PATENTSKRIFT F 04 C ( ) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATENTSKRIFT F 04 C 14100 (2006.01) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark"

Transkript

1 (19) DANMARK ~ - Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : G 05 B ( ) F 04 C ( ) G 05 B ( ) (21) Ansøgningsnummer: PA (22) Indleveringsdato: (24) Løbedag: (41) Alm. tilgængelig: (45) Patentets meddelelse bkg. den: (73) Patenthaver: ROBOTEK GRUPPEN AJS, Topstykket 27, 3460 Birkerød, Danmark (72) Opfinder: Carsten Svinth Nielsen, Gjerdesager 11, 3540 Lynge, Danmark (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (54) Benævnelse: Fremgangsmåde til opsætning, styring og drift af et vandværk ved parameterfremstilling af vandværket (56) Fremdragne publikationer: JP A JP A JP A (57) Sammendrag: Ved drift af et vandværk anviser opfindelsen en beregningsenhed til parameterfremstilling af vandværket, som gør det let at opsætte, idriftsætte og styre vandværket, der har et givet antal fysiske enheder, såsom pumper, ventiler filtre, niveauføleres etc. Parameterfremstillingen udgøres af elektriske signaler i form af måle- og styresignaler til/fra de fysiske enheder. Beregningsenheden tilføres målesignalerne og styresignalerne fra de fysiske enheder. Beregningsenheden har et antal lagerpladser, der er inddelt i grupper, hvor hver gruppe repræsenterer en særlig type af fysiske enheder. På denne måde kan vandværket, grundet parameterfremstillingen, opsættes med lave omkostninger, da det ikke er nødvendigt at opbygge opsætningen helt fra grunden af med specialtilpasset hardware og software. Desuden er det ikke nødvendigt at investere i dyre licenser.

2 Opsætning af parametre for vandværk Grundoplysninger [> Boringer [> Filter ~ Udpumpning [G FIG. 2

3 1 Opfindelsen angår en fremgangsmåde til opsætning, styring og drift af et vandværk ved parameterfremstilling af vandværket, hvor vandværket er tilsluttet til et antal grundvandsboringer. 5 Ved opbygning af vandværker, der tilsluttes et antal grundvandsboringer er der nutildags sædvanligt, at anvende sofistikeret software til styring af vandværkets pumper, ventiler, filtre og andre komponenter som indgår i vandværkets drift. Denne software opbygges normalt helt forfra, hver gang et nyt vandværk skal 10 idriftsættes. En sådan opbygning er, ganske omkostningskrævende, da der både skal vælges hardware- og softwareløsninger. Desuden vil der ofte være involveret dyre licensaftaler. Det skal bemærkes, at JP beskriver et system, hvor forskellige typer af udstyr styres fra en kontrolenhed, der har et display, som viser typen 15 af udstyr og de tilsvarende parametre for driften af udstyret. 20 Det er på denne baggrund et formål med opfindelsen at tilvejebringe en fremgangsmåde til opsætning og styring af vandværker, hvor de omtalte ulemper ar afhjulpet. Opfindelsens formål tilgodeses ved en fremgangsmåde af den i indledningen til krav 1 angivne, der omfatter følgende trin: a) Fastlæggelse af antallet af fysiske enheder der er tilsluttet vandværket b) Fastlæggelse af de fysiske enheders parametre, c) Omsætning af de fysiske enheders parametre til elektriske værdier i form af måleværdier og styresignaler til/fra de fysiske enheder d) Tilførsel af måleværdierne og styresignalerne til en beregningsenhed, der har et antal lagerpladser til lagring af de elektriske værdier, hvor antallet af beregningsenhedens lagerpladser er større end det antal parametre, som repræsenterer vandværket.

4 2 På denne måde vil der blive tilvejebragt en standardløsning ved opbygning af vandværker, hvor styringen tilvejebringes ved at tilføre fysiske data, måleværdier og data til en beregningsenhed, der på forhånd er forberedt til at blive tilført karakteristiske parametre, måleværdier osv. for et givet vandværk. 5 Man skal med andre ord ikke "starte helt forfra" ved opsætning af styringen. En særlig hensigtsmæssig form af opfindelsen er, som angivet i krav 2, at lagenheden er inddelt i grupper, hvor hver gruppe repræsenterer en særlig type af fysiske enheder. 10 På denne måde bliver det enkelt at opkoble de fysiske enheder til beregningsenheden. Hensigtsmæssigt som angivet i krav 3, at der udover måleværdier og styresignaler til beregningsenheden tilføres driftsbetingelser for de fysiske 15 enheder, kan de fysiske enheders arbejdsbetingelser optimeres optimalt Det er desuden fordelagtigt, som angivet i krav 4, at de fysiske enheder udgøres af pumper, ventiler, flowmålere, niveaumålere, filtre, og andre fysiske kendetegn ved vandværkets tilslutninger. Hensigtsmæssigt som angivet krav 5, omfatter driftsbetingelserne fastlæggelse af niveauer i rentvandsreservoiret og afhængighed heraf bestemmes, hvornår en given pumpe skal idriftsættes eller sættes på stand by. Det er også hensigtsmæssigt, som angivet i krav 6, at filtrene der indgår i vandværket renses i afhængighed af driftstid og/eller vandmængde der gennemstrømmes. 30 I disse tider hvor energi er en ressource, der har alles opmærksomhed, er det en fordel, som angivet i krav 7, at vandværkets Elforbrug overvåges og/eller 0. registreres, og at overvagningen og/eller registreringen anvendes til optimering af hele vandværkets virkningsgrad.

5 3 Opfindelsen skal herefter nærmere forklares under hensyn til tegningen på hvilken 5 Fig. 1 viser en principiel opbygning af et vandværk Fig. 2 viser en opsætningsmenu til styring af et vandværk, medens LO fig. 3A - 3D viser forskellige procestrin ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen. På fig. 1. ser en principopbygning af et vandværk, hvor med l a, l b, l e symbolsk er betegnet vandboringer med indvindingspumper. Antallet af 15 boringer kan naturligvis variere, og de kan ligge ved selve vandværket eller i afstand derfra. Vand pumpes fra vandboringerne l a, l b, l e gennem en flowmåler 2 og ventiler 4, 5 til her viste parallelkoblede filtre 10,11, der har udløb 27, 28, og fra udløbene 27, 28 gennem et ikke vist filtermateriale til et rentvandsreservoir via ventiler 8,9. Filtermaterialet kan alt efter vandets beskaffenhed kan være et grovfilter eller et finfilter. Disse filtre går også under betegnelsen forfilter og efterfilter. I vandboringerne måles aktuelt vandniveau ved hjælp af niveaumålere ld, l e, l f. 25 En pumpe 16 pumper vand fra vandreservoiret 12, via ventiler 6, 7, ind filtrene 10,11, for rensning af disse når det er påkrævet. Fra rentvandreservoiret 12, pumpes vand af pumper 17, 17a, lh, 17e via flowmålere 18, 19 ud til forbrugere. Pumperne er tilsluttet frekvensomformere 29, 29a, 29b, 29e, som regulerer 30 pumpernes hastighed. Som det videre ses på figuren, er der anordnet en skyllepumpe 16, der er beregnet til at pumpe vand ind i filtrene 10,11 for rensning af disse.

6 4 En niveaumåler 14a til måling af aktuelt niveau i rentvandsreservoiret 12, er forbundet til en samlekasse 15, der er tilsluttet til styreenheden 20. Denne niveaumåler kan være udformet som en tryktransducer, hvor det målte vandtryk svarer til niveauet i rentvandsreservoiret Til samlekassen er der yderligere tilkoblet en overfyldningsdetektor 13 samt en detektor for registrering af minimalniveau i rentvandsreservoiret 1. Disse detektorer anvendes til styring af indvindingspumperne. Med 30, 30a, 30b, er betegnet lukkekontakter for dæksler over vandboringerne, der i tilfælde af at de åbnes, afbryder pumperne. 10 Som det videre ses, kan styreenheden have en kommunikationsforbindelse til andre enheder, som vist ved 21, der kan være en telefonforbindelse. Desuden kan der til enheden 20 være tilsluttet en effektmåler 23, en ekstern stopkontakt 24 og en overvågningsenhed 25 til overvågning af de fysiske enheder. 15 Her skal blot nævnes at alle de nævnte fysiske enheder har elektriske udtag, der kan forbindes til en styreenhed 20, med et display 22, der indeholder en beregningsenhed, f. eks. en PLC enhed, hvor beregningsenheden har et antal lagerpladser for tilslutning af de fysiske enheders elektriske udtag. Lagerpladserne er inddelt i grupper, hvor hver gruppe repræsenterer en fysisk 20 enheds karakteristiske elektriske egenskaber. Ovennævnte beskrivelse af et vandværk, gælder generelt, idet det bemærkes, at der kan være indkoblet andre enheder end de beskrevne, såsom blæsere, ventiler, kompressorer, tryklufts aggregater og lign. 25 Som det forstås bliver det på den beskrevne måde nemt at opkoble et givet vandværk med en særlig sammensætning af fysiske enheder til en beregningsenhed. 30 På fig. 2 ses displayet 22, der her viser en opsætningsniveau for aktiveringsikoner til opsætning og styring af et vandværk. Som det ses, er der 4 aktiveringsikoner, nemlig et for grundoplysninger, et for boringer, et for filte og et for udpumpning.

7 5 Andre ikke viste aktiveringsikoner, f. eks. et dataikon, kan tilføjes, helt afhængig af hvilken vandværk, der skal styres. Pa o f" 1g. 3A vises et billede af grundoplysningerne fra fig. 2, 5 aktiveringsikonet grundoplysninger aktiveres ved tryk på pilen. Som det ses er der indsat parametre for en flowmåler til registrering af udpumpning til forbrugere, og to flowmålere til registrering af indvinding fra vandreservoirerne. Endvidere er der angivet parametre i form af niveauer for tilladelige værdier 10 for et rentvandsreservoir i form af niveauoplysninger og alarmbetingelser. 0 nar På fig. 3B ses et billede, hvor aktiveringsikonet boringer er aktiveret. På det viste billede er der tale om tre boringer, hvor der for boring 1 er anført en kote (højdekurve) på 55,5m, en afstand på 25,Sm samt niveaubetingelser 15 for boringen udtrykt som en elektrisk størrelse i intervallet 4 ma til 20 ma. I praksis fungerer pumpeaktiviteterne på følgende måde: Pumperne styres som en start/stop funktion på grundlag af to forudindstillede niveauer i rentvandsreservoiret 12, således, at når niveauet for start (lavt niveau) er nået, startes en pumpe, der fortsætter med at pumpe indtil 20 stopniveauet i rentvandsreservoiret 12 er nået. Disse niveauer tilvejebringes af niveauføleren 14a. Pumperne kan ind/udkobles alt efter hvor stort et forbrug, der aftappes fra rentvandsreservoiret 12. Pumperne kan i øvrigt styres manuelt eller automatisk. 25 Desuden er det muligt at få vist pumpernes løbende status, der kan være antal starter for en pumpe, antal driftstimer for en pumpe, osv. På fig. 3C ses billedet af aktiveringsikonet filter. På billedet ses arbejdsbetingelser for skylning af forfiltre og efterfiltre. 30 Skylningen af forfiltrene bestemmes af den udpumpede vandmængde i m 3. Den vandmængde der betinger et skyl, kan bestemmes af en bruger, idet der dog er krav på det maksimale antal dage, der må være mellem de enkelte skylninger.

8 6 Selve skylningen kan udføres af enheder M 1, M2, som en sekvens bestående af skylning med luft, skylning med luft og vand samt skylning med vand, og med ophold mellem hver skylleaktivitet. M3 betegner en enhed, der belufter filtrene under drift. 5 På fig. 3D ses billedet af aktiveringsikonet udpumpning og de betingelser der er knyttet til dem. Her styres de pumper, der leverer rent vand til forbrugerne. Disse pumper skal styres således, at der leveres et ønsket tryk og flow. 10 Pumperne styres efter behov, og data, såsom antal driftstimer, for pumperne 15 0 overvages. Som det ses på figuren er der i oversigten for udpumpning som eksempel angivet 38 Hz og 46 Hz. Disse værdier vælges, f.eks. således, at pumpernes virkningsgrad bliver størst mulig. Ovenfor er kun omtalt et blandt mange eksempler på, hvorledes vandværker kan styres og overvåges. Der er naturligvis mange varianter af disse styreforløb, men afgørende er det, at man ud fra et standardkoncept, kan tilvejebringe et styreforløb, uden at det 20 er nødvendigt først at gennemanalysere, horledes man softwaremæssigt kan tilvejebringe styringerne, idet opfindelsen giver mulighed for at tilkoble alle fysiske enheders elektriske standard udtag til en forud forberedt beregningsenhed. 25

9 7 PATENTKRAV 1. Fremgangsmåde til opsætning, styring og drift af et vandværk ved 5 parameterfremstilling af vandværket, hvor vandværket er tilsluttet til et antal grundvandsboringer, og omfattende følgende trin: a) Fastlæggelse af antallet af fysiske enheder der er tilsluttet vandværket b) Fastlæggelse af de fysiske enheders parametre, c) Omsætning af de fysiske enheders parametre til elektriske værdier i form af måleværdier og styresignaler til/fra de fysiske enheder d) Tilførsel af måleværdierne og styresignalerne t il en beregningsenhed, der har et antal lagerpladser til lagring af de elektriske værdier, hvor antallet af beregningsenhedens lagerpladser er større end det antal parametre, som repræsenterer vandværket Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at de elektriske værdier er inddelt i grupper, hvor hver gruppe repræsenterer en særlig type af fysiske enheder. 3. Fremgangsmåde ifølge krav 1-2, kendetegnet ved, at der udover måleværdier og styresignaler til beregningsenheden tilføres driftsbetingelser for de fysiske enheder Fremgangsmåde ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at de fysiske enheder udgøres af pumper, ventiler, flowmålere, niveaumålere, filtre, og andre fysiske kendetegn ved vandværkets tilslutninger Fremgangsmåde ifølge krav 4, kendetegnet ved, at driftsbetingelserne omfatter fastlæggelse af niveauer rentvandsreservoiret og afhængighed heraf bestemmes, hvornår en given pumpe skal idriftsættes eller sættes på stand by.

10 8 6. Fremgangsmåde ifølge krav 4 eller 5, kendetegnet ved, at filtrene der indgår i vandværket renses i afhængighed af dri~stid og/eller vandmængde der gennemstrømmes. s 7. Fremgangsmåde ifølge krav 1-7, kendetegnet ved, at vandværkets Elforbrug overvåges og/eller registreres, og at overvågningen og/eller registreringen

11 22 20~ ~.r21 g10 l\9jql6ll6l($1 cv23 o/24 i;v b...a. ~ 1dt1tt=l 1e ~ mr 2 1 f 1a I ~rn. - ~j t~ ~ l'-1c 14a _-_-1-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-=-=1-_ =-=+=-=-=-=-=-=~=-]-=---_ - ~ J.-_-_ !----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~ FIG.1 c " ~ CJ1 I\.) CJ1 OJ ~

12 214 Opsætning af parametre for vandværk Grundoplysninger [> Boringer [> Filter Udpumpning [El ~ FIG. 2 Grundoplysninger I Navn på vandværk I VANDLØSE VANDVÆRK I I janvendes signal fra total kwh. måler [kj Pulser I kwh I0100lj I Flowmåler udpumpning Flow 20 ma- looool m3/h Pulserer I m3looooll I Flowmåler 2 Indvinding~ Udpump ma-loooolm3/h Pulserer / m3looooll!flowmåler 3 Indvinding~ AndetD Tekst I Abc """ I Pulserer I m3looooll Rentvandstank 20mA Aktuelt niveau I 1,231 m l2,50jm 4mA D 12,651 m Øvre alarmgrænse I 1,85 I m Nedre alarmgrænse! 0,25 I m I M11 Abc""" I M21 Abc."". I M31 Abc""" I I Gem opsætning FIG. 3A I

13 FIG. 3C 3/4 Indstilling for boringer Anvendes Udvidelsesmodul for styring af boringer Boring 2 lkl kwh. måling Lågek. Niveau Kote m l\ci 1\CI lss,sl 3 I I I I I I I o,o I 4 r;d (g Pulser I kwh lqiqqi (g LJ [QJQJ s I I I I Pulser I kwh I 0 I I I I I I 0,0 I ~ Gem opsætning JI FIG. 38 Afstand 4-20 ma Min. Aktuel kote m mvs NI vandspeji 12s,sl 120,ol 120,ol 146,23 [O]l I o,o I I o,o I I o,o I I o,o I I o,o I I o,o I I o,o I 20mA laveste tilliadetige niveau 4mA Ingen former for filterstyring Indstilling for filter ILJ Filter med egen styring Startsignal LJ Eller pulserlj Antal pulserer/ m31ooool ll'v-1 Udvidelsesmodut anvendes for filterstyring I Ventil nr I M1 M2 M3 [ill] I OvervågninglSCJIEl\l'.=l[Sdlk]lf:llf"Jlf:ILJLJI Skylle p. jblæserl I Beluft I Fortilter \r- \r- [B Efterfilter Skyl luft \r- Skyl V+ L DDDDDDDDDD D Skyl vand ~~DDlkJrdDDDD!B D Beluftning DDDDDDDDIBD_ D D [kj Ventetid mellem min Min. niveau i tank for skyl I xxx I m Holdetid drænpumpe ~ timer Max. antal dage mellem skyld af fortilter D Skyl efterfilter for hver D Skyl af fortilter D

14 414 Udpumpning Pumpe Udpumpning 1 Min Hz Min Hz 1 [g D D D 2 [g D D [g D D Tryktransmitter udpumpning mA-I10,0I bar Max. tryk i bar I 06,5 I I Tryktransmitter udpumpning mA-I10,0I bar Max. tryk i bar I 06,5 I I ~ Gem opsætning li FIG. 30

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr. 2 1997

Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr. 2 1997 Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger Teknik & Administration Nr. 2 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2.1 Baggrund for rapporten...

Læs mere

Pumpestyring type PS4 introduktion.

Pumpestyring type PS4 introduktion. Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014

Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014 Lejre Vandråd Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014 Indledning De forbrugerejede vandværker i Lejre kommune bruger væsentlig forskellige

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Titelblad Forfatter: Lars Pedersen Rapportens Titel: Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere