Landsbylauget for Slagslunde og Buresø c/o formand Susan Kielstrup, Ved Gadekæret 4, 3660 Stenløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbylauget for Slagslunde og Buresø c/o formand Susan Kielstrup, Ved Gadekæret 4, 3660 Stenløse"

Transkript

1 Møde i Landsbylauget tirsdag d. 25. januar 2011 kl i Slagslunde Klubbens lokaler. Dagsorden: Deltagere: Foreninger: Mødt Afbud Foren Gl. Bydel Grete Rung GF Buresø GF Slagslunde Syd Per Aagaard GF Tranemosegård Martin M.P. GF Gulbjergvej AB Gulbjergvej Nina D. Vejlaug Bakkegårdsvej Kurt Vikær Vejlaug Egetoften Eigil Tams Fjernvarmelauget Kurt Vikær Forsamlingshuset Kogræsningslauget Musikfestivalen Slagslundeklubben Susan Kielstrup Menighedsrådet Buresø Vandværk Slagslunde Vandværk Henrik Strøbech forlod mødet efter pkt Vandværket. Henrik Strøbech mødte frem for at orientere om Vandværksbestyrelsens reaktion og skrivelse til Kommunalbestyrelsen om dennes beslutning om at sælge boldbanerne. Kommunalbestyrelsen har tilsyneladende ikke været helt på det rene med, at der på boldbanerne er 2 vandboringer, at der er krav om beskyttelseszoner rundt om vandboringer og at vandboringerne ligger i indsatsområde 1 af 3 indsatsområder, hvor indsatsområde 1 svarer til størst mulig beskyttelse. Vandværksbestyrelsen har aftalt møde med Kommunen for nærmere drøftelse af sagen. 2. Siden sidst i medlemsforeningerne a) Bakkegårdens Vejlaug: Intet nyt; overvejer stadig udbedring af vejen og hvilket firma, der skal engageres. b) Slagslunde Klubben: Efter nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Samråd er brugerrepræsentanter ikke mere repræsenteret i vurdering og tildeling af midler til foreninger m.m. Det er nu alene Kultur- & fritidsudvalget, der forestår denne opgave. Dette har bevirket, at Slagslunde Klubben kun har modtaget et tilskud på kr. til kulturarrangementer, børn og ler m.m. Dette tilskud er kr. mindre end det givne tilsagn, der blev givet for Susan vil afkræve Kommunen begrundelse. c) G/F Buresø: Formanden er trådt tilbage og næstformanden er blevet valgt som ny formand. Bestyrelsesmøde torsdag d. 3/ d) G/F Gl. Bydel: Har skrevet protest til Kommunen mod salg af boldbanen. Har gennemført en trafiktælling på Slagslunde Bygade for at få et nøjagtigt billede af trafikbelastn og med det mål at få sænket denne og/eller nedsætte hastighedsgrænsen. Begrundelsen for trafiktæll er den, at flere huse har konstateret revner i murværket på grund af rystelser fra især den tunge trafik. 1

2 e) G/F Slagslunde Syd: Har i januar 2011 bedt grundejerne om at tilslutte sig oplysninger/meddelelser via ; p.t er der kun modtaget 25 accepter fra de i alt 131 grundejere. f) Vejlaug Egetoften: Intet nyt. g) Fjernvarmelauget: Forhandlingerne om Kommunens overtagelse af Slagslunde Fjernvarmeværk er udsat indtil retssagen om kontraktbrud, og dermed for meget betalt varmebidrag, er afgjort i Landsretten; domsafsigelse forventes ultimo maj kunder er gået sammen med krav om tilbagebetaling af for meget betalt varmebidrag jf. byretsdommen i august Spørgsmål om gruppesøgsmål mod E.ON afventer Landsrettens afgørelse. Der er indkaldt til generalforsamling i Fjernvarmelauget 8. februar 2011, hvor bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægten. 3. Gadekæret Lauget skrev til Kommunen d. 11. oktober 2010 og udtrykte sin tilfredshed med, at der vil blive igangsat et projekt med omlægning af regnvandsledning ved gadekæret. Samtidigt opfordrede Lauget til, at der samtidig foretages en oprensning af bunden, idet bundfaldet indeholder næringsstoffer, som i lang tid fremover vil kunne skabe trådalger. Egedal Forsyning A/S har igangsat arbejdet med renovering af tilstrømn til gadekæret. Forsyningsselskabet har dog ikke tænkt sig at oprense gadekæret, da det ejes af Kommunen og primært er organisk materiale, som er bundfældet og fordi oprensning vil koste kr. Forsyningsselskabet foreslår derfor, at man ser tiden an med henblik på at vurdere hvor meget renover hjælper. Alternativt foreslås, at Landsbylauget påtager sig oprensning. Så vidt vides har Kommunen aftalt med Thomas Aabling om i et par år at foretage oprensning af overfladevandet. Formanden mener, at Lauget ikke kan indgå i aftale med Egedal Forsyningsselskab om at stå for oprensning, da tidligere prøvetagninger har påvist forurening med olie og tungmetaller. Det vil derfor være forbundet med sundhedsmæssige risici at foretage oprensning af ikke professionelle, ligesom opgravet bundfald skal oplagres som forurenet jord. Beslutning: Lauget finder det umuligt at påtage sig opgaven med oprensning af Gadekæret. Det vedtoges derfor ikke at indgå aftale med Egedal Forsyningsselskab om denne opgave. 4. Salg af boldbanen og Forskolen For at få budgettet til at hænge sammen, har Kommunalbestyrelsen vedtaget at sælge tidligere Forskole og boldbanen. Salget af tidligere Forskole bliver muliggjort ved flytning af Lokalarkivet til Ganløse Bibliotek. Ved slaget forsvinder muligheden for at søge butik/filialbutik oprettet i Slagslunde. Lauget har i skrivelse af 10. januar 2011 til Kommunalbestyrelsen fremsendt udtalelse om boldbanens betydning for Slagslundes trivsel. Skrivelsen er udsendt særskilt til medlemmerne. Slagslunde Vandværk har i november 2010 oplyst Kommunen om, at boldbanen ligger i indsatszone 1 for grundvandbeskyttelse og at de beskyttelseszoner, der er udlagt omkring boringerne er forkerte og ikke lever op til reglerne fra Såfremt boldbanerne bliver solgt forventes det, at banerne ved Slagslunde Skole bliver stillet til rådighed til samme arrangementer, som boldbanen anvendes til i dag. 2

3 Beslutning: Kommunalbestyrelsens behandling og reaktion på protestskrivelserne fra Vandværket, Gl. Bydel og Landsbylauget afventes, og sagen følges nøje. 5. Kollektiv trafik Ved kommunesammenlægn udarbejdede Kommunalbestyrelsen nogle servicemål for den kollektive trafik, idet denne overgik fra de nedlagte amter til kommunerne. Det kommunale budgetbeløb anvendes til som underskudsdækning for de buslinjer, der ikke er selvfinansierede. I Kommunens budget 2011 er afsat 23,6 mio.kr., hvilket beløb reduceres med 3 mio.kr. til 20 mio.kr. i Onsdag d. 12. januar 2011 var der borgermøde om busbetjen. Deltagerne fik lejlighed til i 4 arbejdsgrupper at fremsætte forslag til, hvilke principper der bør fastsættes og hvilke buslinjer der anses for nødvendige. Der var 4 deltagere fra Slagslunde. Det var et meget konstruktivt borgermøde, der vil være værdigfuldt for Kommunalbestyrelsen at gentage for også andre emner, hvor borgerinddragelse kan give viden og ideer til kommunalbestyrelsens videre arbejde. Kommunalbestyrelsen skal afgive bestilling til Movia senest 1. maj 2011 for busbetjen for Forinden beslutning i Kommunalbestyrelsen vil Teknik- og miljøudvalgets indstilling blive sendt til høring. Forslagene fra de 4 arbejdsgrupper vil blive inddraget i Teknik- og miljøudvalgets behandling. Beslutning: Per Aagaard uddybede resultatet af borgermødet, hvor der i det store og hele samstemmende fremkom forslag om prioritering af - 1) pendlere (arbejdstagere og uddannelsessøgende) med hurtige og ofte afgange fra byerne til S-tog stationerne/s-busser i myldretiden og accept af færre afgange midt på dagen, - 2) andre borgere (transport til indkøb, læger m.fl.) herunder en vis sammenhæng mellem byerne, der ikke er dækket ind af prioritet 1-3) tilbud om flextrafik i udkantsområder med få indbyggere; dog skal Kommunen søge at billiggøre flextrafikordn. De fremmødte politikere var meget tilfredse med forslagene, som vil blive medtaget i Teknik- og Miljøudvalgets forslag til Kommunalbestyrelsens beslutning i april Der blev uddelt mange roser til kommunalpolitikerne for denne form for borgermøde, hvor borgerne følte en reel inddragelse forud for politisk stillingtagen. 6. Transportkorridor B5 Helsingør-Femern Repræsentanter fra Landsbyrådet deltog sammen med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i en konference om Øresundsregionens forslag til transportkorridor fra Helsingør til Femern. Foren Naturparkens Venner (FNV) deltog med 1 repræsentant. Repræsenteret var også Egedal Kommunalbestyrelse. I alt deltog omkring 250 personer fra Sverige og Danmark. Transportkorridoren foreslås anlagt som 4-sporet motorvej og jernbane godstransport. Tracéen ligger fra Snekkersten, syd om Hillerød øst om Lynge, Ganløse og Hove til Tåstrup. Afstand fra Ganløses østlige bygrænse til motorvejen/godsbanen bliver 600 m. Behovet for transportkorridor er Sveriges behov og ikke et dansk behov. Dog støttes forslaget af 3

4 Hovedstadsregionen. FHV har fremsendt et brev til Miljøministeren og påpeget, - at opfyldelse af svenske vækstplaner skal ske på bekostning af svensk økonomi og miljø, og at det er urimeligt at Skåne søger at eksportere svensk transittransport til Nordsjællands attraktive naturog boligområder, - nødvendige kapacitetsudvidelser i trafiksystemet ikke skal spredes over hele regionen, men i videst muligt omfang placeres i de korridorer, som i forvejen er ødelagt af støj og forurening, - at pendling kun bør tilskyndes bed bedre kollektiv trafik og ikke ved biltrafik, - at det alene bør være Nordsjællandske forhold, der bestemmer placer af en ringbane og en ringvej. Hvor langt fremme sagen er i det politiske system opfattelse vides ikke og ej heller Folketingets mening kendes. Transportkorridoren vil give voldsomme gener i form af trafikstøj og luftforurening for især Ganløse, Knardrup og Hove i Egedal Kommune, ligesom naturen vil lide ganske alvorlig skade. Der er derfor brug for at trække på alle tænkelige kanaler for enten at forhindre transportkorridoren eller få den placeret i et eksisterende og udvidet vejsystem. Sekretæren ligger inde med Øresundsregionens analyser og rapporter; disse kan udlånes til evt. interesserede. Beslutning: Oplysningerne toges til efterretning. Sagen er så omfattende, at protest mod B5 skal løftes op på højere planer, hvorfor det forventes af Landsbyrådet i samarbejde med andre, f.eks. Danmarks Naturfredningsforening via lokalafdel og Farum Naturparks Venner, arbejder videre med sagen. 7. Lokalplaner Kommunalbestyrelsen har vedtaget Lokalplan 8, Maglevad fjernvarmecentral og Lokalplan 16 Egedal Bydelscenter. Landsbylauget fremsendte udtalelse vedr. Lokalplan 8. Beslutning: Toges til efterretning 8. Snerydning Fra et af Laugets medlemmer er fremsat ønske om at vurdere muligheden for at få en fælles snerydningsordning for Slagslunde by. Såfremt der måtte være tilslutning til at undersøge forslaget nærmere med henblik på omfang og økonomi, vil det være nødvendigt at udpege 1 eller flere personer til at påtage sig opgaven. Det foreslås, at alle grundejerforen og vejlaug medbringer oplysning om antal veje og vejlængder inden for medlemsforens område. Beslutning: På grund af det ringe fremmøde udsættes sagen til møde i eftersommeren/efteråret. Såfremt der måtte være interesse i at vurdere en fælles snerydningsordning er det nødvendigt at få oplysning om antal vejmeter fra hver grundejerforening og at få dannet en arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne. Såfremt der ikke er fremsendt oplysninger om vejlængder fra 4

5 grundejerforen inden næste møde, betragtes sagen som uinteressant og henlægges. 9. Laugets økonomi. Kassereren orienterer om Laugets økonomiske situation. Der skal udarbejdes regnskab for år 2010 til forelæggelse på Årsmødet i maj måned. Konttet er fastsat i vedtægterne. Lauget skal vurdere økonomien efter Klokkekildens udmeldelse. Beslutning: Sagen udsættes. Kassereren har oplyst, at han i ugerne 5/6 udsender opkrævning af kontt for Dræning af vand fra haverne Orientering fra formanden eller Søren Gabriel om emnet. Søren Gabriel mødte for at orientere om projekt regnvand på egen grund : Klimaforandringerne er slået igennem, og selv om Danmark ikke er så voldsomt ramt som øvrige steder i verden, er de øgede regnmængder et problem. I Slagslunde er der ikke særskilt spildevandskloak og regnvandsledning, så regnvandet ledes ud i spildevandskloakken, der i de voldsomme regnvejrsperioder ikke er dimensioneret til at klare vandmængden. Der skal derfor gøres noget ved det, og for at undgå kæmpe store investeringer vurderes også en anden løsningsmulighed, der går ud på at formindske regnmængden til kloakken ved at lede vand fra tagflader ned i egen have. Det er ikke nødvendigt at alle ejendomme indgår i en sådan løsning, blot man sikrer at mængden af regnvand, der bliver ledt til spildevandskloakken, bliver reduceret så meget, at kloakken kan klare presset. Finansiering af en sådan løsning kan ske ved, at det kommunale forsyningsselskab tilbagebetaler en del af det indbetalte vandafledningsbidrag, hvilket er muligt fordi grundejeren ikke aflevere regnvand til kloaksystemet. Det tilbagebetalte beløb skulle kunne dække omkostningerne ved at lede regnvand ned på egen grund. Der arbejdes på, at danne et pilotprojekt, hvor Slagslunde kunne indgå med nogle ejendomme, f.eks. svarende til Anemonevej eller Erantisvej. Der vil blive udarbejdet en orientering til de, der får tilbuddet. 11. Årsmøde Vedtægterne foreskriver årsmøde i maj måned. På årsmødet oplyses om årets opgaver og de økonomiske forhold. Der har kun været afholdt 2 bestyrelsesmøder (vedtægterne foreskriver 4), men der har ikke været emner til flere møder. Årets opgaver har været: - Skt. Hans Aften-arrangement - Gadekæret - Danmarks Naturfredningsforenings affaldsdag - gennemgang af Kommuneplan vurdering af Kommunens budget 2011 f.s.v.a. forhold der vedrører Slagslunde: Salg af boldbanen og tidl. Forskole - Kildedal - høringssvar til lokalplanforslag Maglevad fjernvarmecentral 5

6 - høringssvar om salg af boldbanen - vurdering af Kommunens plan for bekæmpelse af bjørneklo - grundejerforen Klokkekilden. Der skal * fastsættes dato * findes et indlæg/tema og evt. foredragsholder * udpeges medlemmer til praktiske opgaver. Beslutning: Det vedtoges at fastsætte årsmødet til tirsdag d. 10. maj 2011 kl i Forsamlingshuset. Susan Kielstrup booker Forsamlingshusets sal og udarbejdet indkaldelsen, som omdeles gennem de enkelte grundejerforeninger. Indlæg på årsmødet: - Henrik Strøbech orienterer om vandværksbestyrelsens arbejde med sagen om salg af boldbanerne - - Søren Gabriel eller Tom Aabling orienterer om projekt regnvand på egen grund. Susan Kielstrup sender reminder- til henholdsvis Henrik Strøbech og Søren Gabriel om årsmødedatoen. 12. Affaldsindsamling Danmarks Naturfredningsforening(DN) har fastsat søndag d. 3. april 2011 til den årlige landsindsamling af affald fra naturen. Til trods for ringe tilslutning i 2010 vedtog Laugets d. 21/ at deltage også i 2011 og evaluere fremtidig deltagelse. Per Aagaard er kontaktperson over for DN. Beslutning: Per Aagaard søger for tilmelding af både som opsamlingssteder. Lise Gadegaard forestår opsamlingssted Buresø P-pladsen ved søen og Per Aagaard opsamlingssted Forsamlingshuset. Per og Lise koordinerer planlægn. 13. Landsbyrådet Den 20. januar 2011 holdt Rådet møde og møde med teknik og miljøudvalgets formand Ida Bode. Laugets repræsentant var forhindret i at deltage, og referat fra mødet er endnu ikke modtaget. Beslutning: Intet nyt p.gr.a. manglende repræsentation i seneste Rådsmøde. 14. Næste møde: Årsmødet tirsdag d. 10. maj Lis Gadegaard, G/F Buresø, kan dog ikke deltage; forsøger at skaffe substitut. PS! Vandværket har udbedt sig adresser på alle forbrugere, således at der kan ske en hurtig og let information fra vandværket. Se mere herom på vandværkets hjemmeside kl Nyhedsmail på Vandværkets hjemmeside meld dig til nu. Der er 446 vandaftagere i Slagslunde. Så spred oplysn og medvirk dermed til at alle bliver bekendt med Vandværkets ønske. 6

7 7

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Referat af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2009 kl. 19.30-22.15. Deltagere: Foreninger: Mødt Afbud Udeblevet Foreningen Gl. Bydel Steffen Vogdrup GF Buresø GF Egetoften

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond.

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 31. maj 2014 Klokken : Sted : 13:00 16:00 De sorte Huse, Agger Referent : Referatdato : Michael Bank 2. juni 2014 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere