Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvindingsanlæg på enkeltejendomme"

Transkript

1 Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme.

2 LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej Hvalsø Tlf Hjemmeside: CENTER FOR BYG & MILJØ Rådhuset i Allerslev Lejrevej Lejre 2

3 INDHOLD DRIKKEVANDSKVALITET s. 4 Tilsyn med drikkevandet s. 4 Forenklet kontrol s. 4 Sagsbehandling ved dårlig vandkvalitet s. 6 LØSNING AF INDRETNING AF VANDKVALITETSPROBLEMER s. 7 Forsyning fra vandværk s. 7 Etablering af et nyt lokalt fællesvandværk s. 7 Etablering af ny boring s. 8 Vandbehandlingsanlæg s. 8 Fortsat brug af egen brønd s. 8 Fortsat brug af egen boring s. 8 BRØNDE OG BORINGER s. 9 Retningslinier for brønde s. 9 Boring i gammel brønd s. 10 Boring i tørbrønd s. 11 AFSTAND TIL FORURENINGSKILDER s. 13 SLØJFNING AF BRØNDE OG BORINGER s. 15 Sløjfning af brønd s. 15 Sløjfning af boring s. 16 3

4 DRIKKEVANDSKVALITET Tilsyn med drikkevandet Lejre Kommune har pligt til at føre kontrol med alt vand, der anvendes til husholdningsbrug. Vandet fra anlæg, der forsyner enkeltejendomme med vand til husholdning, skal kontrolleres således, at der mindst hvert 5. år udtages en vandprøve herfra. Udtagning af prøve samt udførelse af analyse betales af ejer af anlægget. Vandprøven undersøges ved forenklet kontrol. Ejeren bestemmer, hvilket godkendt laboratorium, der ønskes til at udføre kontrollen. Forenklet kontrol Ved forenklet kontrol undersøges følgende værdier i drikkevandet: udseende, lugt og smag, ledningsevne, nitrat, fosfor, ph, kimtal ved 22 o C, coliforme bakterier og termotolerante coliforme bakterier. Udseende, lugt og smag Drikkevand skal være klart og fri for bundfald, og det må ikke have afvigende udseende, lugt eller smag. Udseende, lugt og smag kan give mistanke om, at vandet indeholder uønskede stoffer, som ellers ikke bliver kontrolleret. Er vandet uklart skyldes det ofte indhold af organisk stof eller jern og mangan. Jern og mangan kan fjernes ved iltning og filtrering. Ledningsevne Ledningsevnen angiver indholdet af opløste stoffer, der findes i vandet. Er værdien meget høj, kan det tyde på, at vandet er saltholdigt, eller at det er forurenet. Specielt vil ændringer i indholdet af klorid, nitrat og/eller sulfat påvirke ledningsevnen. Ledningsevnen skal være konstant for en given vandindvinding. 4

5 Nitrat Nitratindholdet må højst være på 50 mg./liter. Nitrat kan skyldes indhold af enten møddingvand, spildevand eller lignende i nærheden af boringen, eller en generel forurening i området. Hvis der er for meget nitrat i vandet, frarådes det stærkt at give det i modermælkserstatning og lignende til spædbørn. Fosfor Det totale fosforindhold må højst være 0,15 mg./liter. Fosfor er ikke sundhedsskadeligt, men det er et tegn på, at vandet forurenes med overfladevand og/eller spildevand. I nogle områder kan fosfor dog være naturligt forekommende i grundvandet. ph Vandets ph-værdi (d.v.s. surhedsgraden af vandet) skal være mindst 7 og højst 8,5. Hvis ph en er mindre end 7, er vandet surt. Surt vand kan give risiko for, at metaller i jorden og i installationer opløses. Disse metaller kan være sundhedsskadelige. Kimtal ved 22 o C Kimtal ved 22 o C er et udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan stamme fra naturligt forekommende jord- og vandbakterier, og der må højst være 200 kim pr. ml. vand. Bakterierne er sjældent skadelige, men hvis de forekommer i større antal, er det ofte tegn på forurening fra f.eks. overfladevand. Coliforme bakterier Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevand. De fleste coliforme bakterier er bakterier, der er naturligt forekommende i jord, forrådnede planter, overfladevand, samt i tarmkanalen af mennesker og pattedyr. Forurening af drikkevandet med coliforme bakterier sker typisk fra overfladevand. Bakterierne kan også stamme fra forureningskilder i nærheden af vandforsyningen eller fra urenheder i trykbeholderen (hydroforen). Er der kun 1-5 coliforme bakterier pr. 100 milliliter vand, bør der tages en omprøve, efter ledningerne og anlægget er gennemskyllet. 5

6 E. coli E. coli (kaldes også fækale colibakterier eller termotolerante coliforme bakterier) må ikke forekomme i drikkevand. De er nemlig tarmbakterier hos mennesker, fugle og varmblodede dyr, og er tegn på forurening fra jord og vand som er forurenet med afføring som f.eks. husspildevand, dyregødning eller lignende. E. coli er kun sjældent sygdomsfremkaldende, men den er indikator på forurening med afføring, som kan indeholde andre mikroorganismer, hvoraf nogle kan være sygdomsfremkaldende. Sagsbehandling ved dårlig vandkvalitet Hvis analyserne viser, at vandkvalitetskravene overskrides skal kommunen bedømme vandets sundhedsfare, inden der træffes beslutning om, hvilken reaktion kommunen vil iværksætte for at imødegå en utilfredsstillende vandkvalitet. Kommunens afgørelse af, om vandet er sundhedsfarligt skal ske efter drøftelse med Embedslægeinstitutionen. I en række tilfælde vil vandet på trods af overskridelser kunne anvendes i en periode. For nogle typer overskridelser kan det dog være nødvendigt at meddele kogeanbefaling. Nogle forbrugere f.eks. spædbørn og allergikere kan være særligt sårbare over for overskridelser af kvalitetskravene. Husk at orientere eventuelle lejere eller andre der er tilsluttet vandforsyningen, hvis kommunen har meddelt kogeanbefaling. I særlige tilfælde, hvor kommunen finder, at en overskridelse er af underordnet betydning og ikke har sundhedsmæssig betydning, kan kommunen beslutte at der skal føres skærpet overvågning af vandkvaliteten. 6

7 LØSNING AF VANDKVALITETSPROBLEMER Når vandet i et vandforsyningsanlæg får for højt indhold af bakterier, skyldes det næsten altid udefrakommende forhold. Inden man derfor går i gang med at rense og eventuelt desinficere anlægget, bør man finde årsagen til forureningen og få foretaget de nødvendige ændringer og reparationer. Når forureningskilden er stoppet, vil det i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at foretage en kraftig gennemskylning af hele anlægget, og kun hvis dette ikke fjerner bakterierne (eller giver en tilstrækkelig reduktion af bakterieindholdet i vandet), kan man overveje at desinficere/klore anlægget. Ved kloring af vandforsyningen uden fjernelse af forureningskilden, bliver effekten dog kortvarig. Da der er risiko for kemisk forurening med klorforbindelse, skal arbejdet udføres af en brøndborer. Forsyning fra vandværk Den bedste og sikreste løsning på et vandkvalitetsproblem er forsyning fra et alment vandforsyningsanlæg. Kontakt kommunens Borgerservice for nærmere oplysninger om nærmeste almene vandforsyningsanlæg. Etablering af et nyt lokalt fællesvandværk Hvis flere nærliggende ejendomme har vandkvalitetsproblemer, kan en fælles vandforsyning baseret på en eksisterende eller ny boring med god vandkvalitet være en forholdsvis prisbillig løsning. Af hensyn til råvandets indhold af jern eller mangan, skal der normalt bygges et behandlings-anlæg. Der kan være naturgivne kvalitetsproblemer som f.eks. saltvand til hinder for denne løsning. Kontakt kommunen og en brøndborer for yderligere oplysninger. 7

8 Etablering af ny boring Såfremt der ønskes etablering af ny boring på ejendommen, skal der ansøges hos kommunen om indvindingstilladelse, og kommunen skal godkende borestedet, som bør udpeges i samarbejde med en brøndborer. Vandbehandlingsanlæg I dag findes der forskellige vandbehandlingsanlæg på markedet f.eks. anlæg til omvendt osmose, ionbytning, aktivt kul og UV-bestråling. Såfremt en ejer ønsker at installere et vandbehandlingsanlæg til løsning af vandkvalitetsproblemer kræves forudgående tilladelse af kommunen. Årsagen hertil er, at mange af disse anlæg er teknisk af en så kompliceret art, at pasning og vedligeholdelse kræver en vis specialviden. Fortsat brug af egen brønd Fortsat anvendelse af egen brønd forudsætter, at eventuelle forureningskilder findes og fjernes, samt at brønden udføres med tætte sider til over terræn for at forhindre tilløb af overfladevand. En få meter dyb brønd vil dog altid være en usikker og meget sårbar løsning. Fortsat brug af egen boring Er den eksisterende boring forurenet, skal den indrettes, så dette ikke kan ske fremover. Der skal bl.a. etableres tørbrønd omkring borerøret, således at overfladisk tilløb udelukkes. Forureningskilder som f.eks. nærliggende kloak, gødningsoplag og lignende skal findes og fjernes. Dette anbefales foretaget i samarbejde med en brøndborer. 8

9 INDRETNING AF BRØNDE OG BORINGER Drikkevandsbrønde er specielt udsat for forurening fra jordoverfladen eller ved indsivning af forurenet vand fra nærliggende forureningskilder. Brønde er normalt udformet således, at der kan sive overfladevand ind i dem gennem siderne. Det betyder, at vandet kun i mindre omfang er renset af jorden, da det ikke skal vandre så dybt, før det siver ind i brønden (se Figur 1). Figur 1: Utæt drikkevandsbrønd 1. Uren indsivning 2. Vandspejl 3. Renset grundvand Retningslinjer for brønde 1. Brøndsiderne over vandspejlet skal være tætte, idet vand, der siver ind gennem brøndsiderne, ofte er forurenet. En muret brønd kan være vanskelig at tætne, hvorimod det er forholdsvist let at tætne samlinger, revner og eksempelvis rørgennemføringer i brønde, der er udført af betonringe. 2. Indvendige brøndsider skal holdes rene. Der må ikke være insekter, plantedele eller dyr, som ved deres forrådnelse eller ekskrementer kan forurene brøndvandet. 3. Brønden skal være forsynet med et tæt dæksel, så regnvand, insekter, snegle m.v. ikke kan komme ned i brønden. Brønden skal være forsynet med et udluftningsrør med insektnet. 4. Brøndens overkant skal være hævet mindst 30 cm. over terræn, således at der ikke kan løbe overfladevand direkte ned i brønden. 9

10 5. Omkring brønden skal der være tæt belægning med fald væk fra brønden for at undgå nedsivning af overfladevand. Belægningen kan f.eks. være beton, og den skal have en udstrækning fra brønden på mindst 2 meter (se Figur 2). Boring i gammel brønd Figur 2: Korrekt udført brønd 1. Tæt rørgennemføring 2. Vandspejl 3. Renset grundvand Mange boringer er udført i bunden af en gammel brønd. Et udbredt problem ved denne type anlæg er, at forurenet brøndvand kan trænge ned i boringen via forerøret. Man skal derfor sikre sig, at forerøret er ført så langt op over vandspejlet i bunden af brønden, at brøndvandet ikke kan trænge direkte ned i boringen (se Figur 3). En boring udføres som regel med et såkaldt borerør med et filter i bunden af røret og med et sugerør af mindre dimension inde i borerøret. Figur 3: Nedsivning af brøndvand i boring 1. Urent vand 2. Vandspejl 3. Renset grundvand 10

11 Borerøret skal være forseglet i toppen, således at overfladevand, insekter og padder m.v. ikke trænger ned i boringen. Selvom borerøret er ført op over vandspejlet, kan brøndvandet ofte sive ned langs ydersiden af røret og forurene grundvandet og dermed boringen. En effektiv løsning på problemet er, at brønden fyldes op med strandsand eller andet sten materiale med kornstørrelse på 0,4 mm. og derefter overbygges med tørbrønd (se Figur 4). Figur 4: Boring i brønd, korrekt udført 1. Inspektionsluge 2. Udluftning af tørbrønd 3. Tørbrønd 4. Betongulv 5. Tilfyldt brønd Boring i tørbrønd Forerøret føres op til ca. 2 meter under terræn. Brønden fyldes op med sand til ca. 30 cm. under rørets overkant. Der støbes et 10 cm. tykt lag beton, således at forerøret rager ca. 20 cm. op over betonen. Boringen beskyttes af en tørbrønd, som det er beskrevet i det følgende. Boringer i tørbrønde består af et forerør, der er ført ned gennem jordlagene, samt af et sugerør med mindre dimension inde i forerøret. Tørbrønden skal være tæt, således at der ikke kan trænge regnvand, insekter eller dyr ind. Der skal være udluftning med insektnet. 11

12 Overkanten af tørbrønden, eller gulvniveauet i et hus, skal være ca. 30 cm. over terræn, således at der aldrig kan løbe overfladevand til (se Figur 5). Bunden i tørbrønden skal være udført i beton. Der må aldrig stå vand i tørbrønden. Forerøret skal være forseglet (se Figur 6). Figur 5: Boring i tørbrønd og/eller hus 1. Udluftning af tørbrønd 2. Tørbrønd 3. Udluftning af boring 4. Betonbund m/sump 5. Borerør/forerør Figur 6: Forsegling af forerør 1. Udluftning af boring 2. Pejlestuds 3. Forerørsforsegling 12

13 AFSTAND TIL FORURENINGSKILDER For at undgå forurening af grundvandet er det vigtigt, at man er opmærksom på, hvor brønden eller boringen ligger i forhold til eventuelle forureningskilder, og hvordan brønde/boringen er indrettet. Det viser sig ofte, at det er forurening fra nærliggende forureningskilder som f.eks. møddinger, nedsivning eller utætte kloakledninger, der giver forurenet vand. Vejledende afstandskrav mellem indvindingsanlæg for enkeltejendomme og forureningskilder Gruppe Ejendomsforhold Forureningskilde, terrængenstande m.v. - skel (med mindre byggelinie eller servitutbestemmelse kræver større afstand) Afstand i meter (vandret målt) 5 Vejanlæg m.v. - veje og parkeringsarealer 5 Bebyggelse, ledninger og kabler - bygninger - lavspændingsluftledninger eller jordkabler - højspændingsluftledninger eller jordkabler Terrænforhold - grøfter, vandløb og vådområder 10 Anlæg og dyrehold - stalde og lign. indretninger til dyr - møddinger og beholdere til husdyrgødning 1 - ensilageoplag og ensilagebeholdere Energianlæg - tanke til benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør - forsyningsledninger for gas og olie - varmeindvindingsanlæg - jordvarmeanlæg (varmeslanger)

14 Gruppe Oplag af affald 3 Anlæg for vandafledning og kloakering Forureningskilde, terrængenstande m.v. - tørklosetter - slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder - nedgravning af latrin - latriner - lossepladser, slagge- flyveaskeoplag - skrotpladser - ledningsanlæg for overfladevand og regnvand - ledningsanlæg for drænvand uden spildevand - ledningsanlæg for spildevand, såfremt ledningen er udført med tætte rør og samlinger 2 - hustanke (septictanke) - samletanke for husspildevand - nedsivningsanlæg for tagvand - rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand - slambede for spildevandsrensningsanlæg - ledningsanlæg for spildevand, når ledningen er udført af drænrør - nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum Afstand i meter (vandret målt) Industrianlæg 3 - oplag af kemikalier m.v. 300 Begravelsespladser - nedgravning af døde dyr - kirkegårde Andre indvindingsanlæg - indvindingsanlæg på naboejendomme 50 Noter: 1. Ved husdyrgødning forstås fast gødning, ajle, gylle, møddingssaft fra alle husdyr, jf. Miljøministeriets Husdyrsbekendtgørelse. 2. Herved forstås ledninger og brønde m.v., som tilfredsstiller skærpet kontrolniveau i Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord (DS 455). 3. Såvel nuværende som tidligere. 14

15 SLØJFNING AF BRØNDE OG BORINGER Hvis det viser at være nødvendigt at etablere en ny vandforsyning f.eks. tilslutning til almen vandforsyning p.g.a. forurening af den gamle, pålægges det brøndejeren at opfylde brøden/boringen. En drikkevandsbrønd eller boring er et åbent sår ned til grundvandsreservoiret, hvorfra vi henter drikkevandet. Når en boring eller brønd ikke længere må anvendes, skal den fyldes op, således at der ikke via dette sår kan ske en forurening af grundvandet. Anmeldelse Sløjfning af boringer og brønde skal anmeldes til Lejre Kommune mindst 2 uger før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer. Sløjfning af brønd Sløjfning af en brønd skal udføres af personer eller firmaer der opfylder uddannelseskravene i Miljøministeriets bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land. Oplysninger om, hvilke firmaer, der opfylder uddannelseskravene, er tilgængelige på GEUS hjemmeside eller hos Lejre Kommunes hjemmeside. Ved sløjfning af brønde skal disse oprenses og rengøres i bunden. Herover fyldes med materialer af en sådan beskaffenhed, at der ikke kan ske nedsivning af overfladevand eller vandudveksling mellem grundvandsmagasiner gennem anlægget, f.eks. lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af minimum 1 m. under terræn. Skema til anmeldelse af sløjfning er tilgængelig på Lejre Kommune hjemmeside. 15

16 Sløjfning af boring Sløjfning af boringer skal udføres af personer eller firmaer, der har specialiseret sig heri og opfylder uddannelseskravene (se Sløjfning af brønd). Den, der sløjfer en boring, skal derudover indberette dette til GEUS, senest 3 måneder efter sløjfningen. Ved sløjfning af boringer udbygget med fore- og filterrør, skal forerørene fjernes til en dybde af mindst 1 m. under terræn. Hullet over det afkortede forerør skal fyldes og stampes med forseglende materiale, så som lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Efterlades der ikke forerør, og er der boret i lerlag, skal lerlagets forseglende evne retableres. Under opfyldning med forseglende materiale skal det påses, at opfyldningen sker i lerlagets dybde og mindst svarende til tykkelsen af lerlaget. Boringer, som er indtil 10 m. dybe, hvor der alene er truffet tørt sand, og hvor der ikke efterlades forerør, kan fyldes med sand. Dog fyldes og stampes som minimum den øverste meter ved terræn med forseglende materiale, såsom lergranulat eller bentonit/cementsuspension. STOP BRUGEN AF UKRUDTSMIDLER Indenfor de seneste år er rester fra ukrudtsmidler blevet påvist flere og flere steder i vores grundvand. Disse fund har ført til, at en række drikkevandsboringer og mindre vandværker er blevet lukket rundt om i landet. Brugen af kemiske ukrudtsmidler i private haver, langs veje og på åbne arealer i øvrigt kan medføre forurening af grundvandet. Tænk derfor på, at der er grundvand under de arealer, hvor du ikke vil have ukrudt. Revideret d. 28/

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Elementær vandværkshygiejne foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere