Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt."

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj kr.

2 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Disse bestemmelser skal sikre en sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Lokalplanen fastlægger hvordan et mindre område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer med mere. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Der skal foreligge lokalplan før der gennemføres et projekt der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Forslag til lokalplaner skal offentliggøres i mindst 8 uger, så borgere, virksomheder, foreninger med videre kan reagere over for Byrådet før planen vedtages. Lokalplan nr. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne har været fremlagt i offentlig høring fra den 8. februar 2006 til den 5. april Lokalplan nr. O-8.2 er udarbejdet af Plan- og Bygningsafdelingen, Teknisk Forvaltning, med bistand fra Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste. Henvendelse om lokalplanen kan rettes til: Vordingborg Kommune Teknisk Forvaltning Valdemarsgade Vordingborg tlf.:

3 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Lokalplanområdet er vist på kort herover. Indhold Redegørelse Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Deklarationer Miljøvurdering Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Afgrænsning og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Matrikelforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer og beplantning 9 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 10 Myndighedsgodkendelser 11 Retsvirkninger 12 Vedtagelsespåtegning Bilag Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Eksisterende forhold Bilag 3 Byggelinier og vejadgang Bilag 4 Illustrationsplan A Bilag 5 Illustrationsplan B 1

4 Redegørelse Baggrund og formål Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste planlægger forskellige byggeprojekter på Vordingborg Kaserne. Der ønskes etableret lager og terminalbygning, yderligere kontorfaciliteter, overdækket containerareal, befæstede kørearealer og parkeringsarealer, garagefaciliteter, drivmiddelområde m.v. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter hele øvelsesterrænet og er i alt cirka 38 ha. Byggeprojekterne planlægges placeret på øvelsespladsen umiddelbart øst for kasernens eksisterende byggeri, og nord for Iselingeskolen og Vordingborg Uddannelsescenter. Således vil det nye byggeri komme til at udgøre en del af Vordingborgs nordlige byrand. Samlet set vil det nye anlæg omfatte cirka 8 ha inklusiv adgangsveje m.v. Arealet anvendes til øvelse og fremstår som et åbent grønt areal med spredt bevoksning og to vandhuller, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Der må ikke foretages ændringer af vandhullernes tilstand. Hvis en ændring ønskes kræver det tilladelse fra Storstrøms Amt. Hen over arealet løber et rørlagt vandløb og en trykledning. Eksisterende forhold fremgår af bilag 2. Arealet er landzone og skal med denne lokalplan overføres til byzone. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for opførsel af byggeri i op til 12 meters højde i den vestlige del af lokalplanområdet. Det øvrige lokalplanområde skal friholdes for bebyggelse jævnfør bilag 3, som angiver et byggefelt. Byggeprojektet omfatter etablering af cirka m 2 bygninger og cirka m 2 parkeringsarealer. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny vejadgang til Brovejen, placeret cirka 80 meter fra den eksisterende vejadgang, til erstatning for den eksisterende. Illustrationsplanerne i bilag 4 og 5 viser eksempler på hvordan byggeriet og anlægget kan blive placeret, den endelige placering vil først blive fastlagt senere. Af hensyn til beskyttelse af grundvandet, som forsyner kasernens egen vandboring, sætter lokalplanen krav om befæstelse af parkeringsarealer. Dette sker for at forhindre nedsivning og sikre afledning af overfladevand til kloak. Forhold til anden planlægning Regionplan Hovedparten af arealet er i regionplan udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Indenfor sådanne områder må der ikke ske ændringer i anvendelsen til noget mere grundvandstruende. I undtagelksestilfælde skal der stilles skærpede krav til virksomheders indretning, overvågning og drift, som sikrer at grundvandet ikke forurenes. Tiltag, der øger grundvandsbeskyttelsen, skal fremmes. Af regionplanforslag 2005 fremgår det i retningslinie, at grundvandsressourcen skal sikres mod forurening gennem kommuneog lokalplanlægningen. Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie. Skovbyggelinien opretholdes, da der ikke gives mulighed for at bygge i den del af lokalplanområdet. 2

5 Kystnærhedszone Da der knytter sig forskellige planlægningsinteresser til kysterne, stilles der i lovgivningen særlige krav til planlægningen i kystnærhedszonerne. Formålet er at beskytte kystområderne. Kystnærhedszonen er som udgangspunkt landzone- og sommerhusområder fra kysten og 3 km ind i landet. For kystnære dele af byzonerne det vil sige byzoner, der ligger ud til kysten eller som indgår i et samspil med kystlandskabet skal det vurderes om der reelt er tale om en påvirkning af kystlandskabet. Såfremt der er en reel påvirkning, skal Byrådet vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold med henblik på indpasning i helheden med videre. Da lokalplanområdet ligger over 1 km fra kysten, og da der er bymæssig bebyggelse mellem lokalplanområdet og kysten, vurderes lokalplanens byggeri ikke at påvirke kystlandskabet. Kommuneplan Lokalplanområdet er i kommuneplan udlagt til offentligt område O8. Området kan jævnfør kommuneplanen anvendes til kaserne, skole, og fritidsformål samt bolig med tilknytning til den pågældende offentlige virksomhed. I området kan kun etableres støjfølsom anvendelse, hvis det kan dokumenteres, at der ikke opstår problemer i forhold til Kasernens øvelsesterræn. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40, og der må maksimum bygges 2½ etage og maksimum 12 meter højt. Forsyning Spildevand skal sluttes på eksisterende system, herunder også overfladevand fra parkeringsarealer. Forurening Såfremt der konstateres jordforurening skal bygge- og jordarbejde standses og kommunen underrettes. Deklarationer Deklarationer er bestemmelser, der er tinglyst på ejendommen. Såfremt en deklaration er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, bortfalder den efter Planlovens 18. For lokalplanområdet gælder følgende deklarationer, der er taget hensyn til ved udarbejdelse af lokalplanen, og som der skal tages højde for ved den endelige udformning af en bebyggelsesplan. Deklaration tinglyst den om byggelinier. Deklaration tinglyst den om vejbyggelinie på 17,5 meter langs en del af Brovejen. Deklaration tinglyst den om byggelinier m.v. Deklaration tinglyst den om oversigt ved indkørsel til kaserne Deklarationer tinglyst den om vejbyggelinie på 20 meter langs Brovejen. Deklaration tinglyst den om rørlagt vandløb og el-kabler. Rørlagt vandløb fremgår af bilag 2. Deklaration tinglyst den om vej m.v. Deklarartion tinglyst den om adgangsbegrænsning m.v. Deklaration tinglyst den om hegn, hegnsmur m.v. Deklaration tinglyst den om byggelinier ved rundkørslen. Deklaration tinglyst den om adgangsbegrænsning til vej. Deklaration tinglyst den om naturgasledning langs Brovejen og friholdelse af 10 meter bred zone herom. Deklaration tinglyst den om spildevandstrykledning. Ledning fremgår af bilag 2. 3

6 Deklaration tinglyst den om naturgasledning og friholdelse af 4 meter bred zone herom. Deklaration tinglyst den om naturgasledning. Deklaration tinglyst den om lavspændingskabel. Kablet fremgår af bilag 2. Miljøvurdering I henhold til lov om miløvurdering af planer og programmer, skal der i denne plan ikke screenes for eller gennemføres miljøvurdering, da lovens 3, stk. 3 fratager planer om nationale forsvarsformål fra kravet om miljøvurdering. 4

7 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Vordingborg Kommune: 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at åbne mulighed ofr ny bebyggelse i området. at sikre at der sker de nødvendige tiltag til sikring af grundvandet. at sikre at byggeri og anlæg tager hensyn til beskyttede naturtyper. at sikre at bebyggelsen sker i den vestlige del af lokalplanområdet. 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1, og består af matrikel nr. 7b, 7ac og 7an, Iselingen Hovedgrd, Vordingborg Jorder. Lokalplanen omfatter desuden matrikler der efter den 4. januar 2006 udstykkes derfra. 2.2 Lokalplanområdet overføres med lokalplanen fra landzone til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til kaserneformål, herunder byggeri og anlæg samt faciliteter, der er nødvendige for gennemførslen af de aktiviteter der foregår på kasernens område. 4 Matrikelforhold 4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med lokalplanen. Matrikulære ændringer skal godkendes af Vordingborg Kommune. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til denne del af kaserneområdet skal ske fra Brovejen, enten fra den eksisterende indkørsel eller fra ny indkørsel, som erstatter den nuværende. Ny indkørsel skal placeres som vist på bilag 3, ca. 80 meter fra den eksisterende. Det er en forudsætning for etablering af ny indkørsel, at den nuværende indkørsel fjernes og lukkes med hegn eller lignende. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Byggeri og anlæg skal placeres indenfor det i bilag 3 viste byggefelt. Placering af byggeri og anlæg skal ligeledes respektere områdets beskyttede naturtyper, lavspændingskabel, kloaktrykledning og Præstegårdsgrøften jævnfør dog Dog kan hele, eller dele af, den nuvæ-rende feltforhindringsbane placeres udenfor byggefeltet. 6.2 Byggeri må højst være 12 meter højt og må højst bestå af 2½ etage. 6.3 Den maksimale bebyggelsesprocent er Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Til bygninger må anvendes farver dannet af de såkaldte jordfarver samt sort og hvid eller blandinger herimellem. Til døre, vinduer og lignende mindre dominerende facadeelementer er andre farver tilladt. 5

8

9 i "d" Søndertoften -126 N 9 Fredskov 7.50m 8 Fredskov 2k y 1i l 2z 2n 2m 1d ea rz "l" d 2sa Iselingen, Vordingborg Jorder 2cy d cz 2se "m" ac 7b Brovejen a an f ak 7ah 9m 9o 9p 9n u 9l 2ae di 2.00m 0ec 104a ketorvet 2.50m 2bm 2bn 2bo 106 7d Voldgade 7ao Knud Hjortøsvej 43a 44d 7e 7h 7g Iselingen, Vordingborg Jorder -364 "s" z 10dp 7a 7x 7s 7ø 7ai 7ad "x" 33ae 10 7ab 33ah 7o aa 2dt ab 33 ac ad 33 7m 7l 7k 7i 2dæ 7æ 33a aa 7v 2if 33ø 33æ 33z 33y 33x 33v 33u 33t 33af 7n 2aø 7t 2ah 2ai "ab" 7c "y" 2ak 2cp 33ak 33s 33k 33l r 2bx 2cg 2cc 10z 33ai Bødkervænget 33e "y" af 33r 33n 2bd -807 "aa" 33q 2ch 2cl 10p 2ø 2ba 10q 33o 2ce "n" 2cn 2cd 2i 2et "ø" 2bc 2dq eu 10n 33m "z" 33h 2k 2q 2bv 2dp i 2as 2es 2u 2p 234 2by 2ev al 36b 2bp 33g 2bg 2at 2do 2cx 4d "al" 28a 4fn "o" 2h 2v 2cb 2bz 2fk 2ex 2er a 39d 2l 2be 2au 2bæ 2dn "x" 4ga 2ey 2eq av 2bf 2fl 63 4gb 4ez 4ex 2bt 2dm "y" fp 2bø 2aæ 2fm 2ez 2ep 37a 45 2ax 2bq dl "au" 37d ao ay 2fn 2eæ 4fy 2eo 4c 28b ka 4dk 2br 2dk c 58a 50 58b 49 2bs 2fo 2en 29a "ø" 2di 2eø 40a "z" 4fq 4bq 88 2em 4by 31 2el 32 33b 4dm 4ep 4et 2fp 2fa kd 53 37c 2dh 33c "u" "aø" 33a dv 2dg 2fb Bilag fm 4m 94c 2df 2fc "æ" a 4fz d 6k ft 2de 2fd 37a 6g -239 "v" 104b 4es 4a b 105a 182c 00 b 100d fæ 2dd 6f 4eo 2fe m 4ff 2dc 2ff c 183 "az" fl 4fe 100a c em 2ii 2fg 103a "as" 42 "ab" 40b 44a 45e "aæ" -224 "af" 109b 40a 45a 41a 43b "aq" 47a f 57l 4fr 4eæ 4en 2id 2fh fc 4do 45d 53a 4fø 4ev "u" 4ct 2db 2fi 4fg 4eu 46 "ad" 54b a 50 45c 57h 4cr 2fq 2fs 4er 2 fr em 10el ei 10dq der en do Vognmandsmarken Valdemarsgade Carit Etlarsvej Bryggervangen 5.30m Prins Jørgens Alle 33ap "ag" 52b 33c am a 10.00m u Chr. Richardtsvej ac 4as 4aæ Falunvej 4x 4y 4ab -028 Fuglebakken 4u 2bb r 2g d m 64e Haminavej 64c ap 2aq 2ar m Fug 2ao 5.00m an 2am 2cm 2cr 2ca 2cf 2al Solvang dh 7f 7ae 7ag 2ci 2ck 2ct 2cs Møllevej 4dg 4cæ cx "aa" Primulavej 4.00m 4.00m Solbakkevej 4bx 7af Kildemarksvej Københavnsvej al Bindeleddet "f" -020 Hammerichvej pv 2px 2py 2qe ox 2pb 2pd 2pg 2iæ 2kc 2pc 2pe 2ph 2ld 2lm 2pz 2pæ 2pø 2qf 2oy 2iø 2pf 2pi 2kd 2le 2ln 2qg 2oz 2ka 2lf 2qa 2qb 2pl 2pk 2ke 2kb 2lg 2lq 2qh 2kf 2oæ 2qc 2pm 2pp 2kg 2qd 2lh 2qi 2oø 2lk 2lr qk 2pn 2pq 2ps 2sk 2 2li 2ou 2si 2lu 2mq 2pt 2kh 2pa 2po 2pr 2kk 2ll 2pu 2gæ 2ki 2kl 2lx 2gø 2ha 2hb 2hc 2hd 2he 2hf 2hg 2km 2hh 2hi 2hk 2hl 2hm 2hn 2ho 2kr 2 2kn 2ee 2ks 2ed 2hp 2hq 2hr 2hs 2ht 2kæ 2hu 2hv 2hx 2hy 2hz 2hæ 2hø 2ia 2ib 2ko 2kt 2kø 2ec 2gl 2gm 2gn 2go 2ic 2gp 2kp 2ku 2la 2ek 2ei 2eh 2eg 2ef Peter Lindsvej a Vordingborg Kommune Lokalplan nr. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Matrikelkort Januar 2006/Teknisk Forvaltning/DMJ Ågårdsvej 6.00m 4.00m sh -437

10 N # # Signaturforklaring: Lokalplanområde Kloaktrykledning Præstegårdsgrøften Lavspændingskabel markering af 3-område # Meters Vordingborg Kommune Lokalplan nr. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Bilag 2 Eksisterende forhold Mål 1:3500 Januar 2006/Teknisk Forvaltning/DMJ

11 N Signaturforklaring: Lokalplanområde Byggefelt Cirka placering af mulig ny vejadgang til området Meters Vordingborg Kommune Lokalplan nr. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Bilag 3 Byggefelt/vejadgang Mål 1:3500 Januar 2006/Teknisk Forvaltning/DMJ

12

13

14 Lokalplan nr. O-8.2 Vedtagede Lokalplaner

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere