Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/37 Orientering /38 Årsrapport 2006 for I/S Mokana /39 Årsberetning og grønt regnskab 2006 for I/S Reno-Nord /40 Regnskab /41 Anlægsbevilling til vandforsyning på Hvidbakvej, Serritslev /42 Bekendtgørelse om energibesparelser /43 Selskabsdannelse på forsyningsområdet Lukkede sager: 08/44 Ansøgning om fritagelse for efterbetaling af vand og spildevand 09/45 Oplæg til kriterier vedrørende EU-udbud 10/46 Oplæg til risikopolitik 11/47 Indledende planovervejelser 12/48 Orientering

3 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 55 Åbne sager: 01/37 Orientering J.nr.: T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG FU 1. Punkt 8/44 Bekendtgørelse om energibesparelser og punkt 9/45 Selskabsdannelse på forsyningsområdet flyttes fra lukket dagsorden til åben dagsorden. 2. Åbent brev vedrørende midlertidig genbrugsplads i Dronninglund. 3. Henvendelse fra Socialdemokraterne i Dronninglund vedr. midlertidig genbrugsplads i Dronninglund. 4. Henvendelse vedr. kunstværket Graderværket på Kraftvarmeværket. 5. Orientering fra bestyrelsesmøde i AVV den /38 Årsrapport 2006 for I/S Mokana J.nr.: K T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\ \Årsrapport for Mokana.doc ÅBEN SAG Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget tager årsrapport 2006 for I/S Mokana til efterretning. Sagsfremstilling: I/S Mokana har fremsendt sin årsberetning for Det fremgår af beretningen, at året 2006 både økonomisk og driftsmæssigt har været meget tilfredsstillende. Indtjeningsbidraget er ca. 85 % over det budgetterede, mens affaldstilførslerne var ca. 13 % mindre end forventet, men ca. 25 % over tilførslerne i En væsentlig årsag til den store stigning af affaldstilførsler i 2006 i forhold til 2005 er, at I/S Mokana tilføres en stor mængde farligt affald fra ikke interessentkommuner til bl.a. behandling på I/S Reno-Nord. I/S Reno-Nord har med et nyt forbrændingsanlæg fået godkendelse til behandling af væsentlige mængder farligt affald fra I/S Mokana. De stigende affaldsmængder skyldes ligeledes den positive udvikling i dansk økonomi og produktion, og at I/S Mokana tilbyder kunderne god service og konkurrencedygtige priser. Årsagen til, at der blev tilført den mindre mængde affald i 2006 end forventet, var at tilførslerne af affald fra

4 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 56 ikke-interessentkommuner ikke levede op til forventningerne i de første måneder af I/S Mokana havde i interessentkommuner, men kommunalreformen ændrede væsentligt på dette antal fra 1. januar 2007, hvor interessentkommunerne i selskabet er følgende: Brønderslev Kommune Mariagerfjord Kommune Jammerbugt Kommune Rebild Kommune Aalborg Kommune Vesthimmerlands Kommune Randers Kommune Skive Kommune. Det geografiske område og antallet af indbyggere er i 2007 uændret i forhold til før kommunalreformen. I 2006 har Brønderslev Kommune (Dronninglund området) og Randers Kommune (Purhus og Nørhald området) besluttet at udtræde af I/S Mokana pr. 31. december Antal indbyggere i de områder, som udtræder af selskabet, er ca , således at der i I/S Mokanas interessentkommuner pr. 1. januar 2008 er ca indbyggere. Med baggrund i bl.a. kommunalreformen var der behov for en ændring af selskabets vedtægter. De ændrede vedtægter blev godkendt på repræsentantskabsmødet i marts 2006, og er desuden godkendt af interessentkommunerne. De ændrede vedtægter er fremsendt til behandling hos Statsforvaltningen i Nordjylland, som er selskabets tilsynsmyndighed. Ud over en tilretning af interessentkommunernes antal og navne er en væsentlig vedtægtsændring, at repræsentantskabet nedlægges og selskabets øverste ledelse er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer fra Aalborg Kommune og 1 medlem fra hver af de øvrige interessentkommuner, således at der i 2007 er 10 personer i bestyrelsen. Forholdene vedrørende det farlige affald vil også i de kommende år være under væsentlig udvikling, bl.a. med baggrund i regeringens udspil om affaldssektorens fremtid, som er sendt til høring og forventes vedtaget i løbet af I/S Mokana vil være klar til at leve op til de ændringer/ udfordringer, som regeringen pålægger affaldssektoren. Bilag: Årsrapport Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. april 2007 Godkendt som foreslået.

5 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 57 03/39 Årsberetning og grønt regnskab 2006 for I/S Reno-Nord J.nr.: K T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\ \Årsberetning Reno- Nord.doc ÅBEN SAG FU Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget tager årsberetning og grønt regnskab 2006 for I/S Reno-Nord til efterretning. Sagsfremstilling: Reno-Nord har fremsendt årsberetning og grønt regnskab for Af årsrapporten fremgår, at 2006 både økonomisk og driftsmæssigt har været tilfredsstillende. Indtjeningsbidraget er for energianlægget ca. 9 % og for lossepladsen ca. 2 % over det budgetterede. Den større indtjening på energianlægget skyldes hovedsagelig, at tilførsler af affald har været væsentlig større end forventet. De større tilførsler af affald betyder større produktion af el, varme og slagger. Tilførslerne af affald fra interessentkommunerne er i 2006 steget med ca. 5 % i forhold til Stigningen på affaldstilførslerne var i 2005 ca. 8 % og stigningen er således fortsat i Det vurderes, at stigningen i affaldsmængden fortsat skyldes den økonomiske vækst i samfundet. Der er i 2006 brændt ca tons affald i Reno-Nords ovn mod en budgetteret mængde på tons. Det negative driftsresultat for 2006 skyldes den store afskrivning på ovnlinie 4, men da afdraget på selskabets låneoptagelse er væsentlig mindre end afskrivningerne, er der reelt et rimeligt likvid overskud på driften i Udviklingen af selskabets forhold vedrørende økonomi og tilførsler af affald over de sidste 5 år fremgår af årsrapporten og supplerende beretning. Det forventes, at den økonomiske udvikling vil fortsætte de kommende år. Bilag: Årsberetning og grønt regnskab Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. april 2007 Godkendt som foreslået.

6 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 58 04/40 Regnskab 2006 J.nr.: S T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\ \Regnskab 2006.doc ÅBEN SAG FU Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning forelægger til efterretning regnskab for 2006 for driftsområderne inden for Forsyningsudvalgets regi. Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 har Fagenheden for Teknik og Forsyning gennemgået driftsregnskabet for udvalgets kompetenceområde og udarbejdet bemærkninger hertil. Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. april 2007 Til efterretning. 05/41 Anlægsbevilling til vandforsyning på Hvidbakvej, Serritslev J.nr.: S T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\ \Anlægsbevilling til vandforsyning på Hvidbakvej, Serritslev.doc ÅBEN SAG FU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af en vandforsyningsledning på Hvidbakvej, Serritslev. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten på budget 2007, sted nr Udbygning i forsyningsområdet. Til orientering vil tilslutningsbidrag i henhold til gældende takstblad indgå på driftsbudgettet jf. bestemmelserne herom. Sagsfremstilling: Som følge af manglende vandforsyning fra egen boring, et problem der bliver stadig større og større for lodsejeren, har ejeren af ejendommen Hvidbakvej 110 anmodet om at blive tilsluttet Brønderslev Vandforsyning.

7 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 59 Flere ejendomme i området er i dag tilsluttet Brønderslev Vandforsyning, men der er stadig 3 ejendomme med egen vandboring. Det er derfor hensigtsmæssigt allerede i dette projekt at etablere vandforsyningen således, at disse ejendomme på sigt har mulighed for at blive tilsluttet. Herudover vil en del af ledningsanlægget endvidere indgå i en fremtidig forsyningsstruktur for dette lokalområde. Der skal derfor etableres ca. 380 lbm ledning langs Vester Hjelmstedvej, og henholdsvis 410 lbm og 110 lbm ledninger over markarealer. Anlægsarbejdet vil blive udført i eget regi og forventes opstartet hurtigst muligt efter godkendelsen i Byrådet. Der forventes at blive indgået et frivilligt forlig med ejeren, hvis marker ledningsanlægget skal krydse henover. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. april 2007 Godkendt som foreslået. 06/42 Bekendtgørelse om energibesparelser J.nr.: A T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\ \Bekendtgørelse om energibesparelser.doc ÅBEN SAG FU Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget godkender, at der organiseres og påbegyndes en indsats for at udføre energirådgivning med henblik på at opnå energibesparelser til indberetning fra forsyningen til Energistyrelsen, jf. ny bekendtgørelse af 9. november 2006 om energibesparelser i net- og distributionsselskaber, at der med udgangspunkt i vedlagte notat omkring energirådgivning fastlægges en strategi og et videre forløb i forhold til organisering og iværksættelse i henhold til notatets anbefalinger. Sagsfremstilling:

8 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 60 Med vedtagelsen af lov for kollektiv varmeforsyning og lov om fremme af besparelser i energiforbruget i juni 2000 er fjernvarmeselskaberne pålagt at skulle yde gratis energirådgivning til dem, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen samt alle, der har mulighed for at blive omstillet til fjernvarme. Lovgivningen er senere præciseret i bekendtgørelse Energibesparelser i net og distributionsselskaber af 9. november 2006 (nr. 1105). Alle fjernvarmeværker skal medvirke til at fremme energibesparelser hos forbrugerne, i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn, for at medvirke til at opfylde Danmarks internationale miljøforpligtelser. Energirådgivningen skal ske til den enkelte forbruger (boliger, mindre erhverv, offentlige bygninger, boligforeninger mv.). Energirådgivningen vil medvirke til at gøre fjernvarmen endnu mere miljøvenlig og til generelt at fremme udviklingen af bæredygtig energiforsyning til fordel for vort fælles miljø. De primære mål for forsyningens energirådgivning vil være at fremme den samlede driftsøkonomi på fjernvarmeforsyningen som helhed samt at yde energirådgivning til fremme af besparelser på energiforbruget hos forbrugerne som et supplement til eksisterende tilbud og lovbefalede ordninger om energimærkning af mindre og større ejendomme mv. Kunder kan være boliger, huse, lejligheder, boligforeninger, offentlige bygninger, handel, service, industri mv. Bekendtgørelsen betyder, at forsyningen får nye arbejdsområder i form af at finde besparelser ude ved forbrugerne, og der er tale om en stor ny opgave for forsyningen. Til trods for at besparelserne gælder ude ved forbrugerne, vil de aktiviteter, der foregår i egen produktion samt distribution, der vil give besparelser, og samtidig større besparelser stadig blive realiseret. Disse gennemføres og registreres, så det kan dokumenteres, at forsyningen også selv realiserer energibesparelser. Bekendtgørelsen stiller krav til, at fjernevarmeselskaber skal indhente en besparelse gennem energirådgivning og realisering af energibesparelser under: Metodefrihed Ved indberetning og dokumentation (Energistyrelsen) Krav til samarbejdsaftaler (tilskrivningsret) Krav til samarbejdsaftaler om rådgivning Krav til selskab (ved aktiv energirådgivning) Yde kunderådgivning, oplysning om muligheder for energibesparelse ved fx udsendelse af materiale, kampagner, undervisning mv. Informative regninger, offentliggøre kortlægningen fx via hjemmeside Endvidere beskrives i bekendtgørelsen spørgsmålet om straf for ikke at gennemføre

9 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 61 energispareaktiviteter, overtræder bestemmelserne omkring informative regninger samt overtræder bestemmelserne om specifikationer i regnskaber og budgetter om prissætning af ydelser. Der er ikke fastlagt noget omkring straffen for ikke at efterleve bekendtgørelsens krav. I brev af den 26. marts 2007 stiller Energistyrelsen kravet til Brønderslev Forsyning på at opnå en besparelse på 3887 GJ i årlig besparelse i perioden Således skal forsyningen iværksætte en indsats for at opnå denne besparelse samt at kortlægge information og specifikationer i forbindelse med regnskab og regninger. Bilag: Notat om energirådgivning af 23. marts 2007 Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. april 2007 Overvejelser og muligheder jfr. notat af gennemgået og drøftet. Forvaltningen arbejder videre ud fra de af udvalget fremførte synspunkter. Genoptages i næste udvalgsmøde. 07/43 Selskabsdannelse på forsyningsområdet J.nr.: P T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\ \Selskabsdannelse på forsyningsområdet.doc ÅBEN SAG FU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at der snarest igangsættes en proces vedrørende ansættelse af en forsyningschef for området, således at vedkommende kan være med til at forme den nye organisation, at der tages stilling til, hvorledes bestyrelsen skal sammensættes, herunder spørgsmålet om eventuel forbrugerrepræsentation, at der i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG og et advokatfirma arbejdes videre med de praktiske opgaver vedrørende en selskabsdannelse af forsyningsområderne vand, varme og kloak i samme koncern. Sagsfremstilling: Byrådet behandlede den 9. januar 2007 sagen vedrørende eventuel selskabsdannelse på forsyningsområderne.

10 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 62 Baggrunden herfor var forlydender om, at Regeringen omkring årsskiftet ville fremsætte lovforslag om, at de kommunale forsyningsselskaber skal udskilles i selvstændige selskaber (A/S er) inden 1. januar Det forlød endvidere, at lovforslaget med virkning fra fremsættelsen ville indeholde regler om modregning i de kommunale bloktilskud på 40 % af de værdier, kommunen måtte modtage ved selskabsdannelsen. Revisionsfirmaet KPMG orienterede på møde den 23. november 2006 Underudvalget for Forsyning om, hvilke muligheder det forventede lovforslag ville give kommunen. Efter de gældende regler kunne kommunen sælge vand- og spildevandsforsyningen til et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, uden at der skete modregning i bloktilskuddet. Det er f.eks. sket i Hjørring Kommune med virkning fra 1. januar Byrådet besluttede på mødet den 9. januar 2007, at der stiftes kommunale aktieselskaber for vand-, varme- og spildevandsforsyningen. Det blev samtidig besluttet ikke at udstede gældsbrev på 100 mio. kr. for aktiverne i spildevandsforsyningen. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik som forudset den 1. februar en politisk aftale om en mere effektiv vandsektor. Samtidig med offentliggørelse af aftalen fremsatte miljøminister Connie Hedegaard forslag til lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Den politiske aftale om effektivisering af vandsektoren indeholder følgende elementer: 1) Benchmarking 2) Miljø- og energiledelse 3) Teknologiudvikling 4) Adskillelse af myndighed og drift 5) Lovgivningens og sektorens formål 6) Gennemsigtighed 7) Årsregnskabsloven 8) Salg af kommunale aktiver 9) Prisloftregulering 10) Forsyningssekretariat og kontaktudvalg Et af de væsentligste punkter i aftalen er kravet om adskillelse af driftsopgaver og myndighedsopgaver i vandsektoren. Den kommunale forvaltning skal fortsat varetage myndighedsudøvelsen. Driftsopgaverne skal sammen med anlægsaktiverne udskilles til selvstændige juridiske enheder. Udskillelsen skal ske til privatretlige selskaber, såsom A/S, ApS eller A.m.b.a. Udskillelsen kan ske i fælles eller separate selskaber. Selskabsopgørelsen af de kommunale forsyninger skal være gennemført senest den 1. januar Adskillelse af driftsopgaver og myndighedsopgaver skal sikre uafhængighed mellem de to funktioner, som hidtil begge har været varetaget af kommunerne. Endvidere skal adskillelsen sikre, at der ikke overføres midler fra det skattefinansierede område til det

11 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side 63 takstfinansierede område eller omvendt. Forsyningsvirksomhederne inden for vandsektoren underlægges de almindelige regler om selskabsbeskatning, ligesom årsregnskabsloven vil gælde for forsyningerne, når de er udskilt til selvstændige selskaber. Det har tidligere stået kommunerne frit at sælge kommunale vandforsyninger og anvende hele provenuet til andet end forsyningsformål. Gennemførelse af den politiske aftale indfører regler om modregning i kommunernes bloktilskud ved opnåelse af provenu fra salg af virksomheder for vandforsyning eller spildevandsforsyning. Reglerne indebærer, at kommunen modregnes i bloktilskuddet med 40 % eller 60 % af provenuet afhængig af, om kommunen deponerer et beløb svarende til provenuet. Reglerne om modregning har virkning fra fremsættelsen af lovforslaget den 1. februar Vandsektoren er i dag underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter til driften af forsyningsvirksomhederne i vandsektoren over tid skal balancere. Aftalen indebærer indførelse af en prisloftsmodel for vandforsyninger, der indvinder mere end m 3, og alle spildevandsforsyninger. Prisloftsmodellen giver forsyningerne mulighed for at optjene overskud, men at overskuddet skal forblive i forsyningen. Prisloftet vil formentlig blive fastsat individuelt ud fra de historiske priser for den enkelte forsyning, omkostningsudviklingen samt konkrete og generelle effektiviseringskrav. Ved udskillelse i et aktieselskab vil kommunen som eneejer bevare kontrollen med forsyningen. Kommunen kan fortsat behandle væsentlige spørgsmål vedrørende selskabet i kommunens sædvanlige organisation med henblik på tilkendegivelser eller beslutninger på generalforsamlingen, ligesom kommunen som eneaktionær vil kunne udpege bestyrelsen. Ansvaret for den daglige drift lægges entydigt hos bestyrelse og direktion i selskabet. Dermed opnås der fortsat politisk kontrol med forsyningsvirksomhedens udvikling samtidig med, at driften baseres på økonomiske-, tekniske- og forsyningssikkerhedsmæssige hensyn. En udskillelse af forsyningsvirksomheden i selvstændige selskaber kan øge mulighederne for en mere effektiv struktur. Effektivitetsforbedringer kan gennemføres blandt andet ved sammenlægninger af forsyningsområderne vand, varme og kloak i samme koncern. Sammenlægningen vil kunne føre til en effektivisering af især de administrative og tekniske funktioner. I forbindelse med den praktiske gennemførelse af selskabsdannelsen på forsyningsområdet er der nedsat en projektgruppe bestående af de 3 nuværende forsyningsledere (vand, varme og kloak), afdelingsleder Anni Schjønning og teknisk direktør Thomas M. Jepsen. I det videre arbejde anbefales, at gruppen indhenter rådgivningsbistand fra revisionsfirmaet KPMG og et advokatfirma. Selskabsdannelse på forsyningsområdet indebærer bl.a., at der skal tages stilling til: 1. Struktur for og organisering af forsyningsvirksomhederne.

12 Forsyningsudvalget, 25. april 2007 Side Opgavefordelingen mellem kommunen og forsyningsselskaberne (adskillelse af myndighed og drift). 3. Økonomiske overvejelser - bl.a. værdiansættelse og udarbejdelse af budgetter. 4. Selskabsmæssige overvejelser - stiftelse, udformning af vedtægter, udpegning af bestyrelse m.v. 5. Identifikation af aktiviteter, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som skal overdrages til selskaberne. 6. Medarbejdere - overdragelse af eksisterende medarbejdere til forsyningsselskaberne. 7. Aftaler med tredjemand - indhente samtykke til overdragelse samt evt. vilkårsforhandlinger i forbindelse hermed. 8. Rettigheder over fast ejendom. 9. Kunder - håndtering af kundekontakt, afregning m.v. 10. Eksisterende og nye drifts- og administrationsaftaler mellem forsyningen og kommunen, kommunale selskaber og/eller tredjemand om varetagelse af opgaver inden for forsyningens ansvarsområder. Bilag: Revisionsfirmaet KPMG s notat Køreplan for etablering af Brønderslev Forsyning A/S Beslutning i Forsyningsudvalget den 25. april 2007 Udvalget anbefaler, at Byrådet godkender at der snarest igangsættes en proces vedrørende ansættelse af en forsyningschef for området, således at vedkommende kan være med til at forme den nye organisation, at bestyrelsen sammensættes med: Forsyningsudvalget, forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, at der i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG og et advokatfirma arbejdes videre med de praktiske opgaver vedrørende en selskabsdannelse af forsyningsområderne vand, varme og kloak i samme koncern, at udgifterne til såvel forsyningschef som projektarbejdet forudsættes afholdt inden for varme-, vand- og kloakforsyningernes driftsbudgetter.

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN AROS Energi Indhold 3 Indhold 4 Forord 5 Idegrundlag 5 Historie 6 Forretningsomfang 8 Udviklingsperspektiver 9 Økonomi 10 Ejerstruktur 11 Organisation 13 Fremadrettet strategi

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere