Regulativ TØMNINGSORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ TØMNINGSORDNING"

Transkript

1 Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE NYE TANKE EKSISTERENDE TANKE TØMNINGSORDNINGEN Tilslutningspligt Adgangsforhold Dæksler Forgæves kørsel Tømning Betaling TIL- OG AFMELDING DISPENSATION KLAGE OVERTRÆDELSER IKRAFTTRÆDEN

3 I medfør af bestemmelserne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, og Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 3 stk. 2 samt 19 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse har Byrådet i Egedal Kommune vedtaget dette regulativ for en fælles tømningsordning for alle ejendomme i Egedal Kommune med samletank for husspildevand. 1 DEFINITION OG ANVENDELSE Ved en samletank forstås en lukket tank til opsamling af spildevand, herunder beholdere til opsamling af overfladevand fra befæstede arealer. Samletanke anvendes især, hvor der ikke findes anden mulighed for udledning af husspildevand. Alt spildevand fra køkken, bryggers, bad og toilet skal tilsluttes tanken. Ved en kommunal tømningsordning for samletanke forstås en ordning, hvor kommunen forestår regelmæssig tømning af tankene og har ansvaret for at bortskaffelse af indholdet sker i overensstemmelse med de gældende bestemmelser herom. 2 NYE TANKE Byrådet kan give tilladelse til afledning af husspildevand fra ejendomme med én eller to husstande til helt eller delvis nedgravede samletanke på vilkår, der fremgår af spildevandsbekendtgørelsens 37. Byrådet kan godkende samletanke til nedgravning på egen grund, når følgende betingelser er opfyldt: Tanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. gældende bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie. Tanken kan godkendes til at indgå i et toiletsystem, hvis funktion forudsætter fuldstændig beholdertæthed (vacuum- systemer). Herudover skal tanken overholde bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen om placering i forhold til vandboringer, bygninger, vej og skel. Grundejer skal være opmærksom på, at arbejder der udføres på samletanken med tilhørende kloakledninger kan være omfattet af autorisationsloven. 3

4 Det anbefales at kontakte en autoriseret kloakmester til reparation af spildevandsanlægget. Det er grundejerens/brugerens pligt at sikre, at spildevandsanlægget til enhver tid er i funktionsdygtig stand og uden fejl og mangler. Hvis der konstateres fejl/mangler på tanken er det grundejerens/brugerens pligt straks at få tanken repareret. Når et eksisterende spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på anlægget ændres væsentligt herunder at anlægget flyttes eller omlægges, kræves en fornyet spildevandstilladelse efter bekendtgørelsens 2. Samletanke skal være forsynet med frit tilgængelig slamsugerkobling i terrænniveau. Tankene skal være beliggende højst 30 meter fra kørefast vej, hvorfra der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at tømningen kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning og hegn m.v. Tilkørselsvejen skal være mindst 3,6 meter bred, og frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter, jf. alm. vejbestemmelser. 3 EKSISTERENDE TANKE Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, og hvis funktion er tilfredsstillende og opfylder gældende miljøkrav, vil fortsat kunne anvendes. 4 TØMNINGSORDNINGEN 4.1 Tilslutningspligt Byrådet har besluttet, at alle ejendomme i kommunen med samletank til opsamling af husspildevandet skal være omfattet af kommunens tømningsordning for samletanke. Grundejere er forpligtet til at deltage i ordningen og betale bidrag hertil i overensstemmelse med reglerne herom i kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyningen. 4.2 Adgangsforhold Kommunen - eller dennes repræsentant - har til enhver tid ret til adgang til ejendomme under ordningen for at tilse og tømme tankene. Tankene skal være placeret således, at disse er tilgængelige for inspektion, pasning og tømning. Dvs. at der skal være fri adgang til tanken og området omkring tanken skal holdes ryddet således, at tømningen uhindret kan ske med en slamsuger. 4

5 4.3 Dæksler Alle dæksler skal være i terrænhøjde eller højere, og må ikke være tildækkede. Dækslet må maksimalt veje 50 kg, og skal kunne betjenes af én person. 4.4 Forgæves kørsel Hvis der er forhold der hindrer tømningen, f.eks. som nævnt ovenfor, vil tanken ikke blive tømt. Der vil i den forbindelse blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel. Grundejer/bruger vil blive orienteret om årsagen til at tømning ikke er foretaget. Grundejeren sørger selv for at rekvirere entreprenøren igen, når forholdet, der er årsag til manglende tømning, er bragt i orden 4.5 Tømning Samletanke tømmes efter behov på tankejerens foranledning. Henvendelse om tømning skal ske med mindst 3 dages varsel. Ønskes øjeblikkelig tømning, beregnes et tillæg. Eventuelle øvrige ydelser som rensning af kloakledninger og øvrige brønde afregnes direkte mellem entreprenøren og rekvirenten, og er Egedal Kommune uvedkommende. Ved hver tømning afleveres en kvittering med angivelse af adresse, dato for tømningen, tømt mængde og eventuelt konstaterede uregelmæssigheder. Kommunen og renseanlægget modtager kopi af kvitteringen til brug for opkrævning af tømningsbidrag m.v. Bortskaffelse, behandling og deponering af spildevand fra tømningerne sker til kommunalt renseanlæg. 4.6 Betaling Bidrag til tømningsordningen skal dække alle udgifter til tømning, transport og efterfølgende behandling på renseanlæg samt den hertil fornødne administration. Bidragene opkræves efter reglerne herom i kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyningen og dette regulativ. Opkrævning sker enten årligt i forbindelse med opkrævning af forbrugsafgifter eller ved regningsopkrævning efter tømningerne, evt. pr. måned. Priserne for tømning m.v. fremgår af takstbladet, som hvert år revideres af Byrådet. 5

6 5 TIL- OG AFMELDING Ejere af ejendomme med samletank har pligt til at anmelde disse til Egedal Kommune. De samletanke, som allerede er registreret i kommunens bygningsog boligregister (BBR), tilmeldes af Egedal Kommune. Ved nyetableringer sker tilmeldingen automatisk. Afmelding af tømningsordningen sker automatisk i de tilfælde hvor ejendommen tilsluttes et offentligt spildevandsanlæg. Sker afmeldingen som led i en spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejere forpligtet til, for egen regning, at tilslutte spildevandet til kloakken gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen samt at betale tilslutningsbidrag til kloakforsyningen, jf. kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning. Byrådet fastsætter en frist herfor. 6 DISPENSATION Der kan normalt ikke dispenseres for regulativets regler. En eventuel ansøgning om dispensation skal være skriftlig og sendes til Egedal Kommune vedlagt begrundelse for ansøgningen. En eventuel dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation. Kravet til dokumentation vil blive fremsat i hvert tilfælde. 7 KLAGE Klager rettes til Egedal Kommune. Egedal Kommunes afgørelser er endelige, og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 8 OVERTRÆDELSER Overtrædelse af regulativet kan straffes med bøde, jf. kapitel 18 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 6

7 Såfremt en grundejer ikke efterkommer påbud kan kommunen, for grundejerens regning, sørge for at forholdene bliver bragt i orden. 9 IKRAFTTRÆDEN Regulativet træder i kraft den 1. januar Dette regulativ erstatter: Regulativ for tømning af samletanke i Ledøje-Smørum Kommune af 27. november Regulativ for tømning af hustanke i Stenløse Kommune af 13. maj Regulativ for tømning af hustanke i Ølstykke Kommune af 28. november Vedtaget af Egedal Sammenlægningsudvalg den 10. oktober Sign. Sign. 7

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere