Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring"

Transkript

1 Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring Natur og Miljø Tjørnevej Uldum T: Bettina Lund Dir: Mob: Sagsnr P Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til prøveboring ved Hvolgård Skov, Ølholm Vandværk Afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM) Ølholm Vandværk Andelsselskab har d. 27. maj 2014 ansøgt Hedensted Kommune om tilladelse til at etablere 1 prøveboring på mat. nr. 1 aa, Hvolgård Hgd., Langskov, beliggende vest for Hvolgård Skov, nord for Hvolgårdsvej 25. Se kortbilag 1. Arealet ejes af Find Rasmussen, Østermarksvej 7, 7160 Tørring. Der foreligger en betinget købsaftale af 21. april 2014 vedr. arealet. Vandværket har ønske om at flytte sin kildeplads udenfor Ølholm By, da boringerne i byen er meget sårbare samt, at der er et ønske om at byudvikle i vandværkets næromgivelser. Vandværket forventer en indvinding på i alt ca m3 fra boringen i starten. Resten bliver oppumpet på den gamle kildeplads i byen. Når kildepladsen er fuldt udbygget med 3 boringer forventes al vand at blive oppumpet her. Det vil sige en total indvinding på m3 pr. år fra den nye kildeplads. Efter vandforsyningslovens 1 20 og 21 meddeler Hedensted Kommune hermed tilladelse til etablering af 1 prøveboring på matr. nr. 1 aa, Hvolgård Hgd., Langskov samt efterfølgende foreløbig vandindvinding til ren- og prøvepumpning. Tilladelsen meddeles på følgende betingelser: 1. Boringen skal udføres i henhold til ansøgningsmaterialet modtaget den 27. maj 2014, samt yderligere oplysninger modtaget pr. mail d. 25. juni fra brøndborer. 2. Boringen placeres som ansøgt. Hvis borestedet flyttes i forhold til, hvad der er ansøgt om og godkendt i denne tilladelse skal kommunen kontaktes. Det ansøgte borested fremgår af kortbilag Boringen skal placeres min. 10 m fra skel (herunder skel mod vej) 1 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)

2 2 4. Boringen skal udføres, renpumpes og evt. prøvepumpes efter retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, herunder at boringen skal udføres af en autoriseret brøndborer med A-bevis. 5. Hedensted Kommune skal, senest en uge inden boringen bliver udført, have besked om, hvornår borearbejdet sættes i gang. 6. Efter borearbejdets afslutning, skal der foretages en ren- og prøvepumpning af anlægget med henblik på at belyse anlæggets ydeevne samt eventuelle påvirkninger af nærliggende indvindingsanlæg. Boringen skal prøvepumpes med fuld ydelse, der svarer til den pumpeydelse, vandværket forventer at pumpe med i fremtiden. Boringen skal pejles kontinuerligt. Prøvepumpningen og pejling i vandværksboringen skal udføres på følgende måde: - pejling af rovandspejl i 3-5 dage inden pumpningen starter - pejling i prøvepumpningsperioden indtil vandstanden er stabil - pejling i stigningsperioden 3-5 dage (indtil vandstanden er tilbage til udgangspunktet). Pejling i naboboring: Vandværket skal iværksætte pejling af naboboringen DGU nr før, under og efter prøvepumpningen. Pejlingen i naboboringen skal ske efter aftale og accept fra ejeren. Pejlingen skal ske som minimum 2 gange dagligt før, under og efter prøvepumpningen. Pejlingen skal dokumentere/registrere, om der er påvirkninger på boringerne forårsaget af den nye boring. 7. Efter renpumpningen skal der udtages en råvandsprøve, som skal analyseres i henhold til bilag 8 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Boringen skal være etableret inden 1 år fra tilladelsens dato, ellers bortfalder tilladelsen. 9. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes senest 1 år efter udførelsen. 10. Boringen skal være aflåst, når der ikke arbejdes med den. For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud efter Miljøbeskyttelsesloven 3 : 11. Efter Miljøbeskyttelseslovens 2 24 fastlægges et fredningsområde omkring boringen, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 10 m. Indenfor fredningsområdet må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræbende midler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlægget udsættes for forurening. Det anbefales, at fredningsområdet tinglyses. 2 Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 3 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

3 3 Udledning af oppumpet vand i forbindelse med ren- og prøvepumpningen skal overholde følgende vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens 28: 12. Det skal tilstræbes, at vand fra ren- og prøvepumpningen nedsiver på jordoverfladen og ikke afstrømmer direkte til grøft/bæk. 13. Det skal sikres, at jernindholdet ikke overstiger 1,0 mg/l for total-jern, hvis vandet ender i grøft/vandløb. Hvis jernindholdet er for højt skal der ske jernudfældning, inden vandet ledes til vandløbet. 14. Udledningen af råvand til grøft/vandløb må ikke medføre synlige spor af okker og må ikke give anledning til erosion i vandløbet. 15. Med henblik på opfølgning på vilkår 12, 13, og 14 skal Hedensted Kommune have besked om, hvornår prøvepumpningen/udledningen går i gang og hvorledes vandet evt. behandles inden udledning. Tilsyn: Hedensted Kommune har tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. vandforsyningslovens 34. Endelig vandindvindingstilladelse: Såfremt prøvepumpningen viser tilfredsstillende resultat, kan der efterfølgende meddeles endelig vandindvindingstilladelse til boringen. Vandindvindingstilladelsen vil blive givet til almen vandforsyning. Der skal foreligge en boringskontrol inkl. pesticider, der viser, at vandet kan overholde kvalitetskravene til drikkevand. I forbindelse med meddelelse af den endelig vandindvindingstilladelse vil der blive opstillet et kontrolprogram for vandindvindingen. I den fremtidige vandindvindingstilladelse vil der blive stillet vilkår om et beskyttelsesområde omkring indvindingsboringerne begrænset af en cirkel med centrum i boringerne og en radius på 300 meter. Inden for dette område forbydes det fremtidigt at indrette nedsivningsanlæg eller andre anlæg der ved udledning kan forurene grundvandet. Nedsivningsanlæg, der kun modtager tagvand, kan dog etableres indtil en afstand af 25 meter. Ansøgning om endelig vandindvindingstilladelse skal være kommunen i hænde senest 6 mdr. efter boringen er udført. Fredningsområde Det i vilkår 10 omtalte fredningsområde på 10 m må ikke forveksles med Miljøbeskyttelseslovens 21 b (25 m beskyttelseszone omkring vandværkers indvindingsboringer). Fredningsområdet på de 10 m gælder al anvendelse af jorden både privat og erhvervsmæssigt og er gældende, så snart boringen er etableret uanset boringens formål/anvendelse. Beskyttelseszonen på 25 m jf. Miljøbeskyttelseslovens 21 b vil blive gældende, når boringen tages i brug til almen vandforsyning.

4 4 Klagevejledning: Tilladelsen kan påklages efter vandforsyningslovens 75 og miljøbeskyttelseslovens 91 til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse af denne tilladelse, dvs. d. 31. juli 2014 kl. 15. Tilladelsen kan påklages af følgende: -Ansøger -Embedslægeinstitutionen Nord -Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer. Klagen skal sendes til Hedensted Kommune. Kommunen vil videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med vores bemærkninger. De vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet, hvis der er indkommet klager over afgørelsen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klager og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Såfremt de dele af afgørelsen, der er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven, ønskes indbragt for domstolen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101. Annoncering: Bore- og vandindvindingstilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i uge 27/2014. Sagsfremstilling: Ølholm Vandværk har ønske om at etablere en ny kildeplads vest for Hvolgård Skov for at komme ud af byområde med vandindvindingen. Kildepladsen vil på sigt blive udbygget med yderligere 2 boringer. Der er lavet en skriftlig aftale med lodsejeren om etablering af den nye boring. Hedensted Kommune har modtaget kopi af aftalen. Arealet ejes af Find Rasmussen, Østermarksvej 7, 7160 Tørring. Arealet, som skal benyttes til fremtidig kildeplads, er på ca m2. Vandværket ønsker at købe hele arealet. Boringen: Der er ansøgt om en ny boring umiddelbart vest for Hvolgård Skov. Brøndborer A. Højfeldt A/S skal udføre boringen. Boremetoden er lufthævemetoden. Forventet boredybde er m. Boringen forventes udbygget med Ø 225 mm pvc-rør med oringssamlinger og der vil blive efterfyldt med bentonit. Boringen afsluttes med en overjordisk råvandsstation.

5 5 Boringens geografiske koordinater er indledningsvist ud fra kortbilag fastlagt i EUREF89, zone 32 til: X: ; Y: Boringen har endnu ingen DGU nr. Ren- og prøvepumpning Filtret skal ren- og prøvepumpes efter boringsudbygning. Renpumpningen forventes udført med 20 m3/time i ca. 1 døgn svarende til ca. 480 m3. Prøvepumpningen forventes udført med samme ydelse på ca. 20 m 3 /t i ca. 3 uger. Vand fra ren- og prøvepumpningen iltes på jordoverfladen og derefter naturligt enten sive ned i jorden eller løbe over arealet ind i skoven efter aftale med lodsejeren. Andre boringer Indenfor 500 m fra den nye undersøgelsesboring er der 6 vandindvindingsboringer til private husholdninger og sekundære formål. Hvolgårdsvej 22: Er tilsluttet Ølholm Vandværk. Brønd som benyttes til drivhusvanding ikke drikkevandskvalitet Hvolgårdsvej 24: Er tilsluttet Ølholm Vandværk. Har ubenyttet brønd/boring ikke drikkevandskvalitet Hvolgårdsvej 26: Er tilsluttet Ølholm Vandværk. Har ubenyttet brønd/boring ikke drikkevandskvalitet Hvolgårdsvej 28 Er tilsluttet Ølholm Vandværk. Har formentlig ubenyttet brønd/boring ikke drikkevandskvalitet Hvolgårdsvej 30: Egen brønd, dybde 6 m, placeret i gårdsplads. Grundet den ringe dybde og det at vandforsyningsbrønden er placeret mere end 500 m fra den nye boring, vurderes den ikke at blive påvirket. Hvolgårdsvej 31: Egen boring DGU nr , dybde 36 m. Boringen er filtersat m.u.t. i kvartssand. Da der formentlig indvindes i et andet grundvandsmagasin end vandværksboringen, vurderes denne ikke at blive påvirket. Ved prøvepumpningen skal DGU nr løbende pejles, således at en evt. påvirkning kan registreres. Naturbeskyttelse Naturafdelingen er blevet hørt i sagen og udtaler følgende: Der er ønske om at anlægge en boring på vestsiden af Hvolgård Skov. Der forventes boret til m. Boringen forventes placeret tæt ved skovbrynet. Hvolgård Skov er meget kuperet med terrænforskelle mellem de øvre skovbryn og Ølholm Bæk på 29 m (Kote 93 til kote 64). På de skovklædte skråninger er der flere steder frempiblende trykvand, formentlig på grund af foldede vandstandsende lerlag. Skoven er meget varieret. Der er store områder med artsrige muldbundspartier, men stedvis er bundvegetationen præget af morbund. I bunden af ådalsslugten løber Ølholm Bæk, omgivet af artsrige, næringsrige enge og moser.

6 6 Skoven ligger på moræneler, mens de ånære arealer ligger på postglacial ferskvandsler. Der er derfor en overvejende sandsynlighed for, at indvinding af drikkevand i m dybde ved Hvolgård Skov ikke vil påvirke de overfladenære kildeområder, som er afgørende for kildevæld, ånære enge og moser og fugtigbundsskov. Da hverken skoven eller vådbundsarealerne vurderes at blive påvirket af den nye boring og vandindvinding til Ølholm Vandværk, vurderes ingen af de 13 forekommende arter på Habitat-direktivets bilag IV at blive påvirket. De 13 arter er 9 arter af flagermus samt odder, markfir-ben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Kommunen har ikke kendskab til, at skoven skulle rumme særligt sårbare rovfuglearter som f. eks. rød glente og hvepsevåge, som kunne blive påvirket i anlægsfasen. Samlet er det kommunens vurdering, at etablering af ny vandboring ved Hvolgård Skov ikke vil medføre forringelser for skovens plante- og dyreliv. Vandløb Grundet boringens store dybde vurderes den fremtidige vandindvinding ikke at påvirke de lokale mindre vandløb i området. Der forventes ikke at være sammenhæng mellem grundvandsmagasinet og overfladevand i området. Jordforurening Der er ikke registeret jordforureninger i området. Spildevand Indenfor 300 m fra boringerne findes der flere spildevandsudledninger. Hvolgårdsvej 24: Godkendt nedsivningsanlæg, afstand ca. 300 m vurderet uden betydning. Hvolgårdsvej 25: Godkendt minirenseanlæg med udledning til Ølholm Bæk via dræn. Hvolgårdsvej 28: Mekanisk rensning med udledning til markdræn. Der er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning. Ejendommens spildevandsløsning skal laves under hensyntagen til de kommende vandværksboringer. Hvolgårdsvej 31: afleder spildevand til egen sø umiddelbart syd for bygningerne. Der er tale om en lettere tilgroet sø, således at spildevandet formentlig nedsiver. Spildevandsudledningerne indenfor 300 m fra den nye boring (og de 2 fremtidige boringer) vurderes ikke at give anledning til bemærkninger, idet boringerne bliver så dybe, at der ikke vurderes nogen risiko for grundvandsforurening. Afstandskrav De øvrige vejledende afstandskrav vurderes at kunne overholdes. Høring

7 7 Boretilladelsen har ikke været sendt i høring hos Embedslægen, idet drikkevandskvaliteten endnu er ukendt. Inden meddelelse af endelig vandindvindingstilladelse vil embedslægen blive hørt, såfremt der er tvivl om drikkevandskvaliteten vurderet på baggrund af boringskontrollen. Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af 1 ny boring og evt. ny kildeplads til almen vandforsyning og midlertidig vandindvindingstilladelse til Ølholm Vandværk ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Bore- og indvindingstilladelsen er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. Yderligere om VVM-screeningen ses i bilag 2. Hedensted Kommunes vurdering: Hedensted Kommune har vurderet, at etablering af en ny indvindingsboring og på sigt ny kildeplads som supplement til eksisterende boringer i byen ikke har nogen miljømæssige konsekvenser. Kommunen kan bifalde vandværkets planer om på sigt at flytte hele kildepladsen til Hvolgård Skov, hvor der vil være en bedre og mere langsigtet grundvandsbeskyttelse. Etablering af nye boringer i område med særlige drikkevandsinteresser stemmer desuden fint overens med kommunens politik om at flytte bynære boringer ud i OSDområder for at sikre den fremtidige vandforsyning. Kommunen kan derfor tillade det ansøgte. I øvrigt: Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe på tlf , eller sende en til Med venlig hilsen Bettina Lund Ingeniør Kopi til: Embedslægeinstitutionen Nord: Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund Forbrugerrådet Dora Helenius Petersen, Hvolgårdsvej 31, 7160 Tørring Bente Ell, Hvolgårdsvej 25, 7160 Tørring

8 Kortbilag 1 8

9 9 BILAG 2: Afgørelse om VVM-pligt Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af 1 ny boring til almen vandforsyning og midlertidig vandindvindingstilladelse til Ølholm Vandværk ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Bore- og indvindingstilladelsen er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Da vandindvindingsanlæg er medtaget på bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse om VVM, er der foretaget en VVM-screening. Screeningen, som er en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold viste, at vandindvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunens afgørelse om VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i uge 27/2014, og afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. klagevejledningen. Klagevejledning vedrørende afgørelser om VVM-pligt Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 58 stk. 1 nr. 3 og 4 i planloven (Lov nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning). Disse afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse, både hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig. Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. 59, stk. 1 og 2 i planloven. Skriftlig klage indsendes til Hedensted Kommune, Teknik og Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum eller pr. til: Klagen skal være modtaget hos Teknik og Miljø senest den 31. juli 2014 kl. 15, jf. planlovens 60. Kun i det tilfælde, hvor der klages over afgørelsen, vil Hedensted Kommune, umiddelbart efter klagefristens udløb, rette henvendelse til ansøger. Klage over kommunens afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes. Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klager og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. 62, stk. 1 i planloven.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Byg og Miljø Dato: 02.06.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 14/16744 Fornyet og udvidet

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere