Virksomhedsoverenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverenskomst"

Transkript

1 Virksomhedsoverenskomst mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring ( ) 1

2 2

3 Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring... 4 Kapitel 1: Gyldighedsområde Dækningsområde Områder i virksomhedsoverenskomsten... 5 Kapitel 2: Bestemmelser for alle medarbejdere Arbejdstid Kollektiv ulykkesforsikring... 5 Kapitel 3: Særlige medarbejdergrupper Ekspeditionssekretærer Konsulenter... 5 Kapitel 4: Lønskala og lønsystem Lønskala fællesoverenskomst Lønskala ekspeditionssekretærer Lønskala konsulenter... 7 Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden Opsigelse... 8 Bilag 1 Protokollat om løn- og arbejdsforhold for ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier i Nykredit Forsikring A/S... 9 Bilag 2 Protokollat om løn- og arbejdsforhold for konsulenter og lignende medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S Afsnit 2 Protokollater, lokalaftaler mv. for medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S Flextidsordning i Nykredit Forsikring A/S Aftale mellem Nykredit Forsikring og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring om telekoncepter Protokollat vedrørende arbejdstid Lokalaftale om distancearbejde ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om lønkatalog vedrørende medarbejderbredbånd mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om lønkatalog vedrørende parkering mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Lokalaftale om tidsforbrug for deltagelse på TeamUddannelser på niveau Protokollat om procedure ved tildeling af advarsler Procedure ved afskedigelse af medarbejdere med anciennitet mindre end et år Protokollat om procedure ved afskedigelser Lokalaftale for konsulenter ansat i Nykredit Forsikring Lokalaftale om pensionsordning ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring

4 - AFSNIT 1 - VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST MELLEM NYKREDIT FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I NYKREDIT FORSIKRING 4

5 Kapitel 1: Gyldighedsområde 1 DÆKNINGSOMRÅDE Nærværende virksomhedsoverenskomst finder anvendelse for medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S. Virksomhedsoverenskomsten er indgået i medfør af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL). Virksomhedsoverenskomstens dækningsområde er identisk med dækningsområdet i fællesoverenskomsten mellem FA og DFL, jf. fællesoverenskomstens afsnit 2, 1, stk Er et område ikke behandlet i nærværende virksomhedsoverenskomst finder bestemmelserne i overenskomsten mellem FA og DFL anvendelse. 2 OMRÅDER I VIRKSOMHEDSOVERENSKOMSTEN Der er indgået virksomhedsoverenskomst for følgende områder/personalegrupper: Arbejdstid Kollektiv ulykkesforsikring Lønskala for medarbejdere aflønnet i henhold til fællesoverenskomst, konsulenter samt ekspeditionssekretærer Ekspeditionssekretærer Konsulenter Kapitel 2: Bestemmelser for alle medarbejdere 3 ARBEJDSTID Den årlige effektive arbejdstid i Nykredit Forsikring A/S udgør 1865,5 timer eksklusive frokostpauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden placeres dagligt med gennemsnitligt 7 timer og 11 minutter. 4 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Fastansatte medarbejdere i Nykredit Forsikring A/S er under ansættelsen omfattet af en heltids kollektiv ulykkesforsikring. Nykredit Forsikring A/S betaler præmien for medarbejderen, uden at der opstår skattemæssige konsekvenser heraf. Der dækkes med følgende summer (2008-niveau): - Død: ,00 kr. - Invaliditet: ,00 kr. Kapitel 3: Særlige medarbejdergrupper 5 EKSPEDITIONSSEKRETÆRER For ekspeditionssekretærer gælder særlige bestemmelser, se bilag 1. 6 KONSULENTER For konsulenter gælder særlige bestemmelser, se bilag 2. 5

6 Kapitel 4: Lønskala og lønsystem 7 LØNSKALA FÆLLESOVERENSKOMST Lønskala for medarbejdere ansat i henhold til fællesoverenskomsten. Lønskala, årsnorm 1865,5 timer (4%) (4%) (3,7%) Klasse Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , Indslusningsløn , , , Indslusningsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 6

7 8 LØNSKALA EKSPEDITIONSSEKRETÆRER Lønskala for ekspeditionssekretærer. Nykredit Forsikring A/S - ekspeditionssekretærer 1. juli 2008 (4,00 %) 1. juli 2009 (4,00 %) 1. juli 2010 (3,70 %) Trin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 9 LØNSKALA KONSULENTER Lønskala konsulenter. Nykredit Forsikring A/S konsulenter 1. juli 2008 (4,0 %) 1. feb (0,3 %) 1. juli 2009 (4,0 %) 1. juli 2010 (3,7 %) Trin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 7

8 Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse 10 IKRAFTTRÆDEN Virksomhedsoverenskomsten træder ikraft med virkning pr. 1. juli OPSIGELSE Virksomhedsoverenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts måned København den 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 8

9 Bilag 1 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR EKSPEDITIONSSEKRETÆRER, SPECIALISTER OG LIGNENDE MEDARBEJDERKATEGORIER I NYKREDIT FORSIKRING A/S I tilknytning til afsnit 2, 1, stk. 1, i fællesoverenskomsten mellem FA og DFL er det aftalt, at nævnte overenskomst og øvrige mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler gælder for de omhandlede medarbejdere med følgende modifikationer og tilføjelser: 1 Medarbejderkategorier Nærværende protokollat omfatter ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier, som ikke er omfattet af fællesoverenskomstens 1, stk. 1. Ovennævnte medarbejderkategorier er beskæftiget med kontormæssigt arbejde og/eller administrativ sagsbehandling og dertil knyttede ledelses- og hjælpefunktioner eller specialistarbejde. Typiske stillingsbetegnelser kan være: Ekspeditionssekretær, specialist, konsulent m.v. 2 Lønforhold Stk. 1. Medarbejderne aflønnes, jf. lønskalaen i 5 i virksomhedsoverenskomsten. Lønskalaens trin er 1-årige. Stk. 2. Medarbejderen reguleres med følgende procentsats.: 1. juli 2008: 4,00% 1. juli 2009: 4,00% 1. juli 2010: 3,70% Stk. 3 Ekstraordinære lønstigninger i anciennitetsforløbet kan ydes, ligesom Nykredit Forsikring A/S kan yde tillæg til slutlønnen eller udbetale ikke pensionsgivende engangsvederlag. 3 Pension Medarbejderen indtræder ved ansættelsen/udnævnelsen i en pensionsordning. Nykredit Forsikring yder et pensionsbidrag på 17,5% af lønnen fra 1. juli Nykredit Forsikrings pensionsbidrag forhøjes med 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 50 år. Pensionsbidraget forhøjes med yderligere 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 55 år. Herudover er genebetaling for fast forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt pensionsgivende, hvis medarbejderen har oppebåret tillæg for rådighedsvagt i en periode på mere end 4 måneder. Varigheden af rådighedsvagt opgøres den 1. april. Nykredit Forsikrings pensionsbidrag beregnes og indsættes på den pågældendes pensionsordning. 9

10 Medarbejderen kan vælge at få en del af pensionsbidraget udbetalt som ikke pensionsgivende løn, dog max 5 procentpoint, indtil medarbejderen fylder 35 år. Selskabet skal dog altid indbetale minimum 10% i pensionsbidrag. Før en medarbejder vælger at få udbetalt en del af pensionsbidraget som løn, skal der finde rådgivning sted om konsekvenserne heraf. 4 Arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Det bør tilstræbes, at den effektive årlige arbejdstid ikke overstiger den for Nykredit Forsikring/branchen gældende. Stk. 2. Beordret merarbejde bør så vidt muligt begrænses og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang. Stk. 3. For merarbejde, der ikke udlignes, forholdes således: Ved beordret merarbejde inden for medarbejderens personlige arbejdsområde honoreres som i fællesoverenskomstens 20. Ved merarbejde i forbindelse med projektarbejde træffes der på forhånd aftale om eventuelt særskilt vederlag herfor. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse honoreres ikke for merarbejde, idet der ved lønfastsættelsen er taget højde herfor. Ved ansættelse efter 1. april 2005 skal der endvidere angives kompensationens størrelse. Stk. 4. Det kan lokalt aftales, at ekspeditionssekretærer omfattes af en i Nykredit Forsikring indgået flextidsaftale. Stk. 5. Ved eventuel forøgelse af arbejdstiden, jf. fællesoverenskomstens 13, forhøjes lønningerne med 2,8%. 5 Selvstændig arbejdstilrettelæggelse Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse har som følge af deres jobfunktion både medbestemmelse på arbejdets udførelse, projekternes gennemførelse og medindflydelse på den tidsmæssige planlægning og gennemførelse af arbejdsopgaver og/eller projekter. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse skal på lige vilkår med medarbejdere uden selvstændig arbejdstilrettelæggelse deltage i møde, uddannelse og afdelings-/grupperelaterede aktiviteter, fx teambuilding og workshops. Herudover planlægger medarbejderen selv placeringen af arbejdstiden under hensyn til løsning af arbejdsopgaverne. Brugen af selvstændig arbejdstilrettelæggelse forudsætter både den relevante lønklasseindplacering, at den pågældende har selvstændig arbejdstilrettelæggelse, samt at der er taget højde herfor ved lønfastsættelsen. Kompensationen kan også bestå af frihed, fx en ekstra uges ferie. Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse er ikke forpligtet af eventuelle fixtidsregler. 10

11 Medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse har samme årsnorm som øvrige medarbejdere har samme årsnorm som øvrige medarbejdere uden selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Både leder og medarbejder bør tilstræbe at den effektive arbejdstid ikke overstiger denne. Hvis den effektive arbejdstid overstiger dette væsentligt har medarbejderen ret til en dialog med lederen. Dialogen skal indeholde en drøftelse af årsagen til den ekstraordinære arbejdssituation herunder baggrunden for, at der ikke er sket en justering af arbejdstiden undervejs, planlægning i forhold til fremtidige arbejdsopgaver samt eventuel honorering for den forgangne periode som for kommende. 11

12 Bilag 2 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KONSULENTER OG LIGNENDE MEDARBEJDERE I NYKREDIT FORSIKRING A/S De mellem DFL og FA indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan finde anvendelse, gældende for dette overenskomstområde, dog med følgende ændringer: 1 Medarbejderkategorier Protokollatet omfatter konsulenter og lignende medarbejdere, som ikke er omfattet af fællesoverenskomstens 1, stk. 1. Konsulenter er medarbejdere beskæftiget med vurderings-, besigtigelses- og taksationsopgaver. 2 Lønforhold Stk. 1. Medarbejderne aflønnes, jf. lønskalaen i virksomhedsoverenskomstens 9. Lønskalaens trin er 1-årige. Stk. 2. Medarbejderen reguleres med følgende procentsats: 1. juli 2008: 4,0% 1. februar ,3% (ekstraordinært) 1. juli 2009: 4,0% 1. juli 2010: 3,7% 3 Pension Medarbejdere indtræder senest efter 3 måneders ansættelse i Nykredit Forsikring A/S i en pensionsordning. Nykredit Forsikring yder et pensionsbidrag på 17,5% af lønnen. Fra den 1. i måneden efter fyldt 50 år forhøjes pensionsbidraget med 1,5%. Pensionsbidraget forhøjes med yderligere 1,5% fra den 1. i måneden, efter medarbejderen er fyldt 55 år. Herudover er genebetaling for fast forskud tid, holddrift og rådighedsvagt pensionsgivende, hvis medarbejderen har oppebåret tillæg for rådighedsvagt i en periode på mere end 4 måneder. Varigheden af rådighedsvagt opgøres den 1. april. Nykredit Forsikrings pensionsbidrag beregnes og indsættes på den pågældendes pensionsordning. Medarbejderen kan vælge at få en del af pensionsbidraget udbetalt som ikke pensionsgivende løn, dog max. 5 procentpoint, indtil medarbejderen fylder 35 år. Selskabet skal dog altid indbetale minimum 10% i pensionsbidrag. 12

13 Før en medarbejder vælger at få udbetalt en del af pensionsbidraget som løn, skal der finde rådgivning sted om konsekvenserne heraf. 4 Arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Det bør tilstræbes, at den effektive årlige arbejdstid ikke overstiger den for Nykredit Forsikring A/S/branchen gældende. Hvis den effektive arbejdstid overstiger dette væsentligt, har medarbejderen ret til en dialog herom med lederen. Stk. 2. Nykredit Forsikring A/S vil løbende søge arbejdsbelastningen for den enkelte konsulent reguleret for at sikre en normal, gennemsnitlig årlig arbejdstid. Stk. 3. Ved eventuel forøgelse af arbejdstiden, jf. fællesoverenskomstens 13, forhøjes lønningerne med 2,8 %. Stk. 4. Merarbejde forekommer kun, når det er beordret af eller aftalt med nærmeste leder. I tilfælde af ekstraordinære arbejdssituationer, der er forårsaget af for eksempel projektarbejde, længerevarende sygdom eller vejrlig (eksempelvis storm) der kræver merarbejde, aftales der så vidt muligt forud for merarbejdet mellem medarbejder og leder, hvorledes der skal ske honorering. Afløsning i ferieperioder og deltagelse i uddannelses- og mødeaktiviteter betragtes eksempelvis ikke som en ekstraordinær arbejdssituation. Er afspadsering ikke muligt kan merarbejdet afregnes efter gældende regler for overarbejde i fællesoverenskomsten eller som et midlertidigt tillæg i perioden med merarbejde. Stk. 5. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om omfanget eller afviklingen af den ekstraordinære arbejdssituation, skal der foregå en dialog om dette mellem ledelsen og Personaleforeningen. 5 Bilordning m.v. Stk. 1. Overenskomstparterne er enige om, at eventuelle bestemmelser om konsulenters bilordning, kontorhold, telefonordning m.v. fastsættes lokalt. Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed om fornyelse af en eventuel lokal aftale herom, kan spørgsmålet indbringes for organisationerne. Stk. 3. Uoverensstemmelse om fortolkning af en sådan lokal aftale kan indbringes for en faglig voldgift, jf. Aftale om regler for behandling af faglig strid. Stk. 4. En eventuel aftale om konsulenters bilordning, kontorhold, telefonordning m.v. kan af de lokale parter opsiges til endeligt bortfald ved en overenskomstperiodes udløb. 13

14 Stk. 5. Hvis der ud fra en helhedsbetragtning sker forbedringer i konsulenternes bilordning, kontorhold, telefonordning m.v., kan Nykredit Forsikring modregne dette i eventuelle generelle lønstigninger m.v. Dækning af faktiske driftsomkostninger kan ikke modregnes. 14

15 - AFSNIT 2 PROTOKOLLATER, LOKALAFTALER MV. FOR MEDARBEJDERE I NYKREDIT FORSIKRING A/S 15

16 Flextidsordning i Nykredit Forsikring A/S. Generelt Visse arbejdsfunktioner skal udføres i bestemte tidsperioder eller inden bestemte tidspunkter, f.eks. pasning af omstillingsbord, postafhentning, postfordeling og postaflevering. For medarbejdere, der bestrider sådanne funktioner, kan det aftales, at flextidsordningen ikke finder anvendelse. De enkelte chefer er ansvarlige for, at flextidsordningen administreres på en sådan måde, at de enkelte arbejdsgrupper er funktionsdygtige i kontortiden. Såfremt en medarbejder misbruger ordningen, betragtes dette som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre afskedigelse. Ekspeditionssekretærer, der er ansat med selvstændig arbejdstilrettelæggelse, er som udgangspunkt ikke omfattet af nærværende flekstidsordning, medmindre dette individuelt er aftalt som et ansættelsesvilkår med nærmeste leder. Begreberne i flekstidsordningen defineres således: Normtid Det antal arbejdstimer, som medarbejderen skal præstere pr. arbejdsdag. Medmindre andet er aftalt, udgør normtiden for heltidsansatte 7 timer og 11 minutter ekskl. frokostpause. For deltidsansatte aftales daglig normtid, herunder normalt også tidsmæssig placering. Kontortid Kontorets daglige åbningstid, hvor samtlige arbejdsgrupper skal være funktionsdygtige. Kontortiden placeres efter direktionens beslutning. Fixtid Det tidsrum, hvor alle medarbejdere skal være til stede, medmindre andet er aftalt. Afspadsering i fixtiden af såvel timer som hele dage kan kun finde sted efter særlig aftale med nærmeste chef. Fixtiden udgør perioden kl Flextid Det tidsrum, hvor medarbejderen kan placere ud over fixtiden nødvendige arbejdstimer. Flextiden udgør, medmindre andet er aftalt, perioderne kl og kl Afspadsering Kan finde sted i det omfang, arbejdet tillader dette. Der kan afspadseres op til to hele dage pr. opgørelsesmåned. Nykredit Forsikring A/S kan med et rimeligt varsel foranledige, at medarbejderen afspadserer flexsaldo, der overstiger 20 timer. Flexsaldo Ved hver opgørelsestermin (sidste søndag i et kvartal) registreres antallet af faktiske arbejdstimer i forhold til opgørelsesperiodens samlede normtid. Positiv flexsaldo må maksimalt udgøre 20 timer ved opgørelsesterminen i et kvartal. Negativ flexsaldo på mere end 10 timer må ikke forekomme. 16

17 Særlige forhold Hvis en positiv flexsaldo undtagelsesvis udgør mere end 20 timer ved udgangen af hvert kvartal, skal overskydende timer aftales afviklet i næstfølgende kvartal. Kan afspadsering ikke finde sted, udbetales timeløn + 50%. Personer i opsagt stilling kan ikke oparbejde flexsaldo i den sidste ansættelsesmåned, og eventuel tidligere saldo skal være afviklet senest 14 dage før fratrædelsen. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale, træder ikraft den 1. april 2008 og erstatter aftale af 1. april Denne aftale eller dele heraf kan af hver af parterne opsiges til udløb med fire måneders varsel til en kalendermåneds udløb. København, den Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 17

18 Aftale mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring om telekoncepter. 1. Aftalen gælder for medarbejdere i Privatområdets kundecentre, der er omfattet af Fællesoverenskomsten, og som er beskæftiget med salg af forsikringer, kundeservice pr. telefon samt med at lave aftaler eller henvise til assurandør- eller branddirektørbesøg. 2. Den effektive daglige arbejdstid kan, efter nærmere aftale mellem Nykredit Forsikring A/S og medarbejderen, variere mellem 5 og 12 timer, jf. den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 16, stk Den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 16 er i øvrigt gældende. København, den 30. juni 2008 Jes Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 18

19 Protokollat vedrørende arbejdstid Personaleforeningen og Ledelsen i Nykredit Forsikring A/S er enige om følgende placering af den årlige arbejdstid, jf. den nugældende Fællesoverenskomsts afsnit 2, 13, stk. 2: Den årlige effektive arbejdstid i Nykredit Forsikring udgør 1865,5 timer eksklusive frokostpauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden placeres dagligt med gennemsnitligt 7 timer og 11 minutter. Der henvises i øvrigt til Fællesoverenskomstens arbejdstidsbestemmelser. København, den 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 19

20 Lokalaftale om distancearbejde ml. Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring har i henhold til rammeaftale om distancearbejde i overenskomst mellem FA og DFL indgået nærværende lokalaftale om distancearbejde. Aftalen omfatter medarbejdere, der udfører distancearbejde, som udføres uden for virksomhedens lokaler, jf. rammeaftalens 2, stk. 6. Arbejdsopgaverne Denne aftale begrænser ikke hvilke arbejdsopgaver, der kan udføres som distancearbejde. Dog er det en forudsætning, at kunder ikke henvender sig fysisk på privatadressen. Med hensyn til medarbejdere med fri telefon kan det aftales, at kunderne via Nykredits omstilling kan henvende sig pr. telefon til distancemedarbejderen. Rammer for distancearbejdets udstrækning Rammeaftalens bestemmelse om distancearbejdets udstrækning, jf. 2, stk. 6 er gældende. Dispositionstiden aftales i den individuelle aftale. Registrering af arbejdstid Arbejdstid udført som distancearbejde registreres som arbejde udført i virksomhedens lokaler. Indretning af arbejdsplads mv. Nykredit stiller det nødvendige IT-udstyr til rådighed. Med hensyn til opstilling og servicering af udstyret aftales dette i den individuelle aftale. Sikkerhedsorganisationen inddrages i arbejdet med indretningen af skærmterminal-arbejdspladsen på distancearbejdspladsen. Der skal specielt vurderes på bord, stol og lys. Sikkerhedsrutiner og -spørgsmål Distancearbejdspladsen er omfattet af Nykredits generelle IT-sikkerhedsbestemmelser. Nykredit har ansvaret for, at installationen lever op til IT-sikkerhedsbestemmelserne. Forsikring Der er tegnet all-risk forsikring på Nykredits inventar mv. Arbejdsskadeforsikringen dækker også distancemedarbejderen. Distancearbejdspladsens tilgængelighed for ledelse og sikkerhedsgruppe Sikkerhedsgruppen har adgang til distancearbejdspladsen efter forudgående aftale med medarbejderen. Information til og fra Nykredit Med hensyn til information til og fra Nykredit aftales dette i den individuelle aftale. Kontakt til tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant Kontakten til tillidsmanden og sikkerhedsrepræsentanten foregår, som det er normal praksis i Nykredit. Løbende driftsudgifter Nykredit afholder omkostningen til erhvervsmæssige telefonudgifter (telefonkort) samt udgifter og forbrugsbetaling til nødvendig teleopkopling (ADSL m.v.). 20

21 Opsigelse af individuel aftale Den individuelle aftale kan af begge parter i de første 6 måneder efter aftalens indgåelse opsiges med et varsel på 3 mdr. herefter kan opsigelse finde sted med minimum 4 uger. Nykredit betaler ved opsigelse af aftalen for nedtagning/hjemtagelse af det etablerede udstyr i forbindelse med distancearbejdspladsen. Endvidere betaler Nykredit for eventuel reetablering af aftalte ændringer i lokalet, som har været anvendt til distancearbejds-pladsen. Der skal i forbindelse med opsigelsen af aftalen aftales tidspunkt for hjemtagelse af udstyret. Ved ophør af distancearbejdet vender medarbejderen tilbage til den arbejdsplads, som er anført i den individuelle aftale. Ikrafttræden Lokalaftalen træder ikraft med virkning pr. 1. april 2008 og kan af hver af parterne opsiges med 4 mdrs. varsel dog tidligst til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst 31. marts København, d. 30. juni 2008 Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 21

22 Lokalaftale om lønkatalog vedrørende medarbejderbredbånd mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S 1 Baggrund Lokalaftalen er indgået i medfør af Protokollat mellem FA og DFL om lokale aftaler om lønpakker. Nærværende lokalaftale erstatter Lokalaftale om lønkatalog med ADSL mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S for fastansatte under virksomhedsoverenkomsten. 2 Dækningsområde Stk. 1 Lokalaftalen omfatter alle fastansatte medarbejdere ansat under virksomhedsoverenskomsten i Nykredit Forsikring A/S. 3 Beskrivelse af ordning, kriterier mv. Stk. 1 Medarbejderen kan vælge medarbejderbredbånd på privatadressen mod, at det med Nykredit aftales, at den til enhver tid gældende årsløn reduceres med prisen for lønpakken. I 2008 er prisen xx kr. pr. måned for 10 Mbit og TDC er pt. leverandør. Tidligere 6 Mbit forbindelser konverteres hvor muligt til 10 Mbit forbindelser. Stk. 2 Medarbejderens valg og aftalen om lønreduktion er bindende både for medarbejder og Nykredit (se dog 5). Ordningen kan af medarbejderen opsiges med 3 mdrs. varsel. Stk. 3 Prisændringer i den valgte lønpakke i op eller nedadgående retning kan af Nykredit ændres 1 gang årligt i forbindelse med en evt. lønregulering. Stk. 4 Firmapensionsbidrag, feriepenge, ferietillæg, betaling for ikke-afholdte omsorgsdage, genetillæg og overarbejdsbetalinger påvirkes ikke af nedgangen i bruttolønnen. 4 Fratræden Ordningen og løntrækket ophører automatisk ved fratræden. Såfremt ordningen bevirker, at medarbejderen har fået udleveret/installeret udstyr i hjemmet er medarbejderen forpligtet til at levere dette tilbage i væsentlig samme stand som ved udleveringen/installationen. 5 Skattemæssige konsekvenser Nykredit og Personaleforeningen påtager sig ikke rådgivning om evt. skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og er i øvrigt uden ansvar for ændringer i de skatteretlige og skattemæssige forhold, der bevirker, at ordningen må ophøre. 22

23 6 Opsigelse og ophør Stk. 1 Denne lokalaftale kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for nærværende aftale bortfalder ordningen som udgangspunkt til genforhandling mellem parterne. Den 30. juni Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 23

24 Lokalaftale om lønkatalog vedrørende parkering mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S 1 Baggrund Lokalaftalen er indgået i medfør af Protokollat mellem FA og DFL om lokale aftaler om lønpakker. Lokalaftalen erstatter Lokalaftaleaftale om lønkatalog med parkeringsplads mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S for fastansatte under virksomhedsoverenskomsten mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S. 2 Dækningsområde Stk. 1 Lokalaftalen omfatter alle fastansatte medarbejdere ansat under virksomhedsoverenskomsten i Nykredit Forsikring A/S. 3 Beskrivelse af ordning, kriterier mv. Stk. 1 Medarbejderen kan vælge at få en parkeringsplads hos den af Nykredit valgte udbyder stillet til rådighed mod, at det med Nykredit aftales, at den til enhver tid gældende årsløn reduceres med prisen for parkeringspladsen. Stk. 2 Medarbejderens valg og aftalen om lønreduktion er bindende både for medarbejder og Nykredit (se dog 5). Ordningen kan af medarbejderen opsiges med 3 mdrs. varsel. Stk. 3 Prisændringer i den valgte lønpakke i op eller nedadgående retning kan af Nykredit ændres 1 gang årligt i forbindelse med en evt. lønregulering. Stk. 4 Firmapensionsbidrag, feriepenge, ferietillæg, betaling for ikke-afholdte omsorgsdage, genetillæg og overarbejdsbetalinger påvirkes ikke af nedgangen i bruttolønnen. 4 Fratræden Ordningen og løntrækket ophører automatisk ved fratræden. Såfremt ordningen bevirker, at medarbejderen har fået udleveret/installeret udstyr i hjemmet er medarbejderen forpligtet til at levere dette tilbage i væsentlig samme stand som ved udleveringen/installationen. 5 Skattemæssige konsekvenser Nykredit og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring A/S påtager sig ikke rådgivning om evt. skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og er i øvrigt uden ansvar for ændringer i de skatteretlige og skattemæssige forhold, der bevirker, at ordningen må ophøre. 24

25 6 Opsigelse og ophør Stk. 1 Denne lokalaftale kan af hver af parterne opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for nærværende aftale bortfalder ordningen som udgangspunkt til genforhandling mellem parterne. Den 30. juni Jes J. Forchhammer, Nykredit Forsikring A/S Lotte Kronholm Frænde, Personaleforeningen i Nykredit Forsikring 25

26 Lokalaftale om tidsforbrug for deltagelse på Forsikringsakademiets TeamUddannelser på niveau 4 (Med henvisninger til Aftale om uddannelse og kompetence-udvikling i afsnit 1 i OK 2008.) 1. Parter Denne aftale indgås mellem Nykredit Forsikring A/S og Personaleforeningen i Nykredit Forsikring. 2. Omfattet af aftalen Denne aftale omfatter alle ansatte indenfor DFL-FA overenskomstområdet, der pr er i et uddannelsesforløb på FOAK s uddannelser på niveau 4 efter den første version af TeamUddannelsen, eller som starter på denne version af uddannelsen efter denne dato. Hvis FOAK indfører en ny version af TeamUddannelsen på niveau 4 i aftalens løbetid, gælder aftalen alene for de moduler, der endnu ikke er konverteret til den nye version. 3. Centralt aftalegrundlag Denne aftale baseres på Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Danske forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) om uddannelse og kompetenceudvikling, jfr. afsnit 1 i overenskomsten samt Protokollat om Uddannelse Teamuddannelse. 4. Kompensation for deltagelse på moduluddannelsen på niveau 4 Deltagere på modulerne kan vælge mellem en tidsmæssig kompensation for arbejdet i teams, studier mm. eller et ikke pensionsgivende engangsvederlag: Modul varighed Antal timer eller Engangsvederlag uger 14 timer kr uger 21 timer kr. 26 uger 28 timer kr. Den studerende får tildelt tiden ved modulets start, og skal derefter holde regnskab med tiden. Når kompensationen er opbrugt, er den overskydende tid at regne som forbrug af fritid. Engangsvederlaget udbetales når modulet er gennemført. 5. Forudsætninger for studier på TeamUddannelsen Man kan ikke studere på den it-baserede platform, medmindre man har en pc med netadgang. Har man ikke det, stiller selskabet det nødvendige udstyr til rådighed for studerende. 26

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL og ESL LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL Indhold 1. Mål med lokalaftalen 3 2. Ikrafttræden, opsigelse

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere