Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen"

Transkript

1 Team Miljø Toften Årre Tlf Fax 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Bemærkninger rettelser er skrevet med rødt Forord (s. 3) Afsnit 1: Vandforsyningsplan for Varde Kommune er udarbejdet af kommunen i samarbejde med de almene vandværker i kommunen. Vandrådet var med under udarbejdelsen af den første udgave af Forslag til Vandforsyningsplan fra 2012, men har ikke været med på banen under udarbejdelsen af nærværende udgave og har i stedet alene haft høringsforslaget til kommentering. Vi mener derfor ikke, at det er helt korrekt, at vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne. Vandforsyningsplan for Varde Kommune er udarbejdet af kommunen med bistand fra de almene vandværker i kommunen. Retningslinjer Grundvand (s. 8) Afsnit 1: Varde Kommune vil udvise hensyn i alle kommunale beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandsinteresserne i kommunen. Vi finder det positivt, at Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

2 kommunen fremadrettet vil udvise hensyn i alle sager, der har betydning for drikkevandsinteresserne. Idet vi tillader os at henvise til kommunens beslutning om tilladelse til grusgravning i Bastrup Plantage, som er beliggende i indvindingsoplandet til Lerpøtvej Vandværk, efterlyser vi mere konkret information hvordan kommunen vil udvise hensyn Med udgangspunkt i den konkrete sag, som Vandrådet henviser til, finder kommunen, at der er behov for at bløde formuleringen op, da Varde Kommune i sin samlede planlægning også skal tage hensyn til andre interesser end drikkevandsinteresser. Råstofinteresser kan være et eksempel på sådanne andre interesser. 2

3 Afsnit 4: Varde Kommune bruger ikke pesticider på offentlige arealer. Vi ser med stor tilfredshed på denne beslutning. Dog har vi bemærket, at følgende passus (på s. 7 i den først fremsendte udgave af Høringsforslag til Vandforsyningsplan fra 2012) ikke er medtaget i nærværende udgave af høringsforslaget: Kommunen vil ved (gen)-forhandling af forpagtningsaftaler vedrørende kommunal jord indføre et generelt forbud mod anvendelse af sprøjtemidler. Særligt i OSD, kildepladszone samt indenfor vandværkernes indvindingsoplande. Vi formoder, at der er tale om en forglemmelse, og forventer således forbuddet genindført i Vandforsyningsplan Den passus fra første udkast til Vandforsyningsplanen, som der refereres til, vil blive indføjet igen i den endelig Vandforsyningsplan. Afsnit 5: Indenfor en afstand af 300 m fra eksisterende indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Dette hilses velkommen, og det kan oplyses, at mindst 3 af Varde Forsyning A/S 5 indvindingsboringer i Carolinelunden er beliggende indenfor 300 m fra nedsivningsanlæg. Erklæringen er dog i modstrid med hvad der angives under afsnittet om spildevand s : Der skal som udgangspunkt være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg boringer til drikkevandsformål. Kommunen kan give dispensation ned til 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Vi formoder og appellerer til, at der fremover ikke tillades nedsivning af spildevand indenfor 300 m fra drikkevandsboringer. I den sammenhæng savnes et kort med placering af nedsivningsanlæg. Indenfor en afstand af 300 m fra vandværkers indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Side Der skal være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg og vandværkers boringer til drikkevandsformål. For private drikkevandsboringer kan kommunen give dispensation ned til en afstand af 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Afsnit 6: Indenfor kildepladszoner vil kommunen være opmærksom på tætheden af eksisterende og nye spildevandsledninger. Dette hilses velkommen, og er særdeles relevant. Det kan f.eks. nævnes, at der umiddelbart op af 2 af Kvong Vandværks boringer løber en spildevandsledning med udledning af spildevand (fra en beboelsesejendom) til et vandløb lige ved vandværket og boringerne. Ejendommen Lummerbækvej 33 har fået påbud i 2013, Kvong Langhedevej 38 vil få påbud i Ejendomme som har udledning til den omtalte recipient har/vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. Såfremt der i en kildepladszone er uhensigtsmæssige men lovlige forhold med nedsivning eller afledning af spildevand, opfordres vandværkerne til at gøre en aktiv indsats for at får spildevandsafledningen ændret i samarbejde med ejerne af anlæggene ved forhandling og brug af økonomisk incitament. 3

4 Afsnit 7: Inden for OSD-områder vil kommunen være særligt opmærksom på) miljøkravene til f.eks. oplag af tanke, forurenet jord, klorerede opløsningsmidler, flydende olier og kemikalier, samt i øvrigt i miljøsagsbehandling, lokalplanlægning mv. lade forsigtighedsprincippet råde. Vi skal i denne forbindelse oplyse, at indvindingsoplande til almene vandværker udenfor OSD skal behandles parallelt med OSD (hvilket fremgår af bl.a. 3 i BEK. nr af 16/10/2013 Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer ), og den ovennævnte kommunale særlige opmærksomhed skal dermed også være gældende i disse områder. Inden for OSD-områder og indingvindingsoplande til almene vandværker vil kommunen ved aktivt tilsyn have fokus på, at miljøkravene til f.eks. olietanke, oplag af olie og kemikalier, brug af farlige stoffer og kemikalier, eventuel jordforurening mv. efterleves. Kommunen vil i sin miljøsagsbehandling, lokalplanlægning mv. lade forsigtighedsprincippet råde. Afsnit 8: Der kan dog søges om tilladelse til at få en tidligere husholdningsboring ændret til en havevandingsboring ved indsendelse af ansøgning herom. Af det først fremsendte høringsforslag fra 20 af grundvand fra tidligere drikkevandsboringer eller markvandingsboringer til havevandingsformål, hvis boringen er dybere end 10 meter. Vi kan konstatere, at dette forbehold er undladt i den seneste udgave af Forslag til vandforsyningsplan vi formoder, at der er tale om en forglemmelse. Dette afsnit er blevet skrevet ind i vandforsyningsplanen igen. Retningslinjer Grundvand (s. 9) Afsnit 1: Borgerne skal oplyses om vigtigheden af at værne om grundvandsressourcen, både af kommunen og vand12 fremgik det på s. 7 at: Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding værkerne, som grundlag for at beskytte påvirkningen af grundvandsressourcen. Et forslag kunne være, at målgruppen for denne form for oplysning også omfatter politikere/beslutningstagere. Både kommunen og vandværkerne skal oplyse borgerne og brugerne om vigtigheden af at beskytte grundvandsressourcen. (Til orientering kan det nævnes, at politikere og beslutningstagere løbende orienteres om nødvendigheden af at beskytte kommunens grundvandsressource. Hvis Vandrådet finder, at der er et uopfyldt behov, opfordres Vandrådet til at fremsende et materiale, som vil blive forelagt politikere/beslutningstagere) Afsnit 3: Kommunen vil gøre en indsats for at begrænse vandforbruget i kommunens institutioner, skoler og øvrige ejendomme. Hvorfor er den tekst medtaget under retningslinjer for grundvand? Teksten har vel ikke noget med retningsliner for grundvand at gøre! Kommunen vil gøre en indsats for at begrænse vandforbruget i kommunens institutioner, skoler og øvrige ejendomme. Er flyttet til side 7 afsnit 2 Forsyningsstruktur (s. 9) 4

5 Afsnit 1: Udgangspunktet for den fremtidige forsyning med drikkevand er de eksisterende almene vandværker, der indvinder vand fra 11 kildepladser placeret spredt i kommunen. Der savnes en forklaring på at der kun regnes med 11 kildepladser til 22 vandværker evt. med angivelse af kildefelter og vandværker på oversigtskort. 22 almene vandværker, 98 kildepladser Dette er rettet, der bliver dog ikke indsat et kort. Retningslinjer - Forsyningsstruktur (s. 9) Afsnit 1: I vandforsyningsplanens fremtidige forsyningsområde, har vandværket retten og pligten til forsyning af forbrugeren med drikkevand. I regulativet for vandforsyningen i Varde Kommune, som blev vedtaget dec. 2009, står der i paragraf 3.3: Indlæggelse af og forsyning med vand fra vandforsyningen, som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår. Med baggrund i regulativets bestemmelser, mener vandrådet derfor, at der ikke kan gives tilladelse til etablering af produktionsvand, hverken for eksisterende installationer, eller i forbindelse med ny tilslutninger. En forudsætning for tilladelse til etablering af produktionsvand er, at det lokale vandværk, som forsyner/ eller skal forsyne, giver en tilladelse. Før vandværkets tilladelse er givet, kan Varde Kommune ikke give en tilladelse. I ordforklaringen på side 41, bør der stå hvad der menes med produktionsvand, da det ikke er klart defineret. Varde Kommune afventer fortsat, at Vandrådet som tidligere aftalt - fremsender en redegørelse for, hvordan det påvirker vandværkerne, hvis kommunen meddeler tilladelse til, at et husdyrbrug kan overgå til dyrevanding fra egen boring, idet der så ofte er etableret en stor vandledning, som der ikke længere er brug for. Forvaltningen har lovet Vandrådet, at sagen vil blive forelagt Udvalget for Plan og Teknik med henblik på, at der kan tages politisk stilling til sagen. Afsnit 3: Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens husholdningsforbrug af vand aftages fra vandværket. Det bør fremgå om kommunen fører tilsyn med dette. Varde Kommune fører normalt ikke tilsyn med, om en ejendom bruger vand fra anden forsyning end vandværket. Hvis et vandværk har en begrundet mistanke, kan kommunen føre tilsyn med en konkret ejendom for at få dokumenteret, om vandværket har ret i sin mistanke. Afsnit 4: "Når en ejendom eller en virksomhed overgår til en almen vandforsyning, skal eksisterende brønd eller boring sløjfes. Helt undtagelsesvis kan der gives tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand i virksomheder m.m. Det forudsættes, at virksomheden har et stort vandforbrug, og at den kan forsynes med vand af ringere kvalitet end drikkevandskvalitet. Tilladelse gives individuelt på baggrund af en konkret vurdering, der også tager hensyn til de almene vandværkes interesser. Vi er i tvivl om hvorvidt betegnelsen virksomhed omfatter bedrifter/landbrug, og om det dermed også er gældende for anvendelse af markvandingsboringer til dyrevanding og rengøringsformål i bedrifter. Endvidere savnes en præcisering af, hvordan de almene vandværkers interesser vurderes/afvejes i forbindelse med ansøgning om anvendelsen af en boring til produktionsvand. 5

6 Varde Kommune kan undtagelsesvis give tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand (kølevand, vanding på planteskoler, markvanding, dambrug o.lign.) Det forudsættes, at virksomheden har et stort vandforbrug, og at den kan forsynes med vand af ringere kvalitet end drikkevandskvalitet. Retningslinjer - Forsyningsstruktur (s. 10) Afsnit 3: Vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven (vandselskaber med solgt vandmængde over m³/år) skal også overholde det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft, jævnfør lovens kapitel 3. Vandværker bør erstattes med: Vandforsyninger. Vandværker er rettet til Vandforsyninger 6

7 Målsætninger Miljø og klima (s ) Afsnit 1: Varde Kommune ønsker at skabe sammenhæng mellem benyttelse og beskyttelse. Det undersøges derfor løbende, hvordan vandværker og kildepladser påvirker det omgivende vandmiljø og den omgivende natur for at sikre, hvorledes der til stadighed kan ske opfyldelse eller opretholdelse af de statslige miljømål. I forbindelse med tildeling af grundvand til markvandingsboringer kan indvindingsmængden blive reduceret, hvis et grundvandsopland bliver belastet for hårdt med negative konsekvenser for vandløb eller 3-områder. Markvandingers påvirkning af vandmiljø og natur undersøges ikke løbende men vurderes alene i forbindelse med tildeling/fornyelse af markvandingstilladelser. Dette på trods af, at markvandingen i Varde Kommune udgør 85 % af den samlede indvinding på 41 mil. m3/år, og at markvandingstilladelser gives for en længere årrække. Ydermere er der i forbindelse med markvandinger oftest tale om op pumpning af betydelige mængder grundvand i tørre perioder, hvor grundvandsstanden samt vandstanden i søer, vandløb og vådområder i forvejen er lav. Det nævnes ikke hvordan markvandingers påvirkning af vandforsyningsboringer og vandindvindingsinteresser beregnes/vurderes. Når der gives tilladelse til markvanding sikres det, at afstandskrav overholdes og der opstilles vilkår om, at tilladelsen kan trækkes tilbage, såfremt der senere viser sig en negativ effekt i forhold til drikkevandsinteresser. Indsatser i handleplan (s. 13) Skema Indsats i Handleplanen -række 1: Private drikkevandsboringer skal alle have lavet en simpel drikkevandsanalyse i perioden. Arbejdet er igangsat i 2011og afsluttes i Hvad mener kommunen med en simpel drikkevandsanalyse? Menes der en forenklet kontrol? Vi formoder, at Varde Kommune sørger for at analyseresultater indberettes til GEUS s Jupiter Database når disse foreligger. Private drikkevandsboringer skal alle have lavet en simpel drikkevandsanalyse hver 5. år. Da der ikke har været en systematisk kontrol hidtil, har Varde Kommune igangsat er samlet gennemgang af alle private drikkevandsboringer, hvilken vil blive afsluttet i Skema Indsats i Handleplanen -række 5: Frit lejde kampagne for havevandingsboringer. Det bør angives om kommunen vil betale for sløjfning. Det vil kommunen ikke, da der er tale om en privat foranstaltning. Der rettes derfor ikke i nuværende tekst. Skema Indsats i Handleplanen række 7: Forsyningsret og pligt husdyr ved markvanding kan der tinglyses pligt Uklart hvad der menes med sætningen. Vandrådet har på møde spurgt kommunen om, hvorvidt det kan tinglyses på ejendom, når vandværket forsyner et husdyrbrug med en stor besætning, og det vil sikre sig, at der forsat sker forsyning altså at han ikke overgå til dyrevanding fra egen boring. Vandrådet bør kontakte en jurist i Foreningen FVD for at få et bud på dette. Skema Indsats i Handleplanen række 10: Undersøgelse af udvalgte markvandingsboringer - boringer i forsyningsområder Det bør angives, hvad der skal undersøges for. 7

8 (gyldig tilladelse til indvinding, boringsindretning, og sløjfning af boring efter aftale med ejer) Tilføjet under Vandplaner: I oktober 2013 vedtog Naturstyrelsen Bekendtgørelsen om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer. Denne bekendtgørelse udpeger drikkevandsressourcer og fastsætter regler for administrationen heraf indtil vandplanerne er gældende. Bekendtgørelsen om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer udpeger følgende områder: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD) og følsomme indvindingsområder, fx nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Indenfor disse følsomme indvindingsområder kan Naturstyrelsen udpege indsatsområder (IO), fx indsatsområder med hensyn til nitrat (ION), hvor det er nødvendigt, at gennemføre indsatser til beskyttelsen af grundvandsressourcen. Områdeudpegningerne vises i bilagene til bekendtgørelsen og vises ligeledes på Danmarks Miljøportal. Grundvandsbeskyttelse og kortlægning (s.15) Afsnit 1:.. der inddeles i områder uden drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Se kortbilag 1. Områder med drikkevandsinteresser (OD) bør også vises på et kortbilag, da der jo indvindes store mængder grundvand til drikkevandsformål fra disse områder. Afsnit 3: Naturstyrelsen kortlægger grundvandsressourcen på baggrund af geografi, geologi, hydrogeologi, hydrokemi, arealanvendelse og forureningstruslerne for alle grundvandsforekomsterne, som er udpeget som indsatsområder. Formuleringen med indsatsplaner i denne sammenhæng giver anledning til begrebsforvirring, idet der her menes regionplanernes generelle indsatsområder som er et forældet begreb, der kan medføre forveksling med Indsatsområder med hensyn til Nitrat (ION), som først udpeges i forbindelse med kortlægningen. Formuleringen foreslås ændret til f.eks.: Naturstyrelsen kortlægger områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse ( 8 i Miljømålsloven). Kortlægningen omfatter bl.a. undersøgelser og redegørelser af forhold som geografi, geologi, hydrogeologi, hydrokemi, arealanvendelse og forureningstrusler. Afsnit 2: I kortlægningen er der også udpeget nitratfølsomme vandindvindingsområder, der fremgår af kortbilag 2 og de særlige indsatsområder, hvor der skal foretages kortlægning og beskyttelse af grundvandsforekomsterne, så der er rent grundvand til fremtidige generationer, se kortbilag 3. Jf. ovenstående bemærkninger til afsnit 3 foreslås en præcisering af begreberne ved ændring af formuleringen til f.eks. følgende: Staten skal, jf. Lov om Miljømål 8a, på baggrund af grundvandskortlægningen bl.a. udpege nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). I forbindelse med kortlægningen bestemmes et NFI i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Derefter skal der inden for NFI udpeges ION efter en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse. Sidste afsnit: Bolig Nære Beskyttelsesområder (BNBO) Vi går ud fra, at der her menes Borings Nære Beskyttelses Områder (BNBO). 8

9 Kortbilag 3. Indsatsområder for grundvandsbeskyttelse (s. 17) Figurteksten skaber grundlag for forvirring, idet kortet viser udformningen af regionplanens generelle indsatsområder for grundvandsbeskyttelse dvs. de oprindelig planlagte kortlægningsområder. For de af områderne hvor kortlægningen er færdig og afrapporteret (Kvong, Hindsig, Baldersbæk, Forumlund), viser kortet dog de ændrede/regulerede områdeafgrænsninger (ION), og der er således tale om en slags hybrid. Figurteksten kunne i stedet f.eks. være: Regionplanens generelle indsatsområder for grundvandsbeskyttelse. For færdigkortlagte områder er udformningen af indsatsområdet (ION) revideret på baggrund af kortlægningens resultater Kortet viser dog ikke samtlige de indvindingsområder til almene vandværker udenfor OSD, som ikke var medtaget i regionplanens planlagte kortlægningsområder, men som jf. miljømålsloven nu også skal kortlægges. På kortet mangler således kortlægningsområder/indvindingsoplande for Lerpøtvej VV, Bakkevej VV (som dog ikke vil blive kortlagt alligevel da Bakkevej udfases), Vejers VV, Oksby/Ho VV, Grærup VV. Det ville være godt med et oversigtskort, der viser samtlige kortlægningsområder (OSD og indvindingsoplande til almene vandværker udenfor OSD) i Varde Kommune. Evt. med angivelse af status for kortlægningen (afsluttet, påbegyndt, forventet afsluttet 201?). I øvrigt bør kortbilag 1-8 i stedet benævnes figur 1-8, idet der jo ikke er tale om bilag. Afsnittet Grundvandsbeskyttelse og kortlægning er skrevet om samt nye kort: Naturstyrelsens udpegning af drikkevandsressourcer har betydning for planlægningen af grundvandsbeskyttelsen i Varde Kommune. Et væsentligt element heri omhandler den regionale klassificering af grundvandsressourcer i områder med drikkevandsinteresser (OD) og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), se kortbilag 1. Af stor betydning er også de nitratfølsomme vandindvindingsområder (NFI), der fremgår af kortbilag 2. Naturstyrelsen gennemfører en detaljeret kortlægning af de områder, hvor beskyttelsen af grundvandsressourcen er specielt vigtig. Det drejer sig som udgangspunkt om alle OSDområder samt indvindingsoplande til vandforsyningerne udenfor disse. Naturstyrelsen kortlægger grundvandsressourcen på baggrund af geografi, geologi, hydrogeologi, hydrokemi, arealanvendelse og forureningstruslerne for alle grundvandsforekomsterne, som er udpeget som indsatsområder. Kommunen skal på baggrund af Naturstyrelsens kortlægningsrapporter udarbejde indsatsplaner. Indsatsplanerne skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse indenfor et indsatsområde, samt retningslinjer og en tidsplan til opnåelse af denne beskyttelse. Kortbilag 3 viser alle områder, som Naturstyrelsen kortlægger, og hvor kommunen efterfølgende skal udarbejde indsatsplaner. 9

10 I Varde Kommune er der 7 OSD områder, 3 af disse områder ligger delvist placeret udenfor kommunegrænsen. Naturstyrelsens kortlægning af OSD Forumlund og OSD Hindsig, OSD Kvong og OSD Balders Bæk er blevet færdig i 2014, se kortbilag 1. De øvrige kortlægninger i Varde Kommune skal være afsluttet med udgangen af Varde Kommune har fået støtte fra Naturstyrelsen til at lave en indsats for Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i for alle vandværksboringer i kommunen. Formålet hermed er, at kommunen rundt om vandforsyningsboringer kan udlægge de nødvendige beskyttelseszoner ud over de almindelige 25 m for at undgå farer for forurening af vandforsyningerne. Beskyttelsesområderne udlægges af kommunerne på baggrund af konkrete vurderinger af fx arealanvendelse, forureningstrusler og geologisk beskyttelse. Områderne kan have varierende størrelse afhængig af de geologiske og hydrogeologiske forhold i området. Spildevandsplan (s.18-19) Der skal som udgangspunkt være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg og boringer til drikkevandsformål. Kommunen kan give dispensation ned til 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Dette er i modstrid med erklæringen under afsnittet Retningsklinjer Grundvand (s. 8), hvor der står: Indenfor en afstand af 300 m fra eksisterende indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Vi forventer, at der ikke tillades nedsivning af spildevand indenfor en radius af 300 m fra indvindingsboringer. Tekst tilrettet længere oppe i dokumentet Indenfor en afstand af 300 m fra vandværkers indvindingsboringer og i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, vil kommunen ikke tillade nedsivning af spildevand. Side Der skal være en afstand på 300 meter mellem nedsivningsanlæg og vandværkers boringer til drikkevandsformål. For private drikkevandsboringer kan kommunen give dispensation ned til en afstand af 75 meter efter en konkret miljømæssig vurdering. Beredskabsplan (s. 19) Afsnit 1: Beredskabsplanen skal fungere i sammenhæng med beredskabsplanerne for de enkelte vandværker. Det ville have været hensigtsmæssigt, at kommunens beredskabsplan og vandværkernes beredskabsplaner fra starten var udarbejdet i gensidig dialog og i overensstemmelse med hinanden, således at der ikke efterfølgende skal foretages omfattende revisioner og tilpasninger for at sikre samhørighed. Ja, det lyder meget logisk. Varde Kommune vil inden for et par år arbejde for, at der bliver god overensstemmelse mellem beredskabsplanerne for Varde Kommune og vandværkerne med respekt for den udvikling, der planlægges for Varde Kommunes beredskab. Plangrundlag (s. 20) 10

11 Afsnit 1: På de nedenstående kort ses udbredelsen af de mindre enkeltindvindingsanlæg i Varde Kommune (kortbilag 5), samt de områder som bliver forsynet uden for Varde Kommune (kortbilag 8) som viser vandværkernes forsyningsområder. Formuleringen foreslås ændret til: Kortbilag 5 viser placeringen af mindre enkeltindvindingsanlæg i Varde Kommune. Kortbilag 6 viser vandværkernes forsyningsområder, samt de områder der eksporterer vand til nabokommuner. Kortbilag 5 viser placeringen af mindre enkeltindvindingsanlæg i Varde Kommune. Kortbilag 6 viser vandværkernes forsyningsområder og områder i nabokommuner, hvortil der eksporteres vand Plangrundlag (s. 22) Afsnit 1: Der er ca. 177 ejendomme i nabokommunerne, Ringkøbing- Skjern Kommune og Esbjerg Kommune, der forsynes fra to vandværker i Varde Kommune, dette er Helle Vest og Klinting Vandværker. Kvong Vandværk leverer også ud af kommunen. Ølgod Vandværk leverer også ud af kommunen til 2 stk. forbrugere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er ca. 177 ejendomme i Ringkøbing-Skjern og Esbjerg Kommuner, der forsynes fra Ølgod, Kvong, Helle Vest eller Klinting Vandværk. Naturligt forekommende stoffer (s. 23) Afsnit 1: Derudover har grundvandet i nogle dele af kommunen et forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid. Bør tilføjes: samt natriumchlorid (marint vand) og NVOC (brunt vand). natriumchlorid (marint vand) og NVOC (brunt vand) Vandkvalitet (s. 27) Afsnit 2: Ved enkelte vandværker har der været problemer med bakteriologisk forurening af drikkevandet. Det fremgår ikke om problemerne er verificeret ved omprøver (forhøjede kimtal kan forekomme som følge af kontaminering i forbindelse med prøvetagningen). Ved enkelte vandværker har der været bakteriologisk forurening af drikkevandet. Hvor der har været problemer, er der straks taget en omprøve for at få konstateret, om vandkvaliteten kunne overholde de lovgivningsmæssige krav. Afsnit 2: Varde Kommune følger op på om/hvornår der har været inspektion af de respektive vandværkers rentvandstanke ved tilsynet og anbefaler at der maksimalt går 10 år og gerne mindre mellem hver inspektion af rentvandstankene. I stedet for at anbefale, burde det være et krav, at rentvandstankene bliver efterset med maksimalt 10 års interval. Varde Kommune stiller krav om, at der foretages inspektion af vandværkernes rentvandstanke mindst hver 10. år, da rentvandstanken ofte har vist sig at være kilden til forurening af drikkevand, der er leveret til forbrugerne. Vandtab og distribution (s. 27) Afsnit 1-2: Vandværkerne skal betale afgifter til staten for den del af vandtabet, som ligger over 10 % af den leverede vandmængde. Landsgennemsnittet for vandtabet har de 11

12 seneste år været omkring 7 % hvilket svarer til 600 m³ pr. år for hvert vandværk. Store vandtab er ikke et udbredt problem i Varde Kommune, og kun tre vandværker har et vandtab større end 7 %. Intet vandværk, som har kendskab til deres tab, har et tab større end 600 m³ pr. år. Uklart formuleret: Antallet af m³ (tab) for hvert vandværk ved anvendelse af et landsgennemsnitlig tab på 7 % er jo afhængig af den udpumpede mængde, og vil jo være langt mere end 600 m³/år for hvert vandværk. En mindre del af det vand, vandværkerne pumper ud i ledningsnettet, når ikke ud til forbrugerne. Det forsvinder enten i utætheder i ledningsnettet, forbruges af værkerne til gennemskylning af ledninger og anlæg, eller bruges til brandslukningsformål. Vandværkerne skal betale afgifter til staten for den del af vandtabet, som ligger over 10 % af den leverede vandmængde. Landsgennemsnittet for vandtabet har de seneste år været omkring 7 % af den leverede mængde. Store vandtab er ikke et udbredt problem i Varde Kommune, og kun tre vandværker har et vandtab større end 7 % af den samlet udpumpede mængde pr. år. Ledningsanlæg (s. 28) Afsnit 3: Der er i Varde Kommune på nuværende tidspunkt 5 vandværker der ikke har deres ledninger registeret i LER disse er Outrup, Lindbjerg, Gårde og Jegum Vandværker. Dette er ikke korrekt: Outrup har indberettet sit interesseområde registreret i LER hos Varde Forsyning A/S. Outrup er fjernet fra planen Afsnit 3: De vandværker vil få 2 år til at få deres ledninger i LER". Et vandværk har ikke ledninger (rør) fysisk registreret i LER, men derimod skal de indberette deres forsyningsområde (interesseområde) til LER. Er rettet til interesseområde Prognosegrundlag (s. 30) Afsnit 2: Der forventes ikke i forbindelse med den igangværende revision af Kommuneplan udlagt væsentligt nye store arealer til erhvervsformål, bortset fra Varde hvor der planlægges en yderligere arealreservation på ca. 30 ha til erhvervsformål. Det bør af oversigtskort fremgå, hvor disse 30 ha erhvervsformål tænkes placeret, samt det bør oplyses, hvilken type erhverv det drejer sig om. For oplysningerne den Afsnittet rettes til med dette. Afsnit 2: Der forventes ikke i forbindelse med den igangværende revision af Kommuneplan udlagt nye store arealer til erhvervsformål. Forklaring fra Team og Byudvikling I forbindelse med den endelige godkendelse af Kommuneplan 2013 udgik det i kommuneplanforslaget udlagt rammeområder E12 til erhvervsformål og B19 til boligformål. Arealerne blev i stedet udlagt til perspektivareal jf. vedlagte kortskitse. Perspektivarealer angiver retningen for den fremadrettede udvikling i varde Syd. For en nærmere vurdering af byudviklingsmulighederne i Varde Syd se bilag 1 til kommuneplanens bybog for Varde. 12

13 Der er således ikke udlagt nye erhvervsarealer i Varde by i forbindelse med revision af kommuneplanen. 13

14 Prognose for vandbehov (s. 32) Tabel 6: Forventet fremtidig vandforbrug: Tallene i kolonnen Forventet indvinding tilladelse i 2023 med min. 15 % i sikkerhedsmargin er de samme som angivet for min. 6 % sikkerhedsmargin i første udgave (fra 2012) af Høringsforslag til Vandforsyningsplan s. 26. Vi er således i tvivl om hvilket er det rigtige tal. Tabellen er rettet til med 15 % som sikkerhedsmargen, og tallene er rettet til. Fremtidige forsyningskrav (s. 32) Afsnit 4: Der er i øjeblikket ikke vandværker, der importerer vand fra andre vandværker for at kunne opfylde deres leveringsforpligtigelser. Varde Forsyning A/S importerer ikke råvand, men får fra Klinting Vandværk drikkevand direkte ud i Varde Forsyning A/S ledningsnet. Vandet behandles således på Klinting Vandværk. Indføjet Varde Forsyning får leveret drikkevand i deres ledningsnet fra Klinting Vandværk til forsyning af Lunde og Nr. Nebel. Vandforsyningskvalitet og kapacitetsforhold (s. 35) Afsnit 1: Hvis ikke kapaciteten er tilstrækkelig anbefales det, at vandværkerne søger en løsning. Ambitionsniveauet uklart. Omskrevet til Hvis ikke kapaciteten er tilstrækkelig skal vandværkerne søger en løsning, som kan være en udvidelse af vandværket, leverings aftale med et andet vandværk eller sammenlægning med et andet vandværk. Forsyningssikkerhed (s. 36) Afsnit 1: Vandværkerne bør skabe grundlag for forsyningssikkerheden i forhold til vandforsyning til brandslukning og følsomme forbrugere i situationer med nedbrud på vandværket eller kildeplads. Vi mener, at kommune og vandværker er ligeværdige medspillere i denne sammenhæng. Ved større nedbrud/forureninger i forbindelse med sundhedsrisici er det kommunens beredskab der træder i kraft. Omskrevet til Vandværkerne bør planlægge sin forsyningssikkerhed, så der tages hensyn til følsomme forbrugere, brandslukning mv. i situationer med nedbrud på vandværket eller kildeplads. Ved større nedbrud eller forurening, kan kommunens beredskab anmodes om at træde til for at bistå vandværket. Forsyningssikkerhed (s. 37) Tabel 7 Outrup Vandværk: Etablerer indbrudsalarm på boringerne. Ændres til: Etablerer indbrudsalarm på boringerne og på vandværk. Dette er rettet 14

15 Der savnes: Oversigt (f.eks. tabelform) med kommentarer til kvaliteten af det enkelte vandværks råvand og rentvand. Placeret i plandelen. Kort over forureningstrusler (V1 og V2 kortlagte grunde). Kort over planlagte råstofgraveområder Evt. kort over skovrejsningsområder Der savnes en nærmere beskrivelse af grundvandsressourcen, herunder: o Hvilke grundvandsmagasiner der findes, og fra hvilke af disse de enkelte vandværker indvinder (evt. på tabelform). Dette er et punkt som Varde Kommune og Vandrådet kan tage op ved førstkommende møde. o Overordnet beskrivelse af de grundvandskemiske forhold i Varde Kommune. Herunder fund af bl.a. pesticider, nitrat, sulfat, chlorid, miljøfremmede stoffer, brunt vand. (evt. tabel med angivelse af hvor der er fundet hvad). Dette har vi ikke brugbare data på, men Varde Kommune vil gerne undersøge, om der er mulighed for at indhente disse data i et fremadrettet perspektiv. o Beskrivelse af potentialeforhold og grundvandsstrømning, herunder regionalt potentialekort med placering af vandværker, indvindingsoplande og kortlægningsområder. Dette materiale råder Varde Kommune ikke over, så ønsket kan ikke efterkommes. Nogle af de ønskede kort og oplysninger kan findes på denne adresse og derfor vil der ikke blive lagt kort af V1 og V2, råstofgraveområder, skovrejsningsområder, ind i vandforsyningsplanen Bilagsdel Kvong Vandværk (s. 21) Vurdering: Der er monteret indbrudsalarm. Rettelser: Der er ingen alarm. Det bør dog ikke fremgå af bilagene eller andet materiale der er lagt ud på kommunens hjemmeside at der ikke er installeret alarm på boringer eller vandværk. Det kan inspirere til indbrud, hærværk m.m. At der er alarm er slettet, men det vil stadig fremgå, hvilke vandværker, der har eller ikke har alarm. Indvinding: Tilladelsens udløbsdato: der skal søges om fornyelse indvindingstilladelse. Rettelse: Der er givet tilladelse til juli 2021, hvilket også fremgår af Geus s Jupiter database. Fejl i årstal er rettet ifølge Geus s Jupiter database er udløbsdato Indvinding: Boringerne er etableret i jordlag af smeltevandssand og smeltevandsler. Vurdering er at magasinet for boringerne er beskyttet. Dette er ikke vores opfattelse. De 4 boringer har henholdsvis 11,5 m, 8 m, 3 m og 2,5 m ler dække af smeltevandsler og moræneler over filterniveau og magasinet er således dårligt beskyttet. Området 15

16 er da også udpeget som NFI og ION. Teksten bør således ændres til: Boringerne er etableret i jordlag af smeltevandssand og smeltevandsler/moræneler. Vurdering er, at magasinet for boringerne er dårligt beskyttet. Dette er rettet Kvong Vandværk (s. 22) Forsyningssikkerhed: Vandværket har sikret sig med. Nødstrømsgenerator Rettelse: Der er ingen nødstrømsgenerator på vandværket. Er rettet Plan for Kvong Vandværk: Søge om fornyelse af indvindingstilladelsen inden år Nej der er givet tilladelse til Er rettet Bakkevej Vandværk (s. 34) Plan for Bakkevej Vandværk: Varde Forsyning arbejder på at få kortlagt grundvands resurserne og dermed kunne etablere et nyt kildefelt og tidssvarende vandværk for at kunne fast holde en god forsyningssikkerhed. Gentagelse af teksten i den efterfølgende sætning: Varde Forsyning arbejder på at få kortlagt grundvands resurserne og dermed kunne etablere et nyt kildefelt som erstatning for kildefeltet omkring Brorsonskolen og tidssvarende vandværk som erstatning for Bakkevejens Vandværk for at kunne fast holde en god forsyningssikkerhed. Dette er rettet Lerpøtvej Vandværk (s. 37) Boringer: Boring er sløjfet og der er i 2013 etableret 2 nye boringer DGU-nr og i Carolinelunden. Endvidere er der yderligere en boring DGUnr i Carolinelunden (udført 2010). Er rettet Venlig hilsen Hardy Skov Miljømedarbejder 16

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast Kommuneplantillæg nr. 8 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

SKIVE KOMMUNES AFGØRELSE

SKIVE KOMMUNES AFGØRELSE Højslev-Nr. Søby Vandværk A.m.b.a. v/ Kaj Lauge Jensen Birkevej 14 7840 Højslev 9. juni 2015 Højslev-Nr. Søby Vandværk A.m.b.a. (V02-62572) - Ny tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning

Læs mere

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Tønder Kommune Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Februar 2014 Udgivelsesdato : 4. februar 2014 Vores reference : 30.6614.11 Udarbejdet : Klaus Petersen, Charlotte Hessellund Jensen og Anders Brask-Nielsen

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere