KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse"

Transkript

1 Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr /2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Venlig hilsen Stevns Kommune Postboks Store Heddinge Teknik & Miljø Telefon: Fax: Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag Lukket Torsdag kl Fredag kl Charlotte L. Frantzen Agronom Direkte telefon:

2 Dato Journal nr. KS /2381 Susannos KOPI Boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)for ny boring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge Stevns Kommune har den 20.oktober 2014 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en boring til markvanding. Boringen ønskes placeret på matr.nr 51a, Magleby By, Magleby-Stevns. Se bilag 1. Den forventede boredybde er meter og der ønskes at indvinde m 3 /år til vanding med m 3 /time. Arealet som påtænkes vandet udgør 100 ha (ejet og forpagtet jord). Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Når det på baggrund af udført borearbejde og prøvepumpning er dokumenteret, at det er forsvarligt at udnytte grundvandsressourcen i det ønskede omfang, kan der efter ansøgning gives endelig tilladelse til indvinding. Vilkår Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Boringen etableres på Matr.nr. 51a, Magleby, på den angivne placering jf. bilag Det fredede jord/ stendige i skellet til matrikel nr. 17d, Magleby By, Magleby-Stevns må ikke beskadiges i forbindelse med etablering af boringen. Vedrørende borearbejdet: 3. Boringen skal udføres som en A-boring og i overensstemmelse med ansøgningen. 4. Boringsdybden må maks. være 30 meter. Vedrørende ren- og prøvepumpning 5. Boringen skal renpumpes, og i den forbindelse skal der udføres trinvise prøvepumpninger, der kan give indikation af boringens specifikke ydelse og boringskarakteristika. Renpumpning med prøvepumpning må højest vare 24 timer. 6. Der skal som minimum prøvepumpes med en ydelse svarende til den ønskede fremtidige timekapacitet på max. 30 m 3 /time. 7. Indvinding af grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpningen må højest være 720 m 3. Side 2/18

3 8. Den oppumpede vandmængde i forbindelse med ren- og prøvepumpning skal måles. Målingen kan foregå ved hjælp af vandmåler eller timetæller på grundvandspumpen kombineret med oplysning om pumpeydelse. 9. Vandet fra ren- og prøvepumpningen udledes til egen mark, dog bør erosion minimeres og der må der ikke ske afstrømning til naboarealer. 10. For at undersøge indvindingens påvirkning af omgivelserne, skal grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning - både i den nye boring, samt i boringen beliggende på Nøddekærvej 4, 4672 Klippinge. Derudover skal der pejles i yderligere en boring, som skal godkendes af Stevns Kommune. 11. Tilbagepejlingen skal minimum vare 12 timer, eller indtil rovandsspejlet er reetableret. 12. Pejlingerne skal udføres med et elektrisk pejleapparat fra et stabilt målepunkt ved boringen, og pejleresultaterne skal noteres på pejleskema med en cm's nøjagtighed sammen med de tilhørende klokkeslet med et minuts nøjagtighed. I stedet for elektrisk håndpejleapparat, kan der benyttes datalogger med tilsvarende eller bedre måleintervaller. Oplysninger sendes til Stevns Kommune. 13. Efter renpumpning af boringen er gennemført, skal der til kommunen fremsendes oplysninger til godkendelse, om forventet opbygning af boringsafslutning, inklusive overvågningsmuligheder (prøvetagningshane, pejling osv.) og forventede produktionsdetaljer (pumpetype, installationsdybde af samme, ydelse og sænkning under produktion). 14. Efter renpumpning skal der udtages en råvandsprøve til analyse for de parametre som er angivet i bilag 8 (boringskontrol), i bekendtgørelse om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg Analyseresultater sendes til Stevns Kommune senest fire uger efter afslutning af renpumpningen. Boringens fysiske omgivelser: 16. Boringen skal udstyres således, at der kan pejles i boringen, desuden skal der være vandmåler, trykmåler og tilbageløbssikring. Boringen skal udstyres med et pejlepunkt der skal være kotesat af landmåler. 17. Råvandsstationen skal være aflåst og sikret mod oversvømmelse og hærværk. Råvandsstationen skal udformes således, at den så vidt muligt falder ind med naturen. 18. Boringen skal have en sikringszone på 5 m, indenfor hvilken der ikke må gødes og sprøjtes. Denne zone skal afgrænses med enten store sten, hegn eller en egnskarakteristisk beplantning jf. Miljøbeskyttelsesloven, Bek. nr. 292 af 26/03/2014 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg. 2 LBK nr. 879 af 26/06/2010 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Side 3/18

4 Efter anlægsarbejdet: 19. Indberetning af boredata inklusive, prøvepumpningsdata og vandkemidata skal ske til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) inden for tre måneder efter udførelsen i henhold til gældende bekendtgørelse Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse, kan denne indbringes for taksationsmyndighederne. 21. Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden. 22. Når boringen ikke længere anvendes, skal den sløjfes efter gældende bekendtgørelse 4. GEUS og Stevns Kommune skal senest tre måneder efter sløjfning af boringen er foretaget, modtage dokumentation for dette. 23. Nærværende tilladelse udløber efter 1 år fra tilladelsesdato. 24. Før boringen efterfølgende kan ibrugtages som produktionsboring skal der indsendes en ny ansøgning indvindingstilladelse med dokumentation fra den udførte prøvepumpning inklusive boringskontrolanalyser. Der vil i den endelige tilladelse bl.a. blive stillet vilkår omkring: At der ikke må vandes fra boringen i tidsperioden mellem 9:00 og 17:00. At ro- og driftsvandspejl skal pejles 4 gange årligt. Bemærkninger til vilkår Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Denne afgørelse er alene givet ud fra den lovgivning og de bestemmelser, der administreres af Stevns Kommune, og der er således ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav. Hvis boringen efterfølgende skal overgå til indvindingsboring, vil der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet vilkår om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt der findes forhøjede værdier af en eller flere parametre i boringskontrollen, kan der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet krav om løbende kontrol af vandkvaliteten. Det samme gælder såfremt, der skal vandes eller vaskes spiselige gartneriafgrøder. 3 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 4 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Side 4/18

5 Stevns Kommunes bemærkninger Natura2000 Som det fremgår af bilag 2 er der ingen af følgende områder i nærheden af indvindingsanlægget: Habitatområder - Nærmeste EF-habitat område er Stevns Rev, ca. 4,2 km nordøst for boringsstedet. Beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens Nærmeste 3 beskyttet sø ligger ca. 450 meter nordøst for placeringen af boringen, der er ingen øvrig beskyttet natur i nærheden. Stevns Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura2000 områder. Kommunen vurderer endvidere, at tilladelsen heller ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EU s habitatdirektivets bilag IV 6. Forurening og nedsivning Der er ikke registreret forurening på matriklerne i omegnen af borelokaliteten. Nærmeste forurening er registreret på en ejendom ca. 900 m vest for borestedet, hvilket er uden betydning for boringen, se bilag 2. Andre vandindvindingsanlæg Inden for en radius af 750 meter fra borestedet findes der 12 aktive vandindvindingsanlæg, se bilag 1. Det ene vandindvindingsanlæg ligger på Nøddekærvej 4 og ejes af ansøger, og der er i nærværende tilladelse stillet krav om at der før, under og efter ren- og prøvepumpning skal pejles i dette anlæg, for at vurdere hvorledes den nye boring påvirker grundvandsspejlet i området. VVM Indvindingsboringen er mere end 10 meter dyb og er på den baggrund omfattet af VVM bekendtgørelsens 7 Bilag 2, stk. 2, punkt c og skal derfor VVM screenes. Indvindingen holdes dog på egen grund og er således ikke at betragte som et infrastrukturanlæg jf. bilag 2 punkt 11l i VVM bekendtgørelsen. Stevns Kommune har truffet afgørelse om, at nærværende tilladelse til udførelse af markvandingsboring ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Drikkevandsinteresser Boringen er beliggende indenfor et område der er udpeget som Område med Særlig Drikkevandsinteresse, OSD-område. Disse områder har højeste prioritet i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål. Anvendelsen af grundvandsressourcen skal tage udgangspunkt i følgende prioritering: 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål 3. Vand til erhvervsformål, markvanding m.v. 5 Lbk. Nr. 951 af 03/07/2013 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr /05/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning BEK nr af 6. november 2014 Side 5/18

6 Lovgrundlag Borearbejdet er reguleret efter Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Bek nr af 28/10/2013. Kravet til fredningsområde på 5 m omkring boringen er hjemlet i Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse - LBK nr. 879 af 26/06/2010, 24. Kravene til vandkvalitet er reguleret efter Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg - Bek nr. 292 af 26/03/2014. Kravene om erstatning i tilfælde af skader i forbindelse med etablering og drift af boringen er hjemlet i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning - LBK nr af 30. september 2013, 23. Afgørelsen om miljøvurdering af projektet er hjemlet i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - BEK nr af 06/11/2014. Afgørelse af projektets indflydelse beskyttet natur er hjemlet i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr. 408 af 01/05/2007. Partshøring Udkast til denne tilladelse er den 17. februar 2015 sendt i partshøring hos flg. grundejere: John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 6/18

7 Bemærkninger og kommunens kommentarer kan ses i vedlagte hvidbog i bilag 3. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger, og eventuel klage skal være indgivet til Klageportalen senest 11. maj Der vil blive givet besked, hvis der indkommer en klage. Modtages ingen klage, vil der ligeledes blive givet besked herom ved klagefristens udløb. Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra afgørelsen er meddelt. Boringen må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, og da kun, hvis der ikke er indgivet klage. Kopi sendt til: Sundhedsstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Forbrugerrådet, Sportsfiskerforbundet, Magleby Vandværk, Næstved Brøndboring, Flemming Hansen, John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 7/18

8 Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby- Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby- Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Bilag: 1) Placering af boringen samt aktive indvindingsanlæg i nærområdet. 2) Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder. 3) Hvidbog fra partshøring Side 8/18

9 Bilag 1 Placering af ny boring samt aktive indvindingsanlæg inden for 750 m af placeringen af ny boring. Side 9/18

10 Bilag 2 Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder (jf. Side 10/18

11 Bilag 3 Hvidbog fra partshøring Hvidbog Stevns Kommunes kommentarer til indsigelser og bemærkninger indkommet i forbindelse med partshøring af boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, og foreløbig tilladelse til at indvinde vand. Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby- Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge 26. marts 2015 Side 11/18

12 Stevns Kommune besluttede den 17. februar 2015 at sende boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge i partshøring i 14 dage jf. forvaltningslovene Partshøringen har fundet sted i perioden 17. februar 2015 til 4. marts 2015 Materialet er omdelt til følgende parter: Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Jesper Kurt Rosenkilde og Torben Rene Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger fra flg.: Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Lotte og Torben Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. 8 Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22/04/2014. Side 12/18

13 Bemærkningerne og indsigelserne er indkommet rettidigt. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Søren Brøndsager Jeg er selvfølgelig bekymret om den nye boring kommer til at påvirke vores drikkevand. Vi har aldrig manglet vand, hvad gør vi hvis det sker I fremtiden? I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Under henvisning til Jeres skrivelse af den 17. februar d.å. ang. etablering af ny vandboring på ovennævnte ejendom, er det for os som alm. borgere svært at tage stilling til, om dette kan få nogen betydning for vandforsyningen på vores ejendom. Det lyder som store mængder vand der skal pumpes op i perioder, hvor det formentlig er tørt alle steder. Vi tager derfor forbehold evt. senere at kræve erstatning, såfremt dette får betydning for vandforsyningen på vores ejendom, der er beliggende Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Mat. nr. 58, Magleby by, Magleby. I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Part Torben Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr.nr. 46 Birgit Petersen og Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr.nr. 47a Bemærkninger I forbindelse med den fremsendte kladde til afgørelse, har vi følgende bemærkninger: I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. I skrivelsen punkt 10 står der, at det undersøges ved at grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning, både i den nye boring og i en boring på ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4. I telefonsamtale med Susanne S. Østergaard, fik jeg oplyst at denne pejling også bliver målt på Pilevej 6. Der bør minimum blive målt i 2 boringer der ikke tilhører ansøger. Der står ingen steder, hvornår disse pejlinger skal foretages. Side 13/18

14 Dette vil formentlig kunne ske i løbet af maj måned, såfremt ansøger for kommunens tilladelse til indvindingen. Vi er indforstået med, at der skal ske en pejling i forbindelse med renog prøveboring, men der er stor forskel på grundvandstanden i maj og i en tørkeperiode i juli. Derfor anmoder vi kommunen om, at pejlingen også foretages i løbet af juli måned. Normalt er det vandværkerne der udsteder vandingsforbud i tørre perioder. I forbindelse med en sådan vandindvinding, som ansøger beder om, med så store mængder vand, er det vigtigt, at der ikke må vandes i meget tørre perioder. Det er selvfølgelig sandsynligt, at det netop er i sådanne perioder afgrøderne mangler vand, men såfremt der pumpes store mængder vand op, er det overvejende sandsynligt, at det vil gå ud over høringsparternes boringer og adgang til frisk drikkevand. Der mangler en beskrivelse af, hvornår der må vandes, da det ikke giver mening, at vande midt på dagen når solen og varmen er højst. For at der ikke opstår tvivlsspørgsmål om dette, bør det indskrives i afgørelsen såfremt kommunen vil godkende tilladelsen. I punkt 20. står der at såfremt boringen forvolder skade, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. En sådan skade kan være, at vores boringer og dermed adgang til drikkevand, tørlægges. Da vi ikke har adgang til udstyr til måling af grundvandspejlet, vil det være på sin plads, at det er ejer af boringen der står med bevisbyrden og omkostningerne. I de 46 år min familie har haft Oldekrogen 4, har brønden aldrig været tørlagt og i Oldekrogen nr. 8 har brønden heller aldrig været tørlagt. Det har heller ikke været tilfældet de somre, hvor der har været tørke lignende tilstande og vandværkerne har udsendt vandingsforbud. I punkt 23. står der, at tilladelse udløber efter 1 år. Herefter skal der indsendes ny ansøgning. Vi forventer at, såfremt kommunen giver ansøger godkendelse til vandindvinding i det første år, vil parterne blive hørt igen ved ny ansøgning. Hvordan påvirkes vandkvaliteten i vores boringer med drikkevand, når der på markerne, der skal vandes fra den eventuelt nye boring, sprøjtes med kunstgødning og sprøjtegifte, samtidig med der vandes massivt. Betyder det ikke, at sprøjtegiftene hurtigere skyldes ud i grundvandet og dermed i vores drikkevand. Udover pejlingerne af vandspejlet, bør der også tage prøver af vandkvaliteten. Vi forventer at alle målinger og pejlinger af vandspejlet, vil være tilgængeligt for høringsparterne. Vi forventer også at kommunen fører tilsyn med, at der ikke vandes i meget tørre perioder og aldrig midt på dagen. Vi forudsætter, at vores område er beliggende indenfor særlige drikkevandsinteresser og derfor har det højeste prioritet, at grundvandsressourcen til drikkevandsformål prioriteres som skitseret: Side 14/18

15 Prioritet 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning Prioritet 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål og sidst Prioritet 3. Vand til erhvervsformål, markvanding mv. Ad 1. Det betyder at vores brønde/boringer under ingen omstændigheder må påvirkes af boringen hos ansøger. Hverken vandkvalitet eller vandspejlets højde hos høringsparterne må påvirkes. I kommunens eventuelle godkendelse af ansøgningen, bør det således beskrives meget nødagtigt, at såfremt en af høringsparterne oplever at vandspejlet i vores boringer falder drastisk, skal kommunen straks udstede vandingsforbud til ansøger. Kommunens bemærkninger Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Pejlingerne skal udføres i forbindelse med etablering af boringen, hvilket skal ske inden for 1 år efter at tilladelsen er givet. Det er ikke muligt at stille krav om pejlinger i juli måned. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Kommunen fører ikke tilsyn med hvornår der vandes fra boringen, men i tilladelsen vil der blive stillet krav om at der ikke vandes i dagtimerne. Der vil dog ikke blive stillet krav om at der ikke må vandes i øvrige perioder, da det er formålet med boringen at den skal kunne levere vand til at vanding af afgrøder i tørre perioder. Denne tilladelse er en tilladelse til at lave boringen og til prøvepumpning mm. En sådan tilladelse skal altid udnyttes inden et år og herefter skal der søges endelig indvindingstilladelse til den nye boring. Der vil ikke blive lavet en ny partshøring i forbindelse med den endelige indvindingstilladelse. For at kunne få en endelig indvindingstilladelse skal en række vilkår være opfyldt, herunder at indvindingen ikke forårsager væsentlige ændringer i grundvandsstanden som kan føre til mangel på vand eller ændringer i grundvandskemien. Det er disse forhold prøvepumpning mm. skal afklare. I Danmark er det kun tilladt at bruge godkendte pesticider, som under regelret brug ikke bør havne i grundvandet. Der er i tilladelsen stillet krav om vandprøver og pejlinger. Vandanalyser, prøvepumpningsresultater og pejlinger skal indberettes til GEUS, og er offentligt tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes kan tilladelsen tilbagekaldes. Side 15/18

16 Part Torben & Lotte Rosenkilde, Nøddekærvej 6 Niels Arne Elbæk & Gitte Hansen, Råmosevej 8 Jeanette Belinda Berling & Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10 Karsten Kragh, Pilevej 9 Joan K & Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7 Lene Rosenkilde & John Hansen, Nøddekærvej 6 Bemærkninger Vores overordnede vurdering er, at Kommunen har skitseret projektet tilfredsstillende, således er der opsat forskellige klausuler og tiltag for hvorledes ansøger til boringen skal forholde sig. Hvad der derimod ikke fremgår særligt klart, er hvilke forhold der kan gøres gældende såfremt ansøger/tilsyn ikke overholder de skitserede rammer. Hvem kan handle og hvem kan hurtigt gribe ind, såfremt reglerne ikke overholdes. Hvem sikrer sig at reglerne overholdes og hvorledes sikrer man sig dette. I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. Vi har ud fra den modtagne skrivelse samt efterfølgende samtale med Susanne Østergaard forstået det således at der skal laves grundvandspejling før, under og efter ren- og prøvepumpning på henholdsvis ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4 samt på Pilevej 6. Vi er enige i, at der som minimum skal foretages grundvandspejling hos 2 partshørere, helst 3 (ansøger inklusive) Der kan eventuelt ske ved at der foretages pejling inden opstart af den ny vandboring, samt efterfølgende eksempelvis efter 3 måneders indenfor det første år. De kan være hos 2-3 af brøndene har partshørerne. Ved at lave en pejling kvartalsvis vil man få kontrolleret grundvandsstanden under forskellige klimamæssige, eksempelvis vurderer vi meget vigtigt at der under en tørke efter en varm og tør sommer periode foretages målinger, hvor man må formode at grundvandsstanden er lavest. Men så vidt muligt under forskellige klimatiske forhold. Vi mener at alle parter skal have adgang til samtlige måle værdier, og andre relevante forhold. Der skal laves 2 ekstra pejlinger 1 på en lukket boring og 1 på en åben boring. Ligeledes mangler vi en beskrivelse af hvornår der må vandes på i løbet af dagen. Vi forventer, at der ikke gives tilladelse til at vand i dagtimer efter givende omstændigheder, eksempelvis ved høj varme og høj sol Regelsæt for dette bør fremgå af en eventuelt godkendt tilladelse. I den forbindelse vurderer vi at det er relevant for sagen at nævne, at partshørere på ejendommen Nøddekærvej 6 oplevede at der blev vandet kraftigt under sidste års sommertørke af ansøger på grunden på Nøddekærvej 4 samtlige døgnets 24 timer over en længere periode. Side 16/18

17 Derfor blev Stevns Kommune kontaktet herom af parthørere som udtrykte bekymring for grundvandsstanden og deres egen brønd, ligesom man forsøgte at få indsigt i hvilke regler, der gælder for den vandingstilladelse, der i følge Kommunen eksisterer for Nøddekærvej 4. Desværre oplevede parthører en manglende forståelse og modvilje fra Kommunen til give indsigt i disse forhold og agere yderligere i sagen Derfor er det vigtigt at få skitseret fra Stevns Kommune hvilke muligheder/beviser de forventer fra parthørere før at de vil sikre tilsyn med forholdene, og hvad de agter at foretage såfremt ansøger ikke overholder de angivne regler og rammer. I den forbindelse er parthørernes holdning ganske klar: Der skal ikke være tvivl om ansvaret, det er anlægs ejeren/ansøger der har ansvaret for tørlægning af de omkring liggende brønde. Derfor er det også ansøger der har bevisbyrden og ikke de øvrige partshørere. Det kan ikke forventes at den enkelte partshører har adgang til den nødvendige kontroludstyr til måling af grundvandsstand, pejling mv. Ansøger er selv ansvarlig for at sikre sig med hensyn til eventuel dokumentation. Kommunens bemærkninger Det er Kommunen der er myndighed, og der er dermed også kommunen der griber ind såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes. Der står i tilladelsen at Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Resultater af prøvepumpningen, vandanalyser og pejlinger indberettes til GEUS og er offentlige tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der vil i tilladelsen blive stillet krav om, at der ikke må vandes i dagtimerne. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. I en evt. endelig indvindingstilladelse vil der blive stillet krav om pejling af boringen 4 gange årligt. Såfremt ansøger ikke opfylder de krav og vilkår der er givet i tilladelsen, kan tilladelsen tilbagekaldes, men kommunen fører ikke tilsyn med markvandingsboringer. Side 17/18

18 Bevisbyrden i tilfælde af at boring tørlægges ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Side 18/18

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR Leif Knudsen Hjadstrupvej 28 5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk Dato: 3. april 2014 Sagsnr. 480-2014-6928 Dok.nr. 480-2014-32181 8553 Indvinding af grundvand på ejendommen

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-05-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Niels Arne Wahl

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Rasmus Boudigaard Nielsen Hejlskovvej 14 Ørslevkloster 7840 Højslev 22. november 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Hejlskovvej 14, Ørslevkloster, 7840

Læs mere

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej 2 7430 Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.2145 Ansøger har søgt om en tilladelse

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning,

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning, Henrik Thuesen Allingkærvej 1 8963 Auning Teknik og Miljø Dato: 12. juli 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 09/11564 Fornyet tilladelse til

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jonas Tang Meineche Granbakken 10 7330 Brande 3. maj 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Fyrrevænget 39, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR. Dato: 22. maj 2014 Sagsnr Dok.nr Otterup

TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR. Dato: 22. maj 2014 Sagsnr Dok.nr Otterup TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS c/o Stiftelsen Hofmansgave Hofmansgavevej 27 5450 Otterup Dato: 22. maj 2014 Sagsnr. 480-2013-30299 Dok.nr. 480-2014-45454 4619 Indvinding af grundvand på

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders A Svendsen Brandevej 35 7361 Ejstrupholm 10. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.2090 Boringens beliggenhed

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand #split# BRØNDERSLEV VAND A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Att.: Henrik Kirkegaard Plan og Miljø Dato: 08-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-60-14 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015.

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015. Lyngby-Taarbæk Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Att.: Peer Skaarup, pes@ltf.dk Dato: 01-06-2015 Ref: CHSE J.nr.: 20150430136 Tilladelse til etablering af 27 miljøtekniske boringer i Fæstningskanalen,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst 7. april 2016 Sverrig 6 / Præstegårdsbakken 21 - Tilladelse til etablering af overvågningsboring. Tillladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7 TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk GEO København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Lars Hjortshøj Jacobsen Sendt pr. mail til: lja@geo.dk Dir.tlf.:

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Alstrup Jensen Toftlundvej 11 7430 Ikast 17. august 2015 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.2573 Boringens beliggenhed

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

1. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder.

1. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder. Niels Ole Nielsen Enghavegårdsvej 4A 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 26. juni 2015 dmikk 13.02.01-P19-1-15 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.965 beliggende matr. nr. 16a

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres Hotel Kommandørgården Havnebyvej 201 6792 Rømø Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-31-13 Ks: dl17lk 28-08-2013 FORELØBIG TILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Tilladelsen er gældende indtil den 8. maj Vilkårene for tilladelsen fremgår af afsnit 2.

Tilladelsen er gældende indtil den 8. maj Vilkårene for tilladelsen fremgår af afsnit 2. Henning Hillbrandt Jensen Fælledgårdsvej 4 Egeby 5450 Otterup Teknik og Miljø 8. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-16482 Dokument nr. 480-2014-942968 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 4712 Nordfyns Kommune Østergade 23

Læs mere

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Byg & Miljø Dato: 10.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 10/13957 Endelig tilladelse til vanding

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding TEKNIK OG MILJØ SØGÅRD ANDELSBRUG AMBA Blåbjergvej 1 7280 Sønder Felding E-mail: sa79@firma.tele.dk Att.: Ole Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding Byggeri,

Læs mere

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen Dir.tlf.: 43 59 12 78 Email: tmc@htk.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016

Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.1668 Ikast-Brande

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding, Brædstrupvej 13, 7160 Tørring Afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding, Brædstrupvej 13, 7160 Tørring Afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM) Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Hans Kristian Kristiansen Brædstrupvej 13 Hjortsvang 7160 Tørring Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-14-13

Læs mere

Hans Jørgen Hansen Gl. Landevej Lunderskov KOPI FORNYELSE AF TILLADELSE TIL MARKVANDING OG BEDRIFT

Hans Jørgen Hansen Gl. Landevej Lunderskov KOPI FORNYELSE AF TILLADELSE TIL MARKVANDING OG BEDRIFT Hans Jørgen Hansen Gl. Landevej 9 6640 Lunderskov KOPI FORNYELSE AF TILLADELSE TIL MARKVANDING OG BEDRIFT Kolding Kommune har d. 29 august 2016 modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding

Læs mere

Jørgen Jensen Fredborgvej 8 Blåhøj 7330 Brande 20. januar 2016

Jørgen Jensen Fredborgvej 8 Blåhøj 7330 Brande 20. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørgen Jensen Fredborgvej 8 Blåhøj 7330 Brande 20. januar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.2229 Ikast-Brande

Læs mere

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 12. januar 2016

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 12. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 12. januar 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.2350 Ikast-Brande

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 ENERGI VIBORG VAND A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg dek@viborg.dk Foreløbig tilladelse til overboring af indvindingsboring B6

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

Med hjemmel i vandforsyningslovens 20 meddeler Nordfyns Kommune hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand.

Med hjemmel i vandforsyningslovens 20 meddeler Nordfyns Kommune hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand. Anders Hansen Bladstrupvej 60 Grindløse 5400 Bogense Teknik og Miljø 5. januar 2016 Sagsnummer 480-2011-55321 Dokument nr. 480-2015-377333 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 677 Indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Total E&P Denmark B.V. Att: Henrik Nicolaisen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17.oktober 2012

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 01-12-2015 Sagsnr.: 15/33450 Dok.løbenr.: 320448/15 Kontakt: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151

Læs mere

5. Hedensted Kommune skal, senest en uge inden boringen bliver udført, have besked om, hvornår borearbejdet sættes i gang.

5. Hedensted Kommune skal, senest en uge inden boringen bliver udført, have besked om, hvornår borearbejdet sættes i gang. Vrigsted Vandværk A.m.b.a Stevnsvej 11 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-4-16 3.3.2016 Boretilladelse

Læs mere

Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Lindved Vandværk A.m.b.a.

Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Lindved Vandværk A.m.b.a. Lindved Vandværk A.m.b.a. Krohaven 8 7100 Vejle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-12-14 18.6.2014

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Ibrugtagningstilladelse til boring DGU-nr. 222.657 til Orup Vandværk Orbicon har på vegne af Orup Vandværk med ansøgning af 16. oktober 2013 søgt om endelig indvindingstilladelse

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

1. Tilladelsen meddeles til etablering af en boring på matr. nr. 1d Møllerup By, Hammer. Boringen skal placeret som angivet i bilag 1.

1. Tilladelsen meddeles til etablering af en boring på matr. nr. 1d Møllerup By, Hammer. Boringen skal placeret som angivet i bilag 1. Anders Myllerup Laursen Skovlunden 130, Thyregod 7323 Give Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-13-14

Læs mere

Indvinding af grundvand til vanding på ejendommen, matr. nr. 33b Hårslev By, Hårslev 5471 Søndersø - Anlæg nr

Indvinding af grundvand til vanding på ejendommen, matr. nr. 33b Hårslev By, Hårslev 5471 Søndersø - Anlæg nr CVR nr.: 30 90 65 51 HJORTEBJERG REAL ESTATE A/S Hjortebjergvej 26 5471 Søndersø Teknik og Miljø 10. maj 2016 Sagsnummer 480-2015-105950 Dokument nr. 480-2016-125218 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 12456 Nordfyns

Læs mere

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2014 Tilladelse og vilkår Billund Kommune

Læs mere

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune.

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Kolding Kommune har d. 8. august 2012 modtaget fire ansøgninger

Læs mere

Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej Bording 17. maj 2016

Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej Bording 17. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej 20 7441 Bording 17. maj 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 75.1189 Ikast-Brande

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted

Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 06. marts 2014 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/3081 Fornyet og udvidet tilladelse

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk TEKNIK OG MILJØ Knud Rahbek Paarupvej 38 6933 Kibæk Email: hoejlyst@mail.tele.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 806 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-20-14

Læs mere

Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til prøvepumpning

Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til prøvepumpning Peter Drejer Nielsen Høbjergvej 7 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 27. marts 2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/1289 Boretilladelse og foreløbig

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl /

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl / Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Godkendelse efter Vandløbsloven til etablering af cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark

Godkendelse efter Vandløbsloven til etablering af cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark Malene Skagge Arvid Vej & Park Center for By, Erhverv og Miljø Ballerup Kommune BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 25. maj 2016 Tlf. dir.: 4175

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Hollandsbjergvej 7b Jupiter ID: 79.657 VV-nr.: 735.V50.00.0040.00 DGU nr.: 59.

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Hollandsbjergvej 7b Jupiter ID: 79.657 VV-nr.: 735.V50.00.0040.00 DGU nr.: 59. Jens og Liselotte Boje Hollandsbjergvej 7b 8950 Ørsted Byg og Miljø Dato: 06.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5272 Fornyet tilladelse

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Alfred Ebbesen Gyvelvej 62 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-15-15 Ks: LBK 14-04-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Markvanding

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Glesborg Bygade 48 Jupiter ID: 79.069 VV-nr.: 725.40.0084.00 DGU nr.: 71.

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Glesborg Bygade 48 Jupiter ID: 79.069 VV-nr.: 725.40.0084.00 DGU nr.: 71. Gdr. Eigil Albæk Henriksen Glesborg Bygade 48 8585 Glesborg Byg og Miljø Dato: 5. September 2013 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 10/9347 Fornyet

Læs mere

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Tilladelse og vilkår Billund Kommune lovliggør hermed etablering af boringen, DGU nr. 123.1553 og

Læs mere