det er normal praksis i Nykredit. Løbende driftsudgifter Nykredit afholder omkostningen til erhvervsmæssige telefonudgifter (telefonkort) samt udgifter og forbrugsbetaling til nødvendig teleopkopling (ADSL m.v.). 20

21 Opsigelse af individuel aftale Den individuelle aftale kan af begge parter i de første 6 måneder efter aftalens indgåelse opsiges med et varsel på 3 mdr. herefter kan opsigelse finde sted med minimum 4 uger. Nykredit betaler ved opsigelse af aftalen for nedtagning/hjemtagelse af det etablerede udstyr i forbindelse med distancearbejdspladsen. Endvidere betaler Nykredit for eventuel reetablering af aftalte ændringer i lokalet, som har været anvendt til distancearbejds-pladsen. Der skal i forbindelse med opsigelsen af aftalen aftales tidspunkt for hjemtagelse af udstyret. Ved ophør af distancearbejdet vender medarbejderen tilbage til den arbejdsplads, som er anført i den individuelle aftale. Ikrafttræden Lokalaftalen træder ikraft med virkning pr. 1. april 2008 og kan af hver af parterne opsiges med 4 mdrs. varsel dog tidligst til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst 31. marts København, d. 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 21

22 Lokalaftale om lønkatalog vedrørende medarbejderbredbånd mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S 1 Baggrund Lokalaftalen er indgået i medfør af Protokollat mellem FA og DFL om lokale aftaler om lønpakker. Nærværende lokalaftale erstatter Lokalaftale om lønkatalog med ADSL mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S for fastansatte under virksomhedsoverenkomsten. 2 Dækningsområde Stk. 1 Lokalaftalen omfatter alle fastansatte medarbejdere ansat under virksomhedsoverenskomsten i Nykredit Forsikring A/S. 3 Beskrivelse af ordning, kriterier mv. Stk. 1 Medarbejderen kan vælge medarbejderbredbånd på privatadressen mod, at det med Nykredit aftales, at den til enhver tid gældende årsløn reduceres med prisen for lønpakken. I 2008 er prisen xx kr. pr. måned for 10 Mbit og TDC er pt. leverandør. Tidligere 6 Mbit forbindelser konverteres hvor muligt til 10 Mbit forbindelser. Stk. 2 Medarbejderens valg og aftalen om lønreduktion er bindende både for medarbejder og Nykredit (se dog 5). Ordningen kan af medarbejderen opsiges med 3 mdrs. varsel. Stk. 3 Prisændringer i den valgte lønpakke i op eller nedadgående retning kan af Nykredit ændres 1 gang årligt i forbindelse med en evt. lønregulering. Stk. 4 Firmapensionsbidrag, feriepenge, ferietillæg, betaling for ikke-afholdte omsorgsdage, genetillæg og overarbejdsbetalinger påvirkes ikke af nedgangen i bruttolønnen. 4 Fratræden Ordningen og løntrækket ophører automatisk ved fratræden. Såfremt ordningen bevirker, at medarbejderen har fået udleveret/installeret udstyr i hjemmet er medarbejderen forpligtet til at levere dette tilbage i væsentlig samme stand som ved udleveringen/installationen. 5 Skattemæssige konsekvenser Nykredit og Personaleforeningen påtager sig ikke rådgivning om evt. skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og er i øvrigt uden ansvar for ændringer i de skatteretlige og skattemæssige forhold, der bevirker, at ordningen må ophøre. 22

23 6 Opsigelse og ophør Stk. 1 Denne lokalaftale kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for nærværende aftale bortfalder ordningen som udgangspunkt til genforhandling mellem parterne. Den 30. juni Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 23

24 Lokalaftale om lønkatalog vedrørende parkering mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S 1 Baggrund Lokalaftalen er indgået i medfør af Protokollat mellem FA og DFL om lokale aftaler om lønpakker. Lokalaftalen erstatter Lokalaftaleaftale om lønkatalog med parkeringsplads mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S for fastansatte under virksomhedsoverenskomsten mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S. 2 Dækningsområde Stk. 1 Lokalaftalen omfatter alle fastansatte medarbejdere ansat under virksomhedsoverenskomsten i Nykredit Forsikring A/S. 3 Beskrivelse af ordning, kriterier mv. Stk. 1 Medarbejderen kan vælge at få en parkeringsplads hos den af Nykredit valgte udbyder stillet til rådighed mod, at det med Nykredit aftales, at den til enhver tid gældende årsløn reduceres med prisen for parkeringspladsen. Stk. 2 Medarbejderens valg og aftalen om lønreduktion er bindende både for medarbejder og Nykredit (se dog 5). Ordningen kan af medarbejderen opsiges med 3 mdrs. varsel. Stk. 3 Prisændringer i den valgte lønpakke i op eller nedadgående retning kan af Nykredit ændres 1 gang årligt i forbindelse med en evt. lønregulering. Stk. 4 Firmapensionsbidrag, feriepenge, ferietillæg, betaling for ikke-afholdte omsorgsdage, genetillæg og overarbejdsbetalinger påvirkes ikke af nedgangen i bruttolønnen. 4 Fratræden Ordningen og løntrækket ophører automatisk ved fratræden. Såfremt ordningen bevirker, at medarbejderen har fået udleveret/installeret udstyr i hjemmet er medarbejderen forpligtet til at levere dette tilbage i væsentlig samme stand som ved udleveringen/installationen. 5 Skattemæssige konsekvenser Nykredit og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S påtager sig ikke rådgivning om evt. skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og er i øvrigt uden ansvar for ændringer i de skatteretlige og skattemæssige forhold, der bevirker, at ordningen må ophøre. 24

25 6 Opsigelse og ophør Stk. 1 Denne lokalaftale kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for nærværende aftale bortfalder ordningen som udgangspunkt til genforhandling mellem parterne. Den 30. juni Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 25

26 Lokalaftale om tidsforbrug for deltagelse på Forsikringsakademiets TeamUddannelser på niveau 4 (Med henvisninger til Aftale om uddannelse og kompetence-udvikling i afsnit 1 i OK 2008.) 1. Parter Denne aftale indgås mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring. 2. Omfattet af aftalen Denne aftale omfatter alle ansatte indenfor DFL-FA overenskomstområdet, der pr er i et uddannelsesforløb på FOAK s uddannelser på niveau 4 efter den første version af TeamUddannelsen, eller som starter på denne version af uddannelsen efter denne dato. Hvis FOAK indfører en ny version af TeamUddannelsen på niveau 4 i aftalens løbetid, gælder aftalen alene for de moduler, der endnu ikke er konverteret til den nye version. 3. Centralt aftalegrundlag Denne aftale baseres på Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Danske forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) om uddannelse og kompetenceudvikling, jfr. afsnit 1 i overenskomsten samt Protokollat om Uddannelse Teamuddannelse. 4. Kompensation for deltagelse på moduluddannelsen på niveau 4 Deltagere på modulerne kan vælge mellem en tidsmæssig kompensation for arbejdet i teams, studier mm. eller et ikke pensionsgivende engangsvederlag: Modul varighed Antal timer eller Engangsvederlag uger 14 timer kr uger 21 timer kr. 26 uger 28 timer kr. Den studerende får tildelt tiden ved modulets start, og skal derefter holde regnskab med tiden. Når kompensationen er opbrugt, er den overskydende tid at regne som forbrug af fritid. Engangsvederlaget udbetales når modulet er gennemført. 5. Forudsætninger for studier på TeamUddannelsen Man kan ikke studere på den it-baserede platform, medmindre man har en pc med netadgang. Har man ikke det, stiller selskabet det nødvendige udstyr til rådighed for studerende. 26

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Kendelse af 2. oktober 2015 i faglig voldgiftssagen FV2013.0096: Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Jacob Goldschmidt) mod

Kendelse af 2. oktober 2015 i faglig voldgiftssagen FV2013.0096: Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Jacob Goldschmidt) mod Kendelse af 2. oktober 2015 i faglig voldgiftssagen FV2013.0096: Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) (advokat Jakob

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Husaftale vedrørende tjenestefrihed, jubilæumsgratiale, flyttegodtgørelse, pensionsordning og forsikringer

Husaftale vedrørende tjenestefrihed, jubilæumsgratiale, flyttegodtgørelse, pensionsordning og forsikringer Husaftale vedrørende tjenestefrihed, jubilæumsgratiale, flyttegodtgørelse, pensionsordning og forsikringer Der er mellem Nykredit koncernen (Nykredit) og NYKREDS indgået følgende husaftale på følgende

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere