KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse"

Transkript

1 Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr /2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Venlig hilsen Stevns Kommune Postboks Store Heddinge Teknik & Miljø Telefon: Fax: Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag Lukket Torsdag kl Fredag kl Charlotte L. Frantzen Agronom Direkte telefon:

2 Dato Journal nr. KS /2381 Susannos KOPI Boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)for ny boring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge Stevns Kommune har den 20.oktober 2014 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en boring til markvanding. Boringen ønskes placeret på matr.nr 51a, Magleby By, Magleby-Stevns. Se bilag 1. Den forventede boredybde er meter og der ønskes at indvinde m 3 /år til vanding med m 3 /time. Arealet som påtænkes vandet udgør 100 ha (ejet og forpagtet jord). Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til at udføre en markvandingsboring på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, tilladelse til indvinding og udledning af op til 720 m 3 vand i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning af boringen samt foreløbig tilladelse til at indvinde m 3 grundvand pr. år til vanding af 100 ha mark areal. Når det på baggrund af udført borearbejde og prøvepumpning er dokumenteret, at det er forsvarligt at udnytte grundvandsressourcen i det ønskede omfang, kan der efter ansøgning gives endelig tilladelse til indvinding. Vilkår Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Boringen etableres på Matr.nr. 51a, Magleby, på den angivne placering jf. bilag Det fredede jord/ stendige i skellet til matrikel nr. 17d, Magleby By, Magleby-Stevns må ikke beskadiges i forbindelse med etablering af boringen. Vedrørende borearbejdet: 3. Boringen skal udføres som en A-boring og i overensstemmelse med ansøgningen. 4. Boringsdybden må maks. være 30 meter. Vedrørende ren- og prøvepumpning 5. Boringen skal renpumpes, og i den forbindelse skal der udføres trinvise prøvepumpninger, der kan give indikation af boringens specifikke ydelse og boringskarakteristika. Renpumpning med prøvepumpning må højest vare 24 timer. 6. Der skal som minimum prøvepumpes med en ydelse svarende til den ønskede fremtidige timekapacitet på max. 30 m 3 /time. 7. Indvinding af grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpningen må højest være 720 m 3. Side 2/18

3 8. Den oppumpede vandmængde i forbindelse med ren- og prøvepumpning skal måles. Målingen kan foregå ved hjælp af vandmåler eller timetæller på grundvandspumpen kombineret med oplysning om pumpeydelse. 9. Vandet fra ren- og prøvepumpningen udledes til egen mark, dog bør erosion minimeres og der må der ikke ske afstrømning til naboarealer. 10. For at undersøge indvindingens påvirkning af omgivelserne, skal grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning - både i den nye boring, samt i boringen beliggende på Nøddekærvej 4, 4672 Klippinge. Derudover skal der pejles i yderligere en boring, som skal godkendes af Stevns Kommune. 11. Tilbagepejlingen skal minimum vare 12 timer, eller indtil rovandsspejlet er reetableret. 12. Pejlingerne skal udføres med et elektrisk pejleapparat fra et stabilt målepunkt ved boringen, og pejleresultaterne skal noteres på pejleskema med en cm's nøjagtighed sammen med de tilhørende klokkeslet med et minuts nøjagtighed. I stedet for elektrisk håndpejleapparat, kan der benyttes datalogger med tilsvarende eller bedre måleintervaller. Oplysninger sendes til Stevns Kommune. 13. Efter renpumpning af boringen er gennemført, skal der til kommunen fremsendes oplysninger til godkendelse, om forventet opbygning af boringsafslutning, inklusive overvågningsmuligheder (prøvetagningshane, pejling osv.) og forventede produktionsdetaljer (pumpetype, installationsdybde af samme, ydelse og sænkning under produktion). 14. Efter renpumpning skal der udtages en råvandsprøve til analyse for de parametre som er angivet i bilag 8 (boringskontrol), i bekendtgørelse om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg Analyseresultater sendes til Stevns Kommune senest fire uger efter afslutning af renpumpningen. Boringens fysiske omgivelser: 16. Boringen skal udstyres således, at der kan pejles i boringen, desuden skal der være vandmåler, trykmåler og tilbageløbssikring. Boringen skal udstyres med et pejlepunkt der skal være kotesat af landmåler. 17. Råvandsstationen skal være aflåst og sikret mod oversvømmelse og hærværk. Råvandsstationen skal udformes således, at den så vidt muligt falder ind med naturen. 18. Boringen skal have en sikringszone på 5 m, indenfor hvilken der ikke må gødes og sprøjtes. Denne zone skal afgrænses med enten store sten, hegn eller en egnskarakteristisk beplantning jf. Miljøbeskyttelsesloven, Bek. nr. 292 af 26/03/2014 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg. 2 LBK nr. 879 af 26/06/2010 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse Side 3/18

4 Efter anlægsarbejdet: 19. Indberetning af boredata inklusive, prøvepumpningsdata og vandkemidata skal ske til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) inden for tre måneder efter udførelsen i henhold til gældende bekendtgørelse Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse, kan denne indbringes for taksationsmyndighederne. 21. Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden. 22. Når boringen ikke længere anvendes, skal den sløjfes efter gældende bekendtgørelse 4. GEUS og Stevns Kommune skal senest tre måneder efter sløjfning af boringen er foretaget, modtage dokumentation for dette. 23. Nærværende tilladelse udløber efter 1 år fra tilladelsesdato. 24. Før boringen efterfølgende kan ibrugtages som produktionsboring skal der indsendes en ny ansøgning indvindingstilladelse med dokumentation fra den udførte prøvepumpning inklusive boringskontrolanalyser. Der vil i den endelige tilladelse bl.a. blive stillet vilkår omkring: At der ikke må vandes fra boringen i tidsperioden mellem 9:00 og 17:00. At ro- og driftsvandspejl skal pejles 4 gange årligt. Bemærkninger til vilkår Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Denne afgørelse er alene givet ud fra den lovgivning og de bestemmelser, der administreres af Stevns Kommune, og der er således ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav. Hvis boringen efterfølgende skal overgå til indvindingsboring, vil der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet vilkår om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt der findes forhøjede værdier af en eller flere parametre i boringskontrollen, kan der i den endelige indvindingstilladelse blive stillet krav om løbende kontrol af vandkvaliteten. Det samme gælder såfremt, der skal vandes eller vaskes spiselige gartneriafgrøder. 3 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 4 Bek. nr af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Side 4/18

5 Stevns Kommunes bemærkninger Natura2000 Som det fremgår af bilag 2 er der ingen af følgende områder i nærheden af indvindingsanlægget: Habitatområder - Nærmeste EF-habitat område er Stevns Rev, ca. 4,2 km nordøst for boringsstedet. Beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens Nærmeste 3 beskyttet sø ligger ca. 450 meter nordøst for placeringen af boringen, der er ingen øvrig beskyttet natur i nærheden. Stevns Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura2000 områder. Kommunen vurderer endvidere, at tilladelsen heller ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EU s habitatdirektivets bilag IV 6. Forurening og nedsivning Der er ikke registreret forurening på matriklerne i omegnen af borelokaliteten. Nærmeste forurening er registreret på en ejendom ca. 900 m vest for borestedet, hvilket er uden betydning for boringen, se bilag 2. Andre vandindvindingsanlæg Inden for en radius af 750 meter fra borestedet findes der 12 aktive vandindvindingsanlæg, se bilag 1. Det ene vandindvindingsanlæg ligger på Nøddekærvej 4 og ejes af ansøger, og der er i nærværende tilladelse stillet krav om at der før, under og efter ren- og prøvepumpning skal pejles i dette anlæg, for at vurdere hvorledes den nye boring påvirker grundvandsspejlet i området. VVM Indvindingsboringen er mere end 10 meter dyb og er på den baggrund omfattet af VVM bekendtgørelsens 7 Bilag 2, stk. 2, punkt c og skal derfor VVM screenes. Indvindingen holdes dog på egen grund og er således ikke at betragte som et infrastrukturanlæg jf. bilag 2 punkt 11l i VVM bekendtgørelsen. Stevns Kommune har truffet afgørelse om, at nærværende tilladelse til udførelse af markvandingsboring ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Drikkevandsinteresser Boringen er beliggende indenfor et område der er udpeget som Område med Særlig Drikkevandsinteresse, OSD-område. Disse områder har højeste prioritet i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål. Anvendelsen af grundvandsressourcen skal tage udgangspunkt i følgende prioritering: 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål 3. Vand til erhvervsformål, markvanding m.v. 5 Lbk. Nr. 951 af 03/07/2013 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr /05/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning BEK nr af 6. november 2014 Side 5/18

6 Lovgrundlag Borearbejdet er reguleret efter Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Bek nr af 28/10/2013. Kravet til fredningsområde på 5 m omkring boringen er hjemlet i Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse - LBK nr. 879 af 26/06/2010, 24. Kravene til vandkvalitet er reguleret efter Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandindvindingsanlæg - Bek nr. 292 af 26/03/2014. Kravene om erstatning i tilfælde af skader i forbindelse med etablering og drift af boringen er hjemlet i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning - LBK nr af 30. september 2013, 23. Afgørelsen om miljøvurdering af projektet er hjemlet i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - BEK nr af 06/11/2014. Afgørelse af projektets indflydelse beskyttet natur er hjemlet i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. Nr. 408 af 01/05/2007. Partshøring Udkast til denne tilladelse er den 17. februar 2015 sendt i partshøring hos flg. grundejere: John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 6/18

7 Bemærkninger og kommunens kommentarer kan ses i vedlagte hvidbog i bilag 3. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger, og eventuel klage skal være indgivet til Klageportalen senest 11. maj Der vil blive givet besked, hvis der indkommer en klage. Modtages ingen klage, vil der ligeledes blive givet besked herom ved klagefristens udløb. Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra afgørelsen er meddelt. Boringen må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, og da kun, hvis der ikke er indgivet klage. Kopi sendt til: Sundhedsstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Forbrugerrådet, Sportsfiskerforbundet, Magleby Vandværk, Næstved Brøndboring, Flemming Hansen, John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen og Jesper Kurt Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Side 7/18

8 Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby- Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby- Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Bilag: 1) Placering af boringen samt aktive indvindingsanlæg i nærområdet. 2) Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder. 3) Hvidbog fra partshøring Side 8/18

9 Bilag 1 Placering af ny boring samt aktive indvindingsanlæg inden for 750 m af placeringen af ny boring. Side 9/18

10 Bilag 2 Habitatområder, beskyttet natur, forurening og fortidsminder (jf. Side 10/18

11 Bilag 3 Hvidbog fra partshøring Hvidbog Stevns Kommunes kommentarer til indsigelser og bemærkninger indkommet i forbindelse med partshøring af boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, og foreløbig tilladelse til at indvinde vand. Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby- Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge 26. marts 2015 Side 11/18

12 Stevns Kommune besluttede den 17. februar 2015 at sende boretilladelse, tilladelse til prøvepumpning og udledning, foreløbig tilladelse til at indvinde vand på Matr. Nr. 51a, Magleby By, Magleby-Stevns, beliggende Råmosevej 16, 4672 Klippinge i partshøring i 14 dage jf. forvaltningslovene Partshøringen har fundet sted i perioden 17. februar 2015 til 4. marts 2015 Materialet er omdelt til følgende parter: Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Jesper Kurt Rosenkilde og Torben Rene Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Tom Richard Øvre Olsen, Råmosevej 12, 4672 Klippinge. Matr. nr. 53 Magleby By, Magleby-Stevns. Bjarne Ambjørn Kehr, Råmosevej 14, 4672 Klippinge. Matr. 52 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Gunnar Kragh, Pilevej 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 13a Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger fra flg.: Mette Handberg Brøndsager og Søren Brøndsager, Pilevej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 1f Magleby By, Magleby-Stevns. Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 58 Magleby By, Magleby-Stevns. Birgit Petersen og Eric Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr. nr. 47a Magleby By, Magleby-Stevns. Torben Bent Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr. nr. 46 Magleby By, Magleby-Stevns. Lotte og Torben Rosenkilde, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. John Hansen og Lene Kathe Rosenkilde Hansen, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge. Matr. nr. 14a Magleby By, Magleby-Stevns. Jeanette Belinda Berling og Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10, 4672 Klippinge. Matr. Nr. 54 Magleby By, Magleby-Stevns. Karsten Kragh, Pilevej 9, 4672 Klippinge. Matr. nr. 41a Magleby By, Magleby-Stevns. Joan K. Grønbech Petersen og Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7, 4672 Klippinge. Matr. nr. 40 Magleby By, Magleby-Stevns. 8 Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22/04/2014. Side 12/18

13 Bemærkningerne og indsigelserne er indkommet rettidigt. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Søren Brøndsager Jeg er selvfølgelig bekymret om den nye boring kommer til at påvirke vores drikkevand. Vi har aldrig manglet vand, hvad gør vi hvis det sker I fremtiden? I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Part Bemærkninger Kommunens bemærkninger Niels Arne Elbæk og Gitte Dilling-Hansen, Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Under henvisning til Jeres skrivelse af den 17. februar d.å. ang. etablering af ny vandboring på ovennævnte ejendom, er det for os som alm. borgere svært at tage stilling til, om dette kan få nogen betydning for vandforsyningen på vores ejendom. Det lyder som store mængder vand der skal pumpes op i perioder, hvor det formentlig er tørt alle steder. Vi tager derfor forbehold evt. senere at kræve erstatning, såfremt dette får betydning for vandforsyningen på vores ejendom, der er beliggende Råmosevej 8, Magleby, 4672 Klippinge Mat. nr. 58, Magleby by, Magleby. I den endelige tilladelse vil der blive stillet krav om, at indvindingen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen, af hensyn til belastningen af grundvandsmagasinet. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Part Torben Jespersen, Oldekrogen 8, 4672 Klippinge. Matr.nr. 46 Birgit Petersen og Thomas Wex, Oldekrogen 4, 4672 Klippinge. Matr.nr. 47a Bemærkninger I forbindelse med den fremsendte kladde til afgørelse, har vi følgende bemærkninger: I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. I skrivelsen punkt 10 står der, at det undersøges ved at grundvandsspejlet pejles før, under og efter ren- og prøvepumpning, både i den nye boring og i en boring på ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4. I telefonsamtale med Susanne S. Østergaard, fik jeg oplyst at denne pejling også bliver målt på Pilevej 6. Der bør minimum blive målt i 2 boringer der ikke tilhører ansøger. Der står ingen steder, hvornår disse pejlinger skal foretages. Side 13/18

14 Dette vil formentlig kunne ske i løbet af maj måned, såfremt ansøger for kommunens tilladelse til indvindingen. Vi er indforstået med, at der skal ske en pejling i forbindelse med renog prøveboring, men der er stor forskel på grundvandstanden i maj og i en tørkeperiode i juli. Derfor anmoder vi kommunen om, at pejlingen også foretages i løbet af juli måned. Normalt er det vandværkerne der udsteder vandingsforbud i tørre perioder. I forbindelse med en sådan vandindvinding, som ansøger beder om, med så store mængder vand, er det vigtigt, at der ikke må vandes i meget tørre perioder. Det er selvfølgelig sandsynligt, at det netop er i sådanne perioder afgrøderne mangler vand, men såfremt der pumpes store mængder vand op, er det overvejende sandsynligt, at det vil gå ud over høringsparternes boringer og adgang til frisk drikkevand. Der mangler en beskrivelse af, hvornår der må vandes, da det ikke giver mening, at vande midt på dagen når solen og varmen er højst. For at der ikke opstår tvivlsspørgsmål om dette, bør det indskrives i afgørelsen såfremt kommunen vil godkende tilladelsen. I punkt 20. står der at såfremt boringen forvolder skade, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte. En sådan skade kan være, at vores boringer og dermed adgang til drikkevand, tørlægges. Da vi ikke har adgang til udstyr til måling af grundvandspejlet, vil det være på sin plads, at det er ejer af boringen der står med bevisbyrden og omkostningerne. I de 46 år min familie har haft Oldekrogen 4, har brønden aldrig været tørlagt og i Oldekrogen nr. 8 har brønden heller aldrig været tørlagt. Det har heller ikke været tilfældet de somre, hvor der har været tørke lignende tilstande og vandværkerne har udsendt vandingsforbud. I punkt 23. står der, at tilladelse udløber efter 1 år. Herefter skal der indsendes ny ansøgning. Vi forventer at, såfremt kommunen giver ansøger godkendelse til vandindvinding i det første år, vil parterne blive hørt igen ved ny ansøgning. Hvordan påvirkes vandkvaliteten i vores boringer med drikkevand, når der på markerne, der skal vandes fra den eventuelt nye boring, sprøjtes med kunstgødning og sprøjtegifte, samtidig med der vandes massivt. Betyder det ikke, at sprøjtegiftene hurtigere skyldes ud i grundvandet og dermed i vores drikkevand. Udover pejlingerne af vandspejlet, bør der også tage prøver af vandkvaliteten. Vi forventer at alle målinger og pejlinger af vandspejlet, vil være tilgængeligt for høringsparterne. Vi forventer også at kommunen fører tilsyn med, at der ikke vandes i meget tørre perioder og aldrig midt på dagen. Vi forudsætter, at vores område er beliggende indenfor særlige drikkevandsinteresser og derfor har det højeste prioritet, at grundvandsressourcen til drikkevandsformål prioriteres som skitseret: Side 14/18

15 Prioritet 1. Vand til befolkningens drikkevandsforsyning Prioritet 2. Vand til opfyldelse af vandkvalitets- og naturbeskyttelsesformål og sidst Prioritet 3. Vand til erhvervsformål, markvanding mv. Ad 1. Det betyder at vores brønde/boringer under ingen omstændigheder må påvirkes af boringen hos ansøger. Hverken vandkvalitet eller vandspejlets højde hos høringsparterne må påvirkes. I kommunens eventuelle godkendelse af ansøgningen, bør det således beskrives meget nødagtigt, at såfremt en af høringsparterne oplever at vandspejlet i vores boringer falder drastisk, skal kommunen straks udstede vandingsforbud til ansøger. Kommunens bemærkninger Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Pejlingerne skal udføres i forbindelse med etablering af boringen, hvilket skal ske inden for 1 år efter at tilladelsen er givet. Det er ikke muligt at stille krav om pejlinger i juli måned. Hvis der under etableringen og senere drift af boringen forvoldes skader, der skyldes ændringer i grundvandsstanden, er boringsejer erstatningspligtig overfor skadelidte, men bevisbyrden ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Kommunen fører ikke tilsyn med hvornår der vandes fra boringen, men i tilladelsen vil der blive stillet krav om at der ikke vandes i dagtimerne. Der vil dog ikke blive stillet krav om at der ikke må vandes i øvrige perioder, da det er formålet med boringen at den skal kunne levere vand til at vanding af afgrøder i tørre perioder. Denne tilladelse er en tilladelse til at lave boringen og til prøvepumpning mm. En sådan tilladelse skal altid udnyttes inden et år og herefter skal der søges endelig indvindingstilladelse til den nye boring. Der vil ikke blive lavet en ny partshøring i forbindelse med den endelige indvindingstilladelse. For at kunne få en endelig indvindingstilladelse skal en række vilkår være opfyldt, herunder at indvindingen ikke forårsager væsentlige ændringer i grundvandsstanden som kan føre til mangel på vand eller ændringer i grundvandskemien. Det er disse forhold prøvepumpning mm. skal afklare. I Danmark er det kun tilladt at bruge godkendte pesticider, som under regelret brug ikke bør havne i grundvandet. Der er i tilladelsen stillet krav om vandprøver og pejlinger. Vandanalyser, prøvepumpningsresultater og pejlinger skal indberettes til GEUS, og er offentligt tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. Såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes kan tilladelsen tilbagekaldes. Side 15/18

16 Part Torben & Lotte Rosenkilde, Nøddekærvej 6 Niels Arne Elbæk & Gitte Hansen, Råmosevej 8 Jeanette Belinda Berling & Svend Brian Åkerlund, Råmosevej 10 Karsten Kragh, Pilevej 9 Joan K & Henning Grønbech Petersen, Oldekrogen 7 Lene Rosenkilde & John Hansen, Nøddekærvej 6 Bemærkninger Vores overordnede vurdering er, at Kommunen har skitseret projektet tilfredsstillende, således er der opsat forskellige klausuler og tiltag for hvorledes ansøger til boringen skal forholde sig. Hvad der derimod ikke fremgår særligt klart, er hvilke forhold der kan gøres gældende såfremt ansøger/tilsyn ikke overholder de skitserede rammer. Hvem kan handle og hvem kan hurtigt gribe ind, såfremt reglerne ikke overholdes. Hvem sikrer sig at reglerne overholdes og hvorledes sikrer man sig dette. I forbindelse med ren- og prøvepumpning, skal indvindingens påvirkning af omgivelserne undersøges. Vi har ud fra den modtagne skrivelse samt efterfølgende samtale med Susanne Østergaard forstået det således at der skal laves grundvandspejling før, under og efter ren- og prøvepumpning på henholdsvis ansøgers ejendom på Nøddekærvej 4 samt på Pilevej 6. Vi er enige i, at der som minimum skal foretages grundvandspejling hos 2 partshørere, helst 3 (ansøger inklusive) Der kan eventuelt ske ved at der foretages pejling inden opstart af den ny vandboring, samt efterfølgende eksempelvis efter 3 måneders indenfor det første år. De kan være hos 2-3 af brøndene har partshørerne. Ved at lave en pejling kvartalsvis vil man få kontrolleret grundvandsstanden under forskellige klimamæssige, eksempelvis vurderer vi meget vigtigt at der under en tørke efter en varm og tør sommer periode foretages målinger, hvor man må formode at grundvandsstanden er lavest. Men så vidt muligt under forskellige klimatiske forhold. Vi mener at alle parter skal have adgang til samtlige måle værdier, og andre relevante forhold. Der skal laves 2 ekstra pejlinger 1 på en lukket boring og 1 på en åben boring. Ligeledes mangler vi en beskrivelse af hvornår der må vandes på i løbet af dagen. Vi forventer, at der ikke gives tilladelse til at vand i dagtimer efter givende omstændigheder, eksempelvis ved høj varme og høj sol Regelsæt for dette bør fremgå af en eventuelt godkendt tilladelse. I den forbindelse vurderer vi at det er relevant for sagen at nævne, at partshørere på ejendommen Nøddekærvej 6 oplevede at der blev vandet kraftigt under sidste års sommertørke af ansøger på grunden på Nøddekærvej 4 samtlige døgnets 24 timer over en længere periode. Side 16/18

17 Derfor blev Stevns Kommune kontaktet herom af parthørere som udtrykte bekymring for grundvandsstanden og deres egen brønd, ligesom man forsøgte at få indsigt i hvilke regler, der gælder for den vandingstilladelse, der i følge Kommunen eksisterer for Nøddekærvej 4. Desværre oplevede parthører en manglende forståelse og modvilje fra Kommunen til give indsigt i disse forhold og agere yderligere i sagen Derfor er det vigtigt at få skitseret fra Stevns Kommune hvilke muligheder/beviser de forventer fra parthørere før at de vil sikre tilsyn med forholdene, og hvad de agter at foretage såfremt ansøger ikke overholder de angivne regler og rammer. I den forbindelse er parthørernes holdning ganske klar: Der skal ikke være tvivl om ansvaret, det er anlægs ejeren/ansøger der har ansvaret for tørlægning af de omkring liggende brønde. Derfor er det også ansøger der har bevisbyrden og ikke de øvrige partshørere. Det kan ikke forventes at den enkelte partshører har adgang til den nødvendige kontroludstyr til måling af grundvandsstand, pejling mv. Ansøger er selv ansvarlig for at sikre sig med hensyn til eventuel dokumentation. Kommunens bemærkninger Det er Kommunen der er myndighed, og der er dermed også kommunen der griber ind såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes. Der står i tilladelsen at Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes, hvis formålet med boringen ændrer sig eller hvis der er behov for vandet til andet formål. Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve, at andre stiller deres boringer til rådighed til pejling. Ejeren af Pilevej 6 ønsker alligevel ikke at stille sin boring til rådighed, men ansøger vil blive bedt om at finde en ekstra pejleboring. Resultater af prøvepumpningen, vandanalyser og pejlinger indberettes til GEUS og er offentlige tilgængelige på Jupiterdatabasen. Der vil i tilladelsen blive stillet krav om, at der ikke må vandes i dagtimerne. Der er stillet krav om at indvinding fra boringen ikke må sænke grundvandsspejlet til under kalkoverfladen. I en evt. endelig indvindingstilladelse vil der blive stillet krav om pejling af boringen 4 gange årligt. Såfremt ansøger ikke opfylder de krav og vilkår der er givet i tilladelsen, kan tilladelsen tilbagekaldes, men kommunen fører ikke tilsyn med markvandingsboringer. Side 17/18

18 Bevisbyrden i tilfælde af at boring tørlægges ligger hos skadelidte. Det kan anbefales at pejle egen boring løbende, så evt. ændringer kan dokumenteres. Side 18/18

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding TEKNIK OG MILJØ Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1 7480 Aulum Email: jenssivebaek@gmail.com Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding Byggeri, Jord og

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Byg og Miljø Dato: 02.06.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 14/16744 Fornyet og udvidet

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Byggesag. Britt Margit Sørensen Vænget 34 3630 Jægerspris. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vænget 34, 3630 Jægerspris

Byggesag. Britt Margit Sørensen Vænget 34 3630 Jægerspris. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vænget 34, 3630 Jægerspris Britt Margit Sørensen Vænget 34 3630 Jægerspris Dato 21. januar 2015 Sagsnummer Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vænget 34, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse til etablering af

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere