Klimahandlingsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimahandlingsplan 2012"

Transkript

1 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev

2 Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden bedst kan gøre for at nedbringe ejendommens samlede negative påvirkning af klimaet. Indsatsområderne er nedbringning af mængden af udledte af klimagasser, indlejring af mere kulstof i jorden samt forøgelse af udbytterne. Klimahandlingsplanen er udarbejdet sammen med og på basis af oplysninger, der er stillet til rådighed af ejendommens driftsleder. Fakta om bedriften 2011 Ejendom: Årskøer: 120 stk. Stald: Dybstrøelse Dyrkningsareal: 174 ha Jordbundstype: 1-3 JB Energi: Opvarmning: Genvinding Malkesystem: Sildeben Mælkekøling: Vandkøling Vandboringer: 3 stk. Naturarealer: Læhegn: 15 km Naturareal: ja Produktions skov: nej Sammendrag af klima indsatserne på bedriften For at mindske brugen af fossile brændstoffer skiftes produktionen af grønpiller ud med let fordøjeligt kløvergræsensilage. Dæktrykket ved markarbejde sænkes og tre ældre cirkulationspumper udskiftes i malkestalden. For at mindske udledningen af metan øges ydelsen pr. ko, mens kvoten holdes konstant. Og kviernes kælvningsalder nedsættes fra 25,3 til 24 mdr. Deltagere ved bedriftsrådgivningsbesøget Jens Krogh, Ejer tel Erik Kristensen, Økologisk Landsforening tel Underskrift Ejer / Driftsleder Ansvarlig konsulent

3 Klimaberegning Ejendommens udledning af drivhusgasser er modelberegnet ved en livscyklusvurdering. Til brug for dette er anvendt: Klimameteret. Kulstoflagringen i sædskifte og læhegn er beregnet med ØKO C-TOOL. Foderindkøb betegner drivhusgasudledningen fra dyrkning, forarbejdning og transport af indkøbt foder. Energi omfatter det direkte energiforbrug på bedriften og energi brugt af eksterne maskinstationer. Mark opgørelsen betegner lattergas udledt ved dyrkning af afgrøder fratrukket kulstof lageret i humus og dyrkede træer. Husdyrgødning omfatter både udledning fra lagre og markoperationer, samt import og eksport. Metan udledningen fra ejendommens husdyr er beregnet på baggrund af foderplaner. Det forventede resultat af klimahandlingsplanen fremgår herunder: 2011 Efter Klimameteret Tons CO2 % Tons CO2 % Foderindkøb Indirekte udledning Miniralisering af humusjord Biologisk N-fiksering Ompløjning af grøn afgrøder Udbringning af husdyrgødning Stald og gødningslagre Vomforgæring Maskinstation og transport Energiforbrug I alt C-tool Kulstofbinding sædskifte Kulstofbinding læhegn Kalkule Energiproduktion I alt Resultat t CO2 % t CO2 % Foderindkøb Energi Mark Husdyrgødning Husdyr I alt Udledning pr. kg. mælk -0,56-0,62 Reduktion 63-12

4 Bedriftsudviklingsbesøget Beregning af gårdens drivhusgas udledning: Den samlede udledning af drivhusgasser fra ejendommen udgør 0,9 kg. CO2 pr. kg. mælk leveret. Heraf udgør 0,2 kg. lattergas, 0,5 kg metan og 0,2 kg kuldioxid. Medtages kulstofbindingen og ejendommens energiproduktion er udledningen under 0 kg. CO2 pr. kg. mælk, som er det endelige resultat. Dine indsatsområder betyder en reduktion af udledningen på 12% eller 63 tons CO2. Energiforbruget på ejendommen ligger på niveau med flere andre ejendomme udregnet som forbrug pr. årsko. Bemærkelsesværdigt og helt usædvanligt er det at ejendommen er klimaneutral og faktisk bidrager positivt til klimabalancen i kraft af el produktionen fra vindmøllen. Fremtidige indsatsområder: Kroghsminde er ved at forberede et økologisk biogas anlæg på gården, - ved at lade gårdens gylle indgå i biogas anlægget opnås en reduktion i gyllens indhold af metan, som kan bruges til energiproduktion og fortrænger fossil energi. Yderlig forventes det at den bedre infiltrations evne og gødningsvirkning af gyllen, efter biogasprocessen, også vil betyde en reduktion i udledningen af lattergas ved udbringning af gyllen. Den positive effekt på drivhusgasudledningen, af at køre de nuværende producerede husdyrgødningsmængder gennem et biogasanlæg, er beregnet til 189 tons hvor af 126 stammer fra energiproduktion i anlægget. Pr. kg. mælk svarer det til en reduktion på 0,20 kg CO2. Kroghsminde har en målsætning om at blive 100% selvforsynende med foder, hvilket også er en stærk klimamålsætning. Ved import af kraftfoder udgør forarbejdning og transport typisk 45% af klimabelastningen fra et kilo foder, der er derfor store muligheder i at begrænse importen. Køernes fodereffektivitet i forhold til den samlede ration må dog ikke forringes hvis klimagevinsten skal opretholdes. Udfordringen består i at dyrke sit eget proteinfoder. Vakuumpumpen på malkeanlægget kunne frekvensreguleres hvorved der kan opnås en energibesparelse på pumpen mellem 40 og 70%. Ved malkning udnyttes højest 50% af pumpens effekt, mens der er behov for fuld ydelse under vask. Det koster ca kr. at få pumpen frekvensreguleret og tilbagebetalingstiden ligger typisk på mellem 3 og 7 år. Vandingsbehovet på ejendommen er stort. Ved at anvende Vandingsregnskab (manuelt eller elektronisk) ville sikkerheden for at vande rettidigt og i passende mængder øges. Med 140 hektar der skal vandes, er der også en væsentlig økonomisk og energimæssig besparelse i at vande optimalt, foruden klimagevinsten. Lastbil contra traktor transport blev vendt. Effekten af at bruge lastbil til flytning af foder, gylle og halm frem for at bruge traktor og vogn, til den samme opgave er ca. 0,15 kg CO2 for hver ton der flyttes en km. Hvis bedriften udviddes vil der være fornuft i at bruge lastbil til flytning af gylle når afstanden er mere end 4-5 km, hvilket vil være en økonomisk og klimavenlig disposition.

5 Ejendommens stærke og svage sider på klimaområdet Styrker Sædskiftet binder total set kulstof og bidrager positivt til klimaregnskabet med en forholdsvis stor andel. Energioptimering er foretaget ved renovering af bedriften både m.h.t. mælkesystem, mælkekøling og genvinding. Svagheder Kunstvanding er nødvendig på ejendommen. Stor andel af drøvtyggere. Opfølgning på effektivitets mål kan gøres mere overbevisende. Opmærksomhed på klimaproblematikker. Udledningen af drivhusgasser er meget lavere end normalt målt pr. kg. mælk. Bedriften er energiproducent via egen vindmølle. Pumper ugentlig gylle fra stald til lager. Muligheder Installere solfangere til varmt vand i stuehuset. Etablere faste kørespor i kløvergræs Etablere et gårdbiogasanlæg Udskifte og etablere nye læhegn. Trusler Danmarks energipolitik med hensyn til biogas og vedvarende energi truer gårdens muligheder for at blive energiproducent. Større fokus på bytteforholdet mellem korn og kød.

6 Lettilgængelige indsatser Den gennemsnitlige ydelse på ejendommen i 2011 udgør 8000 kg. EKM pr. ko. Målet er at komme op på 8250 kg. Med en øget ydelse i stalden kan kvoten på knap en million kg. energikorrigeret mælk opfyldes af 119 køer, mod 122 i dag. Effektivitetsstigningen vil i det nuværende stald og afgræsningssystem betyde en metan reduktion på 1473 kg pr. ko. På Krogsminde bruges i dag grønpiller af egen avl i foderplanen, men da løntørring er en meget energikrævende proces, udskiftes grønpillerne med letfordøjeligt kløvergræs. Kløvergræs af første slæt har ligesom grønpillerne et forholdsvis højt indhold af AAT. Lykkes det ikke at holde ydelsen på øgede grovfodermængder erstattes pillerne af kraftfoder, hvilket dog vil reducere klima gevinsten til det halve. Dæktrykket på traktoren har stor indflydelse på brændstofforbruget. I marken skal dæktrykket være så lavt som muligt og på landevejen så højt som muligt. Da Krogsminde har en permanent traktor til markarbejde, nedsættes dæktrykket på denne, hvilket også vil gavne jordstrukturen og dermed den potentielle dannels af lattergas. Diesel forbruget til markarbejdet skønnes at være 7500 liter og der regnes med en besparelse på 15%. Tre cirkulationspumper i malkerum/fyrrum udskiftes til nye energibesparende pumper, hvor ved der typisk spares 2/3-dele af det hidtidige energiforbrug til pumperne. Tilbagebetalingstiden for pumperne vil være mellem 3 og 5 år, ved et skønnet total forbrug på 600 kwh for de to pumper knyttet til malkesystemet og 1800 kwh for pumpen tilknyttet varmesystemet. Kviernes kælvningsalder er 25,3 mdr. Ved at sætte fokus på kælvningsalderen og sænke den til 24 mdr. vil antallet af vomme pr. dag reduceres og betyde en mindre udledning af metan fra dyrene. Midlet er i første omgang at tage kvierne tidligere hjem fra græsnings arealerne til inseminering. Aftalte klimatiltag Tiltag Effekt Estimeret virkning Stigning i mælkeydelse på 250 kg. EKM Mindre metan 1473 kg. CO2 pr. dannelse ko pr. år Fodring uden grøntpiller Mindre 0,77 kg. CO2 pr. energiforbrug kg. piller Dæktryk på marktraktor nedsættes til 1 bar. Mindre energiforbrug 2,7 kg. CO2 pr. liter brændstof Total virkning 4419 kg kg kg. Udskiftning af cirkulationspumper i malkerum 3 stk. Mindre energiforbrug 0,7 kg. CO2 pr. kwh 1400 kg. Lavere kælvingsalder fra 25,3 til 24 mdr. Mindre metan dannelse 3,16 kg. CO2 pr. dag pr. årskvie kg.

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET KLIMA- KATALOGET 34 idéer til et bedre klima Klimakataloget Med dette hæfte ønsker vi at give inspiration til, hvordan det økologiske landbrug kan øge indsatsen for et bedre klima. Vi har samlet og beskrevet

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Randi Dalgaard & Niels Halberg, Afdelingen for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF Som vist i de foregående kapitler

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Oktober 2012 Indhold Sammendrag... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Bilagsrapport Maj 2001 Indholdsoversigt INDLEDNING 3 A. AFFALD: INDVINDING AF METAN FRA DEPONERINGSANLÆG 4 B. SKOV: TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og

Læs mere