KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80"

Transkript

1 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse Dokumentets originalsprog er svensk

2 Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner 5. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder 5. Risici 5.3 Eludstyr 5.4 Autorisationskrav 5.5 Mærkater 5 3 Installation 6 3. Aflæsning/transport Håndtering med truck Håndtering med kran 6 3. Opstilling Installationsprincipper Højdetilpasning til GOLD/vandlås Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX, størrelse Tilslutning til GOLD-aggregat, CoolDX størrelse Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX størrelse Fritstående COOL DX Indblæsningsfilter 4 Eltilslutning 3 4. Strømtilslutning 3 4. Tilslutning af kommunikationskabel 3 5 Idriftsætning 4 5. Forberedelser Inden første opstart Opstart Trykføler Fasefølgevagt Afhjælpning af forkert fasefølge 4 6 Alarm 4 7 Vedligeholdelse 5 7. Rengøring 5 7. Håndtering af kølemedie Årlig kontrol Service 5 8 Fejl- og lækagesøgning 6 8. Fejlsøgningsskema 6 8. lækagesøgning 6 9 Mål 7 0 Generelle tekniske data 8 Eludstyr 9 Internt strømskema. COOL DX størrelse 08 effektvariant. COOL DX størrelse 08 effektvariant og 3, størrelse og 0 alle effektvarianter og størrelse 30 effektvariant.3 COOL DX størrelse 30 effektvariant og 3, størrelse 40 alle effektvarianter og størrelse 60 effektvariant og 3.4 COOL DX størrelse 60 effektvariant 3 og størrelse 80 effektvariant 4.5 COOL DX størrelse 80 effektvariant 5.6 COOL DX størrelse 80 effektvariant Opstartsrapport 7 Forbehold for ændringer.

3 . Oversigt.. Generelt Kølemaskine CoolDX CoolDX er en komplet kølemaskine til komfortkøling i luftbehandlingssystemer. Alle komponenter er køleteknisk og elektrisk færdigkoblet og samlet i et fælles kabinet. Paneler i sandwich-konstruktion bestående af galvaniseret yderplade (0,7 mm), synlige dele malet (NCS S005- Y30R), inderplade ( mm) i aluzink og mellemliggende isolering (50 mm) af ekspanderet polyuretan. Køleflade og kondensator er opbygget af kobberrør og profilerede aluminiumslameller, kabinettet er udført i varmforzinket stålplade. Maskinerne er prøvekørt før levering. COOL DX fås i 9 effektvarianter fordelt på syv fysiske størrelser, passende til GOLD størrelse Kompressorer Kompressoren i kølemaskinen COOL DX er af typen scrollkompressor og/eller rotationskompressor. 00% direkte virkende system CoolDX har et 00% direkte virkende system. På den kolde side er der en fordampningsflade til direkte fordampning af kølemediet, og på den varme side er der en kondensatorflade. Kølemedie CoolDX har to kølemediekredse, der er adskilt fra hinanden. Kølemediet er R40A. Kølemediekredsene er fyldt ved levering. Dette kølemedie har ifølge den aktuelle viden ingen indflydelse på ozonlaget, og der er på nuværende tidspunkt ingen kendte nært forestående restriktioner. Kølemediemængde Se afsnit 9, Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er rapporteringspligt til den lokale tilsynsmyndighed, hvis den samlede påfyldningsmængde overstiger 0 kg. Årlig kontrol Årlig kontrol ved et godkendt kontrolorgan er påkrævet, hvis kølemediemængden i kølemaskinen overstiger 3 kg. Årlig kontrol skal udføres for samtlige CoolDX, undtagen størrelse 08, effektvariant. Kvalitetssystem ISO 900 og miljøstyringssystem ISO 400 Swegon arbejder seriøst med et certificeret kvalitetssystem ifølge ISO 900 og et certificeret miljøstyringssystem ifølge ISO 400. Forbehold for ændringer. 3

4 . Funktionsprincip FD IPL VET FD IPL VET COND Kondensator VSH Overtryksbeskyttelse VSH Overtryksbeskyttelse B- Højtryksføler B- Lavtryksføler B- Højtryksføler B- Lavtryksføler BP- Højtrykspressostat, alarmgivende BP- Højtrykspressostat, alarmgivende M Kompressor M Kompressor M3 Kompressor (kun str. 80 eff.var. 3) VSL Lavtryksbeskyttelse VSL Lavtryksbeskyttelse EVAP Fordamper VET Ekspansionsventil med termostat VET Ekspansionsventil med termostat IPL Skueglas, kølemediekreds IPL Skueglas, kølemediekreds FD Filtertørrer FD Filtertørrer Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden. Kredsene er forsynet med hver sin kondensator af lameltypen, fordamper af lameltypen og kompressor. De to kompressorer har forskellig kapacitet, hvilket giver mulighed for regulering i 3 trin. Det gasformige kølemedie komprimeres af kompressor M og M og føres derefter til kondensator COND, hvor det køles ned af udsugningsluften og kondenseres til væskeform. 4 COND EVAP VSH M VSL HP BP- HP B- LP VSH B- VSL M HPBP- HP B- M3 LP B- Det væskeformige kølemedie føres gennem ekspansionsventil VET og VET, trykket og temperaturen reduceres. Fra ekspansionsventilerne fortsætter kølemediet videre til fordamper EVAP, hvor det fordamper og afkøler friskluften. Efter fordamper EVAP føres det fordampede kølemedie videre til sugesiden af kompressorerne for at blive komprimeret igen. Regulering Køleeffekten reguleres i tre trin binært, ved at en eller to kompressorer er i drift. Kølekompressorer styres fra GOLD-aggregatet via relæer på IQnomic Plus-modulet monteret i CoolDX. Trin : Ved kølebehov starter kompressor M. Trin : Ved yderligere kølebehov starter kompressor M, samtidig med at kompressor M standser. Indstillelig tidsforsinkelse (trintid 300 sekunder) sikrer, at kompressor M ikke starter før, kompressor M giver fuld kapacitet. Trin 3: Ved yderligere kølebehov genstartes kompressor M og køres samtidig med kompressor M. Dette tredje køletrin forsinkes også af den indstillede tidsforsinkelse, og genstartstiden (300 sekunder) for kompressor M skal endvidere være udløbet. Ved reduceret kølebehov med efterfølgende trinvis reduktion forekommer der ingen forsinkelse mellem kompressorerne. Genstartstid (300 sekunder) for kompressor M skal være udløbet, hvis den skal kunne starte igen på trin efter at have kørt på trin 3. Når en af kompressorerne har været stoppet, skal genstartstiden udløbe, inden genstart kan ske. Genstartstiden regnes fra en start til næste start. Lav-/højtryksføler B/B måler systemets tryk for at styresystemet kan sikre, at disse er inden for de fastlagte grænser. Hvis trykket i kølekredsen bliver for lavt, eller hvis trykket i kondensatorkredsen bliver for højt, standses kompressoren, og teksten TRYKBEGRÆNSNING vises i GOLD-aggregatets håndterminal. Når genstartstiden er udløbet, forsøger kompressoren at genstarte. Hvis trykket stiger yderligere, udløses højtrykspressostat BP- henholdsvis BP- og standser GOLD-aggregatet og kølemaskinen CoolDX. Alarm 64 og 65 vises i GOLD-aggregatets håndterminal. Pressostaterne BP- og BP- tilbagestilles manuelt ved at trykke på den knap, der er placeret under beskyttelseskappen på pressostatens overside. Dette er muligt uden at afmontere beskyttelseskappen. Forbehold for ændringer.

5 Sikkerhedsinstruktioner. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Sikkerhedsafbryderen er placeret på kølemaskinens inspektionsside. Sikkerhedsafbryderen må ikke bruges til start eller stop af kølemaskinen. Sørg for, at CoolDX er slukket ved at stoppe luftbehandlingsaggregatet eller ved midlertidigt at slukke for kølemaskinen via håndterminalen, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Når dette er gjort, kan strømmen afbrydes på sikkerhedsafbryderen. For at det skal være muligt at åbne inspektionsdøren, skal sikkerhedsafbryderen være slukket. Bemærk! Slå altid fra på sikkerhedsafbryderen ved servicearbejde, medmindre andet angives i den pågældende instruktion.. Risici Advarsel Advarsel Maskinens inspektionsdør må ikke åbnes, når GOLDaggregatet er i drift. Døren kan springe op og forårsage personskade. (For at det skal være muligt at åbne maskinens inspektionsdør skal sikkerhedsafbryderen på COOL DX være slukket)..3 Eludstyr Maskinens eludstyr er monteret i et separat elskab inden for en af inspektionsdørene..4 Autorisationskrav Elinstallationen af maskinen må kun foretages af en autoriseret elektriker. Indgreb i eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et godkendt kølefirma. Andre indgreb i maskinen bør kun udføres af servicepersonale uddannet af Swegon..5 Mærkater Typeskilt med typebetegnelse, serienummer, kølemediemængde m.v. sidder på maskinens dør. Ved indgreb: Kontroller, at spændingen til kølemaskinen er afbrudt. Typebetegnelse: GOLD-størrelse COOL DX-aa-D-c-d-e-f-g Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikke-autoriseret personale, når der er gas under højt tryk i kredsen. Effektvariant Risikoområder ifm. kølemediet Risikoområdet ifm. kølemediet er i princippet i hele kølemaskinen. For håndtering ved lækage, se afsnit 7.. Anvendt kølemedie er R 40A. Forbehold for ændringer. 5

6 3 Installation 3. Aflæsning/transport Bemærk! Al transport skal ske med kølemaskinen i horisontal position. 3.. Håndtering med truck 3. Opstilling Kølemaskinen COOL DX placeres et passende sted. Der skal være tilstrækkelig plads ved sikkerhedsafbryderen/hovedafbryderen, så de kan betjenes i henhold til gældende elforskrifter. Maskinen kan stilles med bagsiden mod en væg, men for at lette eventuel service af den bageste kompressor anbefales en afstand på ca. meter. Advarsel Højt tyngdepunkt! Løft kølemaskinen forsigtigt. 3.. Håndtering med kran Anbring to tovspredere på kølemaskinens overside og to på undersiden af pallen eller under kølemaskinen, og løft i pallen (eller i kølemaskinen hvis pallen ikke skal medfølge). Se skitsen. 6 Forbehold for ændringer.

7 3.3 Installationsprincipper Kølemaskine COOL DX placeres mod GOLD-aggregatets friskluft- og afkastside, se skitsen. COOL DX kan også installeres fritstående. Hvis dette er tilfældet, skal COOL DX bestilles som variant med tilslutningsgavle. Kølemaskine CoolDX er tilpasset i dimensioner og kapacitet for tilslutning til luftbehandlingsaggregat GOLD størrelse For en fortegnelse over effektstørrelser af kølemaskiner, der er tilpasset til den enkelte aggregatstørrelse, se afsnit 0, Generelle tekniske data. CoolDX 08 Højreudførelse Venstreudførelse CoolDX -80 Højreudførelse Køleflade nedre plan/gold ventilatorplacering Køleflade øvre plan/gold ventilatorplacering Venstreudførelse Køleflade øvre plan/gold ventilatorplacering Køleflade nedre plan/gold ventilatorplacering Udluft Tilluft Fraluft Afkastluft Forbehold for ændringer. 7

8 3.3. Højdetilpasning til GOLD/vandlås CoolDX størrelse 08 I kombination med GOLD RX 08 Konstruktionen af GOLD-aggregatet gør det nødvendigt at placere det på et stativ eller en form for fundament for at kunne åbne inspektionsdørene. Stativ fås som tilbehør. Et tilsvarende stativ fås også som tilbehør til CoolDX. Stativerne er højdetilpasset til hinanden og giver også mulighed for evt. vandlås i nedre plan (højreudførelse). I kombination med GOLD PX 08 Luftbehandlingsaggregatet leveres på et 80 mm højt fundament. Et tilsvarende fundament fås også som tilbehør til CoolDX. Fundamenterne er højdetilpasset til hinanden og giver også mulighed for evt. vandlås i nedre plan (højreudførelse). CoolDX størrelse -40 Luftbehandlingsaggregat GOLD og kølemaskine CoolDX leveres med en 00 mm høj bundbjælke. Gælder ved køleflade i nedre plan: Ved vandlås (tilbehør) skal GOLD-aggregatet og kølemaskinen hæves mindst 50 mm for at give plads til vandlåsen. Dette gøres nemt med tilbehørets justerbare støttefødder. CoolDX størrelse Luftbehandlingsaggregat GOLD og kølemaskine CoolDX leveres med en 00 mm høj bundbjælke og 00 mm høje støttefødder. Støttefødderne kan fjernes eller bibeholdes. Gælder ved køleflade i nedre plan: Ved vandlås (tilbehør) skal GOLD-aggregatet og kølemaskine CoolDX hæves mindst 50 mm - ud over bundbjælken - for at give plads til vandlåsen. Dette gøres nemt ved at lade de fabriksmonterede støttefødder blive siddende. Man kan også fjerne dem og montere justerbare støttefødder (tilbehør). 8 Forbehold for ændringer.

9 3.3. Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX, størrelse 08- Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen tilsluttes direkte til aggregat ved hjælp af medfølgende skrue + formonteret nittemøtrik og stk. ekspanderlåse, se figur. Kølemaskinen låses til aggregatet fra aggregatets inspektionslåge. Det kan være nødvendigt at afmontere ventilatorindsats eller filterkassetter for at få adgang til ekspanderlås. Ekspanderlås Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af skrue og formonteret nittemøtrik. Forbehold for ændringer. 9

10 3.3.3 Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX str Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen kobles direkte til GOLD-aggregatet ved hjælp af medfølgende skruer (4 stk.) + formonterede nittemøtrikker. Alternativ Hvis der er plads til at arbejde fra anlæggets bagside, er det lettest at låse kølemaskinen til GOLD-aggregatet i bagkanten via udvendig montering, se skitse. I forkanten låses kølemaskinen fra GOLD-aggregatets inspektionslåge, se skitse 3. Alternativ Kølemaskinen låses til GOLD-aggregatet i bagkanten via indvendig montering, se skitse. Afmontering af ventilatorindsats og filterkassetter er påkrævet. Låsning i bagkanten Alternativ, udvendig montering Skitse I forkanten låses kølemaskinen fra GOLD-aggregatets inspektionslåge, se skitse 3. GOLD-aggregatet, bagside Dæksel og isolering afmonteres, kølemaskinen låses til GOLD-aggregatet ved hjælp af den medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik. Dæksel og isolering genmonteres. Kølemaskine COOL DX, bagside Alternativ, indvendig montering Skitse Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. Låsning i forkanten Skitse 3 Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. 0 Forbehold for ændringer.

11 3.3.4 Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX størrelse Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen kobles direkte til GOLD-aggregatet ved hjælp af medfølgende skruer (4 stk.) + formonteret nittemøtrik, se skitse. Det kan være nødvendigt at afmontere filterkassetter. Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. Forbehold for ændringer.

12 3.3.5 Fritstående COOL DX Variant med tilslutningsgavl skal vælges. Kanaler tilsluttes mellem GOLD-aggregatet og COOL DXaggregatet, se afsnit 3.3 Installationsprincip. Nipler i mellemplan Samlenippel Blå slange Hvid slange Afhængigt af afstanden mellem GOLD-aggregatet og COOL DX-aggregatet kan det være nødvendigt at forlænge kommunikationskabel og slanger (indgår ikke i leverancen). Trykføler CoolDX GOLD Udsugningsventilator Eksisterende slanger til måling af filtertrykfald i GOLD Indblæsningsfilter Tilluftfilter i GOLD-aggregatet skal afmonteres og flyttes til kølemaskine COOL DX. Slanger til måling af lufttrykfaldet over indblæsningsfilteret i CoolDX leveres sammen med kølemaskinen. De er tilsluttet i CoolDX fra fabrikken. De skal dog tilsluttes til GOLD-aggregatets filterslanger til trykfaldsmåling over indblæsningsfilteret. Træk slanger fra COOL DX til GOLD-aggregatets fraluftventilator. Afmonter eksisterende slanger til måling af filtertrykfald fra niplerne i GOLD-aggregatets mellemplan. For at forhindre lækage skal niplerne tætnes i mellemplan på en hensigtsmæssig måde. OBS! Afmonter ikke slangerne på trykføleren. Niplerne på trykføleren kan blive beskadiget. Saml den blå slange fra CoolDX med den blå slange fra GOLD-aggregatets trykføler ved hjælp af de medleverede samlenipler. Gør det samme med de hvide slanger. Se skitsen. OBS! Der findes andre varianter end den, der er vist på skitsen, se afsnit 3.3 Installationsprincip. Anbring slangerne på en sikker måde ved hjælp af f.eks. kabelbånd. Forbehold for ændringer.

13 4 Eltilslutning Bemærk! Der kræves en autoriseret elektriker til installationen. 4. Strømtilslutning Indgående strømforsyning skal være 4-ledersystem (størrelse 60-3, 80- og 80-3) eller 5-ledersystem (øvrige størrelser), 400 V. Ved dimensioneringen af kablet til strømforsyning skal der tages hensyn til den omgivende temperatur, og hvordan kablet skal lægges. Størrelse 08-40, 60-/ Åbn inspektionsdøren foran el-skabet. Åbn el-skabets dør. Indgående kabel til strømforsyning trækkes gennem forboret hul på kølemaskinens dækpanel (medfølgende kabelgennemføring monteres), gennem kompressorrum og kabelgennemføring til el-skabet. Kablet lægges på en sikker måde. Sørg for, at kablet ikke berører kompressorer eller andre dele, da overflader kan være varme eller vibrere. 4. Tilslutning af kommunikationskabel Der kræves kun en kommunikationsledning for at overføre information mellem CoolDX- og GOLD-styreenhederne. Driftsstatus og øvrig information indhentes i GOLD-aggregatets håndterminal. Kommunikationskabel er tilsluttet i COOL-DK-maskinens el-udstyr og trukket til COOL-DX-maskinens yderside, hvor det er fast rullet sammen. Anbring kommunikationskablet på en sikker måde fra CoolDX til GOLD-aggregats tilslutningspanel. Installation Gold Kommunikationskablet skal tilsluttes til et af busstikkene på styreenheden, se indringet område på skitsen. Indgående strømforsyning tilsluttes på sikkerhedsafbryderen i el-skabet, se illustration. Klemmen til indgående jord sidder lige i nærheden af sikkerhedsafbryderen. Se afsnit 0 Tekniske data. Størrelse 60-3, 80 Afmonter dækslet på den udvendige sikkerhedsafbryder. Anvend et af hullerne i den aflange gummibeklædte kabelgennemføring på bagsiden af styreskabets tilslutningspanel for at føre kablet ind til styreenheden, se skitsen. Indgående strømforsyning tilsluttes på sikkerhedsafbryderen, se skitse. Klemmen til indgående jord sidder lige i nærheden af sikkerhedsafbryderen. Se afsnit 0 Tekniske data. Sikkerhedsafbryderens blok. Her foretages strømtilslutning Skub lidt til kabelgennemføringen, så kommunikationskablet kan komme igennem. Tilslut kablet til et valgfrit busstik på styreenheden. Justér kabellængden i styreskabet og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen i korrekt position igen. Temperaturfølere for funktionerne udekompensation, køletrinblokering, køleforcering, sommernatskøling, COOL DX komfortstyring og pumpestyring for varmeflade er monteret som standard Fabriksmonterede kabler Forbehold for ændringer. 3

14 0 P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 5 Idriftsætning 5. Forberedelser 5.. Inden første opstart Strømforsyningen skal være tilsluttet. Kommunikationskablet til GOLD-aggregatet skal være tilsluttet en af de tilslutninger, der er mærket Internal EIA-485. Kontroller, at alle sikringer og motorafbrydere er slået til. Kontroller, at funktionsomskifteren på IQnomic Plusmodulet er indstillet i henhold til afsnit 3. Opstartsprotokol. GOLD-aggregatets styresystem har en forprogrammeret fabriksindstilling, så kølemaskinen er køreklar, når grundindstillingerne er foretaget. Funktion for CoolDX skal aktiveres, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning for håndtering af menuer i håndterminalen. 5.. Opstart Kontrollér, at lysdiode L på IQnomic Plus-modulet lyser med fast lys (strømforsyning 4 V), og at lysdiode L blinker (kommunikation). Kontroller i GOLD-aggregatets håndterminal, at aggregatets kølefunktion (under driftstilstand) er indstillet på autodrift, og at kølereguleringen er indstillet på CoolDX økonomi eller CoolDX komfort. Gå via GOLD-aggregatets håndterminal til manuel testmenu, se GOLD-aggregatets drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Navigér til CoolDX. Kontrol: Start én kompressor ad gangen. Hvis en kompressor ikke starter, udløses en alarm. For COOL DX er rotationsretningen for kompressorer vigtig, se afsnit 5..4 Fasefølgevagt. Sæt kompressorerne til 0 (stop). Gå tilbage til hovedmenuen. CoolDX er nu driftsklar og vil starte ved kuldebehov Trykføler Kølemaskinen har to trykfølere i hver kølekreds, en til lavtryk og en til højtryk. Når driftstrykket i én af kredsene ligger uden for grænseværdien, standses den pågældende kompressor. Teksten CoolDX TRYKBEGRÆNSNING vises i håndterminalen, indtil trykket er kommet indenfor grænseværdien igen. Kompressoren aktiveres igen, når genstartstiden er udløbet. Indstillinger for trykføler: Værdi Indstillingsområde Fabriksindstilling Kompressor Lavtryk begrænsning -0 bar 7 bar Lavtryk alarmgrænse -0 bar 3,5 bar Højtryk begrænsning 5-50 bar 37 bar Højtryk alarmgrænse 5-50 bar 40 bar 4 Kompressor Lavtryk begrænsning -0 bar 7 bar Lavtryk alarmgrænse -0 bar 3,5 bar Højtryk begrænsning 5-50 bar 37 bar Højtryk alarmgrænse 5-50 bar 40 bar 5..4 Fasefølgevagt COOL DX er udstyret med en fasefølgevagt for kompressorer (ikke størrelse 08 effektvariant ). Fasefølgevagten er monteret i el-boksen, se skitse. Ved forkert fasefølge udløses alarm Afhjælpning af forkert fasefølge Advarsel Må kun udføres af en autoriseret elektriker eller uddannet servicepersonale. Stop CoolDX ved at vælge LUKKET i menuen INDSTIL- LINGER. Sæt sikkerhedsafbryderen i position OFF på CoolDX. Afbryd strømforsyningen til CoolDX. Bemærk! L-L-L3 Kontroller ved måling, at den indgående strømforsyning til CoolDX er afbrudt. Byt om på to faser på det indgående forsyningskabel for at få korrekt fasefølge (rotationsretning). Tilslut strømforsyningen til CoolDX. Sæt sikkerhedsafbryderen i position ON. Start CoolDX som opstart, se afsnit Alarm For alarmbeskrivelse, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Når lysdiode lyser, er fasefølgen korrekt. Når lysdiode lyser, er spændingen tilsluttet. L-L-L3 Forbehold for ændringer.

15 7 vedligeholdelse 7. Rengøring Indvendig rengøring af maskinen udføres ved behov med støvsuger og en fugtig klud. Kontrol bør ske mindst to gange om året. 7. Håndtering af kølemedie Anvendt kølemedie er R 40A. Ved levering er kølemediekredsen færdigfyldt. Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikke-autoriseret personale, når der er gas under højt tryk i kredsen. Indgreb i eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et godkendt kølefirma. CoolDX er forsynet med en sikkerhedsventil mod højt tryk ved høj temperatur forårsaget af f.eks. brand. Bemærk! Påfyldning af kølemedie skal ske i overensstemmelse med kølemedieproducentens anbefalinger. Undgå direkte hudkontakt med kølemedie og smøreolie. Brug tætsluttende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker samt dækkende arbejdsbeklædning. Sørg for ventilation/punktudsugning. Ved øjenkontakt Skyl øjet med øjenbruser (eller med lunkent vand) i 0 minutter. Søg læge. Ved hudkontakt Vask omhyggeligt med sæbe og lunkent vand. Ved frostskade Søg læge. Bemærk! Ved eventuel lækage af kølemediet, kontakt Swegon Service. Advarsel Hvis kølemediet kommer i kontakt med ild eller på anden måde opvarmes kraftigt, kan der dannes giftige gasser. 7.3 Årlig kontrol Årlig kontrol ved et godkendt kontrolorgan er påkrævet, hvis kølemediemængden i kølemaskinen overstiger 3 kg, se afsnit 0. Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er kun rapporteringspligt til den lokale tilsynsmyndighed, hvis den samlede påfyldningsmængde i virksomheden overstiger 0 kg. 7.4 Service Kun servicepersonale uddannet af Swegon bør udføre indgreb i maskinen. Forbehold for ændringer. 5

16 8 FEJL- OG LÆKAGESØGNING 8. Fejlsøgningsskema Symptom Mulig årsag Handling Kompressor ikke i drift For lav køleeffekt Kompressor afbryder, fordi lavtryksføler måler en for lav værdi Kompressor afbryder, fordi højtryksføler måler en for høj værdi Kraftig rimdannelse på fordamperen. Spændingen er afbrudt. Forkert fasefølge. Kompressoren er afbrudt på sikkerhedskredsen. Defekt kompressor. Spændingen er afbrudt. Forkert fasefølge. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Termostat/reguleringsanordning forkert indstillet eller defekt. For lidt kølemedium. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Ekspansionsventil defekt Lavtryksføler defekt. Ingen eller for lille luftmængde over kondensator. For høj afkastlufttemperatur. Højtryksføler defekt. Defekt eller forkert indstillet ekspansionsventil. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Kontrollér styre-/driftsafbryderen. Kontrollér sikringer. Kontrollér og skift fasefølge. Kontrollér og nulstil, hvis det er nødvendigt. Udskift kompressoren. Kontrollér styre-/driftsafbryderen. Kontrollér sikringer. Kontrollér og skift fasefølge. Kontrollér luftmængden. JJustér indstillingen eller udskift defekte komponenter. Anlægget lækker. Tætn det, og påfyld kølemedium. Kontrollér luftmængden. Kontrollér, udskift. Kontrollér, udskift. Kontrollér luftmængden. Kontrollér temperatur på afkastluften. Kontrollér, udskift. Kontrollér, justér eller udskift. Kontrollér luftmængden. 8. Lækagesøgning Der bør foretages forebyggende lækagesøgning på anlægget mindst én gang årligt. Lækagesøgningen skal dokumenteres. Hvis køleanlægget lækker, viser dette sig i første omgang i form af forringet køleeffekt, eller ved større lækager ved at anlægget slet ikke fungerer. Ved mistanke om lækage af kølemedium skal kølemediestanden kontrolleres via skueglasset, som sidder i kølemaskinens væskeledning. Hvis det bobler kontinuerligt og kraftigt i skueglasset, og kølemaskinen giver en mærkbart lavere effekt, er det sandsynligt, at der er en lækage. Bobler ved opstart, drift ved reduceret effekt eller normal drift behøver ikke at være tegn på, at der er for lidt kølemedium. Hvis der er bobler i skueglasset, og anlægget giver en mærkbart lavere effekt, skal du tilkalde relevant service. OBS! Indgreb i kølemediesystemet må kun udføres af et godkendt kontrolorgan (virksomhed med relevant godkendelse). 6 Forbehold for ændringer.

17 9 mål COOL DX 08 ) ) M Størrelse L B H M Kanaltilslutning ) Ø 400 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 6 ) Tilslutningsgavl valgfri. COOL DX ) ) M Størrelse L B H K M Kanaltilslutning ) Ø 500 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 6 50 K ) Tilslutningsgavl valgfri. 50 COOL DX 0, 30, 40, 60, 80 ) ) M Størrelse L B H K M Kanaltilslutning ) x x x x x 000 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 50 K ) Tilslutningsgavl valgfri. 50 Størrelse 60 og 80: Leveres med 00 mm høje stilleskruer. Kan fjernes eller bibeholdes, når aggregatet er monteret. Der findes udtag til justerbar stilleskrue. Forbehold for ændringer. 7

18 0 Generelle tekniske data Kølesystem CoolDX COOL DX Nom. luftmængde Min. luftmængde Nom. køleeffekt Nom. effektbehov Kølemedium (kg) Vægt ekskl. tilsl. Vægt af evt. tilslutningsgavl Størrelse Effektvariant (m 3 /s) (m 3 /s) ) (kw) (kw) Kreds Kreds Strømforsyning gavl (kg) 3) (kg) 08 0,55 0, 9,8,39,9,33 3-faset, 400 V, 6 A ,70 0,3 3,9 4,33,9,33 3-faset, 400 V, 0 A 5 8 0,85 0,35 5,4 3,95,5,80 3-faset, 400 V, 0 A 60 0,05 0,4 0,9 6,53,5,80 3-faset, 400 V, 3 A , 0,45 5,4 4,06,8,80 3-faset, 400 V, 5 A 43 0/3,3 0,5 3,3 5,73,8,57 3-faset, 400 V, 3 A 83 0/3 3,6 0,6 3,0 9,5,5,80 3-faset, 400 V, 40 A 34 0/3 30,8 0,7 5,0 6,33,80,45 3-faset, 400 V, 3 A 3 /7,0 0,8 35,8 9,34 3,48 3,74 3-faset, 400 V, 3 A 374 /7 3,4,0 46, 3,5 3,48 3,85 3-faset, 400 V, 50 A 44 /7 40,9, 38,6 8,40 3,34 4,5 3-faset, 400 V, 3 A 468 8/ 3,,3 48,4,3 3,40 4,7 3-faset, 400 V, 50 A 476 8/ 3 3,6,5 67,0 7,5 5,85 5,08 3-faset, 400 V, 63 A 59 8/ ,9 4, 5,0,5,6,0 56, 66,7 97,5,8 7, 6,3 5,4 5,38 ) 6,60 6,03 6,30 ) 8, 3-faset, 400 V, 50 A 3-faset, 400 V, 63 A 3-faset, 400 V, 80 A , 6,0 7,0,0,4,8 67,0 96,5 34,0 3,3 4,8 36,4 6,60 ) 6,49 ) 9, 8, ) 9,00 ),84 3-faset, 400 V, 50 A 3-faset, 400 V, 80 A 3-faset, 400V, 0 A ) Ved udetemperatur på 6 C 50% RH (effektvariant ), 7 C 50% RH (effektvariant ) eller 8 C 50% RH (effektvariant 3), og fralufttemperatur 6 C. ) Foreløbige data. 3) Den første vægt gælder for en lille tilslutningsgavl, den anden vægt gælder for en stor tilslutningsgavl. COOL DX kan leveres helt uden tilslutningsgavle eller med maks. små og store tilslutningsgavle afhængigt af den valgte variant. Dimensionering Mange faktorer indvirker på, hvilken størrelse kølemaskine der er påkrævet. CoolDX er konstrueret til mange forskellige forhold. For korrekt dimensionering henvises til aggregatvalgsprogrammet ProUnit. 8 Forbehold for ændringer.

19 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 Eludstyr Eludstyret i CoolDX er placeret inde bag inspektionsdøren. For skematisk beskrivelse, se skitsen. Størrelse 08, effektvariant Størrelse 08 effektvariant, størrelse, 0 samtlige effektvarianter og størrelse 30 effektvariant 3 4 L-L-L Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. IQnomic Plus, styreenhed. 4. Sikringer kompressor. 5. Sikringer kompressor. 6. Styresikring. 7. Sikkerhedsafbryder.. Fasefølgevagt.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. IQnomic Plus, styreenhed. 5. Motorafbryder, kompressor 6. Sikringer kompressor. 7. Styresikring. 8. Sikkerhedsafbryder. Størrelse 30 effektvariant og 3, størrelse 40 samtlige effektvarianter, størrelse 60 effektvariant og, størrelse 80 effektvariant Størrelse 60 effektvariant 3, størrelse 80 effektvariant 4 6 L-L-L3 5 3 L-L-L Fasefølgevagt.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. IQnomic Plus, styreenhed. 5. Motorafbryder, kompressor 6. Motorafbryder, kompressor 7. Styresikring. 8. Sikkerhedsafbryder (ikke str. 60-/ og 80-).. Transformer.. Styresikring. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. Fasefølgevagt. 5. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 6. IQnomic Plus, styreenhed. 7. Motorafbryder, kompressor 8. Motorafbryder, kompressor 9. Sikringer kompressor. Forbehold for ændringer. 9

20 0 P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 Størrelse 80 effektvariant 3 7 L-L-L Transformer.. Tidsrelæ. 3. Fasefølgevagt. 4. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 5. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 6. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor IQnomic Plus, styreenhed. 8. Motorafbryder, kompressor. 9. Motorafbryder, kompressor. 0. Motorafbryder, kompressor 3.. Styresikring. 0 Forbehold for ændringer.

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere