Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj Beretning for år 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012."

Transkript

1 Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj Beretning for år Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total vandmængde, faktureret vandmængde, vandspild i mængde og % samt ændring i % af vandspildet og til sammenligning er indlagt posterne år 2009, 2010 og 2011: år Indvinding m3 Købt m3 Total m3 udpumpet Faktureret m 3 Spild m3/% / /7, /10, /17,79 Køb af vand er anført i skemaet med købt mængde i tal og %, pris pr. m3 og det total køb i kr. af vand og til sammenligning er indlagt posterne for år 2009, 2010 og 2011: år Købt m3 % Kr. pr. m3 Kr ,09 5, ,29 6, ,26 6, ,

2 Køb af vand er en nødvendighed grundet den for høje fluoridkoncentrationen ( lovens grænseværdi 1,5 mg./l) i vor egne vandboringer/kilder og størrelsen af vor indvindingstilladelse pt m3 pr. år. Jeg foretager jævnlig kontrol af fluoridkoncentrationen i vort drikkevand, så vi bruger den optimale egenproduktion af vand. Administrationen og den daglige drift af vandforsyningen: Formanden forestår vandforsyningens kontor - der også har adresse på formanden bopæl - hertil går al post, telefoniske henvendelser samt mailhenvendelser, korrespondance og trykning/udskrivning af måleraflæsningskort. Kassereren forestår al fakturering, bogføring, rykkerskrivelser, noteringer af ejerskifte, budgetter mv. fra hendes egen bopæl. Vandforsyningen betaler ikke nogen form for husleje, men formanden og kassereren får betaling for dette arbejde, hvilket fremgår af årsregnskabet. Vandværkets daglige drift/døgnvagt - tilsyn med vandværk, boringer, ledninger, indkøb af reservedele - samt tilsyn med fremmede entreprenører/deres håndværkere - foretages af formanden For dette modtager formanden betaling, hvilket fremgår af årsregnskabet. Det skal bemærkes, at nogle af bestyrelsens medlemmer også deltager aktivt i vandforsyningens drift og selvfølgelig modtager betaling herfor. Det er eksempelvis ved de årlige udskiftninger af vandmålere, udfindelse af stophaner, renoveringer af ventiler, som kan genbruges, omdeling af måleraflæsningskort og aflæsning af vandmåler mv.

3 Dette gør, at omkostningerne kan holdes på et lavt niveau, ligesom bestyrelsens medlemmer får indsigt i vandforsyningens arbejdsgange og kontakt til andelshaverne. Vandværksgrunden - Vejlegårdsvej 28 - er sat til salg, da vi ikke kan bruge vand fra dens undergrund, og kun koster os penge til vedligeholdelse, renholdelse og snerydning af fortove mv. Det gamle vandværk og rentvandstankene er revet ned, kloakledningen er afproppet og iht. bestemmelserne er hullet efter nedrivningen fyld op med ca tons sandfyld. Grunden kan nu bebygges. Vi har desværre endnu ikke efter bestyrelsens opfattelse modtaget et acceptabelt bud, hvorfor grundet pt. er taget af salgslisten for at afvente "bedre tider". Vandindvindingen/boringer mv. Vore boringer er som anført i foregående beretninger nedslidte og det er bydende nødvendigt, at vi får etableret nye boringer, hvis vi skal opretholde egen vandindvinding. Vi har pt. en indvindingstilladelse på m3 pr. år, men der er afgivet en ansøgning om en indvindingstilladelse på m3, som er under behandling hos Vandmyndigheden. Vi har pt. 5 aktive boringer, hvoraf vi ultimo oktober 2011 startede den nye boring nord for sportspladsen ved Egholm skolen op.

4 Denne boring er 60 m dyb og der er masse af vand ( indvinding 17 m3/t), men indholdet af fluorid er for højt ca. 2,5 mg./l -lovens krav er max. 1,5 mg./l. En af boringerne har fået udskiftet pumpen og vanduret, og boringen fungere godt. Under henvisning til det høje fluoridindhold, i det vand vi selv indvinder, er det fortsat nødvendigt at foretage køb af vand med et lavere fluoridindhold, så vi kan overholdes loves krav. Bestyrelsen har derfor hos en grundejer af en grund på Toftevej ved Vallensbæk Landsby fået tilladelse til at anlægge vandboring/vandindvinding. Vi har den 7. februar 2011 har ansøgt Vandmyndigheden om tilladelse til at foretage en prøveboring for at konstatere vandmænger og kvalitet for herefter at vurdere en anlæggelse af en permanent vandboring. Det skal bemærkes at de indledende undersøgelser har vist, at der er "masser" af vand af god kvalitet, og med et fluoridindhold på under 0,5 mg./l. Vandindvinding fra dette område vil kræve en ca m lang råvandsledning, der så kan tilkobles råvandsledningen ved den nye boring nord for boldbanen ved Egholm skolen. Vallensbæk kommune har givet tilladelse til nedlæggelse af en råvandledning i deres jorde, som ledningen passerer V i har ansøgt om etablering af en indvinding (A boring) med ret til indvinding af ca m3 årligt, hvis denne ansøgning imødekommes vil det ikke være nødvendigt at køb vand.

5 Vi har som tidligere anført ansøgt om en indvindingstilladelse til m3 årligt. Vi kan herefter foretage sløjfning af de mest udslidte boringer i den takt de måtte kræve reparationer. Vandværket. I år 2012 har vi ikke haft de store reparationer på vandværket. Der er foretaget den nødvendige service, og der er udfærdiget er servicerapport, der tydeligt viser, at vandværket er i god stand. SRO -anlægget arbejder upåklageligt, og signalerne/meldingerne fra flowmålerne i distriktsmålerbrøndene indgår også via SRO-anlægget, således vi kun har et indgående rapporteringsmedie. Vandværket og indvindingsbrøndenes elektriske anlæg er blevet sikret mod lynnedslag mv. for at opnå den højeste sikkerhed og den lavest forsikringspræmie. Ledningsnettet, distriktsmålerbrønde(kvartermålerbrønde) mv. I indeværende periode er der ikke foretaget fornyelse af nogen forsyningsledninger. Vi har skiftet flere uvirksomme skydeventiler, så vi får en bedre kontrol af vor vandforsyning og mulighed for bedre og mere områdebestemt lukning af vandstrømmene i forbindelse med lækage og reparationer. Der forestår endnu en del arbejde før alle skydeventiler er fuldt operative.

6 Forsyningsområdet er inddelt i 7 distrikter, og distriktsmåler-brøndene er forsynet med elektroniske flowmålere med trådløse sendere, som vil rapportere ind til vandværkets SRO-anlæg Vi har derfor nu mulighed for at konstatere selv de mindste ændringer, og herved evt. lækager, som måtte være i området. Kontrollen med vandmængderne til de enkelte distrikter giver mulighed for på et tidligt tidspunkt at lokalisere vandspild. I indeværende år har vi desværre haft en uacceptabelt vandspild, og lækagesøgningen har været besværlig grundet vintervejret. Det skal bemærkes, at et ikke ubetydeligt vandspild sker via de private jordledninger (gamle utætte jernledninger), hvor vi løbende må lækagesøge hos vore forbrugere. En god del af vandspildet sker også ved frostsprængninger af rør/vandinstallationer hos vore forbrugere. Bestyrelsen har bestemt, at der skal betales for vandspild iht. vedtægterne/leveringsregulativet, ligesom der i nogle tilfælde gives påbud om etablering af målerbrønde. Alle stophaner - på nær nogle få stykker - og målerbrønde er nu GPS registreret og indlagt i vandforsyningens digitale ledningskort, som kan ses på vor hjemme side under menuen drift. Stophanernes dæksler skal være placeret i terrænniveau og være tilgængelig, så vandforsyningen kan foretage lækagesporing ved placering af en akustisk mikrofon på stophanens spindel.

7 Jeg skal igen i år ikke undlade at nævne, at ikke alle vandmålere er placeret hensigtsmæssigt eller efter reglerne i norm for vandinstallationer, så det ikke er muligt at foretage en korrekt og nøjagtig aflæsning af vandforbruget, og ikke mindst at foretage en udskiftning af vandmåleren, hvilket skal ske mindst een gang hver 6. år. Det bør også iagttages, at ventilerne/hanerne på hver side af vandmåleren er funktionsdygtige og kan lukke for vandet, ligesom rørledningerne skal i være en sådan stand, at de kan holde til, at der arbejdes med/på dem. Og ikke mindst stophanen, hvor er den placeret, er den tilgængelig og er den funktionsdygtig og kan den lukke for vandet. Jeg skal gøre opmærksom på, at via vor hjemmeside indlægges alle referater fra bestyrelsesmøderne samt årsrapporterne og revisionsprotokollaterne mv. Jeg skal hermed overgive beretningen til forsamlingens behandling.

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

Tisvilde Vandværk A.m.b.a. Tisvilde Vandværk A.m.b.a. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Idrætshuset Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje Lørdag den 13. juni 2015 kl. 10.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere