ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej Roskilde Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej Roskilde Projekt : Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring : Torben Bojsen Revisionsnr. : Udkast Godkendt af : Lars Kaalund Udgivet : Januar CVR nr: Nordea: /61 FRI

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Model for etablering af vådområdet Registreringer Lokalitetsbeskrivelse og udviklingshistorie Vandløbsforhold Tilløb Vedligeholdelse Hydrologiske forhold Oplande Afstrømningsregime Vandstande Jordbundsforhold og terrænforhold Afvandingstilstand og arealanvendelse Afvandingstilstand Arealanvendelse Næringsstofbelastning Kvælstof Fosfor Okker Planforhold Kulturhistoriske fund og elementer Miljøforhold Terrestriske forhold Smådyr Fisk Tekniske anlæg Veje Bygninger Ledninger Dræn, grøfter, pumpeanlæg /61

3 3 Projektgennemførelse Overordnet mål Projekterede ændringer, projektomfang Indledende arbejder Vejadgange, rydninger mv Etablering af vådområdet Opbygning af stryg Afbrydning jordvold mellem st Fjernelse af 2 pumpeanlæg Afværgeforanstaltninger Sikring af bygninger Sikring af veje Sikring af ledningsanlæg Sikring af vandboring Regulering vandløb, grøfter og dræn Udlægning grusmaterialer i vandløbet Regulering af grøfter Regulering af dræn Øvrige arealtilpasninger mv Myndighedsbehandling Konsekvensvurderinger Fysiske forhold Vandstande Vandstande i projektområdet Vandløbets længde og fald Fremtidig vandløbsvedligeholdelse Fremtidige afvandingsforhold Metode Arealopgørelser Næringsstoffjernelse Kvælstoffjernelse Fosforreduktion /61

4 4.4 Fremtidige vandløbsforhold Vandløbskvalitet Fiskebestand Projektets konsekvenser for flora og fauna Naturen i det nye vådområde og konsekvenserne for arter omfattet af Bilag IV Projektets konsekvenser for Natura-2000 område Tekniske anlæg Ændringer i vandløbet Regulering af grøfter Tilpasninger på pumpeanlæg Sikringer af ledninger og anlæg Økonomi og arbejdstidsplan Øvrige omkostninger Tids- og arbejdsplan for anlægsarbejder Referencer /61

5 TEGNINGSFORTEGNELSE Tegning nr. Indhold Målforhold 001 Oversigtskort, eksisterende forhold med 1:7.500 ledningsoplysninger 002 Oversigtskort, eksisterende afvandingsforhold 1: Oversigtskort, projekterede ændringer 1: Oversigtskort, fremtidige afvandingsforhold 1:7.500 BILAGSFORTEGNELSE Bilag nr. Indhold Målforhold 1a Hove Å, Længdeprofil af opmåling og regulativ 1:50/ med vintermiddelafstrømning 1: b Gerdrupløbet, Længdeprofil af opmåling og regulativ 1:50 / med vintermiddelafstrømning 1: Opgørelse af kvælstoftilførsel - 3a, b og c Hove Å, Længdeprofil af opmåling, regulativ 1:50 / og projekt med (a) sommermiddel, (b) vintermiddel 1:7.500 og (c) vintermedianmaksimumafstrømning 4a, b og c Gerdrupløbet, Længdeprofil af opmåling 1:50 / med (a) sommermiddel, (b) vintermiddel og 1:3.000 (c) vintermedianmaksimumafstrømning med vandspejl i Hove Å ved opmåling, regulativ og projekt 5 Opgørelse af kvælstoffjernelse - 6 Kort med angivelse af rørtilløb til Hove Å, - fra Roskildes Amt Rørsporingsrapport /61

6 1 INDLEDNING I forbindelse med Grøn Vækst arbejder Roskilde Kommune med planer om at etablere et vådområde ved Salmosen, med det formål at reducere udvaskningen af kvælstof til Roskilde Fjord. Vådområdet er prioriteret af VandOplandsStyregruppen (VOS en), som et vigtigt element i VandOplandsPlanen (VOP en) for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Projektet finansieres som udgangspunkt af staten og EU efter reglerne i Grøn Vækst jf. aftalen mellem KL og BLST 27/11/2009. Nærværende rapport beskriver de tekniske forundersøgelser af vådområdeprojektet Salmosen. Se figur 1.1 som viser udbredelsen af vådområdet som den blev skønnet i forbindelse med udarbejdelse af VOP en. Figur 1.1. Vådområdeprojektet Salmosen foreløbig afgrænsning og vandskel med rødt. 1.1 Formål Projektets formål er primært at reducere kvælstofbelastningen af Roskilde Fjord med en andel af det samlede indsatsbehov på 23 ton kvælstof pr. år som angivet i indsatsprogrammet under supplerende foranstaltninger i Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, Høring, oktober 2010 /1/. Nærværende forundersøgelsesrapport beskriver de eksisterende forhold i området og dokumenterer projektets afgrænsning, konsekvenser og beregnede kvælstoffjernelse. 6/61

7 1.2 Model for etablering af vådområdet Vådområdet etableres ved at hæve vandstanden i Hove Å og Gerdrupløbet ved anlæggelse af et stryg i Hove Å umiddelbart opstrøms Frederiksborgvej. Vådområdet afgrænses naturligt af topografien i området. 7/61

8 2 REGISTRERINGER 2.1 Lokalitetsbeskrivelse og udviklingshistorie Lokalitetsbeskrivelse Projektområdet Salmosen er beliggende på østsiden af Roskilde Fjord nord for Roskilde i den nedstrøms del af oplandet til Hove Å, som afvander Gundsømagle Sø. Projektområdet omfatter Salmosen på strækningen gennem Hove Å fra Frederiksborgvej og opstrøms Gerdrupløbet, samt de ånære arealer langs den nedstrøms del af Gerdrupløbet. Se figur 2.1. GEERDRUPLØBET FREDERIKSBORGVEJ HOVE Å Figur 2.1. Oversigtskort, projektområde og vandløb. På historiske kort fra betegnes området Saltvad Mose, mens området har skiftet navn til Salmose på kort fra som det kendes i dag. Området ser ikke ud til at have gennemgået nogen særlig udvikling siden det første kort fra , som ligner området i dag med hensyn til både vandløbsforløb og mosesignatur. Se figur 2.2, 2.3 og /61

9 Figur 2.2.Saltvad Mose på historisk kort målebordsblad fra Kilde Figur 2.3. Salmose på historisk kort målebordsblad fra Kilde 9/61

10 Figur 2.4. Salmosen i dag. Kilde 2.2 Vandløbsforhold Både Hove Å og Gerdrupløbet er kommunevandløb på strækningerne gennem projektområdet. Der foreligger vandløbsregulativer for begge vandløb /2/ og /3/. Projektområdet omfatter Hove Å fra station 8565 til Frederiksborgvej i station Vandløbet har på den første del af projektstrækningen en regulativmæssig bundbredde på 2,5 meter, som øges nedstrøms til 3 meter fra st og yderligere til 3,8 meter fra st Anlægget er 1:1 på hele strækningen. Vandløbsfaldet er 0,5 promille på projektstrækningen. Det samlede fald på projektstrækningen er 0,76 meter, fra kote 0,33 meter DVR90 ved station 8565 til kote -0,43 meter DVR90 ved Frederiksborgvej (st ). Hove Å er kontrolopmålt i 2009, og det fremgår af bilag 1a at den opmålte bund ligger væsentligt under den regulativmæssige bundkote, særligt på den nedre del af Hove Å, hvor forskellen typisk ligger mellem 30 og 70 cm. Årsagen til den store forskel på regulativ og faktiske forhold kan skyldes sætninger i området og/eller at vandløbet er overuddybet gennem årene. Projektområdet omfatter kun den nederste strækning af Gerdrupløbet før udløbet i Hove Å. Gerdrupløbet har på denne strækning en regulativmæssig bundbredde på 0,5 meter og et anlæg på 1:1 med et gennemsnitligt fald på 1,4 promille på strækningen fra st. 653 til 985. Gerdrupløbet er i henhold til opmålingen rørlagt på strækningen fra st. 390 til 647. Den rørlagte strækning har en dimension på Ø40 cm og et fald på 0,64 promille. I Gerdrupløbet ligger den opmålte bund fra cm under den regulativmæssige bundkote. Dette gælder både for de åbne strækninger men også for den rørlagte 10/61

11 2.2.1 Tilløb strækning. Det virker ikke sandsynligt at vandløbet har ligget så højt som beskrevet i regulativet. Regulativet indeholder kun oplysninger om et tilløb til Hove Å på projektstrækningen, nemlig Gerdrupløbet som er tilløb til Hove Å i st Den foreliggende opmåling af Hove Å er en kontrolopmåling, hvor tilløb og dræn ikke er indmålt. Der er desuden foretaget en røropsporing i Hove Å i 1985 /4,, hvis resultat er vedlagt i bilag 6. Regulativet for Gerdrupløbet indeholder oplysninger om et afløb fra en pumpebrønd i st. 125, opstrøms projektområdet. Ved opmålingen af Gerdrupløbet er der registreret følgende tilløb, se tabel 2.1. Tabel 2.1. Opmålte tilløb til Gerdrupløbet. Station Rørdimension/ Udløbskote Bemærkning [m] bundbredde [cm] DVR90 [cm] Rørtilløb fra venstre Ø 20 cm Rørtilløb fra venstre Ø 15 cm Åbent tilløb fra højre Rørtilløb fra højre Ø 25 cm Rørtilløb fra venstre Ø 10 cm Rørtilløb fra højre Ø 6 cm Vedligeholdelse Vandføringsevnen i Hove Å sikres ud fra en teoretisk skikkelse. Skikkelsen og faldet angiver den vandføringsevne, der mindst skal være til stede i vandløbet. Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er mindst lige så stor som den ville have været, hvis vandløbet havde haft den angivne teoretiske skikkelse og det angivne teoretiske fald. For Gerdrupløbet er der fastsat krav til opretholdelse af et mindste tværsnitsareal svarende til de teoretiske dimensioner. Det eksisterende vandløbsprofil kan således antage en vilkårlig form under forudsætning af, at dette tværsnitsareal opretholdes. 11/61

12 2.3 Hydrologiske forhold Oplande Der er udtaget topografiske oplande til vandløbssystemet på baggrund af Orbicons vandskelsdatabase, se tabel 2.2 og 2.3. Det direkte opland til projektområdet udgør forskellen mellem oplandet i Hove Å ved station 8565 og ved Frederiksborgvej station 10085, 0,97 km 2 eller 97 ha inklusiv projektområdets areal og eksklusiv oplandet til Gerdrupløbet. Tabel 2.2. Oplande Hove Å. Vandløbsstation Hove Å ved lokalitet Opland [km 2 ] 8565 Start projektområde 68, Opstrøms Gerdrupløbet 68, Nedstrøms Gerdrupløbet 69, Frederiksborgvej, slut projektområde 70, Udløb til Roskilde Fjord 70,58 Tabel 2.3. Oplande Gerdrupløbet. Vandløbsstation Gerdrupløbet ved lokalitet Opland [km 2 ] 0 Rørudløb syd for Gundsølillevej 0, Udløb til Hove Å 1, Afstrømningsregime Vurdering af områdets afstrømningsregime er foretaget på baggrund af hydrometriske data ved station Hove Å, Tostholm bro med et topografisk opland på 67,84 km 2. Data i perioden 1989 til 2009 er anvendt til at fastlægge afstrømningsstatistikken for sommer- og vinterperioden, se tabel 2.4. Denne station er anvendt som referencestation, idet den ligger i Hove Å umiddelbart opstrøms for projektområdet og udgør et godt grundlag for en repræsentativ afstrømningsstatistik. 12/61

13 Tabel 2.4. Afstrømningsstatistik. Afstrømninger [l/s/km 2 ] Sommerperioden Vinterperioden 1/5-31/10 1/11-30/4 Middel 1,7 6,4 Medianmaksimum års maksimum års maksimum års maksimum Absolut maksimum Vandstande Vandstanden i Hove Å s udløb er betinget af vandstanden i Roskilde Fjord. Vandstanden ved station Frederikssund, Lystbådehavnen er registreret gennem 10 år i perioden fra 1993 til Der er dog flere datahuller gennem perioden, især i Denne station er beliggende lidt længere mod nord i Roskilde Fjord på østsiden ligesom udløbet fra Hove Å. Vandstanden registreret ved denne station vurderes derfor repræsentativ som vandstanden ved udløbet fra Hove Å længere mod syd. Middelvandstanden er beregnet til 15 cm DNN i perioden fra 1993 til 2002, med minimal forskel på sommermiddel og vintermiddel. Maksimumvandstanden er målt til 1,46 meter DNN den 18. februar 1997 klokken 15:22. Hændelsen varede over et døgn med vandstande over 1 meter. Også den januar 2000 kom vandstanden over 1 meter over et døgn, med et maksimum på 1,45 meter DNN. Se de karakteristiske vandstande i tabel 2.5. Tabel 2.5. Karakteristiske vandstande. Vandstande [meter DNN] Sommerperioden Vinterperioden 1/5-31/10 1/11-30/4 Middel 0,16 0,14 Vandstande [meter DNN] Døgnmiddel Øjebliksmaksimum Medianmaksimum 0,93 1,11 5 års maksimum 1,07 1,33 10 års maksimum 1,14 1,45 Absolut maksimum 1,20 1,46 13/61

14 2.4 Jordbundsforhold og terrænforhold Områdets jordbundsforhold er undersøgt ved jordbundskortene på arealinfo.dk se figur 2.5. Figur 2.5. Jordbundsforhold. Kilde arealinfo.dk Figuren viser, at projektområdet er beliggende i et område med humusjord. Der findes ingen geologiske boringer i projektområdet. Se figur /61

15 Figur 2.6. Boringer og vandindvinding. Kilde jupiter.dk 2.5 Afvandingstilstand og arealanvendelse Afvandingstilstand Afvandingstilstanden i området styres af vandstanden i Roskilde Fjord, vandløbenes vandføringsevne og pumpningen i det nordlige delområde. Orbicon og Roskilde Kommune har i forbindelse med besigtigelse af området fundet 2 pumper. En pumpe nordvest for Hove Å der pumper det nordlige område, og en pumpe i en pumpebrønd sydøst for Hove Å, se figur 2.7. Desuden findes der ifølge vandløbsregulativet for Gerdrupløbet en pumpe til vandløbet i station /61

16 Figur 2.7. Pumpeplaceringer vist med gult. Områdets nuværende afvandingstilstand er vurderet på baggrund af en terrænanalyse, hvor vandspejlet i Hove Å og Gerdrupløbet er trukket ud i terrænet. Ved beregning af den eksisterende afvandingsdybde i området er anvendt det MapInfo baserede værktøj Vertical Mapper. Værktøjet er i stand til at beregne den vertikale differens mellem to højdemodeller (her terrænmodellen, samt de konstruerede vandspejlsmodeller ). Indledningsvist er der udført vandspejlsberegninger af den opmålte skikkelse og den regulativmæssige skikkelse ved en vintermiddelafstrømning. Beregningerne fremgår af længdeprofilerne i bilag 1a og 1b. Hove Å er kontrolopmålt i 2009, og det fremgår af bilag 1a at den opmålte bund ligger væsentligt under den regulativmæssige bundkote. Det er ved beregningerne konstateret at det beregnede vandspejl for opmålingen af denne årsag ligger en del lavere end det beregnede vandspejl for de regulativmæssige dimensioner i Hove Å. Årsagen til den store forskel på regulativ og faktiske forhold kan skyldes sætninger i området og/eller at vandløbet er overuddybet gennem årene. Også i Gerdrupløbet ligger den opmålte bund under den regulativmæssige bundkote. Dette gælder både for de åbne strækninger men også for den rørlagte strækning. Det er derfor valgt at beskrive de eksisterende forhold på baggrund af de opmålte forhold både for Hove Å og for Gerdrupløbet, da opmålingerne er et udtryk for den afvandingstilstand lodsejerne oplever. 16/61

17 Det beregnede vintermiddelvandspejl ligger en anelse over det beregnede sommermiddelvandspejl. Årsagen til at vandspejlene ikke er mere forskellige, selv om afstrømningerne er noget forskellige, skyldes at ruheden (beskrevet ved Manningtallet) i vandløbet er væsentligt større om sommeren på grund af grødevækst. Det er valgt at opgøre de arealer, der er direkte påvirket af vandløbets vandspejl ud fra en vintermiddelvandføring, da denne situation gav det højeste vandspejl. Vintermiddelvandføringen anses for at være et godt bud på den gennemsnitlige påvirkning. Der regnes med et terrænniveau på 1,0 meter over det frie grundvandspejl som værende den øvre grænse for de arealer, der er direkte påvirket af vandstanden i vandløbet. Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved vintermiddelafstrømningen, idet de påvirkede arealer er inddelt i 6 kategorier, der er beskrevet som følger: Arealer dækket af vandløbets vandspejl. Arealerne nærmest vandløbet med terræn beliggende fra 0-25 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til sump. Landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne er begrænset til ekstensiv græsning. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 50 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til våde enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 50 og 75 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til fugtige enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning, og på de højest liggende dele eller i tørre somre vil der tillige være mulighed for høslæt. Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 100 cm over vandstanden i vandløbet. Denne arealkategori svarer til tørre enge. Arealerne vil kunne anvendes til græsning og høslæt. Arealer med terræn, der er beliggende mere end 100 cm over vandstanden i vandløbet. Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes af vandstanden i vandløbet. 17/61

18 Den eksisterende afvandingstilstand er vist på tegning 002 og arealopgørelsen fremgår af tabel 2.6. Det skal bemærkes, at der ved arealklassifikationen er taget udgangspunkt i terrænet, som det fremgår af højdemodellen. Det betyder, at de områder der i dag pumpes vil fremstå som våde arealer, selvom de i praksis kan have en bedre afvandingstilstand når pumpen er i drift. Tabel 2.6. Arealklassifikation, eksisterende forhold. Arealklassifikation Areal [ha] Areal [%] Frit vandspejl 7,1 20,2 Sump (afvandingsdybde 0-25 cm) 2,7 7,7 Våd eng (afvandingsdybde cm) 9,2 26,2 Fugtig eng (afvandingsdybde cm) 6,5 18,5 Tør eng (afvandingsdybde cm) 4,9 14,0 Omdriftsjord (afvandingsdybde over 100 cm) 4,7 13,4 I alt 35,1 100 Det fremgår af tabellen, at ca. 13 % af projektområdet, ved de nuværende forhold, har en afvandingsdybde på over 1 meter, svarende til omdriftsjord. Størstedelen af projektområdet (ca. 87 %) har en afvandingsdybde på under 1 meter, heraf har knap 60 % en afvandingstilstand på mellem cm, hvilket er engarealer. Det fremgår af tabellen at ca. 20 % af arealet i dag har frit vandspejl. Det skal bemærkes at størstedelen af dette areal sandsynligvis bliver pumpet og derfor i praksis kan fremstå tørrere end terrænanalysen viser Arealanvendelse Hovedparten af projektområdet udgøres af marker i omdrift eller i brak. En del af arealet afgræsses og noget af arealet udgøres af naturområder. Arealanvendelse indenfor projektområdet er opgjort på baggrund af luftfoto fra På græsarealer med tydelige maskinspor er arealerne medregnet som ager/brakjord det vil sige omdriftsjord. Tabel 2.7 viser arealanvendelsen. 18/61

19 Tabel 2.7. Arealanvendelse, eksisterende forhold. Arealanvendelse Areal [ha] Areal [%] Omdrift 15,5 44 Braklagt 14,1 40 Græsning 2 6 Natur 3,5 10 I alt 35, Næringsstofbelastning Kvælstof Områdets næringsstofbelastning er vurderet ud fra målte stofkoncentrationer og beregnet stoftransport ved NOVANA station Hove Å, Tostholm bro beliggende umiddelbart opstrøms projektområdet. Kvælstofbelastningen fra det direkte opland er dog skønnet, da belastningen ved referencestationen ikke er repræsentativ for det direkte opland, idet Gundsømagle Sø er beliggende opstrøms stationen og reducerer kvælstofbelastningen fra oplandet betydeligt. Kvælstofkoncentrationen gennem perioden fra 1989 til 2010 viser en faldende tendens, fra omkring 10 mg/l i 1989 til omkring 2,5 mg/l i Se figur /61

20 Figur 2.8. Kvælstofkoncentration. Kvælstoftransporten er opgjort til 6,2 kg N/ha/år som gennemsnit af de sidste 10 år i perioden fra 2000 til 2009 ved station Hove Å, syd for Gundsøgård. Dette tal anvendes som grundlag for beregning af projektområdets belastning fra vandløbsoplandet gennem Hove Å. Kvælstoftransporten fra det direkte opland og fra Gerdrupløbet er skønnet til 15 kg N/ha/år ud fra den empiriske formel med en årsmiddelafstrømning på 4 l/s/km 2, en sandandel på 0 % og et dyrket areal på 80 %. Halvdelen af belastningen fra Gerdrupløbet medtages i det direkte opland, idet denne del infiltreres i vådområdet gennem en grøft fra Gerdrupløbet ind i vådområdet, ligesom de historiske kort viser. Tabel 2.8 viser det opgjorte kvælstoftab fra projektområdet. Se også bilag 2 der dokumenterer beregningerne. 20/61

21 Tabel 2.8. Kvælstoftab fra projektområdet Salmosen. Bidrag fra Vandløbsoplandet Hove Å (6818 ha) Gerdrupløbet 50 % (60 ha) Kvælstoftab [kg/år] Direkte opland inklusiv Gerdrupløbet 50% (121 ha) Projektområdet (35,1 ha) I alt Fosfor Fosforkoncentrationen gennem perioden fra 1989 til 2010 viser en markant faldende tendens fra over 5 mg P/l i 1989 til 157 µg/l som gennemsnit for 2010 ved station Hove Å, syd for Gundsøgård. Siden 2007 har fosforkoncentrationen været under 200 µg/l. Se figur 2.9. I 2009 er fosfortransporten opgjort til 841 kg ved Gundsøgård. Derudover belastes projektområdet af det laterale opland, samt eventuelle udledninger fra spredt bebyggelse nedstrøms målestationen og opstrøms Frederiksborgvej. Roskilde Kommune oplyser at der i alt er beliggende 9 ejendomme i dette direkte opland til projektområdet. Syv ejendomme afleder mekanisk renset spildevand via dræn, en ejendom afleder mekanisk renset direkte og en ejendom har nedsivning. Samlet giver dette en (beregnet) årlig fosforudledning på ca. 11,7 kg pr. år. Hertil kommer to regnvandsudløb ved Gerdrup, der beregningsmæssigt tilsammen udleder 2 kg fosfor pr. år. Den laterale belastning kan opgøres til 15 kg fosfor pr. år fra 121 ha direkte opland, idet fosfortransporten fra det direkte opland er beregnet ud fra den arealspecifikke fosfortransport på 0,12 kg total-p/ha/år, ved NOVANA stationen I alt belastes vådområdet med ca. 870 kg fosfor om året. 21/61

22 Figur 2.9. Fosforkoncentration. 2.7 Okker Hele projektområdet er beliggende i et lavbundsområde som ikke er okkerklassificeret, jf. arealinfo.dk. 2.8 Planforhold I forslag til Vandplanen /1/ er både Hove Å og Gerdrupløbet på strækningerne gennem projektområdet målsat til et god økologisk tilstand med et krav til DVFI på 5. Se figur /61

23 Figur Miljømål. Hverken Hove Å eller Gerdrupløbet opfylder kravet til god økologisk tilstand, idet den nuværende tilstand er vurderet til ringe i vandplanen. Se figur Figur Status målopfyldelse. Vandplanen beskriver følgende indsatser overfor Gerdrupløbet: Ændret vandløbsvedligeholdelse, restaurering og fjernelse af den rørlagte strækning midt på vandløbet. Vandplanen beskriver ingen vandløbsindsatser overfor Hove Å, idet der er beskrevet en indsats overfor spredt bebyggelse i oplandet til Hove Å. Tidsfristen for målopfyldelse er udsat for begge vandløb ifølge vandplanen. 23/61

24 Arealerne omkring Hove Å er omfattet af åbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens 16), der strækker sig ca. 150 meter på begge sider af vandløbet. Der findes flere beskyttede sten- og jorddiger i projektområdet. Se figur Figur Beskyttelseslinjer. Kilde arealinfo.dk Der er registreret et 3 område som eng, et 3 område som mose og der findes flere mindre søer i projektområdet. Både Hove Å og Gerdrupløbet er beskyttede vandløb. Se figur Figur Naturbeskyttelse. Kilde arealinfo.dk 24/61

25 Der findes ikke EF-fuglebeskyttelsesområder eller EF-habitatområder eller Ramsarområder inden for projektområdet, men projektområdet afvander til Roskilde Fjord, som er udpeget til Natura 2000 område (N136) bestående af Habitatområde H120 og Fuglebeskyttelsesområde F105. Hele projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der findes ingen råstofområder inden for projektområdet, og der er ikke kortlagt nogen jordforureninger, hverken V1 eller V2 inden for området. Projektområdet er omfattet af Kommuneplanens plannummer 7.L.1. Landområde Ågerup Rammeområde og 8.L.1 Landområde Jyllinge Rammeområde, som begge beskriver at Landområdet skal hovedsagelig anvendes til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri og skovbrug samt råstofindvinding, fritidsformål, naturområde o.l. Andet byggeri og anlæg samt anden anvendelse kan kun ske med landzonetilladelse og i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Nye boliger og erhverv kan kun undtagelsesvis etableres.. Se figur Figur Kommuneplaner. Kilde arealinfo.dk Projektområdet er omfattet af Roskilde Kommunes Kommuneplans udpegning af lavbundsarealer og potentielle vådområder /5/. Inden for de potentielle vådområder kan der gennemføres etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet jf Kulturhistoriske fund og elementer I forbindelse med den tekniske forundersøgelse forud for etablering af vådområdet, har Orbicon rettet henvendelse til Roskilde Museum vedrørende eventuelle kulturhistoriske og arkæologiske interesser i forbindelse med projektet. 25/61

26 Museet oplyser at der er registreret en række arkæologiske levn i og omkring området. Se figur Det lavtliggende område, der omgiver Hove Å på dette sted, har i en del af stenalderen udgjort en fjordarm. Det er sandsynligt, at der findes flere uregistrerede skaldynger i lavlandets yderkanter. Også selve vådområdet kan rumme fortidsminder, dels er her særligt gode bevaringsforhold, dels kendes fra lignende ålandskaber offerfund, hvor genstande er deponeret i vandet og omkringliggende engområder. Der findes således 10 arkæologiske registreringer indenfor det undersøgte område. Disse lokaliteter står under museumslovens beskyttelse og skal undersøges af Roskilde Museum forud for eventuelle anlægsarbejder på stedet. Der findes pt. Ingen fredede fortidsminder indenfor det undersøgte område. Undersøgelsen skal betales af bygherren. Figur Fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede diger. Kilde 26/61

27 2.10 Miljøforhold Terrestriske forhold I dette afsnit redegøres der for forhold i henhold til terrestriske naturtyper samt flora og fauna i området. Metode Til baggrund for vurderingen er fremsøgt oplysninger om den eksisterende flora og fauna i forskellige databaser - herunder Danmarks Miljøportal (www.naturdata.dk), fugle og natur (www.fugleognatur.dk) samt oplysninger fra Danmarks ornitologiske forening (www.dofbasen.dk). Derudover er der indhentet oplysninger fra Roskilde Amt, der foretog registrering og overvågning af padder og andre arter i området i 1990 erne og et stykke ind i Den seneste rapport omhandler overvågning i 2003 (Overvågning af padder i Roskilde Amt 2003, M. Vincents & P. K. Christensen). Overvågningen af padder i området er ikke foretaget systematisk og Roskilde Kommune har ikke efterfølgende foretaget overvågning eller registrering af naturtyper samt flora og fauna i området. Endvidere er enkelte oplysninger om arter oplyst af lokale borgere (Notat fra Roskilde Kommune 2010, M. Vincents). Floraregistreringerne i området er fra amtets tid og er foretaget i Registreringen af padder er ligeledes fra amtets tid og er foretaget i 1990, 1998, 2000, 2002 og Oplysninger fra lokale borgere er fra Søgningen af registreringen af flora og fauna er foretaget i perioden 1990 til 2010 i databaserne naturdata og dofbasen samt i fugleognatur for perioden til Søgningen på fugleognatur samt i dofbasen gav ingen registreringer inden for området. Søgningen i naturdata gav ingen registreringer på fauna, men registreringer på flora på to beskyttede naturtyper indenfor området. Lokaliteter med beskyttede naturtyper og registrerede arter er vist i figur Området har været besigtiget i oktober måned 2010, men der er ikke foretaget yderligere undersøgelser af flora og fauna i området. 27/61

28 Figur Beskyttede naturtyper samt lokaliteter med registreringer i projektområdet. Projektområdet Ud fra orthofoto (2008) udgøres størstedelen af området af ekstensive arealer og en mindre del af området udgøres af landbrugsarealer i omdrift. Vest for området ligger Roskilde Fjord, som er udpeget til Natura 2000 område (N136) bestående af Habitatområde H120 og Fuglebeskyttelsesområde F105. Naturtyper omfattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven Inden for projektområdet er der registreret følgende beskyttede naturtyper: 1 mose, 1 eng, 3 søer og vandløb. Beliggenheden af de beskyttede naturtyper fremgår af figur Der er overvågningsdata fra 1993 på naturtypen fersk eng ( ) og sø ( ) beliggende ved Hove Å. Ligeledes er naturtypen mose ( ) 28/61

29 besigtiget i 1993, men der er ikke registreret data fra denne besigtigelse. Registreringerne af flora på lokalitet og er listet i tabel 2.9 og Ud fra registreret flora i 1993 og besigtigelsen i oktober måned er der ikke umiddelbare tegn på, at de beskyttede naturtyper har ændret væsentlig karakter, hvorved værdisætningen af den ferske eng og søen stadig må betegnes som værende af potentiel botanisk betydning. Tabel 2.9. Registreret flora på lokalitet Lokalitet Art Periode Registreret af Almindelig Fuglegræs 18. maj 1993 Roskilde Amt Tagrør Poppelslægten Bidende Ranunkel Lav Ranunkel Tigger-ranunkel Vandpeberrod Kruset Skræppe Blågrøn Kogleaks Lådden Dueurt Mælkebøtte Knæbøjet Rævehale Rørgræs Vejbred-skeblad Glanskapslet Siv Eng-rævehale Vandranunkelslægten Engkarse Almindelig Hønsetarm 29/61

30 Tabel Registreret flora på lokalitet Lokalitet Art Periode Registreret af Roseslægten 18. maj 1993 Roskilde Amt Bredbladet Dunhammer Harmfuld Stor Nælde Læge-kulsukker Grå-pil Pileslægten Vandpeberrod Tagrør Fløjlsgræs Høj Sødgræs Lådden Dueurt Knippe-star Rød-el Birkeslægten På lokalitet 31 og 38 er der registreret forekomst af padder. Disse er listet i tabel Og på lokalitet 28, 29, 42 og 47 er der ligeledes registreret forekomst af padder. Disse er listet i tabel Inden for projektområdet er der ikke registeret arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Syd for området er der registreret padder, som er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det er dog sandsynligt at der findes arter opført på Habitatdirektivets bilag IV i projektområdet. Arten grønbroget tudse, spidssnudet frø og stor vandsalamander behandles nærmere i afsnit Tabel Registreret fauna på lokalitet 31 og 38. Lokalitet Art Periode Registreret af 31 Skrubtudse 2002 Roskilde Amt Butsnudet frø Spidssnudet frø 38 Skrubtudse /61

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne)

Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne) Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne) TEKNISK FORUNDERSØGELSE Slagelse Kommune Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne) TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Slagelse Kommune Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 FORUNDERSØGELSE AF VALLENSBÆK, RØRLÆGNING AAL-1179 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Til Kolding Kommune Dokumenttype Lodsejerresumé Dato 29. juni 2011 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde Simested Å - midt Teknisk forundersøgelse af vådområde Bill vådområde af Simested Å - midt Indhold BILAGSFORTEGNELSE... 5 INDLEDNING OG BAGGRUND... 8 BAGGRUND... 9 PROJEKTFORSLAGENE...11 LOKALITETSBESKRIVELSE...

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10 BILAG 6 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Følsomhedsberegninger Thomas Hilkjær Michael Juul Lønborg og Anne Steensen Blicher

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Att. Rasmus Ager Email: RA@portesbjerg.dk Dato 17. april 2012 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Tilladelse til regulering af vandløb ved etablering af vådområde ved Fåremølle Å

Tilladelse til regulering af vandløb ved etablering af vådområde ved Fåremølle Å Naturstyrelsen Vestjylland Gl. Landevej 35 7620 Lemvig Tilladelse til regulering af vandløb ved etablering af vådområde ved Fåremølle Å Vandløb: Projekt: Matr.nr.: Ansøger: Fåremølle Å Statsligt vådområdeprojekt

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 Thisted Kommune Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR FJERNELSE AF SPÆRRING I GETTRUP BÆK, ID: AAL-1154, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9 7760 Hurup Att.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Naturstyrelsen, Blåvandshuk Att.: Ole Knudsen Sag nr.: 145131 Dato: 13. januar 2016 E-mail: ml@j-k-as.dk Ålestrømmen ved Stribsø Vest og Stribsø Øst vurderinger ift. areal påvirkninger ved hævning af vandspejlsniveau

Læs mere

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007 Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III Forundersøgelse og detailprojekt Februar 2007 Udgivelsesdato 21. februar 2007 Projekt Herluflille Udarbejdet Lars Brinch Thygesen og Palle Reschat Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 Høring om forslag til omlægning af eksisterende dræn ved det private vandløb Rettrup Bæk Projektet

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Notat om VVM-screening af Kolding Å og Vester Nebel Å med vådområder

Notat om VVM-screening af Kolding Å og Vester Nebel Å med vådområder Skov- og Naturstyrelsen Trekantsområdet Førstballevej 2 7183 Randbøl Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-200-00034 Ref. xsizi Den 11. juni 2009 (trekantsomraadet@sns.dk) Notat om VVM-screening af Kolding

Læs mere

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Svendborg Kommune Miljø og Natur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Claes Levin Pedersen Telefon 62 23 34 22 E-mail claes.pedersen@svendborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å midt Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. (kvmf@mail.dk) 1985-1993 Aalborg Universitet 1993-2001

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

ODDER KOMMUNE 2011 TEKNISK FORUNDERSØGELSE AF VÅDOMRÅDEPROJEKTET ÅDALEN MELLEM ODDER BY OG NORSMINDE FJORD. Rekvirent

ODDER KOMMUNE 2011 TEKNISK FORUNDERSØGELSE AF VÅDOMRÅDEPROJEKTET ÅDALEN MELLEM ODDER BY OG NORSMINDE FJORD. Rekvirent ODDER KOMMUNE 2011 TEKNISK FORUNDERSØGELSE AF VÅDOMRÅDEPROJEKTET ÅDALEN MELLEM ODDER BY OG NORSMINDE FJORD Rekvirent Odder Kommune att. Christian Petersen Natur og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder christian.petersen@odder.dk

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven Slagelse Kommune Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven ANSØGNING Til Fra Slagelse Kommune, Att. Thomas Hilkjær Orbicon A/S Projektnummer 3691000016 Projektleder Udarbejdet Kvalitetssikring Anne Steensen

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Redegørelse. Bilag 2 til regulativ for Hvidørebækken. Kommunevandløb i Gentofte Kommune Kommunevandløb i Lyngby-Taarbæk Kommune

Redegørelse. Bilag 2 til regulativ for Hvidørebækken. Kommunevandløb i Gentofte Kommune Kommunevandløb i Lyngby-Taarbæk Kommune Redegørelse Bilag 2 til regulativ for Hvidørebækken Kommunevandløb i Gentofte Kommune Kommunevandløb i Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hvidørebækkens historie... 4 3 Planmateriale...

Læs mere

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb.

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb. 15. august 2016 Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup Østre Vandløb Skive Kommune ønsker at omlægge eksisterende drænledning med udløb i Mogenstrup Østre Vandløb samt

Læs mere