Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6"

Transkript

1 ldsfortegnelse 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan 15 Bilagsfortegnelse 1) Baggrundsmateriale 2) Skolevejsanalyse Trafiksikkerhedsplan er udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med COWI A/S. Copyright på kort; Kortcenter.dk, Skive Kommune og COWI A/S. 2

3 Indledning Skive Kommune arbejder målrettet for at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på vejnettet. Desværre kommer alt for mange fortsat til skade i trafikken. Samtidig er mange borgere utrygge ved at færdes i trafikken. Skive Kommune har derfor besluttet at udarbejde en trafiksikkerhedsplan med kortlægning af trafikuheld og utryghed. Trafiksikkerhedsplanen skal danne grundlag for investering i trafiksikkerhed over de kommende år, så antallet af personskader mindskes samtidig med, at det bliver mere trygt at færdes på vejene i kommunen. Efter kommunesammenlægningen er statens og kommunens administration af vejnettet i Skive Kommune ændret. Det betyder at kommunen har overtaget et langt større vejnet og ansvar for trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen indeholder vision, målsætning, temaer, indsatser, virkemidler og konkrete projekter. Baggrundsmateriale (bilag 1) indeholder en kortlægning og analyse af registrerede trafikuheld. Derudover er der en opsamling af en skolevejsanalyse (bilag 2). 3

4 Kortlægning og baggrundsmateriale Uheldsanalyse En del af forudsætningen for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen er en kortlægning af trafikuheldene i perioden Der er lavet grundig analyse af de registrerede trafikuheld. På lokaliteter med mange trafikuheld, er der foretaget en mere detaljeret gennemgang af uheldene. Dette er gjort for at undersøge, om der er fællestræk, som kan være med til at identificere årsagen til trafikuheldene. Bilag 1 indeholder en beskrivelse af uheldsanalysen opdelt i en tematisk del og en geografisk del. Hvorefter lokaliteter med tendens til koncentration af trafikuheld er gennemgået. Utryghed - Skolevejsanalyse og borgerundersøgelse Som supplement til uheldkortlægningen er der i efteråret 2008 gennemført en skolevejsanalyse, hvor skoleelever på folke- og friskoler havde mulighed for at deltage. Skolevejsanalyse foregik via et "spørgeskema" og "spørgekort" på internettet. Skolevejsanalysen er nærmere beskrevet i bilag 2. Efterfølgende har borgerne i kommunen haft mulighed for at udpege utrygge lokaliteter og komme med forslag til forbedring af trafiksikkerheden via mail. Formålet har været at afdække tryghedsproblemer på vejnettet, så problemerne kan indgå i prioriteringen af trafiksikkerheden i de kommende år. Udpegninger, kommentarer og ønsker indgik i bearbejdelsen af de trafiksikkerhedsmæssige problemlokaliteter. Besigtigelse Efter kortlægning af trafikuheld og stedfæstelse af utrygge lokaliteter er 66 lokaliteter på vejnettet udpeget til nærmere besigtigelse. Her er de indkomne kommentarer sammenholdt med uheldsbilledet og fysiske forhold med henblik på trafiksikkerhedsmæssige forbedringer. 4

5 Målsætning og vision Trafiksikkerhedsplanen lægger op til en systematisk og sammenhængende indsats for at forbedre trafiksikkerheden i Skive Kommune. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter med mindst 40 % inden år 2012 med udgangspunkt i tallene for år 2005 (jf. Færdselssikkerhedskommissionens målsætning). Figur 1 viser antallet af årlige personskader i perioden på kommuneveje fordelt på dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne samt målsætningen. 100 Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Målsætning 80 Forside fra Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan, maj Revision af strategier og indsatser Figur 1. Personskader på kommuneveje i Skive Kommune i Efter et stort fald i antallet af personskader på 27,9 % fra 86 personskader i 2004 til 62 i 2005, har antallet de seneste fire år ligget på ca. 60 personskader om året. Men der har været lidt variation i alvorlighedsgraden. Der er brug for en styrket indsats for at nå den viste målsætning, som er på højst 37 tilskadekomne trafikanter i Vision Skive Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens overordnede vision: "Hver ulykke er én for meget". Ulykker må ikke forårsage personskader. Dette gøres ved at trafikanternes adfærd ændres, så fejlene i trafikken minimeres (via uddannelse, information, kontrol, sanktion) og at vejens indretning, bilen og forskelligt sikkerhedsudstyr minimerer skaderne, hvis uheldet alligevel sker. For at opnå dette skal systemerne og trafikanterne arbejde sammen. Det kan kun fungere, hvis trafikanterne forstår og ikke mindst accepterer de tiltag og vejfunktioner der etableres. Herved er der brug for en ny måde at anskue problematikken med trafiksikkerhed på. Tilgangen kaldes "nulvision", og den overordnede tankegang er at: Ingen mennesker må komme alvorligt til skade eller dø i trafikken. Det betyder, at trafikuheld kan accepteres, men de må ikke føre til død eller alvorlige personskader, forstået som personskader, der ikke kan helbredes fuldstændigt i løbet af få uger. 5

6 Temaer og indsatsområder I Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra maj 2007, er angivet 100 forslag, som kan bidrage til, at målet for færre dræbte og tilskadekomne trafikanter kan realiseres. Heraf er kommunerne helt eller delvist ansvarlige for 29 forslag. I bilag 1 er der en uddybende beskrivelse af baggrunden for Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Der er udpeget følgende 5 hovedudfordringer (der tegner sig for mindst 80 % af de alvorlige trafikuheld) for trafiksikkerheden. - Høj fart - Spritkørsel - Manglende selebrug - Ulykker med cyklister - Ulykker med unge trafikanter (Forsiden af Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan, maj Kommunernes engagement). For at nå målsætningen på højst 37 personskader i 2012, vil Skive Kommune i fremtiden fokusere på 5 indsatsområder. I den forbindelse er der gennemført en grundig analyse af trafikuheld i Analysen er opdelt i en tematisk del og en geografisk del, som er nærmere beskrevet i baggrundsmaterialet (bilag 1). I uheldsanalysen er det undersøgt, om der er specifikke kendetegn eller tendenser, som kan angive indsatsområder, der kan medvirke til at sænke antallet af dræbte og tilskadekomne. Der bør fokuseres på følgende indsatsområder i Skive Kommune: - Eneuheld (28 % af personskader); Fokus på uheld i landzone, mandlige førere, mørkeuheld, kurver (faste genstande), spiritus og høj fart - Spiritusuheld (20 % af personskader); Fokus på uheld i byzone, mandlige førere, aftenuheld herunder lørdag og søndag samt svage trafikanter og høj fart - Cyklister (38 % af personskader); Fokus på uheld i kryds, herunder højresvingsuheld mellem hårde og bløde trafikanter i signalanlæg - Unge trafikanter (41 % af personskader); Fokus på høj fart og spiritus - Uheld i signalanlæg (hvert tredje uheld i kryds); Fokus på signalstyring (mellemtider, separate faser), afmærkning (markering af blød trafik) - Høj fart (skønsmæssigt bidrager høj fart til halvdelen af alle uheld); Fokus på mandlige førere, eneuheld, strækningsuheld, uheld i dagslys, uheld lørdag og søndag samt uheld i maj og juni måned 6

7 Virkemidler Midlerne til forbedring af trafiksikkerheden i Skive Kommune omfatter en kombineret brug af fysiske trafiktekniske foranstaltninger, undervisning, kampagner og kontrol. I forhold til trafiksikkerhedsarbejdet er der allerede afsat økonomiske midler til gennemførelse af en del af de foreslåede projekter fra efteråret 2009 og frem. Fremkomne projekter ud fra den gennemførte uheldsanalyse er beskrevet i afsnittet om projekter og økonomi. Bløde initiativer Som supplement til Trafiksikkerhedsplanens projekter (side 10) gennemføres der løbende en lang række bløde initiativer for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje og stier. Det omfatter en bred vifte af tiltag, som kampagner, information, samarbejde med trafiksikkerhedsarbejdets eksterne aktører og dybdeanalyser af trafikuheld. Kampagner og information Skive Kommune udarbejder årligt en detaljeret kampagneplan, med udgangspunkt i, at information og kampagner er en væsentlig del af trafiksikkerhedsarbejdet. Mere end 90 % af trafikuheld skyldes den måde, trafikanterne opfører sig i trafikken. Skive Kommune afvikler målrettet kampagner og information. Kommunen ligger vægt på tiltag der kan være med til at påvirke trafikanterne til en bedre adfærd i trafikken. Erfaringer viser, at der er brug for et langsigtet arbejde, hvor budskabet skal gentages igen og igen for at fastholde effekten. Cyklister og kryds (Kilde: Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan, maj 2007). I Skive By er kommunen særligt opmærksom på uheldsproblematikken med cyklister i kryds (herunder trafikuheld, der er registreret i signalanlæg). Det er særligt udbredt i den centrale del af byen, hvor en kombination af meget biltrafik og mange cyklister dagligt skaber farlige situationer. Figur 2. Der er ofte farlige situationer mellem cyklister og bilister i Skive By. 7

8 Kontrol og hastighed Undersøgelser viser, at der er tæt sammenhæng mellem trafikuheld og hastighed; jo højere hastighed, des større er risikoen for, at der sker et uheld, og des højere er skadesgraden. Grafen til venstre viser en tydelig sammenhæng mellem hastighed og alvorligheden ved et trafikuheld. Mange trafikanter har en idé om, at det ikke har den store betydning for trafiksikkerhed og uheldsrisiko at køre 5-10 km/t over hastighedsgrænsen. Trafikanterne mener, at de kan håndtere lidt højere hastigheder. Men uheldsstatistikkerne tyder på at det er en fejlvurdering fra trafikanternes side. Høj hastighed er et af de største trafiksikkerhedsmæssige problemer, både hvad angår trafikuheld, men også tryghed. Kommunen vil arbejde for at sænke høje hastigheder på de kommunale veje. Sænkning kan ske ved en kombineret indsats af differentierede hastighedsgrænser og fysiske foranstaltninger samt ikke mindst via kampagner og kontrol i samarbejde med politiet. (Kilde: Via kampagner og kontrol skabes en accept af, at hastighedsgrænserne skal overholdes. Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan bruges i specielle tilfælde, men en generel hastighedssænkning med effektiv virkning opnås først den dag, hvor trafikanters holdning ændres radikalt. Skive Kommune foretager løbende hastighedsmålinger på kommunens veje. Herved kan hastighedskampagner og kontrol målrettes mod de lokaliteter, hvor hastighedsniveauet er for højt. Det kan både være i det åbne land eller i byområder. Samarbejde En række samarbejdsrelationer videreudvikles for at fremme trafiksikkerheden. Rådet for Større Færdselssikkerhed Løbende samarbejde om kampagner, færdselsundervisning og viden om trafiksikkerhedsmæssige forhold. Vejdirektoratet Løbende samarbejde med Vejdirektoratet, Vejcenter Midt- og Vestjyllands Færdselssikkerhedsudvalg, vedrørende uheldsanalyse, kampagner og erfaringsudveksling. Politiet Løbende samarbejde om udpegning af egnede strækninger til Automatisk Trafik Kontrol (ATK). Der holdes koordineringsmøde med politiet 4 gange årligt, hvor der følges op på trafiksikkerhedsemner. Skolerne Skolerne opfordres til at indgå i et tæt samarbejde med kommunen for at forbedre sikkerheden på de vigtigste skoleruter. Skolerne opfordres til at udarbejde en trafikpolitik. Trafikinformatører En trafikinformatør er en person, med en synlig skade efter et alvorligt trafikuheld. Trafikinformatører holder foredrag på folkeskoler, ungdomsuddannelser og kaserner om deres trafikuheld og konsekvenser heraf (Kilde: 8

9 Hjemmeside På har Skive Kommune information om trafiksikkerhedsarbejdet og konkrete projekter. På hjemmesiden findes et trafikuheldsbarometer, hvor det er muligt at følge udviklingen i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i forhold til målsætning. Skive Færdselssikkerhedsråd Arbejdet med trafiksikkerhed foregår samtidig i Skive Færdselssikkerhedsråd, som et samarbejdsforum med myndigheder og lokale aktører. Planlægning Trafiksikkerheden skal indarbejdes i den fysiske planlægning. Lokalplaner, by- og erhvervsudviklingsplaner vil blive vurderet i forhold til trafiksikkerhedsprojekter. Gennemgangen kan sikre, at det er egnede krydstyper, der vælges, og at der ikke etableres uhensigtsmæssigt adgange til det overordnede vejnet. Det kan også omfatte fastlæggelse af skoledistrikter, hvor det sikres, at skoledistrikterne ikke bliver gennemskåret af trafikveje. Trafiksikkerhedsrevision Der vil blive gennemført trafiksikkerhedsrevision på relevante projekter. Det gælder for eksempel ved større projekter eller projekter, der omfatter komplekse trafikale problemstillinger. Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojekter. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så sikre som muligt - inden de anlægges, og inden uheldene sker. Dette skal sikre, at vejanlæggene lever op til den nyeste viden indenfor trafiksikkerhed. (Kilde: Vejdirektoratet, Håndbog i trafiksikkerhedsrevision, 1997). 9

10 Projekter og økonomi Trafiksikkerhedsplanens overordnede målsætning er, at antallet af personskader (dræbte og tilskadekomne) skal reduceres med 40 % ved udgangen af Udgangspunktet for målsætningen er, at der i år 2005 blev registreret 62 personskader på de kommunale veje i kommunen. En reduktion på 40 % betyder, at antallet af personskader skal reduceres med mindst 25 således at antallet af personskader højst er 37 ved udgangen af år Fysiske forbedringer på vejnettet beslaglægger hovedparten af de ressourcer, der lægges i trafiksikkerhedsarbejdet. Efter en besigtigelse er der fremkommet konkrete projekter til forbedring af trafiksikkerheden. Der er udpeget en række projekter til viderebehandling i et "projektkatalog" med fokus på beskrivelse af løsningsforslag (bilag 1).I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at flere af de opstillede projekter ikke nødvendigvis har en stor sikkerhedsfremmende og dermed uheldsbesparende effekt. Flere tiltag sigter mod at forbedre trafikanternes tryghed ved at færdes på vejnettet. Hvor det er muligt er projekterne prioriteret efter cost-benefit betragtning, med udgangspunkt i sparede uheldsomkostninger, for at få en vurdering af, hvor der opnås mest trafiksikkerhed pr. investeret krone. I uheldsomkostningerne medtages udgifter til personrelaterede omkostninger (som behandling, rehabilitering, pension) og materielle omkostninger (som skader på køretøjer og bygningsværker, produktionstab, mistet skatteindtægt, politi, redningstjeneste). Trafikuheld koster Trafikuheld medfører som oftest alvorlige konsekvenser, hvor de menneskelige omkostninger naturligvis er størst. Samtidig koster trafikuheld samfundet mange penge. Landets kommuner betaler en stor del af de udgifter, der er forbundet til trafikuheld. Til fastlæggelse af hvor meget et trafikuheld og ikke mindst en personskade koster en kommune, er der gennemført forskellige undersøgelser for kortlægning af behandlingsomkostninger og sociale ydelser til trafikofre. I en undersøgelse offentliggjort af Vejdirektoratet i 1998 anslås det, at offentlige behandlingsomkostninger ved trafikuheld årligt udgør 2,3-2,5 mia. kr. på landsplan. Fordelt på tilskadekomne, svarer det til ca kr. pr. tilskadekommen trafikant. Herudfra har Vejdirektoratet sammen med Odense Universitet og Odense Universitetshospital lavet en undersøgelse i forhold til fordeling af behandlingsomkostninger og sociale ydelser. Den viste, at kommunerne betalte 40 % af udgifterne ved tilskadekomne i trafikken, mens de resterende 60 % var fordelt med 15 % til stat og 45 % til amt. Efter gennemførelsen af kommunalreformen 1. januar 2007 foreligger der endnu ikke en præcis opgørelse over, hvordan de samfundsøkonomiske omkostninger skal fordeles. Det er dog vurderet, at kommunernes andel udgør % af de direkte offentlige udgifter. Hvis der forudsættes at kommunernes andel udgør 70 %, svarer det til en udgift på ca kr. pr. tilskadekomne trafikant. Anvendes denne beregningsmetoden, fås et skøn over, hvad de årlige udgifter til trafikofre er i Skive Kommune. Siden 2005 har antallet af personskader været på ca. 60 om året. Overslagsmæssigt er det en årlig udgift for kommunen på 10,5 mio. kr. Hvis målsætningen om højst 37 tilskadekomne trafikanter om året ved udgangen af år 2012 vil de årlige udgifter for kommunen være på knap 6,5 mio. kr. En besparelse på 4 mio. kr. om året i Skive Kommune. 10

11 Det er tydeligt, at der er en økonomisk gevinst at hente for kommunen, ved investering i trafiksikkerheden. Derfor har det stor betydning og vigtighed, at der løbende afsættes midler til trafiksikkerhed på budgettet, så Trafiksikkerhedsplanen kan realiseres. Transportøkonomiske enhedspriser - førsteårsforrentning Transport- & Energiministeriet har opstillet de samfundsøkonomiske omkostninger i et nøgletalskatalog med enhedspriser til beregning af, hvor meget et trafikuheld koster samfundet. Herved bliver prisen på trafikuheld synlige, og det giver mulighed for at sammenholde omkostninger til anlæg og drift med forskellige indsatser. Kommunen kan herved vurdere, om et trafiktiltag er samfundsøkonomisk rentabelt. Det er samtidig muligt at prioritere mellem projekter på baggrund af en vurdering af hvor mange uheld der forventes sparet ved gennemførelse af de foreslåede tiltag. Prioriteringslisten i tabel 1 er fremkommet ved beregning af førsteårsforrentning (cost-benefit) med udgangspunkt i 2008-priser (se beregningseksempel nederst på siden): - Personrelaterede omkostninger pr. personskade: kr. (f.eks. til behandling, rehabilitering og pension) (Kilde: - Materielomkostninger pr. uheld: kr. (omkostninger materielle skader, mistet skatteindtægt, politi og redning) (Kilde: Udover de personrelaterede og materielle omkostninger indgår velfærdstab i beregning af prisen for en personskade. Velfærdstab er et udtryk for vores betalingsvillighed til at reducere risikoen for trafikuheld. Lønsomhedsberegning foretages ikke på lokaliteter, der udelukkende udpeges på baggrund af utryghed i skolevejsanalyse eller ved borgerhenvendelser, tabel 2. Prioritering - førsteårsforrentning I tabel 1 er en opsamling af trafikprojekter på de kommunale veje i Skive Kommune, hvor der er en tendens til koncentration af trafikuheld. Projekterne er prioriteret i forhold til en beregning af førsteårsforrentning, ud fra en vurdering af de registrerede uheld. Det projekt der er vist øverst i tabellen giver som udgangspunkt den bedste investering i forhold til besparelse af trafikuheld og personskader. Herefter er projekterne prioriteret efter lønsomhed. De 13 projekter der indgår i prioriteringen koster ialt ca. 9,5 mio. kr. Hvis de etableres vurderes det at det kan medvirke til en besparelse på 22,8 personskader. Eksempel på beregning af førsteårsforrentning Førsteårsforrentning er beregnet ud fra en vurdering af de registrerede uheld i forhold til "sikre" påvirkelige eller "måske" påvirkelige. Antal af sparede personskader er bestemt ud fra antal sparede personskadeuheld ganget med 1,2 (i Skive Kommune er der registreret 340 tilskadekomne personer i 286 personskadeuheld på de kommunale veje, svarende til ca. 1,2 personskade pr. registreret personskadeuheld). Projekt nr Hobrovej/Hejlskovvej/Fiskbækvej ved Hald. Det er vurderet, at etablering af en rundkørsel kan spare 4 trafikuheld og 4,8 personskader. Førsteårsforrentninger er: Der spares 4 trafikuheld over en 6 årsperiode á kr. = kr. Der spares 4,8 personskader over en 6 årsperiode á kr. = kr. Svarende til en årlig besparelse på kr. / 6 år = kr. Med en overslagspris på kr. er førsteårsforrentning = 58 % 11

12 Tabel 1: Trafikprojekter på de kommunale veje i Skive Kommune med prisoverslag og effektvurdering. Trafikprojekter ved lokaliteter med utryghed I tabel 2 er projekter der er fremkommet med baggrund i utryghed vist. De indgår ikke i prioriteringen, da beregning af førsteårsforrentning udelukkende gøres på baggrund af trafikuheld. Det skal dog bemærkes, at der kan være sket enkelte uheld ved lokaliteterne. Prisoverslaget for de viste projekter er på knap 12 mio. kr. Herudover er der i bilag 1 en beskrivelse af andre generelle trafiktekniske tiltag som kan afhjælpe de "spredte" trafikuheld - så som "Din fart" display, rumleriller i vejmidten, sikkerhedszoner, rabatsanering, ændringer i signalanlæg (f.eks. etablering af tilbagetrukne stoplinjer - figur 4). Figur 3. Tilbagetrukne stoplinjer i signalanlæg er effektive i forhold til at gøre cyklisterne mere synlige for højresvingende trafikanter. 12

13 Tabel 2: Trafikprojekter på de kommunale veje i Skive Kommune med prisoverslag 13

14 Aktuelle projekter Udover projekterne i tabel 1 og 2 er der angivet en række projekter i bilag 1 som allerede indgår i den kommunale planlægning for 2009 samt tiltag der kan foretages via driften. På kommunens hjemmeside præsenteres der løbende projekter, som er politisk godkendt til udførelse. Projekter som er nævnt i trafiksikkerhedsplanen: - Cykelsti på Furvej - Tunnel ved Resen Skole - Cykelstianlæg mellem Hald - Ørslevkloster - Cykelbaner på Vindevej i Skive 14

15 Realisering af Trafiksikkerhedsplan I trafiksikkerhedsplanen for Skive Kommune indgår en grundig undersøgelse af farlige og utrygge lokaliteter i trafikken. Der er angivet forslag til indsatsområder, mål, virkemidler og udpeget specifikke lokaliteter, hvor det er vigtigt at sikre forholdene for trafikanterne. Der er opstillet løsningsmuligheder for problemlokaliteterne i forhold til målsætning om færre personskader, så trafikanterne kan færdes mere sikkert og trygt. Selve projektoversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en omfattende uhelds- og utryghedsanalyse. Hermed er fastlagt en strategi for, hvordan trafiksikkerheden i kommunen kan forbedres. Opgaven er herfra at få ført intensionerne ud i livet - planen skal realiseres. For at det kan ske, er det vigtigt, at politikere, teknikere og borgere bakker op om indholdet i trafiksikkerhedsplanen. Offentlighedsfasen I forbindelse med høringsperioden fra den 31. august til den 26. oktober 2009 er der indkommet 52 høringssvar fra enkelt personer, borgerforeninger, lokale trafikråd mm. Alle høringssvar er efterfølgende vurderet i forhold til den foreliggende trafiksikkerhedsplan. En del bemærkninger har berørt den daglige drift, og andre var allerede bearbejdet i en eller anden form i forslaget til trafiksikkerhedsplanen. I projektlisten bagerst i "Bilag 1 - Baggrundsmateriale til Trafiksikkerhedsplan " er de resterende høringssvar indarbejdet. Enkelte projektforslag og projektønsker er suppleret i de konkrete trafikprojekter, som indgår i Trafiksikkerhedsplan Indsatsområder og virkemidler Uheldsstatistikken viser, at der stadig er meget at gøre til forbedring af trafiksikkerheden i Skive Kommune, for at nå målsætningen med højst 37 personskader i Som nævnt bør der fokuseres på en række konkrete indsatsområder. Kommunen kan gøre brug af en bred vifte af virkemidler spændende fra konkrete fysiske trafiktekniske foranstaltninger til mere "bløde tiltag" som af undervisning, kampagner og kontrol. Den enkelte trafikant har stor indflydelse på opnåelse af målsætning. Populært sagt, så starter al trafiksikkerhed med dig! Hvor en af de vigtigste og samtidig mest grundlæggende parametre er, at trafikanterne har fuld koncentration og opmærksomhed på trafiksituationen. 15

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Svendborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan. September 2009

Svendborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan. September 2009 Svendborg Kommune Trafiksikkerhedsplan September 2009 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Svendborg Kommune Trafiksikkerhedsplan September 2009 Dokumentnr

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN AJOURFØRING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ( )

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN AJOURFØRING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ( ) OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN AJOURFØRING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN (2012-2014) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt

Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt Vejdirektoratet Bjerringbro Kommune Karup Kommune Morsø Kommune Møldrup Kommune Viborg Amt Juni 2002 Indhold Indhold...

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Vision 4. 3 Målsætning 5

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Vision 4. 3 Målsætning 5 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Vision 4 3 Målsætning

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X

Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X Kontaktperson: Torben Strømgaard Hansen E-mail: tsha@vejenkom.dk Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar 2014 Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X Tommy Rachlitz Nielsen Teknik

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST OKTOBER 2012 SORØ KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST Som rådgiver blev benyttet: COWI A/S Lárus Ágústsson Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk & Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger.

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger. Metode til forbedring af trafiksikkerheden i åbent land Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk og Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk Sortpletudpegning har hidtil været et vigtigt

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Thisted Kommune Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere