KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse"

Transkript

1 Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr /2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Venlig hilsen Stevns Kommune Postboks Store Heddinge Teknik & Miljø Telefon: Fax: Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag Lukket Torsdag kl Fredag kl Charlotte L. Frantzen Agronom Direkte telefon:

2 Dato Journal nr. KS /2381 Susannos KOPI Boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)for ny boring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge Stevns Kommune har den 20.oktober 2014 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en boring til markvanding. Boringen ønskes placeret på matr.nr 51a, Magleby By, Magleby-Stevns. Se bilag 1. Den forventede boredybde er meter og der ønskes at indvinde m 3 /år til vanding med m 3 /time. Arealet som påtænkes vandet udgør 100 ha (ejet og forpagtet jord). Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Når det på baggrund af udført borearbejde og prøvepumpning er dokumenteret, at det er forsvarligt at udnytte grundvandsressourcen i det ønskede omfang, kan der efter ansøgning gives endelig tilladelse til indvinding. Vilkår Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Boringen etableres på Matr.nr. 51a, Magleby, på den angivne placering jf. bilag Det fredede jord/ stendige i skellet til matrikel nr. 17d, Magleby By, Magleby-Stevns må ikke beskadiges i forbindelse med etablering af boringen. Vedrørende borearbejdet: 3. Boringen skal udføres som en A-boring og i overensstemmelse med ansøgningen. 4. Boringsdybden må maks. være 30 meter. Vedrørende ren- og prøvepumpning 5. Boringen skal renpumpes, og i den forbindelse skal der udføres trinvise prøvepumpninger, der kan give indikation af boringens specifikke ydelse og boringskarakteristika. Renpumpning med prøvepumpning må højest vare 24 timer. 6. Der skal som minimum prøvepumpes med en ydelse svarende til den ønskede fremtidige timekapacitet på max. 30 m 3 /time. 7. Indvinding af grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpningen må højest være 720 m 3. Side 2/18

3 8. Den oppumpede vandmængde i forbindelse med ren- og prøvepumpning skal måles. Målingen kan foregå ved hjælp af vandmåler eller timetæller på grundvandspumpen kombineret med oplysning om pumpeydelse. 9. Vandet fra ren- og prøvepumpningen udledes til egen mark, dog bør erosion minimeres og der må der ikke ske afstrømning til naboarealer. 10. For at undersøge indvindingens påvirkning af omgivelserne, skal grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning - både i den nye boring, samt i boringen beliggende på Nøddekærvej 4, 4672 Klippinge. Derudover skal der pejles i yderligere en boring, som skal godkendes af Stevns Kommune. 11. Tilbagepejlingen skal minimum vare 12 timer, eller indtil rovandsspejlet er reetableret. 12. Pejlingerne skal udføres med et elektrisk pejleapparat fra et stabilt målepunkt ved boringen, og pejleresultaterne skal noteres på pejleskema med en cm's nøjagtighed sammen med de tilhørende klokkeslet med et minuts nøjagtighed. I stedet for elektrisk håndpejleapparat, kan der benyttes datalogger med tilsvarende eller bedre måleintervaller. Oplysninger sendes til Stevns Kommune. 13. Efter renpumpning af boringen er gennemført, skal der til kommunen fremsendes oplysninger til godkendelse, om forventet opbygning af boringsafslutning, inklusive overvågningsmuligheder (prøvetagningshane, pejling osv.) og forventede produktionsdetaljer (pumpetype, installationsdybde af samme, ydelse og sænkning under produktion). 14. Efter renpumpning skal der udtages en råvandsprøve til analyse for de parametre som er angivet i bilag 8 (boringskontrol), i bekendtgørelse om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg Analyseresultater sendes til Stevns Kommune senest fire uger efter afslutning af renpumpningen. Boringens fysiske omgivelser: 16. Boringen skal udstyres således, at der kan pejles i boringen, desuden skal der være vandmåler, trykmåler og tilbageløbssikring. Boringen skal udstyres med et pejlepunkt der skal være kotesat af landmåler. 17. Råvandsstationen skal være aflåst og sikret mod oversvømmelse og hærværk. Råvandsstationen skal udformes således, at den så vidt muligt falder ind med naturen. 18. Boringen skal have en sikringszone på 5 m, indenfor hvilken der ikke må gødes og sprøjtes. Denne zone skal afgrænses med enten store sten, hegn eller en egnskarakteristisk beplantning jf. Miljøbeskyttelsesloven, Bek. nr. 292 af 26/03/2014 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg. 2 LBK nr. 879 af 26/06/2010 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Side 3/18

4 Efter anlægsarbejdet: 19. Indberetning af boredata inklusive, prøvepumpningsdata og vandkemidata skal ske til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) inden for tre måneder efter udførelsen i henhold til gældende bekendtgørelse Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse, kan denne indbringes for taksationsmyndighederne. 21. Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden. 22. Når boringen ikke længere anvendes, skal den sløjfes efter gældende bekendtgørelse 4. GEUS og Stevns Kommune skal senest tre måneder efter sløjfning af boringen er foretaget, modtage dokumentation for dette. 23. Nærværende tilladelse udløber efter 1 år fra tilladelsesdato. 24. Før boringen efterfølgende kan ibrugtages som produktionsboring skal der indsendes en ny ansøgning indvindingstilladelse med dokumentation fra den udførte prøvepumpning inklusive boringskontrolanalyser. Der vil i den endelige tilladelse bl.a. blive stillet vilkår omkring: At der ikke må vandes fra boringen i tidsperioden mellem 9:00 og 17:00. At ro- og driftsvandspejl skal pejles 4 gange årligt. Bemærkninger til vilkår Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Denne afgørelse er alene givet ud fra den lovgivning og de bestemmelser, der administreres af Stevns Kommune, og der er således ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav. Hvis boringen efterfølgende skal overgå til indvindingsboring, vil der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet vilkår om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt der findes forhøjede værdier af en eller flere parametre i boringskontrollen, kan der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet krav om løbende kontrol af vandkvaliteten. Det samme gælder såfremt, der skal vandes eller vaskes spiselige gartneriafgrøder. 3 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 4 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Side 4/18

5 Stevns Kommunes bemærkninger Natura2000 Som det fremgår af bilag 2 er der ingen af følgende områder i nærheden af indvindingsanlægget: Habitatområder - Nærmeste EF-habitat område er Stevns Rev, ca. 4,2 km nordøst for boringsstedet. Beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens Nærmeste 3 beskyttet sø ligger ca. 450 meter nordøst for placeringen af boringen, der er ingen øvrig beskyttet natur i nærheden. Stevns Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura2000 områder. Kommunen vurderer endvidere, at tilladelsen heller ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EU s habitatdirektivets bilag IV 6. Forurening og nedsivning Der er ikke registreret forurening på matriklerne i omegnen af borelokaliteten. Nærmeste forurening er registreret på en ejendom ca. 900 m vest for borestedet, hvilket er uden betydning for boringen, se bilag 2. Andre vandindvindingsanlæg Inden for en radius af 750 meter fra borestedet findes der 12 aktive vandindvindingsanlæg, se bilag 1. Det ene vandindvindingsanlæg ligger på Nøddekærvej 4 og ejes af ansøger, og der er i nærværende tilladelse stillet krav om at der før, under og efter ren- og prøvepumpning skal pejles i dette anlæg, for at vurdere hvorledes den nye boring påvirker grundvandsspejlet i området. VVM Indvindingsboringen er mere end 10 meter dyb og er på den baggrund omfattet af VVM bekendtgørelsens 7 Bilag 2, stk. 2, punkt c og skal derfor VVM screenes. Indvindingen holdes dog på egen grund og er således ikke at betragte som et infrastrukturanlæg jf. bilag 2 punkt 11l i VVM bekendtgørelsen. Stevns Kommune har truffet afgørelse om, at nærværende tilladelse til udførelse af markvandingsboring ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Drikkevandsinteresser Boringen er beliggende indenfor et område der er udpeget som Område med Særlig Drikkevandsinteresse, OSD-område. Disse områder har højeste prioritet i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål. Anvendelsen af grundvandsressourcen skal tage udgangspunkt i følgende prioritering: 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål 3. Vand til erhvervsformål, markvanding m.v. 5 Lbk. Nr. 951 af 03/07/2013 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr /05/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning BEK nr af 6. november 2014 Side 5/18

6 Lovgrundlag Borearbejdet er reguleret efter Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Bek nr af 28/10/2013. Kravet til fredningsområde på 5 m omkring boringen er hjemlet i Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse - LBK nr. 879 af 26/06/2010, 24. Kravene til vandkvalitet er reguleret efter Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg - Bek nr. 292 af 26/03/2014. Kravene om erstatning i tilfælde af skader i forbindelse med etablering og drift af boringen er hjemlet i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning - LBK nr af 30. september 2013, 23. Afgørelsen om miljøvurdering af projektet er hjemlet i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - BEK nr af 06/11/2014. Afgørelse af projektets indflydelse beskyttet natur er hjemlet i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr. 408 af 01/05/2007. Partshøring Udkast til denne tilladelse er den 17. februar 2015 sendt i partshøring hos flg. grundejere: John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 6/18

7 Bemærkninger og kommunens kommentarer kan ses i vedlagte hvidbog i bilag 3. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger, og eventuel klage skal være indgivet til Klageportalen senest 11. maj Der vil blive givet besked, hvis der indkommer en klage. Modtages ingen klage, vil der ligeledes blive givet besked herom ved klagefristens udløb. Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra afgørelsen er meddelt. Boringen må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, og da kun, hvis der ikke er indgivet klage. Kopi sendt til: Sundhedsstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Forbrugerrådet, Sportsfiskerforbundet, Magleby Vandværk, Næstved Brøndboring, Flemming Hansen, John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 7/18

8 Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby- Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby- Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Bilag: 1) Placering af boringen samt aktive indvindingsanlæg i nærområdet. 2) Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder. 3) Hvidbog fra partshøring Side 8/18

9 Bilag 1 Placering af ny boring samt aktive indvindingsanlæg inden for 750 m af placeringen af ny boring. Side 9/18

10 Bilag 2 Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder (jf. Side 10/18

11 Bilag 3 Hvidbog fra partshøring Hvidbog Stevns Kommunes kommentarer til indsigelser og bemærkninger indkommet i forbindelse med partshøring af boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, og foreløbig tilladelse til at indvinde vand. Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby- Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge 26. marts 2015 Side 11/18

12 Stevns Kommune besluttede den 17. februar 2015 at sende boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge i partshøring i 14 dage jf. forvaltningslovene Partshøringen har fundet sted i perioden 17. februar 2015 til 4. marts 2015 Materialet er omdelt til følgende parter: Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Jesper Kurt Rosenkilde og Torben Rene Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger fra flg.: Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Lotte og Torben Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. 8 Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22/04/2014. Side 12/18

13 Bemærkningerne og indsigelserne er indkommet rettidigt. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Søren Brøndsager Jeg er selvfølgelig bekymret om den nye boring kommer til at påvirke vores drikkevand. Vi har aldrig manglet vand, hvad gør vi hvis det sker I fremtiden? I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Under henvisning til Jeres skrivelse af den 17. februar d.å. ang. etablering af ny vandboring på ovennævnte ejendom, er det for os som alm. borgere svært at tage stilling til, om dette kan få nogen betydning for vandforsyningen på vores ejendom. Det lyder som store mængder vand der skal pumpes op i perioder, hvor det formentlig er tørt alle steder. Vi tager derfor forbehold evt. senere at kræve erstatning, såfremt dette får betydning for vandforsyningen på vores ejendom, der er beliggende Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Mat. nr. 58, Magleby by, Magleby. I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Part Torben Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr.nr. 46 Birgit Petersen og Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr.nr. 47a Bemærkninger I forbindelse med den fremsendte kladde til afgørelse, har vi følgende bemærkninger: I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. I skrivelsen punkt 10 står der, at det undersøges ved at grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning, både i den nye boring og i en boring på ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4. I telefonsamtale med Susanne S. Østergaard, fik jeg oplyst at denne pejling også bliver målt på Pilevej 6. Der bør minimum blive målt i 2 boringer der ikke tilhører ansøger. Der står ingen steder, hvornår disse pejlinger skal foretages. Side 13/18

14 Dette vil formentlig kunne ske i løbet af maj måned, såfremt ansøger for kommunens tilladelse til indvindingen. Vi er indforstået med, at der skal ske en pejling i forbindelse med renog prøveboring, men der er stor forskel på grundvandstanden i maj og i en tørkeperiode i juli. Derfor anmoder vi kommunen om, at pejlingen også foretages i løbet af juli måned. Normalt er det vandværkerne der udsteder vandingsforbud i tørre perioder. I forbindelse med en sådan vandindvinding, som ansøger beder om, med så store mængder vand, er det vigtigt, at der ikke må vandes i meget tørre perioder. Det er selvfølgelig sandsynligt, at det netop er i sådanne perioder afgrøderne mangler vand, men såfremt der pumpes store mængder vand op, er det overvejende sandsynligt, at det vil gå ud over høringsparternes boringer og adgang til frisk drikkevand. Der mangler en beskrivelse af, hvornår der må vandes, da det ikke giver mening, at vande midt på dagen når solen og varmen er højst. For at der ikke opstår tvivlsspørgsmål om dette, bør det indskrives i afgørelsen såfremt kommunen vil godkende tilladelsen. I punkt 20. står der at såfremt boringen forvolder skade, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. En sådan skade kan være, at vores boringer og dermed adgang til drikkevand, tørlægges. Da vi ikke har adgang til udstyr til måling af grundvandspejlet, vil det være på sin plads, at det er ejer af boringen der står med bevisbyrden og omkostningerne. I de 46 år min familie har haft Oldekrogen 4, har brønden aldrig været tørlagt og i Oldekrogen nr. 8 har brønden heller aldrig været tørlagt. Det har heller ikke været tilfældet de somre, hvor der har været tørke lignende tilstande og vandværkerne har udsendt vandingsforbud. I punkt 23. står der, at tilladelse udløber efter 1 år. Herefter skal der indsendes ny ansøgning. Vi forventer at, såfremt kommunen giver ansøger godkendelse til vandindvinding i det første år, vil parterne blive hørt igen ved ny ansøgning. Hvordan påvirkes vandkvaliteten i vores boringer med drikkevand, når der på markerne, der skal vandes fra den eventuelt nye boring, sprøjtes med kunstgødning og sprøjtegifte, samtidig med der vandes massivt. Betyder det ikke, at sprøjtegiftene hurtigere skyldes ud i grundvandet og dermed i vores drikkevand. Udover pejlingerne af vandspejlet, bør der også tage prøver af vandkvaliteten. Vi forventer at alle målinger og pejlinger af vandspejlet, vil være tilgængeligt for høringsparterne. Vi forventer også at kommunen fører tilsyn med, at der ikke vandes i meget tørre perioder og aldrig midt på dagen. Vi forudsætter, at vores område er beliggende indenfor særlige drikkevandsinteresser og derfor har det højeste prioritet, at grundvandsressourcen til drikkevandsformål prioriteres som skitseret: Side 14/18

15 Prioritet 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning Prioritet 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål og sidst Prioritet 3. Vand til erhvervsformål, markvanding mv. Ad 1. Det betyder at vores brønde/boringer under ingen omstændigheder må påvirkes af boringen hos ansøger. Hverken vandkvalitet eller vandspejlets højde hos høringsparterne må påvirkes. I kommunens eventuelle godkendelse af ansøgningen, bør det således beskrives meget nødagtigt, at såfremt en af høringsparterne oplever at vandspejlet i vores boringer falder drastisk, skal kommunen straks udstede vandingsforbud til ansøger. Kommunens bemærkninger Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Pejlingerne skal udføres i forbindelse med etablering af boringen, hvilket skal ske inden for 1 år efter at tilladelsen er givet. Det er ikke muligt at stille krav om pejlinger i juli måned. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Kommunen fører ikke tilsyn med hvornår der vandes fra boringen, men i tilladelsen vil der blive stillet krav om at der ikke vandes i dagtimerne. Der vil dog ikke blive stillet krav om at der ikke må vandes i øvrige perioder, da det er formålet med boringen at den skal kunne levere vand til at vanding af afgrøder i tørre perioder. Denne tilladelse er en tilladelse til at lave boringen og til prøvepumpning mm. En sådan tilladelse skal altid udnyttes inden et år og herefter skal der søges endelig indvindingstilladelse til den nye boring. Der vil ikke blive lavet en ny partshøring i forbindelse med den endelige indvindingstilladelse. For at kunne få en endelig indvindingstilladelse skal en række vilkår være opfyldt, herunder at indvindingen ikke forårsager væsentlige ændringer i grundvandsstanden som kan føre til mangel på vand eller ændringer i grundvandskemien. Det er disse forhold prøvepumpning mm. skal afklare. I Danmark er det kun tilladt at bruge godkendte pesticider, som under regelret brug ikke bør havne i grundvandet. Der er i tilladelsen stillet krav om vandprøver og pejlinger. Vandanalyser, prøvepumpningsresultater og pejlinger skal indberettes til GEUS, og er offentligt tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes kan tilladelsen tilbagekaldes. Side 15/18

16 Part Torben & Lotte Rosenkilde, Nøddekærvej 6 Niels Arne Elbæk & Gitte Hansen, Råmosevej 8 Jeanette Belinda Berling & Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10 Karsten Kragh, Pilevej 9 Joan K & Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7 Lene Rosenkilde & John Hansen, Nøddekærvej 6 Bemærkninger Vores overordnede vurdering er, at Kommunen har skitseret projektet tilfredsstillende, således er der opsat forskellige klausuler og tiltag for hvorledes ansøger til boringen skal forholde sig. Hvad der derimod ikke fremgår særligt klart, er hvilke forhold der kan gøres gældende såfremt ansøger/tilsyn ikke overholder de skitserede rammer. Hvem kan handle og hvem kan hurtigt gribe ind, såfremt reglerne ikke overholdes. Hvem sikrer sig at reglerne overholdes og hvorledes sikrer man sig dette. I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. Vi har ud fra den modtagne skrivelse samt efterfølgende samtale med Susanne Østergaard forstået det således at der skal laves grundvandspejling før, under og efter ren- og prøvepumpning på henholdsvis ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4 samt på Pilevej 6. Vi er enige i, at der som minimum skal foretages grundvandspejling hos 2 partshørere, helst 3 (ansøger inklusive) Der kan eventuelt ske ved at der foretages pejling inden opstart af den ny vandboring, samt efterfølgende eksempelvis efter 3 måneders indenfor det første år. De kan være hos 2-3 af brøndene har partshørerne. Ved at lave en pejling kvartalsvis vil man få kontrolleret grundvandsstanden under forskellige klimamæssige, eksempelvis vurderer vi meget vigtigt at der under en tørke efter en varm og tør sommer periode foretages målinger, hvor man må formode at grundvandsstanden er lavest. Men så vidt muligt under forskellige klimatiske forhold. Vi mener at alle parter skal have adgang til samtlige måle værdier, og andre relevante forhold. Der skal laves 2 ekstra pejlinger 1 på en lukket boring og 1 på en åben boring. Ligeledes mangler vi en beskrivelse af hvornår der må vandes på i løbet af dagen. Vi forventer, at der ikke gives tilladelse til at vand i dagtimer efter givende omstændigheder, eksempelvis ved høj varme og høj sol Regelsæt for dette bør fremgå af en eventuelt godkendt tilladelse. I den forbindelse vurderer vi at det er relevant for sagen at nævne, at partshørere på ejendommen Nøddekærvej 6 oplevede at der blev vandet kraftigt under sidste års sommertørke af ansøger på grunden på Nøddekærvej 4 samtlige døgnets 24 timer over en længere periode. Side 16/18

17 Derfor blev Stevns Kommune kontaktet herom af parthørere som udtrykte bekymring for grundvandsstanden og deres egen brønd, ligesom man forsøgte at få indsigt i hvilke regler, der gælder for den vandingstilladelse, der i følge Kommunen eksisterer for Nøddekærvej 4. Desværre oplevede parthører en manglende forståelse og modvilje fra Kommunen til give indsigt i disse forhold og agere yderligere i sagen Derfor er det vigtigt at få skitseret fra Stevns Kommune hvilke muligheder/beviser de forventer fra parthørere før at de vil sikre tilsyn med forholdene, og hvad de agter at foretage såfremt ansøger ikke overholder de angivne regler og rammer. I den forbindelse er parthørernes holdning ganske klar: Der skal ikke være tvivl om ansvaret, det er anlægs ejeren/ansøger der har ansvaret for tørlægning af de omkring liggende brønde. Derfor er det også ansøger der har bevisbyrden og ikke de øvrige partshørere. Det kan ikke forventes at den enkelte partshører har adgang til den nødvendige kontroludstyr til måling af grundvandsstand, pejling mv. Ansøger er selv ansvarlig for at sikre sig med hensyn til eventuel dokumentation. Kommunens bemærkninger Det er Kommunen der er myndighed, og der er dermed også kommunen der griber ind såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes. Der står i tilladelsen at Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Resultater af prøvepumpningen, vandanalyser og pejlinger indberettes til GEUS og er offentlige tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der vil i tilladelsen blive stillet krav om, at der ikke må vandes i dagtimerne. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. I en evt. endelig indvindingstilladelse vil der blive stillet krav om pejling af boringen 4 gange årligt. Såfremt ansøger ikke opfylder de krav og vilkår der er givet i tilladelsen, kan tilladelsen tilbagekaldes, men kommunen fører ikke tilsyn med markvandingsboringer. Side 17/18

18 Bevisbyrden i tilfælde af at boring tørlægges ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Side 18/18

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev.

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev. #split# PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN Sindholtvej 55 9381 Sulsted Plan og Miljø Dato: 13-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-15-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling JELLING GOLFKLUB Jelling Skovvej 2 7300 Jelling Sendt på mail: mail@jellinggk.dk 8. september 2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling Vejle Kommune giver dig hermed

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ PRO-GLUE A/S Naurbjergvej 1 4623 Ll. Skensved Att.: Jørgen Thaulov jt@proglue.dk Den 31. januar 2017 J.nr. 13.02.01-P19-K08-6-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15,

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, Hans Peter Jensen Høgelundvej 44 Langelund 7323 Give Sendt på mail: hans.peter.jensen2@mvb.net 17-05-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, 7323 Give Vejle Kommune giver dig

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej 16 7330 Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Boringens placering Boringen

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 09-06-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Ulrich Tue Jacobsen

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7,

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, Kirsten Skov Johansen Langelund Skolevej 7 Langelund 7323 Give Sendt på mail: skovjohansen@hotmail.com 14-06-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, 7323 Give Vejle Kommune

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Rasmus Boudigaard Nielsen Hejlskovvej 14 Ørslevkloster 7840 Højslev 22. november 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Hejlskovvej 14, Ørslevkloster, 7840

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Holger Bøgebjerg Sørensen Baskærvej 7 6040 Egtved Sendt på mail: holger@porc-ex.dk 28-11-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse

Læs mere

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR Leif Knudsen Hjadstrupvej 28 5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk Dato: 3. april 2014 Sagsnr. 480-2014-6928 Dok.nr. 480-2014-32181 8553 Indvinding af grundvand på ejendommen

Læs mere

2. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder, eller tilsvarende afgrøder med samme berettiget vandingsbehov.

2. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder, eller tilsvarende afgrøder med samme berettiget vandingsbehov. Torben Nielsen Femhøjvej 62, 1 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 011088-2013 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 192.1064 beliggende matr. nr. 2a Landerslev

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-05-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Niels Arne Wahl

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning,

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning, Henrik Thuesen Allingkærvej 1 8963 Auning Teknik og Miljø Dato: 12. juli 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 09/11564 Fornyet tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej 2 7430 Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.2145 Ansøger har søgt om en tilladelse

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Denne tilladelse er givet i henhold til 21 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr af 10. december 2015.

Denne tilladelse er givet i henhold til 21 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr af 10. december 2015. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 19-05-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Niels Arne Wahl

Læs mere

TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR. Dato: 22. maj 2014 Sagsnr Dok.nr Otterup

TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR. Dato: 22. maj 2014 Sagsnr Dok.nr Otterup TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS c/o Stiftelsen Hofmansgave Hofmansgavevej 27 5450 Otterup Dato: 22. maj 2014 Sagsnr. 480-2013-30299 Dok.nr. 480-2014-45454 4619 Indvinding af grundvand på

Læs mere

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev.

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. Jan Lundsby Lundøvej 115 Svenstrup 7840 Højslev 26. oktober 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. AnlægsID:

Læs mere

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jonas Tang Meineche Granbakken 10 7330 Brande 3. maj 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Fyrrevænget 39, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders A Svendsen Brandevej 35 7361 Ejstrupholm 10. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.2090 Boringens beliggenhed

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Kjeld Groht Auningkærvej Auning

Kjeld Groht Auningkærvej Auning Kjeld Groht Auningkærvej 2 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 2. september 2014 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/13368 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Louise Theilgaard Nikolajsen Ny Sandfeldvej 106 7330 Brande 23. juni 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Ny Sandfeldtvej 106, 7330 Brande Boringens beliggenhed Ny Sandfeldtvej 106,

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand #split# BRØNDERSLEV VAND A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Att.: Henrik Kirkegaard Plan og Miljø Dato: 08-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-60-14 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst 7. april 2016 Sverrig 6 / Præstegårdsbakken 21 - Tilladelse til etablering af overvågningsboring. Tillladelse

Læs mere

Vandindvindingstilladelse havevanding - Skalstrupvej 61

Vandindvindingstilladelse havevanding - Skalstrupvej 61 Solveig Fabricius Nielsen Skalstrupvej 72 Skalstrup 7570 Vemb 18. oktober 2016 Vandindvindingstilladelse havevanding - Skalstrupvej 61 Beliggenhed Skalstrupvej 61, Vemb Ejend. nr. 6650077667 Indvindingssted

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra grundvandsfødt sø til vask af råstoffer samt nedsivningstilladelse

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra grundvandsfødt sø til vask af råstoffer samt nedsivningstilladelse Side 1/4 Sanggaard I/S Bartholinsvej 1 7500 Holstebro Dato: 30-06-2016 Sagsnr.: 13.02.01-P19-10-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7 TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk GEO København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Lars Hjortshøj Jacobsen Sendt pr. mail til: lja@geo.dk Dir.tlf.:

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Steen Bak Tøttrup Buelundvej 37 Blåhøj 7330 Brande 28. maj 2015 Tilladelse til oppumpning af grundevand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1402. Boringens

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grundvand ved vindmølleprojekt Nees Vest

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grundvand ved vindmølleprojekt Nees Vest Christensen/Kromann ApS Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro 1. december 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 13.02.17P20-0001 S.nr.: 130078 B.nr.:

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015.

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015. Lyngby-Taarbæk Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Att.: Peer Skaarup, pes@ltf.dk Dato: 01-06-2015 Ref: CHSE J.nr.: 20150430136 Tilladelse til etablering af 27 miljøtekniske boringer i Fæstningskanalen,

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring ved Palsgaard a/s P-plads vest for bygningerne. Palsgårdvej 10, 7130 Juelsminde

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring ved Palsgaard a/s P-plads vest for bygningerne. Palsgårdvej 10, 7130 Juelsminde Palsgaard A/S v/jan Hauge Andersen Palsgårdvej 10 7130 Juelsminde Mail: jha@palsgaard.dk Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Peter Svane-Knudsen Dir: 79755693 Mob: e-mail: peter.svane @hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

1. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder.

1. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder. Niels Ole Nielsen Enghavegårdsvej 4A 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 26. juni 2015 dmikk 13.02.01-P19-1-15 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.965 beliggende matr. nr. 16a

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Alstrup Jensen Toftlundvej 11 7430 Ikast 17. august 2015 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.2573 Boringens beliggenhed

Læs mere

Torben Kragh Over Fiddevej Henne. Fornyelse af markvandingstilladelse.

Torben Kragh Over Fiddevej Henne. Fornyelse af markvandingstilladelse. Torben Kragh Over Fiddevej 33 Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers navn og adresse:

Læs mere

Jørgen Pedersen & Poul Grønhøj Nielsen Herredsvejen Lunderskov. Fornyelse af tilladelse til markvanding

Jørgen Pedersen & Poul Grønhøj Nielsen Herredsvejen Lunderskov. Fornyelse af tilladelse til markvanding Jørgen Pedersen & Poul Grønhøj Nielsen Herredsvejen 40 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres Hotel Kommandørgården Havnebyvej 201 6792 Rømø Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-31-13 Ks: dl17lk 28-08-2013 FORELØBIG TILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Lone Thomsen Lone Thomsen Kemiingeniør

Lone Thomsen Lone Thomsen Kemiingeniør Hellevad Kirkekasse v/tove Carstensen Hovedgaden 55 6230 Rødekro Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-04-2017 Sagsnr.: 16/45905 Kontakt: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 7376 7151

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time Torvegade 74, 6700 Esbjerg Benny Skovgaard Hansen Obbekjærvej 119 6760 Ribe Do 1. august 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen E-mail eksre@esbjergkommune.dk Sagsid 13/27433 Reg. nr. 571-40-5345-00 Endelig

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej 3 7361 Ejstrupholm 14. juni 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra DGU-nr. 96.2376 Ansøger har

Læs mere

779-V og 779-V Sæbyvej 10, Sæby, 7870 Roslev. 2h (38.393) og 3d (38.474), Sæby By, Sæby.

779-V og 779-V Sæbyvej 10, Sæby, 7870 Roslev. 2h (38.393) og 3d (38.474), Sæby By, Sæby. Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11B Sæby 7870 Roslev 6. august 2014 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på ejendommen Sæbyvej 10, Sæby. AnlægsID: 779-V40-62552 og 779-V40-62553

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Byg & Miljø Dato: 10.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 10/13957 Endelig tilladelse til vanding

Læs mere

Tilladelsen er gældende indtil den 8. maj Vilkårene for tilladelsen fremgår af afsnit 2.

Tilladelsen er gældende indtil den 8. maj Vilkårene for tilladelsen fremgår af afsnit 2. Henning Hillbrandt Jensen Fælledgårdsvej 4 Egeby 5450 Otterup Teknik og Miljø 8. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-16482 Dokument nr. 480-2014-942968 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 4712 Nordfyns Kommune Østergade 23

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl Hald 7840 Højslev 16. august 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Gammel Hald Vej 31, samt indvinding til husholdning

Læs mere

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen.

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen. DE JYDSKE KULTØRVFABRIKKER A/S Mosevej 13 Blåhøj 7330 Brande 3. august 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2090 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej Vejen ENDELIG TILLADELSE TIL MARKVANDING

Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej Vejen ENDELIG TILLADELSE TIL MARKVANDING Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej 3 6600 Vejen By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej Frederikssund att. Miljøafdelingen

Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej Frederikssund att. Miljøafdelingen Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4 3600 Frederikssund att. Miljøafdelingen Dato Sagsbehandler J.nr. 16. januar 2014 dmikk 019946-2013 Tilladelse til etablering af 1 stk. moniteringsboring, på Linderupvej

Læs mere

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Att.: Ulrich Thue Jacobsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 23 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 23 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Villy Søndergaard Vesterdamvej 4 7330 Brande 23. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1987 Boringens beliggenhed

Læs mere

Markvanding. 12d. Varde Kommune.

Markvanding. 12d. Varde Kommune. Jens H. Thomsen Gammelgårdevej 41 6855 Ovtrup Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 31,5 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 31,5 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Knud Vilken Jensen Hedegårdsvej 11 7430 Ikast 24. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 85.1122 Boringens beliggenhed

Læs mere

Jørgen Andreasen Råbjergvej Grindsted. 5. august Fornyelse af markvandingstilladelse.

Jørgen Andreasen Råbjergvej Grindsted. 5. august Fornyelse af markvandingstilladelse. Jørgen Andreasen Råbjergvej 10 7200 Grindsted Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers

Læs mere

Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej Brande 18. januar 2016

Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej Brande 18. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej 2 7330 Brande 18. januar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til havevanding fra DGU. Nr. 95.2920

Læs mere