All Risks forsikring nr T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "All Risks forsikring nr. 642-203T"

Transkript

1 Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen Forsikringens omfang Forsikringssted Undtagelser/forsikringen dækker ikke: Generelt Bygning og løsøre Andre skader end brand m.v Tyveri, hærværk m.v Maskinskade Vand- og stormskade m.v Motorkøretøjer m.v Tab af oplysninger Transport Midlertidig reparation Edb-meromkostninger og/eller driftstab Underforsikring Løsøreforsikring Driftstabsforsikring Forhold i skadetilfælde Når skaden sker Bygningsforsikring Løsøreforsikring Edb-meromkostningsforsikring Driftstabsforsikring Primære dækninger Sekundære dækninger Voldgift Forsikring andetsteds Administrative forhold Forhold under policens Iøbetid Præmiens betaling Fornyelse og opsigelse Ændring af præmien eller betingelserne Anmeldelsespligt Inspektion Opsigelse efter skade Regres Ophør og Tryg's godkendelse Definitioner Definitioner af særlige ord og udtryk er mærket med * i forsikringsbetingelserne. Definitionerne er en integreret del af forsikringsbetingelserne.

2 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen 110 Forsikringstageren er den, der med Tryg har truffet aftale om forsikringen. 200 Forsikringens omfang 210 Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte fysiske tab af eller skader på de i policen nævnte genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder af hvilken som helst årsag, uanset om årsagen ikke er pludselig. Skaden skal konstateres i forsikringstiden. Hvis forsikringen omfatter driftstab eller huslejetab pos. 4.0 dækkes endvidere inden for dækningsperioden tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), der opstår i direkte forbindelse med ovenfor anførte dækningsberettigede fysiske 120 Sikret er den, der i skadetilfælde har ret til forsikringsydelsen. tab eller skader som konstateres i forsikringstiden. 220 Forsikringen dækker de i specifikationen nævnte genstande og interesser med de dertil nævnte summer. Se i øvrigt tekstforklaringen. Hvis forsikringssummen under en position er angivet med et 0 (nul), betyder det, at positionens dækning er undtaget for forsikring. 230 For forsikringen gælder en selvrisiko i overensstemmelse med vedlagte policetekst. 300 Forsikringssted 310 Forsikringen dækker på det(de) forsikringssted(er), der er angivet i policen. 400 Undtagelser/forsikringen dækker ikke: Generelt 410 Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af: 411 Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktiv stråling, hvadenten skaden indtræder i krigs- eller fredstid. Skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af kernereaktioner, benyttet til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, er imidlertid dækket, når der er tale om forskriftsmæssig anvendelse, der ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 412 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 413 Jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer. Side 1

3 414 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, eller borgerlige uroligheder. 415 Beslaglæggelse, nationalisering, eller revolution. 416 Forsæt eller grov uagtsomhed udvist af sikrede, nogen i sikredes ledelse eller nogen, hvis tilknytning til sikrede gør det rimeligt at identificere den pågældende med sikrede. 417 Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af Bygning og løsøre 421 Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande. jord, vand eller luft i det omgivende miljø, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden en forsikringsbegivenhed, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. 418 Myndighedskrav om destruktion med mindre det drejer sig om krav om destruktion fremsat i forbindelse med en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. 419 Skader der anmeldes senere end 6 måneder efter en forsikringsbegivenheds indtræden. 422 Sætningsskade på bygninger. 423 Anden skade, der er en følge af bygningssætning Andre skader end brand m.v. 430 Med mindre skaden/skadeårsagen er brand, eksplosion*, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver)*, lynnedslag*, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra, indbrudstyveri* samt hærværk i forbindelse hermed, storm og eller vandskade dækker forsikringen ikke: - Tab og/eller skade på selvkørende entreprenørmaskiner herunder mobil og autokraner samt trucks og stablere med en effekt over 14,7kw (2OHK) 431 Med mindre skaden/skadeårsagen er brand, eksplosion*, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver)*, lynnedslag*, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning at luftfartøj eller genstande herfra, dækker forsikringen ikke: Tab og/eller skade opstået ved bygge-, anlægs- og nedbrydningsarbejder samt renovering. - Tab og/eller skade på genstande, hvis skaden består i, at disse genstande er gradvist forringet på grund af: - Slid, rust, tæring eller korrosion. - Mangelfuld vedligeholdelse*. - Varens egen beskaffenhed, uanset varens form eller ejerforhold. Side 2

4 - Tab og /eller skade på genstande der er under forarbejdning, når årsagen er betjeningsfejl, behandlingsfejl, programmeringsfejl samt indtastningsfejl. - Udgifter til fejlfinding, justering eller udbedring af maskinelle funktionsfejl, der ikke kan påvises at være en følge af en erstatningsberettiget skade Tyveri, hærværk m.v. 441 Simpelt tyveri* eller hærværk: - På løsøregenstande under åben himmel. - På løsøregenstande i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, samt skade på de nævnte konstruktioner eller genstande. - På løsøregenstande på sikredes arbejdspladser udenfor de faste forsikringssteder der er nævnt i policen. - Udvendigt på bygninger. Dog dækkes rudeknusning. - Tab og/eller skade på tårn- og svingkraner, herunder bygge-, havne-, skibsværft-, højbanekraner samt andre kraner, der kræver A-certifikat, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om kranfører-certifikat. - Tyveri af rede penge og pengerepræsentativer i pengeskab eller boks, når nøglerne eller koden har været glemt eller efterladt på forsikringsstedet. 442 Tab som følge af svind og mangler, konstateret alene ved lageroptælling og/eller regnskab. 443 Tab som følge af bedrageri og underslæb. 444 Tab som følge af pådragelse af enhver form for erstatningsansvar, eller foranstaltninger til afværgelse heraf. 445 Tab som opstår ved og som er en direkte følge af data/ edb-misbrug* Maskinskade 446 Maskinskade* på driftsudstyr*, før dette er færdigmonteret, afprøvet og tilfredsstillende afleveret uden forbehold Vand- og stormskade m.v. 451 Skade forårsaget af udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, 447 Tab og/eller skade, der er omfattet af en vedligeholdelseskontrakt for driftsudstyr*, eller som skyldes forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes tilsidesættelse af fabrikants eller leverandørs anvisninger om driftsudstyrets vedligeholdelse, udbedring af fejl, betjening, benyttelse og belastning. med mindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold, som sikrede/forsikringstageren er uden skyld i. Side 3

5 452 Skade som følge af nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget skade på bygningen. Dog dækkes skader ved opstigning af grundog/eller kloakvand, som under voldsomt skyeller tøbrud ikke kan få normalt afløb. 453 Skade forårsaget af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding, medmindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade. 454 Frostsprængning af tagbeklædning, med mindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade. 455 Tab og/eller skade på løsøre som følge af: - væskers påvirkning - storm, skypumper og snetryk samt følgeskader heraf når løsøret befinder sig under åben himmel, samt i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie. 456 Sky- eller tøbrudsskade der skyldes, at private afløb ikke er korrekt vedligeholdt, dimensioneret eller monteret. 457 Ved sky- eller tøbrud er det en betingelse at følgende løsøregenstande i kælder: - Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og værktøj m.v. til opbevaring, videresalg, udlejning, reparation og demonstration. - Servere og serverinstallationer, herunder software og data. - Arkivopbevaringer, herunder papirmateriale, hængemapper og indhold, originaltegninger og modeller samt skabeloner m.v., er hævet minimum 40 cm over gulvniveau på fast ikke vandsugende materiale. Eksempelvis stålreoler. Hvis de nævnte genstande beskadiges som en umiddelbar følge af, at andet løsøre har været placeret lavere end 40 cm ydes ingen erstatning Motorkøretøjer m.v. 461 Indregistrerede motorkøretøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer. 462 Tab af oplysninger Transport 462 Tab, der er en følge af, at sikrede mister oplysninger vedrørende fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb. Dog dækkes omkostninger til retablering af nævnte oplysninger, hvis denne dækning er omfattet af forsikringen. 471 Skade under transport udenfor de faste forsikringssteder, der er nævnt i policen. Undtagelsen gælder ikke røveri.* Side 4

6 472 Indbrudstyveri*, simpelt tyveri* eller hærværk af løsøregenstande under transport eller fra transportmidler. 473 Skade, der skyldes varens utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til transportmidlet Midlertidig reparation Edb-meromkostninger og/eller driftstab 491 Driftstab, der ikke er en direkte følge af en dækningsberettiget skade under bygningsog/eller løsøreforsikringen. 492 Ethvert indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab, herunder kontraktbøder, tab af good-will og tab af forventet forretning. 493 Tab eller forøgelse af tab, der skyldes strejke eller lock-out. 481 Udgifter til midlertidig reparation af de forsikrede genstande, udført uden Trygs samtykke, med mindre dette udføres for at afværge eller begrænse et dækningsberettiget driftstab, jf. pkt Tab eller forøgelse af tab ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelse, offentlige påbud eller lignende, med mindre forsinkelsen er en følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter følgende dækningsberettigede skader/skadeårsager: brand, eksplosion*, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver)*, lynnedslag*, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra, indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse hermed, storm- eller vandskade. 500 Underforsikring Løsøreforsikring 511 Det påhviler sikrede at sørge for, at forsikringssummerne mindst svarer til forsikringsværdien. 512 Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen, foreligger underforsikring* og en skade erstattes kun forholdsmæssigt. Hvis forsikringssummen overstiger de forsikrede genstandes værdi, kan erstatningen ikke overstige det beløb, der ville blive udbetalt, såfremt summen svarede til værdien. 513 Er policen opdelt i flere positioner med hver sin forsikringssum, behandles hver position som en selvstændig forsikring. 514 Dog kan der i skadetilfælde indenfor samme forsikringssted respektive kolonne i policens specifikation over forsikringssummer, ske overførsel til hel eller delvis udligning af un- Side 5

7 derforsikring mellem følgende positioner i policen: Maskiner, værktøjer, forme og inventar på nyværdi (indeksforsikring) Indeksforhøjelse af pos Råvarer, halvfabrikata og færdigvarer incl. emballage (deklarationsforsikring) Maskiner, værktøjer, forme og inventar samt varer og emballage Indhold i tanke Genstande for fremmed regning, herunder personalets effekter Driftstabsforsikring 521 Det påhviler sikrede at sørge for, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsinteressen. Hvis forsikringssummen er mindre end forsikringsinteressen, foreligger underforsikring*. I så fald dækkes det lidte tab kun forholdsmæssigt. 522 Foreligger underforsikring* reduceres erstatningen også forholdsmæssigt for: Bygningsinvestering, der ikke er omfattet af anden forsikring Oprydningsomkostninger, alt under forudsætning af, at der ikke tilsammen foreligger underforsikring* for ovennævnte positioner. 515 Overførslen foretages med den overskydende forsikringssum fra en eller flere positioner, hvor der foreligger overforsikring, til den eller de positioner, hvor der foreligger underforsikring. Fordelingen mellem positionerne sker forholdsmæssigt. 516 Uanset eventuel overskydende forsikringssum for pos (Indeksforhøjelse for maskiner, værktøjer, forme og inventar) og for pos (Deklarationsforsikring for råvarer, halvfabrikata og færdigvarer incl. emballage) kan disse forsikringssummer ikke anvendes til udligning af underforsikring på de under pkt nævnte positioner. - rimelige omkostninger, sikrede afholder for at afværge eller begrænse tabet. - rimelige omkostninger til sagkyndig assistance. 523 Er forsikringssummen større end forsikringsinteressen, erstattes kun det faktisk lidte tab, maksimalt forsikringsinteressen. 600 Forhold i skadetilfælde Når skaden sker 610 Når skaden sker: 611 Det påhviler sikrede at godtgøre, at der er indtruffet en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. Side 6

8 612 Sikrede er forpligtet til, at opgøre og dokumentere tabets størrelse. 613 Sikrede er forpligtet til såvidt muligt at afværge eller begrænse skaden og/eller tabet. Tryg er endvidere berettiget til at foretage dertil nødvendige foranstaltninger. 614 Sikrede skal straks anmelde skaden til Tryg. ubeskadigede genstande, med mindre dette udføres som en rimelig foranstaltning til at afværge eller begrænse et dækningsberettiget driftsstab. Eventuelle rester skal opbevares. 616 Efter skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede, med mindre genanskaffelse ikke finder sted. I sidstnævnte tilfælde vil den betalte præmie for den resterende forsikringsperiode ikke blive tilbagebetalt. 615 Sikrede må ikke uden aftale med Tryg udbedre en skade eller fjerne beskadigede eller Bygningsforsikring 621 Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. 622 Hvis retablering ikke finder sted, forudsætter udbetaling af erstatning samtykke fra alle, hvis interesse forsikringen skal dække, herunder alle berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 623 Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, Tryg ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen. 624 For bygninger, der henligger forladt og ubenyttet, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed (dagsværdi). 625 For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter de almindelige bestemmelser for skadeopgørelse af bygning (dagsværdi). 626 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af de beskadigede bygninger, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. 627 Ved skade som følge af sky- eller tøbrudsskade på bygningsdele og materialer i kælder sker erstatning efter nedenstående regler afhængig af valg af materialer ved udbedring af skade. Der erstattes maksimalt 60% af retableringsudgiften for følgende vandsugende materialer i kælder, der beskadiges, feks.: - Trægulve af enhver art, laminatgulve og lignende. - Gulvtæpper, filtbelægninger og lignende - Gips- og isoleringsvægge - Træbeklædning og lignende på vægge Side 7

9 Hvis der ved retablering vælges materialer, der ikke er vandsugende, så ydes dog fuld erstatning. Erstatning for retablering med ikke vandsugende materialer kan aldrig overstige udgiften for erstatning med tilsvarende skaderamte vandsugende materialer Løsøreforsikring 631 Sikrede skal på forlangende levere en fortegnelse over skaderamte og ikke skaderamte genstande til Tryg. 632 Skaden opgøres som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande umiddelbart før og efter skaden. 633 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr* gælder dog: 634 At tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden. 635 At beskadigede genstande, med mindre anden aftale er truffet med Tryg, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter Tryg's skøn, skal være betryggende sikret), idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien med regulering for en evt. underforsikring*. 636 At forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter Tryg's skøn er betryggende sikret) med regulering for en evt. underforsikring*. 637 Tryg er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden, ligesom Tryg er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 638 Udover den angivne forsikringssum dækkes rimelige udgifter til redning og bevaring af løsøre i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 639 For tyveri-, hærværk- og røveriskaders vedkommende er Tryg's erstatningspligt betinget af, at sikrede senest 24 timer efter at have fået kendskab til skaden, tillige anmelder denne til politiet Edb-meromkostningsforsikring 641 Særlige omkostninger, som afholdes for at afværge eller begrænse omkostninger i forbindelse med opretholdelse af anlæggets drift efter en dækningsberettiget skade, erstattes af Tryg, for så vidt de totale omkostninger ikke derved bliver større, end hvis disse foranstaltninger ikke var foretaget. 642 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 643 Sikrede kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af de meromkostninger og udgifter, som omfattes af forsikringen. 644 Hvis omkostninger spares under stilstands- Side 8

10 perioden, nedsættes erstatningen tilsvaren Driftstabsforsikring Primære dækninger 661 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 662 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen. 663 Den opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen. I modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget. 664 Sikrede kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktiske lidte tab, der omfattes af forsikringen. 665 Driftstab. Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelse. 666 Direkte løn. Erstatningen udgør de dokumenterede Iønudgifter, som sikrede måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de dertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. Foreligger underforsikring for direkte løn reduceres erstatningen forholdsmæssigt. de. 667 Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger udover den lageropbygning, som kræves på grund af afsætningsmæssige forhold. 668 Dersom omsætningen hidrører fra produkter med varierende Iønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil. 669 Dersom omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. 670 Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel udbetalt erstatning hidrørende fra løsøreforsikring. 671 Tryg erstatter rimelige omkostninger til opretholdelse af en midlertidig produktion, der tilsigter at undgå eller begrænse en omsætningsnedgang indtil den normale produktion er retableret. Dog kun i det omfang, omkostningerne har indvirkning på tabet i dækningsperioden, og med den begrænsning, at Tryg's samlede ydelse (incl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større, end hvis de nævnte foranstaltninger ikke var foretaget. 672 Tryg erstatter indtil kr , forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance til revisor og advokat i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade - bortset fra omkostninger i forbindelse med en evt. voldgiftsforretning eller retssag. 673 Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der Side 9

11 normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 674 Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. Dersom forhold, som sikrede ikke er herre over, er skyld i at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til første punktum Sekundære dækninger 690 Huslejetab 691 Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst i det i policen angivne antal måneder efter skadens indtræden. Såfremt forsikringsstedet delvis kan benyttes, ydes forholdsmæssig erstatning. 692 Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest en måned efter skadens udbedring. 693 Genopføres en beskadiget bygning ikke eller genopføres den i anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 694 Forsinkes udbedringen på grund af forhold, som sikrede har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler. 695 Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 700 Voldgift 710 Både sikrede og Tryg er berettigede til at forlange skaden opgjort af sagkyndige voldgiftsmænd, af hvilke sikrede vælger den ene, og Tryg vælger den anden. 711 Voldgiftsmændene vælger inden forretningens påbegyndelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene, deltager i afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 713 Voldgiftsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. Afgørelsen er endelig og bindende for forsikringstageren og Tryg. 714 Hver af parterne betaler sin voldgiftsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 712 Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. 800 Forsikring andetsteds 810 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande og/ eller interesser også dækket på anden police, skal nærværende polices forsikringssum først og fremmest anvendes Side 10

12 til dækning af de genstande og/eller interesser, som den anden police ikke omfatter. 811 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring* såvidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikrede genstande og/eller interesser. 812 Er der fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risici, at erstatningspligten bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold. 900 Administrative forhold 910 Forhold under policens Iøbetid Præmiens betaling 921 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og efterfølgende præmier på de anførte forfaldsdage. 922 Præmien opkræves over giro. 923 Præmien kan efter aftale opkræves på anden måde. 924 Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. 925 Betales præmien ikke, sender Tryg en påmindelse om betalingen. Påmindelsen sendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse, se dog pkt Hvis Tryg har udsendt en sådan påmindelse, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr Fornyelse og opsigelse 931 Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. 932 Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. 933 Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end 1 år, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum. Det forudsættes dog, at Tryg har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. 934 I modsat fald fornyes sådanne forsikringer kun for 1år ad gangen og præmierabat for flerårig tegning bortfalder. Side 11

13 Ændring af præmien eller betingelserne 941 Hvis forsikringen er afsluttet for en flerårig tegningsperiode gælder følgende: 942 Hvis Tryg's præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som denne ændres, vil tilsvarende ændring i præmien eller forsikringsbetingelserne for denne forsikring finde sted fra næste forsikringsårs begyndelse. 943 Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal Tryg have underretning herom inden 14 dage efter, at forsikringstageren af Tryg har modtaget meddelelse om ændringen. Forsikringen ophører herefter ved udgangen af det igangværende forsikringsår Anmeldelsespligt 951 Forsikringstageren skal straks anmelde til Tryg når: - Den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen oplyste. - Der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges eller formindskes. - Der foretages bygge-, anlægs- og nedbrydningsarbejder samt reparationsarbejder, hvor AB92 anvendes Inspektion 961 Tryg er til enhver tid berettiget til at foretage - Der tegnes forsikring andetsteds. - Den forsikrede virksomhed skifter ejer, herunder overgår til anden selskabsform. - Betalingsadressen ændres. 952 Tryg træffer herefter beslutning om, hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte. inspektion eller eftersyn med henblik på en vurdering af risikoforholdene Opsigelse efter skade 971 Når en skade er konstateret, kan Tryg opsige forsikringen eller indføre forbehold eller ændringer i forsikringen, herunder præmien med 14 dages skriftlig varsel. Forsikringstager kan opsige forsikringen med 14 dages skriftlig varsel. Opsigelsen eller ændringen i forsikringen kan indføres fra skaden anmeldes og til senest 1 måned efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist. 972 Såfremt nærværende forsikring tillige omfatter bygningsbrandforsikring, forudsætter accept af opsigelse for denne del af forsikringen samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, med mindre ejendommen Side 12

14 uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til 980 Regres 990 Ophør og Tryg's godkendelse 991 Hvis Tryg's koncession til tegning af Bygningsbrandforsikring ophører, skal forsikringstageren underrettes herom. Forsikringen at tegne bygningsbrandforsikring. 981 I det omfang Tryg har udredet en erstatningsydelse indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. bortfalder fra datoen for koncessionens ophør, selv om forsikringsperioden ikke er udløbet. Side 13

15 1000 Definitioner Definitioner og ordforklaring af særlige udtryk. Gælder for forsikringsbetingelser, policetekst og tekstforklaring. AIA-anlæg (Automatisk Indbruds Alarmanlæg) SKAFOR-godkendt Er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk registrerer og alarmerer, når gennembrydning, oplukning eller bevægelse i de overvågede lokaler finder sted. Alarmoverførsel Er signaloverførsel via telenettet til godkendt kontrolcentral. Signaloverførelsen kan være sabotageovervåget. Bygningsbeskadigelse Anden bygningsbeskadigelse end brand omfatter de for forsikringen for bygninger dækkede skader, som ikke kan henføres til bygningsbrand ( se nedenfor ). Bygningsbrand Bygningsbrand omfatter direkte fysiske tab af eller skader på de i policen nævnte genstande ved brand, lynnedslag, eksplosion, sprængning af dampkedler og autoklaver, nedstyrtning af luftfartøj samt pludselig tilsodning af forskriftmæssigt ildsted til rumopvarmning med de i policen anførte undtagelser. Data/edb-misbrug Data/edb-misbrug er enhver handling mod sikrede ved programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på sikredes edb-anlæg i forbindelse med sikredes virksomhed. Driftsudstyr for administration og salg Ved driftsudstyr for administration og salg forstås: - edb-anlæg, maskiner, apparater og instrumenter, der tjener til styring af virksomhedens administration, herunder salg, lager og lignende administrative opgaver, samt design, - kommunikationsudstyr hertil, - sikringsanlæg - standardprogrammer og databærende medier til ovennævnte udstyr. Driftsudstyr for produktion Ved driftsudstyr for produktion forstås maskiner med tilbehør, værktøjer og forme samt andet driftsudstyr og anlæg, der tjener til opbevaring, bearbejdning, fremstilling og transport på forsikringsstedet af virksomhedens produkter og varer. Eksplosion Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. EI-skade EI-skade foreligger ved beskadigelse af elektrisk og elektronisk driftsudstyr med tilhørende installation og isolationsmateriale, når der ikke opstår brand, og når årsagen er kortslutning eller andre elektriske fænomener, der ikke kan påvises at være en udefra kommende påvirkning i forhold til den enkelte maskinenhed/unit. Førsterisikodækning Ved førsterisikodækning forstås, at der i skadetilfælde vil blive ydet erstatning fuldt ud op til forsikringssummen til det forsikrede beløb uden hensyn til, om de forsikrede genstandes totalværdi/forsikringsinteressen i skadens øjeblik overstiger forsikringssummen. Gennembrydning Foreligger, når der ved vold mod grænseflader fremkommer en større åbning. Grænseflader Er de flader, der omslutter og beskytter de forsikrede genstande. En grænseflade kan være mur, væg, gulv, tag, vindue og dør. Undtaget herfra er vinduer og døre, der er beliggende mere end 4 m over terræn, gulv Side 14

16 eller anden flade, der kan benyttes som standplads. Indbrudstyveri Foreligger ved tyveri fra bygninger eller lokaler, hvortil tyven har skaffet sig adgang: - ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler - gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang eller når tyven stjæler løsøre gennem åbninger i bygningsdele, som han umiddelbart forinden har frembragt. Indgangsdør Er en dør i grænsefladen, hvorigennem der ved brug af nøgle kan gives adgang til det sikrede område. Lukke Er en konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukke kan være dør, vindue, lem og port. Lynnedslag Ved lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener forstås, at lynet påviseligt er slået ned direkte i de forsikrede bygninger og/eller de medforsikrede genstande. Mangelfuld vedligeholdelse En bygning skal med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler eller maling, og rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes, taget eventuelt understryges, ventiler og afløb renses og lignende. Hvis en skade hovedsagelig skyldes forsømmelse af normal vedligeholdelse, kan Tryg afslå at erstatte en sådan skade. Maskinelle funktionsfejl Ved maskinelle funktionsfejl forstås : - at der i driftsudstyrs funktioner opstår uregelmæssigheder, som resulterer i manglende evne til at producere korrekt output, og - hvor retablering af funktionerne består i fejlfinding, justering og udskiftning af defekte elektriske/ mekaniske komponenter, herunder sådanne der alene må udskiftes, fordi de er sammenbygget med de defekte. Maskinskade Maskinskade er anden beskadigelse af driftsudstyr end - brand, eksplosion og - el-skade med følgende begrænsninger: - Maskinskade på trucks og stablere foreligger, hvis skaden alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.) - Maskinskade på andet driftsudstyr foreligger, når det beskadiges under drift og vedligeholdelse af en årsag, der ikke kan påvises at være en udefra kommende påvirkning i forhold til den enkelte maskinenhed/unit. Dog er beskadigelse som følge af fejl i forbindelse med driftsudstyrets betjening, benyttelse, belastning eller tilførsel af materialer til forbrug eller forarbejdning altid maskinskade. Oplukning Foreligger, når lukker i grænsefladen åbnes ved vold eller dirkning således, at der fremkommer en "Større åbning". Røveri Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af Iøsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Simpelt tyveri Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som indbrudstyveri eller røveri. Skybrud, voldsomt Ved voldsomt skybrud forstås en nedbørsmængde fra 1-2 mm i minuttet inden for en Side 15

17 kort periode eller en større nedbørsmængde indenfor et døgn på ca. 30 mm. Snetryk Snetryk er den skade, der opstår, når sneen bliver så tung, at taget ikke kan bære. Det er dog en betingelse, at taget er korrekt konstrueret, dvs. ikke er underdimensioneret, og at der ikke har været mulighed for at fjerne sneen. Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver) Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning. Storm Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund. Udgangsdør Er en dør i grænsefladen, hvorigennem det sikrede område kan forlades. Underforsikring Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger den fastsatte forsikringssum, foreligger der underforsikring, og en skade erstattes i så fald kun forholdsmæssigt (se dog pkt. 514). Eksempel : - Forsikringssum: kr Nyværdi: kr Skade: kr Erstatning: x = kr Den udregnede erstatning fradrages det for skaden gældende fulde selvrisikobeløb. Vi henviser til de særlige regler i bestemmelserne, når genanskaffelse ikke finder sted. Stormflod Skader forårsaget af stormflod. I henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod, kan der via stormflodsrådet, der er nedsat af Staten, under visse forudsætninger ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre efter oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand. I tilfælde af stormflodsskade skal henvendelse rettes til det selskab, hvori bygningsbrandforsikringen er tegnet Større åbning Åbning i grænsefladen, der overstiger 0,1 m², og hvor begge sider er mere end 12 cm. Tøbrud, voldsomt Ved voldsomt tøbrud forstås, at mængden af smeltevand er så stor, at de normale afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Side 16

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Vilkår for. Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring August I samarbejde med

Vilkår for. Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring August I samarbejde med Vilkår for Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring 8874-5 August 1990 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark 2 Indhold Se venligst

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringstager / sikrede... 3 3. Forsikringssted... 3 4. Forsikringen dækker... 3 5. Undtagelser... 3 6. Bygning... 8 7. Løsøre... 11 8.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere