Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20"

Transkript

1 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND LOVGRUNDLAG 2 3. FORHOLD TIL ANDRE PLANER KOMMUNEPLANEN KLIMAPLAN VANDPLANER KOMMUNAL VANDHANDLEPLAN STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING BESKYTTELSESZONE INDSATSPLANER SPILDEVANDSPLAN RÅSTOFPLAN 7 4. MÅLSÆTNINGER OG FOKUSOMRÅDER OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOKUSOMRÅDER 9

3 5. GRUNDVANDSRESSOURCEN GRUNDVANDSFOREKOMSTER GRUNDVANDETS MÆNGDE GRUNDVANDETS KVALITET NYE KILDEPLADSER INDVINDINGSTILLADELSER FORSYNINGSSTRUKTUR EKSISTERENDE FORSYNINGSSTRUKTUR FREMTIDIGE FORSYNINGSSTRUKTUR ZONEINDDELINGEN FORSYNINGSSIKKERHED ALMENE VANDVÆRKER IKKE ALMENE VANDVÆRKER ENKELTINDVINDERE FORSYNINGSSIKKERHED OG BEREDSKAB FREMTIDIGT VANDFORBRUG PROGNOSEGRUNDLAG FREMTIDIGT VANDFORBRUG IMPORT OG EKSPORT AF DRIKKEVAND EKSPORT AF DRIKKEVAND IMPORT AF DRIKKEVAND 34

4 10. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG OG RETNINGSLINJER FORNYELSE AF INDVINDINGSTILLADELSER ERSTATNINGSBORINGER ENKELTINDVINDINGSANLÆG SOM SUPPLEMENT TIL VANDVÆRKSVAND SLØJFNING AF BRØNDE OG BORINGER VANDKVALITET OG TILSYN DISPENSATION I FORHOLD TIL VANDKVALITET REGNVAND SOM SUPPLEMENT TIL VANDVÆRKSVAND TAKSTER FÆLLESREGULATIV TIDS- OG AKTIVITETSPLAN MILJØVURDERING 49 REFERENCELISTE 50 BILAG 52

5 1. Indledning 1.1 Formål Syddjurs Kommune har udarbejdet denne vandforsyningsplan, som er gældende i planperioden , for at vandværkerne og kommunen har et fælles redskab at administrere og agere efter. Vandforsyningsplanen indeholder en beskrivelse af den nuværende vandforsyningsstruktur, samt målsætning og planlægning for den fremtidige vandforsyning i kommunen. Ifølge 14 i vandforsyningsloven er det kommunalbestyrelsen, der udarbejder planer for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke områder de enkelte vandværker skal forsyne. I Syddjurs Kommune sker denne planlægning i samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter fra Vandrådet og fra vandværkerne, således at vandværkerne har mulighed for at få indflydelse på og komme med gode ideer til den fremtidige planlægning. behandling, distribution og udvidelse af forsyningsnettet. Det overordnede mål med vandforsyningsplanen er at sikre borgerne og virksomhederne vand: af høj kvalitet i tilstrækkelige mængder med høj grad af forsyningssikkerhed, og med begrænset vandbehandling Vandforsyningsplanen har endvidere været forelagt Sundhedsstyrelsen, Århus, Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner til kommentering. Vandforsyningsplanen forventes revideret i år 2016 efter, at den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, og kommunen har færdiggjort den efterfølgende indsatsplanlægning. Vandforsyningsplanen skal ligeledes danne grundlag for vandværkernes egen detailplanlægning omkring indvinding, vand- [1]

6 2. Grundlag for planen 2.1 Miljøministeriets handlingsplan til sikring af drikkevand Miljøministeriet har i december 2010 udsendt en handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten i Danmark. Syddjurs Kommune skal i vandforsyningsplanen sikre, at der tages hensyn til de overordnede mål, der er på området. Miljøministeriets handlingsplan har det budskab, at drikkevand i Danmark skal baseres på grundvand af høj kvalitet og med en begrænset vandbehandling inden drikkevandet sendes ud til forbrugerne. For at sikre dette har Miljøministeriet opstillet 7 indsatser til sikring af drikkevandskvaliteten: Grundvandsbeskyttelse skal forebygge drikkevandsproblemer Gennemtænkt vandplanlægning Mere sikker drikkevandsforsyning Systematisk kommunalt tilsyn Mere borgerinddragelse på vandområdet Udvikling af vandteknologier Offensiv fremtidig regulering Gennem mål og fokusområder i denne vandforsyningsplan skal Syddjurs Kommune derfor sikre, at de statslige indsatser realiseres. Målsætninger og fokusområder er nærmere beskrevet i planens kapitel Lovgrundlag Lovgrundlaget for udarbejdelse af en vandforsyningsplan er 14 i vandforsyningsloven, ref./1/ og bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, ref./2/. Kommunen skal efter forhandling med de almene vandværker, Sundhedsstyrelsen og evt. andre myndigheder udarbejde et forslag til en vandforsyningsplan. Endvidere er der i vandforsyningsplanen henvisninger til en række andre love og bekendtgørelser, hvor de vigtigste er nævnt herunder: Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning Cirkulære nr. 64: Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning Miljøministeriets vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Miljømålsloven: Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder Tilsynsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg [2]

7 Vejledning om håndtering af overskridelse af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vandplanerne for Århus Bugt, Randers Fjord og Djursland I referencelisten bagerst i vandforsyningsplanen fremgår en mere detaljeret henvisning til de love og bekendtgørelser, der er anvendt ved udarbejdelse af vandforsyningsplanen. [3]

8 3. Forhold til andre planer 3.1 Kommuneplanen Kommuneplanen er den overordnede plan i Syddjurs Kommune for, hvordan kommunen skal udvikle sig inden for alle områder, som kommunen er myndighed for. Under denne plan findes der en række sektorplaner, hvoraf vandforsyningsplanen er en af dem. Byrådet ønsker, at den decentrale vandforsyningsstruktur skal bevares. Drikkevandet skal endvidere baseres på grundvand af en god kvalitet, og som kun har gennemgået en simpel vandbehandling, som f.eks. iltning og filtrering. Derudover ønsker Byrådet, at grundvandsressourcen beskyttes mod forurening, dvs. at vandværkerne skal gå aktivt ind i beskyttelse af deres kildepladser, således at forbrugerne også på langt sigt er sikret godt og rent drikkevand. 3.2 Klimaplan Syddjurs Kommune udarbejdede i 2011 en klimaplan for kommunen. I forhold til kommunens egne ejendomme er målet at opnå en årlig CO 2 -reduktion på 2 %. I forhold til andre virksomheder og organisationer skal der arbejdes med strategisk klimasamarbejde. Syddjurs Kommune vil i vandforsyningsplanen arbejde for at sikre et klimasamarbejde med de almene vandværker. Et af fokusområderne i vandforsyningsplanen er energibesparelser på vandværkerne, som har en række energikrævende tekniske installationer. Fokusområdet er nærmere beskrevet i kapitel 4.2. Figur 3.1 Oversigt over planer I kommuneplan 2009 er Syddjurs Kommunes overordnede målsætninger for vandforsyningsområdet: Byrådet ønsker, at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand. Byrådet vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Byrådet ønsker, at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet. [4]

9 3.3 Vandplaner De statslige vandplaner blev vedtaget den 22. december 2011, men er efterfølgende blevet ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet pga. fejl i høringsproceduren omkring planerne. De nye vandplaner forventes vedtaget i løbet af 2013 uden væsentlige ændringer på grundvandsområdet. I vandplanerne forventes der opstillet en række retningslinjer og målsætninger, som kommunerne skal følge. Syddjurs Kommune bliver underlagt 3 vandplaner: Hovedoplandene "Djursland", "Randers Fjord" og Århus Bugt". For de grundvandsområder, som ligger i Syddjurs Kommune, forventes der ikke opstillet målsætninger i første planperiode, men der er en række overordnede retningslinjer, som bliver gældende. Denne vandforsyningsplan tager derfor udgangspunkt i disse, som værende de overordnede retningslinjer på vandområdet. Vandplanerne foreskriver, at der ikke må ske en væsentlig påvirkning af vandløb, søer og vådområder i forbindelse med indvinding af grundvand. Ved meddelelse af nye vandindvindingstilladelser skal der derfor foretages en vurdering af en indvindings påvirkning af det nærliggende vandmiljø og de omkringliggende naturområder. I Syddjurs Kommune er der generelt ikke konflikter mellem grundvandsindvinding og den målsætning, der gælder for overfladevand og vådområder i vandplanerne. Vandplanerne indeholder endvidere retningslinjer for, hvordan grundvandsressourcen skal fordeles i de områder, hvor ressourcen ikke er tilstrækkelig. Den almene vandforsyning til drikkevand har en overordnet prioritet i forhold til vandmiljøet og naturen. Næst efter vandmiljøet og naturen prioriteres andre vandindvindingsformål, som ikke kræver vand af drikkevandskvalitet f.eks. markvanding. Endelig er der nogle forholdsvis restriktive retningslinjer mht. den arealanvendelse, der kan ske inden for områder, der er udpeget til særlige drikkevandsområder (OSD), indvindingsoplade til almene vandværker og til nitratfølsømme indvindingsområder (NFI). For OSD-områder og indvindingsoplande til de almene vandværker er det primært arealanvendelse i forhold til nyudlæg og udnyttelse af bolig- og erhvervsområder, der berøres. I forhold til NFI-områder er det især landbrugets udviklingsmuligheder, der reguleres. I bilag 1 findes alle retningslinjerne fra vandplanerne, der forventes at blive gældende for grundvandsområdet. Vandforsyningsplan Retningslinje 38 (uddrag) fra vandplanerne Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper. a. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. Retningslinje 42 fra vandplanerne Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet. [5]

10 3.4 Kommunal vandhandleplan Som en følge af de statslige vandplaner skal Syddjurs Kommunes udarbejde en vandhandleplan. Den forventes vedtaget umiddelbart efter, at de nye vandplaner bliver vedtaget. Konsekvensen af de statslige vandplaner og den kommunale vandhandleplan bliver, at udmøntningen af de konkrete tiltag skal sikres via sektorplanerne, som i denne vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen er kommunens administrative redskab til at planlægge og regulere de handlinger, der kræves for at kunne opnå vandplanernes målsætninger. Der forventes ikke konflikter i forhold til vandplanerne mht. indvinding af grundvand til drikkevandsformål. Der kan evt. ske mindre reguleringer i forhold til indvinding af grundvand til andre formål som f.eks. markvanding. 3.5 Statens grundvandskortlægning Naturstyrelsen skal som følge af Vandrammedirektivet fra EU og den danske miljømållov sikre, at der inden år 2015 er foretaget en landsdækkende grundvandskortlægning inden for de områder, der er udlagt med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I Syddjurs Kommune er en meget stor del af kommunen - ca. 40 % udpeget til OSD. Naturstyrelsen har i prioriteringen af den landsdækkende grundvandskortlægning valgt, at kortlægningen i Syddjurs Kommune først afsluttes i år 2014, hvilket betyder, at Syddjurs Kommune tidligst kan forvente at have den endelige kortlægning tilgængelig omkring årsskiftet til år Den statslige grundvandskortlægning er finansieret ud fra et drikkevandsbidrag jf. lov om afgift af ledningsført vand, også kaldet vandafgiften. Dette bidrag betales af alle forbrugere af vand i årene Herefter ophører bidraget automatisk, da der herefter ikke længere skal opkræves afgift til finansiering af grundvandskortlægning. 3.6 Beskyttelseszone Som et led i Miljøministeriets handlingsplan er der udlagt 25 meters beskyttelseszone omkring alle eksisterende og nye indvindingsboringer til almene vandværker. Inden for denne zone må der ikke dyrkes, gødes eller anvendes pesticider. En række landmænd er i den forbindelse berettigede til kompensation hos det enkelte vandværk, hvis der ikke tidligere er indgået en frivillig aftale om kompensation. Retningslinje 39 fra vandplanerne I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således: a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb, samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanens målsætninger c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. [6]

11 3.7 Indsatsplaner Syddjurs Kommune har endnu ikke opstartet arbejdet omkring indsatsplaner. Dette skyldes, at statens arbejde omkring kortlægning af grundvandsressourcerne ikke er afsluttet endnu. Når statens kortlægning er afsluttet i de enkelte OSD-områder ultimo 2015 vil Syddjurs Kommune tage initiativ til dannelse af de såkaldte Koordinationsfora, som skal danne grundlag for udarbejdelse af indsatsplanerne for de udpegede områder. 3.9 Råstofplan Region Midtjylland har udarbejdet en Råstofplan. I denne plan er der enkelte nye udpegninger af graveområder i Syddjurs Kommune. Nogle af råstofområderne ligger i OSD-områder. Det betyder, at der skal tages højde for dette i råstoftilladelserne, da en råstofindvinding under grundvandsspejlet er at sidestille med en grundvandsindvinding. Endvidere skal den efterfølgende reetablering sikre, at der ikke sker forurening af grundvandsressourcen. 3.8 Spildevandsplan Syddjurs Kommune har ikke en samlet spildevandsplan gældende for hele kommunen, men er fortsat underlagt de spildevandsplaner, der blev udarbejdet i de gamle kommuner før kommunesammenlægningen. Der er ikke særlige forhold i de gældende spildevandsplaner, som hindrer vandindvinding til drikkevandsformål, da der ikke specifikt er udpeget nedsivningsområder for spildevand. Det generelle afstandskrav på 300 meter fra spildevandsanlæg (nedsivning) til vandboringer skal som udgangspunkt overholdes. NFI: Nitratfølsom indvindingsopland OSD: Område med særlig drikkevandsinteresse OD: Område med drikkevandsinteresse Figur 3.2 Drikkevandsinteresser i Syddjurs Kommune. [7]

12 4. Målsætninger og fokusområder 4.1 Overordnede målsætninger Vandforsyningsplanen skal, som det er beskrevet i kommuneplanen, understøtte en decentral indvindings- og forsyningsstruktur. De overordnede målsætninger i kommunen er: Byrådet vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Det betyder at: Samarbejdet mellem kommunen og vandværkerne og vandværkerne imellem skal styrkes. Til at styrke dette samarbejde udpeges der nogle større hovedforsyningsområder, inden for hvilke de almene vandværker samarbejder og understøtter hinanden. Kommunens decentrale vandforsyningsstruktur skal bevares, således at forsyningssikkerheden bliver mere robust. Forureningsrisikoen minimeres, ved en decentral struktur, da forsyningen baseres på et netværk af boringer og kildepladser. Byrådet ønsker, at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand. Det betyder at: Syddjurs Kommune og de almene vandværker (via indsatsplaner) skal iværksætte tiltag, der sikrer, at grundvandsressourcen beskyttes bedst muligt, således at drikkevandet også i fremtiden kan baseres på rent grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Syddjurs Kommune vil ligeledes i den fysiske planlægning i størst mulig grad forsøge at sikre områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande/- kildepladser mod udlæg af nye forurenende virksomheder, deponering af forurenet jord og andre aktiviteter, som kan medføre risiko for forurening af grundvandet. Iltningstrapppe [8]

13 Endvidere vil Syddjurs Kommune ved al byudvikling og nyudlæg inden for OSD og indvindsoplande til almene vandværker via bestemmelser i kommune- og lokalplanerne sikre, at grundvandet beskyttes. Byrådet ønsker, at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet. Det betyder at: Syddjurs Kommune og de almene vandværker skal arbejde aktivt for, at alle ejendomme inden for forsyningsområderne tilbydes vandforsyning fra et alment vandværk. De almene vandværker skal gennem planlægning, renovering, vedligeholdelse og et godt beredskab sikre, at der opnås den bedst mulige drikkevandskvalitet, og at vandspildet minimeres. Et af virkemidlerne er kommunens godkendelse af vandværkets drifts- og anlægsbidrag i takstbladet. Godkendelsen har til hensigt at sikre, at vandværket er baseret på en sund økonomi, og at vandværket har hensat de fornødne midler til vedligeholdelse og udbygning af vandværket med det formål at sikre vandværkets fremtidige forsyningssikkerhed Fokusområder Syddjurs Kommune har valgt at sætte fokus på tre områder i vandforsyningsplanen. Det ene er energibesparelser. Det andet er beredskabet, som skal være med til at sikre, at der opstår færre forureningssager på vandværkerne, og at de sager, der forekommer, hurtigt kan bringes til ophør. Endelig sættes der fokus på hele organisationen og strukturen omkring de almene vandværker, da det er væsentligt, at der er en robust styring og sund økonomi i vandværkerne. Energibesparelser Energiforbruget betyder mere og mere for det enkelte vandværks driftsøkonomi. Der er gode muligheder for at spare på energien. Nye undersøgelser fra vandbranchen har således påvist et besparelsespotentiale på op til 25 % med en fornuftig afbetalingstid på investeringen, ref. /28/. Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger vil således kunne forbedre driftsøkonomien på de fleste vandforsyninger forude at CO 2 udledningen til atmosfæren reduceres. Syddjurs Kommune har en målsætning om at reducere energiforbruget for egne bygninger og institutioner på 2 % om året. Denne målsætning ønskes også at omfatte spildevands- og vandforsyningen i kommunen. Vandforsyningsplan Målsætning: De almene vandværker skal opnå en gennemsnitlig energibesparelse på 2 % pr år inden år [9]

14 Energibesparelsen skal gennemføres dels via målrettede kampagner i et samarbejde med kommunens Vandråd, og dels gennem kommunens tilsyn og godkendelse af nye anlæg. Beredskabsplan Målet i denne planperiode er, at Syddjurs Kommune og de almene vandværker får udarbejdet beredskabsplaner for, hvordan forureningssager i vandforsyningen skal håndteres. Dette skal sikre en hurtig indsats og en reduktion i antallet af de forureningssager, som kommunen har oplevet i de senere år på de almene vandværker. Borgerne skal opleve en tryg og sikker vandforsyning. Syddjurs Kommune har i medfør af Beredskabsloven udarbejdet en samlet plan for det kommunale beredskab. Kommunen skal revidere den samlede plan i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, men mindst en gang i hver valgperiode (dvs. hvert 4. år). Som et supplement til den overordnede beredskabsplan vil Syddjurs Kommune i planperioden udarbejde en særlig beredskabsplan for vandforsyning, som beskriver kommunens indsats i forbindelse med forureningssager på de almene vandværker. De almene vandværker skal ligeledes udarbejde beredskabsplaner så bestyrelsen af vandværket præcis ved, hvordan de skal agere, og hvilke tiltag der skal sættes i værk, ved en forurening på vandværket eller i ledningsnettet. De almene vandværkers beredskabsplaner er underlagt den procedure, der sættes i værk fra myndighederne (Syddjurs Kommune og Embedslægen). Derfor er det vigtigt at udarbejdelse af beredskabsplaner på vandværkerne sker i et samarbejde med myndighederne, således at indsatsen kan koordineres bedst mulig. Vandrådet har i den forbindelse en væsentlig rolle i at understøtte og opfordre vandværkerne til at få udarbejdet beredskabsplaner enten individuelt eller i et samarbejde. Udover beredskabsplanerne vil kommunen sætte fokus på tilsynet med de nedgravede rentvandsbeholdere på de almene vandværker, da en række af de forureninger, der har været i de senere år, skyldes utætheder i forbindelse med rentvandsbeholderne. Der vil blive stillet krav om, at de almene vandværker minimum hvert 5. år foretager inspektion af rentvandsbeholderne. Endvidere skal der arbejdes med hygiejnezoner på vandværkerne. Specielt de større vandværker med mange forbruger forventes at kunne etablere hygiejnezoner. Endelige skal de almene vandværker arbejde på at få etableret nødforsyningsmuligheder til nabovandværker og/eller på at øge antallet af indvindingsboringer, således at vandværket er mindre sårbart i en forureningssituation. Vandforsyningsplan Målsætning: Inden udgangen af 2016 skal alle almene vandværker have en beredskabsplan. [10]

15 Det gode vandværk Organisation og ledelse er en afgørende parameter i fremtidens vandværker for at opnå et mål om en stærk forsyningssikkerhed og en tilfredsstillende vandkvalitet hos forbrugerne. De almene vandværker drives i langt de fleste tilfælde af en frivillig og ulønnet bestyrelse, som lægger en stor indsat i at sikre vandværkets økonomi og drift. Da driften af et alment vandværk i dag er blevet langt mere krævende og kompliceret bl.a. pga. den komplekse lovgivning, er det kommunens mål, at vandværkerne i fremtiden skal opnå en langt højere grad af samarbejde, end det er tilfældet i dag. Samarbejde og organisation Syddjurs Kommune har ved denne vandforsyningsplan valgt at udpege 9 hovedforsyningsområder. Det er tanken, at der inden for hvert hovedforsyningsområde skal ske et samarbejde mellem de almene vandværker for på den måde at styrke forsyningssikkerheden. Samarbejdet kan ske omkring tekniske løsninger som f.eks. nødforbindelsesledninger mellem vandværkerne, udarbejdelse af beredskabsplaner, grundvandsbeskyttelse mv. Organisatorisk bør vandværkerne ligeledes hjælpe hinanden med at sikre, at de enkelte vandværker kan overholde sine forpligtigelser med hensyn til takstblade, vandanalyser, forbrugerinformation etc. Bæredygtighed Det skal være et mål for vandværkerne at kunne levere godt drikkevand til en fornuftig pris. Det må ikke kun være et mål alene at sikre forbrugerne billigt vand. Der skal sættes langt større fokus på at sikre det fremtidige vandværk ved løbende at foretage udskiftning og vedligeholdelse på selve anlægget men også på ledningsnettet. Vandværket skal være bæredygtigt både i økonomisk og miljømæssig forstand. Der skal arbejdes på at sikre gode kildepladser. Gamle bynære vandforsyningsboringer skal så vidt muligt erstattes af nye boringer på fremtidssikrede kildepladser. Endvidere skal det sikres, at de gamle tørbrønde, der hvor der er problemer med vandindtrængning bliver ført op over terræn. Kommunikation og digitale løsninger Et andet område, der skal styrkes i de fremtidige vandværker, er kommunikationen. Det er dels kommunikationen til vandværkets forbrugere, men også til myndighederne. Der skal endvidere arbejdes på at indføre digitale løsninger, hvor vandværkerne indberetter digitalt til kommunen og hvor information til forbrugerne sikres gennem gode webløsninger. Vandforsyningsplan Målsætning: At de almene vandværker samarbejder og støtter hinanden indenfor hovedforsyningsområderne. At de almene vandværker kommunikerer digitalt med kommunen og med forbrugerne. At vandværkernes organisation og fysiske tilstand er styrket. At vandværkernes drift er baseret på en sund og bæredygtig økonomi. At forsyningssikkerheden er robust. [11]

16 Syddjurs Kommune har en forpligtigelse om digital kommunikation til borger og virksomheder, herunder vandværkerne. De almene vandværker skal derfor via en vandværks tilknyttet adresse (som er personuafhængig) kunne modtage post fra Syddjurs Kommune. Endelig skal vandværkerne sikre en hurtig og digital indberetning - via laboratorierne - til kommunen ved overskridelse af tilsynsbekendtgørelsens kvalitetskrav. Vandværkerne skal derfor tilmelde kommunen til laboratoriernes -service, således at kommunen får hurtigt og direkte besked, når laboratorierne konstaterer overskridelser af drikkevandsparametre. Alt dette skal sikre, at forbrugerne opnår en god og sikker forsyning, og at eventuelle overskridelser af kvalitetskravene i tilsynsbekendtgørelsen minimeres, og tiden hvor forbrugerne belastes, nedsættes til et minimum. Økonomi og takster Det er væsentligt, at vandværket er baseret på en sund økonomi, hvor der er plads til at foretage renovering og vedligeholdelse af vandværket og til evt. at foretage nye investeringer til f.eks. energibesparende anlæg. De almene vandværker, som er forpligtiget til at udarbejde taksblade, skal derfor i deres budgetter og investeringsplaner sikre at de nye tiltag fremgår. Syddjurs Kommune skal jf. 53 i vandforsyningsloven godkende vandværkernes drifts- og anlægsbidrag. I den forbindelse stiller Syddjurs Kommune krav til, at der indsendes en række oplysninger sammen med takstbladet eksempelvis budget, investeringsplan, regnskab mv. Syddjurs Kommune ønsker, at vandværkerne arbejder med langsigtede investeringsplaner, for at både kommunen og forbrugerne har mulighed for at se, hvilke tiltag/aktiviteter, der forventes sat i værk. Nye tiltag skal afspejle sig i vandværkets takster. Ved at styrke samarbejdet, kommunikationen og økonomien i vandværkerne forventes driften og taksterne på sigt at blive mere ensartet. Det anbefales ligeledes, at vandværkerne afsætter økonomiske ressourcer til den fremtidige grundvandsbeskyttelse, som vil være en følge af indsatsplanlægningen. [12]

17 5. Grundvandsressourcen Drikkevandsforsyningen i Syddjurs Kommune er baseret på indvinding af grundvand. Grundvandet dannes ved nedsivning af regnvand gennem jordlagene til grundvandsmagasinerne. I den nordlige del af kommunen indvindes overvejende fra kalkstensmagasiner, mens grundvandsmagasinerne i den øvrige del af kommunen udgøres af sand og grus fra istiden. I det følgende redegøres der for grundvandsressourcens forekomst, mængde, kvalitet og beskyttelse. 5.1 Grundvandsforekomster Geologiske forhold Jordlagene i kommunen består overvejende af sandede og lerede materialer fra sidste istid med lagtykkelser fra få til mere end 100 meter. Den nordlige del af kommunen udgøres af et jævnt bakket morænelandskab, der blev dannet under sidste istid for ca år siden i den såkaldte Weichsel periode, hvor en gletscher fra nordøst nåede Midtjylland. Jordlagene her udgøres typisk af moræneler eller sand, hvorunder der findes smeltevandsaflejret sand og grus. Umiddelbart syd herfor gennemskæres landskabet af den lavtliggende Kolindsunddal, der ligger under havniveau. Kolindsund- lavningen blev dannet ved slutningen af sidste istid og udgøres af tidligere havbund. Jordlagene består af såvel smeltevandsaflejret sand som blødbunds- og tørveaflejringer. Den sydlige og vestlige del af kommunen domineres af moræneaflejringer, der blev aflejret i den sidste fase af Weichsel-istiden for ca år siden, og hvor flere gletschertunger fra sydøstlig retning dannede de markante morænebakker ved Mols Bjerge og Rønde ved den såkaldte Østjydske Israndslinje. Den centrale del af kommunen domineres landskabeligt af Tirstrup Hedeslette. Hedesletten er dannet af strømmende smeltevand ved den Østjydske Israndslinje, og jordlagene består overvejende af grove sand- og gruslag. Hedesletten strækker sig fra Glatved i øst over Tirstrup og Kolind til Auning i vest. I den østlige del af hedesletten er der knyttet store råstofinteresser til disse jordlag. I større dybde ligger aflejringer, som er ældre end istiderne. Disse lag består enten af plastisk ler, mergel eller kalk. Det plastiske ler og mergel findes i den sydlige og sydvestlige del af kommunen, og kalken findes især i den nordlige og nordvestlige del af kommunen. Figur 5.1 Geologisk dannelseshistorie i Syddjurs Kommune. ref. /19/ [13]

18 Grundvandsforekomster De vandførende jordlag har betegnelsen grundvandsmagasiner. I kommunen findes to former for magasiner der er særligt velegnet til drikkevandsindvinding; sand og grus fra istiden samt kalksten. Størsteparten af grundvandet indvindes fra det smeltevandsaflejrede sand og grus fra istiden, der findes overalt i kommunen i forskellige dybder og med varierende lerdække. I den nordlige og nordvestlige del af kommunen indvindes især fra kalken, som her ligger relativ højt i lagserien. Begge typer af grundvandsmagasiner er generelt sårbare overfor nedsivning af næringsstoffer (nitrat) og pesticider. Dette skyldes, at der generelt ikke findes sammenhængende lerlag af tilstrækkelig tykkelse, der kan beskytte grundvandet mod forurening. I Vandplanerne er de mange forskellige grundvandsmagasiner typologisk opdelt i en række såkaldte grundvandsforekomster. Grundvandsforekomsterne er i Danmark således opdelt i tre definerede niveauer: De terrænnære grundvandsforekomster har direkte kontakt til vandløbene og består af sand/grus fra terrænoverfalden og ned til ca. 25 meters dybde. De regionale grundvandsforekomster ligger under de terrænnære forekomster og består enten af sand/grus eller kalk med nogen hydraulisk kontakt til vandløbene. De dybe grundvandsforekomster består af dybtliggende sand/grus eller kalk, og har ingen kontakt til vandløb, Grundvandsforekomsternes beliggenhed, typologi og betegnelser fremgår af vandplanerne, ref. /16 18/. 5.2 Grundvandets mængde Grundvandets mængde er afhængig af de geologiske forhold og ikke mindst af nedbørsforholdene. På trods af at kommunen ligger i en forholdsvis nedbørsfattigt område er grundvandsdannelsen stor på grund af de sandede overfladelag. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse anslås forsigtigt at være 50 á 75 mm pr.år. I vandplanerne er der fastlagt en maksimal udnyttelse af grundvandet på 35% af grundvandsdannelsen, foruden at vandløbene ikke må påvirkes væsentligt. Den udnyttelige del af grundvandsressourcen indskrænkes endvidere af naturlige kvalitetsproblemer som for eksempel naturligt forekommende fluorid og klorid i de dybe grundvandsforekomster, og nitrat i de mere terrænnære grundvandsforekomster. Klimatiske variationer Grundvandsdannelsen forventes at stige gradvist over de kommende generationer i takt med at nedbørsmønstret ændres. Det forventes, at klimaændringerne betyder, at vi får ca. 10 % mere regn på årsbasis, idet vi får op til 40 % mere nedbør om vinteren, men % mindre nedbør om sommeren. Da fordampningen er større om sommeren end om vinteren, vil størstedelen af grundvandsdannelsen også som i dag ske om vinteren. Frem til år 2100 forventes det at havniveauet vil stige. Dette vil også medføre en forøget grundvandsstand, specielt i områder tæt på havet. Nøjagtige tal for stigningerne er endnu usikre afhængigt af beregningsmetoder og forudsætninger. [14]

19 Der kan desuden være risiko for saltpåvirkning i de områder, hvor der træffes marine aflejringer, f.eks. omkring Kolindsund. 5.3 Grundvandets kvalitet Grundvandets naturlige kvalitet varierer meget indenfor Syddjurs Kommune. I en del af grundvandet optræder en række forskellige naturlige og menneskeskabte kvalitetsproblemer. De naturlige problemer skyldes især saltvand og fluorid, mens de menneskeskabte hovedsageligt omfatter nitrat og pesticider. Dette afsnit omhandler nogle af de ofte forekommende stoffer, der kan give problemer i forhold til drikkevandet. Grundvandets naturlige sammensætning er i høj grad afhængig af typen af de jordlag, hvori det findes, og af de lag, hvorigennem infiltrationen er sket. Derfor er der meget store forskelle på sammensætningen af det grundvand, der pumpes op i de forskellige egne af kommunen. Grundvandets naturlige indhold af en række naturlige stoffer som jern, mangan og ammonium vil generelt overskride kvalitetskravene til drikkevand. Stofferne fjernes imidlertid ved den simple vandbehandling, der foregår på vandværkerne, hvor vandet iltes og filtreres. Andre stoffer kan imidlertid kun fjernes ved avanceret vandbehandling, der i visse tilfælde kan give anledning til bakterielle forureninger. Nitrat Grundvandets indhold af nitrat stammer fra overskydende gødning (gylle og kunstgødning), der udvaskes og omdannes af bakterier til nitrat, hvorefter det nedsiver til grundvandet. Jordlagene har en naturlig evne til at omdanne nitrat, men i visse jordlagstyper som f.eks. sand, grus og kalksten, kan denne evne reduceres eller ligefrem opbruges. Det naturlige indhold af nitrat i grundvand ligger typisk mellem 0 og 10 mg/l. Grænseværdien for nitratindholdet i drikkevand er på 50 mg/l, og grænseværdien overholdes for de fleste boringer (se fig. 5.2). Nitrat udgør det største kvalitetsmæssige problem for vandværkerne i Syddjurs Kommune. Problemet er navnlig udtalt i den nordøstlige del af kommunen, hvor grundvandet indvindes fra højtliggende kalkstensmagasiner uden beskyttende lerlag af betydning. Retningslinje 5.1 om nitrat Grundvand med forhøjet nitratindhold skal som hovedregel undgås anvendt til indvinding af drikkevand. Vandforsyningsplan Figur 5.2 Seneste nitratanalyse fra råvand [15]

20 Sulfat Forhøjet indhold af sulfat er som regel et tegn på, at det indvundne grundvand er påvirket af overfladenære processer, enten som følge af at der pumpes for hårdt på boringen (hvorved der trækkes terrænnært vand ned), eller fordi et nitratgennembrud i magasinet er nært foranstående. Grundvand med sulfatindhold højere end ca. 25 mg/l er således en indikation på at der indvindes forholdsvis ungt grundvand med risiko for påvirkning af miljøfremmede stoffer. Indtrængende saltvand kan dog også være årsag til sulfatpåvirkning. Sulfat virker korrosivt overfor især kobberrør og varmforzinkede jernrør, hvilket kan give forhøjet indhold af spormetaller hos forbrugerne. Retningslinje 5.2 om sulfat Grundvand med et forhøjet indhold af sulfat skal som hovedregel undgås anvendt til indvinding af drikkevand. på kysten skyldes ofte indtrængende saltvand. Grænseværdien for klorid i drikkevandet er 250 mg/l, hvilket er smagsbetinget, dvs. overskridelser har ingen sundhedsmæssig betydning. Denne overholdes i stort set alle vandprøver I kommunen er der registreret målte kloridværdier på typisk mg/l, hvilket er et naturligt niveau for ikke-saltvandspåvirket grundvand. Vandværkerne i den sydlige del af kommunen har et svagt forhøjet kloridindhold som følge af den kystnære placering. Retningslinje 5.3 om klorid Grundvand med et forhøjet indhold af klorid skal som hovedregel undgås anvendt til indvinding af drikkevand. Ved et konstateret forhøjet indhold af klorid skal det vurderes om indvindingen kan fortsætte eller tilpasses til et stabilt niveau. Ved et stærkt stigende indhold af sulfat skal det vurderes om indvindingen kan fortsætte eller tilpasses til et stabilt niveau. Klorid Normalt er indholdet af klorid lavt i grundvandet, hvorfor et højt indhold i terrænnære vandlag kan skyldes forurening. Forhøjet indhold af klorid i dybe magasiner eller tæt Figur 5.3 Seneste sulfatanalyse fra råvand [16]

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Tønder Kommune Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Februar 2014 Udgivelsesdato : 4. februar 2014 Vores reference : 30.6614.11 Udarbejdet : Klaus Petersen, Charlotte Hessellund Jensen og Anders Brask-Nielsen

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Retningslinjer fra de statslige vandplaner

Retningslinjer fra de statslige vandplaner Retningslinjer fra de statslige vandplaner Myndighedernes administration af miljølovgivningen Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere