Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder."

Transkript

1 Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af lokalplanen 1 Landsbylauget for Slagslunde - Buresø Det forudsættes, at den afskærmende beplantning omkring anlægget får en sådan karakter, at varmecentralen dermed vil blive mindre synlig fra Slagslunde. Den afskærmende beplantning placeres både nord og øst for anlægget, og vil dermed også afskærme i retning mod Slagslunde. Det vurderes i øvrigt, at anlæggets visuelle påvirkning af Slagslunde er ubetydelig. Ingen Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Stiforbindelsen langs østsiden af lokalplanen fastholdes, hvilket fremgår af lokalplanen. Ingen 2 Det Danske Spejderkorps - Stenlænderne Foreslår at fjernvarmeværket udformes, så det bliver muligt at tilkoble Slagslunde fjernvarmeværk. Er som udgangspunkt positive overfor anlægget Ønsker fortsat råderet over et græsareal vest for Maglevad, som er overdraget til spejderne i forbindelse med etablering af p- plads til materielgården øst for gården. Forslaget vedrører ikke lokalplanen. Såfremt dette areal skal friholdes for solfangere, vil det ikke være muligt at etablere 5000 m2 solfangere på kommunalt areal, som forudsat i projektet. Det vil derfor enten være nødvendigt at reducere omfanget af 1. etape af solfangeranlægget, eller ingen Det ønskede areal overføres til delområde IV gården Maglevad og friholdes således for solfangere. I redegørelsen beskrives, at 1. etape af anlægget vil være på m2 solfangerpanel.

2 Er bekymret over trafiksikkerheden på Dam Holme og parkeringsarealet ved Maglevad ved øget tung trafik. Foreslår, at vejadgang til varmecentralen føres øst om lokalplanområdet og uden om p-pladsen ved Maglevad, alternativt at der etableres belysning af nuværende sti langs østsiden af lokalplanområdet. Der er dårlige oversigtsforhold ved indkørsel fra Dam Holme til Maglevad p-plads. Disse bør forbedres. Er bekymret for forurening, gener og trafik ikke mindst, hvis der i stedet for kraftvarmeanlæg etableres anden virksomhed, som medfører større trafik eller andre gener. Foreslår, at der i forbindelse med akkumuleringstanken etableres en klatrevæg for spejderne og andre. med det samme at erhverve matr. 25ø helt eller delvist. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at omlægge den østlige sti til vej. Stien anbefales fastholdt. Det anbefales, at der etableres bedre oversigtsforhold ved indkørslen til p-pladsen på Maglevad gård, herunder at hjørnet af Materielgårdens hegn flyttes. Lokalplanen åbner kun mulighed for etablering af virksomheder i klasse 1-4, som ikke er væsentligt mere generende eller trafikskabende end fjernvarmeværket. Spejdergården ligger dog i et erhvervsområde, hvorfor en vis påvirkning fra erhvervsvirksomhed må forventes. Fritidsformål som spejderaktivitet regnes ikke som miljøfølsom, da man normalt ikke opholder sig der i mange timer dagligt. Forslaget videregives til Egedal forsyning. Korbilag og illustration ændres tilsvarende..

3 3 Advokatfirmaet Philip p.v.a. ejeren af matr. 25ø samt ejeren af matr. 25ad. Det nuværende lokalplanforslag begrænser klientens muligheder for at udnytte ejendommen væsentligt og forringer ejendomsværdien. Den nye lokalplan giver både bredere anvendelsesmuligheder og mulighed for højere bebyggelse end den tidligere. Ejendommens anvendelsesmuligheder vurderes derfor at være øget. Såfremt kommunen i forbindelse med etablering af etape II af solvarmeanlægget vælger at inddrage kun en del af ejendommen, vil værdien af restejendommen være forringet, da den fortsat vil være under risiko for inddragelse og desuden arealmæssigt vil være svær at udnytte. Klienten foretrækker at afhænde ejendommen samlet frem for i dele. Klienten er åben for at sælge til kommunen, alternativt foretage magelæg med andet areal i Egedal stationsområdet. Der er ikke aktuelt planer om at inddrage ejendommen ved ekspropriation, og der er ikke taget stilling til mulighederne herfor. Såfremt det besluttes at realisere varmecentralen og solfangeranlæggets etape II, vil der blive indledt drøftelser med ejeren af matr. 25a angående mulighederne for etablering af solfangere på ejendommen. Det ønskes sikret, at der etableres afskærmende beplantning om solfangeranlægget, både i forhold til matr. 25ø og 25 ad. Det vurderes relevant at stille krav til yderligere afskærmende beplanting i området, hvilket vil være i tråd med de krav, der findes i den oprindelige lokalplan, som fortsat gælder for resten af erhvervsområdet. Der indtegnes beplantningsbælter langs veje og stier på kortbilag 3 og stilles krav om etablering heraf som forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse og anlæg på pågældende ejendom.

4 4 Ejerne af Maglevadvej nr. 2 (naboer) Gør indsigelse mod etablering af fjernvarmecentral, da denne frygtes at medføre støj og andre gener samt begrænsninger i forhold til den fremtidige disposition over ejendommen. Anlægget vil ødelægge fred og idyl i området. I forbindelse med miljøgodkendelsen af anlægget vil der blive stillet krav til sikring mod støj og andre gener fra anlægget. Området har også i den tidligere kommuneplan været udlagt til erhvervsområde, hvorfor en vis påvirkning har kunnet forventes. Mener at placeringen af anlægget sker forhastet og på forkert grundlag, da man ikke kan forvente at udbygningen af byudviklingsområdet Egedal sker hurtigere end udbygningen af Stenløse syd. Placeringen er vurderet som den bedst egnede af flere mulige, på bagrund af en samlet vurdering af en række forhold. 5 Ejer af Stenlillevej 77 (naboer) Er i udgangspunktet positiv overfor etablering af fjernvarmeværk med solfangeranlæg, men frygter, at den offentlige høring er en skueproces og beslutningerne er truffet. Alle høringssvar bliver behandlet i nærværende oversigt, som forelægges ved den politiske behandling af lokalplanen. Miljøscreeningens vurdering af, at områdets tilkørselsforhold er gode, er forkert, idet lastbilerne skal passere to skoler (privatskolen og gymnasiet) og der ikke påtænkes tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Den oprindelige placering ved Krogholmvej var bedre, da den vil komme til at ligge direkte ved motorvejstilkørsel. Mener at der vil være behov for mindst 4 daglige lastbiltransporter til anlæg af denne størrelse. Trafik til og fra området vil primært gå ad Dam Holme og Dam Agre til Frederikssundsvej og vil således ikke passere privatskolen. Både Dam Holme og Dam Agre er anlagt med sti, ligesom der er flere separate stier igennem området og trafikbetjeningen i området vurderes derfor at være god. Den meget Bemærkninger til Miljøvurderingen behandles i den sammenfattende redegørelse for Miljøvurderingen, som opsummeres i lokalplanens redegørelsesdel.

5 Stien, som forløber langs østsiden af materielgården er gjort uegnet for bløde trafikanter, idet materielgården har inddraget den sydligste del til indkørsel til deres parkeringsareal, og har placeret en projektør, som medfører at der bliver dårligt udsyn på stien. Derfor benyttes Dam Holme i dag som skolevej. Det er betænkeligt at blande tung trafik til anlægget med skolebørn på en vej, som ikke rummer nogen form for sikkerhed. Der er fejl i VVM-screeningen: Det er ukorrekt at nærmeste vandboring ligger 750 m væk, idet Stenlillevej 77 har egen vandboring 330 m fra anlægget. Derfor er det nødvendigt at der sker kontrol af spild fra kølevæske m.v. i området. begrænsede trafikforøgelse som lokalplanen kan medføre, vil ikke ændre væsentlig på trafiksituationen i området. Det er ikke hensigtsmæssigt at der sker bilkørsel på en sti, og det anbefales, at Materielgården i forbindelse med kommende ændringer af ejendommens indretning ændrer indkørslen til området, således at al indkørsel sker fra den i lokalplanen viste vej A-B. Materielgårdens projektører er nødvendige af hensyn til sikkerhed på pladsen men søges indstillet, så der opstår færrest mulige gener. En vis oplysning af stien vurderes dog at være positivt for stiens brugere. Ordet nedstrøms er røget ud af teksten i VVMscreeningen. Der skulle stå, at nærmeste vandboring nedstrøms lokaliteten ligger 750 meter væk. Administrationen har vurderet, at boringen til Stenlillevej 77 ikke henter

6 Frygter at der bliver støj fra flishugning idet der ikke er planlagt en hal til formålet. Påpeger at planloven forbyder etablering af støjende anlæg med mindre der sikres mod støj. Frygter sundhedsfare ved luftbåren spredning af sporer fra skimmelsvamp fra flis samt aske fra anlægget. Inden tilladelse til etablering af værket skal det afklares, hvordan de forventelige store mængder af vand til røggasrensning skal håndteres og bortskaffes, da rensevandet kan indeholde tungmetaller. Anlægget, som det er vist i planen, opfylder ikke gældende krav til brandsikring. Dette må ændres, evt. ved etablering af indendørs flislager. Det er uheldigt, at der ikke er indgået aftaler om salg af varme ud over kommunens egne ejendomme, da det gør økonomien usikker og tvangstilslutning er uønsket. 6 Borgermøde En borger ønsker, at en eksisterende trampesti beliggende mellem den fremtidige varmecentral og solfangeranlægget fastholdes og indarbejdes i planen. grundvand fra lokalplanområdet, men henter det nordfra. Der er ikke taget stilling til, om der skal ske flishugning på stedet. Hvis dette bliver tilfældet, skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår til sikring af, at vejledende støjgrænser overholdes. Miljøgodkendelsen vil indeholde vilkår til sikring mod forurening. Senest i forbindelse med byggetilladelsen vil der blive stillet krav vedr. brandsikring. Det økonomiske grundlag for varmeværket er ikke en del af lokalplanen, men vurderes i forbindelse med varmeforsyningsprojektet. Det vurderes, at en supplerende trampesti uden problemer kan indarbejdes i planen. Stien indtegnes på kortbilag 2.

7 7 Administrationen Miljøcenteret påpeger, at flere af de i planen nævnte beplantningsarter ikke er hjemmehørende arter, herunder bl.a. pyramidepoppel. Anbefaler, at der anvendes hjemmehørende arter. Materielgården gør opmærksom på, at der er pladsmangel på ejendommen og behov for at udnytte eksisterende areal mest muligt. Kommunalbestyrelsen har bedt om en undersøgelse af nedsivningsmuligheder i området. Det vurderes hensigtsmæssigt primært at vælge hjemmehørende arter, dog er det problematisk at udelukke pyramidepoppel, idet det er den træsort, som er anvendt på visualiseringen, som indgår i miljøvurderingen. Da planen ikke fastlægger det endelige trævalg kan der dog supplerende nævnes andre træsorter, som ligeledes er hurtigvoksende og relativt høje. Materielgården er hegnet med trådhegn langs den interne fordelingsvej, og det vurderes at buskbeplantning samt evt. klatreplanter langs hegnet vil give den fornødne visuelle afskærmning af pladsen på denne strækning. Der er foretaget en undersøgelse vedr. muligheder for nedsivning af regnvand i området. Se særligt notat herom og 11.9 om beplantningsbælter redigeres. Byggelinien langs den interne adgangsvej reduceres fra 6 til 2 meter og der stilles krav om etablering af afskærmende beplantning på det byggeliniebelagte areal. Redegørelsens afsnit om grundvand, spildevand og regnvand samt Stenløse å er revideret.

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 263 - forslag

Lokalplan nr. 263 - forslag Lokalplan nr. 263 - forslag Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere