Virksomhedsoverenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverenskomst"

Transkript

1 Virksomhedsoverenskomst mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring ( ) 1

2 2

3 Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring... 4 Kapitel 1: Gyldighedsområde Dækningsområde Områder i virksomhedsoverenskomsten... 5 Kapitel 2: Bestemmelser for alle medarbejdere Arbejdstid Kollektiv ulykkesforsikring... 5 Kapitel 3: Særlige medarbejdergrupper Ekspeditionssekretærer Konsulenter... 5 Kapitel 4: Lønskala og lønsystem Lønskala fællesoverenskomst Lønskala ekspeditionssekretærer Lønskala konsulenter... 7 Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden Opsigelse... 8 Bilag 1 Protokollat om løn- og arbejdsforhold for ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier i Nykredit Forsikring A/S... 9 Bilag 2 Protokollat om løn- og arbejdsforhold for konsulenter og lignende medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S Afsnit 2 Protokollater, lokalaftaler mv. for medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S Flextidsordning i Nykredit Forsikring A/S Aftale mellem Nykredit Forsikring og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring om telekoncepter Protokollat vedrørende arbejdstid Lokalaftale om distancearbejde ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om lønkatalog vedrørende medarbejderbredbånd mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om lønkatalog vedrørende parkering mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om tidsforbrug for deltagelse på TeamUddannelser på niveau Protokollat om procedure ved tildeling af advarsler Procedure ved afskedigelse af medarbejdere med anciennitet mindre end et år Protokollat om procedure ved afskedigelser Lokalaftale for konsulenter ansat i Nykredit Forsikring Lokalaftale om pensionsordning ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring

4 - AFSNIT 1 - VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST MELLEM NYKREDIT FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I NYKREDIT FORSIKRING 4

5 Kapitel 1: Gyldighedsområde 1 DÆKNINGSOMRÅDE Nærværende virksomhedsoverenskomst finder anvendelse for medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S. Virksomhedsoverenskomsten er indgået i medfør af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL). Virksomhedsoverenskomstens dækningsområde er identisk med dækningsområdet i fællesoverenskomsten mellem FA og DFL, jf. fællesoverenskomstens afsnit 2, 1, stk Er et område ikke behandlet i nærværende virksomhedsoverenskomst finder bestemmelserne i overenskomsten mellem FA og DFL anvendelse. 2 OMRÅDER I VIRKSOMHEDSOVERENSKOMSTEN Der er indgået virksomhedsoverenskomst for følgende områder/personalegrupper: Arbejdstid Kollektiv ulykkesforsikring Lønskala for medarbejdere aflønnet i henhold til fællesoverenskomst, konsulenter samt ekspeditionssekretærer Ekspeditionssekretærer Konsulenter Kapitel 2: Bestemmelser for alle medarbejdere 3 ARBEJDSTID Den årlige effektive arbejdstid i Nykredit Forsikring A/S udgør 1865,5 timer eksklusive frokostpauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden placeres dagligt med gennemsnitligt 7 timer og 11 minutter. 4 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Fastansatte medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S er under ansættelsen omfattet af en heltids kollektiv ulykkesforsikring. Nykredit Forsikring A/S betaler præmien for medarbejderen, uden at der opstår skattemæssige konsekvenser heraf. Der dækkes med følgende summer (2008-niveau): - Død: ,00 kr. - Invaliditet: ,00 kr. Kapitel 3: Særlige medarbejdergrupper 5 EKSPEDITIONSSEKRETÆRER For ekspeditionssekretærer gælder særlige bestemmelser, se bilag 1. 6 KONSULENTER For konsulenter gælder særlige bestemmelser, se bilag 2. 5

6 Kapitel 4: Lønskala og lønsystem 7 LØNSKALA FÆLLESOVERENSKOMST Lønskala for medarbejdere ansat i henhold til fællesoverenskomsten. Lønskala, årsnorm 1865,5 timer (4%) (4%) (3,7%) Klasse Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , Indslusningsløn , , , Indslusningsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 6

7 8 LØNSKALA EKSPEDITIONSSEKRETÆRER Lønskala for ekspeditionssekretærer. Nykredit Forsikring A/S - ekspeditionssekretærer 1. juli 2008 (4,00 %) 1. juli 2009 (4,00 %) 1. juli 2010 (3,70 %) Trin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 9 LØNSKALA KONSULENTER Lønskala konsulenter. Nykredit Forsikring A/S konsulenter 1. juli 2008 (4,0 %) 1. feb (0,3 %) 1. juli 2009 (4,0 %) 1. juli 2010 (3,7 %) Trin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 7

8 Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse 10 IKRAFTTRÆDEN Virksomhedsoverenskomsten træder ikraft med virkning pr. 1. juli OPSIGELSE Virksomhedsoverenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts måned København den 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 8

9 Bilag 1 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR EKSPEDITIONSSEKRETÆRER, SPECIALISTER OG LIGNENDE MEDARBEJDERKATEGORIER I NYKREDIT FORSIKRING A/S I tilknytning til afsnit 2, 1, stk. 1, i fællesoverenskomsten mellem FA og DFL er det aftalt, at nævnte overenskomst og øvrige mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler gælder for de omhandlede medarbejdere med følgende modifikationer og tilføjelser: 1 Medarbejderkategorier Nærværende protokollat omfatter ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier, som ikke er omfattet af fællesoverenskomstens 1, stk. 1. Ovennævnte medarbejderkategorier er beskæftiget med kontormæssigt arbejde og/eller administrativ sagsbehandling og dertil knyttede ledelses- og hjælpefunktioner eller specialistarbejde. Typiske stillingsbetegnelser kan være: Ekspeditionssekretær, specialist, konsulent m.v. 2 Lønforhold Stk. 1. Medarbejderne aflønnes, jf. lønskalaen i 5 i virksomhedsoverenskomsten. Lønskalaens trin er 1-årige. Stk. 2. Medarbejderen reguleres med følgende procentsats.: 1. juli 2008: 4,00% 1. juli 2009: 4,00% 1. juli 2010: 3,70% Stk. 3 Ekstraordinære lønstigninger i anciennitetsforløbet kan ydes, ligesom Nykredit Forsikring A/S kan yde tillæg til slutlønnen eller udbetale ikke pensionsgivende engangsvederlag. 3 Pension Medarbejderen indtræder ved ansættelsen/udnævnelsen i en pensionsordning. Nykredit Forsikring yder et pensionsbidrag på 17,5% af lønnen fra 1. juli Nykredit Forsikrings pensionsbidrag forhøjes med 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 50 år. Pensionsbidraget forhøjes med yderligere 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 55 år. Herudover er genebetaling for fast forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt pensionsgivende, hvis medarbejderen har oppebåret tillæg for rådighedsvagt i en periode på mere end 4 måneder. Varigheden af rådighedsvagt opgøres den 1. april. Nykredit Forsikrings pensionsbidrag beregnes og indsættes på den pågældendes pensionsordning. 9

10 Medarbejderen kan vælge at få en del af pensionsbidraget udbetalt som ikke pensionsgivende løn, dog max 5 procentpoint, indtil medarbejderen fylder 35 år. Selskabet skal dog altid indbetale minimum 10% i pensionsbidrag. Før en medarbejder vælger at få udbetalt en del af pensionsbidraget som løn, skal der finde rådgivning sted om konsekvenserne heraf. 4 Arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Det bør tilstræbes, at den effektive årlige arbejdstid ikke overstiger den for Nykredit Forsikring/branchen gældende. Stk. 2. Beordret merarbejde bør så vidt muligt begrænses og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang. Stk. 3. For merarbejde, der ikke udlignes, forholdes således: Ved beordret merarbejde inden for medarbejderens personlige arbejdsområde honoreres som i fællesoverenskomstens 20. Ved merarbejde i forbindelse med projektarbejde træffes der på forhånd aftale om eventuelt særskilt vederlag herfor. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse honoreres ikke for merarbejde, idet der ved lønfastsættelsen er taget højde herfor. Ved ansættelse efter 1. april 2005 skal der endvidere angives kompensationens størrelse. Stk. 4. Det kan lokalt aftales, at ekspeditionssekretærer omfattes af en i Nykredit Forsikring indgået flextidsaftale. Stk. 5. Ved eventuel forøgelse af arbejdstiden, jf. fællesoverenskomstens 13, forhøjes lønningerne med 2,8%. 5 Selvstændig arbejdstilrettelæggelse Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse har som følge af deres jobfunktion både medbestemmelse på arbejdets udførelse, projekternes gennemførelse og medindflydelse på den tidsmæssige planlægning og gennemførelse af arbejdsopgaver og/eller projekter. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse skal på lige vilkår med medarbejdere uden selvstændig arbejdstilrettelæggelse deltage i møde, uddannelse og afdelings-/grupperelaterede aktiviteter, fx teambuilding og workshops. Herudover planlægger medarbejderen selv placeringen af arbejdstiden under hensyn til løsning af arbejdsopgaverne. Brugen af selvstændig arbejdstilrettelæggelse forudsætter både den relevante lønklasseindplacering, at den pågældende har selvstændig arbejdstilrettelæggelse, samt at der er taget højde herfor ved lønfastsættelsen. Kompensationen kan også bestå af frihed, fx en ekstra uges ferie. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse er ikke forpligtet af eventuelle fixtidsregler. 10

11 Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse har samme årsnorm som øvrige medarbejdere har samme årsnorm som øvrige medarbejdere uden selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Både leder og medarbejder bør tilstræbe at den effektive arbejdstid ikke overstiger denne. Hvis den effektive arbejdstid overstiger dette væsentligt har medarbejderen ret til en dialog med lederen. Dialogen skal indeholde en drøftelse af årsagen til den ekstraordinære arbejdssituation herunder baggrunden for, at der ikke er sket en justering af arbejdstiden undervejs, planlægning i forhold til fremtidige arbejdsopgaver samt eventuel honorering for den forgangne periode som for kommende. 11

12 Bilag 2 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KONSULENTER OG LIGNENDE MEDARBEJDERE I NYKREDIT FORSIKRING A/S De mellem DFL og FA indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan finde anvendelse, gældende for dette overenskomstområde, dog med følgende ændringer: 1 Medarbejderkategorier Protokollatet omfatter konsulenter og lignende medarbejdere, som ikke er omfattet af fællesoverenskomstens 1, stk. 1. Konsulenter er medarbejdere beskæftiget med vurderings-, besigtigelses- og taksationsopgaver. 2 Lønforhold Stk. 1. Medarbejderne aflønnes, jf. lønskalaen i virksomhedsoverenskomstens 9. Lønskalaens trin er 1-årige. Stk. 2. Medarbejderen reguleres med følgende procentsats: 1. juli 2008: 4,0% 1. februar ,3% (ekstraordinært) 1. juli 2009: 4,0% 1. juli 2010: 3,7% 3 Pension Medarbejdere indtræder senest efter 3 måneders ansættelse i Nykredit Forsikring A/S i en pensionsordning. Nykredit Forsikring yder et pensionsbidrag på 17,5% af lønnen. Fra den 1. i måneden efter fyldt 50 år forhøjes pensionsbidraget med 1,5%. Pensionsbidraget forhøjes med yderligere 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 55 år. Herudover er genebetaling for fast forskud tid, holddrift og rådighedsvagt pensionsgivende, hvis medarbejderen har oppebåret tillæg for rådighedsvagt i en periode på mere end 4 måneder. Varigheden af rådighedsvagt opgøres den 1. april. Nykredit Forsikrings pensionsbidrag beregnes og indsættes på den pågældendes pensionsordning. Medarbejderen kan vælge at få en del af pensionsbidraget udbetalt som ikke pensionsgivende løn, dog max. 5 procentpoint, indtil medarbejderen fylder 35 år. Selskabet skal dog altid indbetale minimum 10% i pensionsbidrag. 12

13 Før en medarbejder vælger at få udbetalt en del af pensionsbidraget som løn, skal der finde rådgivning sted om konsekvenserne heraf. 4 Arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Det bør tilstræbes, at den effektive årlige arbejdstid ikke overstiger den for Nykredit Forsikring A/S/branchen gældende. Hvis den effektive arbejdstid overstiger dette væsentligt, har medarbejderen ret til en dialog herom med lederen. Stk. 2. Nykredit Forsikring A/S vil løbende søge arbejdsbelastningen for den enkelte konsulent reguleret for at sikre en normal, gennemsnitlig årlig arbejdstid. Stk. 3. Ved eventuel forøgelse af arbejdstiden, jf. fællesoverenskomstens 13, forhøjes lønningerne med 2,8 %. Stk. 4. Merarbejde forekommer kun, når det er beordret af eller aftalt med nærmeste leder. I tilfælde af ekstraordinære arbejdssituationer, der er forårsaget af for eksempel projektarbejde, længerevarende sygdom eller vejrlig (eksempelvis storm) der kræver merarbejde, aftales der så vidt muligt forud for merarbejdet mellem medarbejder og leder, hvorledes der skal ske honorering. Afløsning i ferieperioder og deltagelse i uddannelses- og mødeaktiviteter betragtes eksempelvis ikke som en ekstraordinær arbejdssituation. Er afspadsering ikke muligt kan merarbejdet afregnes efter gældende regler for overarbejde i fællesoverenskomsten eller som et midlertidigt tillæg i perioden med merarbejde. Stk. 5. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om omfanget eller afviklingen af den ekstraordinære arbejdssituation, skal der foregå en dialog om dette mellem ledelsen og Personaleforeningen. 5 Bilordning m.v. Stk. 1. Overenskomstparterne er enige om, at eventuelle bestemmelser om konsulenters bilordning, kontorhold, telefonordning m.v. fastsættes lokalt. Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed om fornyelse af en eventuel lokal aftale herom, kan spørgsmålet indbringes for organisationerne. Stk. 3. Uoverensstemmelse om fortolkning af en sådan lokal aftale kan indbringes for en faglig voldgift, jf. Aftale om regler for behandling af faglig strid. Stk. 4. En eventuel aftale om konsulenters bilordning, kontorhold, telefonordning m.v. kan af de lokale parter opsiges til endeligt bortfald ved en overenskomstperiodes udløb. 13

14 Stk. 5. Hvis der ud fra en helhedsbetragtning sker forbedringer i konsulenternes bilordning, kontorhold, telefonordning m.v., kan Nykredit Forsikring modregne dette i eventuelle generelle lønstigninger m.v. Dækning af faktiske driftsomkostninger kan ikke modregnes. 14

15 - AFSNIT 2 PROTOKOLLATER, LOKALAFTALER MV. FOR MEDARBEJDERE I NYKREDIT FORSIKRING A/S 15

16 Flextidsordning i Nykredit Forsikring A/S. Generelt Visse arbejdsfunktioner skal udføres i bestemte tidsperioder eller inden bestemte tidspunkter, f.eks. pasning af omstillingsbord, postafhentning, postfordeling og postaflevering. For medarbejdere, der bestrider sådanne funktioner, kan det aftales, at flextidsordningen ikke finder anvendelse. De enkelte chefer er ansvarlige for, at flextidsordningen administreres på en sådan måde, at de enkelte arbejdsgrupper er funktionsdygtige i kontortiden. Såfremt en medarbejder misbruger ordningen, betragtes dette som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre afskedigelse. Ekspeditionssekretærer, der er ansat med selvstændig arbejdstilrettelæggelse, er som udgangspunkt ikke omfattet af nærværende flekstidsordning, medmindre dette individuelt er aftalt som et ansættelsesvilkår med nærmeste leder. Begreberne i flekstidsordningen defineres således: Normtid Det antal arbejdstimer, som medarbejderen skal præstere pr. arbejdsdag. Medmindre andet er aftalt, udgør normtiden for heltidsansatte 7 timer og 11 minutter ekskl. frokostpause. For deltidsansatte aftales daglig normtid, herunder normalt også tidsmæssig placering. Kontortid Kontorets daglige åbningstid, hvor samtlige arbejdsgrupper skal være funktionsdygtige. Kontortiden placeres efter direktionens beslutning. Fixtid Det tidsrum, hvor alle medarbejdere skal være til stede, medmindre andet er aftalt. Afspadsering i fixtiden af såvel timer som hele dage kan kun finde sted efter særlig aftale med nærmeste chef. Fixtiden udgør perioden kl Flextid Det tidsrum, hvor medarbejderen kan placere ud over fixtiden nødvendige arbejdstimer. Flextiden udgør, medmindre andet er aftalt, perioderne kl og kl Afspadsering Kan finde sted i det omfang, arbejdet tillader dette. Der kan afspadseres op til to hele dage pr. opgørelsesmåned. Nykredit Forsikring A/S kan med et rimeligt varsel foranledige, at medarbejderen afspadserer flexsaldo, der overstiger 20 timer. Flexsaldo Ved hver opgørelsestermin (sidste søndag i et kvartal) registreres antallet af faktiske arbejdstimer i forhold til opgørelsesperiodens samlede normtid. Positiv flexsaldo må maksimalt udgøre 20 timer ved opgørelsesterminen i et kvartal. Negativ flexsaldo på mere end 10 timer må ikke forekomme. 16

17 Særlige forhold Hvis en positiv flexsaldo undtagelsesvis udgør mere end 20 timer ved udgangen af hvert kvartal, skal overskydende timer aftales afviklet i næstfølgende kvartal. Kan afspadsering ikke finde sted, udbetales timeløn + 50%. Personer i opsagt stilling kan ikke oparbejde flexsaldo i den sidste ansættelsesmåned, og eventuel tidligere saldo skal være afviklet senest 14 dage før fratrædelsen. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale, træder ikraft den 1. april 2008 og erstatter aftale af 1. april Denne aftale eller dele heraf kan af hver af parterne opsiges til udløb med fire måneders varsel til en kalendermåneds udløb. København, den Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 17

18 Aftale mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring om telekoncepter. 1. Aftalen gælder for medarbejdere i Privatområdets kundecentre, der er omfattet af Fællesoverenskomsten, og som er beskæftiget med salg af forsikringer, kundeservice pr. telefon samt med at lave aftaler eller henvise til assurandør- eller branddirektørbesøg. 2. Den effektive daglige arbejdstid kan, efter nærmere aftale mellem Nykredit Forsikring A/S og medarbejderen, variere mellem 5 og 12 timer, jf. den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 16, stk Den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 16 er i øvrigt gældende. København, den 30. juni 2008 Jes Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 18

19 Protokollat vedrørende arbejdstid Personaleforeningen og Ledelsen i Nykredit Forsikring A/S er enige om følgende placering af den årlige arbejdstid, jf. den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 13, stk. 2: Den årlige effektive arbejdstid i Nykredit Forsikring udgør 1865,5 timer eksklusive frokostpauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden placeres dagligt med gennemsnitligt 7 timer og 11 minutter. Der henvises i øvrigt til Fællesoverenskomstens arbejdstidsbestemmelser. København, den 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 19

20 Lokalaftale om distancearbejde ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring har i henhold til rammeaftale om distancearbejde i overenskomst mellem FA og DFL indgået nærværende lokalaftale om distancearbejde. Aftalen omfatter medarbejdere, der udfører distancearbejde, som udføres uden for virksomhedens lokaler, jf. rammeaftalens 2, stk. 6. Arbejdsopgaverne Denne aftale begrænser ikke hvilke arbejdsopgaver, der kan udføres som distancearbejde. Dog er det en forudsætning, at kunder ikke henvender sig fysisk på privatadressen. Med hensyn til medarbejdere med fri telefon kan det aftales, at kunderne via Nykredits omstilling kan henvende sig pr. telefon til distancemedarbejderen. Rammer for distancearbejdets udstrækning Rammeaftalens bestemmelse om distancearbejdets udstrækning, jf. 2, stk. 6 er gældende. Dispositionstiden aftales i den individuelle aftale. Registrering af arbejdstid Arbejdstid udført som distancearbejde registreres som arbejde udført i virksomhedens lokaler. Indretning af arbejdsplads mv. Nykredit stiller det nødvendige IT-udstyr til rådighed. Med hensyn til opstilling og servicering af udstyret aftales dette i den individuelle aftale. Sikkerhedsorganisationen inddrages i arbejdet med indretningen af skærmterminal-arbejdspladsen på distancearbejdspladsen. Der skal specielt vurderes på bord, stol og lys. Sikkerhedsrutiner og -spørgsmål Distancearbejdspladsen er omfattet af Nykredits generelle IT-sikkerhedsbestemmelser. Nykredit har ansvaret for, at installationen lever op til IT-sikkerhedsbestemmelserne. Forsikring Der er tegnet all-risk forsikring på Nykredits inventar mv. Arbejdsskadeforsikringen dækker også distancemedarbejderen. Distancearbejdspladsens tilgængelighed for ledelse og sikkerhedsgruppe Sikkerhedsgruppen har adgang til distancearbejdspladsen efter forudgående aftale med medarbejderen. Information til og fra Nykredit Med hensyn til information til og fra Nykredit aftales dette i den individuelle aftale. Kontakt til tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant Kontakten til tillidsmanden og sikkerhedsrepræsentanten foregår, som det er normal praksis i Nykredit. Løbende driftsudgifter Nykredit afholder omkostningen til erhvervsmæssige telefonudgifter (telefonkort) samt udgifter og forbrugsbetaling til nødvendig teleopkopling (ADSL m.v.). 20

21 Opsigelse af individuel aftale Den individuelle aftale kan af begge parter i de første 6 måneder efter aftalens indgåelse opsiges med et varsel på 3 mdr. herefter kan opsigelse finde sted med minimum 4 uger. Nykredit betaler ved opsigelse af aftalen for nedtagning/hjemtagelse af det etablerede udstyr i forbindelse med distancearbejdspladsen. Endvidere betaler Nykredit for eventuel reetablering af aftalte ændringer i lokalet, som har været anvendt til distancearbejds-pladsen. Der skal i forbindelse med opsigelsen af aftalen aftales tidspunkt for hjemtagelse af udstyret. Ved ophør af distancearbejdet vender medarbejderen tilbage til den arbejdsplads, som er anført i den individuelle aftale. Ikrafttræden Lokalaftalen træder ikraft med virkning pr. 1. april 2008 og kan af hver af parterne opsiges med 4 mdrs. varsel dog tidligst til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst 31. marts København, d. 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 21

22 Lokalaftale om lønkatalog vedrørende medarbejderbredbånd mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S 1 Baggrund Lokalaftalen er indgået i medfør af Protokollat mellem FA og DFL om lokale aftaler om lønpakker. Nærværende lokalaftale erstatter Lokalaftale om lønkatalog med ADSL mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S for fastansatte under virksomhedsoverenkomsten. 2 Dækningsområde Stk. 1 Lokalaftalen omfatter alle fastansatte medarbejdere ansat under virksomhedsoverenskomsten i Nykredit Forsikring A/S. 3 Beskrivelse af ordning, kriterier mv. Stk. 1 Medarbejderen kan vælge medarbejderbredbånd på privatadressen mod, at det med Nykredit aftales, at den til enhver tid gældende årsløn reduceres med prisen for lønpakken. I 2008 er prisen xx kr. pr. måned for 10 Mbit og TDC er pt. leverandør. Tidligere 6 Mbit forbindelser konverteres hvor muligt til 10 Mbit forbindelser. Stk. 2 Medarbejderens valg og aftalen om lønreduktion er bindende både for medarbejder og Nykredit (se dog 5). Ordningen kan af medarbejderen opsiges med 3 mdrs. varsel. Stk. 3 Prisændringer i den valgte lønpakke i op eller nedadgående retning kan af Nykredit ændres 1 gang årligt i forbindelse med en evt. lønregulering. Stk. 4 Firmapensionsbidrag, feriepenge, ferietillæg, betaling for ikke-afholdte omsorgsdage, genetillæg og overarbejdsbetalinger påvirkes ikke af nedgangen i bruttolønnen. 4 Fratræden Ordningen og løntrækket ophører automatisk ved fratræden. Såfremt ordningen bevirker, at medarbejderen har fået udleveret/installeret udstyr i hjemmet er medarbejderen forpligtet til at levere dette tilbage i væsentlig samme stand som ved udleveringen/installationen. 5 Skattemæssige konsekvenser Nykredit og Personaleforeningen påtager sig ikke rådgivning om evt. skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og er i øvrigt uden ansvar for ændringer i de skatteretlige og skattemæssige forhold, der bevirker, at ordningen må ophøre. 22

23 6 Opsigelse og ophør Stk. 1 Denne lokalaftale kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for nærværende aftale bortfalder ordningen som udgangspunkt til genforhandling mellem parterne. Den 30. juni Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 23

24 Lokalaftale om lønkatalog vedrørende parkering mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S 1 Baggrund Lokalaftalen er indgået i medfør af Protokollat mellem FA og DFL om lokale aftaler om lønpakker. Lokalaftalen erstatter Lokalaftaleaftale om lønkatalog med parkeringsplads mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S for fastansatte under virksomhedsoverenskomsten mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S. 2 Dækningsområde Stk. 1 Lokalaftalen omfatter alle fastansatte medarbejdere ansat under virksomhedsoverenskomsten i Nykredit Forsikring A/S. 3 Beskrivelse af ordning, kriterier mv. Stk. 1 Medarbejderen kan vælge at få en parkeringsplads hos den af Nykredit valgte udbyder stillet til rådighed mod, at det med Nykredit aftales, at den til enhver tid gældende årsløn reduceres med prisen for parkeringspladsen. Stk. 2 Medarbejderens valg og aftalen om lønreduktion er bindende både for medarbejder og Nykredit (se dog 5). Ordningen kan af medarbejderen opsiges med 3 mdrs. varsel. Stk. 3 Prisændringer i den valgte lønpakke i op eller nedadgående retning kan af Nykredit ændres 1 gang årligt i forbindelse med en evt. lønregulering. Stk. 4 Firmapensionsbidrag, feriepenge, ferietillæg, betaling for ikke-afholdte omsorgsdage, genetillæg og overarbejdsbetalinger påvirkes ikke af nedgangen i bruttolønnen. 4 Fratræden Ordningen og løntrækket ophører automatisk ved fratræden. Såfremt ordningen bevirker, at medarbejderen har fået udleveret/installeret udstyr i hjemmet er medarbejderen forpligtet til at levere dette tilbage i væsentlig samme stand som ved udleveringen/installationen. 5 Skattemæssige konsekvenser Nykredit og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S påtager sig ikke rådgivning om evt. skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og er i øvrigt uden ansvar for ændringer i de skatteretlige og skattemæssige forhold, der bevirker, at ordningen må ophøre. 24

25 6 Opsigelse og ophør Stk. 1 Denne lokalaftale kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for nærværende aftale bortfalder ordningen som udgangspunkt til genforhandling mellem parterne. Den 30. juni Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 25

26 Lokalaftale om tidsforbrug for deltagelse på Forsikringsakademiets TeamUddannelser på niveau 4 (Med henvisninger til Aftale om uddannelse og kompetence-udvikling i afsnit 1 i OK 2008.) 1. Parter Denne aftale indgås mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring. 2. Omfattet af aftalen Denne aftale omfatter alle ansatte indenfor DFL-FA overenskomstområdet, der pr er i et uddannelsesforløb på FOAK s uddannelser på niveau 4 efter den første version af TeamUddannelsen, eller som starter på denne version af uddannelsen efter denne dato. Hvis FOAK indfører en ny version af TeamUddannelsen på niveau 4 i aftalens løbetid, gælder aftalen alene for de moduler, der endnu ikke er konverteret til den nye version. 3. Centralt aftalegrundlag Denne aftale baseres på Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Danske forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) om uddannelse og kompetenceudvikling, jfr. afsnit 1 i overenskomsten samt Protokollat om Uddannelse Teamuddannelse. 4. Kompensation for deltagelse på moduluddannelsen på niveau 4 Deltagere på modulerne kan vælge mellem en tidsmæssig kompensation for arbejdet i teams, studier mm. eller et ikke pensionsgivende engangsvederlag: Modul varighed Antal timer eller Engangsvederlag uger 14 timer kr uger 21 timer kr. 26 uger 28 timer kr. Den studerende får tildelt tiden ved modulets start, og skal derefter holde regnskab med tiden. Når kompensationen er opbrugt, er den overskydende tid at regne som forbrug af fritid. Engangsvederlaget udbetales når modulet er gennemført. 5. Forudsætninger for studier på TeamUddannelsen Man kan ikke studere på den it-baserede platform, medmindre man har en pc med netadgang. Har man ikke det, stiller selskabet det nødvendige udstyr til rådighed for studerende. 26

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Overenskomst Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen pr. 1. april 2013 Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL- EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆ- RERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2012 31. marts 2014 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017 OFFSHORE- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere