ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej Roskilde Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej Roskilde Projekt : Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring : Torben Bojsen Revisionsnr. : Udkast Godkendt af : Lars Kaalund Udgivet : Januar CVR nr: Nordea: /61 FRI

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Model for etablering af vådområdet Registreringer Lokalitetsbeskrivelse og udviklingshistorie Vandløbsforhold Tilløb Vedligeholdelse Hydrologiske forhold Oplande Afstrømningsregime Vandstande Jordbundsforhold og terrænforhold Afvandingstilstand og arealanvendelse Afvandingstilstand Arealanvendelse Næringsstofbelastning Kvælstof Fosfor Okker Planforhold Kulturhistoriske fund og elementer Miljøforhold Terrestriske forhold Smådyr Fisk Tekniske anlæg Veje Bygninger Ledninger Dræn, grøfter, pumpeanlæg /61

3 3 Projektgennemførelse Overordnet mål Projekterede ændringer, projektomfang Indledende arbejder Vejadgange, rydninger mv Etablering af vådområdet Opbygning af stryg Afbrydning jordvold mellem st Fjernelse af 2 pumpeanlæg Afværgeforanstaltninger Sikring af bygninger Sikring af veje Sikring af ledningsanlæg Sikring af vandboring Regulering vandløb, grøfter og dræn Udlægning grusmaterialer i vandløbet Regulering af grøfter Regulering af dræn Øvrige arealtilpasninger mv Myndighedsbehandling Konsekvensvurderinger Fysiske forhold Vandstande Vandstande i projektområdet Vandløbets længde og fald Fremtidig vandløbsvedligeholdelse Fremtidige afvandingsforhold Metode Arealopgørelser Næringsstoffjernelse Kvælstoffjernelse Fosforreduktion /61

4 4.4 Fremtidige vandløbsforhold Vandløbskvalitet Fiskebestand Projektets konsekvenser for flora og fauna Naturen i det nye vådområde og konsekvenserne for arter omfattet af Bilag IV Projektets konsekvenser for Natura-2000 område Tekniske anlæg Ændringer i vandløbet Regulering af grøfter Tilpasninger på pumpeanlæg Sikringer af ledninger og anlæg Økonomi og arbejdstidsplan Øvrige omkostninger Tids- og arbejdsplan for anlægsarbejder Referencer /61

5 TEGNINGSFORTEGNELSE Tegning nr. Indhold Målforhold 001 Oversigtskort, eksisterende forhold med 1:7.500 ledningsoplysninger 002 Oversigtskort, eksisterende afvandingsforhold 1: Oversigtskort, projekterede ændringer 1: Oversigtskort, fremtidige afvandingsforhold 1:7.500 BILAGSFORTEGNELSE Bilag nr. Indhold Målforhold 1a Hove Å, Længdeprofil af opmåling og regulativ 1:50/ med vintermiddelafstrømning 1: b Gerdrupløbet, Længdeprofil af opmåling og regulativ 1:50 / med vintermiddelafstrømning 1: Opgørelse af kvælstoftilførsel - 3a, b og c Hove Å, Længdeprofil af opmåling, regulativ 1:50 / og projekt med (a) sommermiddel, (b) vintermiddel 1:7.500 og (c) vintermedianmaksimumafstrømning 4a, b og c Gerdrupløbet, Længdeprofil af opmåling 1:50 / med (a) sommermiddel, (b) vintermiddel og 1:3.000 (c) vintermedianmaksimumafstrømning med vandspejl i Hove Å ved opmåling, regulativ og projekt 5 Opgørelse af kvælstoffjernelse - 6 Kort med angivelse af rørtilløb til Hove Å, - fra Roskildes Amt Rørsporingsrapport /61

6 1 INDLEDNING I forbindelse med Grøn Vækst arbejder Roskilde Kommune med planer om at etablere et vådområde ved Salmosen, med det formål at reducere udvaskningen af kvælstof til Roskilde Fjord. Vådområdet er prioriteret af VandOplandsStyregruppen (VOS en), som et vigtigt element i VandOplandsPlanen (VOP en) for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Projektet finansieres som udgangspunkt af staten og EU efter reglerne i Grøn Vækst jf. aftalen mellem KL og BLST 27/11/2009. Nærværende rapport beskriver de tekniske forundersøgelser af vådområdeprojektet Salmosen. Se figur 1.1 som viser udbredelsen af vådområdet som den blev skønnet i forbindelse med udarbejdelse af VOP en. Figur 1.1. Vådområdeprojektet Salmosen foreløbig afgrænsning og vandskel med rødt. 1.1 Formål Projektets formål er primært at reducere kvælstofbelastningen af Roskilde Fjord med en andel af det samlede indsatsbehov på 23 ton kvælstof pr. år som angivet i indsatsprogrammet under supplerende foranstaltninger i Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, Høring, oktober 2010 /1/. Nærværende forundersøgelsesrapport beskriver de eksisterende forhold i området og dokumenterer projektets afgrænsning, konsekvenser og beregnede kvælstoffjernelse. 6/61

7 1.2 Model for etablering af vådområdet Vådområdet etableres ved at hæve vandstanden i Hove Å og Gerdrupløbet ved anlæggelse af et stryg i Hove Å umiddelbart opstrøms Frederiksborgvej. Vådområdet afgrænses naturligt af topografien i området. 7/61

8 2 REGISTRERINGER 2.1 Lokalitetsbeskrivelse og udviklingshistorie Lokalitetsbeskrivelse Projektområdet Salmosen er beliggende på østsiden af Roskilde Fjord nord for Roskilde i den nedstrøms del af oplandet til Hove Å, som afvander Gundsømagle Sø. Projektområdet omfatter Salmosen på strækningen gennem Hove Å fra Frederiksborgvej og opstrøms Gerdrupløbet, samt de ånære arealer langs den nedstrøms del af Gerdrupløbet. Se figur 2.1. GEERDRUPLØBET FREDERIKSBORGVEJ HOVE Å Figur 2.1. Oversigtskort, projektområde og vandløb. På historiske kort fra betegnes området Saltvad Mose, mens området har skiftet navn til Salmose på kort fra som det kendes i dag. Området ser ikke ud til at have gennemgået nogen særlig udvikling siden det første kort fra , som ligner området i dag med hensyn til både vandløbsforløb og mosesignatur. Se figur 2.2, 2.3 og /61

9 Figur 2.2.Saltvad Mose på historisk kort målebordsblad fra Kilde Figur 2.3. Salmose på historisk kort målebordsblad fra Kilde 9/61

10 Figur 2.4. Salmosen i dag. Kilde 2.2 Vandløbsforhold Både Hove Å og Gerdrupløbet er kommunevandløb på strækningerne gennem projektområdet. Der foreligger vandløbsregulativer for begge vandløb /2/ og /3/. Projektområdet omfatter Hove Å fra station 8565 til Frederiksborgvej i station Vandløbet har på den første del af projektstrækningen en regulativmæssig bundbredde på 2,5 meter, som øges nedstrøms til 3 meter fra st og yderligere til 3,8 meter fra st Anlægget er 1:1 på hele strækningen. Vandløbsfaldet er 0,5 promille på projektstrækningen. Det samlede fald på projektstrækningen er 0,76 meter, fra kote 0,33 meter DVR90 ved station 8565 til kote -0,43 meter DVR90 ved Frederiksborgvej (st ). Hove Å er kontrolopmålt i 2009, og det fremgår af bilag 1a at den opmålte bund ligger væsentligt under den regulativmæssige bundkote, særligt på den nedre del af Hove Å, hvor forskellen typisk ligger mellem 30 og 70 cm. Årsagen til den store forskel på regulativ og faktiske forhold kan skyldes sætninger i området og/eller at vandløbet er overuddybet gennem årene. Projektområdet omfatter kun den nederste strækning af Gerdrupløbet før udløbet i Hove Å. Gerdrupløbet har på denne strækning en regulativmæssig bundbredde på 0,5 meter og et anlæg på 1:1 med et gennemsnitligt fald på 1,4 promille på strækningen fra st. 653 til 985. Gerdrupløbet er i henhold til opmålingen rørlagt på strækningen fra st. 390 til 647. Den rørlagte strækning har en dimension på Ø40 cm og et fald på 0,64 promille. I Gerdrupløbet ligger den opmålte bund fra cm under den regulativmæssige bundkote. Dette gælder både for de åbne strækninger men også for den rørlagte 10/61

11 2.2.1 Tilløb strækning. Det virker ikke sandsynligt at vandløbet har ligget så højt som beskrevet i regulativet. Regulativet indeholder kun oplysninger om et tilløb til Hove Å på projektstrækningen, nemlig Gerdrupløbet som er tilløb til Hove Å i st Den foreliggende opmåling af Hove Å er en kontrolopmåling, hvor tilløb og dræn ikke er indmålt. Der er desuden foretaget en røropsporing i Hove Å i 1985 /4,, hvis resultat er vedlagt i bilag 6. Regulativet for Gerdrupløbet indeholder oplysninger om et afløb fra en pumpebrønd i st. 125, opstrøms projektområdet. Ved opmålingen af Gerdrupløbet er der registreret følgende tilløb, se tabel 2.1. Tabel 2.1. Opmålte tilløb til Gerdrupløbet. Station Rørdimension/ Udløbskote Bemærkning [m] bundbredde [cm] DVR90 [cm] Rørtilløb fra venstre Ø 20 cm Rørtilløb fra venstre Ø 15 cm Åbent tilløb fra højre Rørtilløb fra højre Ø 25 cm Rørtilløb fra venstre Ø 10 cm Rørtilløb fra højre Ø 6 cm Vedligeholdelse Vandføringsevnen i Hove Å sikres ud fra en teoretisk skikkelse. Skikkelsen og faldet angiver den vandføringsevne, der mindst skal være til stede i vandløbet. Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er mindst lige så stor som den ville have været, hvis vandløbet havde haft den angivne teoretiske skikkelse og det angivne teoretiske fald. For Gerdrupløbet er der fastsat krav til opretholdelse af et mindste tværsnitsareal svarende til de teoretiske dimensioner. Det eksisterende vandløbsprofil kan således antage en vilkårlig form under forudsætning af, at dette tværsnitsareal opretholdes. 11/61

12 2.3 Hydrologiske forhold Oplande Der er udtaget topografiske oplande til vandløbssystemet på baggrund af Orbicons vandskelsdatabase, se tabel 2.2 og 2.3. Det direkte opland til projektområdet udgør forskellen mellem oplandet i Hove Å ved station 8565 og ved Frederiksborgvej station 10085, 0,97 km 2 eller 97 ha inklusiv projektområdets areal og eksklusiv oplandet til Gerdrupløbet. Tabel 2.2. Oplande Hove Å. Vandløbsstation Hove Å ved lokalitet Opland [km 2 ] 8565 Start projektområde 68, Opstrøms Gerdrupløbet 68, Nedstrøms Gerdrupløbet 69, Frederiksborgvej, slut projektområde 70, Udløb til Roskilde Fjord 70,58 Tabel 2.3. Oplande Gerdrupløbet. Vandløbsstation Gerdrupløbet ved lokalitet Opland [km 2 ] 0 Rørudløb syd for Gundsølillevej 0, Udløb til Hove Å 1, Afstrømningsregime Vurdering af områdets afstrømningsregime er foretaget på baggrund af hydrometriske data ved station Hove Å, Tostholm bro med et topografisk opland på 67,84 km 2. Data i perioden 1989 til 2009 er anvendt til at fastlægge afstrømningsstatistikken for sommer- og vinterperioden, se tabel 2.4. Denne station er anvendt som referencestation, idet den ligger i Hove Å umiddelbart opstrøms for projektområdet og udgør et godt grundlag for en repræsentativ afstrømningsstatistik. 12/61

13 Tabel 2.4. Afstrømningsstatistik. Afstrømninger [l/s/km 2 ] Sommerperioden Vinterperioden 1/5-31/10 1/11-30/4 Middel 1,7 6,4 Medianmaksimum års maksimum års maksimum års maksimum Absolut maksimum Vandstande Vandstanden i Hove Å s udløb er betinget af vandstanden i Roskilde Fjord. Vandstanden ved station Frederikssund, Lystbådehavnen er registreret gennem 10 år i perioden fra 1993 til Der er dog flere datahuller gennem perioden, især i Denne station er beliggende lidt længere mod nord i Roskilde Fjord på østsiden ligesom udløbet fra Hove Å. Vandstanden registreret ved denne station vurderes derfor repræsentativ som vandstanden ved udløbet fra Hove Å længere mod syd. Middelvandstanden er beregnet til 15 cm DNN i perioden fra 1993 til 2002, med minimal forskel på sommermiddel og vintermiddel. Maksimumvandstanden er målt til 1,46 meter DNN den 18. februar 1997 klokken 15:22. Hændelsen varede over et døgn med vandstande over 1 meter. Også den januar 2000 kom vandstanden over 1 meter over et døgn, med et maksimum på 1,45 meter DNN. Se de karakteristiske vandstande i tabel 2.5. Tabel 2.5. Karakteristiske vandstande. Vandstande [meter DNN] Sommerperioden Vinterperioden 1/5-31/10 1/11-30/4 Middel 0,16 0,14 Vandstande [meter DNN] Døgnmiddel Øjebliksmaksimum Medianmaksimum 0,93 1,11 5 års maksimum 1,07 1,33 10 års maksimum 1,14 1,45 Absolut maksimum 1,20 1,46 13/61

14 2.4 Jordbundsforhold og terrænforhold Områdets jordbundsforhold er undersøgt ved jordbundskortene på arealinfo.dk se figur 2.5. Figur 2.5. Jordbundsforhold. Kilde arealinfo.dk Figuren viser, at projektområdet er beliggende i et område med humusjord. Der findes ingen geologiske boringer i projektområdet. Se figur /61

15 Figur 2.6. Boringer og vandindvinding. Kilde jupiter.dk 2.5 Afvandingstilstand og arealanvendelse Afvandingstilstand Afvandingstilstanden i området styres af vandstanden i Roskilde Fjord, vandløbenes vandføringsevne og pumpningen i det nordlige delområde. Orbicon og Roskilde Kommune har i forbindelse med besigtigelse af området fundet 2 pumper. En pumpe nordvest for Hove Å der pumper det nordlige område, og en pumpe i en pumpebrønd sydøst for Hove Å, se figur 2.7. Desuden findes der ifølge vandløbsregulativet for Gerdrupløbet en pumpe til vandløbet i station /61

16 Figur 2.7. Pumpeplaceringer vist med gult. Områdets nuværende afvandingstilstand er vurderet på baggrund af en terrænanalyse, hvor vandspejlet i Hove Å og Gerdrupløbet er trukket ud i terrænet. Ved beregning af den eksisterende afvandingsdybde i området er anvendt det MapInfo baserede værktøj Vertical Mapper. Værktøjet er i stand til at beregne den vertikale differens mellem to højdemodeller (her terrænmodellen, samt de konstruerede vandspejlsmodeller ). Indledningsvist er der udført vandspejlsberegninger af den opmålte skikkelse og den regulativmæssige skikkelse ved en vintermiddelafstrømning. Beregningerne fremgår af længdeprofilerne i bilag 1a og 1b. Hove Å er kontrolopmålt i 2009, og det fremgår af bilag 1a at den opmålte bund ligger væsentligt under den regulativmæssige bundkote. Det er ved beregningerne konstateret at det beregnede vandspejl for opmålingen af denne årsag ligger en del lavere end det beregnede vandspejl for de regulativmæssige dimensioner i Hove Å. Årsagen til den store forskel på regulativ og faktiske forhold kan skyldes sætninger i området og/eller at vandløbet er overuddybet gennem årene. Også i Gerdrupløbet ligger den opmålte bund under den regulativmæssige bundkote. Dette gælder både for de åbne strækninger men også for den rørlagte strækning. Det er derfor valgt at beskrive de eksisterende forhold på baggrund af de opmålte forhold både for Hove Å og for Gerdrupløbet, da opmålingerne er et udtryk for den afvandingstilstand lodsejerne oplever. 16/61

17 Det beregnede vintermiddelvandspejl ligger en anelse over det beregnede sommermiddelvandspejl. Årsagen til at vandspejlene ikke er mere forskellige, selv om afstrømningerne er noget forskellige, skyldes at ruheden (beskrevet ved Manningtallet) i vandløbet er væsentligt større om sommeren på grund af grødevækst. Det er valgt at opgøre de arealer, der er direkte påvirket af vandløbets vandspejl ud fra en vintermiddelvandføring, da denne situation gav det højeste vandspejl. Vintermiddelvandføringen anses for at være et godt bud på den gennemsnitlige påvirkning. Der regnes med et terrænniveau på 1,0 meter over det frie grundvandspejl som værende den øvre grænse for de arealer, der er direkte påvirket af vandstanden i vandløbet. Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved vintermiddelafstrømningen, idet de påvirkede arealer er inddelt i 6 kategorier, der er beskrevet som følger: Arealer dækket af vandløbets vandspejl. Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0-25 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til sump. Landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 50 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til våde enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 50 og 75 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til fugtige enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning, og på de højest liggende dele eller i tørre somre vil der tillige være mulighed for høslæt. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 100 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning og høslæt. Arealer med terræn, der er beliggende mere end 100 cm over vandstanden i vandløbet. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes af vandstanden i vandløbet. 17/61

18 Den eksisterende afvandingstilstand er vist på tegning 002 og arealopgørelsen fremgår af tabel 2.6. Det skal bemærkes, at der ved arealklassifikationen er taget udgangspunkt i terrænet, som det fremgår af højdemodellen. Det betyder, at de områder der i dag pumpes vil fremstå som våde arealer, selvom de i praksis kan have en bedre afvandingstilstand når pumpen er i drift. Tabel 2.6. Arealklassifikation, eksisterende forhold. Arealklassifikation Areal [ha] Areal [%] Frit vandspejl 7,1 20,2 Sump (afvandingsdybde 0-25 cm) 2,7 7,7 Våd eng (afvandingsdybde cm) 9,2 26,2 Fugtig eng (afvandingsdybde cm) 6,5 18,5 Tør eng (afvandingsdybde cm) 4,9 14,0 Omdriftsjord (afvandingsdybde over 100 cm) 4,7 13,4 I alt 35,1 100 Det fremgår af tabellen, at ca. 13 % af projektområdet, ved de nuværende forhold, har en afvandingsdybde på over 1 meter, svarende til omdriftsjord. Størstedelen af projektområdet (ca. 87 %) har en afvandingsdybde på under 1 meter, heraf har knap 60 % en afvandingstilstand på mellem cm, hvilket er engarealer. Det fremgår af tabellen at ca. 20 % af arealet i dag har frit vandspejl. Det skal bemærkes at størstedelen af dette areal sandsynligvis bliver pumpet og derfor i praksis kan fremstå tørrere end terrænanalysen viser Arealanvendelse Hovedparten af projektområdet udgøres af marker i omdrift eller i brak. En del af arealet afgræsses og noget af arealet udgøres af naturområder. Arealanvendelse indenfor projektområdet er opgjort på baggrund af luftfoto fra På græsarealer med tydelige maskinspor er arealerne medregnet som ager/brakjord det vil sige omdriftsjord. Tabel 2.7 viser arealanvendelsen. 18/61

19 Tabel 2.7. Arealanvendelse, eksisterende forhold. Arealanvendelse Areal [ha] Areal [%] Omdrift 15,5 44 Braklagt 14,1 40 Græsning 2 6 Natur 3,5 10 I alt 35, Næringsstofbelastning Kvælstof Områdets næringsstofbelastning er vurderet ud fra målte stofkoncentrationer og beregnet stoftransport ved NOVANA station Hove Å, Tostholm bro beliggende umiddelbart opstrøms projektområdet. Kvælstofbelastningen fra det direkte opland er dog skønnet, da belastningen ved referencestationen ikke er repræsentativ for det direkte opland, idet Gundsømagle Sø er beliggende opstrøms stationen og reducerer kvælstofbelastningen fra oplandet betydeligt. Kvælstofkoncentrationen gennem perioden fra 1989 til 2010 viser en faldende tendens, fra omkring 10 mg/l i 1989 til omkring 2,5 mg/l i Se figur /61

20 Figur 2.8. Kvælstofkoncentration. Kvælstoftransporten er opgjort til 6,2 kg N/ha/år som gennemsnit af de sidste 10 år i perioden fra 2000 til 2009 ved station Hove Å, syd for Gundsøgård. Dette tal anvendes som grundlag for beregning af projektområdets belastning fra vandløbsoplandet gennem Hove Å. Kvælstoftransporten fra det direkte opland og fra Gerdrupløbet er skønnet til 15 kg N/ha/år ud fra den empiriske formel med en årsmiddelafstrømning på 4 l/s/km 2, en sandandel på 0 % og et dyrket areal på 80 %. Halvdelen af belastningen fra Gerdrupløbet medtages i det direkte opland, idet denne del infiltreres i vådområdet gennem en grøft fra Gerdrupløbet ind i vådområdet, ligesom de historiske kort viser. Tabel 2.8 viser det opgjorte kvælstoftab fra projektområdet. Se også bilag 2 der dokumenterer beregningerne. 20/61

21 Tabel 2.8. Kvælstoftab fra projektområdet Salmosen. Bidrag fra Vandløbsoplandet Hove Å (6818 ha) Gerdrupløbet 50 % (60 ha) Kvælstoftab [kg/år] Direkte opland inklusiv Gerdrupløbet 50% (121 ha) Projektområdet (35,1 ha) I alt Fosfor Fosforkoncentrationen gennem perioden fra 1989 til 2010 viser en markant faldende tendens fra over 5 mg P/l i 1989 til 157 µg/l som gennemsnit for 2010 ved station Hove Å, syd for Gundsøgård. Siden 2007 har fosforkoncentrationen været under 200 µg/l. Se figur 2.9. I 2009 er fosfortransporten opgjort til 841 kg ved Gundsøgård. Derudover belastes projektområdet af det laterale opland, samt eventuelle udledninger fra spredt bebyggelse nedstrøms målestationen og opstrøms Frederiksborgvej. Roskilde Kommune oplyser at der i alt er beliggende 9 ejendomme i dette direkte opland til projektområdet. Syv ejendomme afleder mekanisk renset spildevand via dræn, en ejendom afleder mekanisk renset direkte og en ejendom har nedsivning. Samlet giver dette en (beregnet) årlig fosforudledning på ca. 11,7 kg pr. år. Hertil kommer to regnvandsudløb ved Gerdrup, der beregningsmæssigt tilsammen udleder 2 kg fosfor pr. år. Den laterale belastning kan opgøres til 15 kg fosfor pr. år fra 121 ha direkte opland, idet fosfortransporten fra det direkte opland er beregnet ud fra den arealspecifikke fosfortransport på 0,12 kg total-p/ha/år, ved NOVANA stationen I alt belastes vådområdet med ca. 870 kg fosfor om året. 21/61

22 Figur 2.9. Fosforkoncentration. 2.7 Okker Hele projektområdet er beliggende i et lavbundsområde som ikke er okkerklassificeret, jf. arealinfo.dk. 2.8 Planforhold I forslag til Vandplanen /1/ er både Hove Å og Gerdrupløbet på strækningerne gennem projektområdet målsat til et god økologisk tilstand med et krav til DVFI på 5. Se figur /61

23 Figur Miljømål. Hverken Hove Å eller Gerdrupløbet opfylder kravet til god økologisk tilstand, idet den nuværende tilstand er vurderet til ringe i vandplanen. Se figur Figur Status målopfyldelse. Vandplanen beskriver følgende indsatser overfor Gerdrupløbet: Ændret vandløbsvedligeholdelse, restaurering og fjernelse af den rørlagte strækning midt på vandløbet. Vandplanen beskriver ingen vandløbsindsatser overfor Hove Å, idet der er beskrevet en indsats overfor spredt bebyggelse i oplandet til Hove Å. Tidsfristen for målopfyldelse er udsat for begge vandløb ifølge vandplanen. 23/61

24 Arealerne omkring Hove Å er omfattet af åbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens 16), der strækker sig ca. 150 meter på begge sider af vandløbet. Der findes flere beskyttede sten- og jorddiger i projektområdet. Se figur Figur Beskyttelseslinjer. Kilde arealinfo.dk Der er registreret et 3 område som eng, et 3 område som mose og der findes flere mindre søer i projektområdet. Både Hove Å og Gerdrupløbet er beskyttede vandløb. Se figur Figur Naturbeskyttelse. Kilde arealinfo.dk 24/61

25 Der findes ikke EF-fuglebeskyttelsesområder eller EF-habitatområder eller Ramsarområder inden for projektområdet, men projektområdet afvander til Roskilde Fjord, som er udpeget til Natura 2000 område (N136) bestående af Habitatområde H120 og Fuglebeskyttelsesområde F105. Hele projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der findes ingen råstofområder inden for projektområdet, og der er ikke kortlagt nogen jordforureninger, hverken V1 eller V2 inden for området. Projektområdet er omfattet af Kommuneplanens plannummer 7.L.1. Landområde Ågerup Rammeområde og 8.L.1 Landområde Jyllinge Rammeområde, som begge beskriver at Landområdet skal hovedsagelig anvendes til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri og skovbrug samt råstofindvinding, fritidsformål, naturområde o.l. Andet byggeri og anlæg samt anden anvendelse kan kun ske med landzonetilladelse og i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Nye boliger og erhverv kan kun undtagelsesvis etableres.. Se figur Figur Kommuneplaner. Kilde arealinfo.dk Projektområdet er omfattet af Roskilde Kommunes Kommuneplans udpegning af lavbundsarealer og potentielle vådområder /5/. Inden for de potentielle vådområder kan der gennemføres etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet jf Kulturhistoriske fund og elementer I forbindelse med den tekniske forundersøgelse forud for etablering af vådområdet, har Orbicon rettet henvendelse til Roskilde Museum vedrørende eventuelle kulturhistoriske og arkæologiske interesser i forbindelse med projektet. 25/61

26 Museet oplyser at der er registreret en række arkæologiske levn i og omkring området. Se figur Det lavtliggende område, der omgiver Hove Å på dette sted, har i en del af stenalderen udgjort en fjordarm. Det er sandsynligt, at der findes flere uregistrerede skaldynger i lavlandets yderkanter. Også selve vådområdet kan rumme fortidsminder, dels er her særligt gode bevaringsforhold, dels kendes fra lignende ålandskaber offerfund, hvor genstande er deponeret i vandet og omkringliggende engområder. Der findes således 10 arkæologiske registreringer indenfor det undersøgte område. Disse lokaliteter står under museumslovens beskyttelse og skal undersøges af Roskilde Museum forud for eventuelle anlægsarbejder på stedet. Der findes pt. Ingen fredede fortidsminder indenfor det undersøgte område. Undersøgelsen skal betales af bygherren. Figur Fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede diger. Kilde 26/61

27 2.10 Miljøforhold Terrestriske forhold I dette afsnit redegøres der for forhold i henhold til terrestriske naturtyper samt flora og fauna i området. Metode Til baggrund for vurderingen er fremsøgt oplysninger om den eksisterende flora og fauna i forskellige databaser - herunder Danmarks Miljøportal (www.naturdata.dk), fugle og natur (www.fugleognatur.dk) samt oplysninger fra Danmarks ornitologiske forening (www.dofbasen.dk). Derudover er der indhentet oplysninger fra Roskilde Amt, der foretog registrering og overvågning af padder og andre arter i området i 1990 erne og et stykke ind i Den seneste rapport omhandler overvågning i 2003 (Overvågning af padder i Roskilde Amt 2003, M. Vincents & P. K. Christensen). Overvågningen af padder i området er ikke foretaget systematisk og Roskilde Kommune har ikke efterfølgende foretaget overvågning eller registrering af naturtyper samt flora og fauna i området. Endvidere er enkelte oplysninger om arter oplyst af lokale borgere (Notat fra Roskilde Kommune 2010, M. Vincents). Floraregistreringerne i området er fra amtets tid og er foretaget i Registreringen af padder er ligeledes fra amtets tid og er foretaget i 1990, 1998, 2000, 2002 og Oplysninger fra lokale borgere er fra Søgningen af registreringen af flora og fauna er foretaget i perioden 1990 til 2010 i databaserne naturdata og dofbasen samt i fugleognatur for perioden til Søgningen på fugleognatur samt i dofbasen gav ingen registreringer inden for området. Søgningen i naturdata gav ingen registreringer på fauna, men registreringer på flora på to beskyttede naturtyper indenfor området. Lokaliteter med beskyttede naturtyper og registrerede arter er vist i figur Området har været besigtiget i oktober måned 2010, men der er ikke foretaget yderligere undersøgelser af flora og fauna i området. 27/61

28 Figur Beskyttede naturtyper samt lokaliteter med registreringer i projektområdet. Projektområdet Ud fra orthofoto (2008) udgøres størstedelen af området af ekstensive arealer og en mindre del af området udgøres af landbrugsarealer i omdrift. Vest for området ligger Roskilde Fjord, som er udpeget til Natura 2000 område (N136) bestående af Habitatområde H120 og Fuglebeskyttelsesområde F105. Naturtyper omfattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven Inden for projektområdet er der registreret følgende beskyttede naturtyper: 1 mose, 1 eng, 3 søer og vandløb. Beliggenheden af de beskyttede naturtyper fremgår af figur Der er overvågningsdata fra 1993 på naturtypen fersk eng ( ) og sø ( ) beliggende ved Hove Å. Ligeledes er naturtypen mose ( ) 28/61

29 besigtiget i 1993, men der er ikke registreret data fra denne besigtigelse. Registreringerne af flora på lokalitet og er listet i tabel 2.9 og Ud fra registreret flora i 1993 og besigtigelsen i oktober måned er der ikke umiddelbare tegn på, at de beskyttede naturtyper har ændret væsentlig karakter, hvorved værdisætningen af den ferske eng og søen stadig må betegnes som værende af potentiel botanisk betydning. Tabel 2.9. Registreret flora på lokalitet Lokalitet Art Periode Registreret af Almindelig Fuglegræs 18. maj 1993 Roskilde Amt Tagrør Poppelslægten Bidende Ranunkel Lav Ranunkel Tigger-ranunkel Vandpeberrod Kruset Skræppe Blågrøn Kogleaks Lådden Dueurt Mælkebøtte Knæbøjet Rævehale Rørgræs Vejbred-skeblad Glanskapslet Siv Eng-rævehale Vandranunkelslægten Engkarse Almindelig Hønsetarm 29/61

30 Tabel Registreret flora på lokalitet Lokalitet Art Periode Registreret af Roseslægten 18. maj 1993 Roskilde Amt Bredbladet Dunhammer Harmfuld Stor Nælde Læge-kulsukker Grå-pil Pileslægten Vandpeberrod Tagrør Fløjlsgræs Høj Sødgræs Lådden Dueurt Knippe-star Rød-el Birkeslægten På lokalitet 31 og 38 er der registreret forekomst af padder. Disse er listet i tabel Og på lokalitet 28, 29, 42 og 47 er der ligeledes registreret forekomst af padder. Disse er listet i tabel Inden for projektområdet er der ikke registeret arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Syd for området er der registreret padder, som er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det er dog sandsynligt at der findes arter opført på Habitatdirektivets bilag IV i projektområdet. Arten grønbroget tudse, spidssnudet frø og stor vandsalamander behandles nærmere i afsnit Tabel Registreret fauna på lokalitet 31 og 38. Lokalitet Art Periode Registreret af 31 Skrubtudse 2002 Roskilde Amt Butsnudet frø Spidssnudet frø 38 Skrubtudse /61

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag H E L S I N G Ø R K O M M U N E KOMMUNALT PROJEKT VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Genåbning af - projektforslag Indholdsfortegnelse 0 Resumé... 4 1 Indledning... 5 1.1 Formål med projektet... 6 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022.

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022. Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej 602 2750 Ballerup Teknisk Forvaltning Natur og Miljø tf@herlev.dk Den 13. juni 2012 Journal nr. 163-2011-25671 Tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø ved

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose

Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose Bangsgaard & Paludan Aps. Rådgivende biologer December 2010 Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding TEKNIK OG MILJØ Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1 7480 Aulum Email: jenssivebaek@gmail.com Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding Byggeri, Jord og

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 15-01-2014 JOURNALNUMMER 06.02.25-P19-1-13 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø RÅDHUSET,

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard Deltagere Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Erik Hansen Blegmand, Gefion Jesper Cole, Slagelse Kommune Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Inger K. Jensen, Orbicon

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

KV MiljøFormidling 1

KV MiljøFormidling 1 Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D indenfor miljøteknik fra Aalborg Universitet Adjunkt og ekstern lektor på Aalborg Universitet (1988-1996) Kursusudvikler og kursuschef på Ferskvandscentret (1993-2001)

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Elling å udløb i Kattegat Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 1 Fremtidens ådale og forslag til at bevare,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere