Anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet"

Transkript

1 Anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet Vi anbefaler, at VVM-undersøgelsen i forbindelse med Ny bane Hovedgård-Hasselager vil inddrage følgende forhold for området omkring Solbjerg og Astrup, Tiset og Ravnholt: 1. Opspaltning af lokalsamfund og bymiljø En baneføring, som skitseret øst om Solbjerg (Astrup-linjen), vil betyde en gennemgribende opsplitning/spaltning af lokalområdet, hvor Ravnholt, Tiset og Astrup bliver afskåret fra Solbjerg by, som er knudepunktet for disse landsbyer syd for Aarhus. Højhastighedstoget bringer omvendt ingen værdi til området, da der ikke er skitseret planer om, at tog kan stoppe i området, og der samtidig er en ringe dækning med kollektiv trafik mod Aarhus og Horsens. Landsbyudvikling bremses op Vi frygter, at en anlæggelse af især linjeføringen øst om Solbjerg (Astrup-linjen) vil betyde, at en landsby under udvikling bremses hårdt op. Solbjerg har haft en god udvikling i de seneste år, hvor der har været en stigning på indbyggere over de sidste 10 år. Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Solbjerg. Forventningerne var, at byen i løbet af få år var vokset til ca indbyggere. Med planerne om lyntog gennem området er udviklingen bremset op og byens udvidelsesmuligheder vil blive yderligere reduceret med en linjeføring øst om byen. Lineføringen er planlagt tæt op af Solbjergs bygrænse og afskærer den naturlige udvikling af Solbjerg by i forlængelse af Hasselvangen, Solbjerg Hedevej og Møddebro Parkvej. Andre udviklingsmuligheder rundt om Solbjerg er begrænset af naturlige årsager - mod vest af Solbjerg sø, mod syd af Astrup mose og af kommunegrænsen mod Skanderborg samt mod nord af et skovrejsningsprojekt, som er planlagt til beskyttelse af drikkevandsforsyningen. Støj- og vibrationsgener Det vurderes, at et højhastighedstog tæt på boligområdet vil have stor negativ indvirkning på lokalbefolkningen i området, som bliver nærmeste nabo til et højhastighedstog med de indgribende støj- og vibrationsgener ved tog i høj fart og forhindringer som et sådan anlæg giver. Der må forudses en del støjog færdselsmæssige gener for nybyggeriområdet på Møddebro Parkvej, Pilevangen og Solbjerg Hedevej samt for de mindre landsbyer i området; Astrup, Tiset og Ravnholt. Opspaltning og splittelse Vi frygter, at mange af de mindre veje mellem landsbyerne bliver lukket for gennemkørsel, således at lokale beboere bliver afskåret fra at køre ind til deres hovedby Solbjerg eller får vanskeligere ved at komme fra en mindre landsby til en anden. Derved bliver sammenholdet i både landsbyerne såvel som til Solbjerg forstyrret og udfordret. Derfor opfordrer vi til, at man nøje undersøger og tydeliggør, hvilke veje der vil blive lukket og hvordan vil man løse den problematik i lokalområdet - gerne med en angivelse af, hvorledes tilkørselsforholdene vil løses fremadrettet. Specielt de ældre og svage, som i dag bor i de mindre landsbyer, vil blive hårdt ramt. Disse personer bliver stillet endnu dårligere, hvis de bliver afskåret fra Solbjerg by og adgangen til fællesskab og social kontakt bliver forringet. 1

2 Solbjerg området er meget ringe forsynet med sikre cykelstier til de mindre byer, derfor frygter vi, at de normale skoleveje bliver udfordret. Vi frygter, at færdsel på cykel bliver endnu mere udfordrende, hvis linjeføringen resulterer i lukning af en række mindre veje, hvor det ikke kan forventes, at der laves bro/tunnelsystemer og at trafikken øges betragteligt på de bro/tunnelsystemer, der udformes som følge af ny linjeføring gennem området. Vi vil gerne bede jer konkretisere, hvordan man specifikt tænker koblingen af linjeføringen omkring Solbjerg, Tiset, Ravnholt til den nye Bering - Beder vejen, som Aarhus Kommune arbejder på at gennemføre. Opspaltning af byen vil have stor indflydelse på de fem omkringliggende kirker; Astrup, Tulstrup, Hvilsted, Tiset og Vitved Sogn. Linjeføringen vil betyde en spaltning af sognene på tværs af sognegrænser specielt i Astrup, Tiset og Hvilsted sogne, hvor vi frygter, at banen vil begrænse tilkørselsforholdene til kirkerne, som igen vil ramme den ældre del af beboerne hårdt. Tidshorisonten for de berørte områder Vi er bekymrede for tidshorisonten i Togfondens udmøntning i dette område. Området kan se frem til en meget lang ventetid og stavnsbinding, da linjeføringen først er sat til afklaring i 2022/2024. Derfor anbefaler vi, at man redegør for og overvejer, hvorledes eventuelle skadelidte kan kompenseres i perioden frem til en endelig afklaring af anlægsarbejdet. Et vigtigt spørgsmål i denne sammenhæng er også, hvor tæt på, at man vil tillade eksisterende boliger at ligge i forhold til linjeføringen. Vores frygt er, at priserne på områdets boliger vil falde drastisk i pris i forbindelse med et banelegeme, som nærmeste nabo. Hvilken kompensation kan der gives til disse husstande? Og hvilken kompensation gives til de husstande, som direkte bliver ramt og derfor må eksproprieres? Kan der gives kompensation til husejere, som på grund af den planlagte linjeføring ikke kan sælge deres huse, og derfor stavnsbindes til deres huse frem til en endelig afklaring af linjeforholdet i 2024? Og kan der gives en garanti for, at fremtiden i Solbjerg bliver endelig afklaret i 2024? Med ovenstående in mente anbefaler vi, at man grundigt undersøger indflydelsen på lokalbefolkningen i Solbjerg og de mindre landsbyer (Ravnholt, Tiset, Astrup, Onsted, Hvilsted m.m. ), samt fremlægger et fremtidige løsningsforslag for de indgribende støj- og vibrationsgener, som vil opstå ved et banelegeme tæt på bebyggelse i og omkring Solbjerg samt redegør for hvorledes man ønsker at kompensere lokalbefolkningen. Sluttelig anbefaler vi, at der redegøres for, om fremtidsudsigterne for Solbjerg og omegn bliver endeligt afgjort i 2024, således at der ikke er risiko for, at en afklaring trækker endnu længere ud. 2. Grundvand og drikkevandsreservoirer Den planlagte østlige baneføring rundt om Solbjerg vil gennemskære det store vand reservoir i Ravnholt/Tiset, som forsyner 40 % af drikkevandet i Århus syd og 10 % af drikkevandet i Aarhus. Linjeføringen vil nedlægge tre ud af otte boringer, som ligger ret tæt i området. Ravnholt/Tiset kildeplads er alene estimeret til at udvinde m 3 vand pr. år. Området er klassificeret som meget følsomt, og grundvandstanden er høj. Området er som beskyttende foranstaltning netop beplantet med skov og udlagt som fredskov. Kildepladsen ligger i kvote og er beskyttet med et 2

3 tyndt lerlag. Området er desuden udlagt til Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og vedtaget som sådan i Aarhus Byråd (beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007). Linjeføringen vil også komme til at gå lige igennem Astrup vandværks vandboring og indvindingsområde. Astrup vandværk udvinder m 3 vand om året. Er pt. (2014) under udvidelse med 200 nye forbrugere (ny udstykning). Området er ligeledes udpeget som sårbart. Den østlige linjeføring vil også komme til at gå lige igennem Onsted/Kannes vandboring/vandværk og indvindingsområde, så den vil nedlægge både vandværk og boring. Den udvinder ca m 3 pr. år Den vestlige linjeføring omkring Solbjerg vil rammer en kildeplads til Blegind Vandværk, hvor der pumpes ca m 3 op om året. Skov og Naturstyrelsen har gennemført en stor skovplantning af området nord for Solbjerg netop for at fremtidssikre vandforsyningerne fra dette område og for at beskytte det tynde lerlag, som udgør sikringen af drikkevandsforsyningen. Vi er bekymret for forurening i forbindelse med anlæggelsesarbejdet ved linjeføringen øst for Solbjerg og de fatale konsekvenser det kan få for drikkevandsmiljøet samt for forurening ved vedligeholdelse af skinnerne, når driften er i gang, hvor man i dag sprøjter med pesticider. Vi anbefaler derfor at man nøje undersøger indvirkning på drikkevandsmiljøet i VVM-undersøgelsen. Der er allerede store problemer med indvinding af rent drikkevand ved Åbo i Aarhus Kommune. I 2014 var seks ud af otte boringer lukket, grundet pesticidforurening. Vi anbefaler, at det undersøges særlig grundigt, hvorvidt Aarhus Kommune reelt har mulighed for at indvinde rent drikkevand andre steder, såfremt der skulle opstå risiko for forurening af de boringer, der berøres af de foreslåede linjeføringer. 3. Erhvervsinteresser Planlægning af et togbaneanlæg gennem området vil få gennemgribende konsekvenser for flere erhvervslandmænd i området. Baneføringen spalter deres jorde og vil betyde store omveje for at kunne passe markerne samt give problemer omkring ha jord i forhold til dyrehold. Det vil betyde mistet indtjening lokalt og nationalt. Vi er bekymrede for de lokale landmænds fremtid og indtjeningsmuligheder, som bliver berørt at linjeføringen. Vi anbefaler derfor, at de ovennævnte erhvervsinteresser samt fremtidsudsigter for disse bedrifter bliver grundigt undersøgt ved VVM-undersøgelsen for at klarlægge problematikker ved linjeføring gennem området. Vi anbefaler ligeledes at der bliver redegjort for, hvordan man vil løse problematikkerne for disse landmænd og i givet fald, hvordan man forestiller sig, at disse landmænd skal kompenseres for eventuelle tab som følge af større omkostninger m.m. 4. Skovrejsning nord/nordvest for Solbjerg Naturreservat omkring Solbjerg Skov- og Naturstyrelsen har opkøbt ca. 80 ha landsbrugsjord og målsætningen for skovplantning i området er 315 ha, som skal beplantes med skov i bestræbelserne på at beskytte en række drikkevandsboringer. 3

4 Vi er bekymrede for, at det rekreative område omkring Solbjerg bliver ødelagt, hvis toget skal køre gennem disse skovrejsningsprojekter. Vi vil derfor gerne anbefale, at forholdene omkring og konsekvenserne for skovrejsningsprojektet bliver belyst ved VVM-undersøgelsen. 5. Solbjerg Sø Stilling-Solbjerg Sø er en 3,7 km 2 stor langsø, som forbinder Stilling og Solbjerg. På en 7 km lang strækning mellem Solbjerg og Stilling udfylder søen en dyb tunneldal, der fortsætter nord om Skanderborg. Søbassinet har i den vestlige ende mod Stilling stejle sider og en bund med tærskler samt huller ned til 18 m dybde. En stor del af søens omgivelser er dyrkede bakker og enkelte mindre skove. Søen er et yndet udflugtssted, da den ligger fredeligt og idyllisk. Det betyder, at der foregår både fiskeri, vandsport og badning ved søen, som ikke er forurenet. Der er en 3 fredning af sø og mose på søens sydlige side ved Solbjerg. Vi vil derfor anbefale, at naturlivet og forholdene omkring søen grundigt undersøges ved VVM-undersøgelsen. 6. Astrup mosen Astrup Mose er et særdeles rigt naturområde med op til 89 forskellige fuglearter (jf. DOF s database), og ifølge rapporten Fuglelokaliteterne i Århus Amt, Bind 3 fra Dansk Ornitologisk Selskab er der tale om et rekreativt område, der udnyttes til jagt og lystfiskeri og et område, der har beskyttelsesbehov i forhold til fuglenes yngleperioder. Astrup mose er et yndet naturområde med både eng og mose, hvor både jægere, fiskere og fritidsinteresserede kan gå på oplevelse i naturen. Der afholdes hvert år fiskekonkurrence ved mosen. Der er en bred og markant 3 fredning af mose og eng på området omkring hele Astrup Mose, jf. dette kort fra Aarhus Kommune: Vi frygter, at støj- og vibrationspåvirkning fra højhastighedstogene vil belaste dyrelivet omkring Astrup Mose. Derfor anbefaler vi en nøje undersøgelse og vurdering af støjgenerne (alm. og lavfrekvent) i Astrup Mose, herunder bl.a. konsekvenserne for dyre- og fugleliv samt en vurdering af hvilke konsekvenser anlægget har for den vilde flora- og fauna (f.eks. flagermus beskyttet af EU s habitatdirektiv), forskellige naturtyper (bl.a. 3 områder) og støjniveauet i Astrup Mose? Vi anbefaler desuden en grundig undersøgelse af fredninger og indflydelser på naturen ved Astrup mose i VVM-undersøgelsen. 7. Løvfrøen og andre truede dyrearter/flora og fauna Der er tre vandhuller på strækningen på den planlagte jernbanestrækning, hvor man kan lytte til løvfrøen, som er Danmarks eneste springfrø. Løvfrøen er totalfredet og beskyttet ifølge Habitatdirektivets bilag IV og Bernkonventionens liste II. De fleste af de vandhuller, hvor den yngler, er beskyttede efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Løvfrøen er listet som opmærksomhedskrævende på den danske gulliste I Danmark findes løvfrøen få steder. Et af områderne er omegnen af Århus og derfra sydpå ned mod Odder. 4

5 Der er observeret løvfrøer i Astrup jf. fugleognatur.dk den 21. maj Se fund her: Der er desuden observeret løvfrøer i Astrup v. hjørnet af Mustrupvej/Østergårdsvej, Ravnholt og Sønderskov (Syd for Tranbjerg). Se vedlagte kort over observationer (Bilag 1). Der er observeret flagermus i en større radius omkring Astrup, Tiset, Onsted og Hvilsted kirke. Der er desuden observeret ugler i området omkring Astrup kirke. Vi mener derfor, at der er belæg for grundigt at undersøge de fremtidige forhold for løvfrøen, uglen og flagermusen i området samt inddrage analyser af udbredelse og forholdene for disse sjældne dyr og padder ved anlæggelse af et højhastighedsspor. Iflg. naturkvalitetsplan er der ynglende spidssnudet frø (sjældent forekommende) i Testrup Mose. Det er ikke undersøgt, om den forefindes i andre vandhuller i området. Det anbefales, at det undersøges nærmere, om spidssnudet frø lever i Astrup mose og omkringliggende vandhuller. 8. Krondyr og andet råvildt Der har igennem en lang årrække været en større bestand af kronvildt og råvildt omkring Solbjerg (østsiden af byen ud mod landsbyen Onsted) på ca. 58 stykker kronvildt, der nyder godt af det grønne og rekreative område omkring byen (se eksempel på flokken i bilag 2). Hvis kronvildtbestanden bliver forstyrret og holdt tilbage/spærret inde af en linjeføring uden faunapassage, som den netop skitserede linjeføring lægger op til ved den østlige linjeføring omkring Solbjerg, må det nødvendigvis have indvirkning på dyrenes velfærd. Her vil man således ikke være i stand til at tage vare på, bibeholde ej heller udbygge en bestand, da en indespærring reelt vil isolere kronvildtet. Herved kommer bestanden til at mangle genetisk varians på sigt, og bestanden kan i sidste ende uddø. Bestanden i Danmark er i forvejen sparsom og koncentreres kun om et par områder bl.a. i Østjylland. Bestanden bør snarere beskyttes for at forhindre, at bestanden yderligere reduceres. Eftersom Naturstyrelsen ønsker biodiversitet og værner om naturpleje f.eks. i form af områder udlagt til jagt og rekreativ interesse, anbefales det at belyse dette forhold i VVM-undersøgelsen. 9. Kulturinteresser omkring Astrup og Tiset kirke Astrup kirke er en gammel romansk kirke, som er anlagt i området omkring 1200-tallet. Både skib og kor er fra den romanske periode. Astrup kirkes fremtoning er i dag som en middelalderlig kirke, der er gennemrestaureret i 1500-tallet og igen i 1780, hvor der blev bygget tårn og våbenhus på. Tiset kirke består af et romansk kor og skib fra slutningen af 1100-tallet. Tårn og våbenhus, der er bygget til omkring år 1500, er i gotisk stil. Kirken er blevet gennemrestaureret i Den fredede præstegård i Astrup er bygget i årene omkring 1780 og fremstår som et stolt eksemplar på hovedhuse fra denne tid med synlige bindingsværk. Både kirke, præstegård og præstegårdshave er 5

6 beskyttet af en Exnerfredning af 1952, som har til formål at sikre kirkens synlighed i landskabet. Tiset kirke er ligeledes beskyttet af Exnerfredning af Vi vil gerne anbefale, at indvirkninger på begge kirkebeskyttelseszone undersøges ved VVM-undersøgelsen og at det klarlægges, hvorledes banelegemet forholder sig til indsigtslinjen til hhv. Astrup og Tiset kirke. 10. Kulturinteresser ved Trælborg og Rantzausgave I Tiset sogn sydvest for Aarhus på Ingerslev Mark forefindes relikter af jernalderborgen Trælborg. Moesgård Museum har foretaget en arkæologisk undersøgelse af borgpladsen, hvor resultaterne er blevet offentliggjort i 1993 i tidsskriftet Skalk. Ved Moesgård Museums undersøgelse blev der afsløret en 165 meter lang voldgrav. Eftersom Trælborg endnu ikke er udgravet til fulde, er der grund til at tro, at der også vil være fortidsminder inden for et ikke nærmere defineret, større areal omkring jernalderborgen. En del af borgen kan formodes at befinde sig under markernes overflader. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejder findes fortidsminder, er ethvert fortidsminde i princippet sikret og fredet via lovgivning, og må derfor ikke jævnes med jorden. Kulturstyrelsen skal hermed kontaktes samt det lokale museum i dette tilfælde Moesgaard Museum, som bør gives mulighed for at foretage yderligere undersøgelser, inden anlægsarbejdet igangsættes. Dette for at sikre, at ingen fortidsminder går tabt. Da Trælborg er et fortidsminde, der har kulturhistorisk særpræg for området, bør dette område grundig analyseres i VVMundersøgelsen, da den planlagte linjeføringen må formodes at blive anlagt tæt ved dette fortidsminde. Rantzausgave er en mindre herregård fra 1605 med middelalderlige aner. I 1700-tallet var den sædegård for adelsslægten Rodsteen. Den ligger ca. 15 km syd for Århus og ca. 4 km syd for Solbjerg tæt på de to små landsbyer Onsted og Hvilsted. I dag fremstår herregården som et naturligt midtpunkt mellem landsbyerne Onsted og Hvilsted, og er et samlingssted for gå- og løbeture i området. Samtidig danner den et pittoresk varetegn, som indrammer landskabet omkring stedet grundet dets placering på et højdedrag. Herregårdens smukke og historiske have strækker sig ned over den bakkekam, som linjeføringen øst om Solbjerg efter planen skal gå igennem. Med linjeføringen øst om Solbjerg og vest om Astrup Kirke (Astrup-linjen) vil dette område blive berørt. Vi anbefaler derfor, at man undersøger tab herlighedsværdi for dette område i VVMundersøgelsen. 11. Elektromagnetiske felter Vi vil gerne have en undersøgelse af påvirkningerne på miljøet i forhold til elektromagnetisme, når henholdsvis elektrificeringen og hastighedsopgraderingen er gennemført for den valgte linjeføring til gennemførelse af Timemodellen. 6

7 Alternative linjeføringer: Vi anbefaler, at Banedanmark ser på følgende alternative linjeføringer, som vi mener, bør indgå i VVM undersøgelsen omkring Ny bane hovedgård-hasselager: Forslag A: Linjeføringen Horsens Skanderborg Aarhus og E45. I Togfonden DK er anvist 2 linjeføringer mellem Horsens og Aarhus. Se figuren nedenfor. Linjeføringen A9 er ikke behandlet i Togfonden DK, da den har Forholdsmæssig høj omkostning pr. sparet minut. (Togfonden DK side 66 nederst). Der er andre grunde til at strækning A9 eller lignende løsning bør undersøges nærmere. Dette skal ses i sammenhæng med at kombinere med linjeføringen over Skanderborg, det øgede passagergrundlag på strækningen Skanderborg Aarhus, aflastning af E45 og en reduktion af køretidstillægget. Togfondens tal viser et større passagergrundlag på strækningen Skanderborg Aarhus end på strækningen Hovedgaard Aarhus. (forskel 4,3 mio. rejsende pr. år.) Desuden er E45 plaget af trængselsproblemer mellem Horsens - Skanderborg Aarhus Randers. Dette kan give et endnu større passagergrundlag, hvis det gøres muligt at kombinere bilisme og tog på disse strækninger med parker og rejs-anlæg. Det er kendt, at jo flere skift der er nødvendig for at benytte kollektiv trafik, jo færre er interesseret i at benytte den, derfor skal der benyttes superlyntog for at bilisterne vil tilvælge togrejser. En kapacitetsudvidelse på strækningen Horsens- Skanderborg-Aarhus kan, med baggrund i det øgede passagergrundlaget, være mere samfundsøkonomisk end valget af linjeføringen Horsens Hovedgård 7

8 Aarhus, når der tages hensyn til både anlægs- og driftsøkonomi. (Dette fremgår i øvrigt til dels af Togfonden DK side 65 tabel 13). Ved en kapacitetsforøgelse på strækningen Horsens-Skanderborg-Aarhus med 2 ekstra spor, kan der etableres gennemgående tog mellem Horsens-Aarhus og samtidigt Skanderborg Aarhus. I analysen af rejsetider på strækningen Horsens-Hovedgaard-Hasselager-Aarhus er der oplyst en rejsetidsbesparelse i forhold til. den eksisterende linjeføring på 6 min. og i forholdt til linjeføringen Horsens- Skanderborg-Aarhus via en ny strækning A9 er tidsbesparelsen 3 min. Kombineres Horsens - Skanderborg Aarhus med strækning A7 og A9 er rejsetidsbesparelsen ved superlyntog via disse strækninger 6,2 min. (Samme rejsetidsbesparelse som strækningen Hovedgaard Hasselager). (Togfonden Side 63, tabel 12) DSB s køreplaner er udarbejdet efter et køretidstillæg på ca. 19%, hvor verdensorganisationen for togoperatører, UIC opererer med 5%. Da der løbende sker teknologiforbedringer, og henset til at etablering af Strækningen Hovedgård-Hasselager først er planlagt til etablering 2022 eller senere, vil det være forsvarligt at anvende det reducerede køretidstillægget på 5 %. Ved at reducere køretidstillægget kan rejsetiden forkortes og overholdelse af timemodellen er ikke kun afhængig af linjeføringernes længde, og der kan gives mulighed for et ekstra stop. Desuden skal sikres at rejsetiderne, på de linjeføringer der sammenlignes, er fastlagt med den samme størrelse af køretidstillægget. Ved at bevare Skanderborg som trafikknudepunkt beholdes den direkte forbindelse til Superlyntogene for rejsende fra Skjern Herning - Silkeborg. Desuden kan superlyntogene gøres tilgængelige for bilister i midtog østjylland til gavn for hele regionen. Dermed samles infrastrukturen i en trafikkorridor langs E45 med respekt for de uberørte naturværdier i landet og faunaen lider mindst skade. Ved at afskære Skanderborg kan udbredelsen af Udkants Danmark meget vel forøges, da en stor del af Midt og Vestjylland ikke får direkte adgang til Superlyntogene. Spørgsmål: Vil Banedanmark undersøge en kapacitetsforøgelse på banestrækningen Horsens-Skanderborg-Aarhus, med hensyn til rentabilitet, henset til det øgede passagergrundlag på strækningen i forhold til en kapacitetsforøgelse ved etablering af den nye strækning Hovedgaard-Hasselager? Kan trængslen på E45, især fra Skanderborg til Aarhus, afhjælpes ved at gøre superlyntogene tilgængelige for bilister på denne strækning? Der tænkes på etablering af Parker og rejs anlæg eksempelvis i Horsens og /eller Skanderborg. Vil Banedanmark udføre en nærmere analyse af bilisternes ønske om at skifte til tog på strækningen Horsens - Skanderborg - Aarhus ved valg af henholdsvis gennemgående superlyntog på strækningerne Horsens- Aarhus via Skanderborg eller Skanderborg-Aarhus kontra de kendte Intercity-lignende tog? Vil Banedanmark fastlægge rejsetiden med et køretidstillæg på 5 % for superlyntogene fra Odense til Aarhus ved valg af linjeføringen: 1. Horsens-Hovedgaard-Hasselager-Aarhus 2. Horsens-Skanderborg-Aarhus med den aktuelle linjeføring 8

9 3. Horsens-Skanderborg-Aarhus via A9 Forslag B: Ny linjeføring langs E45 Vi foreslår en alternativ og ny jernbanestrækning: Hørning Lyngby (indtegnet på nedenstående kort) bundet sammen med en ny linjeføring, som vi har kaldt en Alternativ A9 (kort side 10) Fordele og konsekvenser ved denne linjeføring: Togtiden vil blive væsentlig forbedret Sparet tid i forhold til Aarhus H: (23-7)min. = 16 min Det kræver en ny banegård Aarhus V Der skal laves en togforbindelse til Aarhus V fra Aarhus H. Letbanen er planlagt til Harlev Støjen kommer ud i transportkorridoren Strækningen: 12 km Vi vurderer at en ny banegård - Aarhus Vest vil have følgende fordele for mange østjyder: Aarhus V bliver en gennemkøringsstation Mulighed for at lave gode P-pladser Trængsels- og pladsproblemer ved Aarhus H kan blive væsentlig forbedret Let at komme til fra Silkeborg, Herning, Grenå (motorvej) Let at komme til fra den planlagte motorvej til Viborg Togtiden mod nord til Aalborg bliver væsentlig forbedret til gavn for flere af de nordjyske rejsende. Forslaget betyder dog, at der skal etableres en togforbindelse til Aarhus V fra Aarhus H. Men der er allerede planlagt en letbane til Harlev, og der vil være mulighed for at forlænge lokalbanen Herning-Silkeborg-Skanderborg hertil Den røde linje er ny alternativ linjeføring. Det blå/grå felt indikerer et område, hvor en eventuel placering af en ny banegård i Aarhus V vil være relevant. (kortet er fra 2002) 9

10 Togfonden har udpeget et alternativ linjeføring A), som skitserer en ny bane fra Horsens Nord til Skanderborg (Fig. 53 side 57 i Togfonden DK) Her bliver følgende positive aspekter oplistet: Rejsetidsbesparelse på 3 4 minutter Togfondens egen afvisning af forslaget: Forholdsvis høj omkostning pr. sparet minut Mest direkte linje (Horsens Nord Skanderborg) Mulighed for stop på Skanderborg Station (togforbindelse til Silkeborg Ringkøbing) Kan kobles sammen med en videreførelse fra Hørning til Lyngby og ny Aarhus V -banegård Vi foreslår en alternativ rute, hvor den oprindelige indtegnede A9 er (blå)+ Alternativ A9 (rød) (kort fra 2002) Dette forslag vil medføre følgende fordele for linjeføringen og Timemodellen: En rejsetidsbesparelse på 3 4 minutter tilsvarende A9 Mest direkte linje (Horsens Nord Skanderborg) Mulighed for stop på Skanderborg Station (togforbindelse til Silkeborg Ringkøbing) Kan kobles sammen med en videreførelse fra Hørning til Lyngby og ny Aarhus V -banegård 2 km kortere end A9 10

11 SPOR-Jyllands input til VVM-undersøgelsen Ny bane Hovedgård-Hasselager Højdeforskellene er ikke så store Forslaget krydser ingen større veje. Forslaget er i det åbne land og passere ingen byer Alternativ forslag til A9 (kort fra 2002) Højdeprofiler A9: Højdeprofiler A9 alternativ: 11

12 Vi vil derfor gerne anbefale Banedanmark, at man nøje vurderer de betragtninger, som vi har anført her ovenfor for denne alternative linjeføring samt opfordre til, at man indtænker de store trængselsproblemer, som p.t. findes i Aarhus C. Trængselsproblemer, som ikke vil blive aflastet af den foreslåede Timemodel med et stop på Aarhus H. Derudover vurderer vi at rejsenede uden for Aarhus C ligesom rejsende nord eller vest for Aarhus vil opnå væsentlig bedre forbindelser med toget. I dag bor der kun ca mennesker i Aarhus C, mens et langt større antal rejsende kommer fra oplandet og forstæderne til Aarhus C. Det samledes befolkningstal på ca mennesker i Aarhus og med et opland på knap en million mennesker betyder, at langt størstedelen af de rejsende sandsynligvis kommer udefra Aarhus C. Vi mener, at man bør tilgodese denne store befolkning i Timemodellen. Forslag C: Alternativ lokal linjeføring. Som et lokalt alternativ foreslår vi, at lægge den vestlige linjeføring vest om landsbyen Blegind undersøges Se nedenstående forslag til alternative vestlige linjeføringer, som vi mener, vil være mindre indgribende i lokalsamfundet omkring Solbjerg: Forslag om at udrette den vestlige linjeføring Hovedgård Hasselager langs landevejen [433]. (8,9 km) 12

13 Forslag om, at anlægge den vestlige linjeføring vest om Blegind (8,3 km) Vi beder derfor Banedanmark om at vurdere disse forslag i deres videre undersøgelser af forholdene ved Ny bane Hasselager-Hovedgård. Afsluttende bemærkninger Sluttelig vil vi anføre en bekymring over, at planlægningen af linjeføring for dette område ser ud til at bygge på forældede og ikke-opdaterede kort. Her tænker vi på Banedanmarks kort over området samt Togfondens viste kort over området, som ikke viser den større udbygning, som har fundet sted de senere år. Vi anbefaler derfor, at man nøje undersøger de reelle tilstande i området og tager højde for områdets kuperede terræn. Vi vil desuden bede jer konkretisere, hvorfor man vælger at hente mange minutter på stykket mellem Aarhus og Odense, som ser ud til at være et af de mest udfordrende terrænområder i hele Timemodellen. Hvorfor har man ikke valgt at hente flere minutter f.eks. mellem Ålborg og Aarhus eller mellem Odense og København? Forundring over Timemodellens beregninger: A9 undersøgte man i 1997, og da beregnede man, at den ville koste 700 mio. og spare 10 min. I dag er den samme strækning beregnet til at spare 3-4 min, men i dag koster den nette sum af 4,6 mia. Det er samlet mere end det koster at bygge den nye jernbanebro over Vejle Fjord (4,3 mia). 13

14 Km-prisen på denne strækning er 278 mio. pr/km, og modstat alle mulige andre nye jernbanetrækninger i Togfonden, der koster ca. 150 mio. pr/km er den næsten dobbelt så dyr pr km. Togfonden.dk Strækninger km mia mio/km tid omkost (mio.) i forhold til sparet tid vest-fyn 35 5,40 154,29 6,5 23,74 vejle fjord 9 4,30 477,78 8,5 56,21 Solbjerg A ,40 147, ,64 Hor,-Skan A9 16 4,59 286,88 3,5 81,96 Horsens s-n A7 6 1,90 316,67 2,5 126,67 Aarh H 1,30 Samlet 23 3,40 147, ,64 Vores forslag (tilsvarende A9) A9-alternativ 12 3,44 286,88 3,5 81,97 Hørning- Lyngby 12 3,44 286,88 16,0 19,13 Samlet 24 6,89 19,5 50,55 Vores forslag (tilsvarende A11) A9-alternativ 12 1,77 147,83 3,5 42,24 Hørning- Lyngby 12 1,77 147,83 16,0 9,24 Samlet 24 3,55 19,5 25,74 Vi imødeser jeres analyser og vurderinger af indlæg omkring Ny Bane Hasselager-Hovedgård og ser frem til at se resultatet. Med venlig hilsen SPOR-Jylland Marianne Gasberg tlf Jørgen Christensen tlf Arne Jensen tlf Karsten Stær tlf Charlotte Faarup tlf Henrik Høholt Jensen tlf Anita Klint Lindholm tlf Bilag 1: Observationer over løvfrø i Solbjerg området Løvfrøen er observeret lige eller tæt på den skitserede østlige linjeføring og observationerne er indrapporteret til Fugle og natur 14

15 Bilag 2: Observationer af kronhjorte i området (charlotte billedet er blevet væk kan du sende det igen?) Kronhjorteflok på en mark ved Onsted. Rådyr i haven Tisetvej 26 15

Specifikt vedrørende anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet.

Specifikt vedrørende anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet. 10. december 2015 Bemærkninger til sag 1: Togfonden DK - svar idéfasehøringer i henhold til dagsorden for møde i Teknisk Udvalg, mandag 7. december 2015 vedrørende Aarhus Kommunes svar til Banedanmark

Læs mere

Blev Østjylland taget på sengen?

Blev Østjylland taget på sengen? LÆSERBREVE 07.02.2014 kl. 03:00 Jernbaneskinnerne på vej ind mod Aarhus H kan passende genbruges som S-togsspor. Arkivfoto: Carsten Ingemann Blev Østjylland taget på sengen? AF JØRGEN CHRISTENSEN, TISETVEJ

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel fra Venstres Byrådsgruppe vedr. ny jernbane. TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel fra Venstres Byrådsgruppe vedr. ny jernbane. TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel fra Venstres Byrådsgruppe vedr. ny jernbane Venstres Byrådsgruppe har sendt en række spørgsmål til besvarelse af rådmanden for Teknik og Miljø, der relaterer sig til Togfonden.dk

Læs mere

Indtryk fra Borgermøde 170815 vedrørende ny bane Hovedgaard-Hasselager.

Indtryk fra Borgermøde 170815 vedrørende ny bane Hovedgaard-Hasselager. Indtryk fra Borgermøde 170815 vedrørende ny bane Hovedgaard-Hasselager. 1. Baggrund. Borgermødet var arrangeret af Solbjerg Fællesråd i samarbejde med foreningen Spor Jylland med henblik på at få belyst,

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede.

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede. Miljøudvalget, Transportudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 86, TRU alm. del Bilag 66 Offentligt Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Til medlemmerne af Folketingets Transportudvalget

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af;

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af; Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni 2016 Indgivet af; Fam. Jørgensen Trankær Mosevej 121 8310 Tranbjerg Fremlagt af Heine Jørgensen

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store

Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store naturværdier, gennem Natura 2000 område i Nordskoven med

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Høringssvar vedr. ny bane Hovedgård Hasselager fra landsbyerne Assendrup, Vedslet og Grumstrup

Høringssvar vedr. ny bane Hovedgård Hasselager fra landsbyerne Assendrup, Vedslet og Grumstrup Til Grumstrup, 12.08.2015 BaneDanmark Ny bane Hovedgård - Hasselager Amerika Plads 15 2100 København Ø Samme høringssvar er samtidigt sendt til: hovedgaard-hasselager@bane.dk Borgmesteren, Horsens Kommune

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan Nyt skovrejsningsområde. ved Geding

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan Nyt skovrejsningsområde. ved Geding Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 Nyt skovrejsningsområde ved Geding nyt skovrejsningsområde ved Geding Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 INDHOLD: Planens baggrund og formål side 3 nyt skovrejsningsområde

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere