Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20"

Transkript

1 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND LOVGRUNDLAG 2 3. FORHOLD TIL ANDRE PLANER KOMMUNEPLANEN KLIMAPLAN VANDPLANER KOMMUNAL VANDHANDLEPLAN STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING BESKYTTELSESZONE INDSATSPLANER SPILDEVANDSPLAN RÅSTOFPLAN 7 4. MÅLSÆTNINGER OG FOKUSOMRÅDER OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOKUSOMRÅDER 9

3 5. GRUNDVANDSRESSOURCEN GRUNDVANDSFOREKOMSTER GRUNDVANDETS MÆNGDE GRUNDVANDETS KVALITET NYE KILDEPLADSER INDVINDINGSTILLADELSER FORSYNINGSSTRUKTUR EKSISTERENDE FORSYNINGSSTRUKTUR FREMTIDIGE FORSYNINGSSTRUKTUR ZONEINDDELINGEN FORSYNINGSSIKKERHED ALMENE VANDVÆRKER IKKE ALMENE VANDVÆRKER ENKELTINDVINDERE FORSYNINGSSIKKERHED OG BEREDSKAB FREMTIDIGT VANDFORBRUG PROGNOSEGRUNDLAG FREMTIDIGT VANDFORBRUG IMPORT OG EKSPORT AF DRIKKEVAND EKSPORT AF DRIKKEVAND IMPORT AF DRIKKEVAND 34

4 10. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG OG RETNINGSLINJER FORNYELSE AF INDVINDINGSTILLADELSER ERSTATNINGSBORINGER ENKELTINDVINDINGSANLÆG SOM SUPPLEMENT TIL VANDVÆRKSVAND SLØJFNING AF BRØNDE OG BORINGER VANDKVALITET OG TILSYN DISPENSATION I FORHOLD TIL VANDKVALITET REGNVAND SOM SUPPLEMENT TIL VANDVÆRKSVAND TAKSTER FÆLLESREGULATIV TIDS- OG AKTIVITETSPLAN MILJØVURDERING 49 REFERENCELISTE 50 BILAG 52

5 1. Indledning 1.1 Formål Syddjurs Kommune har udarbejdet denne vandforsyningsplan, som er gældende i planperioden , for at vandværkerne og kommunen har et fælles redskab at administrere og agere efter. Vandforsyningsplanen indeholder en beskrivelse af den nuværende vandforsyningsstruktur, samt målsætning og planlægning for den fremtidige vandforsyning i kommunen. Ifølge 14 i vandforsyningsloven er det kommunalbestyrelsen, der udarbejder planer for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke områder de enkelte vandværker skal forsyne. I Syddjurs Kommune sker denne planlægning i samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter fra Vandrådet og fra vandværkerne, således at vandværkerne har mulighed for at få indflydelse på og komme med gode ideer til den fremtidige planlægning. behandling, distribution og udvidelse af forsyningsnettet. Det overordnede mål med vandforsyningsplanen er at sikre borgerne og virksomhederne vand: af høj kvalitet i tilstrækkelige mængder med høj grad af forsyningssikkerhed, og med begrænset vandbehandling Vandforsyningsplanen har endvidere været forelagt Sundhedsstyrelsen, Århus, Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner til kommentering. Vandforsyningsplanen forventes revideret i år 2016 efter, at den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, og kommunen har færdiggjort den efterfølgende indsatsplanlægning. Vandforsyningsplanen skal ligeledes danne grundlag for vandværkernes egen detailplanlægning omkring indvinding, vand- [1]

6 2. Grundlag for planen 2.1 Miljøministeriets handlingsplan til sikring af drikkevand Miljøministeriet har i december 2010 udsendt en handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten i Danmark. Syddjurs Kommune skal i vandforsyningsplanen sikre, at der tages hensyn til de overordnede mål, der er på området. Miljøministeriets handlingsplan har det budskab, at drikkevand i Danmark skal baseres på grundvand af høj kvalitet og med en begrænset vandbehandling inden drikkevandet sendes ud til forbrugerne. For at sikre dette har Miljøministeriet opstillet 7 indsatser til sikring af drikkevandskvaliteten: Grundvandsbeskyttelse skal forebygge drikkevandsproblemer Gennemtænkt vandplanlægning Mere sikker drikkevandsforsyning Systematisk kommunalt tilsyn Mere borgerinddragelse på vandområdet Udvikling af vandteknologier Offensiv fremtidig regulering Gennem mål og fokusområder i denne vandforsyningsplan skal Syddjurs Kommune derfor sikre, at de statslige indsatser realiseres. Målsætninger og fokusområder er nærmere beskrevet i planens kapitel Lovgrundlag Lovgrundlaget for udarbejdelse af en vandforsyningsplan er 14 i vandforsyningsloven, ref./1/ og bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, ref./2/. Kommunen skal efter forhandling med de almene vandværker, Sundhedsstyrelsen og evt. andre myndigheder udarbejde et forslag til en vandforsyningsplan. Endvidere er der i vandforsyningsplanen henvisninger til en række andre love og bekendtgørelser, hvor de vigtigste er nævnt herunder: Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning Cirkulære nr. 64: Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning Miljøministeriets vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Miljømålsloven: Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder Tilsynsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg [2]

7 Vejledning om håndtering af overskridelse af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vandplanerne for Århus Bugt, Randers Fjord og Djursland I referencelisten bagerst i vandforsyningsplanen fremgår en mere detaljeret henvisning til de love og bekendtgørelser, der er anvendt ved udarbejdelse af vandforsyningsplanen. [3]

8 3. Forhold til andre planer 3.1 Kommuneplanen Kommuneplanen er den overordnede plan i Syddjurs Kommune for, hvordan kommunen skal udvikle sig inden for alle områder, som kommunen er myndighed for. Under denne plan findes der en række sektorplaner, hvoraf vandforsyningsplanen er en af dem. Byrådet ønsker, at den decentrale vandforsyningsstruktur skal bevares. Drikkevandet skal endvidere baseres på grundvand af en god kvalitet, og som kun har gennemgået en simpel vandbehandling, som f.eks. iltning og filtrering. Derudover ønsker Byrådet, at grundvandsressourcen beskyttes mod forurening, dvs. at vandværkerne skal gå aktivt ind i beskyttelse af deres kildepladser, således at forbrugerne også på langt sigt er sikret godt og rent drikkevand. 3.2 Klimaplan Syddjurs Kommune udarbejdede i 2011 en klimaplan for kommunen. I forhold til kommunens egne ejendomme er målet at opnå en årlig CO 2 -reduktion på 2 %. I forhold til andre virksomheder og organisationer skal der arbejdes med strategisk klimasamarbejde. Syddjurs Kommune vil i vandforsyningsplanen arbejde for at sikre et klimasamarbejde med de almene vandværker. Et af fokusområderne i vandforsyningsplanen er energibesparelser på vandværkerne, som har en række energikrævende tekniske installationer. Fokusområdet er nærmere beskrevet i kapitel 4.2. Figur 3.1 Oversigt over planer I kommuneplan 2009 er Syddjurs Kommunes overordnede målsætninger for vandforsyningsområdet: Byrådet ønsker, at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand. Byrådet vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Byrådet ønsker, at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet. [4]

9 3.3 Vandplaner De statslige vandplaner blev vedtaget den 22. december 2011, men er efterfølgende blevet ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet pga. fejl i høringsproceduren omkring planerne. De nye vandplaner forventes vedtaget i løbet af 2013 uden væsentlige ændringer på grundvandsområdet. I vandplanerne forventes der opstillet en række retningslinjer og målsætninger, som kommunerne skal følge. Syddjurs Kommune bliver underlagt 3 vandplaner: Hovedoplandene "Djursland", "Randers Fjord" og Århus Bugt". For de grundvandsområder, som ligger i Syddjurs Kommune, forventes der ikke opstillet målsætninger i første planperiode, men der er en række overordnede retningslinjer, som bliver gældende. Denne vandforsyningsplan tager derfor udgangspunkt i disse, som værende de overordnede retningslinjer på vandområdet. Vandplanerne foreskriver, at der ikke må ske en væsentlig påvirkning af vandløb, søer og vådområder i forbindelse med indvinding af grundvand. Ved meddelelse af nye vandindvindingstilladelser skal der derfor foretages en vurdering af en indvindings påvirkning af det nærliggende vandmiljø og de omkringliggende naturområder. I Syddjurs Kommune er der generelt ikke konflikter mellem grundvandsindvinding og den målsætning, der gælder for overfladevand og vådområder i vandplanerne. Vandplanerne indeholder endvidere retningslinjer for, hvordan grundvandsressourcen skal fordeles i de områder, hvor ressourcen ikke er tilstrækkelig. Den almene vandforsyning til drikkevand har en overordnet prioritet i forhold til vandmiljøet og naturen. Næst efter vandmiljøet og naturen prioriteres andre vandindvindingsformål, som ikke kræver vand af drikkevandskvalitet f.eks. markvanding. Endelig er der nogle forholdsvis restriktive retningslinjer mht. den arealanvendelse, der kan ske inden for områder, der er udpeget til særlige drikkevandsområder (OSD), indvindingsoplade til almene vandværker og til nitratfølsømme indvindingsområder (NFI). For OSD-områder og indvindingsoplande til de almene vandværker er det primært arealanvendelse i forhold til nyudlæg og udnyttelse af bolig- og erhvervsområder, der berøres. I forhold til NFI-områder er det især landbrugets udviklingsmuligheder, der reguleres. I bilag 1 findes alle retningslinjerne fra vandplanerne, der forventes at blive gældende for grundvandsområdet. Vandforsyningsplan Retningslinje 38 (uddrag) fra vandplanerne Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper. a. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. Retningslinje 42 fra vandplanerne Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet. [5]

10 3.4 Kommunal vandhandleplan Som en følge af de statslige vandplaner skal Syddjurs Kommunes udarbejde en vandhandleplan. Den forventes vedtaget umiddelbart efter, at de nye vandplaner bliver vedtaget. Konsekvensen af de statslige vandplaner og den kommunale vandhandleplan bliver, at udmøntningen af de konkrete tiltag skal sikres via sektorplanerne, som i denne vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen er kommunens administrative redskab til at planlægge og regulere de handlinger, der kræves for at kunne opnå vandplanernes målsætninger. Der forventes ikke konflikter i forhold til vandplanerne mht. indvinding af grundvand til drikkevandsformål. Der kan evt. ske mindre reguleringer i forhold til indvinding af grundvand til andre formål som f.eks. markvanding. 3.5 Statens grundvandskortlægning Naturstyrelsen skal som følge af Vandrammedirektivet fra EU og den danske miljømållov sikre, at der inden år 2015 er foretaget en landsdækkende grundvandskortlægning inden for de områder, der er udlagt med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I Syddjurs Kommune er en meget stor del af kommunen - ca. 40 % udpeget til OSD. Naturstyrelsen har i prioriteringen af den landsdækkende grundvandskortlægning valgt, at kortlægningen i Syddjurs Kommune først afsluttes i år 2014, hvilket betyder, at Syddjurs Kommune tidligst kan forvente at have den endelige kortlægning tilgængelig omkring årsskiftet til år Den statslige grundvandskortlægning er finansieret ud fra et drikkevandsbidrag jf. lov om afgift af ledningsført vand, også kaldet vandafgiften. Dette bidrag betales af alle forbrugere af vand i årene Herefter ophører bidraget automatisk, da der herefter ikke længere skal opkræves afgift til finansiering af grundvandskortlægning. 3.6 Beskyttelseszone Som et led i Miljøministeriets handlingsplan er der udlagt 25 meters beskyttelseszone omkring alle eksisterende og nye indvindingsboringer til almene vandværker. Inden for denne zone må der ikke dyrkes, gødes eller anvendes pesticider. En række landmænd er i den forbindelse berettigede til kompensation hos det enkelte vandværk, hvis der ikke tidligere er indgået en frivillig aftale om kompensation. Retningslinje 39 fra vandplanerne I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således: a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb, samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanens målsætninger c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. [6]

11 3.7 Indsatsplaner Syddjurs Kommune har endnu ikke opstartet arbejdet omkring indsatsplaner. Dette skyldes, at statens arbejde omkring kortlægning af grundvandsressourcerne ikke er afsluttet endnu. Når statens kortlægning er afsluttet i de enkelte OSD-områder ultimo 2015 vil Syddjurs Kommune tage initiativ til dannelse af de såkaldte Koordinationsfora, som skal danne grundlag for udarbejdelse af indsatsplanerne for de udpegede områder. 3.9 Råstofplan Region Midtjylland har udarbejdet en Råstofplan. I denne plan er der enkelte nye udpegninger af graveområder i Syddjurs Kommune. Nogle af råstofområderne ligger i OSD-områder. Det betyder, at der skal tages højde for dette i råstoftilladelserne, da en råstofindvinding under grundvandsspejlet er at sidestille med en grundvandsindvinding. Endvidere skal den efterfølgende reetablering sikre, at der ikke sker forurening af grundvandsressourcen. 3.8 Spildevandsplan Syddjurs Kommune har ikke en samlet spildevandsplan gældende for hele kommunen, men er fortsat underlagt de spildevandsplaner, der blev udarbejdet i de gamle kommuner før kommunesammenlægningen. Der er ikke særlige forhold i de gældende spildevandsplaner, som hindrer vandindvinding til drikkevandsformål, da der ikke specifikt er udpeget nedsivningsområder for spildevand. Det generelle afstandskrav på 300 meter fra spildevandsanlæg (nedsivning) til vandboringer skal som udgangspunkt overholdes. NFI: Nitratfølsom indvindingsopland OSD: Område med særlig drikkevandsinteresse OD: Område med drikkevandsinteresse Figur 3.2 Drikkevandsinteresser i Syddjurs Kommune. [7]

12 4. Målsætninger og fokusområder 4.1 Overordnede målsætninger Vandforsyningsplanen skal, som det er beskrevet i kommuneplanen, understøtte en decentral indvindings- og forsyningsstruktur. De overordnede målsætninger i kommunen er: Byrådet vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Det betyder at: Samarbejdet mellem kommunen og vandværkerne og vandværkerne imellem skal styrkes. Til at styrke dette samarbejde udpeges der nogle større hovedforsyningsområder, inden for hvilke de almene vandværker samarbejder og understøtter hinanden. Kommunens decentrale vandforsyningsstruktur skal bevares, således at forsyningssikkerheden bliver mere robust. Forureningsrisikoen minimeres, ved en decentral struktur, da forsyningen baseres på et netværk af boringer og kildepladser. Byrådet ønsker, at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand. Det betyder at: Syddjurs Kommune og de almene vandværker (via indsatsplaner) skal iværksætte tiltag, der sikrer, at grundvandsressourcen beskyttes bedst muligt, således at drikkevandet også i fremtiden kan baseres på rent grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Syddjurs Kommune vil ligeledes i den fysiske planlægning i størst mulig grad forsøge at sikre områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande/- kildepladser mod udlæg af nye forurenende virksomheder, deponering af forurenet jord og andre aktiviteter, som kan medføre risiko for forurening af grundvandet. Iltningstrapppe [8]

13 Endvidere vil Syddjurs Kommune ved al byudvikling og nyudlæg inden for OSD og indvindsoplande til almene vandværker via bestemmelser i kommune- og lokalplanerne sikre, at grundvandet beskyttes. Byrådet ønsker, at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet. Det betyder at: Syddjurs Kommune og de almene vandværker skal arbejde aktivt for, at alle ejendomme inden for forsyningsområderne tilbydes vandforsyning fra et alment vandværk. De almene vandværker skal gennem planlægning, renovering, vedligeholdelse og et godt beredskab sikre, at der opnås den bedst mulige drikkevandskvalitet, og at vandspildet minimeres. Et af virkemidlerne er kommunens godkendelse af vandværkets drifts- og anlægsbidrag i takstbladet. Godkendelsen har til hensigt at sikre, at vandværket er baseret på en sund økonomi, og at vandværket har hensat de fornødne midler til vedligeholdelse og udbygning af vandværket med det formål at sikre vandværkets fremtidige forsyningssikkerhed Fokusområder Syddjurs Kommune har valgt at sætte fokus på tre områder i vandforsyningsplanen. Det ene er energibesparelser. Det andet er beredskabet, som skal være med til at sikre, at der opstår færre forureningssager på vandværkerne, og at de sager, der forekommer, hurtigt kan bringes til ophør. Endelig sættes der fokus på hele organisationen og strukturen omkring de almene vandværker, da det er væsentligt, at der er en robust styring og sund økonomi i vandværkerne. Energibesparelser Energiforbruget betyder mere og mere for det enkelte vandværks driftsøkonomi. Der er gode muligheder for at spare på energien. Nye undersøgelser fra vandbranchen har således påvist et besparelsespotentiale på op til 25 % med en fornuftig afbetalingstid på investeringen, ref. /28/. Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger vil således kunne forbedre driftsøkonomien på de fleste vandforsyninger forude at CO 2 udledningen til atmosfæren reduceres. Syddjurs Kommune har en målsætning om at reducere energiforbruget for egne bygninger og institutioner på 2 % om året. Denne målsætning ønskes også at omfatte spildevands- og vandforsyningen i kommunen. Vandforsyningsplan Målsætning: De almene vandværker skal opnå en gennemsnitlig energibesparelse på 2 % pr år inden år [9]

14 Energibesparelsen skal gennemføres dels via målrettede kampagner i et samarbejde med kommunens Vandråd, og dels gennem kommunens tilsyn og godkendelse af nye anlæg. Beredskabsplan Målet i denne planperiode er, at Syddjurs Kommune og de almene vandværker får udarbejdet beredskabsplaner for, hvordan forureningssager i vandforsyningen skal håndteres. Dette skal sikre en hurtig indsats og en reduktion i antallet af de forureningssager, som kommunen har oplevet i de senere år på de almene vandværker. Borgerne skal opleve en tryg og sikker vandforsyning. Syddjurs Kommune har i medfør af Beredskabsloven udarbejdet en samlet plan for det kommunale beredskab. Kommunen skal revidere den samlede plan i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, men mindst en gang i hver valgperiode (dvs. hvert 4. år). Som et supplement til den overordnede beredskabsplan vil Syddjurs Kommune i planperioden udarbejde en særlig beredskabsplan for vandforsyning, som beskriver kommunens indsats i forbindelse med forureningssager på de almene vandværker. De almene vandværker skal ligeledes udarbejde beredskabsplaner så bestyrelsen af vandværket præcis ved, hvordan de skal agere, og hvilke tiltag der skal sættes i værk, ved en forurening på vandværket eller i ledningsnettet. De almene vandværkers beredskabsplaner er underlagt den procedure, der sættes i værk fra myndighederne (Syddjurs Kommune og Embedslægen). Derfor er det vigtigt at udarbejdelse af beredskabsplaner på vandværkerne sker i et samarbejde med myndighederne, således at indsatsen kan koordineres bedst mulig. Vandrådet har i den forbindelse en væsentlig rolle i at understøtte og opfordre vandværkerne til at få udarbejdet beredskabsplaner enten individuelt eller i et samarbejde. Udover beredskabsplanerne vil kommunen sætte fokus på tilsynet med de nedgravede rentvandsbeholdere på de almene vandværker, da en række af de forureninger, der har været i de senere år, skyldes utætheder i forbindelse med rentvandsbeholderne. Der vil blive stillet krav om, at de almene vandværker minimum hvert 5. år foretager inspektion af rentvandsbeholderne. Endvidere skal der arbejdes med hygiejnezoner på vandværkerne. Specielt de større vandværker med mange forbruger forventes at kunne etablere hygiejnezoner. Endelige skal de almene vandværker arbejde på at få etableret nødforsyningsmuligheder til nabovandværker og/eller på at øge antallet af indvindingsboringer, således at vandværket er mindre sårbart i en forureningssituation. Vandforsyningsplan Målsætning: Inden udgangen af 2016 skal alle almene vandværker have en beredskabsplan. [10]

15 Det gode vandværk Organisation og ledelse er en afgørende parameter i fremtidens vandværker for at opnå et mål om en stærk forsyningssikkerhed og en tilfredsstillende vandkvalitet hos forbrugerne. De almene vandværker drives i langt de fleste tilfælde af en frivillig og ulønnet bestyrelse, som lægger en stor indsat i at sikre vandværkets økonomi og drift. Da driften af et alment vandværk i dag er blevet langt mere krævende og kompliceret bl.a. pga. den komplekse lovgivning, er det kommunens mål, at vandværkerne i fremtiden skal opnå en langt højere grad af samarbejde, end det er tilfældet i dag. Samarbejde og organisation Syddjurs Kommune har ved denne vandforsyningsplan valgt at udpege 9 hovedforsyningsområder. Det er tanken, at der inden for hvert hovedforsyningsområde skal ske et samarbejde mellem de almene vandværker for på den måde at styrke forsyningssikkerheden. Samarbejdet kan ske omkring tekniske løsninger som f.eks. nødforbindelsesledninger mellem vandværkerne, udarbejdelse af beredskabsplaner, grundvandsbeskyttelse mv. Organisatorisk bør vandværkerne ligeledes hjælpe hinanden med at sikre, at de enkelte vandværker kan overholde sine forpligtigelser med hensyn til takstblade, vandanalyser, forbrugerinformation etc. Bæredygtighed Det skal være et mål for vandværkerne at kunne levere godt drikkevand til en fornuftig pris. Det må ikke kun være et mål alene at sikre forbrugerne billigt vand. Der skal sættes langt større fokus på at sikre det fremtidige vandværk ved løbende at foretage udskiftning og vedligeholdelse på selve anlægget men også på ledningsnettet. Vandværket skal være bæredygtigt både i økonomisk og miljømæssig forstand. Der skal arbejdes på at sikre gode kildepladser. Gamle bynære vandforsyningsboringer skal så vidt muligt erstattes af nye boringer på fremtidssikrede kildepladser. Endvidere skal det sikres, at de gamle tørbrønde, der hvor der er problemer med vandindtrængning bliver ført op over terræn. Kommunikation og digitale løsninger Et andet område, der skal styrkes i de fremtidige vandværker, er kommunikationen. Det er dels kommunikationen til vandværkets forbrugere, men også til myndighederne. Der skal endvidere arbejdes på at indføre digitale løsninger, hvor vandværkerne indberetter digitalt til kommunen og hvor information til forbrugerne sikres gennem gode webløsninger. Vandforsyningsplan Målsætning: At de almene vandværker samarbejder og støtter hinanden indenfor hovedforsyningsområderne. At de almene vandværker kommunikerer digitalt med kommunen og med forbrugerne. At vandværkernes organisation og fysiske tilstand er styrket. At vandværkernes drift er baseret på en sund og bæredygtig økonomi. At forsyningssikkerheden er robust. [11]

16 Syddjurs Kommune har en forpligtigelse om digital kommunikation til borger og virksomheder, herunder vandværkerne. De almene vandværker skal derfor via en vandværks tilknyttet adresse (som er personuafhængig) kunne modtage post fra Syddjurs Kommune. Endelig skal vandværkerne sikre en hurtig og digital indberetning - via laboratorierne - til kommunen ved overskridelse af tilsynsbekendtgørelsens kvalitetskrav. Vandværkerne skal derfor tilmelde kommunen til laboratoriernes -service, således at kommunen får hurtigt og direkte besked, når laboratorierne konstaterer overskridelser af drikkevandsparametre. Alt dette skal sikre, at forbrugerne opnår en god og sikker forsyning, og at eventuelle overskridelser af kvalitetskravene i tilsynsbekendtgørelsen minimeres, og tiden hvor forbrugerne belastes, nedsættes til et minimum. Økonomi og takster Det er væsentligt, at vandværket er baseret på en sund økonomi, hvor der er plads til at foretage renovering og vedligeholdelse af vandværket og til evt. at foretage nye investeringer til f.eks. energibesparende anlæg. De almene vandværker, som er forpligtiget til at udarbejde taksblade, skal derfor i deres budgetter og investeringsplaner sikre at de nye tiltag fremgår. Syddjurs Kommune skal jf. 53 i vandforsyningsloven godkende vandværkernes drifts- og anlægsbidrag. I den forbindelse stiller Syddjurs Kommune krav til, at der indsendes en række oplysninger sammen med takstbladet eksempelvis budget, investeringsplan, regnskab mv. Syddjurs Kommune ønsker, at vandværkerne arbejder med langsigtede investeringsplaner, for at både kommunen og forbrugerne har mulighed for at se, hvilke tiltag/aktiviteter, der forventes sat i værk. Nye tiltag skal afspejle sig i vandværkets takster. Ved at styrke samarbejdet, kommunikationen og økonomien i vandværkerne forventes driften og taksterne på sigt at blive mere ensartet. Det anbefales ligeledes, at vandværkerne afsætter økonomiske ressourcer til den fremtidige grundvandsbeskyttelse, som vil være en følge af indsatsplanlægningen. [12]

17 5. Grundvandsressourcen Drikkevandsforsyningen i Syddjurs Kommune er baseret på indvinding af grundvand. Grundvandet dannes ved nedsivning af regnvand gennem jordlagene til grundvandsmagasinerne. I den nordlige del af kommunen indvindes overvejende fra kalkstensmagasiner, mens grundvandsmagasinerne i den øvrige del af kommunen udgøres af sand og grus fra istiden. I det følgende redegøres der for grundvandsressourcens forekomst, mængde, kvalitet og beskyttelse. 5.1 Grundvandsforekomster Geologiske forhold Jordlagene i kommunen består overvejende af sandede og lerede materialer fra sidste istid med lagtykkelser fra få til mere end 100 meter. Den nordlige del af kommunen udgøres af et jævnt bakket morænelandskab, der blev dannet under sidste istid for ca år siden i den såkaldte Weichsel periode, hvor en gletscher fra nordøst nåede Midtjylland. Jordlagene her udgøres typisk af moræneler eller sand, hvorunder der findes smeltevandsaflejret sand og grus. Umiddelbart syd herfor gennemskæres landskabet af den lavtliggende Kolindsunddal, der ligger under havniveau. Kolindsund- lavningen blev dannet ved slutningen af sidste istid og udgøres af tidligere havbund. Jordlagene består af såvel smeltevandsaflejret sand som blødbunds- og tørveaflejringer. Den sydlige og vestlige del af kommunen domineres af moræneaflejringer, der blev aflejret i den sidste fase af Weichsel-istiden for ca år siden, og hvor flere gletschertunger fra sydøstlig retning dannede de markante morænebakker ved Mols Bjerge og Rønde ved den såkaldte Østjydske Israndslinje. Den centrale del af kommunen domineres landskabeligt af Tirstrup Hedeslette. Hedesletten er dannet af strømmende smeltevand ved den Østjydske Israndslinje, og jordlagene består overvejende af grove sand- og gruslag. Hedesletten strækker sig fra Glatved i øst over Tirstrup og Kolind til Auning i vest. I den østlige del af hedesletten er der knyttet store råstofinteresser til disse jordlag. I større dybde ligger aflejringer, som er ældre end istiderne. Disse lag består enten af plastisk ler, mergel eller kalk. Det plastiske ler og mergel findes i den sydlige og sydvestlige del af kommunen, og kalken findes især i den nordlige og nordvestlige del af kommunen. Figur 5.1 Geologisk dannelseshistorie i Syddjurs Kommune. ref. /19/ [13]

18 Grundvandsforekomster De vandførende jordlag har betegnelsen grundvandsmagasiner. I kommunen findes to former for magasiner der er særligt velegnet til drikkevandsindvinding; sand og grus fra istiden samt kalksten. Størsteparten af grundvandet indvindes fra det smeltevandsaflejrede sand og grus fra istiden, der findes overalt i kommunen i forskellige dybder og med varierende lerdække. I den nordlige og nordvestlige del af kommunen indvindes især fra kalken, som her ligger relativ højt i lagserien. Begge typer af grundvandsmagasiner er generelt sårbare overfor nedsivning af næringsstoffer (nitrat) og pesticider. Dette skyldes, at der generelt ikke findes sammenhængende lerlag af tilstrækkelig tykkelse, der kan beskytte grundvandet mod forurening. I Vandplanerne er de mange forskellige grundvandsmagasiner typologisk opdelt i en række såkaldte grundvandsforekomster. Grundvandsforekomsterne er i Danmark således opdelt i tre definerede niveauer: De terrænnære grundvandsforekomster har direkte kontakt til vandløbene og består af sand/grus fra terrænoverfalden og ned til ca. 25 meters dybde. De regionale grundvandsforekomster ligger under de terrænnære forekomster og består enten af sand/grus eller kalk med nogen hydraulisk kontakt til vandløbene. De dybe grundvandsforekomster består af dybtliggende sand/grus eller kalk, og har ingen kontakt til vandløb, Grundvandsforekomsternes beliggenhed, typologi og betegnelser fremgår af vandplanerne, ref. /16 18/. 5.2 Grundvandets mængde Grundvandets mængde er afhængig af de geologiske forhold og ikke mindst af nedbørsforholdene. På trods af at kommunen ligger i en forholdsvis nedbørsfattigt område er grundvandsdannelsen stor på grund af de sandede overfladelag. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse anslås forsigtigt at være 50 á 75 mm pr.år. I vandplanerne er der fastlagt en maksimal udnyttelse af grundvandet på 35% af grundvandsdannelsen, foruden at vandløbene ikke må påvirkes væsentligt. Den udnyttelige del af grundvandsressourcen indskrænkes endvidere af naturlige kvalitetsproblemer som for eksempel naturligt forekommende fluorid og klorid i de dybe grundvandsforekomster, og nitrat i de mere terrænnære grundvandsforekomster. Klimatiske variationer Grundvandsdannelsen forventes at stige gradvist over de kommende generationer i takt med at nedbørsmønstret ændres. Det forventes, at klimaændringerne betyder, at vi får ca. 10 % mere regn på årsbasis, idet vi får op til 40 % mere nedbør om vinteren, men % mindre nedbør om sommeren. Da fordampningen er større om sommeren end om vinteren, vil størstedelen af grundvandsdannelsen også som i dag ske om vinteren. Frem til år 2100 forventes det at havniveauet vil stige. Dette vil også medføre en forøget grundvandsstand, specielt i områder tæt på havet. Nøjagtige tal for stigningerne er endnu usikre afhængigt af beregningsmetoder og forudsætninger. [14]

19 Der kan desuden være risiko for saltpåvirkning i de områder, hvor der træffes marine aflejringer, f.eks. omkring Kolindsund. 5.3 Grundvandets kvalitet Grundvandets naturlige kvalitet varierer meget indenfor Syddjurs Kommune. I en del af grundvandet optræder en række forskellige naturlige og menneskeskabte kvalitetsproblemer. De naturlige problemer skyldes især saltvand og fluorid, mens de menneskeskabte hovedsageligt omfatter nitrat og pesticider. Dette afsnit omhandler nogle af de ofte forekommende stoffer, der kan give problemer i forhold til drikkevandet. Grundvandets naturlige sammensætning er i høj grad afhængig af typen af de jordlag, hvori det findes, og af de lag, hvorigennem infiltrationen er sket. Derfor er der meget store forskelle på sammensætningen af det grundvand, der pumpes op i de forskellige egne af kommunen. Grundvandets naturlige indhold af en række naturlige stoffer som jern, mangan og ammonium vil generelt overskride kvalitetskravene til drikkevand. Stofferne fjernes imidlertid ved den simple vandbehandling, der foregår på vandværkerne, hvor vandet iltes og filtreres. Andre stoffer kan imidlertid kun fjernes ved avanceret vandbehandling, der i visse tilfælde kan give anledning til bakterielle forureninger. Nitrat Grundvandets indhold af nitrat stammer fra overskydende gødning (gylle og kunstgødning), der udvaskes og omdannes af bakterier til nitrat, hvorefter det nedsiver til grundvandet. Jordlagene har en naturlig evne til at omdanne nitrat, men i visse jordlagstyper som f.eks. sand, grus og kalksten, kan denne evne reduceres eller ligefrem opbruges. Det naturlige indhold af nitrat i grundvand ligger typisk mellem 0 og 10 mg/l. Grænseværdien for nitratindholdet i drikkevand er på 50 mg/l, og grænseværdien overholdes for de fleste boringer (se fig. 5.2). Nitrat udgør det største kvalitetsmæssige problem for vandværkerne i Syddjurs Kommune. Problemet er navnlig udtalt i den nordøstlige del af kommunen, hvor grundvandet indvindes fra højtliggende kalkstensmagasiner uden beskyttende lerlag af betydning. Retningslinje 5.1 om nitrat Grundvand med forhøjet nitratindhold skal som hovedregel undgås anvendt til indvinding af drikkevand. Vandforsyningsplan Figur 5.2 Seneste nitratanalyse fra råvand [15]

20 Sulfat Forhøjet indhold af sulfat er som regel et tegn på, at det indvundne grundvand er påvirket af overfladenære processer, enten som følge af at der pumpes for hårdt på boringen (hvorved der trækkes terrænnært vand ned), eller fordi et nitratgennembrud i magasinet er nært foranstående. Grundvand med sulfatindhold højere end ca. 25 mg/l er således en indikation på at der indvindes forholdsvis ungt grundvand med risiko for påvirkning af miljøfremmede stoffer. Indtrængende saltvand kan dog også være årsag til sulfatpåvirkning. Sulfat virker korrosivt overfor især kobberrør og varmforzinkede jernrør, hvilket kan give forhøjet indhold af spormetaller hos forbrugerne. Retningslinje 5.2 om sulfat Grundvand med et forhøjet indhold af sulfat skal som hovedregel undgås anvendt til indvinding af drikkevand. på kysten skyldes ofte indtrængende saltvand. Grænseværdien for klorid i drikkevandet er 250 mg/l, hvilket er smagsbetinget, dvs. overskridelser har ingen sundhedsmæssig betydning. Denne overholdes i stort set alle vandprøver I kommunen er der registreret målte kloridværdier på typisk mg/l, hvilket er et naturligt niveau for ikke-saltvandspåvirket grundvand. Vandværkerne i den sydlige del af kommunen har et svagt forhøjet kloridindhold som følge af den kystnære placering. Retningslinje 5.3 om klorid Grundvand med et forhøjet indhold af klorid skal som hovedregel undgås anvendt til indvinding af drikkevand. Ved et konstateret forhøjet indhold af klorid skal det vurderes om indvindingen kan fortsætte eller tilpasses til et stabilt niveau. Ved et stærkt stigende indhold af sulfat skal det vurderes om indvindingen kan fortsætte eller tilpasses til et stabilt niveau. Klorid Normalt er indholdet af klorid lavt i grundvandet, hvorfor et højt indhold i terrænnære vandlag kan skyldes forurening. Forhøjet indhold af klorid i dybe magasiner eller tæt Figur 5.3 Seneste sulfatanalyse fra råvand [16]

FORSLAG. Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

FORSLAG. Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 FORSLAG Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Syddjurs Kommune Vandforsyningsplan

Syddjurs Kommune Vandforsyningsplan Syddjurs Kommune Vandforsyningsplan 2018-24 Februar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 FORMÅL 1 2. Grundlag for planen 2.1 LOVGRUNDLAG 2 3. Forhold til andre planer 3.1 KOMMUNEPLANEN 3 3.2 KLIMAPLAN

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 2. juni 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Løsningsmodeller 3. Forsyningsstruktur 4. Debat 5. Evt. 2. Løsningsmodeller - Oversigt De 3 modeller for Helgenæs Model 1 Model

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Snaptun vandværk. Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Snaptun vandværk. Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Er der vand nok til både markvanding og vandløb?

Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug ATV-møde 26. Januar 2011 Ophør med markvanding på 55.000 ha Det var udmeldingen i udkast til vandplaner (forhøringen)

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere