Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev"

Transkript

1 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, Haderslev Tlf Fax Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den Torben Juhl Madsen, Gymosevej 10, 6100 Haderslev Overordnede oplysninger Ejer Adresse Torben Juhl Madsen Gymosevej 10, 6100 Haderslev Telefon CHR nr CVR nr Mobil P nr Andre ejendomme Tilsynstype Tilsynet var et Basis tilsyn Acadre nr. 15/12145 Godkendelsestype Revurdering Godkendelsesdato Ændret tilladelse Tilladte dyreenheder 303,60 Registreret dyreenheder i alt 204,77 Lovgrundlag Til stede ved tilsynet Tilsynsomfang Tilsynet er foretaget med udgangspunkt i bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15/05/2013. IPPC landbrug er omfattet af offtenliggørelse af tilsynsrapporten på kommunens hjemmeside. Ved tilsynet den deltog: Torben Juhl Madsen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune Der er tale om et basistilsyn, som dækker over landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommen produktion i forhold til det tilladte, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidle/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår og påbud i revurderingen fra den

2 Egenkontrol/indberetning Egenkontrol/indberetning Påbud 4: E- eller P-kontrol over dyreholdet. Foderforbrug pr. kg. tilvækst. kopi af foderblandingerne, hvor af det gennemsnitlige indhold af fosfor/fesv fremgår. Påbud 5: P ab dyr skal beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. påbud 6: Blandeforskrift for foder hver 3. måned, hvis der anvendes hjemmeblandet foder. Der ænderes i foderrecepterne hvert efterår, når analyser af nyt korn foreligger. Påbud 7: Indlægssedler/blandeforskrifter skal opbevares på ejendommen i mindst 5 år. Jordforurening Jordforurening Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen ved tilsynet. Gældende tilladelser (dyrehold) Dyreart Staldtype Antal dyr Antal DE Tilladelsesdato Smågrise Toklimast., delvis spaltegulv , Slagtesvin (egen polteprod.) Delvis spaltegulv, 25-49% fast , Udløbsdato Aktuel husdyrproduktion Dyreart Staldtype Antal dyr Antal DE Gødningsproduktion (m³ pr. år) Flydende Smågrise Toklimast., delvis spaltegulv ,18 936,48 0,00 Slagtesvin Delvis spaltegulv, 25-49% fast Fast , ,15 0,00 Produktion Der er revurdering af landbruget fra den med et tilladt dyrehold på: stk. smågrise (8-30 kg) stk. slagtesvin ( kg) - 365,6 DE Dyreholdet jf. CHR fra den : stk. slagtesvin over 30 kg stk. smågrise mellem 7 og 30 kg Produktionen jf. gødningsregnskabet : stk. smågrise (8,1-33 kg) stk. slagtesvin ( kg) - 220,75 DE Husk at heste skal angives i gødningsregnskabet. Der er skiftet tilen anden planteavlskonsulent og derfor er hestene ikke kommet med. Ved næste tilsyn følges der op på dette. Svin, vers. 2.0 [2]

3 Produktionen jf. gødningsregnskabet : stk. smågrise (7,3-32 kg) stk. slagtesvin ( kg) ,35 stk. slagtesvin (32-60 kg) - 5 stk. heste ( kg) - 231,19 DE Produktionen jf. gødningsregnskabet : stk. smågrise (7,4-28 kg) stk. slagtesvin ( kg) stk. slagtesvin - 1,5 stk. hest ( kg) - 194,89 DE Der er opsat 6 hestebokse i stalden ved fyrrummet. I fyrrummet opbevares sadler og hestefoder. Hestene går på spåner i boksenen. Der er ikke afløb herfra. Der blev udleveret blanderecepter og E-kontrol ved tilsynet. Du skal fremadrettet være opmærksom på, at det tilladte dyrehold ikke overskrides. Det er antallet af dyr og ikke DE, du skal gå ud fra. Vilkår i godkendelse Vilkår i godkendelse Påbud 3: Total mængde fosfor ab dyr pr. år skal være mindre end 5.791,95 kg P pr. år. Konsulenten har beregnet og det giver et resultat på kg. Påbud 8: Logbog ikke relevant, idet der er teloverdækning på gyllebeholder og lagunen er overdækket. Påbud 9: Der er mulighed for at anvendes selvlæssende gyllevogn eller etablere betonplads. Hvis der ikke anvendes en selvlæssende gyllevogn, så holder vognen på vaskepladsen og her er der en rist med afløb til gyllebeholder. Men det er primært selvlæssende gyllevogn fra maskinstationen, der anvendes. Påbud 10-12: Forbrug af el, vand og diesel/træpiller. Få kopi af driftsregnskabet. Utilsigtet forbrug skal nedbringes og virkmidler findes herfor. Der er et forbrug på l diesel og Kwh jf. kopi af dritsregnskabet. Påbud 13-14: Vandforbrug og evt. handleplan hvis forbrug stiger utilsigtet. Der er egen vandboring og der er for ca. 1 måned siden opsat vandur. Der bruges 30 m3 vand/døgn. Dette tal dækker forbrug i stuehuset, dyrenes vandforbrug og vand til vask af stalde og lastbiler samt påfyldning af marksprøjten. Påbud 15: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer. Opbevaringsanlæg Pladser Byggedato Areal (m 2 ) Vol. (m 3 ) Ovedækn. (m 2 ) Bemærkning Gyllebeholder Gyllelagune Overdækningstype Areal (m 2 ) Vol. (m 3 ) Beholdere Byggedato Kontroldato Bemærkning Teltdug Kontrolleret i Gyllekælder Det er en gyllelagune, som er forhåndsanmeldt i 2003 Markstak Ikke relevant. Opbevaring af flydende gødning Der er gyllebeholder og gyllelagune på ejendommen. Gylllelagunen betjenes via traktorpumpe. Lagunen er på 3500 m3 og er beholderkontrolleret den Der er opsat lås på lågen ind til lagunen. Svin, vers. 2.0 [3]

4 Gyllebeholderen på 1750 m3 er kontrolleret den Der er teltdug på. Opbevaring af fast gødning Der skal ikke føres logbog over gyllelagune og overdækket gyllebeholder. Hestemøg køres dagligt ud på vaskepladsen og da der er tale om daglig tilførsel, skal stakken ikke overdækkes. Herefter køres møget til ensilagepladsen på Keldetvej 47. Det blev dog ved tilsynet aftalt, at heste mød fra vaskepladsen hældes i gyllebeholderen på Keldetvej 47, og dermed er med til at danne flydelag. Spildevand Vaskeplads Placeret ved sydgavlen af servicebygningen med afløb til fortank/gyllebeholder. Pladsen anvendes til påfyldning og vask af sprøjte. Ny vaskeplads er øst for gammel slagtesvinestald med afløb til fortank/gyllebeholder. Det er denne plads, der anvendes til påfyldning af gylle til gyllevogn og vask af biler m.m. Vaskevand fra stald Der er givet tilladelse til ny vaskeplads på 5 * 16 meter med afløb til gyllebeholder.det er nordvest for gyllebeholderen. Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder/gyllelagune Toilet i stald Ja. Der er tilsluttet minirensningsanlæg. Ind- og udleveringsramper Ind- og udleveringsramper I den sydlige ende af den gamle slagtesvinestald er der en udleveringsrampe. Der er tætte sider og der er betonbund. Der er afløb til forbeholder. På den sydlige side af klimastalden er der en overdækket udlevering. Der er tætte sider og der er betonbund. Der er afløb til forbeholder. Der er en udlevering på sydsiden af slagtesvine-/poltestalden. Der er tætte sider og betonbund. Der er afløb til gyllebeholder. På den sydlige side af klima-/slagtesvinestalden er der ialt 4 indleveringsramper. Affald Lysstofrør/varmepærer/spraydåse r Animalsk affald Spildolie Brugte lysstofrør opbevaresi oprindelig kasse og aflaveres på genbrug. Spraydåser: Opbevares særskilt fra andet affald og afleveres til genbrug. Animalsk affald: Der er en daka-plads for enden af Gymosevej ud mod hovedvejen. Der er spalter og kadaverkappe samt grønne containere til smågrise. I tromler og afhentes af forhandler. Batterier Batterier: Afleveres på genbrug eller hos forhandler. Pap og papir Pap og papir samt storsække: I erhvervscontainer fra Torben Clausen. Plastaffald I erhvervscontainer fra torben Clausen. Gammelt jern Kanyler/medicinrester/emaball age Gammelt jern: Afleveres til skrothandler. Husk at det skal afleveres til godkendt modtager jf. Lysstofrør og spraydåser afleveres til genbrug. Rengjorte kemikaliedunke: I erhvervscontainer fra Torben Clausen. Medicinfalsker og emballage: Afleveres til genbrug. Emballage opbevares i klar sæk. Svin, vers. 2.0 [4]

5 Kanyler: Opbevares i kanyleboks og afleveres på genbrug. Pesticidemballage og rester I erhvervscontainer fra Torben Clausen. Tankanlæg til brændstof/fyringsolie Tankanlæg til brændstof/fyringsolie Opvarmning af driftsbygninger og stuehus Der er ikke sket ændringen siden sidste tilsyn. Der anvendes flisfyr til opvarmning af driftsbygninger og stuehus. Diverse Beredskabsplan Der er en beredskabsplan på ejendommen. Miljørisikovurdering Tilsynsfrekvensen bliver beregnet for kategori 1a, 1b og 2 virksomheder/landbrug i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens regler. Frekvensen for tilsynet på din ejendom bliver fastsat på baggrund af en miljørisikovurdering ud fra følgende parametre: A. Miljøledelse 5 B. Regelefterlevelse 1 C. Oplagret gødning 1 D. Størrelse 5 E. Sårbarhed 3 Tilsynsfrekvensen fastsættes efterfølgende: En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år. En samlet risikoscore på 2,8 < x 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år. En samlet risikoscore på 2,8 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år. Risikoscoren for din ejendom er 2,80, hvilket betyder der skal føres tilsyn med ejendommen hvert 3. år. Håndhævelse ved tilsyn Til orienteringskal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr.2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse. Offentliggørelse Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til dette tilsyn. Landbruget har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 1. juni 2015, vil denne tilsynsrapport være endelig. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. Aktindsigt I medfør af Offentlighedsloven 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Brugerbetaling Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget. Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Svin, vers. 2.0 [5]

6 Klagevejledning Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger. Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen Miljømedarbejder Tel: Svin, vers. 2.0 [6]

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere