KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse"

Transkript

1 Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr /2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Venlig hilsen Stevns Kommune Postboks Store Heddinge Teknik & Miljø Telefon: Fax: Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag Lukket Torsdag kl Fredag kl Charlotte L. Frantzen Agronom Direkte telefon:

2 Dato Journal nr. KS /2381 Susannos KOPI Boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)for ny boring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge Stevns Kommune har den 20.oktober 2014 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en boring til markvanding. Boringen ønskes placeret på matr.nr 51a, Magleby By, Magleby-Stevns. Se bilag 1. Den forventede boredybde er meter og der ønskes at indvinde m 3 /år til vanding med m 3 /time. Arealet som påtænkes vandet udgør 100 ha (ejet og forpagtet jord). Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Når det på baggrund af udført borearbejde og prøvepumpning er dokumenteret, at det er forsvarligt at udnytte grundvandsressourcen i det ønskede omfang, kan der efter ansøgning gives endelig tilladelse til indvinding. Vilkår Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Boringen etableres på Matr.nr. 51a, Magleby, på den angivne placering jf. bilag Det fredede jord/ stendige i skellet til matrikel nr. 17d, Magleby By, Magleby-Stevns må ikke beskadiges i forbindelse med etablering af boringen. Vedrørende borearbejdet: 3. Boringen skal udføres som en A-boring og i overensstemmelse med ansøgningen. 4. Boringsdybden må maks. være 30 meter. Vedrørende ren- og prøvepumpning 5. Boringen skal renpumpes, og i den forbindelse skal der udføres trinvise prøvepumpninger, der kan give indikation af boringens specifikke ydelse og boringskarakteristika. Renpumpning med prøvepumpning må højest vare 24 timer. 6. Der skal som minimum prøvepumpes med en ydelse svarende til den ønskede fremtidige timekapacitet på max. 30 m 3 /time. 7. Indvinding af grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpningen må højest være 720 m 3. Side 2/18

3 8. Den oppumpede vandmængde i forbindelse med ren- og prøvepumpning skal måles. Målingen kan foregå ved hjælp af vandmåler eller timetæller på grundvandspumpen kombineret med oplysning om pumpeydelse. 9. Vandet fra ren- og prøvepumpningen udledes til egen mark, dog bør erosion minimeres og der må der ikke ske afstrømning til naboarealer. 10. For at undersøge indvindingens påvirkning af omgivelserne, skal grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning - både i den nye boring, samt i boringen beliggende på Nøddekærvej 4, 4672 Klippinge. Derudover skal der pejles i yderligere en boring, som skal godkendes af Stevns Kommune. 11. Tilbagepejlingen skal minimum vare 12 timer, eller indtil rovandsspejlet er reetableret. 12. Pejlingerne skal udføres med et elektrisk pejleapparat fra et stabilt målepunkt ved boringen, og pejleresultaterne skal noteres på pejleskema med en cm's nøjagtighed sammen med de tilhørende klokkeslet med et minuts nøjagtighed. I stedet for elektrisk håndpejleapparat, kan der benyttes datalogger med tilsvarende eller bedre måleintervaller. Oplysninger sendes til Stevns Kommune. 13. Efter renpumpning af boringen er gennemført, skal der til kommunen fremsendes oplysninger til godkendelse, om forventet opbygning af boringsafslutning, inklusive overvågningsmuligheder (prøvetagningshane, pejling osv.) og forventede produktionsdetaljer (pumpetype, installationsdybde af samme, ydelse og sænkning under produktion). 14. Efter renpumpning skal der udtages en råvandsprøve til analyse for de parametre som er angivet i bilag 8 (boringskontrol), i bekendtgørelse om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg Analyseresultater sendes til Stevns Kommune senest fire uger efter afslutning af renpumpningen. Boringens fysiske omgivelser: 16. Boringen skal udstyres således, at der kan pejles i boringen, desuden skal der være vandmåler, trykmåler og tilbageløbssikring. Boringen skal udstyres med et pejlepunkt der skal være kotesat af landmåler. 17. Råvandsstationen skal være aflåst og sikret mod oversvømmelse og hærværk. Råvandsstationen skal udformes således, at den så vidt muligt falder ind med naturen. 18. Boringen skal have en sikringszone på 5 m, indenfor hvilken der ikke må gødes og sprøjtes. Denne zone skal afgrænses med enten store sten, hegn eller en egnskarakteristisk beplantning jf. Miljøbeskyttelsesloven, Bek. nr. 292 af 26/03/2014 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg. 2 LBK nr. 879 af 26/06/2010 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Side 3/18

4 Efter anlægsarbejdet: 19. Indberetning af boredata inklusive, prøvepumpningsdata og vandkemidata skal ske til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) inden for tre måneder efter udførelsen i henhold til gældende bekendtgørelse Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse, kan denne indbringes for taksationsmyndighederne. 21. Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden. 22. Når boringen ikke længere anvendes, skal den sløjfes efter gældende bekendtgørelse 4. GEUS og Stevns Kommune skal senest tre måneder efter sløjfning af boringen er foretaget, modtage dokumentation for dette. 23. Nærværende tilladelse udløber efter 1 år fra tilladelsesdato. 24. Før boringen efterfølgende kan ibrugtages som produktionsboring skal der indsendes en ny ansøgning indvindingstilladelse med dokumentation fra den udførte prøvepumpning inklusive boringskontrolanalyser. Der vil i den endelige tilladelse bl.a. blive stillet vilkår omkring: At der ikke må vandes fra boringen i tidsperioden mellem 9:00 og 17:00. At ro- og driftsvandspejl skal pejles 4 gange årligt. Bemærkninger til vilkår Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Denne afgørelse er alene givet ud fra den lovgivning og de bestemmelser, der administreres af Stevns Kommune, og der er således ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav. Hvis boringen efterfølgende skal overgå til indvindingsboring, vil der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet vilkår om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt der findes forhøjede værdier af en eller flere parametre i boringskontrollen, kan der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet krav om løbende kontrol af vandkvaliteten. Det samme gælder såfremt, der skal vandes eller vaskes spiselige gartneriafgrøder. 3 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 4 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Side 4/18

5 Stevns Kommunes bemærkninger Natura2000 Som det fremgår af bilag 2 er der ingen af følgende områder i nærheden af indvindingsanlægget: Habitatområder - Nærmeste EF-habitat område er Stevns Rev, ca. 4,2 km nordøst for boringsstedet. Beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens Nærmeste 3 beskyttet sø ligger ca. 450 meter nordøst for placeringen af boringen, der er ingen øvrig beskyttet natur i nærheden. Stevns Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura2000 områder. Kommunen vurderer endvidere, at tilladelsen heller ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EU s habitatdirektivets bilag IV 6. Forurening og nedsivning Der er ikke registreret forurening på matriklerne i omegnen af borelokaliteten. Nærmeste forurening er registreret på en ejendom ca. 900 m vest for borestedet, hvilket er uden betydning for boringen, se bilag 2. Andre vandindvindingsanlæg Inden for en radius af 750 meter fra borestedet findes der 12 aktive vandindvindingsanlæg, se bilag 1. Det ene vandindvindingsanlæg ligger på Nøddekærvej 4 og ejes af ansøger, og der er i nærværende tilladelse stillet krav om at der før, under og efter ren- og prøvepumpning skal pejles i dette anlæg, for at vurdere hvorledes den nye boring påvirker grundvandsspejlet i området. VVM Indvindingsboringen er mere end 10 meter dyb og er på den baggrund omfattet af VVM bekendtgørelsens 7 Bilag 2, stk. 2, punkt c og skal derfor VVM screenes. Indvindingen holdes dog på egen grund og er således ikke at betragte som et infrastrukturanlæg jf. bilag 2 punkt 11l i VVM bekendtgørelsen. Stevns Kommune har truffet afgørelse om, at nærværende tilladelse til udførelse af markvandingsboring ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Drikkevandsinteresser Boringen er beliggende indenfor et område der er udpeget som Område med Særlig Drikkevandsinteresse, OSD-område. Disse områder har højeste prioritet i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål. Anvendelsen af grundvandsressourcen skal tage udgangspunkt i følgende prioritering: 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål 3. Vand til erhvervsformål, markvanding m.v. 5 Lbk. Nr. 951 af 03/07/2013 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr /05/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning BEK nr af 6. november 2014 Side 5/18

6 Lovgrundlag Borearbejdet er reguleret efter Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Bek nr af 28/10/2013. Kravet til fredningsområde på 5 m omkring boringen er hjemlet i Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse - LBK nr. 879 af 26/06/2010, 24. Kravene til vandkvalitet er reguleret efter Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg - Bek nr. 292 af 26/03/2014. Kravene om erstatning i tilfælde af skader i forbindelse med etablering og drift af boringen er hjemlet i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning - LBK nr af 30. september 2013, 23. Afgørelsen om miljøvurdering af projektet er hjemlet i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - BEK nr af 06/11/2014. Afgørelse af projektets indflydelse beskyttet natur er hjemlet i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr. 408 af 01/05/2007. Partshøring Udkast til denne tilladelse er den 17. februar 2015 sendt i partshøring hos flg. grundejere: John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 6/18

7 Bemærkninger og kommunens kommentarer kan ses i vedlagte hvidbog i bilag 3. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger, og eventuel klage skal være indgivet til Klageportalen senest 11. maj Der vil blive givet besked, hvis der indkommer en klage. Modtages ingen klage, vil der ligeledes blive givet besked herom ved klagefristens udløb. Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra afgørelsen er meddelt. Boringen må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, og da kun, hvis der ikke er indgivet klage. Kopi sendt til: Sundhedsstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Forbrugerrådet, Sportsfiskerforbundet, Magleby Vandværk, Næstved Brøndboring, Flemming Hansen, John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 7/18

8 Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby- Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby- Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Bilag: 1) Placering af boringen samt aktive indvindingsanlæg i nærområdet. 2) Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder. 3) Hvidbog fra partshøring Side 8/18

9 Bilag 1 Placering af ny boring samt aktive indvindingsanlæg inden for 750 m af placeringen af ny boring. Side 9/18

10 Bilag 2 Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder (jf. Side 10/18

11 Bilag 3 Hvidbog fra partshøring Hvidbog Stevns Kommunes kommentarer til indsigelser og bemærkninger indkommet i forbindelse med partshøring af boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, og foreløbig tilladelse til at indvinde vand. Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby- Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge 26. marts 2015 Side 11/18

12 Stevns Kommune besluttede den 17. februar 2015 at sende boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge i partshøring i 14 dage jf. forvaltningslovene Partshøringen har fundet sted i perioden 17. februar 2015 til 4. marts 2015 Materialet er omdelt til følgende parter: Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Jesper Kurt Rosenkilde og Torben Rene Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger fra flg.: Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Lotte og Torben Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. 8 Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22/04/2014. Side 12/18

13 Bemærkningerne og indsigelserne er indkommet rettidigt. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Søren Brøndsager Jeg er selvfølgelig bekymret om den nye boring kommer til at påvirke vores drikkevand. Vi har aldrig manglet vand, hvad gør vi hvis det sker I fremtiden? I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Under henvisning til Jeres skrivelse af den 17. februar d.å. ang. etablering af ny vandboring på ovennævnte ejendom, er det for os som alm. borgere svært at tage stilling til, om dette kan få nogen betydning for vandforsyningen på vores ejendom. Det lyder som store mængder vand der skal pumpes op i perioder, hvor det formentlig er tørt alle steder. Vi tager derfor forbehold evt. senere at kræve erstatning, såfremt dette får betydning for vandforsyningen på vores ejendom, der er beliggende Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Mat. nr. 58, Magleby by, Magleby. I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Part Torben Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr.nr. 46 Birgit Petersen og Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr.nr. 47a Bemærkninger I forbindelse med den fremsendte kladde til afgørelse, har vi følgende bemærkninger: I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. I skrivelsen punkt 10 står der, at det undersøges ved at grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning, både i den nye boring og i en boring på ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4. I telefonsamtale med Susanne S. Østergaard, fik jeg oplyst at denne pejling også bliver målt på Pilevej 6. Der bør minimum blive målt i 2 boringer der ikke tilhører ansøger. Der står ingen steder, hvornår disse pejlinger skal foretages. Side 13/18

14 Dette vil formentlig kunne ske i løbet af maj måned, såfremt ansøger for kommunens tilladelse til indvindingen. Vi er indforstået med, at der skal ske en pejling i forbindelse med renog prøveboring, men der er stor forskel på grundvandstanden i maj og i en tørkeperiode i juli. Derfor anmoder vi kommunen om, at pejlingen også foretages i løbet af juli måned. Normalt er det vandværkerne der udsteder vandingsforbud i tørre perioder. I forbindelse med en sådan vandindvinding, som ansøger beder om, med så store mængder vand, er det vigtigt, at der ikke må vandes i meget tørre perioder. Det er selvfølgelig sandsynligt, at det netop er i sådanne perioder afgrøderne mangler vand, men såfremt der pumpes store mængder vand op, er det overvejende sandsynligt, at det vil gå ud over høringsparternes boringer og adgang til frisk drikkevand. Der mangler en beskrivelse af, hvornår der må vandes, da det ikke giver mening, at vande midt på dagen når solen og varmen er højst. For at der ikke opstår tvivlsspørgsmål om dette, bør det indskrives i afgørelsen såfremt kommunen vil godkende tilladelsen. I punkt 20. står der at såfremt boringen forvolder skade, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. En sådan skade kan være, at vores boringer og dermed adgang til drikkevand, tørlægges. Da vi ikke har adgang til udstyr til måling af grundvandspejlet, vil det være på sin plads, at det er ejer af boringen der står med bevisbyrden og omkostningerne. I de 46 år min familie har haft Oldekrogen 4, har brønden aldrig været tørlagt og i Oldekrogen nr. 8 har brønden heller aldrig været tørlagt. Det har heller ikke været tilfældet de somre, hvor der har været tørke lignende tilstande og vandværkerne har udsendt vandingsforbud. I punkt 23. står der, at tilladelse udløber efter 1 år. Herefter skal der indsendes ny ansøgning. Vi forventer at, såfremt kommunen giver ansøger godkendelse til vandindvinding i det første år, vil parterne blive hørt igen ved ny ansøgning. Hvordan påvirkes vandkvaliteten i vores boringer med drikkevand, når der på markerne, der skal vandes fra den eventuelt nye boring, sprøjtes med kunstgødning og sprøjtegifte, samtidig med der vandes massivt. Betyder det ikke, at sprøjtegiftene hurtigere skyldes ud i grundvandet og dermed i vores drikkevand. Udover pejlingerne af vandspejlet, bør der også tage prøver af vandkvaliteten. Vi forventer at alle målinger og pejlinger af vandspejlet, vil være tilgængeligt for høringsparterne. Vi forventer også at kommunen fører tilsyn med, at der ikke vandes i meget tørre perioder og aldrig midt på dagen. Vi forudsætter, at vores område er beliggende indenfor særlige drikkevandsinteresser og derfor har det højeste prioritet, at grundvandsressourcen til drikkevandsformål prioriteres som skitseret: Side 14/18

15 Prioritet 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning Prioritet 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål og sidst Prioritet 3. Vand til erhvervsformål, markvanding mv. Ad 1. Det betyder at vores brønde/boringer under ingen omstændigheder må påvirkes af boringen hos ansøger. Hverken vandkvalitet eller vandspejlets højde hos høringsparterne må påvirkes. I kommunens eventuelle godkendelse af ansøgningen, bør det således beskrives meget nødagtigt, at såfremt en af høringsparterne oplever at vandspejlet i vores boringer falder drastisk, skal kommunen straks udstede vandingsforbud til ansøger. Kommunens bemærkninger Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Pejlingerne skal udføres i forbindelse med etablering af boringen, hvilket skal ske inden for 1 år efter at tilladelsen er givet. Det er ikke muligt at stille krav om pejlinger i juli måned. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Kommunen fører ikke tilsyn med hvornår der vandes fra boringen, men i tilladelsen vil der blive stillet krav om at der ikke vandes i dagtimerne. Der vil dog ikke blive stillet krav om at der ikke må vandes i øvrige perioder, da det er formålet med boringen at den skal kunne levere vand til at vanding af afgrøder i tørre perioder. Denne tilladelse er en tilladelse til at lave boringen og til prøvepumpning mm. En sådan tilladelse skal altid udnyttes inden et år og herefter skal der søges endelig indvindingstilladelse til den nye boring. Der vil ikke blive lavet en ny partshøring i forbindelse med den endelige indvindingstilladelse. For at kunne få en endelig indvindingstilladelse skal en række vilkår være opfyldt, herunder at indvindingen ikke forårsager væsentlige ændringer i grundvandsstanden som kan føre til mangel på vand eller ændringer i grundvandskemien. Det er disse forhold prøvepumpning mm. skal afklare. I Danmark er det kun tilladt at bruge godkendte pesticider, som under regelret brug ikke bør havne i grundvandet. Der er i tilladelsen stillet krav om vandprøver og pejlinger. Vandanalyser, prøvepumpningsresultater og pejlinger skal indberettes til GEUS, og er offentligt tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes kan tilladelsen tilbagekaldes. Side 15/18

16 Part Torben & Lotte Rosenkilde, Nøddekærvej 6 Niels Arne Elbæk & Gitte Hansen, Råmosevej 8 Jeanette Belinda Berling & Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10 Karsten Kragh, Pilevej 9 Joan K & Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7 Lene Rosenkilde & John Hansen, Nøddekærvej 6 Bemærkninger Vores overordnede vurdering er, at Kommunen har skitseret projektet tilfredsstillende, således er der opsat forskellige klausuler og tiltag for hvorledes ansøger til boringen skal forholde sig. Hvad der derimod ikke fremgår særligt klart, er hvilke forhold der kan gøres gældende såfremt ansøger/tilsyn ikke overholder de skitserede rammer. Hvem kan handle og hvem kan hurtigt gribe ind, såfremt reglerne ikke overholdes. Hvem sikrer sig at reglerne overholdes og hvorledes sikrer man sig dette. I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. Vi har ud fra den modtagne skrivelse samt efterfølgende samtale med Susanne Østergaard forstået det således at der skal laves grundvandspejling før, under og efter ren- og prøvepumpning på henholdsvis ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4 samt på Pilevej 6. Vi er enige i, at der som minimum skal foretages grundvandspejling hos 2 partshørere, helst 3 (ansøger inklusive) Der kan eventuelt ske ved at der foretages pejling inden opstart af den ny vandboring, samt efterfølgende eksempelvis efter 3 måneders indenfor det første år. De kan være hos 2-3 af brøndene har partshørerne. Ved at lave en pejling kvartalsvis vil man få kontrolleret grundvandsstanden under forskellige klimamæssige, eksempelvis vurderer vi meget vigtigt at der under en tørke efter en varm og tør sommer periode foretages målinger, hvor man må formode at grundvandsstanden er lavest. Men så vidt muligt under forskellige klimatiske forhold. Vi mener at alle parter skal have adgang til samtlige måle værdier, og andre relevante forhold. Der skal laves 2 ekstra pejlinger 1 på en lukket boring og 1 på en åben boring. Ligeledes mangler vi en beskrivelse af hvornår der må vandes på i løbet af dagen. Vi forventer, at der ikke gives tilladelse til at vand i dagtimer efter givende omstændigheder, eksempelvis ved høj varme og høj sol Regelsæt for dette bør fremgå af en eventuelt godkendt tilladelse. I den forbindelse vurderer vi at det er relevant for sagen at nævne, at partshørere på ejendommen Nøddekærvej 6 oplevede at der blev vandet kraftigt under sidste års sommertørke af ansøger på grunden på Nøddekærvej 4 samtlige døgnets 24 timer over en længere periode. Side 16/18

17 Derfor blev Stevns Kommune kontaktet herom af parthørere som udtrykte bekymring for grundvandsstanden og deres egen brønd, ligesom man forsøgte at få indsigt i hvilke regler, der gælder for den vandingstilladelse, der i følge Kommunen eksisterer for Nøddekærvej 4. Desværre oplevede parthører en manglende forståelse og modvilje fra Kommunen til give indsigt i disse forhold og agere yderligere i sagen Derfor er det vigtigt at få skitseret fra Stevns Kommune hvilke muligheder/beviser de forventer fra parthørere før at de vil sikre tilsyn med forholdene, og hvad de agter at foretage såfremt ansøger ikke overholder de angivne regler og rammer. I den forbindelse er parthørernes holdning ganske klar: Der skal ikke være tvivl om ansvaret, det er anlægs ejeren/ansøger der har ansvaret for tørlægning af de omkring liggende brønde. Derfor er det også ansøger der har bevisbyrden og ikke de øvrige partshørere. Det kan ikke forventes at den enkelte partshører har adgang til den nødvendige kontroludstyr til måling af grundvandsstand, pejling mv. Ansøger er selv ansvarlig for at sikre sig med hensyn til eventuel dokumentation. Kommunens bemærkninger Det er Kommunen der er myndighed, og der er dermed også kommunen der griber ind såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes. Der står i tilladelsen at Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Resultater af prøvepumpningen, vandanalyser og pejlinger indberettes til GEUS og er offentlige tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der vil i tilladelsen blive stillet krav om, at der ikke må vandes i dagtimerne. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. I en evt. endelig indvindingstilladelse vil der blive stillet krav om pejling af boringen 4 gange årligt. Såfremt ansøger ikke opfylder de krav og vilkår der er givet i tilladelsen, kan tilladelsen tilbagekaldes, men kommunen fører ikke tilsyn med markvandingsboringer. Side 17/18

18 Bevisbyrden i tilfælde af at boring tørlægges ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Side 18/18

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Byg og Miljø Dato: 02.06.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 14/16744 Fornyet og udvidet

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge , Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Region Sjælland har den 17. juni 2015 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Hærvejen 58a, matr. 34b Sigerslev By, Store Heddinge. Tilladelsen har forud

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere