AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )"

Transkript

1 AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard København S [Cvr.nr ] ( HOFOR ) Om HOFORs medfinansiering af Projektejers klimatilpasningsprojekt på [indsæt område/adresse/matrikelnr.] (herefter Projektet ) i henhold til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand ("Medfinansieringsbekendtgørelsen"). Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL PROJEKTET FORUDSÆTNINGER HOFORS MEDFINANSIERING ANSVARS- OG OMKOSTNINGSFORDELING Projektering og etablering Drift og vedligeholdelse ÆNDRING AF OMKOSTNINGER HOFORS BETALING TIL PROJEKTEJER Projektering og etablering Drift og vedligeholdelse PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB ÆNDRING AF PROJEKTET STANDSNING AF PROJEKTET PROJEKTANLÆGGETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE ÆNDRINGER AF PROJEKTANLÆGGET PROJEKTEJERS OPSIGELSE HOFORS OPSIGELSE OPSIGELSE SOM FØLGE AF VÆSENTLIG ELLER GENTAGEN MISLIGHOLDELSE EJERFORHOLD TINGLYSNING FORSIKRING ANSVAR TVISTER OPHØR UNDERSKRIFTER... 9 BILAG Bilag 1 Ansøgning til Forsyningssekretariatet Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 2 af 9

3 1. Baggrund og formål Medfinansieringsbekendtgørelsen giver spildevandsforsyningsselskaber mulighed for at bidrage til finansieringen af private klimatilpasningsprojekter i og på veje, i vandløb og rekreative områder. Det er en forudsætning herfor, at spildevandsforsyningsselskabet alene afholder omkostninger, der er nødvendige til håndtering af tag- og overfladevand. Det er også en forudsætning, at den private aktør er projektejer og efterfølgende ejer og driver de anlæg og foranstaltninger, der inddrages i eller etableres som led i projektet. Endelig skal spildevandsforsyningsselskabets bidrag til finansieringen være mindre end de omkostninger spildevandsforsyningsselskabet ellers skulle have afholdt til sædvanlig afhjælpning. [Indsæt en kort beskrivelse af den konkrete baggrund for og formål med projektet og samarbejdet]. Denne aftale fastsætter således rammerne for Parternes samarbejde og HOFORs medfinansiering af Projektet. 2. Projektet Parterne forventer, at Projektet vil resultere i etableringen af [indsæt beskrivelse af anlæg, tiltag mv.] ( Projektanlægget ). Projektet forventes afsluttet i [indsæt årstal], og Projektanlæggets levetid er [indsæt antal] år. Projektet er nærmere beskrevet i bilag Forudsætninger Det er en forudsætning for denne aftale, at HOFORs medfinansiering af Projektet godkendes af Forsyningssekretariatet og indregnes i HOFORs prisloft som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 14. Ansøgning til Forsyningssekretariatet er vedlagt som bilag 1. Hvis Forsyningssekretariatet ikke godkender HOFORs ansøgning, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne er dog enige om loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil godkende HOFORs medfinansiering, og hvis Parternes formål med Projektet opfyldes, uanset ændringerne. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 3 af 9

4 4. HOFORs medfinansiering [Vælg: Projektet gennemføres i [vandløb i landzone/sommerhusområde/rekreativt område], og HOFOR kan således medfinansiere de meromkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. bekendtgørelsens 3. Eller: Projektet gennemføres i [vandløb i byzone/privat fælles vej/offentlig vej], og HOFOR kan således medfinansiere alle omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.] Aftalen forudsætter således, at området, hvorpå Projektet gennemføres, kan karakteriseres som [vandløb i landzone/sommerhusområde/rekreativt område/vandløb i byzone/privat fællesvej/offentlig vej]. Hvis området efter Parternes underskrift af denne aftale ændrer karakter og således ikke længere er [indsæt], anses aftalen for at være opsagt af Projektejer, jf. punkt Ansvars- og omkostningsfordeling 5.1 Projektering og etablering Projektejer er ansvarlig for projektering og etablering af Projektanlægget, herunder indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter med rådgivere, leverandører mv. HOFOR står til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektets projektering og etablering, herunder særligt i forhold til Projektanlæggets hydrauliske funktionalitet. Parterne forventer, at de samlede omkostninger til projektering og etablering af Projektanlægget vil udgøre [indsæt beløb]. De nødvendige [meromkostninger/omkostninger] til håndtering af tag- og overfladevand udgør [indsæt beløb], som medfinansieres af HOFOR. Det nærmere budget for projektering og etablering af Projektanlægget fremgår af bilag Drift og vedligeholdelse Projektejer ejer Projektanlægget efter etablering og er således også ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Projektanlægget. HOFOR står til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektanlæggets drift og vedligeholdelse, herunder særligt i forhold til at sikre Projektanlæggets hydrauliske funktionalitet. Parterne forventer, at de årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af Projektanlægget vil udgøre [indsæt beløb]. De nødvendige [meromkostninger/omkostninger] til håndtering af tag- og overfladevand udgør [indsæt beløb], som medfinansieres af HOFOR. Det nærmere budget for drift og vedligeholdelse af Projektanlægget fremgår af bilag 1. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 4 af 9

5 6. Ændring af omkostninger Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske omkostninger til projektering, etablering, drift og vedligeholdelse. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver større end de estimerede omkostninger i budgettet (bilag 1), skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen og omkostningsfordelingen i aftalens punkt 5 skal betale den pågældende omkostningstype. Besparelser fordeles efter samme princip. HOFOR kan ikke betale fordyrelser, hvis HOFORs samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 1, medmindre det fordyrende forhold også ville gælde for den sædvanlige afhjælpning, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 11. Parterne betaler hver især fordyrelser, som skyldes Parternes egne fejl eller forsømmelser. 7. HOFORs betaling til Projektejer 7.1 Projektering og etablering Projektejer finansierer omkostninger til projektering og etablering af Projektanlægget med lån på [indsæt beløb]. Lånet optages som annuitetslån med en løbetid på XX år. I hele lånets løbetid betaler HOFOR den del af afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til HOFORs andel af omkostningerne. HOFORs betaling sker én gang årligt. 7.2 Drift og vedligeholdelse HOFOR betaler én gang årligt sin andel af omkostningerne til drift og vedligeholdelse af Projektanlægget. Projektejer fremsender inden den 1. april opkrævninger på det forgange års faktiske omkostninger til drift og vedligeholdelse af Projektanlægget. 8. Projektrapportering og -regnskab Projektejer aflægger under Projektanlæggets projektering og etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal rapport til HOFOR om Projektet, herunder navnlig om tidsplanen og budgettets overholdelse. Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede omkostninger til projektering og etablering. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som budgettet i bilag 1. HOFOR skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 2 måneder efter modtagelsen, medmindre der er tale om indvendinger, som HOFOR ikke inden da burde have været opmærksom på. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 5 af 9

6 9. Ændring af Projektet Hvis en ændring af Projektet vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet fortsat skal gennemføres, hvis Parterne i fællesskab kan finde en løsning, hvor HOFORs samlede andel af omkostninger til projektering, etablering, drift og vedligeholdelse reduceres forholdsmæssigt på baggrund af ændringen af Projektet. Det er en forudsætning for HOFORs medfinansiering af et ændret Projekt, at HOFORs medfinansiering af det ændrede Projekt godkendes af Forsyningssekretariatet og indregnes i HOFORs prisloft som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. bekendtgørelsens Standsning af Projektet Hvis Projektejer standser Projektet under projektering eller etablering, skal Projektejer erstatte ethvert tab, som HOFOR måtte lide som følge af Projektets standsning efter dansk rets almindelige regler herom. 11. Projektanlæggets drift og vedligeholdelse Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til HOFORs forudsætninger om anlæggets hydrauliske funktionalitet, og således at anlægget er i lovlig stand i enhver henseende. Projektejer forestår ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende Projektanlægget. Drift og vedligeholdelse omfatter også akut oprydning og oprensning efter større regnhændelser og andet voldsomt vejr med henblik på at opretholde Projektanlæggets hydrauliske funktionalitet. Senest 1. april aflægger Projektejer regnskab for drift og vedligeholdelse af Projektanlægget for det forgangne kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der afholdes af HOFOR. Samtidig sender Projektejer budget for drift og vedligeholdelse af Projektanlægget for det igangværende kalenderår til HOFOR. Projektejer orienterer herudover HOFOR om Projektanlæggets drift og økonomi, hvis der er særlig anledning hertil. Projektejer skal endvidere på HOFORs anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, ligesom HOFOR efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget. Projektejer er forpligtet til at lade HOFOR forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give HOFOR - eller den som HOFOR måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i fornødent omfang. Omkostninger til drift og vedligeholdelse til det i Projektet forudsatte niveau, afholdes efter omkostningsfordelingen i punkt 5.2. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 6 af 9

7 12. Ændringer af Projektanlægget Projektejer kan efter etablering af Projektanlægget foretage ændringer, som ikke forringer Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1. Hvis drift og/eller vedligeholdelse af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle meromkostninger hertil. Hvis omkostninger til drift og/eller vedligeholdelse af Projektanlægget mindskes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som HOFOR skal afholde, jf. punkt 5.2, mindskes HOFORs andel af omkostningerne tilsvarende. HOFOR skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer, der gennemføres som led i almindelig drift og vedligeholdelse af Projektanlægget. HOFOR skal have en rimelig frist til at reagere, hvis ændringerne efter HOFORs opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand. 13. Projektejers opsigelse Projektejer kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale. Opsigelsen omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i overensstemmelse med det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 12 ovenfor. Varslet på 3 år er aftalt for at give HOFOR fornøden tid til at finde alternativer til Projektet og Projektanlægget, og Parterne bør ved opsigelse drøfte, hvordan opsigelsen sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år. Hvis Projektejer opsiger aftalen, ophører HOFORs pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af omkostninger til projektering, etablering, drift og vedligeholdelse fra det tidspunkt, hvor opsigelsen effektueres. Projektejer tilbagebetaler HOFOR den del af omkostningerne til projektering og etablering, som HOFOR ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af omkostninger til projektering og etablering, som HOFOR skulle have foretaget i medfør af punkt 5.1, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang HO- FOR i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af omkostningerne til projektering og etablering end en fordeling af omkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet omregnet til nutidsværdi til HOFOR. Derudover betaler Projektejer erstatning for et eventuelt tab, som HOFOR måtte lide ved at skulle aflede det omhandlede tag- og overfladevand dyrere andetsteds eller på en anden dyrere måde end hvad der fremgår af bilag 1. Denne erstatning kan dog maksimalt udgøre omkostningerne forbundet med at etablere den sædvanlige afhjælpning, som er beskrevet i bilag 1, korrigeret for prisudvikling og levetidsnedskrivning. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 7 af 9

8 14. HOFORs opsigelse HOFOR kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale. Varslet på 3 år er aftalt for at give Projektejer fornøden tid til at finde alternativer til Projektet og Projektanlægget, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år. Hvis HOFOR opsiger aftalen, ophører Projektejers forpligtelser i medfør af denne aftale fra det tidspunkt, hvor opsigelsen effektueres. HOFOR skal erstatte Projektejers eventuelle tab som følge af HOFORs opsigelse, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for omkostninger til projektering, etablering, drift og vedligeholdelse, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved. 15. Opsigelse som følge af væsentlig eller gentagen misligholdelse I tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse kan Parterne opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på. Ved opsigelse som følge af en Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse, ophører Parternes forpligtelser i medfør af denne aftale straks. Hvis Projektejer opsiger aftalen, skal HOFOR erstatte ethvert tab, som Projektejer måtte lide som følge af HOFORs misligholdelse efter dansk rets almindelige regler herom, herunder også Projektejers tab som beskrevet i punkt 14. Hvis HOFOR opsiger aftalen, skal Projektejer erstatte ethvert tab, som HOFOR måtte lide som følge af Projektejers misligholdelse efter dansk rets almindelige regler herom, herunder også HO- FORs tab som beskrevet i punkt Ejerforhold Projektanlægget er en del af [indsæt område/adresse/matrikelnr.], jf. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Projektanlægget. Ved ejerskifte af [indsæt område/adresse/matrikelnr.] skal Projektejer sikre, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i henhold til denne aftale. 17. Tinglysning Projektejer tinglyser aftalen på [indsæt område/adresse/matrikelnr.], således at aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af [indsæt område/adresse/matrikelnr.]. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 8 af 9

9 18. Forsikring Projektejer tegner en all risk-forsikring for Projektanlægget under projektering og etablering. Projektejer skal holde HOFOR orienteret om Projektanlæggets forsikringsforhold. Projektejer skal endvidere efter anmodning fra HOFOR oplyse om Projektanlæggets forsikringsforhold. HOFOR kan kræve, at Projektejer forsikrer Projektanlægget mod [indsæt hvilke hændelser] i hele Projektanlæggets levetid, herunder også fremtidige ændringer af Projektanlægget. 19. Ansvar Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Projektejeren eller dennes ansattes side. HOFOR bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende projektering, etablering, drift og vedligeholdelse af Projektanlægget. 20. Tvister Parterne skal med positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge eventuelle uoverensstemmelser løst ved direkte forhandling mellem Parternes projektansvarlige. Om nødvendigt skal forhandlingerne løftes op på et højere niveau i Parternes organisationer. Såfremt Parterne ikke kan opnå enighed om løsning af tvisten efter forhandlinger skal tvisten afgøres ved domstol. 21. Ophør Aftalen gælder mellem Parterne i Projektanlæggets levetid. 22. Underskrifter For Projektejer For HOFOR [sted] den / København den / Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 9 af 9

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere