Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen"

Transkript

1 Team Miljø Toften Årre Tlf Fax 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Bemærkninger rettelser er skrevet med rødt Forord (s. 3) Afsnit 1: Vandforsyningsplan for Varde Kommune er udarbejdet af kommunen i samarbejde med de almene vandværker i kommunen. Vandrådet var med under udarbejdelsen af den første udgave af Forslag til Vandforsyningsplan fra 2012, men har ikke været med på banen under udarbejdelsen af nærværende udgave og har i stedet alene haft høringsforslaget til kommentering. Vi mener derfor ikke, at det er helt korrekt, at vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne. Vandforsyningsplan for Varde Kommune er udarbejdet af kommunen med bistand fra de almene vandværker i kommunen. Retningslinjer Grundvand (s. 8) Afsnit 1: Varde Kommune vil udvise hensyn i alle kommunale beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandsinteresserne i kommunen. Vi finder det positivt, at Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

2 kommunen fremadrettet vil udvise hensyn i alle sager, der har betydning for drikkevandsinteresserne. Idet vi tillader os at henvise til kommunens beslutning om tilladelse til grusgravning i Bastrup Plantage, som er beliggende i indvindingsoplandet til Lerpøtvej Vandværk, efterlyser vi mere konkret information hvordan kommunen vil udvise hensyn Med udgangspunkt i den konkrete sag, som Vandrådet henviser til, finder kommunen, at der er behov for at bløde formuleringen op, da Varde Kommune i sin samlede planlægning også skal tage hensyn til andre interesser end drikkevandsinteresser. Råstofinteresser kan være et eksempel på sådanne andre interesser. 2

3 Afsnit 4: Varde Kommune bruger ikke pesticider på offentlige arealer. Vi ser med stor tilfredshed på denne beslutning. Dog har vi bemærket, at følgende passus (på s. 7 i den først fremsendte udgave af Høringsforslag til Vandforsyningsplan fra 2012) ikke er medtaget i nærværende udgave af høringsforslaget: Kommunen vil ved (gen)-forhandling af forpagtningsaftaler vedrørende kommunal jord indføre et generelt forbud mod anvendelse af sprøjtemidler. Særligt i OSD, kildepladszone samt indenfor vandværkernes indvindingsoplande. Vi formoder, at der er tale om en forglemmelse, og forventer således forbuddet genindført i Vandforsyningsplan Den passus fra første udkast til Vandforsyningsplanen, som der refereres til, vil blive indføjet igen i den endelig Vandforsyningsplan. Afsnit 5: Indenfor en afstand af 300 m fra eksisterende indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Dette hilses velkommen, og det kan oplyses, at mindst 3 af Varde Forsyning A/S 5 indvindingsboringer i Carolinelunden er beliggende indenfor 300 m fra nedsivningsanlæg. Erklæringen er dog i modstrid med hvad der angives under afsnittet om spildevand s : Der skal som udgangspunkt være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg boringer til drikkevandsformål. Kommunen kan give dispensation ned til 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Vi formoder og appellerer til, at der fremover ikke tillades nedsivning af spildevand indenfor 300 m fra drikkevandsboringer. I den sammenhæng savnes et kort med placering af nedsivningsanlæg. Indenfor en afstand af 300 m fra vandværkers indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Side Der skal være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg og vandværkers boringer til drikkevandsformål. For private drikkevandsboringer kan kommunen give dispensation ned til en afstand af 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Afsnit 6: Indenfor kildepladszoner vil kommunen være opmærksom på tætheden af eksisterende og nye spildevandsledninger. Dette hilses velkommen, og er særdeles relevant. Det kan f.eks. nævnes, at der umiddelbart op af 2 af Kvong Vandværks boringer løber en spildevandsledning med udledning af spildevand (fra en beboelsesejendom) til et vandløb lige ved vandværket og boringerne. Ejendommen Lummerbækvej 33 har fået påbud i 2013, Kvong Langhedevej 38 vil få påbud i Ejendomme som har udledning til den omtalte recipient har/vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. Såfremt der i en kildepladszone er uhensigtsmæssige men lovlige forhold med nedsivning eller afledning af spildevand, opfordres vandværkerne til at gøre en aktiv indsats for at får spildevandsafledningen ændret i samarbejde med ejerne af anlæggene ved forhandling og brug af økonomisk incitament. 3

4 Afsnit 7: Inden for OSD-områder vil kommunen være særligt opmærksom på) miljøkravene til f.eks. oplag af tanke, forurenet jord, klorerede opløsningsmidler, flydende olier og kemikalier, samt i øvrigt i miljøsagsbehandling, lokalplanlægning mv. lade forsigtighedsprincippet råde. Vi skal i denne forbindelse oplyse, at indvindingsoplande til almene vandværker udenfor OSD skal behandles parallelt med OSD (hvilket fremgår af bl.a. 3 i BEK. nr af 16/10/2013 Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer ), og den ovennævnte kommunale særlige opmærksomhed skal dermed også være gældende i disse områder. Inden for OSD-områder og indingvindingsoplande til almene vandværker vil kommunen ved aktivt tilsyn have fokus på, at miljøkravene til f.eks. olietanke, oplag af olie og kemikalier, brug af farlige stoffer og kemikalier, eventuel jordforurening mv. efterleves. Kommunen vil i sin miljøsagsbehandling, lokalplanlægning mv. lade forsigtighedsprincippet råde. Afsnit 8: Der kan dog søges om tilladelse til at få en tidligere husholdningsboring ændret til en havevandingsboring ved indsendelse af ansøgning herom. Af det først fremsendte høringsforslag fra 20 af grundvand fra tidligere drikkevandsboringer eller markvandingsboringer til havevandingsformål, hvis boringen er dybere end 10 meter. Vi kan konstatere, at dette forbehold er undladt i den seneste udgave af Forslag til vandforsyningsplan vi formoder, at der er tale om en forglemmelse. Dette afsnit er blevet skrevet ind i vandforsyningsplanen igen. Retningslinjer Grundvand (s. 9) Afsnit 1: Borgerne skal oplyses om vigtigheden af at værne om grundvandsressourcen, både af kommunen og vand12 fremgik det på s. 7 at: Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding værkerne, som grundlag for at beskytte påvirkningen af grundvandsressourcen. Et forslag kunne være, at målgruppen for denne form for oplysning også omfatter politikere/beslutningstagere. Både kommunen og vandværkerne skal oplyse borgerne og brugerne om vigtigheden af at beskytte grundvandsressourcen. (Til orientering kan det nævnes, at politikere og beslutningstagere løbende orienteres om nødvendigheden af at beskytte kommunens grundvandsressource. Hvis Vandrådet finder, at der er et uopfyldt behov, opfordres Vandrådet til at fremsende et materiale, som vil blive forelagt politikere/beslutningstagere) Afsnit 3: Kommunen vil gøre en indsats for at begrænse vandforbruget i kommunens institutioner, skoler og øvrige ejendomme. Hvorfor er den tekst medtaget under retningslinjer for grundvand? Teksten har vel ikke noget med retningsliner for grundvand at gøre! Kommunen vil gøre en indsats for at begrænse vandforbruget i kommunens institutioner, skoler og øvrige ejendomme. Er flyttet til side 7 afsnit 2 Forsyningsstruktur (s. 9) 4

5 Afsnit 1: Udgangspunktet for den fremtidige forsyning med drikkevand er de eksisterende almene vandværker, der indvinder vand fra 11 kildepladser placeret spredt i kommunen. Der savnes en forklaring på at der kun regnes med 11 kildepladser til 22 vandværker evt. med angivelse af kildefelter og vandværker på oversigtskort. 22 almene vandværker, 98 kildepladser Dette er rettet, der bliver dog ikke indsat et kort. Retningslinjer - Forsyningsstruktur (s. 9) Afsnit 1: I vandforsyningsplanens fremtidige forsyningsområde, har vandværket retten og pligten til forsyning af forbrugeren med drikkevand. I regulativet for vandforsyningen i Varde Kommune, som blev vedtaget dec. 2009, står der i paragraf 3.3: Indlæggelse af og forsyning med vand fra vandforsyningen, som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår. Med baggrund i regulativets bestemmelser, mener vandrådet derfor, at der ikke kan gives tilladelse til etablering af produktionsvand, hverken for eksisterende installationer, eller i forbindelse med ny tilslutninger. En forudsætning for tilladelse til etablering af produktionsvand er, at det lokale vandværk, som forsyner/ eller skal forsyne, giver en tilladelse. Før vandværkets tilladelse er givet, kan Varde Kommune ikke give en tilladelse. I ordforklaringen på side 41, bør der stå hvad der menes med produktionsvand, da det ikke er klart defineret. Varde Kommune afventer fortsat, at Vandrådet som tidligere aftalt - fremsender en redegørelse for, hvordan det påvirker vandværkerne, hvis kommunen meddeler tilladelse til, at et husdyrbrug kan overgå til dyrevanding fra egen boring, idet der så ofte er etableret en stor vandledning, som der ikke længere er brug for. Forvaltningen har lovet Vandrådet, at sagen vil blive forelagt Udvalget for Plan og Teknik med henblik på, at der kan tages politisk stilling til sagen. Afsnit 3: Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens husholdningsforbrug af vand aftages fra vandværket. Det bør fremgå om kommunen fører tilsyn med dette. Varde Kommune fører normalt ikke tilsyn med, om en ejendom bruger vand fra anden forsyning end vandværket. Hvis et vandværk har en begrundet mistanke, kan kommunen føre tilsyn med en konkret ejendom for at få dokumenteret, om vandværket har ret i sin mistanke. Afsnit 4: "Når en ejendom eller en virksomhed overgår til en almen vandforsyning, skal eksisterende brønd eller boring sløjfes. Helt undtagelsesvis kan der gives tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand i virksomheder m.m. Det forudsættes, at virksomheden har et stort vandforbrug, og at den kan forsynes med vand af ringere kvalitet end drikkevandskvalitet. Tilladelse gives individuelt på baggrund af en konkret vurdering, der også tager hensyn til de almene vandværkes interesser. Vi er i tvivl om hvorvidt betegnelsen virksomhed omfatter bedrifter/landbrug, og om det dermed også er gældende for anvendelse af markvandingsboringer til dyrevanding og rengøringsformål i bedrifter. Endvidere savnes en præcisering af, hvordan de almene vandværkers interesser vurderes/afvejes i forbindelse med ansøgning om anvendelsen af en boring til produktionsvand. 5

6 Varde Kommune kan undtagelsesvis give tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand (kølevand, vanding på planteskoler, markvanding, dambrug o.lign.) Det forudsættes, at virksomheden har et stort vandforbrug, og at den kan forsynes med vand af ringere kvalitet end drikkevandskvalitet. Retningslinjer - Forsyningsstruktur (s. 10) Afsnit 3: Vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven (vandselskaber med solgt vandmængde over m³/år) skal også overholde det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft, jævnfør lovens kapitel 3. Vandværker bør erstattes med: Vandforsyninger. Vandværker er rettet til Vandforsyninger 6

7 Målsætninger Miljø og klima (s ) Afsnit 1: Varde Kommune ønsker at skabe sammenhæng mellem benyttelse og beskyttelse. Det undersøges derfor løbende, hvordan vandværker og kildepladser påvirker det omgivende vandmiljø og den omgivende natur for at sikre, hvorledes der til stadighed kan ske opfyldelse eller opretholdelse af de statslige miljømål. I forbindelse med tildeling af grundvand til markvandingsboringer kan indvindingsmængden blive reduceret, hvis et grundvandsopland bliver belastet for hårdt med negative konsekvenser for vandløb eller 3-områder. Markvandingers påvirkning af vandmiljø og natur undersøges ikke løbende men vurderes alene i forbindelse med tildeling/fornyelse af markvandingstilladelser. Dette på trods af, at markvandingen i Varde Kommune udgør 85 % af den samlede indvinding på 41 mil. m3/år, og at markvandingstilladelser gives for en længere årrække. Ydermere er der i forbindelse med markvandinger oftest tale om op pumpning af betydelige mængder grundvand i tørre perioder, hvor grundvandsstanden samt vandstanden i søer, vandløb og vådområder i forvejen er lav. Det nævnes ikke hvordan markvandingers påvirkning af vandforsyningsboringer og vandindvindingsinteresser beregnes/vurderes. Når der gives tilladelse til markvanding sikres det, at afstandskrav overholdes og der opstilles vilkår om, at tilladelsen kan trækkes tilbage, såfremt der senere viser sig en negativ effekt i forhold til drikkevandsinteresser. Indsatser i handleplan (s. 13) Skema Indsats i Handleplanen -række 1: Private drikkevandsboringer skal alle have lavet en simpel drikkevandsanalyse i perioden. Arbejdet er igangsat i 2011og afsluttes i Hvad mener kommunen med en simpel drikkevandsanalyse? Menes der en forenklet kontrol? Vi formoder, at Varde Kommune sørger for at analyseresultater indberettes til GEUS s Jupiter Database når disse foreligger. Private drikkevandsboringer skal alle have lavet en simpel drikkevandsanalyse hver 5. år. Da der ikke har været en systematisk kontrol hidtil, har Varde Kommune igangsat er samlet gennemgang af alle private drikkevandsboringer, hvilken vil blive afsluttet i Skema Indsats i Handleplanen -række 5: Frit lejde kampagne for havevandingsboringer. Det bør angives om kommunen vil betale for sløjfning. Det vil kommunen ikke, da der er tale om en privat foranstaltning. Der rettes derfor ikke i nuværende tekst. Skema Indsats i Handleplanen række 7: Forsyningsret og pligt husdyr ved markvanding kan der tinglyses pligt Uklart hvad der menes med sætningen. Vandrådet har på møde spurgt kommunen om, hvorvidt det kan tinglyses på ejendom, når vandværket forsyner et husdyrbrug med en stor besætning, og det vil sikre sig, at der forsat sker forsyning altså at han ikke overgå til dyrevanding fra egen boring. Vandrådet bør kontakte en jurist i Foreningen FVD for at få et bud på dette. Skema Indsats i Handleplanen række 10: Undersøgelse af udvalgte markvandingsboringer - boringer i forsyningsområder Det bør angives, hvad der skal undersøges for. 7

8 (gyldig tilladelse til indvinding, boringsindretning, og sløjfning af boring efter aftale med ejer) Tilføjet under Vandplaner: I oktober 2013 vedtog Naturstyrelsen Bekendtgørelsen om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer. Denne bekendtgørelse udpeger drikkevandsressourcer og fastsætter regler for administrationen heraf indtil vandplanerne er gældende. Bekendtgørelsen om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer udpeger følgende områder: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD) og følsomme indvindingsområder, fx nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Indenfor disse følsomme indvindingsområder kan Naturstyrelsen udpege indsatsområder (IO), fx indsatsområder med hensyn til nitrat (ION), hvor det er nødvendigt, at gennemføre indsatser til beskyttelsen af grundvandsressourcen. Områdeudpegningerne vises i bilagene til bekendtgørelsen og vises ligeledes på Danmarks Miljøportal. Grundvandsbeskyttelse og kortlægning (s.15) Afsnit 1:.. der inddeles i områder uden drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Se kortbilag 1. Områder med drikkevandsinteresser (OD) bør også vises på et kortbilag, da der jo indvindes store mængder grundvand til drikkevandsformål fra disse områder. Afsnit 3: Naturstyrelsen kortlægger grundvandsressourcen på baggrund af geografi, geologi, hydrogeologi, hydrokemi, arealanvendelse og forureningstruslerne for alle grundvandsforekomsterne, som er udpeget som indsatsområder. Formuleringen med indsatsplaner i denne sammenhæng giver anledning til begrebsforvirring, idet der her menes regionplanernes generelle indsatsområder som er et forældet begreb, der kan medføre forveksling med Indsatsområder med hensyn til Nitrat (ION), som først udpeges i forbindelse med kortlægningen. Formuleringen foreslås ændret til f.eks.: Naturstyrelsen kortlægger områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse ( 8 i Miljømålsloven). Kortlægningen omfatter bl.a. undersøgelser og redegørelser af forhold som geografi, geologi, hydrogeologi, hydrokemi, arealanvendelse og forureningstrusler. Afsnit 2: I kortlægningen er der også udpeget nitratfølsomme vandindvindingsområder, der fremgår af kortbilag 2 og de særlige indsatsområder, hvor der skal foretages kortlægning og beskyttelse af grundvandsforekomsterne, så der er rent grundvand til fremtidige generationer, se kortbilag 3. Jf. ovenstående bemærkninger til afsnit 3 foreslås en præcisering af begreberne ved ændring af formuleringen til f.eks. følgende: Staten skal, jf. Lov om Miljømål 8a, på baggrund af grundvandskortlægningen bl.a. udpege nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). I forbindelse med kortlægningen bestemmes et NFI i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Derefter skal der inden for NFI udpeges ION efter en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse. Sidste afsnit: Bolig Nære Beskyttelsesområder (BNBO) Vi går ud fra, at der her menes Borings Nære Beskyttelses Områder (BNBO). 8

9 Kortbilag 3. Indsatsområder for grundvandsbeskyttelse (s. 17) Figurteksten skaber grundlag for forvirring, idet kortet viser udformningen af regionplanens generelle indsatsområder for grundvandsbeskyttelse dvs. de oprindelig planlagte kortlægningsområder. For de af områderne hvor kortlægningen er færdig og afrapporteret (Kvong, Hindsig, Baldersbæk, Forumlund), viser kortet dog de ændrede/regulerede områdeafgrænsninger (ION), og der er således tale om en slags hybrid. Figurteksten kunne i stedet f.eks. være: Regionplanens generelle indsatsområder for grundvandsbeskyttelse. For færdigkortlagte områder er udformningen af indsatsområdet (ION) revideret på baggrund af kortlægningens resultater Kortet viser dog ikke samtlige de indvindingsområder til almene vandværker udenfor OSD, som ikke var medtaget i regionplanens planlagte kortlægningsområder, men som jf. miljømålsloven nu også skal kortlægges. På kortet mangler således kortlægningsområder/indvindingsoplande for Lerpøtvej VV, Bakkevej VV (som dog ikke vil blive kortlagt alligevel da Bakkevej udfases), Vejers VV, Oksby/Ho VV, Grærup VV. Det ville være godt med et oversigtskort, der viser samtlige kortlægningsområder (OSD og indvindingsoplande til almene vandværker udenfor OSD) i Varde Kommune. Evt. med angivelse af status for kortlægningen (afsluttet, påbegyndt, forventet afsluttet 201?). I øvrigt bør kortbilag 1-8 i stedet benævnes figur 1-8, idet der jo ikke er tale om bilag. Afsnittet Grundvandsbeskyttelse og kortlægning er skrevet om samt nye kort: Naturstyrelsens udpegning af drikkevandsressourcer har betydning for planlægningen af grundvandsbeskyttelsen i Varde Kommune. Et væsentligt element heri omhandler den regionale klassificering af grundvandsressourcer i områder med drikkevandsinteresser (OD) og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), se kortbilag 1. Af stor betydning er også de nitratfølsomme vandindvindingsområder (NFI), der fremgår af kortbilag 2. Naturstyrelsen gennemfører en detaljeret kortlægning af de områder, hvor beskyttelsen af grundvandsressourcen er specielt vigtig. Det drejer sig som udgangspunkt om alle OSDområder samt indvindingsoplande til vandforsyningerne udenfor disse. Naturstyrelsen kortlægger grundvandsressourcen på baggrund af geografi, geologi, hydrogeologi, hydrokemi, arealanvendelse og forureningstruslerne for alle grundvandsforekomsterne, som er udpeget som indsatsområder. Kommunen skal på baggrund af Naturstyrelsens kortlægningsrapporter udarbejde indsatsplaner. Indsatsplanerne skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse indenfor et indsatsområde, samt retningslinjer og en tidsplan til opnåelse af denne beskyttelse. Kortbilag 3 viser alle områder, som Naturstyrelsen kortlægger, og hvor kommunen efterfølgende skal udarbejde indsatsplaner. 9

10 I Varde Kommune er der 7 OSD områder, 3 af disse områder ligger delvist placeret udenfor kommunegrænsen. Naturstyrelsens kortlægning af OSD Forumlund og OSD Hindsig, OSD Kvong og OSD Balders Bæk er blevet færdig i 2014, se kortbilag 1. De øvrige kortlægninger i Varde Kommune skal være afsluttet med udgangen af Varde Kommune har fået støtte fra Naturstyrelsen til at lave en indsats for Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i for alle vandværksboringer i kommunen. Formålet hermed er, at kommunen rundt om vandforsyningsboringer kan udlægge de nødvendige beskyttelseszoner ud over de almindelige 25 m for at undgå farer for forurening af vandforsyningerne. Beskyttelsesområderne udlægges af kommunerne på baggrund af konkrete vurderinger af fx arealanvendelse, forureningstrusler og geologisk beskyttelse. Områderne kan have varierende størrelse afhængig af de geologiske og hydrogeologiske forhold i området. Spildevandsplan (s.18-19) Der skal som udgangspunkt være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg og boringer til drikkevandsformål. Kommunen kan give dispensation ned til 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Dette er i modstrid med erklæringen under afsnittet Retningsklinjer Grundvand (s. 8), hvor der står: Indenfor en afstand af 300 m fra eksisterende indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Vi forventer, at der ikke tillades nedsivning af spildevand indenfor en radius af 300 m fra indvindingsboringer. Tekst tilrettet længere oppe i dokumentet Indenfor en afstand af 300 m fra vandværkers indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Side Der skal være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg og vandværkers boringer til drikkevandsformål. For private drikkevandsboringer kan kommunen give dispensation ned til en afstand af 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Beredskabsplan (s. 19) Afsnit 1: Beredskabsplanen skal fungere i sammenhæng med beredskabsplanerne for de enkelte vandværker. Det ville have været hensigtsmæssigt, at kommunens beredskabsplan og vandværkernes beredskabsplaner fra starten var udarbejdet i gensidig dialog og i overensstemmelse med hinanden, således at der ikke efterfølgende skal foretages omfattende revisioner og tilpasninger for at sikre samhørighed. Ja, det lyder meget logisk. Varde Kommune vil inden for et par år arbejde for, at der bliver god overensstemmelse mellem beredskabsplanerne for Varde Kommune og vandværkerne med respekt for den udvikling, der planlægges for Varde Kommunes beredskab. Plangrundlag (s. 20) 10

11 Afsnit 1: På de nedenstående kort ses udbredelsen af de mindre enkeltindvindingsanlæg i Varde Kommune (kortbilag 5), samt de områder som bliver forsynet uden for Varde Kommune (kortbilag 8) som viser vandværkernes forsyningsområder. Formuleringen foreslås ændret til: Kortbilag 5 viser placeringen af mindre enkeltindvindingsanlæg i Varde Kommune. Kortbilag 6 viser vandværkernes forsyningsområder, samt de områder der eksporterer vand til nabokommuner. Kortbilag 5 viser placeringen af mindre enkeltindvindingsanlæg i Varde Kommune. Kortbilag 6 viser vandværkernes forsyningsområder og områder i nabokommuner, hvortil der eksporteres vand Plangrundlag (s. 22) Afsnit 1: Der er ca. 177 ejendomme i nabokommunerne, Ringkøbing- Skjern Kommune og Esbjerg Kommune, der forsynes fra to vandværker i Varde Kommune, dette er Helle Vest og Klinting Vandværker. Kvong Vandværk leverer også ud af kommunen. Ølgod Vandværk leverer også ud af kommunen til 2 stk. forbrugere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er ca. 177 ejendomme i Ringkøbing-Skjern og Esbjerg Kommuner, der forsynes fra Ølgod, Kvong, Helle Vest eller Klinting Vandværk. Naturligt forekommende stoffer (s. 23) Afsnit 1: Derudover har grundvandet i nogle dele af kommunen et forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid. Bør tilføjes: samt natriumchlorid (marint vand) og NVOC (brunt vand). natriumchlorid (marint vand) og NVOC (brunt vand) Vandkvalitet (s. 27) Afsnit 2: Ved enkelte vandværker har der været problemer med bakteriologisk forurening af drikkevandet. Det fremgår ikke om problemerne er verificeret ved omprøver (forhøjede kimtal kan forekomme som følge af kontaminering i forbindelse med prøvetagningen). Ved enkelte vandværker har der været bakteriologisk forurening af drikkevandet. Hvor der har været problemer, er der straks taget en omprøve for at få konstateret, om vandkvaliteten kunne overholde de lovgivningsmæssige krav. Afsnit 2: Varde Kommune følger op på om/hvornår der har været inspektion af de respektive vandværkers rentvandstanke ved tilsynet og anbefaler at der maksimalt går 10 år og gerne mindre mellem hver inspektion af rentvandstankene. I stedet for at anbefale, burde det være et krav, at rentvandstankene bliver efterset med maksimalt 10 års interval. Varde Kommune stiller krav om, at der foretages inspektion af vandværkernes rentvandstanke mindst hver 10. år, da rentvandstanken ofte har vist sig at være kilden til forurening af drikkevand, der er leveret til forbrugerne. Vandtab og distribution (s. 27) Afsnit 1-2: Vandværkerne skal betale afgifter til staten for den del af vandtabet, som ligger over 10 % af den leverede vandmængde. Landsgennemsnittet for vandtabet har de 11

12 seneste år været omkring 7 % hvilket svarer til 600 m³ pr. år for hvert vandværk. Store vandtab er ikke et udbredt problem i Varde Kommune, og kun tre vandværker har et vandtab større end 7 %. Intet vandværk, som har kendskab til deres tab, har et tab større end 600 m³ pr. år. Uklart formuleret: Antallet af m³ (tab) for hvert vandværk ved anvendelse af et landsgennemsnitlig tab på 7 % er jo afhængig af den udpumpede mængde, og vil jo være langt mere end 600 m³/år for hvert vandværk. En mindre del af det vand, vandværkerne pumper ud i ledningsnettet, når ikke ud til forbrugerne. Det forsvinder enten i utætheder i ledningsnettet, forbruges af værkerne til gennemskylning af ledninger og anlæg, eller bruges til brandslukningsformål. Vandværkerne skal betale afgifter til staten for den del af vandtabet, som ligger over 10 % af den leverede vandmængde. Landsgennemsnittet for vandtabet har de seneste år været omkring 7 % af den leverede mængde. Store vandtab er ikke et udbredt problem i Varde Kommune, og kun tre vandværker har et vandtab større end 7 % af den samlet udpumpede mængde pr. år. Ledningsanlæg (s. 28) Afsnit 3: Der er i Varde Kommune på nuværende tidspunkt 5 vandværker der ikke har deres ledninger registeret i LER disse er Outrup, Lindbjerg, Gårde og Jegum Vandværker. Dette er ikke korrekt: Outrup har indberettet sit interesseområde registreret i LER hos Varde Forsyning A/S. Outrup er fjernet fra planen Afsnit 3: De vandværker vil få 2 år til at få deres ledninger i LER". Et vandværk har ikke ledninger (rør) fysisk registreret i LER, men derimod skal de indberette deres forsyningsområde (interesseområde) til LER. Er rettet til interesseområde Prognosegrundlag (s. 30) Afsnit 2: Der forventes ikke i forbindelse med den igangværende revision af Kommuneplan udlagt væsentligt nye store arealer til erhvervsformål, bortset fra Varde hvor der planlægges en yderligere arealreservation på ca. 30 ha til erhvervsformål. Det bør af oversigtskort fremgå, hvor disse 30 ha erhvervsformål tænkes placeret, samt det bør oplyses, hvilken type erhverv det drejer sig om. For oplysningerne den Afsnittet rettes til med dette. Afsnit 2: Der forventes ikke i forbindelse med den igangværende revision af Kommuneplan udlagt nye store arealer til erhvervsformål. Forklaring fra Team og Byudvikling I forbindelse med den endelige godkendelse af Kommuneplan 2013 udgik det i kommuneplanforslaget udlagt rammeområder E12 til erhvervsformål og B19 til boligformål. Arealerne blev i stedet udlagt til perspektivareal jf. vedlagte kortskitse. Perspektivarealer angiver retningen for den fremadrettede udvikling i varde Syd. For en nærmere vurdering af byudviklingsmulighederne i Varde Syd se bilag 1 til kommuneplanens bybog for Varde. 12

13 Der er således ikke udlagt nye erhvervsarealer i Varde by i forbindelse med revision af kommuneplanen. 13

14 Prognose for vandbehov (s. 32) Tabel 6: Forventet fremtidig vandforbrug: Tallene i kolonnen Forventet indvinding tilladelse i 2023 med min. 15 % i sikkerhedsmargin er de samme som angivet for min. 6 % sikkerhedsmargin i første udgave (fra 2012) af Høringsforslag til Vandforsyningsplan s. 26. Vi er således i tvivl om hvilket er det rigtige tal. Tabellen er rettet til med 15 % som sikkerhedsmargen, og tallene er rettet til. Fremtidige forsyningskrav (s. 32) Afsnit 4: Der er i øjeblikket ikke vandværker, der importerer vand fra andre vandværker for at kunne opfylde deres leveringsforpligtigelser. Varde Forsyning A/S importerer ikke råvand, men får fra Klinting Vandværk drikkevand direkte ud i Varde Forsyning A/S ledningsnet. Vandet behandles således på Klinting Vandværk. Indføjet Varde Forsyning får leveret drikkevand i deres ledningsnet fra Klinting Vandværk til forsyning af Lunde og Nr. Nebel. Vandforsyningskvalitet og kapacitetsforhold (s. 35) Afsnit 1: Hvis ikke kapaciteten er tilstrækkelig anbefales det, at vandværkerne søger en løsning. Ambitionsniveauet uklart. Omskrevet til Hvis ikke kapaciteten er tilstrækkelig skal vandværkerne søger en løsning, som kan være en udvidelse af vandværket, leverings aftale med et andet vandværk eller sammenlægning med et andet vandværk. Forsyningssikkerhed (s. 36) Afsnit 1: Vandværkerne bør skabe grundlag for forsyningssikkerheden i forhold til vandforsyning til brandslukning og følsomme forbrugere i situationer med nedbrud på vandværket eller kildeplads. Vi mener, at kommune og vandværker er ligeværdige medspillere i denne sammenhæng. Ved større nedbrud/forureninger i forbindelse med sundhedsrisici er det kommunens beredskab der træder i kraft. Omskrevet til Vandværkerne bør planlægge sin forsyningssikkerhed, så der tages hensyn til følsomme forbrugere, brandslukning mv. i situationer med nedbrud på vandværket eller kildeplads. Ved større nedbrud eller forurening, kan kommunens beredskab anmodes om at træde til for at bistå vandværket. Forsyningssikkerhed (s. 37) Tabel 7 Outrup Vandværk: Etablerer indbrudsalarm på boringerne. Ændres til: Etablerer indbrudsalarm på boringerne og på vandværk. Dette er rettet 14

15 Der savnes: Oversigt (f.eks. tabelform) med kommentarer til kvaliteten af det enkelte vandværks råvand og rentvand. Placeret i plandelen. Kort over forureningstrusler (V1 og V2 kortlagte grunde). Kort over planlagte råstofgraveområder Evt. kort over skovrejsningsområder Der savnes en nærmere beskrivelse af grundvandsressourcen, herunder: o Hvilke grundvandsmagasiner der findes, og fra hvilke af disse de enkelte vandværker indvinder (evt. på tabelform). Dette er et punkt som Varde Kommune og Vandrådet kan tage op ved førstkommende møde. o Overordnet beskrivelse af de grundvandskemiske forhold i Varde Kommune. Herunder fund af bl.a. pesticider, nitrat, sulfat, chlorid, miljøfremmede stoffer, brunt vand. (evt. tabel med angivelse af hvor der er fundet hvad). Dette har vi ikke brugbare data på, men Varde Kommune vil gerne undersøge, om der er mulighed for at indhente disse data i et fremadrettet perspektiv. o Beskrivelse af potentialeforhold og grundvandsstrømning, herunder regionalt potentialekort med placering af vandværker, indvindingsoplande og kortlægningsområder. Dette materiale råder Varde Kommune ikke over, så ønsket kan ikke efterkommes. Nogle af de ønskede kort og oplysninger kan findes på denne adresse og derfor vil der ikke blive lagt kort af V1 og V2, råstofgraveområder, skovrejsningsområder, ind i vandforsyningsplanen Bilagsdel Kvong Vandværk (s. 21) Vurdering: Der er monteret indbrudsalarm. Rettelser: Der er ingen alarm. Det bør dog ikke fremgå af bilagene eller andet materiale der er lagt ud på kommunens hjemmeside at der ikke er installeret alarm på boringer eller vandværk. Det kan inspirere til indbrud, hærværk m.m. At der er alarm er slettet, men det vil stadig fremgå, hvilke vandværker, der har eller ikke har alarm. Indvinding: Tilladelsens udløbsdato: der skal søges om fornyelse indvindingstilladelse. Rettelse: Der er givet tilladelse til juli 2021, hvilket også fremgår af Geus s Jupiter database. Fejl i årstal er rettet ifølge Geus s Jupiter database er udløbsdato Indvinding: Boringerne er etableret i jordlag af smeltevandssand og smeltevandsler. Vurdering er at magasinet for boringerne er beskyttet. Dette er ikke vores opfattelse. De 4 boringer har henholdsvis 11,5 m, 8 m, 3 m og 2,5 m ler dække af smeltevandsler og moræneler over filterniveau og magasinet er således dårligt beskyttet. Området 15

16 er da også udpeget som NFI og ION. Teksten bør således ændres til: Boringerne er etableret i jordlag af smeltevandssand og smeltevandsler/moræneler. Vurdering er, at magasinet for boringerne er dårligt beskyttet. Dette er rettet Kvong Vandværk (s. 22) Forsyningssikkerhed: Vandværket har sikret sig med. Nødstrømsgenerator Rettelse: Der er ingen nødstrømsgenerator på vandværket. Er rettet Plan for Kvong Vandværk: Søge om fornyelse af indvindingstilladelsen inden år Nej der er givet tilladelse til Er rettet Bakkevej Vandværk (s. 34) Plan for Bakkevej Vandværk: Varde Forsyning arbejder på at få kortlagt grundvands resurserne og dermed kunne etablere et nyt kildefelt og tidssvarende vandværk for at kunne fast holde en god forsyningssikkerhed. Gentagelse af teksten i den efterfølgende sætning: Varde Forsyning arbejder på at få kortlagt grundvands resurserne og dermed kunne etablere et nyt kildefelt som erstatning for kildefeltet omkring Brorsonskolen og tidssvarende vandværk som erstatning for Bakkevejens Vandværk for at kunne fast holde en god forsyningssikkerhed. Dette er rettet Lerpøtvej Vandværk (s. 37) Boringer: Boring er sløjfet og der er i 2013 etableret 2 nye boringer DGU-nr og i Carolinelunden. Endvidere er der yderligere en boring DGUnr i Carolinelunden (udført 2010). Er rettet Venlig hilsen Hardy Skov Miljømedarbejder 16

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vandforsyningsplan. Bilagsdel

Vandforsyningsplan. Bilagsdel Vandforsyningsplan Bilagsdel 2013-2023 Vandforsyningsplan Side 1 Indhold Forklaring til beskrivelser af de enkelte vandværker... 2 Klinting Vandværk... 3 Jegum - Vrøgum Vandværk... 6 Grærup Vandværk...

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 2. juni 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Løsningsmodeller 3. Forsyningsstruktur 4. Debat 5. Evt. 2. Løsningsmodeller - Oversigt De 3 modeller for Helgenæs Model 1 Model

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 Vandforsyningsplan Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 V a n d f o r s y n i n g s p l a n S i d e 2 Kolofon Udarbejdet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Tlf. nr.: 9974 2424

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Vandværkernes fællesmøde Varde Kommune 9. oktober 2012

Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Vandværkernes fællesmøde Varde Kommune 9. oktober 2012 Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning Vandværkernes fællesmøde Varde Kommune 9. oktober 2012 Civilingeniør Hans Guldager Naturstyrelsen, Ribe www.naturstyrelsen.dk ÅLBORG Grundvands-

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Uddannelse og Job: Min 1992 Dimitteret baggrund: fra Odense Teknikum 1993-1994 Underviser på Næstved Tekniske Skole (VVS)

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen Vandrådet 1. oktober 2012 Indlæg fra vandgruppen Aftenens indhold Web indberetning Kommunal vandhandleplan (Vandplanen) Regions sjællands råstofplan Nye indvindingstilladelser fra 2013 Grundvandsmodel

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Gennemgang af indsigelser til udkast til Vandforsyningsplan Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Arni Dato: 27. april 2010 Sagsnr.

Gennemgang af indsigelser til udkast til Vandforsyningsplan Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Arni Dato: 27. april 2010 Sagsnr. Gennemgang af indsigelser til udkast til Vandforsyningsplan Halsnæs Kommune 2010-2020 Sagsbehandler: Arni Dato: 27. april 2010 Sagsnr.: 2008/01582 Nr. Navn Resume af indsigelser /bemærkninger Administrationen

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand.

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand. Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og. En plan for beskyttelse af drikkevand. 0 Udgiver: Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring Udgivelsesår:

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere