STEVNSFORT DANMARKS SIDSTE FORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEVNSFORT DANMARKS SIDSTE FORT"

Transkript

1 STEVNSFORT DANMARKS SIDSTE FORT Tom Wismann Steel & Stone Publishing

2

3 STEVNSFORT DANMARKS SIDSTE FORT Steel & Stone Publishing

4 Stevnsfort Danmarks sidste fort af Tom Wismann Udgiver: Steel & Stone Publishing, 1998 Copyright 1998 ISBN Teknik og tryk: Steel & Stone Publishing Helsinge Bogen er sat med Times og trykt på 90 g Top Colour Paper Bogbinderarbejde: Steel & Stone Publishing Helsinge Distribution og salg: Steel & Stone Publishing Degnelodden 5, Valby DK-3200 Helsinge Danmark Tlf.: Ingen del af denne bog må gengives, overføres eller kopieres på nogen måde eller på noget medie, det være sig fotokopi, scanning, afskrift eller opbevares i en computerdatabase uden forlagets skriftlige samtykke. Forlaget har bestræbt sig på - så vidt muligt - at indhente de nødvendige tilladelser til brug af bogens illustrationer. Skulle ophavsretten på trods heraf være krænket, er dette sket utilsigtet. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Forord Historie Bygning af Stevnsfort Fortets opgaver Beskrivelse af fortet Indretning af undergrunden 6.1 Operationsrum (O-rum) Artillericentral (AC) ABC-central Havaricentral Maskincentral Bevogtningscentral Beboelse Hospital Sanitære installationer Ventilation Gassikring Kabys-forplejning i undergrunden Vanddforsyning Gangnavne Bevæbning 7.1 Hovedbatteri Lyskanon Stationært luftværnsbatteri Mobilt luftværnsbatteri Håndvåben Ildledelse med mere 8.1 Radar Ildledelsesposter Pejlestationer Afstandsmåler Projektører Afslutning Bilag Chefer for Stevnsfort Tegning af undergrunden Litteraturhenvisninger English Summary

6 6

7 1. Forord Forfatterens forord Stevnsfort er Danmarks sidste operative fort. Jeg stiftede første gang bekendtskab med fortet i 1972, da jeg som ny gast i Marinehjemmeværnet gennemgik forskellige af Marinehjemme-værnets landmilitære uddannelser, der blev afholdt på fortet. Vi var under kurserne indkvarteret i undergrunden og atmosfæren fra dengang under den kolde krig kan jeg stadig huske i dag. Jeg har gennem årene ved forskellige lejligheder været på Stevnsfort. Jeg var bl.a. i september 1989 i operationsrummet hos Sundets Marine Distrikt (beliggende i undergrunden på fortet), under NATO øvelsen Sharp Spear, der siden skulle vise sig at blive den sidste store øvelse, der blev afholdt under den kolde krig. Ideen til en bog om Stevnsfort har jeg haft i nogle år, men desværre er der nogle gange et stykke fra ide til virkelighed. I efteråret 1996 blev orlogskaptajn Jon Jonsen chef for Stevnsfort. Jeg kender Jon Jonsen fra min tjeneste i Marinehjemmeværnet, og dette satte lidt skub i mig, da jeg nu håbede på at have den rigtige indgang til fortet. I sommeren 1997 kontaktede jeg Jon Jonsen og fortalte om mine planer. Jeg fik fra starten fuld opbakning fra ham til at starte min research omkring Stevnsfort. Det blev til en del besøg på fortet, hvor jeg altid blev godt modtaget, hvor jeg end fandt på at bevæge mig hen med kamera og båndoptager, og hvem jeg end fandt på at besvære med mine spørgsmål. Jeppe Jepsen, der nu er pensioneret, men som i sommeren og efterår 1997 stadig var på fortet, hvor han havde tjenstgjort i 25 år var en uvurderlig hjælp, når der skulle svares på mine mange spørgsmål eller findes rundt i fortets gange. Det var også befordrende for overblikket, at Stevns- Fortchef Orlogskaptajn Jon Jonsen og et af fortets 2 pansrede tårne. 7

8 fort fik mig og mit kamera ombord i en af Søværnets helikoptere, der skulle til fortet. Ofte hjælper det at se tingene lidt fra oven. Jeg vil derfor gerne takke Søværnets Flyvetjeneste og alle på Stevnsfort, som har hjulpet med svar på mange spørgsmål, fundet tegninger og gamle driftsvejledninger frem, læst korrektur eller blot udvist interesse for mit forehavende. Jeg vil også gerne sige tak til tidligere tjenstgørende på fortet, der har været behjælpelig med fotos og erfaringer fra deres tjeneste på fortet. Helsinge, september 1998 Tom Wismann An til Skafning. I begyndelsen af 1960 erne var der fuld bemanding på Stevnsfort, så der var trængsel når der skulle skaffes. (Foto udlånt af Melwin E. Pedersen) 8

9 2. Historie Stevnsområdet har igennem historien ved flere lejligheder kunnet sættes i forbindelse med den danske flåde. Der har været flere slag, bl.a. slaget den 1 juli 1677 udfor Stevns klint, hvor admiral Niels Juel ved en dygtig taktisk manøvre besejrede en svensk eskadre. Dette slag fandt sted ud for kysten ikke langt fra, hvor Stevnsfort i dag er placeret. Den 22 juni 1812 under kanonbådskrigen mod England var der ud for Rødvig og klinten, hvor Stevnsfort ligger, en træfning mellem danske kystbatterier og kanonbåde, og en engelsk fregat. Fregatten prøvede at overmande en dansk konvoj på 122 handelsskibe, der var ved at runde Stevns for at komme i sikkerhed i Køge Bugt. Efter at have været i kamp med de danske kanonbåde, kystbatteriet Plus sydøst for Rødvig, og et skarpskyttekompagni, der gav ild fra klinten ved fortet, måtte fregatten trække sig tilbage, og handelsskibene kom i sikkerhed. Sidste halvdel af forrige århundrede og begyndelsen af dette var en periode, hvor den danske kystbefæstning blev kraftigt udbygget. I denne periode blev de fleste af de forter vi kender i dag bygget. Det drejer sig om forter som Middelgrundsfort, Charlottenlundfort, Dragørfort og mange flere. Fæstningsbyggeriet var hovedsageligt koncentreret omkring rigets hovedstad København, og der var ingen planer om befæstninger på Stevns. Charlottenlundfort. Eksempel på kystbefæstningsanlæg bygget i slutningen af sidste århundrede ( ). Fortet var oprindeligt bevæbnet med 2 stk. 35,5 cm, men blev senere udrustet med 12 stk. 29 cm haubitsere, hvoraf de 8 nordligste kan ses på billedet. Disse kanoner var i øvrigt genbrugskanoner, da de tidligere havde været opstillet på Trekroner fort. (Foto:Tom Wismann 1996) Efter anden verdenskrig overtog Danmark et stort antal kystbefæstninger, som var bygget under den tyske besættelse af landet fra De fleste af disse befæstninger var placeret ud fra strategiske 9

10 og taktiske overvejelser, der ikke gav megen fornuft set fra et dansk efterkrigssynspunkt. Danmark blev i 1949 medlem af NATO i en periode med øget spænding mellem øst og vest, som bl.a. udmøntede sig i Berlin krisen. Den øgede spænding og en kommissionsbetænkning om kystbefæstningens forhold gjorde det klart, at det udfra et dansk synspunkt ville være stærkt ønskeligt med 2 nye forter på henholdsvis Langeland og Stevns. Forterne skulle sammen med søværnets sejlende enheder og minespærringer kontrollere besejlingen af Store Bælt og Øresund. For Stevns vedkommende indledtes i 1950 rekognosceringer for at bestemme, hvor den gunstigste placering af et fort ville være. Disse rekognosceringer viste, at et område ud til kysten ca. 3 km nord for Rødvig og 2,5 km syd for Højerup ville være en god placering af et fort. Klinten er på dette sted ca. 20 meter høj, hvilket gav mulighed for at bygge fortet nede i klinten. På jordoverfladen ville kun kanontårne, radar/antenner og lignende være synlige. Historien fortæller, at Kystbefæstningens daværende chef kommandør E.M. Dahl under en inspektion i området satte sin spadsererstok på en lille forhøjning i terrænet og udtalte: Her skal Stevnsfortet ligge. Hvor spadsererstokken blev sat i jorden voksede et 4 kløver, som kommandøren plukkede og anbragte i sin lommebog. Ved opførelsen af nedgangsbunkeren til det nye fort blev firkløveret indmuret i denne- for at bringe fortet held. Nedgangsbunker under bygning. (Foto: Udlånt af Walther Jørgensen) 10

11 3. Bygning af Stevnsfort Den 5 januar 1951 modtog Kystbefæstningen fra Forsvarsministeriet en skrivelse med anmodning om, sammen med Søværnets Bygningsdistrikt og Søartilleriet, at lade udarbejde projekter og detailtegninger over et fort på Stevns. Dette betød, at arbejdet med jordbundsundersøgelser, opmålinger og detailprojektering kunne gå i gang. Inden den endelige projektering foregik et nøje studie af tyske anlæg bygget i Danmark under anden verdenskrig, samt et engelsk batteri i de høje kalkstensklipper ved Dover. Den 31. juli 1951 afsendes fra Søværnets Bygningsdistrikt til Forsvarsministeriet et projekt vedrørende bygningen af et fort på Stevns. I projektet angives prisen på bygningen af fortet til 14,5 millioner kroner. Den 1. december modtager Kystbefæstningen en skrivelse fra Forsvarsministeriet, hvori det fremgik, at Finansministeriet havde givet sin tilslutning til, at der kunne anvendes kr. til bygning af et fort på Stevns. Den 22. december 1951 bemyndigede forsvarsministeriet Søværnets Bygningsdistrikt til at starte arbejdet. De nødvendige arealer til fortet erhvervedes ved, at 4 landbrugsejendomme med et samlet jordtilliggende på. ca. 100 tdr. land blev opkøbt. Omkostningerne til bygning af fortet fordeles på følgende måde: Artillerimateriel kr. Maskinmateriel kr. Telefonmateriel kr. Intendantur kr. Sanitet kr. Radio og radar kr. Bygningstjenesten kr. I alt kr. Udover de nævnte omkostninger ville der påløbe udgifter i 1953/54 på kr. til opførelse af fredstidskasernen. Fortets samlede byggepris blev derfor i alt ca kr. Byggearbejdet påbegyndes den 7. januar 1952 med en højtidelighed, hvor bl.a. Arveprins Knud og chefen for Kystbefæstningen kontreadmiral E.M.Dahl deltog, samt flere militære og ledende civile fra bygningsdistriktet og entreprenørerne. Walter Jørgensen) Fredstidskasernen under opførsel i (Foto udlånt af Arveprins Knud tog det første spadestik, kontreadmiral E.M.Dahl det andet og overingeniør Rasmussen fra entreprenøren Rasmussen & Schiøtz det tredje. Ved Stevnsfort ønskedes en klar adskillelse mellem fredstidskaserneområdet og det egentlige fortområde. Dette skete ved, at fredstidskasernen med indkvartering, kontorfaciliteter, kabys og kostforplejning blev placeret vest for kommunevejen, og de egentlige militære installationer med artilleri, radar, og operationsrum øst for vejen. 11

12 De krigsmæssige installationer placeredes i undergrunden meter nede i kalkstensklippen. På dette område af Stevns benævnes kalkstenen bryozokalk og består af kalk med indlagte cm tykke flintlag. Denne kalktype har meget fine trykabsorberende egenskaber, der yder de militære installationer god beskyttelse mod såvel konventionelle våben som atomvåben. På jordoverfladen ses kun fortets hovedbatteri, 2 luftværnsbatterier benævnt nord og syd, ildledelses og varslingsradar, radioantenner, pejlestationer og projektører. Bygningen af undergrunden foregik ved, at man to steder fra søsiden begyndte at arbejde sig ind i klippen. Disse gange kaldtes derfor rævegange, og det navn har de beholdt til i dag. De udgravede klipper bortskaffedes ved at dumpe disse i havet, hvor den kraftige strøm førte materialet til havs. Selve udgravningen foregik ved en kombination af sprængninger og boring. Gangene blev ikke cementeret da kalkstenen er stabil i sig selv. De steder, hvor der skulle indrettes magasiner, beboelsesrum, artillericentral mm., blev der i udgravede grotter bygget jernbetonrum til disse formål. Den 2. juni 1953 hejste fortet kommando, og i sommeren 1954 blev hele fortet med fredstidskasernen, feltbane osv. overdraget fra bygherren, Rasmussen & Schiøtz, til søværnet. I august 1955 var installationerne af hovedbatteriet tilendebragt og installationskydningerne fandt sted samme måned. Kommandohejsning den 2. juni Der manglede stadig en del jordarbejde på paradepladsen. Installation af hovedbatteriet blev afsluttet i juni 1955, hvor der gennemførtes installationsskydninger. (Foto udlånt af Walter Jørgensen) 12

13 4. Fortets opgaver Fortets opgave var/er at kontrollere den sydlige indsejling til Sundet. Kontrollen med besejlingen af Sundet foretages ved hjælp af fortets hovedbatteri, der kan beskyde mål på havet helt over til den svenske kyst. Hovedbatteriet kan understøtte egne sejlende flådestyrker, og hindre en fjende i at stryge eventuelt udlagte minefelter. Kanoner var, da fortet blev bygget som i dag, et godt krisestyringsredskab. En kanon kan afgive såvel varselsskud som udføre virkningsskydning, og bare det, at en kanon følger et mål, er en form for magtudøvelse. Moderne missiler besidder ikke disse graduerede egenskaber. Fortets hovedbatteri kan skyde horisonten rundt hvilket gør, at fortet også har mulighed for at beskyde mål på land, hvis dette skulle være nødvendigt. Stevnsforts placering. Med sin placering på Stevns kan Stevnsfort holde den sydlige adgangsvej til Øresund under ild, ligesåvel som mål i Fakse bugt kan engageres. Hovedbatteriet har skudfrihed horisonten rundt, hvilket betyder, at også landmål kan beskydes, hvis dette skulle være nødvendigt. 13

14 Russisk Sverdlov klasse krydser. I perioden fra ca ville det ikke have været utænkeligt, at Stevnsfort kunne være kommet i kamp med krydsere af Sverdlov klassen, hvis der var opstået en konflikt mellem NATO og WARSZAWA-pagten. Krydserne af denne klasse var bevæbnet med 12 stk. 15 cm kanoner og 12 stk 10,5 cm kanoner. Krydserne kunne meget vel tænkes indsat som artilleristøtte for et amfibieangreb mod dansk område. Postkort Kystartilleriforeningen

15 5. Beskrivelse af fortet Fortet dækker et område på ca. 31 ha. og består af 3 hoveddele: 1) Batteriområdet 2) Undergrunden 3) Kaserneområdet Stevnsfort set fra luften. På billedet ses 1)kasserneområde, 2) flyvevåbnets Eskadrille 541, 3) hovedbatteri, 4) nedgangsbunker, 5) 40 mm luftværnsbatteri nord og syd. (Foto: Tom Wismann 1997) Batteriområdet Batteriområdet ligger ca. 100 meter tilbagetrukket fra den 20 meter høje klint der udgør fortets østlige begrænsning. På batteriområdet findes nedgangsbunkeren til undergrunden placeret sammen med fortets hovedbatteri bestående af 2 stk. dobbelte 15 cm kanoner i pansertårne, 1 stk. 12,7 cm lyskanon, 2 stationære 40 mm nærluftværnsbatterier, batteri syd og nord, radar og radioantenner, periskoper for ildledelsen, pejlestationer, og et antal ventilationsafgange og luftindtag. På området var også indrettet standpladser for 2 stk. 150 cm projektører. Disse projektører benyttes ikke mere. Undergrunden (se tegning side 58-59) Adgangen til undergrunden sker gennem nedgangsbunkeren, der er placeret ved den nordligste begrænsning af undergrunden. Nedgangsbunkeren er udrustet med 3 flankeringskonstruktioner, der kan holde adgangsvejen til bunkeren under ild og derved sikre, at en fjende ikke kan trænge ind i fortet ad denne vej. Adgangen 15

16 P2 P1 Batteriområdet. Fortets hovedbatteri består af 2 pansrede kanontårne med hver 2 stk. 15 cm kanoner. Tårnene stammer oprindeligt fra det tyske slagskib Gneisenau. Tårnene benævnes pjece 1og 2, P1-P2. (Foto: Tom Wismann 1997) til nedgangsbunkeren sker gennem en gitterdør og en svær panserdør. Herefter er der mulighed for at komme til selve undergrunden, der er beliggende ca. 20 meter under jordniveau, med en elevator eller ad en trappe. I nedgangsbunkeren er indrettet en ildlederpost, benævnt IP 1, og en lokal bevogtningscentral. Periskopet for ildlederposten kan ses ovenpå bunkeren, hvor selve periskophovedet i lodret retning er beskyttet af et panserskjold. Oven på nedgangsbunkeren er der under åben himmel indrettet en standplads for lyslederposten. Herfra blev ilden fra lyskanonen ledet. På forskråningen af bunkeren er der en standplads for et pejleapparat, eller der kan placeres en mobil 5 meter afstandsmåler. Personel, der var tjenstgørende på fortet da afstandsmåleren blev benyttet fortæller, at det var tungt arbejde at bakse afstandsmåleren op og ned af trappen til undergrunden, men en sømand må tage tjenesten, som den kommer. Arbejdet har sandsynligvis været fulgt godt på vej af nogle beskrivende sømandsudtryk. Undergrunden består af en hovedgang, der løber nord-syd parallelt med kysten. Fra hovedgangen, der er ca. 340 meter lang, udgår i hver ende en gang mod vest (mod land) og en gang mod øst (mod havet). For enden af gangene mod vest, der er ca. 100 meter lange, ligger fortets hovedmagasiner, og underbringelsesrum for besætninger til hovedbatteriet. De 2 gange, der fører mod øst, munder ud i klinten, og er benævnt rævegang nord og syd. Udover de nævnte gange er der en gang der løber mod øst fra elevatoren. Denne gang er indrettet som depotområde og er ca. 70 meter lang. Fra den sydlige batterigang fører en gang til luftværnsbatteri syd, som herved kan nås fra fortets indre. Der 16

17 Nedgangsbunker. Flankeringskonstruktionen kan holde adgangsvejen til bunkeren under ild. På væggen til venstre ses Frederik den 9 s monogram og årstallet Lejderen på væggen fører til lyslederposten, der er anbragt oven på nedgangsbunkeren. (Foto: Tom Wismann 1997) 1 Indgang 1 Nedgangsbunker. I nedgangsbunkeren er der elevator og trapper til undergrunden. I bunkeren findes også ildlederpost 1 (IP1) og 3 flankeringskonstruktioner(1) til bunkerens nærforsvar. (Tegning: Tom Wismann efter Stevnsforts original, 1997) 17

18 er ikke fra undergrunden forbindelse til luftværnsbatteri nord, angiveligt fordi jordbunden skulle være uegnet til gangbyggeri. I den nordlige gang mod havet har der været en større gennemføring til jordoverfladen. Denne gjorde det muligt under bygning og modernisering at få større maskindele som dieselmotorer på plads i undergrunden. I forbindelse med batterigang nord ligger Sundets Marinedistrikts (SUM) O-rum og kommunikationscenter. I det, der i dag er kommunikationscenteret, lå oprindeligt fortets hospital. Hospitalet blev nedlagt ved moderniseringen af fortet i I den sydlige gang mod havet ligger på den ene side af gangen fortets oprindelige artillericentral, O-rum, radarrum og ABC central. På den modsatte side af gangen er der 5 dobbelte officerslukafer og underbringelse for menige. I hver gang mod magasinerne er der indrettet en maskincentral. Alle rum er ventilerede og en del opvarmede. O-rum, computerrum mf. er udstyret med aircondition. Kaserneområde Kaserneområdet omfatter et antal bygninger, hvor fortbesætningen kan underbringes i fredstid. På området er der kostforplejning/ cafeteria, messer for befalingsmænd og officerer, samt kontorer. På kaserneområdet ligger en af de oprindelig 4 landejendomme, der blev opkøbt ved fortets etablering. Denne gård er indrettet til depotområde, til de mange ting, der skal benyttes i den daglige drift og ved uddannelse af personel. 18

19 6. Indretning af undergrunden De fleste af fortets krigsmæssige faciliteter er placeret i undergrunden. 6.1 Operations rum (O-rum) Fortets operationsrum eller O-rum, som det betegnes i militær daglig tale, er fortets nervecenter, og det er herfra fortchefen under krigsmæssige forhold fører sin kommando. I O-rummet vistes tidligere den aktuelle situation på kort og tavler (kaldet toter). I dag foregår dette hovedsageligt på computerskærme. Til opbygning af det taktiske billede (hvad der sker i nærområdet) benyttes informationer fra fortets egne sensorer såsom radar, radio, informationer fra pejle- og udkigsstationer, fra egne skibe og fra andre militære myndigheder. I O-rummet kan man f.eks. have et stort kort ( i dag computerskærm) over det lokale havområde, hvor der indtegnes positioner på de skibe og fly, der befinder sig i området. Udfra billedet af den aktuelle situation træffer fortchefen sine dispositioner, f.eks. omkring indsættelse af fortets våben. Fortets oprindelige O-rum lå i forbindelse med artillericentralen i fortets sydlige del. Under en modernisering fra blev fortet ombygget, og O-rummet blev flyttet til den nordlige del af undergrunden. O-rummet er i dag en del af Sundets Marine Distrikt (SUM) og en del af et større kommando og kontrol system benævnt RDNCCIS som står for Royal Danish Navy Command, Control & Information System. Denne vidunderlige militære forkortelse, betyder på dansk Den Kongelige Danske Marines Kommando og Kontrol system til brug for chefen for Søværnets Operative Kommando. O-rum. Det oprindelige o-rum var placeret sammen med fortets artillericentral (AC) i fortets sydlige del. Efter en ombygning af undergrunden i benyttes det oprindelige O-rum ikke mere. Midt i billedet stod fortets lokalplot. Det er nu flyttet til Langelandsfort der siden 1997 har fungeret som museum. (Foto: Tom Wismann 1997) 19

20 Gang O-rums kompleks 1. Artillericentral 2. Lejder til ildlederpost 2 (IP2) 3 O-rum 4. Radiorum 5. Kryptorum 6. Kontor 7. Telefonrum 8. Fjernskriverrum 9. Omstillingsbord 20

21 6.2 Artillericentral (AC) Artillericentralen var oprindeligt beliggende i forbindelse med O-rummet i den sydlige del af undergrunden. AC var det sted hvor informationer fra ildledelsesradaren, ildlederposter, og pejlestationer samledes og bearbejdedes. Informationerne blev fødet til centralens oprindelige elektromekaniske regnemaskiner. I regnemaskinerne indgik de indsamlede data sammen med data, som vindhastighed og retning, barometerstand, krudtets temperatur mm. Udfra de informationer der tilgår ildledelsesanlægget udregnes skuddata, det vil sige højde og sideretning til de to pjecer i hovedbatteriet. Regnemaskine i artillericentral. For at udføre de komplicerede beregninger der er nødvendige for at træffe et bevægeligt mål på stor afstand benyttedes indtil 1982 elektromekaniske regnemaskiner. Regnemaskinen blev fødet med data fra radar, ildlederposter, pejlestationer. Meteologiske data som vindhastighed, luftens temperatur og lufttryk indgik også i beregningerne. Nogle data blev fødet til regnemaskinen ved at betjene et stort antal små håndhjul. (Foto: Tom Wismann 1997) De udregnede data overføres til pjecerne ved hjælp af såkaldte følgeviseranlæg. Et følgeviseranlæg er kort fortalt et anlæg, hvor en viser i pjecen stiller sig i en bestemt stilling udfra signaler der overføres fra ildledelsesanlægget. I pjecen indstilles højde og sideretning ved, at et andet sæt visere stilles overens med viserne fra ildledelsesanlægget. Dette udføres manuelt af orlogsgaster. Det var muligt samtidigt at engagere 2 forskellige mål (der var 2 regnemaskiner), et med hver pjece, eller begge pjecer kunne engagere samme mål. I dag foregår alle beregninger omkring ildledelsen på computer med dertil knyttede ballistik programmer. Man skal være opmærksom på, at det er et kompliceret regnestykke, der skal udføres når et bevægeligt mål skal rammes på f.eks 15 km afstand. I den tid der går fra granaten forlader kanonen til den forhåbentlig træffer målet forløber der ca sekunder. Hvis målet sejler med 30 knob (ca. 55km/time) flytter det sig ca. 0,5 km fra skuddet går til granaten slår ned. Hvis man samtidig tænker på vindens påvirkning af granaten, og de mange andre forhold der har indflydelse 21

22 på granatens træfpunkt, er det klart, at det er et regnestykke, der i hvert fald ikke hurtigt kan udføres i hånden. Der skal kraftige regnemaskiner til. 6.3 ABC-central I fortet findes en såkaldt ABC-central. ABC står i denne forbindelse for Atomare, Biologiske eller Kemiske våben. I ABC-centralen indgår informationer fra overordnede militære myndigheder og underlagte enheder om en fjendes brug af våben af de nævnte typer. ABC-centralen kan udfra disse oplysninger foretage beregninger af, hvor f.eks. et radioaktivt nedfald vil medføre forurening. Udfra disse beregninger kan militære og civile i området advares og eventuelt flyttes, eller det kan sikres, at de ikke rykker ind i området. Der foregår udveksling af informationer mellem militære ABC centraler og beredskabsstyrelsen, som står for beskyttelsen af civilbefolkningen mod skader fra de omtalte våben. 6.4 Havari central I havaricentralen samles løbende alle oplysninger om skader på fortet. Disse skader kan stamme fra våbenpåvirkninger, såsom eksplosioner, brand og lignende. Udfra disse oplysninger kan havarikontrolofficeren træffe sine dispositioner og indsætte havaripatruljer (brand og redningsfolk) for at bekæmpe, afbøde og afhjælpe de skader, der er sket på fortet eller dets våbensystemer. Gangsystem. Gangsystemet i Stevnsfort omfatter mere end 1000 meter gange. Gangene er hugget og sprængt ud i kalkstensklippen, der på dette sted på Stevns benævnes Bryozokalk. Denne kalktype er særdeles modstandsdygtig overfor trykpåvirkninger og yder derfor fortet god beskyttelse.(foto: Tom Wismann 1997) 6.5 Maskincentraler Fortet er udrustet med 2 maskincentraler- én i hver forthalvdel, nord og syd. Maskincentralerne er placeret i rum der har forbindelse til batterigangene. I centralerne er opstillet dieselgeneratoranlæg, der kan levere strøm til fortets drift, hovedbatteriet og oprindeligt også til luftværnsbatterierne. Til daglig under fredsforhold får fortet dækket sit strømforbrug fra det offentlige net. I tilfælde af krise 22

23 Maskincentral syd. I fortet var indrettet maskincentraler i fortets 2 halvdele, nord og syd. På maskincentralerne var der opstillet dieselaggregater til dækning af fortets behov for elektrisk strøm hvis forsyningen fra land, det offentlige net, skulle svigte. (Foto: Tom Wismann 1997) eller krig, hvor strømforsyningen fra de civile kraftværker kan svigte, har fortet mulighed for at være selvforsynende med elektrisk strøm. De tekniske anlæg i fortet har løbende gennem fortets levetid gennemgået ombygninger og modifikationer, så de tekniske anlæg lever op til dagens krav. Oprindeligt var hver maskincentral udrustet med 3 dieselaggregater. Et dieselaggregat består af en dieselmotor, der driver en generator. Motorerne i aggregaterne var af fabrikat MWM (2 stk- en stor og en lille) og Harvester. Det store MWM anlæg leverede gennem omformere, kraft til fortets hovedbatteri. Harvester anlægget leverede kraft til 40 mm batteriet, og det lille MWM anlæg leverede kraft til belysning mm. Den oprindelige maskininstallation var i hver maskincentral følgende: Senere er MWM motorerne udskiftet med Volvo Penta motorer type TAD121CHG på 238 kw. Udover de omtalte generatorsæt var der i hver maskincentral placeret 2 omformere til henholdsvis hovedbatteriet og 40 mm batteriet, da begge kanoninstallationer kræver jævnstrøm. 23

24 1. Generatoranlæg til hovedbatteri. 2. Generatoranlæg til 40 mm batteri. 3. Generatoranlæg. 4. Omformer. 5. Omformer. 6. Hovedtavle. 7. Kølevandspumper. 8. Oliefyr. 9. Gasfilteranlæg. 10. Filebænk. Maskincentral. I de 2 forthalvdele var der indrettet maskincentraler med generatoranlæg, omformere, pumper, gasfilteranlæg og andre tekniske anlæg. (Tegning. Tom Wismann efter Stevnsfortes original. 1998) 24

25 I forbindelse med ombygningen i ombyggedes den nordlige maskincentral, og der installeredes et nyt generatoranlæg med en Fiat dieselmotor med en elektrisk effekt på 200 kw. Dette generatorsæt er alene beregnet til forsyning af Sundets Marinedistrikts O-rum, og ikke til drift af Stevnsfort med tilhørende artillerisystemer, elevatorer mm. Nødbelysning Overalt i fortet er der nødbelysningslygter, der oprindeligt var drevet af henholdsvis akkumulatorer (7 stk) og tørbatterier (41 stk). Akkumulatorlygterne var af typen Dominit, fabrikat H. Følsgaard. Lygterne vil automatisk tænde, hvis belysningen skulle svigte. Brandsprøjter Fortet var oprindeligt udrustet med 2 benzindrevne brandpumper for brandbekæmpelse. Motorerne til disse pumper var af fabrikat Vauxhall og VW. Fortet er ikke udrustet med deciderede rørsystemer for brandbekæmpelse. Ved en brand i undergrunden må vand, gennem slanger, tages fra en brandhane, der er placeret ca. 50 meter fra nedgangsbunkeren - et forhold der virker uforståeligt. 6.6 Bevogtningscentral I fortets bevogtningscentral samles og koordineres alle oplysninger, der vedrører fortets nærforsvar. Det har ikke været muligt helt at bestemme, hvor fortets bevogtningscentral har været placeret, men der findes et foto, hvor et skilt på en dør angiver, at her har bevogtningslederen haft sin plads. Fra Bevogtningscentral i nedgangsbunker placeret i rum under ildledelsespost 1 (IP1). Fra rummet har bevogtningslederen kunne lede nærforsvaret af nedgangsbunkeren. Periskoperne i forbindelse med IP 1 har udgjort et par gode øjne for nærforsvaret. (Foto: Tom Wismann 1997) 25

26 dette rum blev fortets nærforsvar koordineret. På kort og tavler (toter) kunne bevogtningsstyrker og patruljer indtegnes, så man fik et overblik over nærforsvaret og eventuelle fjendtlige styrker i området. I et mindre rum i nedgangsbunkeren, placeret direkte under ildledelsespost 1, har der været indrettet en lokal bevogtningscentral. Periskoperne fra ildledelsesposten har kunnet benyttes til observation 6.7 Beboelse I undergrunden er der indrettet beboelse til en del af fortets besætning. Officerer. Oprindeligt fandtes 2 rum, hvert bestående af et antal mindre lukaf er beregnet til underbringelse af fortets officerer. Officersbeboelserne var indrettet i batterigang nord, og overfor det oprin-delige O-rum/AC kompleks. Lukaf-erne var hver på 6 m 2 og indrettet på en måde, som man i dag vil kalde spartansk. Rummet var for enden udrustet med 2 af forsvarets standard køjer. Det øvrige møblement bestod af en stol, et lille bord, et par skabe og en håndvask. Der var i alt 10 dobbelte officerskamre. Befalingsmænd I forbindelse med officersbeboelserne var begge steder et lidt større rum, ca. 10m 2 hvor en del af fortets befalingsmænd kunne underbringes. Pjecebesætninger Tæt på de 2 magasinområder til fortets hovedbatteri er der indrettet 2 rum på hver 44 m 2 til pjecebesætningerne. Der er i hvert rum plads til 30 menige og 6 befalingsmænd. Til de menige er der båse med 6 køjer i hver bås. Befalingsmændene har deres eget lille indelukke for enden af rummet. Menige Udover ovenstående er der flere steder i undergrundens gange opsat klapkøjer. Køjerne i gangene må siges at være langt bedre end ophold under åben himmel, men ikke ideelle hvis Officersgang. I hver halvdel af fortet var der indrettet en officersgang med 5 dobbeltkamre på hver 6 kvadratmeter. Indretningen var spartansk og bestod af 2 køjer, en stol, et lille bord og et par små skabe. De sanitære installationer udgjordes af 1 håndvask. (Foto: Tom Wismann 1997) besætningen skal ordentlig udhviles, da der sandsynligvis altid vil være en del uro. Det er ikke en god idé, at der ikke er mulighed for at underbringe hele fortets besætning under rimelige forhold i undergrunden. Det må have været begrænset, hvad det ville have kostet at indrette flere beboelsesrum til 40 mm besætninger og fortets bevogtningstyrke, lig dem der er indrettet til 26

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik NR. 1 39. årgang MaRTS 2009 Søværnet TEMA Nationale operationer På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik Læs også: Kan din krop klare strabadserne? Kampkraftige fregatter Indhold TEMA

Læs mere

Nr. 2 juni 2010 13. årgang

Nr. 2 juni 2010 13. årgang Nr. 2 juni 2010 13. årgang Venneforeningens blad juni 2010 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller. Grafisk konsulent: Finn

Læs mere

Panserskibe og artilleriskibe 1860-1960

Panserskibe og artilleriskibe 1860-1960 Panserskibe og artilleriskibe 1860-1960 Igennem 100 år fra 1860-1960 var panserskibe og artilleriskibe forudsætningen for at udøve sømagt. De nye skibstyper gjorde med et alle tidligere skibstyper forældede.

Læs mere

Nr. 3 september 2009 12. årgang

Nr. 3 september 2009 12. årgang Nr. 3 september 2009 12. årgang Foto: Frank Horn Venneforeningens blad september 2009 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller.

Læs mere

DE MILITÆRE HOVEDKVARTERER. SØVÆRNETS OPERATIVE KOM- MANDO I AARHUS OG FLYVER- TAKTISK KOMMANDO I KARUP

DE MILITÆRE HOVEDKVARTERER. SØVÆRNETS OPERATIVE KOM- MANDO I AARHUS OG FLYVER- TAKTISK KOMMANDO I KARUP 84 Sektion 02 06 DE MILITÆRE HOVEDKVARTERER. SØVÆRNETS OPERATIVE KOM- MANDO I AARHUS OG FLYVER- TAKTISK KOMMANDO I KARUP Thomas Tram Pedersen Med truslen om omfattende luftangreb mod Danmark # og ikke

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab September 2011 66. årgang nr. 3 De frivillige danskere i allieret krigstjeneste har levet en skyggetilværelse i Danmark og fylder ikke meget i den historiske faglitteratur,

Læs mere

FORSVARET. FLÅDEN 500 år. i Korsør. september 2010

FORSVARET. FLÅDEN 500 år. i Korsør. september 2010 FORSVARET i Korsør september 2010 FLÅDEN 500 år 1510-2010 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor

Læs mere

danmarks flåde i 500 år

danmarks flåde i 500 år udgivet i samarbejde med blandt andet: DEN DANSKE MARITIME FOND Sikorsky Aircraft Corporation er førende indenfor design og produktion af helikoptere, der blandt andet benyttes af samtlige fem værn i det

Læs mere

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang Søværnsorientering Nummer 3 oktober 2006 36. årgang En svær tid kræver svære beslutninger >> Kejserinde Dagmars sidste sørejse >> Udsendelse til Libanon >> Korvetternes afløser >> Sejlerfolket vogter på

Læs mere

SØVÆRNET 2-2010. Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A. J. Bill Redaktion Pernille Kroer (redaktør) Per Andreasen

SØVÆRNET 2-2010. Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A. J. Bill Redaktion Pernille Kroer (redaktør) Per Andreasen SØVÆRNET 2-2010 Udgiver Søværnets Operative Kommando Sødalsparken 20 Postboks 1483 8220 Brabrand E-mail: lesek@sok.dk Web: www.sok.dk Telefon: 89433099 Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A.

Læs mere

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv)

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv) 1 Beretninger fra de danske ubåde 1909-1999 Udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af Dansk Ubådsforening. Samlet, redigeret og delvist illustreret af Søren Nørby. Version 2.7. Ubådene 5 2den April, 3

Læs mere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.6 OKTOBER 2004 TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2012

FORSVARET. i Korsør. april 2012 FORSVARET i Korsør april 2012 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere

7 minutter over Golfen. USS Vincennes nedskydning af Iranian Air Flight 655, 3. juli 1988.

7 minutter over Golfen. USS Vincennes nedskydning af Iranian Air Flight 655, 3. juli 1988. 7 minutter over Golfen. USS Vincennes nedskydning af Iranian Air Flight 655, 3. juli 1988. lige ned mod havoverfladen, hvor det sekunder senere forsvandt i bølgerne. 1 Nedskydningen var kulminationen på

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 3 OKTOBER 2009 95. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. KRUDTTÅRNET 1 Februar 2004 Nr. 1 9.årgang

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. KRUDTTÅRNET 1 Februar 2004 Nr. 1 9.årgang Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Februar 2004 Nr. 1 9.årgang INDHOLD Nr. 1 2004 KD Jes Thomsen holder tale ved Tordenskiolds dødssted læs side 8 3 4 6 Vandgymnastik - Sund skole Uddannelse

Læs mere

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup NR. 2 APRIL 2003 FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup Redaktion: Oberstløjtnant, ansvarshavende redaktør P.E. Andersen Inspektions- og Våbenkontrolsektionen Flyvertaktisk Kommando

Læs mere

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 19 DECEMBER 2006 LÆS OGSÅ OM: Læger vil gerne flyve redningshelikopter Side 3 Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11 F-16 kortlægger

Læs mere

1 FLÅDEN Forside Nr 1 Marts 2000 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej - 4220 Korsør E-mail: flskor@flskor svn dk http:/www flskor svn dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren

Læs mere

Dansk forsvar under tysk dominans

Dansk forsvar under tysk dominans 1 Dansk forsvar under tysk dominans Kampen om magten over forsvarspolitikken. 1872-1905 i Michael H. Clemmesen Fra byggeriet af Garderhøjfortet. Den politiske og teknologiske ramme Frankrig blev i 1870

Læs mere

Kommentar. Solceller på Almegård

Kommentar. Solceller på Almegård Teknologi MATERIEL: Cobra er navnet på den nye hjelm, som om kort tid skal beskytte de danske soldaterhoveder i internationale missioner. Hjelmen har været gennem en omfattende brugertest og tilbydes med

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 68 Juli 2012 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

MARTHA. Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter

MARTHA. Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter MARTHA Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet OPO Vil du være den, som får skibet på søen? Piger tll søs Aabenraa har nu hele 22 % kvinder Det er et syn, man ikke glemmer Dramatisk beretning

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Kurt Norup Refsgaard Fungerende stabschef, Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen

Læs mere

SØVÆRNET 4-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 4-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 4-2011 Printvenlig PDF LEDER Nye vinde i forsvaret Den 1. januar 2012 kan vi byde omkring 250 nye medarbejdere velkommen i SOK. Baggrunden er, at en række af Farvandsvæsnets opgaver overflyttes

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://www.flskor.svn.dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant

Læs mere

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre NR. 7 august 2007 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 20.000 liter koncentreret syre Miljøet var truet, og træernes blade blev brune, da næsten 20.000 liter koncentreret salpetersyre

Læs mere

FORSVARSAVISEN 10 KORT NYT OM FORSVARET. Jeg har herlige minder fra Kvindeligt Flyvekorps. Stram op. Hungergames. På job i Kenya. Sid ned og red livet

FORSVARSAVISEN 10 KORT NYT OM FORSVARET. Jeg har herlige minder fra Kvindeligt Flyvekorps. Stram op. Hungergames. På job i Kenya. Sid ned og red livet På job i Kenya AFRIKA: Forsvaret har fire officerer udsendt til Kenya. På hver deres område arbejder de på at gøre det østafrikanske land til et mere stabilt og sikkert sted. Det handler om bedre vilkår

Læs mere

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet magasinet nr. 2 /Juni 2008 05 Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet Tema: Samarbejde med forsvaret Færre timer ved 33 skrivebordet Læserrejser www.hjv.dk

Læs mere

Kvinder i Flyvevåbnet. Tema: Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13. Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14

Kvinder i Flyvevåbnet. Tema: Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13. Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14 Nr. 1 - Februar 2007-4. årgang Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13 Tema: Kvinder i Flyvevåbnet Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14 Flyvevåbnet hjælper Estland > Side 22 2 4.

Læs mere