Anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet"

Transkript

1 Anlæggelse af højhastighedslinje gennem området omkring Solbjerg og indvirkning på lokalområdet Vi anbefaler, at VVM-undersøgelsen i forbindelse med Ny bane Hovedgård-Hasselager vil inddrage følgende forhold for området omkring Solbjerg og Astrup, Tiset og Ravnholt: 1. Opspaltning af lokalsamfund og bymiljø En baneføring, som skitseret øst om Solbjerg (Astrup-linjen), vil betyde en gennemgribende opsplitning/spaltning af lokalområdet, hvor Ravnholt, Tiset og Astrup bliver afskåret fra Solbjerg by, som er knudepunktet for disse landsbyer syd for Aarhus. Højhastighedstoget bringer omvendt ingen værdi til området, da der ikke er skitseret planer om, at tog kan stoppe i området, og der samtidig er en ringe dækning med kollektiv trafik mod Aarhus og Horsens. Landsbyudvikling bremses op Vi frygter, at en anlæggelse af især linjeføringen øst om Solbjerg (Astrup-linjen) vil betyde, at en landsby under udvikling bremses hårdt op. Solbjerg har haft en god udvikling i de seneste år, hvor der har været en stigning på indbyggere over de sidste 10 år. Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Solbjerg. Forventningerne var, at byen i løbet af få år var vokset til ca indbyggere. Med planerne om lyntog gennem området er udviklingen bremset op og byens udvidelsesmuligheder vil blive yderligere reduceret med en linjeføring øst om byen. Lineføringen er planlagt tæt op af Solbjergs bygrænse og afskærer den naturlige udvikling af Solbjerg by i forlængelse af Hasselvangen, Solbjerg Hedevej og Møddebro Parkvej. Andre udviklingsmuligheder rundt om Solbjerg er begrænset af naturlige årsager - mod vest af Solbjerg sø, mod syd af Astrup mose og af kommunegrænsen mod Skanderborg samt mod nord af et skovrejsningsprojekt, som er planlagt til beskyttelse af drikkevandsforsyningen. Støj- og vibrationsgener Det vurderes, at et højhastighedstog tæt på boligområdet vil have stor negativ indvirkning på lokalbefolkningen i området, som bliver nærmeste nabo til et højhastighedstog med de indgribende støj- og vibrationsgener ved tog i høj fart og forhindringer som et sådan anlæg giver. Der må forudses en del støjog færdselsmæssige gener for nybyggeriområdet på Møddebro Parkvej, Pilevangen og Solbjerg Hedevej samt for de mindre landsbyer i området; Astrup, Tiset og Ravnholt. Opspaltning og splittelse Vi frygter, at mange af de mindre veje mellem landsbyerne bliver lukket for gennemkørsel, således at lokale beboere bliver afskåret fra at køre ind til deres hovedby Solbjerg eller får vanskeligere ved at komme fra en mindre landsby til en anden. Derved bliver sammenholdet i både landsbyerne såvel som til Solbjerg forstyrret og udfordret. Derfor opfordrer vi til, at man nøje undersøger og tydeliggør, hvilke veje der vil blive lukket og hvordan vil man løse den problematik i lokalområdet - gerne med en angivelse af, hvorledes tilkørselsforholdene vil løses fremadrettet. Specielt de ældre og svage, som i dag bor i de mindre landsbyer, vil blive hårdt ramt. Disse personer bliver stillet endnu dårligere, hvis de bliver afskåret fra Solbjerg by og adgangen til fællesskab og social kontakt bliver forringet. 1

2 Solbjerg området er meget ringe forsynet med sikre cykelstier til de mindre byer, derfor frygter vi, at de normale skoleveje bliver udfordret. Vi frygter, at færdsel på cykel bliver endnu mere udfordrende, hvis linjeføringen resulterer i lukning af en række mindre veje, hvor det ikke kan forventes, at der laves bro/tunnelsystemer og at trafikken øges betragteligt på de bro/tunnelsystemer, der udformes som følge af ny linjeføring gennem området. Vi vil gerne bede jer konkretisere, hvordan man specifikt tænker koblingen af linjeføringen omkring Solbjerg, Tiset, Ravnholt til den nye Bering - Beder vejen, som Aarhus Kommune arbejder på at gennemføre. Opspaltning af byen vil have stor indflydelse på de fem omkringliggende kirker; Astrup, Tulstrup, Hvilsted, Tiset og Vitved Sogn. Linjeføringen vil betyde en spaltning af sognene på tværs af sognegrænser specielt i Astrup, Tiset og Hvilsted sogne, hvor vi frygter, at banen vil begrænse tilkørselsforholdene til kirkerne, som igen vil ramme den ældre del af beboerne hårdt. Tidshorisonten for de berørte områder Vi er bekymrede for tidshorisonten i Togfondens udmøntning i dette område. Området kan se frem til en meget lang ventetid og stavnsbinding, da linjeføringen først er sat til afklaring i 2022/2024. Derfor anbefaler vi, at man redegør for og overvejer, hvorledes eventuelle skadelidte kan kompenseres i perioden frem til en endelig afklaring af anlægsarbejdet. Et vigtigt spørgsmål i denne sammenhæng er også, hvor tæt på, at man vil tillade eksisterende boliger at ligge i forhold til linjeføringen. Vores frygt er, at priserne på områdets boliger vil falde drastisk i pris i forbindelse med et banelegeme, som nærmeste nabo. Hvilken kompensation kan der gives til disse husstande? Og hvilken kompensation gives til de husstande, som direkte bliver ramt og derfor må eksproprieres? Kan der gives kompensation til husejere, som på grund af den planlagte linjeføring ikke kan sælge deres huse, og derfor stavnsbindes til deres huse frem til en endelig afklaring af linjeforholdet i 2024? Og kan der gives en garanti for, at fremtiden i Solbjerg bliver endelig afklaret i 2024? Med ovenstående in mente anbefaler vi, at man grundigt undersøger indflydelsen på lokalbefolkningen i Solbjerg og de mindre landsbyer (Ravnholt, Tiset, Astrup, Onsted, Hvilsted m.m. ), samt fremlægger et fremtidige løsningsforslag for de indgribende støj- og vibrationsgener, som vil opstå ved et banelegeme tæt på bebyggelse i og omkring Solbjerg samt redegør for hvorledes man ønsker at kompensere lokalbefolkningen. Sluttelig anbefaler vi, at der redegøres for, om fremtidsudsigterne for Solbjerg og omegn bliver endeligt afgjort i 2024, således at der ikke er risiko for, at en afklaring trækker endnu længere ud. 2. Grundvand og drikkevandsreservoirer Den planlagte østlige baneføring rundt om Solbjerg vil gennemskære det store vand reservoir i Ravnholt/Tiset, som forsyner 40 % af drikkevandet i Århus syd og 10 % af drikkevandet i Aarhus. Linjeføringen vil nedlægge tre ud af otte boringer, som ligger ret tæt i området. Ravnholt/Tiset kildeplads er alene estimeret til at udvinde m 3 vand pr. år. Området er klassificeret som meget følsomt, og grundvandstanden er høj. Området er som beskyttende foranstaltning netop beplantet med skov og udlagt som fredskov. Kildepladsen ligger i kvote og er beskyttet med et 2

3 tyndt lerlag. Området er desuden udlagt til Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og vedtaget som sådan i Aarhus Byråd (beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007). Linjeføringen vil også komme til at gå lige igennem Astrup vandværks vandboring og indvindingsområde. Astrup vandværk udvinder m 3 vand om året. Er pt. (2014) under udvidelse med 200 nye forbrugere (ny udstykning). Området er ligeledes udpeget som sårbart. Den østlige linjeføring vil også komme til at gå lige igennem Onsted/Kannes vandboring/vandværk og indvindingsområde, så den vil nedlægge både vandværk og boring. Den udvinder ca m 3 pr. år Den vestlige linjeføring omkring Solbjerg vil rammer en kildeplads til Blegind Vandværk, hvor der pumpes ca m 3 op om året. Skov og Naturstyrelsen har gennemført en stor skovplantning af området nord for Solbjerg netop for at fremtidssikre vandforsyningerne fra dette område og for at beskytte det tynde lerlag, som udgør sikringen af drikkevandsforsyningen. Vi er bekymret for forurening i forbindelse med anlæggelsesarbejdet ved linjeføringen øst for Solbjerg og de fatale konsekvenser det kan få for drikkevandsmiljøet samt for forurening ved vedligeholdelse af skinnerne, når driften er i gang, hvor man i dag sprøjter med pesticider. Vi anbefaler derfor at man nøje undersøger indvirkning på drikkevandsmiljøet i VVM-undersøgelsen. Der er allerede store problemer med indvinding af rent drikkevand ved Åbo i Aarhus Kommune. I 2014 var seks ud af otte boringer lukket, grundet pesticidforurening. Vi anbefaler, at det undersøges særlig grundigt, hvorvidt Aarhus Kommune reelt har mulighed for at indvinde rent drikkevand andre steder, såfremt der skulle opstå risiko for forurening af de boringer, der berøres af de foreslåede linjeføringer. 3. Erhvervsinteresser Planlægning af et togbaneanlæg gennem området vil få gennemgribende konsekvenser for flere erhvervslandmænd i området. Baneføringen spalter deres jorde og vil betyde store omveje for at kunne passe markerne samt give problemer omkring ha jord i forhold til dyrehold. Det vil betyde mistet indtjening lokalt og nationalt. Vi er bekymrede for de lokale landmænds fremtid og indtjeningsmuligheder, som bliver berørt at linjeføringen. Vi anbefaler derfor, at de ovennævnte erhvervsinteresser samt fremtidsudsigter for disse bedrifter bliver grundigt undersøgt ved VVM-undersøgelsen for at klarlægge problematikker ved linjeføring gennem området. Vi anbefaler ligeledes at der bliver redegjort for, hvordan man vil løse problematikkerne for disse landmænd og i givet fald, hvordan man forestiller sig, at disse landmænd skal kompenseres for eventuelle tab som følge af større omkostninger m.m. 4. Skovrejsning nord/nordvest for Solbjerg Naturreservat omkring Solbjerg Skov- og Naturstyrelsen har opkøbt ca. 80 ha landsbrugsjord og målsætningen for skovplantning i området er 315 ha, som skal beplantes med skov i bestræbelserne på at beskytte en række drikkevandsboringer. 3

4 Vi er bekymrede for, at det rekreative område omkring Solbjerg bliver ødelagt, hvis toget skal køre gennem disse skovrejsningsprojekter. Vi vil derfor gerne anbefale, at forholdene omkring og konsekvenserne for skovrejsningsprojektet bliver belyst ved VVM-undersøgelsen. 5. Solbjerg Sø Stilling-Solbjerg Sø er en 3,7 km 2 stor langsø, som forbinder Stilling og Solbjerg. På en 7 km lang strækning mellem Solbjerg og Stilling udfylder søen en dyb tunneldal, der fortsætter nord om Skanderborg. Søbassinet har i den vestlige ende mod Stilling stejle sider og en bund med tærskler samt huller ned til 18 m dybde. En stor del af søens omgivelser er dyrkede bakker og enkelte mindre skove. Søen er et yndet udflugtssted, da den ligger fredeligt og idyllisk. Det betyder, at der foregår både fiskeri, vandsport og badning ved søen, som ikke er forurenet. Der er en 3 fredning af sø og mose på søens sydlige side ved Solbjerg. Vi vil derfor anbefale, at naturlivet og forholdene omkring søen grundigt undersøges ved VVM-undersøgelsen. 6. Astrup mosen Astrup Mose er et særdeles rigt naturområde med op til 89 forskellige fuglearter (jf. DOF s database), og ifølge rapporten Fuglelokaliteterne i Århus Amt, Bind 3 fra Dansk Ornitologisk Selskab er der tale om et rekreativt område, der udnyttes til jagt og lystfiskeri og et område, der har beskyttelsesbehov i forhold til fuglenes yngleperioder. Astrup mose er et yndet naturområde med både eng og mose, hvor både jægere, fiskere og fritidsinteresserede kan gå på oplevelse i naturen. Der afholdes hvert år fiskekonkurrence ved mosen. Der er en bred og markant 3 fredning af mose og eng på området omkring hele Astrup Mose, jf. dette kort fra Aarhus Kommune: Vi frygter, at støj- og vibrationspåvirkning fra højhastighedstogene vil belaste dyrelivet omkring Astrup Mose. Derfor anbefaler vi en nøje undersøgelse og vurdering af støjgenerne (alm. og lavfrekvent) i Astrup Mose, herunder bl.a. konsekvenserne for dyre- og fugleliv samt en vurdering af hvilke konsekvenser anlægget har for den vilde flora- og fauna (f.eks. flagermus beskyttet af EU s habitatdirektiv), forskellige naturtyper (bl.a. 3 områder) og støjniveauet i Astrup Mose? Vi anbefaler desuden en grundig undersøgelse af fredninger og indflydelser på naturen ved Astrup mose i VVM-undersøgelsen. 7. Løvfrøen og andre truede dyrearter/flora og fauna Der er tre vandhuller på strækningen på den planlagte jernbanestrækning, hvor man kan lytte til løvfrøen, som er Danmarks eneste springfrø. Løvfrøen er totalfredet og beskyttet ifølge Habitatdirektivets bilag IV og Bernkonventionens liste II. De fleste af de vandhuller, hvor den yngler, er beskyttede efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Løvfrøen er listet som opmærksomhedskrævende på den danske gulliste I Danmark findes løvfrøen få steder. Et af områderne er omegnen af Århus og derfra sydpå ned mod Odder. 4

5 Der er observeret løvfrøer i Astrup jf. fugleognatur.dk den 21. maj Se fund her: Der er desuden observeret løvfrøer i Astrup v. hjørnet af Mustrupvej/Østergårdsvej, Ravnholt og Sønderskov (Syd for Tranbjerg). Se vedlagte kort over observationer (Bilag 1). Der er observeret flagermus i en større radius omkring Astrup, Tiset, Onsted og Hvilsted kirke. Der er desuden observeret ugler i området omkring Astrup kirke. Vi mener derfor, at der er belæg for grundigt at undersøge de fremtidige forhold for løvfrøen, uglen og flagermusen i området samt inddrage analyser af udbredelse og forholdene for disse sjældne dyr og padder ved anlæggelse af et højhastighedsspor. Iflg. naturkvalitetsplan er der ynglende spidssnudet frø (sjældent forekommende) i Testrup Mose. Det er ikke undersøgt, om den forefindes i andre vandhuller i området. Det anbefales, at det undersøges nærmere, om spidssnudet frø lever i Astrup mose og omkringliggende vandhuller. 8. Krondyr og andet råvildt Der har igennem en lang årrække været en større bestand af kronvildt og råvildt omkring Solbjerg (østsiden af byen ud mod landsbyen Onsted) på ca. 58 stykker kronvildt, der nyder godt af det grønne og rekreative område omkring byen (se eksempel på flokken i bilag 2). Hvis kronvildtbestanden bliver forstyrret og holdt tilbage/spærret inde af en linjeføring uden faunapassage, som den netop skitserede linjeføring lægger op til ved den østlige linjeføring omkring Solbjerg, må det nødvendigvis have indvirkning på dyrenes velfærd. Her vil man således ikke være i stand til at tage vare på, bibeholde ej heller udbygge en bestand, da en indespærring reelt vil isolere kronvildtet. Herved kommer bestanden til at mangle genetisk varians på sigt, og bestanden kan i sidste ende uddø. Bestanden i Danmark er i forvejen sparsom og koncentreres kun om et par områder bl.a. i Østjylland. Bestanden bør snarere beskyttes for at forhindre, at bestanden yderligere reduceres. Eftersom Naturstyrelsen ønsker biodiversitet og værner om naturpleje f.eks. i form af områder udlagt til jagt og rekreativ interesse, anbefales det at belyse dette forhold i VVM-undersøgelsen. 9. Kulturinteresser omkring Astrup og Tiset kirke Astrup kirke er en gammel romansk kirke, som er anlagt i området omkring 1200-tallet. Både skib og kor er fra den romanske periode. Astrup kirkes fremtoning er i dag som en middelalderlig kirke, der er gennemrestaureret i 1500-tallet og igen i 1780, hvor der blev bygget tårn og våbenhus på. Tiset kirke består af et romansk kor og skib fra slutningen af 1100-tallet. Tårn og våbenhus, der er bygget til omkring år 1500, er i gotisk stil. Kirken er blevet gennemrestaureret i Den fredede præstegård i Astrup er bygget i årene omkring 1780 og fremstår som et stolt eksemplar på hovedhuse fra denne tid med synlige bindingsværk. Både kirke, præstegård og præstegårdshave er 5

6 beskyttet af en Exnerfredning af 1952, som har til formål at sikre kirkens synlighed i landskabet. Tiset kirke er ligeledes beskyttet af Exnerfredning af Vi vil gerne anbefale, at indvirkninger på begge kirkebeskyttelseszone undersøges ved VVM-undersøgelsen og at det klarlægges, hvorledes banelegemet forholder sig til indsigtslinjen til hhv. Astrup og Tiset kirke. 10. Kulturinteresser ved Trælborg og Rantzausgave I Tiset sogn sydvest for Aarhus på Ingerslev Mark forefindes relikter af jernalderborgen Trælborg. Moesgård Museum har foretaget en arkæologisk undersøgelse af borgpladsen, hvor resultaterne er blevet offentliggjort i 1993 i tidsskriftet Skalk. Ved Moesgård Museums undersøgelse blev der afsløret en 165 meter lang voldgrav. Eftersom Trælborg endnu ikke er udgravet til fulde, er der grund til at tro, at der også vil være fortidsminder inden for et ikke nærmere defineret, større areal omkring jernalderborgen. En del af borgen kan formodes at befinde sig under markernes overflader. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejder findes fortidsminder, er ethvert fortidsminde i princippet sikret og fredet via lovgivning, og må derfor ikke jævnes med jorden. Kulturstyrelsen skal hermed kontaktes samt det lokale museum i dette tilfælde Moesgaard Museum, som bør gives mulighed for at foretage yderligere undersøgelser, inden anlægsarbejdet igangsættes. Dette for at sikre, at ingen fortidsminder går tabt. Da Trælborg er et fortidsminde, der har kulturhistorisk særpræg for området, bør dette område grundig analyseres i VVMundersøgelsen, da den planlagte linjeføringen må formodes at blive anlagt tæt ved dette fortidsminde. Rantzausgave er en mindre herregård fra 1605 med middelalderlige aner. I 1700-tallet var den sædegård for adelsslægten Rodsteen. Den ligger ca. 15 km syd for Århus og ca. 4 km syd for Solbjerg tæt på de to små landsbyer Onsted og Hvilsted. I dag fremstår herregården som et naturligt midtpunkt mellem landsbyerne Onsted og Hvilsted, og er et samlingssted for gå- og løbeture i området. Samtidig danner den et pittoresk varetegn, som indrammer landskabet omkring stedet grundet dets placering på et højdedrag. Herregårdens smukke og historiske have strækker sig ned over den bakkekam, som linjeføringen øst om Solbjerg efter planen skal gå igennem. Med linjeføringen øst om Solbjerg og vest om Astrup Kirke (Astrup-linjen) vil dette område blive berørt. Vi anbefaler derfor, at man undersøger tab herlighedsværdi for dette område i VVMundersøgelsen. 11. Elektromagnetiske felter Vi vil gerne have en undersøgelse af påvirkningerne på miljøet i forhold til elektromagnetisme, når henholdsvis elektrificeringen og hastighedsopgraderingen er gennemført for den valgte linjeføring til gennemførelse af Timemodellen. 6

7 Alternative linjeføringer: Vi anbefaler, at Banedanmark ser på følgende alternative linjeføringer, som vi mener, bør indgå i VVM undersøgelsen omkring Ny bane hovedgård-hasselager: Forslag A: Linjeføringen Horsens Skanderborg Aarhus og E45. I Togfonden DK er anvist 2 linjeføringer mellem Horsens og Aarhus. Se figuren nedenfor. Linjeføringen A9 er ikke behandlet i Togfonden DK, da den har Forholdsmæssig høj omkostning pr. sparet minut. (Togfonden DK side 66 nederst). Der er andre grunde til at strækning A9 eller lignende løsning bør undersøges nærmere. Dette skal ses i sammenhæng med at kombinere med linjeføringen over Skanderborg, det øgede passagergrundlag på strækningen Skanderborg Aarhus, aflastning af E45 og en reduktion af køretidstillægget. Togfondens tal viser et større passagergrundlag på strækningen Skanderborg Aarhus end på strækningen Hovedgaard Aarhus. (forskel 4,3 mio. rejsende pr. år.) Desuden er E45 plaget af trængselsproblemer mellem Horsens - Skanderborg Aarhus Randers. Dette kan give et endnu større passagergrundlag, hvis det gøres muligt at kombinere bilisme og tog på disse strækninger med parker og rejs-anlæg. Det er kendt, at jo flere skift der er nødvendig for at benytte kollektiv trafik, jo færre er interesseret i at benytte den, derfor skal der benyttes superlyntog for at bilisterne vil tilvælge togrejser. En kapacitetsudvidelse på strækningen Horsens- Skanderborg-Aarhus kan, med baggrund i det øgede passagergrundlaget, være mere samfundsøkonomisk end valget af linjeføringen Horsens Hovedgård 7

8 Aarhus, når der tages hensyn til både anlægs- og driftsøkonomi. (Dette fremgår i øvrigt til dels af Togfonden DK side 65 tabel 13). Ved en kapacitetsforøgelse på strækningen Horsens-Skanderborg-Aarhus med 2 ekstra spor, kan der etableres gennemgående tog mellem Horsens-Aarhus og samtidigt Skanderborg Aarhus. I analysen af rejsetider på strækningen Horsens-Hovedgaard-Hasselager-Aarhus er der oplyst en rejsetidsbesparelse i forhold til. den eksisterende linjeføring på 6 min. og i forholdt til linjeføringen Horsens- Skanderborg-Aarhus via en ny strækning A9 er tidsbesparelsen 3 min. Kombineres Horsens - Skanderborg Aarhus med strækning A7 og A9 er rejsetidsbesparelsen ved superlyntog via disse strækninger 6,2 min. (Samme rejsetidsbesparelse som strækningen Hovedgaard Hasselager). (Togfonden Side 63, tabel 12) DSB s køreplaner er udarbejdet efter et køretidstillæg på ca. 19%, hvor verdensorganisationen for togoperatører, UIC opererer med 5%. Da der løbende sker teknologiforbedringer, og henset til at etablering af Strækningen Hovedgård-Hasselager først er planlagt til etablering 2022 eller senere, vil det være forsvarligt at anvende det reducerede køretidstillægget på 5 %. Ved at reducere køretidstillægget kan rejsetiden forkortes og overholdelse af timemodellen er ikke kun afhængig af linjeføringernes længde, og der kan gives mulighed for et ekstra stop. Desuden skal sikres at rejsetiderne, på de linjeføringer der sammenlignes, er fastlagt med den samme størrelse af køretidstillægget. Ved at bevare Skanderborg som trafikknudepunkt beholdes den direkte forbindelse til Superlyntogene for rejsende fra Skjern Herning - Silkeborg. Desuden kan superlyntogene gøres tilgængelige for bilister i midtog østjylland til gavn for hele regionen. Dermed samles infrastrukturen i en trafikkorridor langs E45 med respekt for de uberørte naturværdier i landet og faunaen lider mindst skade. Ved at afskære Skanderborg kan udbredelsen af Udkants Danmark meget vel forøges, da en stor del af Midt og Vestjylland ikke får direkte adgang til Superlyntogene. Spørgsmål: Vil Banedanmark undersøge en kapacitetsforøgelse på banestrækningen Horsens-Skanderborg-Aarhus, med hensyn til rentabilitet, henset til det øgede passagergrundlag på strækningen i forhold til en kapacitetsforøgelse ved etablering af den nye strækning Hovedgaard-Hasselager? Kan trængslen på E45, især fra Skanderborg til Aarhus, afhjælpes ved at gøre superlyntogene tilgængelige for bilister på denne strækning? Der tænkes på etablering af Parker og rejs anlæg eksempelvis i Horsens og /eller Skanderborg. Vil Banedanmark udføre en nærmere analyse af bilisternes ønske om at skifte til tog på strækningen Horsens - Skanderborg - Aarhus ved valg af henholdsvis gennemgående superlyntog på strækningerne Horsens- Aarhus via Skanderborg eller Skanderborg-Aarhus kontra de kendte Intercity-lignende tog? Vil Banedanmark fastlægge rejsetiden med et køretidstillæg på 5 % for superlyntogene fra Odense til Aarhus ved valg af linjeføringen: 1. Horsens-Hovedgaard-Hasselager-Aarhus 2. Horsens-Skanderborg-Aarhus med den aktuelle linjeføring 8

9 3. Horsens-Skanderborg-Aarhus via A9 Forslag B: Ny linjeføring langs E45 Vi foreslår en alternativ og ny jernbanestrækning: Hørning Lyngby (indtegnet på nedenstående kort) bundet sammen med en ny linjeføring, som vi har kaldt en Alternativ A9 (kort side 10) Fordele og konsekvenser ved denne linjeføring: Togtiden vil blive væsentlig forbedret Sparet tid i forhold til Aarhus H: (23-7)min. = 16 min Det kræver en ny banegård Aarhus V Der skal laves en togforbindelse til Aarhus V fra Aarhus H. Letbanen er planlagt til Harlev Støjen kommer ud i transportkorridoren Strækningen: 12 km Vi vurderer at en ny banegård - Aarhus Vest vil have følgende fordele for mange østjyder: Aarhus V bliver en gennemkøringsstation Mulighed for at lave gode P-pladser Trængsels- og pladsproblemer ved Aarhus H kan blive væsentlig forbedret Let at komme til fra Silkeborg, Herning, Grenå (motorvej) Let at komme til fra den planlagte motorvej til Viborg Togtiden mod nord til Aalborg bliver væsentlig forbedret til gavn for flere af de nordjyske rejsende. Forslaget betyder dog, at der skal etableres en togforbindelse til Aarhus V fra Aarhus H. Men der er allerede planlagt en letbane til Harlev, og der vil være mulighed for at forlænge lokalbanen Herning-Silkeborg-Skanderborg hertil Den røde linje er ny alternativ linjeføring. Det blå/grå felt indikerer et område, hvor en eventuel placering af en ny banegård i Aarhus V vil være relevant. (kortet er fra 2002) 9

10 Togfonden har udpeget et alternativ linjeføring A), som skitserer en ny bane fra Horsens Nord til Skanderborg (Fig. 53 side 57 i Togfonden DK) Her bliver følgende positive aspekter oplistet: Rejsetidsbesparelse på 3 4 minutter Togfondens egen afvisning af forslaget: Forholdsvis høj omkostning pr. sparet minut Mest direkte linje (Horsens Nord Skanderborg) Mulighed for stop på Skanderborg Station (togforbindelse til Silkeborg Ringkøbing) Kan kobles sammen med en videreførelse fra Hørning til Lyngby og ny Aarhus V -banegård Vi foreslår en alternativ rute, hvor den oprindelige indtegnede A9 er (blå)+ Alternativ A9 (rød) (kort fra 2002) Dette forslag vil medføre følgende fordele for linjeføringen og Timemodellen: En rejsetidsbesparelse på 3 4 minutter tilsvarende A9 Mest direkte linje (Horsens Nord Skanderborg) Mulighed for stop på Skanderborg Station (togforbindelse til Silkeborg Ringkøbing) Kan kobles sammen med en videreførelse fra Hørning til Lyngby og ny Aarhus V -banegård 2 km kortere end A9 10

11 SPOR-Jyllands input til VVM-undersøgelsen Ny bane Hovedgård-Hasselager Højdeforskellene er ikke så store Forslaget krydser ingen større veje. Forslaget er i det åbne land og passere ingen byer Alternativ forslag til A9 (kort fra 2002) Højdeprofiler A9: Højdeprofiler A9 alternativ: 11

12 Vi vil derfor gerne anbefale Banedanmark, at man nøje vurderer de betragtninger, som vi har anført her ovenfor for denne alternative linjeføring samt opfordre til, at man indtænker de store trængselsproblemer, som p.t. findes i Aarhus C. Trængselsproblemer, som ikke vil blive aflastet af den foreslåede Timemodel med et stop på Aarhus H. Derudover vurderer vi at rejsenede uden for Aarhus C ligesom rejsende nord eller vest for Aarhus vil opnå væsentlig bedre forbindelser med toget. I dag bor der kun ca mennesker i Aarhus C, mens et langt større antal rejsende kommer fra oplandet og forstæderne til Aarhus C. Det samledes befolkningstal på ca mennesker i Aarhus og med et opland på knap en million mennesker betyder, at langt størstedelen af de rejsende sandsynligvis kommer udefra Aarhus C. Vi mener, at man bør tilgodese denne store befolkning i Timemodellen. Forslag C: Alternativ lokal linjeføring. Som et lokalt alternativ foreslår vi, at lægge den vestlige linjeføring vest om landsbyen Blegind undersøges Se nedenstående forslag til alternative vestlige linjeføringer, som vi mener, vil være mindre indgribende i lokalsamfundet omkring Solbjerg: Forslag om at udrette den vestlige linjeføring Hovedgård Hasselager langs landevejen [433]. (8,9 km) 12

13 Forslag om, at anlægge den vestlige linjeføring vest om Blegind (8,3 km) Vi beder derfor Banedanmark om at vurdere disse forslag i deres videre undersøgelser af forholdene ved Ny bane Hasselager-Hovedgård. Afsluttende bemærkninger Sluttelig vil vi anføre en bekymring over, at planlægningen af linjeføring for dette område ser ud til at bygge på forældede og ikke-opdaterede kort. Her tænker vi på Banedanmarks kort over området samt Togfondens viste kort over området, som ikke viser den større udbygning, som har fundet sted de senere år. Vi anbefaler derfor, at man nøje undersøger de reelle tilstande i området og tager højde for områdets kuperede terræn. Vi vil desuden bede jer konkretisere, hvorfor man vælger at hente mange minutter på stykket mellem Aarhus og Odense, som ser ud til at være et af de mest udfordrende terrænområder i hele Timemodellen. Hvorfor har man ikke valgt at hente flere minutter f.eks. mellem Ålborg og Aarhus eller mellem Odense og København? Forundring over Timemodellens beregninger: A9 undersøgte man i 1997, og da beregnede man, at den ville koste 700 mio. og spare 10 min. I dag er den samme strækning beregnet til at spare 3-4 min, men i dag koster den nette sum af 4,6 mia. Det er samlet mere end det koster at bygge den nye jernbanebro over Vejle Fjord (4,3 mia). 13

14 Km-prisen på denne strækning er 278 mio. pr/km, og modstat alle mulige andre nye jernbanetrækninger i Togfonden, der koster ca. 150 mio. pr/km er den næsten dobbelt så dyr pr km. Togfonden.dk Strækninger km mia mio/km tid omkost (mio.) i forhold til sparet tid vest-fyn 35 5,40 154,29 6,5 23,74 vejle fjord 9 4,30 477,78 8,5 56,21 Solbjerg A ,40 147, ,64 Hor,-Skan A9 16 4,59 286,88 3,5 81,96 Horsens s-n A7 6 1,90 316,67 2,5 126,67 Aarh H 1,30 Samlet 23 3,40 147, ,64 Vores forslag (tilsvarende A9) A9-alternativ 12 3,44 286,88 3,5 81,97 Hørning- Lyngby 12 3,44 286,88 16,0 19,13 Samlet 24 6,89 19,5 50,55 Vores forslag (tilsvarende A11) A9-alternativ 12 1,77 147,83 3,5 42,24 Hørning- Lyngby 12 1,77 147,83 16,0 9,24 Samlet 24 3,55 19,5 25,74 Vi imødeser jeres analyser og vurderinger af indlæg omkring Ny Bane Hasselager-Hovedgård og ser frem til at se resultatet. Med venlig hilsen SPOR-Jylland Marianne Gasberg tlf Jørgen Christensen tlf Arne Jensen tlf Karsten Stær tlf Charlotte Faarup tlf Henrik Høholt Jensen tlf Anita Klint Lindholm tlf Bilag 1: Observationer over løvfrø i Solbjerg området Løvfrøen er observeret lige eller tæt på den skitserede østlige linjeføring og observationerne er indrapporteret til Fugle og natur 14

15 Bilag 2: Observationer af kronhjorte i området (charlotte billedet er blevet væk kan du sende det igen?) Kronhjorteflok på en mark ved Onsted. Rådyr i haven Tisetvej 26 15

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Høringssvar vedr. ny bane Hovedgård Hasselager fra landsbyerne Assendrup, Vedslet og Grumstrup

Høringssvar vedr. ny bane Hovedgård Hasselager fra landsbyerne Assendrup, Vedslet og Grumstrup Til Grumstrup, 12.08.2015 BaneDanmark Ny bane Hovedgård - Hasselager Amerika Plads 15 2100 København Ø Samme høringssvar er samtidigt sendt til: hovedgaard-hasselager@bane.dk Borgmesteren, Horsens Kommune

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Nyt Regionshospital Vest

Nyt Regionshospital Vest Nyt Regionshospital Vest H 01 HOLTEBRO KOMMUNE Anvendt kortmateriale: Matrikelkort, copyright Kort og Matrikelstyrelsen DDOkort, copyright Cowi a/s Tekniske kort, copyright Holstebro Kommune 02 Nyt regionshospital

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf.

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf. Side 1 af 2 Rasmussen, Bente Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 11:42 Til: 'lbj@revisionlimfjord.dk' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testområde til vindmøller Birgitte og Lars Ballebye Jensen - 11

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere