VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT"

Transkript

1 NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. d fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af spildevandsslamdepot i tiloversbleven gyllebeholder på adressen Hulekærsvej 1, 3630 Jægerspris. I tillæg til ansøgningen er der den fremsendt et VVM-screeningsskema i henhold til VVMbekendtgørelsens bilag 5. Afgørelse Ansøgningsmaterialet er screenet i henhold til Bek. nr af 27. december 2013, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM Bekendtgørelsen), kapitel 3. Frederikssund Kommune, som er myndighed på området, har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse. Projektet Der ændres ikke på installationerne eller selve gyllebeholderen. Der ændres ikke på tilkørselsforhold til Hulekærsvej 1, 3630 Jægerspris.. Aktiviteterne er sammenlignelige med den hidtidige situation, hvor ejeren af gyllebeholderen har kunnet benytte beholderen til opbevaring af svinegylle. I stedet for at benytte beholderen til opbevaring af svinegylle ønsker lejeren af gyllebeholderen at anvende beholderen til opbevaring af spildevandsslam fra diverse kommunale forsyningsselskaber. Ifølge lejeren, FMT A/S, vil der kunne tilkøres og opbevares tre typer af spildevandsslam i beholderen på skift. Der skelnes mellem slam, der kan anvendes direkte på landbrugsjord, slam, der skal komposteres før det kan anvendes til jordbrugsformål og slam, som er uegnet

2 til jordbrugsformål, og derfor skal sendes til affaldsforbrænding. Der vil ikke ske sammenblanding af flere typer slam i beholderen. Konsistensen og beskaffenheden af spildevandsslammet er ifølge ansøgeren næsten som muldjord. Lugtgener FMT A/S har oplyst Frederikssund Kommune om, at slammet inden anbringelse på Hulekærsvej vil være afvandet ved centrifugering og at det hurtigt danner en fast skorpe på overfladen. Man vil foretage tildækning af nyt slam med befugtet, snittet halm for at reducere lugtbelastningen fra beholderen. Afstanden fra gyllebeholderen til nærmeste nabo er på kommunens digitale kort udmålt til 375 meter. Denne nabo er et Bed and Breakfast (B&B) Hotel på adressen Toftegårdsvej 81, 3630 Jægerspris. B&B hotellet, som er placeret øst for slamlageret forventes ikke at blive belastet af lugt fra spildevandsslamdepotet i kraftigere grad, end af lugt fra svinegylle, som det er tilladt at opbevare i de åbne beholdere. Påvirkning af Bilag IV arter og 3 natur Nærmeste 3 område er en sø ca. 300 m mod øst. Der er ingen kendskab til Bilag IV arter i de søer der er 3 registreret i området omkring Hulekærsvej 1. Nærmeste sø ligger ca. 300 meter mod øst. Derudover er der 2 søer samt en sø med mose længere mod øst og en sø mod nord. Det er sandsynligt at der er Bilag IV arter i og nær søerne. Den ændrede anvendelse af gyllebeholderen til slamdepot påvirker ikke søerne eller evt. Bilag IV arters rasteområder. Der er ca. 2 km til det fredede område Dyssegården. Hulekærsvej 1 ligger i Kyndby vandværks forsyningsområde. Fredninger Afstanden til nærmeste fredning er ca. 650 m. Fredningen er en kombineret natur og landskabsfredning. Frederikssund Kommune vurderer at ændret brug af en eksisterende gylletank ikke vil påvirke fredningen. Grundvand Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser og således ikke i OSD område. Ejendommen er ikke beliggende i et indvindingsopland til et vandværk. Imidlertid forsynes ejendommen og ejendommene i området fra egne boringer (husholdningsanlæg). Afstandskravet er 25 meter til boringer, som forsyner husholdningsanlæg. Ejendommen hvor slamdepotet ønskes etableret har ikke egen vandboring men forsynes fra en boring beliggende Kyndbyvej 66, 3630 Jægerspris, Matr. nr. 19A., beliggende ca. 1,2 km sydvest for gyllebeholderen. Afstandskravet er således overholdt. Frederikssund Kommune vurderer, at slamoplaget ikke vil have påvirkning af grundvandet. Luftfotos På nedenstående luftfoto er angivet kørevejen til gylletanken, hvor oplagringen af spildevandsslammet skal foregå. På det efterfølgende luftfoto er nærmeste nabo, i østlige retning vist. 2/7

3 3/7

4 4/7

5 2. Hvad er VVM VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 1. er opført på VVM-bekendtgørelsens Bilag 1 2. eller er opført på VVM-bekendtgørelsens Bilag 2 og at på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af Bilag 2-projekters miljøpåvirkning en VVM screening skal ske ud fra VVM Bekendtgørelsens Bilag 3. VVM bekendtgørelsens Bilag 3 er vist i skemaform i bekendtgørelsens bilag 5. Den skematiske fremstilling giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse en VVM-pligt. Projektets karakteristika Ja Nej Tekst Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår Vil anlægget kunne overholde de angivne standardvilkår Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter Ikke relevant Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner Ikke relevant Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden I driftsfasen Driften af anlægget forventes at være sammenlignelig med almindelig landbrugsdrift Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden I driftsfasen Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden I driftsfasen Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr af 14. december 2006 Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen Slamoplagets placering er i en tiloversbleven gylletank. Der er to gylletanke på matriklen placeret ved siden af hinanden. Den anden gylletank benyttes til oplag af svinegylle. 5/7

6 Projektets Placering Ja Nej Tekst Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt. ) Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 nærmeste 3 område er en sø ca. 300 m mod øst. - fortsat Rummer 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke Der er ingen kendskab til Bilag IV arter i de søer der er 3 registreret i området omkring Hulekærsvej 1. Nærmeste sø ligger ca. 300 meter mod øst. Derudover er der 2 søer samt en sø med mose længere mod øst og en sø mod nord. Det er sandsynligt at der er Bilag IV arter i og nær søerne. Den ændrede anvendelse af gyllebeholderen til slamdepot påvirker ikke søerne eller evt. Bilag IV arters rasteområder. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område Der er ca. 2 km til det fredede område Dyssegården. Afstanden til nærmeste fredning er ca. 650 m. Fredningen er en kombineret natur og landskabsfredning. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 550 meter til særligt udpegede Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) 2000 områder nord for Kyndbyværket Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser Ejendommen er beliggende i område med drikkevands-interesser og således ikke i OSD område. Ejendommen er ikke beliggende i et indvindingsopland til et vandværk. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold) Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at Slamoplaget foregår i en tæt undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for gyllebeholder og oplaget overdækkes miljøet med snittet halm for at begrænse væsentlige påvirkninger i nabomiljøet. 3. Kommentarer til skemaet VVM screeningen viser, at det ansøgte ikke kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse. Projektet vurderes til ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Frederikssund Kommune for at få en vurdering. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. planlovens 58, stk. 4. Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. 6/7

7 4. Klagevejledning Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres. Klagen skal sendes til Naturog Miljøklagenævnet, eller på mail til Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klager en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra nævnets afgørelse er meddelt. 7/7

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere