Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere"

Transkript

1 Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

2 1/1

3 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding Definition af naturligt forsyningsområde Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere Undtagelser begrænset husholdning Administrationspraksis ved indsendelse af analyserapporter Den forenklede kontrol Håndtering af overskridelser af kvalitetskrav til drikkevand Ingen overskridelser af vandkvaliteten Påbud om at forbedre vandkvaliteten Overskridelser af vandkvaliteten Der er bakterier i drikkevandet Sundhedsskadelige bakterielle overskridelser af vandkvaliteten E. coli i drikkevandet Mere end 20 coliforme i drikkevandet Mere end 2000 kim ved 22 C og coliforme bakterier drikkevandet Ikke sundhedsskadelige bakterielle overskridelser af vandkvaliteten coliforme bakterier og kim ved 22 C i drikkevand fra boringer coliforme bakterier og kim ved 22 C i drikkevand fra brønde coliforme og kim ved 22 C i drikkevand fra brønde Der er for meget nitrat eller total-fosfor i vandet For høj koncentration af nitrat i drikkevandet Mere end 100 mg nitrat per liter drikkevand mg nitrat per liter drikkevand mg nitrat per liter drikkevand Drikkevandskvaliteten hos enkeltindvindere i Sønderborg Kommune Status fra Drikkevandskvaliteten i Nordborg hos enkeltindvindere Status fra Drikkevandskvaliteten i gammel Gråsten og Augustenborg Kommuner hos enkeltindvindere... 9

4 1. Enkeltindvinding I 2013 er der registreret cirka 265 aktive brønde eller boringer i Sønderborg Kommune. Enkeltindvindere er ejendomme med brønd eller boring, der forsyner 1 2 ejendomme. I Sønderborg Kommune behandles ikke-almene vandforsyninger, der forsyner 2 9 ejendomme på samme måde. Brønde eller boringer, der forsyner følsomme forbrugere inden for egen husholdning skal udtage en forenklet kontrol hvert år. Enkeltindvindere er fordelt i to hovedgrupper, alt efter deres geografiske placering: 1. ejendomme placeret udenfor alment vandværks naturlige forsyningsområde 2. ejendomme placeret inden for alment vandværks naturlige forsyningsområde 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde I denne sammenhæng er definitionen af et vandværks naturlige forsyningsområde baseret på et skøn. Der tages hensyn til det almene vandforsyningsanlægs kapacitet og afstanden fra anlægget til forbrugeren. Hvis der indenfor rimelig afstand af en ejendom med egen brønd eller boring ligger en vandføring fra et vandværk, og at vandværket har kapacitet til at forsyne ejendommen, ligger ejendommen indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde. 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere Vandforsyningsanlæg, der forsyner mennesker med vand til husholdningen skal overholde kravene til drikkevandskvaliteten, der er givet i bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek af 31. oktober 2011). Det gælder vand til bad, tøjvask og WC-skyl. Sønderborg Kommune har bestemt, at der skal indsendes en analyserapport hvert 4. år Undtagelser begrænset husholdning Små huse der benyttes få uger om året har en begrænset husholdning. Disse huse fungerer oftest som spartanske sommerhuse, og ligger ved kysten. Det er ofte en udfordring at finde alternative vandforsyninger, og etablering af nye boringer vil oftest være uhensigtsmæssige så tæt på havet. Et hus, der benyttes til udlejning vil IKKE have en begrænset husholdning. Huse, der har stået tomme over en længere periode vil også have en begrænset husholdning. I disse tilfælde, kan det vurderes om overskridelser af drikkevandskvaliteten kan accepteres. Der skal dog stadig indsendes analyse af vandet hvert 4. år. Dette gøres for at sikre at kvaliteten ikke forværres i en grad, der er uacceptabel. Det ville f.eks. være uacceptabelt med en vandforsyning, der indeholder e.coli-bakterier, da disse tyder på en forurening af vandet med frisk afføring (fra fugle, dyr eller mennesker). I Sønderborg Kommune er der kendskab til cirka 15 huse af denne slags. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 1

5 1.3 Administrationspraksis ved indsendelse af analyserapporter Der udsendes et brev til de berørte ejendomme om, at det nu er tid til at få foretaget en drikkevandsprøve. Brevet er udformet som varsel om påbud om udtagning af drikkevandsprøve. Der gives en frist på ca. 3 måneder. I de tilfælde hvor analyserapporten ikke er indkommet inden tidsfristen, udsendes et påbud om at få foretaget en drikkevandsanalyse til ejeren af vandforsyningsanlægget. Hvis der heller ikke responderes på påbuddet vil ejeren blive kontaktet pr. telefon. Hvis der stadigt ikke er indkommet en analyserapport efter den aftalte tidsfrist varsles, med kort tidsfrist, en selvhjælpshandling jf. Vandforsyningslovens (VFL) 65 stk. 4. Ved selvhjælpshandling forstås det således, at Sønderborg Kommune aftaler tid med et akkrediteret laboratorium om udtagning af drikkevandsprøven, og bestiller udtagningen af prøven for ejeren af vandforsyningsanlæggets regning Den forenklede kontrol Enkeltindvindere skal ifølge bekendtgørelsen udtage en forenklet kontrol af deres drikkevand. Analysen skal udtages af et akkrediteret firma. Ejeren af anlægget skal betale for analysen, og sørge for at rapporten indsendes til Sønderborg Kommune. Tabel 1 En forenklet kontrol består af følgende målinger Parameter Grænseværdi* Note Betydning for vandkvaliteten Kimtal ved 22 C 200 per ml Coliforme bakterier 0 per ml E. coli 0 per ml Nitrat Fosfor 50 mg per liter 0,15 mg per liter ph 7 8,5 Temperatur - Ledningsevne - Lugt - Farve - må være til stede i begrænset omfang må ikke være til stede må ikke være til stede er et næringsstof er et næringsstof viser surhedsgraden bør være mindre end 12 C bør være over 30 ms/m v. 25 C subjektiv bedømmelse subjektiv bedømmelse indikator på større forurening indikator på større forurening kan være sundhedsskadelig er sundhedsskadelig er sundhedsskadelig for særligt følsomme forbrugere indikation på indtrængning af overfladevand der kan medføre opblomstring af bakterier er indikator på indtrængning af overfladevand, der kan medføre opblomstring af bakterier høj temperatur kan medføre bakteriel vækst Smag Smag farvet drikkevand indikerer at vandet enten indeholder metaller (jern og Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 2

6 mangan), eller organisk materiale. *) Ifølge bekendtgørelsen En forenklet kontrol giver en begrænset direkte information om hvilke stoffer eller bakterier, der kan være til stede i drikkevandet. Måleprogrammet indeholder for eksempel ikke målinger for miljøfremmede stoffer, som pesticider, eller for andre typer af potentielt sundhedsskadelige bakterier, som f. eks. almene vandværker skal kontrollere ikke er til stede i deres drikkevand. Parametrene, der indgår i den forenklede kontrol, er udvalgt for at kunne give den størst mulige information om drikkevandets kvalitet uden at underlægge enkeltindvindere store og dyre måleprogrammer. De fleste af parametre er derfor indikation parametre". Overskridelser af disse parametre er indikationer på brønden eller boringens fysiske tilstand, og ikke nødvendigvis sundhedsskadelig i sig selv. Ved store overskridelser af disse indikator bakterier kan det dog ikke udelukkes at der er sundhedsfare. 1.4 Håndtering af overskridelser af kvalitetskrav til drikkevand Analyserapporterne vurderes i overensstemmelse med miljøministeriets vejledninger. Overskridelser af kvalitetskravene håndteres alt efter arten af overskridelse, geografisk placering af vandforsyningen, forbruget og brugerne af vandforsyningen. Dette gøres for at give en konkret individuel vurdering hvilke reaktioner, der er nødvendige for rette op på den dårlige vandkvalitet Ingen overskridelser af vandkvaliteten Analyserapporter, der viser ingen overskridelser af kvalitetskravene kvitteres med et brev og en påmindelse om ny prøvetagning om 4 år Påbud om at forbedre vandkvaliteten Overskridelser deles op i sundhedsskadelige overskridelser og ikke-sundhedsskadelige overskridelser. Definitionen af disse kommer senere. Langt de fleste overskridelser af vandkvaliteten følges op af et varsel om påbud om forbedringer af vandkvaliteten ( 62 i VFL). Hvilke foranstaltninger, der specifikt skal foretages bliver vurderet fra sag til sag. Hvis ejendommen ligger indenfor et alment vandværks naturlige forsyningsområde kan det være aktuelt at påbyde tilslutning til vandværkets forsyning. I første omgang tages der hensyn til brønden eller boringens tilstand knækkede betondæksler skal skiftes, boringsafslutningen skal være tæt, brøndkanten skal være mindst 30 cm over terræn. Derefter vurderes placeringen af ejendommen i forhold til vandværks naturlige forsyningsområde. Oftest vil renoveringen af vandforsyningen være bekostelig og tilslutning til et alment vandværks forsyning vil være den bedste og mest langsigtede løsning. Derefter vurderes brugerne af drikkevandet. Er der for eksempel tale om en børnefamilie eller er der tale om en ejendom der kun har en meget begrænset husholdning. Alle påbud dokumenteres ved en opfølgende prøve, der gerne skulle vise at forbedringer har Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 3

7 hjulpet og vandkvaliteten nu er god. I tilfælde af brønde, kan det være nødvendigt at påbyde skærpet kontrol (hvilket betyder at der skal udtages én prøve hvert år i 3 år). Dette kan være aktuelt hvis der er sket et stort fald i overskridelser, men vandkvaliteten er stadig ikke i orden. Her kan det være nødvendigt at se om der vil ske et yderligere fald eller om der er tale om et konstant lavt niveau. Hvis to efterfølgende analyser viser det samme resultat bortfalder behovet for den 3. analyse Overskridelser af vandkvaliteten Når analyserapporten modtages gennemgås resultaterne ved at følge nedenstående flowskema, der er udarbejdet i henhold til vejledningen (vejledning om Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Miljøstyrelsen, marts 2013): Dialgrammet kan også ses i bilag Der er bakterier i drikkevandet Der måles for tre typer af bakterier i drikkevandet i en forenklet kontrol. Tabellen giver en oversigt over hvilken slags bakterie, der er tale om, hvor den kommer fra og hvilken betydning det har for drikkevandet at netop denne type bakterier findes i vandet. Tabel 2 Bakterielle overskridelser Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 4

8 Bakterietype Kommer fra Konsekvens af overskridelse Denne gruppe af bakterier er ikke sundhedsskadelige i sig selv og lave antal er acceptable. Kimtal ved 22 C Coliforme bakterier Kim ved 22 C er en fællesbetegnelse for alle typer bakterier og svampe, der kan vokse ved 22 C. De findes naturligt i vandet. De lever som regel på overflader det vil sige på brøndvægge og i filtersystmer og rørføringer. Coliforme bakterier er en stor familie af bakterier, der lever på jord og planterester. Bakterierne er aktive i forrådnelsesprocesser. Et forhøjet antal kim ved 22 C er en indikator på, at der trænger overfladevand ind i vandforsyningen. Meget høje antal af kim ved 22 C kan give sundhedsskadelige effekter En vandforsyning der indeholder et højt antal kim ved 22 C skal gennemgås for tekniske fejl. Ved desinfektion se det oftest at antallet af kim ved 22 C kortvarigt stiger, da kloringen har fået filmen af bakterier til at løsne sig fra overfladerne. Det er langt fra alle coliforme bakterier, der er sundhedsskadelige, men deres tilstedeværelse i drikkevandet tyder på, at boringen eller brønden er i dårlig stand. Overfladevand kan derfor trænge ind og forurene drikkevandet. Når coliforme bakterier er til stede kan det ikke udelukkes at andre sundhedsskadelige bakterier, der findes i jorden eller i rådende plantedele også findes i drikkevandet. E. coli E. coli er betegnelsen for en mindre gruppe af bakterier, der lever i tarmsystemet ved 37 C, og de har meget kort levetid udenfor deres vante miljø. Nogle typer af e. coli-bakterier er direkte sundhedsskadelige selv i små mængder E. coli i drikkevandet tyder på at der tilføres frisk afføring fra fugle, dyr eller mennesker. Bakterierne kan også tilføres indirekte via dræbersnegle, der har spist af for eksempel afføring på jorden omkring boringen eller brønden, og derefter er kravlet ned i boringen eller brønden og har forurenet drikkevandet. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 5

9 1.4.5 Sundhedsskadelige bakterielle overskridelser af vandkvaliteten E. coli i drikkevandet Drikkevand, der indeholder e. coli bakterier, accepteres ikke. I de tilfælde hvor analyserapporten viser, at der er e. coli i drikkevandet, vil der blive udsendt kogeanbefaling Mere end 20 coliforme i drikkevandet Drikkevand, der indeholder mere end 20 coliforme bakterier, accepteres ikke. I de tilfælde hvor analyserapporten viser, at der er coliforme bakterier i drikkevandet, vil der blive udsendt kogeanbefaling Mere end 2000 kim ved 22 C og coliforme bakterier drikkevandet Drikkevand, der indeholder både mere end 2000 kim ved 22 C per 100 ml drikkevand og coliforme bakterier, accepteres ikke. I de tilfælde hvor analyserapporten viser, at der er coliforme bakterier i drikkevandet, vil der blive udsendt kogeanbefaling Ikke sundhedsskadelige bakterielle overskridelser af vandkvaliteten coliforme bakterier og kim ved 22 C i drikkevand fra boringer Boringer, der er udført konstruktionsmæssigt korrekt efter de nyere normer, vil ikke have problemer med at overholde de bakterielle grænseværdier givet i bekendtgørelsen. Derfor vil tilstedeværelsen af coliforme bakterier eller et forhøjet antal kim ved 22 C indikerer, at boringen er i en dårlig tilstand, og at problemet med vandkvaliteten kan blive værre. Der vil i denne situation blive udsendt et varsel om påbud om at forbedre vandkvaliteten coliforme bakterier og kim ved 22 C i drikkevand fra brønde Brønde er åbne systemer med en dybde på få meter. Det kan derfor være en stor udfordring at holde brønden fuldstændig tæt, samtidigt vil det vand, der løber til brønden, oftest være overfladevand. På baggrund af Natur og Miljøklagenævnets afgørelser accepteres det derfor, at drikkevand fra brønde indeholder et konstant lavt antal af enten kim ved 22 C eller coliforme bakterier. Et konstant lavt antal af disse typer af bakterier dokumenteres ved, at to drikkevandsprøver ikke viser en markant stigning. Ved overskridelser af drikkevandskvaliteten af denne type kvitteres prøven, der viser et konstant lavt niveau, med at næste analyse skal indsendes om 4 år coliforme og kim ved 22 C i drikkevand fra brønde Overskridelser af denne type behandles som beskrevet i afsnit Der er for meget nitrat eller total-fosfor i vandet Der måles også for koncentrationen af næringsstoffer i en forenklet kontrol. Surhedsgraden af vandet bestemmes også. Tabellen giver en oversigt over hvilke fysiske og kemiske parametre, der måles for og deres betydning for drikkevandskvaliteten. Tabel 3 Overskridelser af fysiske parametre Fysisk parameter Kommer fra Konsekvens af overskridelse Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 6

10 Forhøjede koncentrationer af nitrat kan være sundhedsskadeligt for udsatte brugere af vandet. Spædbørn, der får flaske er specielt sårbare. Nitrat Nitrat er et næringsstof, der tilsættes jorden for at øge plantevæksten. Nitrat mistænkes for at være kræftfremkaldende. Forhøjet koncentration af nitrat i drikkevandet kan medføre øget bakterievækst. Nitrat tilføres drikkevandet fordi næringsrigt overfladevand kan trænge ind i boringen eller brønden. Forhøjet koncentration af total-fosfor er i sig selv ikke sundhedsskadeligt. Total-fosfor ph Fosfor er et næringsstof, der tilsættes jorden for at øge plantevæksten. ph er et mål for surhedsgraden i drikkevandet. Forhøjet koncentration af fosfor i drikkevandet kan medføre øget bakterievækst. Fosfor tilføres drikkevandet fordi næringsrigt overfladevand kan trænge ind i boringen eller brønden. En for høj eller for lav ph er ikke sundhedsskadelig i sig selv (medmindre der er tale om ekstreme værdier). Lav ph betyder at vandet er surt og kan derfor korrodere rørføringer og pumper For høj koncentration af nitrat i drikkevandet Mere end 100 mg nitrat per liter drikkevand En koncentration af nitrat på over 100 mg per liter drikkevand er ikke acceptabel mg nitrat per liter drikkevand Er koncentrationen af nitrat mellem mg per liter drikkevand varsles der en skærpet kontrol af drikkevandet. Det betyder, at der skal udtages en drikkevandsprøve om året i 3 år. Hvis det viser sig at niveauet er konstant, kan det overvejes om der skal gives dispensation. Det gælder kun så længe, der IKKE er bakterielle overskridelser. Der kan ikke gives dispensation hvis drikkevandet bruges til mindre børn specielt til flaskebørn der får modermælkserstatning. Dispensation gives kun så længe, der ikke umiddelbar er mulighed for at ejendommen kan kobles på en almen vandforsyning mg nitrat per liter drikkevand Hvis der er tale om et konstant niveau, kan denne overskridelse give mulighed for dispensation Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 7

11 så længe forbrugerne af drikkevandet ikke er særligt følsomme. 2. Drikkevandskvaliteten hos enkeltindvindere i Sønderborg Kommune Efter kommunesammenlægningen blev der lavet teknisk tilsyn med alle de enkeltindvindingsanlæg, der var registreret i BBR. Rambøll udførte arbejdet i 2009 og Projektet viste, at der er ca. 300 aktive enkeltindvindingsanlæg i Sønderborg Kommune. Derudover blev der registreret inaktive brønde og boringer, der skal sløjfes. Indtil nu har cirka halvdelen af alle registrerede enkeltindvindere i Kommunen fået udført drikkevandskontrol. I 2011 blevet der lavet enkeltindvindingskampange i gammel Nordborg Kommune i 2011, og i 2012 fik enkeltindvindere i gammel Augustenborg og Sønderborg kommuner og den sydlige del af gammel Gråsten Kommune undersøgt deres drikkevandskvalitet. I løbet af disse kampagner er det totale antal enkeltindvindere faldet. 2.1 Status fra 2011 I 2011 blev der udsendt 60 varsler om påbud om drikkevandsprøve til ejendomme med egen brønd eller boring i gammel Nordborg Kommune. Der kom tilbagemeldinger fra 59 af disse. Tabel Resultat Var kommet på vandværk siden sidste prøve 10 Vandkvalitet OK 26 Sundhedsskadelige overskridelser (kogeanbefaling) Brønde med sundhedsskadelige overskridelser Overskridelser der ikke er sundhedsskadelige Diverse 6 Diverse gruppen indeholder ejendomme, der ikke er beboede eller simple sommerhuse, der kun benyttes få uger om året af samme familie. Gruppen indeholder også de ejendomme, der har fået taget en prøve for mindre end 4 år siden da vi skrev til dem Drikkevandskvaliteten i Nordborg hos enkeltindvindere Den forenklede drikkevandskontrol af boringer og brønde i gammel Nordborg Kommune viser at ca. 21 % af alle vandforsyninger har bakterielle forureninger, der gør drikkevandet sundhedsskadeligt. De sundhedsskadelige overskridelser findes hovedsagelig i brønde. 10 ud af 13 sundhedsskadelige overskridelser er i brønd. Det svarer til 77 %. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 8

12 Alle overskridelser er blevet opfulgt af et varsel om påbud om at forbedre vandkvaliteten. I de tilfælde, hvor der har været sundhedsskadelige bakterielle overskridelser og det ikke har været muligt for ejendommen at blive tilkoblet et alment vandværk, har alternativet været renovering af brønden eller der er blevet ansøgt om etablering af en ny boring. 2.2 Status fra 2012 I 2012 blev der udsendt 74 varsler om påbud om drikkevandsprøve til ejendomme med egen brønd eller boring i den sydlige del af gammel Gråsten Kommune og hele Augustenborg Kommune. Tabel Resultat Var kommet på vandværk siden sidste prøve 9 Vandkvalitet OK 36 Sundhedsskadelige overskridelser (kogeanbefaling) Brønde med sundhedsskadelige overskridelser Overskridelser der ikke er sundhedsskadelige Diverse 11 Diverse gruppen indeholder ejendomme, der ikke er beboede eller simple sommerhuse, der kun benyttes få uger om året af samme familie. Gruppen indeholder også de ejendomme, der har fået taget en prøve for mindre end 4 år siden da vi skrev til dem Drikkevandskvaliteten i gammel Gråsten og Augustenborg Kommuner hos enkeltindvindere Den forenklede drikkevandskontrol af boringer og brønde i gammel Gråsten og Augustenborg Kommune viser at ca. 21 % af alle vandforsyninger har bakterielle forureninger, der gør drikkevandet sundhedsskadeligt. De sundhedsskadelige overskridelser findes hovedsagelig i brønde, 14 ud af 16 sundhedsskadelige overskridelser er i brønd. Det svarer til at 88 % af alle brønde i området har en dårlig drikkevandskvalitet. Alle overskridelser er blevet opfulgt af et varsel om påbud om at forbedre vandkvaliteten. I de tilfælde, hvor der har været sundhedsskadelige bakterielle overskridelser og det ikke har været muligt for ejendommen at blive tilkoblet et alment vandværk, har alternativet været renovering af brønden eller der er blevet ansøgt om etablering af en ny boring. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 9

13 Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 1

14 Analysen modtages Er der bakterier i vandet? Er nitrat koncentrationen for høj? Nej Ja Ja Nej Analysen er OK send kvitteringsbrev Næste analyse om 4 år Sundhedsskadeligt Ja Er der fund af E. coli? Nej Kogeanbefaling og Ja Er der mere end 20 coliforme per 100 ml? Er der mere end 2000 Kim 22 C per 100 ml? Er det mere end 100 mg/l? Ja Sundhedsskadeligt (+varsel om påbud som ved bakteriel overskridelse) Nej Nej Varsel om påbud om at forbedre vandkvaliteten Dokumentation ved ny prøve -Gennemskylning af rørene (brug en masse vand!) -Forbedringer af brønden/boringens fysiske tilstand -Desinfektion m. klor (brønde) -Indenfor alment vandværks naturlige forsyningsområde => hvis det er økonomisk rimeligt påbydes vandværkstilslutning. Ja Er det en brønd? Er der mellem 5-20 coliforme per 100 ml? Er der mellem Kim ved 22 C Nej Ja Er det en boring? Er der mellem 1-20 coliforme per 100 ml? Er der mere end 200 Kim 22 C per 100 ml? Nej Er det mellem mg/l? Nej Er det mellem mg/l? Nej Ja Ja Skærpet kontrol: én årlig analyse i 3 år for at følge udviklingen. -hvis der er spædbørn, der får flaske er det sundhedsskadeligt -hvis det er med kombination af bakterielle overskridelser medfører det varsel om påbud om at forbedre vandkvaliteten Varsel om påbud om skærpet kontrol. Hvis acceptabelt lavt niveau er konstant Er det indenfor usikkerheden af brøndens tilstand: Prøven er OK. Næste prøve om 4 år Indenfor usikkerheden af brøndens tilstand. Ja Ja Er der mellem Kim 22 C per 100 ml? Nej Er der mellem 1-4 coliforme Analysen er OK Næste analyse om 4 år Er det mellem 50 og 55 mg/l? Ja Indenfor usikkerheden af analysen, prøven er OK. Næste prøve om 4 år -hvis niveauet er konstant kan der gives dispensation. Dog kun i de tilfælde hvor alternativ vandforsyning IKKE er muligt. Prøven er OK. Næste prøve om 4 år per 100 ml? Handlingsdiagram til håndtering af overskridelser hos Enkeltindvindere, version 2.0, thgr maj 2013

15 Bilag 4: Retningslinjer for lokalisering af fremtidens kildepladser

16 1/1

17 Lokalisering af nye kildepladser Et vandværk kan være nødt til at finde en ny kildeplads som erstatning for den nuværende. Enten på grund af at den nuværende kildeplads ikke er tilstrækkelig eller fordi vandkvaliteten ikke er god nok. Der er mange aspekter som skal vurderes, når beslutningen om at finde en ny kildeplads er truffet. Sønderborg Kommune prøver herunder at beskrive en del af de aspekter. Arealanvendelsen Man er nødt til at vurdere, hvad der tidligere har været af aktiviteter på arealet hvorpå man ønsker at etablere en kildeplads. Man bør generelt undgå arealer som er kortlagte i henhold til jordforureningsloven, da der på disse arealer har været aktiviteter som enten har eller kan have påført forurening til jord eller grundvand. Man bør også undgå sumpede områder, da terrænnært vand omkring boringer kan medføre bakterielle problemer i råvandet, fordi overfladevand trænger ned langs forerøret. Generelt anbefales det også man prioriterer landområder frem for byområder når kildepladsen skal placeres. Det skyldes de mange forskellige aktiviteter der foregår i byområder. Indretning af boringer og kildeplads Når et egnet areal er fundet til den fremtidige kildeplads, skal man sikre sig at fredningsbælter og beskyttelseszoner kan opfyldes. Dette er også i vandværkets interesse at zonerne er beskyttede, eftersom grundvandet er mere sårbart tæt ved boringerne. Oppumpning af grundvand kan medføre at en større nedsivning af nedbør ved boringerne. En kildeplads skal afskærmes i form af krat, buske eller lignende eller indhegnes, så der eksisterer en eller anden form for fysisk adskillelse fra området rundt om. Nyetablerede boringer bør afsluttes med overjordiske råvandsstationer, som er hævet i forhold til det omkringliggende terræn. Dette minimerer risikoen for at overfladevand trænger ned langs forerøret. Det bør også tilstræbes at råvandsstationerne ligger højere end vandværksbygningen. Det er en rigtig god idé at etablere minimum 2 boringer på kildepladsen, så man opnår en forsyningssikkerhed, hvis man råvandspumpen udsætter eller boringen klapper sammen. Desuden kan man tage en boring ud af drift og udføre vedligehold på den mens den anden boring er aktiv. Herved påvirkes vandforsyningen ikke væsentligt. Boringerne skal føres ned til det primære grundvandsmagasin, som de fleste steder i kommunen er beskyttet af lerdæklag. Øvre sekundære grundvandsmagasiner er ofte dårligt beskyttede og sårbare med ringere grundvandskvalitet til følge. Beskyttelse af kildeplads og grundvand I forbindelse med udpegningen af en ny kildeplads, bør det overvejes om der eksisterer skovarealer i indvindingsoplandet til kildepladsen. Skovarealer er normalt arealer, hvor der ikke har været anvendt plantebekæmpelsesmidler eller gødning i større omfang. Dette gælder dog ikke for plantager med juletræsproduktion. Et vandværk kan også overvej selv at etablere skovrejsning i kildepladsens opland. Afstand til nabovandværks kildeplads Da de almene vandværker alle indvinder fra det primære magasin, må afstanden til nabovandværkets kildeplads ikke være for lille. Tæt liggende kildepladser med betydelig indvinding kan risikere at påvirke hinanden, hvilket bør undgås. 1/3

18 Afstand mellem kildeplads og vandværk Det er ikke uvæsentligt at vurdere højdeforskellen mellem kildeplads og vandværk. Hvis der er stor højdeforskel og dermed stor løftehøjde, kan det resultere i ekstra driftsomkostninger til pumpeanlægget. Det samme gør sig gældende hvis kildepladsen ligger langt fra vandværket. Sammenlægning med nabovandværk Hvis et vandværk får vedvarende problemer med vandkvaliteten i boringerne, skal vandværket vurdere om man skal investere i en ny kildeplads eller om det bedre kan betale sig at koble sig på nabovandværket. Ofte er det en omkostelig affære at etablere en ny kildeplads. Derfor skal vandværkets bestyrelse grundigt overveje fordele og ulemper der er forbundet med begge muligheder. Sønderborg Kommune kan i begrænset omfang hjælpe med enkelte eller flere af disse vurderinger. Naturstyrelsens grundvandskortlægning Naturstyrelsen har kortlagt Sønderborg Kommunes grundvandsressourcer ud fra detaljerede forundersøgelser. På Als udnyttes grundvandsressourcen fuldt ud og det er derfor ikke muligt at hæve den samlede indvinding fra øens kildepladser. På enkelte kildepladser vil det sandsynligvis være muligt at hæve indvindingen, hvis man på andre kildepladser reducerer den. Fremtidige kildepladsområder På Als har kortlægningsarbejdet udpeget 2 områder hvor grundvandsressourcen ikke udnyttes. Det er nær Stolbro og ved Østerholm. I disse områder vil der sandsynligvis kunne etableres nye kildepladser. Grundvandsmagasinets udbredelse ved Stolbro er påvist ud fra geofysiske målinger, som indikerer et magasin med en arealmæssig begrænset udbredelse men ret tyk mægtighed. Der er ingen boringer der kan bekræfte magasinets hydrauliske egenskaber. Ved Østerholm har Naturstyrelsen udført en boring ned til det primære magasin. Undersøgelserne påviser en magasintykkelse på 10 m. Boringen yder ca. 22 m 3 /t ved en sænkning på 5,28 m. På Nordals er grundvandsressourcen begrænset, da grundvandsspejlet generelt ligger mindre end 5 m under havniveau. På trods af disse forhold foregår der en betydelig indvinding fra i alt 9 vandværker i dette område. Én af ulemperne ved at indvinde fra et grundvandsspejl som kun ligger marginalt højere end havniveau, er en øget risiko for saltvandspåvirkning i boringer. Problemet kan opstå som følge af en intensiv indvinding. Hvis vandspejlet i boringerne igennem længere tid ligger lavere end det omgivende hav, vil saltholdigt vand med tiden søge mod boringerne. På Nordals er det derfor en god idé at minimere grundvandssænkninger ved at nedsætte ydelsen og pumpe over længere perioder. En anden måde at minimere grundvandssænkningerne på er ved at øge antallet af boringer der indvindes fra, hvorved indvindingen fordeles. Ingen af de almene vandværker på Nordals indvinder fra området omkring Pøl. Ud fra grundvandskortlægningens undersøgelser er der flere tegn på at dette område er egnet til at erstatte eller aflaste eksisterende kildepladser. Grundvandsmagasinet er m tykt og dæklagstykkelsen er mellem m. Der foreligger ingen kendte grundvandskemiske analyser af grundvandet i dette område, men der er sandsynligvis tale om vandtype C, som er den mest dominerende vandtype på Nordals. Grundvandsspejlet ligger kun et par meter over havniveau, så der vil i givet fald blive tale om flere boringer med passende afstand til hinanden, så vandspejlet sænkes i mindre grad. På jyllandssiden har Naturstyrelsen ikke udpeget områder, hvor der er uudnyttede grundvandsressourcer. Sønderborg Kommune har derfor undersøgt datamaterialet fra 2/3

19 kortlægningen, for at undersøge om der er steder, hvor der muligvis kan udpeges områder, hvor nye kildepladser kan etableres. Områderne fremgår af figur 1 herunder. Der er flere tegn på at der findes velbeskyttet og godt grundvand mellem Ullerup og Vester Snogbæk. Ud fra boringer i området vurderes dæklaget at består af overvejende moræneler, med en anslået tykkelse på mellem 15 og 30 m. Grundvandsmagasinet i området udgøres af Bastrup Sand, som også Øster Sottrup og Avnbøll-Ullerup vandværker indvinder fra. Vandtypen vurderes at være vandtype D den mest beskyttede type. 3/3

20 ± Legende Grundvandsspejl Pøl 2,5 Kommunegrænse Fremtidige kildepladsområder 2,5 0 7, ,5 22,5 12,5 15 Østerholm 17, ,5 20 2,5, ,5 15 Stolbro ,5 Øster Snogbæk 0 2,5 2,5 5 2, , , , ,5 7, 5, , ,5 17,5 12,5 7,5 32,5 17, ,5 5 22, 30 12, 5 0 2,5 2, ,5 SØNDERBORG KOMMUNE Meter 0

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Afdeling Vand og Jord

Afdeling Vand og Jord Afdeling Vand og Jord Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved Jakob S. Kudsk Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved Susanna Esbensen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere