KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80"

Transkript

1 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse Dokumentets originalsprog er svensk

2 Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner 5. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder 5. Risici 5.3 Eludstyr 5.4 Autorisationskrav 5.5 Mærkater 5 3 Installation 6 3. Aflæsning/transport Håndtering med truck Håndtering med kran 6 3. Opstilling Installationsprincipper Højdetilpasning til GOLD/vandlås Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX, størrelse Tilslutning til GOLD-aggregat, CoolDX størrelse Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX størrelse Fritstående COOL DX Indblæsningsfilter 4 Eltilslutning 3 4. Strømtilslutning 3 4. Tilslutning af kommunikationskabel 3 5 Idriftsætning 4 5. Forberedelser Inden første opstart Opstart Trykføler Fasefølgevagt Afhjælpning af forkert fasefølge 4 6 Alarm 4 7 Vedligeholdelse 5 7. Rengøring 5 7. Håndtering af kølemedie Årlig kontrol Service 5 8 Fejl- og lækagesøgning 6 8. Fejlsøgningsskema 6 8. lækagesøgning 6 9 Mål 7 0 Generelle tekniske data 8 Eludstyr 9 Internt strømskema. COOL DX størrelse 08 effektvariant. COOL DX størrelse 08 effektvariant og 3, størrelse og 0 alle effektvarianter og størrelse 30 effektvariant.3 COOL DX størrelse 30 effektvariant og 3, størrelse 40 alle effektvarianter og størrelse 60 effektvariant og 3.4 COOL DX størrelse 60 effektvariant 3 og størrelse 80 effektvariant 4.5 COOL DX størrelse 80 effektvariant 5.6 COOL DX størrelse 80 effektvariant Opstartsrapport 7 Forbehold for ændringer.

3 . Oversigt.. Generelt Kølemaskine CoolDX CoolDX er en komplet kølemaskine til komfortkøling i luftbehandlingssystemer. Alle komponenter er køleteknisk og elektrisk færdigkoblet og samlet i et fælles kabinet. Paneler i sandwich-konstruktion bestående af galvaniseret yderplade (0,7 mm), synlige dele malet (NCS S005- Y30R), inderplade ( mm) i aluzink og mellemliggende isolering (50 mm) af ekspanderet polyuretan. Køleflade og kondensator er opbygget af kobberrør og profilerede aluminiumslameller, kabinettet er udført i varmforzinket stålplade. Maskinerne er prøvekørt før levering. COOL DX fås i 9 effektvarianter fordelt på syv fysiske størrelser, passende til GOLD størrelse Kompressorer Kompressoren i kølemaskinen COOL DX er af typen scrollkompressor og/eller rotationskompressor. 00% direkte virkende system CoolDX har et 00% direkte virkende system. På den kolde side er der en fordampningsflade til direkte fordampning af kølemediet, og på den varme side er der en kondensatorflade. Kølemedie CoolDX har to kølemediekredse, der er adskilt fra hinanden. Kølemediet er R40A. Kølemediekredsene er fyldt ved levering. Dette kølemedie har ifølge den aktuelle viden ingen indflydelse på ozonlaget, og der er på nuværende tidspunkt ingen kendte nært forestående restriktioner. Kølemediemængde Se afsnit 9, Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er rapporteringspligt til den lokale tilsynsmyndighed, hvis den samlede påfyldningsmængde overstiger 0 kg. Årlig kontrol Årlig kontrol ved et godkendt kontrolorgan er påkrævet, hvis kølemediemængden i kølemaskinen overstiger 3 kg. Årlig kontrol skal udføres for samtlige CoolDX, undtagen størrelse 08, effektvariant. Kvalitetssystem ISO 900 og miljøstyringssystem ISO 400 Swegon arbejder seriøst med et certificeret kvalitetssystem ifølge ISO 900 og et certificeret miljøstyringssystem ifølge ISO 400. Forbehold for ændringer. 3

4 . Funktionsprincip FD IPL VET FD IPL VET COND Kondensator VSH Overtryksbeskyttelse VSH Overtryksbeskyttelse B- Højtryksføler B- Lavtryksføler B- Højtryksføler B- Lavtryksføler BP- Højtrykspressostat, alarmgivende BP- Højtrykspressostat, alarmgivende M Kompressor M Kompressor M3 Kompressor (kun str. 80 eff.var. 3) VSL Lavtryksbeskyttelse VSL Lavtryksbeskyttelse EVAP Fordamper VET Ekspansionsventil med termostat VET Ekspansionsventil med termostat IPL Skueglas, kølemediekreds IPL Skueglas, kølemediekreds FD Filtertørrer FD Filtertørrer Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden. Kredsene er forsynet med hver sin kondensator af lameltypen, fordamper af lameltypen og kompressor. De to kompressorer har forskellig kapacitet, hvilket giver mulighed for regulering i 3 trin. Det gasformige kølemedie komprimeres af kompressor M og M og føres derefter til kondensator COND, hvor det køles ned af udsugningsluften og kondenseres til væskeform. 4 COND EVAP VSH M VSL HP BP- HP B- LP VSH B- VSL M HPBP- HP B- M3 LP B- Det væskeformige kølemedie føres gennem ekspansionsventil VET og VET, trykket og temperaturen reduceres. Fra ekspansionsventilerne fortsætter kølemediet videre til fordamper EVAP, hvor det fordamper og afkøler friskluften. Efter fordamper EVAP føres det fordampede kølemedie videre til sugesiden af kompressorerne for at blive komprimeret igen. Regulering Køleeffekten reguleres i tre trin binært, ved at en eller to kompressorer er i drift. Kølekompressorer styres fra GOLD-aggregatet via relæer på IQnomic Plus-modulet monteret i CoolDX. Trin : Ved kølebehov starter kompressor M. Trin : Ved yderligere kølebehov starter kompressor M, samtidig med at kompressor M standser. Indstillelig tidsforsinkelse (trintid 300 sekunder) sikrer, at kompressor M ikke starter før, kompressor M giver fuld kapacitet. Trin 3: Ved yderligere kølebehov genstartes kompressor M og køres samtidig med kompressor M. Dette tredje køletrin forsinkes også af den indstillede tidsforsinkelse, og genstartstiden (300 sekunder) for kompressor M skal endvidere være udløbet. Ved reduceret kølebehov med efterfølgende trinvis reduktion forekommer der ingen forsinkelse mellem kompressorerne. Genstartstid (300 sekunder) for kompressor M skal være udløbet, hvis den skal kunne starte igen på trin efter at have kørt på trin 3. Når en af kompressorerne har været stoppet, skal genstartstiden udløbe, inden genstart kan ske. Genstartstiden regnes fra en start til næste start. Lav-/højtryksføler B/B måler systemets tryk for at styresystemet kan sikre, at disse er inden for de fastlagte grænser. Hvis trykket i kølekredsen bliver for lavt, eller hvis trykket i kondensatorkredsen bliver for højt, standses kompressoren, og teksten TRYKBEGRÆNSNING vises i GOLD-aggregatets håndterminal. Når genstartstiden er udløbet, forsøger kompressoren at genstarte. Hvis trykket stiger yderligere, udløses højtrykspressostat BP- henholdsvis BP- og standser GOLD-aggregatet og kølemaskinen CoolDX. Alarm 64 og 65 vises i GOLD-aggregatets håndterminal. Pressostaterne BP- og BP- tilbagestilles manuelt ved at trykke på den knap, der er placeret under beskyttelseskappen på pressostatens overside. Dette er muligt uden at afmontere beskyttelseskappen. Forbehold for ændringer.

5 Sikkerhedsinstruktioner. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Sikkerhedsafbryderen er placeret på kølemaskinens inspektionsside. Sikkerhedsafbryderen må ikke bruges til start eller stop af kølemaskinen. Sørg for, at CoolDX er slukket ved at stoppe luftbehandlingsaggregatet eller ved midlertidigt at slukke for kølemaskinen via håndterminalen, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Når dette er gjort, kan strømmen afbrydes på sikkerhedsafbryderen. For at det skal være muligt at åbne inspektionsdøren, skal sikkerhedsafbryderen være slukket. Bemærk! Slå altid fra på sikkerhedsafbryderen ved servicearbejde, medmindre andet angives i den pågældende instruktion.. Risici Advarsel Advarsel Maskinens inspektionsdør må ikke åbnes, når GOLDaggregatet er i drift. Døren kan springe op og forårsage personskade. (For at det skal være muligt at åbne maskinens inspektionsdør skal sikkerhedsafbryderen på COOL DX være slukket)..3 Eludstyr Maskinens eludstyr er monteret i et separat elskab inden for en af inspektionsdørene..4 Autorisationskrav Elinstallationen af maskinen må kun foretages af en autoriseret elektriker. Indgreb i eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et godkendt kølefirma. Andre indgreb i maskinen bør kun udføres af servicepersonale uddannet af Swegon..5 Mærkater Typeskilt med typebetegnelse, serienummer, kølemediemængde m.v. sidder på maskinens dør. Ved indgreb: Kontroller, at spændingen til kølemaskinen er afbrudt. Typebetegnelse: GOLD-størrelse COOL DX-aa-D-c-d-e-f-g Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikke-autoriseret personale, når der er gas under højt tryk i kredsen. Effektvariant Risikoområder ifm. kølemediet Risikoområdet ifm. kølemediet er i princippet i hele kølemaskinen. For håndtering ved lækage, se afsnit 7.. Anvendt kølemedie er R 40A. Forbehold for ændringer. 5

6 3 Installation 3. Aflæsning/transport Bemærk! Al transport skal ske med kølemaskinen i horisontal position. 3.. Håndtering med truck 3. Opstilling Kølemaskinen COOL DX placeres et passende sted. Der skal være tilstrækkelig plads ved sikkerhedsafbryderen/hovedafbryderen, så de kan betjenes i henhold til gældende elforskrifter. Maskinen kan stilles med bagsiden mod en væg, men for at lette eventuel service af den bageste kompressor anbefales en afstand på ca. meter. Advarsel Højt tyngdepunkt! Løft kølemaskinen forsigtigt. 3.. Håndtering med kran Anbring to tovspredere på kølemaskinens overside og to på undersiden af pallen eller under kølemaskinen, og løft i pallen (eller i kølemaskinen hvis pallen ikke skal medfølge). Se skitsen. 6 Forbehold for ændringer.

7 3.3 Installationsprincipper Kølemaskine COOL DX placeres mod GOLD-aggregatets friskluft- og afkastside, se skitsen. COOL DX kan også installeres fritstående. Hvis dette er tilfældet, skal COOL DX bestilles som variant med tilslutningsgavle. Kølemaskine CoolDX er tilpasset i dimensioner og kapacitet for tilslutning til luftbehandlingsaggregat GOLD størrelse For en fortegnelse over effektstørrelser af kølemaskiner, der er tilpasset til den enkelte aggregatstørrelse, se afsnit 0, Generelle tekniske data. CoolDX 08 Højreudførelse Venstreudførelse CoolDX -80 Højreudførelse Køleflade nedre plan/gold ventilatorplacering Køleflade øvre plan/gold ventilatorplacering Venstreudførelse Køleflade øvre plan/gold ventilatorplacering Køleflade nedre plan/gold ventilatorplacering Udluft Tilluft Fraluft Afkastluft Forbehold for ændringer. 7

8 3.3. Højdetilpasning til GOLD/vandlås CoolDX størrelse 08 I kombination med GOLD RX 08 Konstruktionen af GOLD-aggregatet gør det nødvendigt at placere det på et stativ eller en form for fundament for at kunne åbne inspektionsdørene. Stativ fås som tilbehør. Et tilsvarende stativ fås også som tilbehør til CoolDX. Stativerne er højdetilpasset til hinanden og giver også mulighed for evt. vandlås i nedre plan (højreudførelse). I kombination med GOLD PX 08 Luftbehandlingsaggregatet leveres på et 80 mm højt fundament. Et tilsvarende fundament fås også som tilbehør til CoolDX. Fundamenterne er højdetilpasset til hinanden og giver også mulighed for evt. vandlås i nedre plan (højreudførelse). CoolDX størrelse -40 Luftbehandlingsaggregat GOLD og kølemaskine CoolDX leveres med en 00 mm høj bundbjælke. Gælder ved køleflade i nedre plan: Ved vandlås (tilbehør) skal GOLD-aggregatet og kølemaskinen hæves mindst 50 mm for at give plads til vandlåsen. Dette gøres nemt med tilbehørets justerbare støttefødder. CoolDX størrelse Luftbehandlingsaggregat GOLD og kølemaskine CoolDX leveres med en 00 mm høj bundbjælke og 00 mm høje støttefødder. Støttefødderne kan fjernes eller bibeholdes. Gælder ved køleflade i nedre plan: Ved vandlås (tilbehør) skal GOLD-aggregatet og kølemaskine CoolDX hæves mindst 50 mm - ud over bundbjælken - for at give plads til vandlåsen. Dette gøres nemt ved at lade de fabriksmonterede støttefødder blive siddende. Man kan også fjerne dem og montere justerbare støttefødder (tilbehør). 8 Forbehold for ændringer.

9 3.3. Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX, størrelse 08- Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen tilsluttes direkte til aggregat ved hjælp af medfølgende skrue + formonteret nittemøtrik og stk. ekspanderlåse, se figur. Kølemaskinen låses til aggregatet fra aggregatets inspektionslåge. Det kan være nødvendigt at afmontere ventilatorindsats eller filterkassetter for at få adgang til ekspanderlås. Ekspanderlås Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af skrue og formonteret nittemøtrik. Forbehold for ændringer. 9

10 3.3.3 Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX str Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen kobles direkte til GOLD-aggregatet ved hjælp af medfølgende skruer (4 stk.) + formonterede nittemøtrikker. Alternativ Hvis der er plads til at arbejde fra anlæggets bagside, er det lettest at låse kølemaskinen til GOLD-aggregatet i bagkanten via udvendig montering, se skitse. I forkanten låses kølemaskinen fra GOLD-aggregatets inspektionslåge, se skitse 3. Alternativ Kølemaskinen låses til GOLD-aggregatet i bagkanten via indvendig montering, se skitse. Afmontering af ventilatorindsats og filterkassetter er påkrævet. Låsning i bagkanten Alternativ, udvendig montering Skitse I forkanten låses kølemaskinen fra GOLD-aggregatets inspektionslåge, se skitse 3. GOLD-aggregatet, bagside Dæksel og isolering afmonteres, kølemaskinen låses til GOLD-aggregatet ved hjælp af den medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik. Dæksel og isolering genmonteres. Kølemaskine COOL DX, bagside Alternativ, indvendig montering Skitse Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. Låsning i forkanten Skitse 3 Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. 0 Forbehold for ændringer.

11 3.3.4 Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX størrelse Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen kobles direkte til GOLD-aggregatet ved hjælp af medfølgende skruer (4 stk.) + formonteret nittemøtrik, se skitse. Det kan være nødvendigt at afmontere filterkassetter. Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. Forbehold for ændringer.

12 3.3.5 Fritstående COOL DX Variant med tilslutningsgavl skal vælges. Kanaler tilsluttes mellem GOLD-aggregatet og COOL DXaggregatet, se afsnit 3.3 Installationsprincip. Nipler i mellemplan Samlenippel Blå slange Hvid slange Afhængigt af afstanden mellem GOLD-aggregatet og COOL DX-aggregatet kan det være nødvendigt at forlænge kommunikationskabel og slanger (indgår ikke i leverancen). Trykføler CoolDX GOLD Udsugningsventilator Eksisterende slanger til måling af filtertrykfald i GOLD Indblæsningsfilter Tilluftfilter i GOLD-aggregatet skal afmonteres og flyttes til kølemaskine COOL DX. Slanger til måling af lufttrykfaldet over indblæsningsfilteret i CoolDX leveres sammen med kølemaskinen. De er tilsluttet i CoolDX fra fabrikken. De skal dog tilsluttes til GOLD-aggregatets filterslanger til trykfaldsmåling over indblæsningsfilteret. Træk slanger fra COOL DX til GOLD-aggregatets fraluftventilator. Afmonter eksisterende slanger til måling af filtertrykfald fra niplerne i GOLD-aggregatets mellemplan. For at forhindre lækage skal niplerne tætnes i mellemplan på en hensigtsmæssig måde. OBS! Afmonter ikke slangerne på trykføleren. Niplerne på trykføleren kan blive beskadiget. Saml den blå slange fra CoolDX med den blå slange fra GOLD-aggregatets trykføler ved hjælp af de medleverede samlenipler. Gør det samme med de hvide slanger. Se skitsen. OBS! Der findes andre varianter end den, der er vist på skitsen, se afsnit 3.3 Installationsprincip. Anbring slangerne på en sikker måde ved hjælp af f.eks. kabelbånd. Forbehold for ændringer.

13 4 Eltilslutning Bemærk! Der kræves en autoriseret elektriker til installationen. 4. Strømtilslutning Indgående strømforsyning skal være 4-ledersystem (størrelse 60-3, 80- og 80-3) eller 5-ledersystem (øvrige størrelser), 400 V. Ved dimensioneringen af kablet til strømforsyning skal der tages hensyn til den omgivende temperatur, og hvordan kablet skal lægges. Størrelse 08-40, 60-/ Åbn inspektionsdøren foran el-skabet. Åbn el-skabets dør. Indgående kabel til strømforsyning trækkes gennem forboret hul på kølemaskinens dækpanel (medfølgende kabelgennemføring monteres), gennem kompressorrum og kabelgennemføring til el-skabet. Kablet lægges på en sikker måde. Sørg for, at kablet ikke berører kompressorer eller andre dele, da overflader kan være varme eller vibrere. 4. Tilslutning af kommunikationskabel Der kræves kun en kommunikationsledning for at overføre information mellem CoolDX- og GOLD-styreenhederne. Driftsstatus og øvrig information indhentes i GOLD-aggregatets håndterminal. Kommunikationskabel er tilsluttet i COOL-DK-maskinens el-udstyr og trukket til COOL-DX-maskinens yderside, hvor det er fast rullet sammen. Anbring kommunikationskablet på en sikker måde fra CoolDX til GOLD-aggregats tilslutningspanel. Installation Gold Kommunikationskablet skal tilsluttes til et af busstikkene på styreenheden, se indringet område på skitsen. Indgående strømforsyning tilsluttes på sikkerhedsafbryderen i el-skabet, se illustration. Klemmen til indgående jord sidder lige i nærheden af sikkerhedsafbryderen. Se afsnit 0 Tekniske data. Størrelse 60-3, 80 Afmonter dækslet på den udvendige sikkerhedsafbryder. Anvend et af hullerne i den aflange gummibeklædte kabelgennemføring på bagsiden af styreskabets tilslutningspanel for at føre kablet ind til styreenheden, se skitsen. Indgående strømforsyning tilsluttes på sikkerhedsafbryderen, se skitse. Klemmen til indgående jord sidder lige i nærheden af sikkerhedsafbryderen. Se afsnit 0 Tekniske data. Sikkerhedsafbryderens blok. Her foretages strømtilslutning Skub lidt til kabelgennemføringen, så kommunikationskablet kan komme igennem. Tilslut kablet til et valgfrit busstik på styreenheden. Justér kabellængden i styreskabet og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen i korrekt position igen. Temperaturfølere for funktionerne udekompensation, køletrinblokering, køleforcering, sommernatskøling, COOL DX komfortstyring og pumpestyring for varmeflade er monteret som standard Fabriksmonterede kabler Forbehold for ændringer. 3

14 0 P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 5 Idriftsætning 5. Forberedelser 5.. Inden første opstart Strømforsyningen skal være tilsluttet. Kommunikationskablet til GOLD-aggregatet skal være tilsluttet en af de tilslutninger, der er mærket Internal EIA-485. Kontroller, at alle sikringer og motorafbrydere er slået til. Kontroller, at funktionsomskifteren på IQnomic Plusmodulet er indstillet i henhold til afsnit 3. Opstartsprotokol. GOLD-aggregatets styresystem har en forprogrammeret fabriksindstilling, så kølemaskinen er køreklar, når grundindstillingerne er foretaget. Funktion for CoolDX skal aktiveres, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning for håndtering af menuer i håndterminalen. 5.. Opstart Kontrollér, at lysdiode L på IQnomic Plus-modulet lyser med fast lys (strømforsyning 4 V), og at lysdiode L blinker (kommunikation). Kontroller i GOLD-aggregatets håndterminal, at aggregatets kølefunktion (under driftstilstand) er indstillet på autodrift, og at kølereguleringen er indstillet på CoolDX økonomi eller CoolDX komfort. Gå via GOLD-aggregatets håndterminal til manuel testmenu, se GOLD-aggregatets drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Navigér til CoolDX. Kontrol: Start én kompressor ad gangen. Hvis en kompressor ikke starter, udløses en alarm. For COOL DX er rotationsretningen for kompressorer vigtig, se afsnit 5..4 Fasefølgevagt. Sæt kompressorerne til 0 (stop). Gå tilbage til hovedmenuen. CoolDX er nu driftsklar og vil starte ved kuldebehov Trykføler Kølemaskinen har to trykfølere i hver kølekreds, en til lavtryk og en til højtryk. Når driftstrykket i én af kredsene ligger uden for grænseværdien, standses den pågældende kompressor. Teksten CoolDX TRYKBEGRÆNSNING vises i håndterminalen, indtil trykket er kommet indenfor grænseværdien igen. Kompressoren aktiveres igen, når genstartstiden er udløbet. Indstillinger for trykføler: Værdi Indstillingsområde Fabriksindstilling Kompressor Lavtryk begrænsning -0 bar 7 bar Lavtryk alarmgrænse -0 bar 3,5 bar Højtryk begrænsning 5-50 bar 37 bar Højtryk alarmgrænse 5-50 bar 40 bar 4 Kompressor Lavtryk begrænsning -0 bar 7 bar Lavtryk alarmgrænse -0 bar 3,5 bar Højtryk begrænsning 5-50 bar 37 bar Højtryk alarmgrænse 5-50 bar 40 bar 5..4 Fasefølgevagt COOL DX er udstyret med en fasefølgevagt for kompressorer (ikke størrelse 08 effektvariant ). Fasefølgevagten er monteret i el-boksen, se skitse. Ved forkert fasefølge udløses alarm Afhjælpning af forkert fasefølge Advarsel Må kun udføres af en autoriseret elektriker eller uddannet servicepersonale. Stop CoolDX ved at vælge LUKKET i menuen INDSTIL- LINGER. Sæt sikkerhedsafbryderen i position OFF på CoolDX. Afbryd strømforsyningen til CoolDX. Bemærk! L-L-L3 Kontroller ved måling, at den indgående strømforsyning til CoolDX er afbrudt. Byt om på to faser på det indgående forsyningskabel for at få korrekt fasefølge (rotationsretning). Tilslut strømforsyningen til CoolDX. Sæt sikkerhedsafbryderen i position ON. Start CoolDX som opstart, se afsnit Alarm For alarmbeskrivelse, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Når lysdiode lyser, er fasefølgen korrekt. Når lysdiode lyser, er spændingen tilsluttet. L-L-L3 Forbehold for ændringer.

15 7 vedligeholdelse 7. Rengøring Indvendig rengøring af maskinen udføres ved behov med støvsuger og en fugtig klud. Kontrol bør ske mindst to gange om året. 7. Håndtering af kølemedie Anvendt kølemedie er R 40A. Ved levering er kølemediekredsen færdigfyldt. Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikke-autoriseret personale, når der er gas under højt tryk i kredsen. Indgreb i eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et godkendt kølefirma. CoolDX er forsynet med en sikkerhedsventil mod højt tryk ved høj temperatur forårsaget af f.eks. brand. Bemærk! Påfyldning af kølemedie skal ske i overensstemmelse med kølemedieproducentens anbefalinger. Undgå direkte hudkontakt med kølemedie og smøreolie. Brug tætsluttende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker samt dækkende arbejdsbeklædning. Sørg for ventilation/punktudsugning. Ved øjenkontakt Skyl øjet med øjenbruser (eller med lunkent vand) i 0 minutter. Søg læge. Ved hudkontakt Vask omhyggeligt med sæbe og lunkent vand. Ved frostskade Søg læge. Bemærk! Ved eventuel lækage af kølemediet, kontakt Swegon Service. Advarsel Hvis kølemediet kommer i kontakt med ild eller på anden måde opvarmes kraftigt, kan der dannes giftige gasser. 7.3 Årlig kontrol Årlig kontrol ved et godkendt kontrolorgan er påkrævet, hvis kølemediemængden i kølemaskinen overstiger 3 kg, se afsnit 0. Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er kun rapporteringspligt til den lokale tilsynsmyndighed, hvis den samlede påfyldningsmængde i virksomheden overstiger 0 kg. 7.4 Service Kun servicepersonale uddannet af Swegon bør udføre indgreb i maskinen. Forbehold for ændringer. 5

16 8 FEJL- OG LÆKAGESØGNING 8. Fejlsøgningsskema Symptom Mulig årsag Handling Kompressor ikke i drift For lav køleeffekt Kompressor afbryder, fordi lavtryksføler måler en for lav værdi Kompressor afbryder, fordi højtryksføler måler en for høj værdi Kraftig rimdannelse på fordamperen. Spændingen er afbrudt. Forkert fasefølge. Kompressoren er afbrudt på sikkerhedskredsen. Defekt kompressor. Spændingen er afbrudt. Forkert fasefølge. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Termostat/reguleringsanordning forkert indstillet eller defekt. For lidt kølemedium. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Ekspansionsventil defekt Lavtryksføler defekt. Ingen eller for lille luftmængde over kondensator. For høj afkastlufttemperatur. Højtryksføler defekt. Defekt eller forkert indstillet ekspansionsventil. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Kontrollér styre-/driftsafbryderen. Kontrollér sikringer. Kontrollér og skift fasefølge. Kontrollér og nulstil, hvis det er nødvendigt. Udskift kompressoren. Kontrollér styre-/driftsafbryderen. Kontrollér sikringer. Kontrollér og skift fasefølge. Kontrollér luftmængden. JJustér indstillingen eller udskift defekte komponenter. Anlægget lækker. Tætn det, og påfyld kølemedium. Kontrollér luftmængden. Kontrollér, udskift. Kontrollér, udskift. Kontrollér luftmængden. Kontrollér temperatur på afkastluften. Kontrollér, udskift. Kontrollér, justér eller udskift. Kontrollér luftmængden. 8. Lækagesøgning Der bør foretages forebyggende lækagesøgning på anlægget mindst én gang årligt. Lækagesøgningen skal dokumenteres. Hvis køleanlægget lækker, viser dette sig i første omgang i form af forringet køleeffekt, eller ved større lækager ved at anlægget slet ikke fungerer. Ved mistanke om lækage af kølemedium skal kølemediestanden kontrolleres via skueglasset, som sidder i kølemaskinens væskeledning. Hvis det bobler kontinuerligt og kraftigt i skueglasset, og kølemaskinen giver en mærkbart lavere effekt, er det sandsynligt, at der er en lækage. Bobler ved opstart, drift ved reduceret effekt eller normal drift behøver ikke at være tegn på, at der er for lidt kølemedium. Hvis der er bobler i skueglasset, og anlægget giver en mærkbart lavere effekt, skal du tilkalde relevant service. OBS! Indgreb i kølemediesystemet må kun udføres af et godkendt kontrolorgan (virksomhed med relevant godkendelse). 6 Forbehold for ændringer.

17 9 mål COOL DX 08 ) ) M Størrelse L B H M Kanaltilslutning ) Ø 400 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 6 ) Tilslutningsgavl valgfri. COOL DX ) ) M Størrelse L B H K M Kanaltilslutning ) Ø 500 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 6 50 K ) Tilslutningsgavl valgfri. 50 COOL DX 0, 30, 40, 60, 80 ) ) M Størrelse L B H K M Kanaltilslutning ) x x x x x 000 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 50 K ) Tilslutningsgavl valgfri. 50 Størrelse 60 og 80: Leveres med 00 mm høje stilleskruer. Kan fjernes eller bibeholdes, når aggregatet er monteret. Der findes udtag til justerbar stilleskrue. Forbehold for ændringer. 7

18 0 Generelle tekniske data Kølesystem CoolDX COOL DX Nom. luftmængde Min. luftmængde Nom. køleeffekt Nom. effektbehov Kølemedium (kg) Vægt ekskl. tilsl. Vægt af evt. tilslutningsgavl Størrelse Effektvariant (m 3 /s) (m 3 /s) ) (kw) (kw) Kreds Kreds Strømforsyning gavl (kg) 3) (kg) 08 0,55 0, 9,8,39,9,33 3-faset, 400 V, 6 A ,70 0,3 3,9 4,33,9,33 3-faset, 400 V, 0 A 5 8 0,85 0,35 5,4 3,95,5,80 3-faset, 400 V, 0 A 60 0,05 0,4 0,9 6,53,5,80 3-faset, 400 V, 3 A , 0,45 5,4 4,06,8,80 3-faset, 400 V, 5 A 43 0/3,3 0,5 3,3 5,73,8,57 3-faset, 400 V, 3 A 83 0/3 3,6 0,6 3,0 9,5,5,80 3-faset, 400 V, 40 A 34 0/3 30,8 0,7 5,0 6,33,80,45 3-faset, 400 V, 3 A 3 /7,0 0,8 35,8 9,34 3,48 3,74 3-faset, 400 V, 3 A 374 /7 3,4,0 46, 3,5 3,48 3,85 3-faset, 400 V, 50 A 44 /7 40,9, 38,6 8,40 3,34 4,5 3-faset, 400 V, 3 A 468 8/ 3,,3 48,4,3 3,40 4,7 3-faset, 400 V, 50 A 476 8/ 3 3,6,5 67,0 7,5 5,85 5,08 3-faset, 400 V, 63 A 59 8/ ,9 4, 5,0,5,6,0 56, 66,7 97,5,8 7, 6,3 5,4 5,38 ) 6,60 6,03 6,30 ) 8, 3-faset, 400 V, 50 A 3-faset, 400 V, 63 A 3-faset, 400 V, 80 A , 6,0 7,0,0,4,8 67,0 96,5 34,0 3,3 4,8 36,4 6,60 ) 6,49 ) 9, 8, ) 9,00 ),84 3-faset, 400 V, 50 A 3-faset, 400 V, 80 A 3-faset, 400V, 0 A ) Ved udetemperatur på 6 C 50% RH (effektvariant ), 7 C 50% RH (effektvariant ) eller 8 C 50% RH (effektvariant 3), og fralufttemperatur 6 C. ) Foreløbige data. 3) Den første vægt gælder for en lille tilslutningsgavl, den anden vægt gælder for en stor tilslutningsgavl. COOL DX kan leveres helt uden tilslutningsgavle eller med maks. små og store tilslutningsgavle afhængigt af den valgte variant. Dimensionering Mange faktorer indvirker på, hvilken størrelse kølemaskine der er påkrævet. CoolDX er konstrueret til mange forskellige forhold. For korrekt dimensionering henvises til aggregatvalgsprogrammet ProUnit. 8 Forbehold for ændringer.

19 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 Eludstyr Eludstyret i CoolDX er placeret inde bag inspektionsdøren. For skematisk beskrivelse, se skitsen. Størrelse 08, effektvariant Størrelse 08 effektvariant, størrelse, 0 samtlige effektvarianter og størrelse 30 effektvariant 3 4 L-L-L Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. IQnomic Plus, styreenhed. 4. Sikringer kompressor. 5. Sikringer kompressor. 6. Styresikring. 7. Sikkerhedsafbryder.. Fasefølgevagt.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. IQnomic Plus, styreenhed. 5. Motorafbryder, kompressor 6. Sikringer kompressor. 7. Styresikring. 8. Sikkerhedsafbryder. Størrelse 30 effektvariant og 3, størrelse 40 samtlige effektvarianter, størrelse 60 effektvariant og, størrelse 80 effektvariant Størrelse 60 effektvariant 3, størrelse 80 effektvariant 4 6 L-L-L3 5 3 L-L-L Fasefølgevagt.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. IQnomic Plus, styreenhed. 5. Motorafbryder, kompressor 6. Motorafbryder, kompressor 7. Styresikring. 8. Sikkerhedsafbryder (ikke str. 60-/ og 80-).. Transformer.. Styresikring. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. Fasefølgevagt. 5. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 6. IQnomic Plus, styreenhed. 7. Motorafbryder, kompressor 8. Motorafbryder, kompressor 9. Sikringer kompressor. Forbehold for ændringer. 9

20 0 P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 Størrelse 80 effektvariant 3 7 L-L-L Transformer.. Tidsrelæ. 3. Fasefølgevagt. 4. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 5. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 6. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor IQnomic Plus, styreenhed. 8. Motorafbryder, kompressor. 9. Motorafbryder, kompressor. 0. Motorafbryder, kompressor 3.. Styresikring. 0 Forbehold for ændringer.

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere