Lokalplan Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej T E K N I K O G M I L J Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 013-707. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej T E K N I K O G M I L J Ø"

Transkript

1 T E K N I K O G M I L J Ø Lokalplan Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

2 VEJLEDNING Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i 2 hovedafsnit, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. I redegørelsesdelen beskrives lokalplanens baggrund og indhold samt intentionerne med planen. Desuden beskriver redegørelsesdelen lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med overordnede landsplandirektiver, regionplan og kommuneplan samt vedtagne forsyningsplaner. Lokalplanen er bindende for de omfattede ejendomme. Planen medfører ikke umiddelbar handlepligt, således kan eksisterende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Lokalplanen er bindende for fremtidige ændringer og nyanlæg. Lokalplanen er udarbejdet af: Landinspektørfirmaet Kjær i samarbejde med Plan- og Byg, Norddjurs Kommune Telefon:

3 INDHOLD Læsevejledning 2 Lokalplanens redegørelse 4 Baggrund 4 Eksisterende forhold 4 Lokalplanens Indhold 4 Udstykning 4 Bebyggelse 5 Veje og stier 5 Beplantning 5 Beskyttelse 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning/lovgivning 6 Landsplandirektiv/regionplanlægning 6 Regionplan 6 Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede områder 7 Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede arter 8 Målsætninger for ubebyggede fællesarealer 9 Afværgeforanstaltninger 10 Vandboring 10 Støjforhold 11 Anden kommunal planlægning 11 Landbrug 11 Museumsloven 11 Miljøvurdering 12 Norddjurs Kommunes kompetenceplan 12 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Teknik Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Ophævelser af servitutter Betingelser for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 19 Kortbilag 1 20 Kortbilag 2 21 Kortbilag 3 22 Kortbilag

4 REDEGØRELSE Lokalplanens redegørelse baggrund Kommunalbestyrelsen i den tidligere Nørre Djurs kommune ønskede at fremme turismen i kommunen og derved skabe mulighed for yderligere arbejdspladser indenfor serviceerhvervene samt opretholde butikker, spisesteder m.m. i et tyndt befolket område, så da staten åbnede mulighed for at udvide eksisterende kystnære sommerhusområder i en række af landets yderområder, søgte kommunen om at udbygge de eksisterende sommerhusområder med 5 nye, hvoraf Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej er det ene. Et landsplandirektiv fastsatte i foråret 2005 rammerne for disse udvidelsesmuligheder, og den daværende Nørre Djurs Kommunes ansøgning resulterede i at der blev åbnet mulighed for udbygning med 4 nye områder, hvoraf muligheden ved Fjeldholmvej hermed realiseres med lokalplanen. Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område syd for det eksisterende sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand, som omfatter ca. 423 sommerhusgrunde. Lokalplanområdet anvendes i dag til landbrugsformål. Landskabet i området er stort set fladt i omtrent kote 5, som det eksisterende sommerhusområde foran. Det er ikke muligt at se havet fra det nye område. Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Fjeldholmvej umiddelbart syd for det eksisternde sommerhusområde og campingpladsen. Mod syd, øst og vest grænser området op til åbne landbrugsarealer. Lokalplanens Indhold Lokalplanen fastlægger strukturen i området, dets vejog stiforhold, principper for bebyggelsens udformning og retningslinier for friarealernes karakter. Udstykning Lokalplanen omfatter mulighed for udstykning af 98 nye sommerhusgrunde varierende i størrelse fra ca til ca m². Grundene er opdelt 2 enklaver, og et delvist sammenhængende område, hvor grundende er pla- 4

5 REDEGØRELSE ceret i tunger, der strækker sig ud i landskabet - og hvor landskabet trækkes med ind i udstykningen. Bebyggelse Bebyggelsen skal afspejle områdets karakter af sommerhusområde, hvilket vil sige, at bebyggelsen udformes med træ som det primære facademateriale, og at bebyggelsens maksimale byggehøjde holdes nede. Lokalplanens bestemmelser lægger desuden en række begrænsninger på brug af materialer, som i farve eller karakter ikke naturligt hører hjemme i et sommerhusområde, hvor naturen gerne må være det dominerende element. Veje og stier De 10 parceller beliggende vest for Langholmvej vejbetjenes fra kommunevejen Langholmvej og den resterende del af området vejbetjenes fra kommunevejen Fjeldholmvej. Vejene i området udlægges som grusveje. Beplantning De i områdets fælles friarealer eksisterende beplantninger søges i størst mulig omfang bevaret. Det er planens intension, at skabe et beplantningsmæssigt karakterfuldt sommerhusområde, med afsæt i områdets placering i landskabet, og hvor de landskabelige værdier og naturen indgår. I de 2 enklaver nærmest Langholmvej, etableres centrale lunde af egetræer, medens der i den øvrige del af udstykningen etableres spredt állebeplantning udført med egetræer langs stamvejene. Herudover etableres der langs med Fjeldholmvej en randbeplantning som et 3 meter bredt levende hegn med træer og buske Områdets åbne karakter sikres ved at øvrige levende hegn i skel mod nabo og vej maksimalt må etableres i 1.8 meters højde, og ved at der sikres en usynlig overgang mellem grundene og de omkringliggende fællesarealer ved at græsset på de enkelte grunde løber sammen med græs eller engvegatationen på fællesarealerne, og 5

6 REDEGØRELSE at der ikke må etableres hegn i skel mod fællesarealerne. Planen indeholder derfor retningslinier for beplantningen af de private arealer. Beskyttelse Der er i området to vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, et nyt temporært vandhul, som forventes at blive omfattet af 3, når vandstanden hæves og et jord- og stendige, som efter museumsloven skal beskyttes. Udstykningsplanen er udfærdiget således at vandhullerne kan henligge uforstyrret som en del af områdets fælles friarealer og diget respekteres i videst muligt omfang og lokalplanen indeholder retningslinier for vandhullerne og diget bevarelse. Lokalplanens forhold til anden planlægning/lovgivning Landsplandirektiv/regionplanlægning Lokalplanen udarbejdes inden for rammerne af Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005, som erstatter regionplanen. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er omfattet af planlovens kapitel 2a om planlægning af kystområderne. Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen, men da området ligger bag et større sommerhusområde, og ikke vil kunne ses fra kysten, har området intet særskilt visuelt udtryk i forhold til den nærliggende kyst. Regionplan Området vest for Langholmvej er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget med særlige landskabelige interesser. Den øvrige del af lokalplanområdet er i regionplanen udlagt som muligt naturområde. Kommuneplan 2009 Området er i kommuneplan 2009 for Norddjurs kommune udlagt til sommerhus område og er omfattet af rammebestemmelse 10-2-S. 6

7 REDEGØRELSE Rammebestemmelse 10-2-S. Anvendelse generelt: Sommerhusområde Fremtidig zonestatus: Sommerhusområde Zonestatus: Landzone Bebyggelsesprocent: 10 Max antal etager: 1 Max. bygningshøjde: 5 Skelafstand: Min 5 meter Grundstørrelse: Min m² Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede områder Der er i området to mindre vandhuller, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandhullerne bevares uændrede beliggende som en del af omådets fælles friareal. I den nordlige del af området syd for Fjeldholmvej ligger et areal, der ingår i kommunens foreløbige registrering af områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Jævnfør vejledningen til naturbeskyttelsesloven betragtes almindelige dyrkede marker og kulturgræsmarker, som omlægges hyppiggere end en gang hver 7-10 år, eller hvor der flere gange inden for denne periode høstes mellemafgrøder, ikke som ferske enge i naturbeskyttelseslovens forstand, dvs., at disse ikke er beskyttede. Ved gennemgang af luftfoto fra 1965, 1979, 1988, 1993, 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2009 fremtræder, det areal, der er foreløbigt udpeget som fersk eng, med en ensartet overflade, der har spor af kulturdrift. Norddjurs kommune har foretaget en besigtigelse af arealet den 26. april På grund af at området har været omlagt med en hyppigere frekvens end ovennævnte er det herefter vurderet, at området ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Den Sydvestlige del af området ligger indenfor skovbyggelinie af Brøndstrup Plantage. Skovbyggelinien forudsættes ophævet/reduceret i forbindelse med lokalplanlægningen af det nye sommerhusområde. Ophævelse af skovbyggelinien kræver tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. 7

8 REDEGØRELSE Der er i området et jord- og stendige, der er beskyttet af museumslovens 29. Udstykningsplanen er udfærdiget således at jord- og stendiget i den største del af digets udstrækning er beliggende i de fælles friarealer, hvor diget kan bevares uændret. Ændring af tilstanden af jordog stendiget kræver dispensation fra Museumsloven. Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede arter I lokalplanområdets to vandhuller samt en eksisterende lavning er registreret flere ynglende paddearter, herunder ældre observationer af løgfrø, samt nye observationer af spidssnudet frø og stor vandsalamander. Disse arter er omfattet af Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Der er således forbud mod ødelæggelse eller beskadigelse af arternes yngle- rasteområder. Løgfrøen er desuden en sjælden art, som er i tilbagegang på Djursland. Løgfrøen lever udenfor yngletiden i områder med løs jordbund, herunder overdrevsarealer og marker. Hele lokalplanområdet må pga. sandet jordbund anses som egnet levested på land for løgfrø. De uopdyrkede dele af lokalplanområdet er desuden egnede som landlevested for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Bevarelse af padderne stiller dels krav til tilstanden af vandhuller (ynglesteder) og dels krav til drift af omkring- 8

9 REDEGØRELSE liggende områder (levesteder på land). Ynglestederne skal være relativt lysåbne og varme. Der må ikke foregå gødningspåvirkning eller fodring, da dette sænker vandkvaliteten og fremmer tilgroning. Desuden må der ikke forekomme fisk. Det er hensigtsmæssigt, hvis vandhullerne i meget tørre somre udtørrer, da dette vil udrydde evt. indvandrede eller udsatte fisk. Normalt skal vandhullerne dog være vandholdene indtil juli. Levestederne på land skal for at tilgodese alle tre arter være varierede med tørre og fugtige græsarealer og skyggegivende bevoksninger af løvtræer. Græsarealerne skal have karakter af eng eller overdrev med naturlige græs- og urtevegetation. Forekomst af stenbunker og dødt ved er en fordel, ikke mindst for stor vandsalamander. Endelig kan padderne beskyttes ved at undgå niveauspring, der fungerer som fælder eller barrierer. Dette kan f.eks. være kloakriste med store hulstørrelser (fælder), trappenedgange uden skrå rampe (fælder), kantsten ved veje (barrierer) og terrænmure (barrierer). Foruden ovennævnte paddearter er områdets beplantninger og græsarealer med stor sandsynlighed jagtterræn for flagermus, der ligeledes er omfattet af Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Ved fældning af større træer i området skal man være opmærksom på, at disse kan være en del af flagermus yngle- og rasteomrder. Tilstedeværelse af ynglende flagermus påvises bedst i juli, men yngle-, og rasteområderne er principielt beskyttet året rundt. Generelt bør fældning af større træer begrænses mest muligt. Målsætninger for ubebyggede fællesarealer Målsætningen for de ubebyggede fællesarealer er at skabe levesteder og spredningsmuligheder for dyrearter omfattet af Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Dette indebærer følgende krav til driften på de ubebyggede fællesarealer: Der må ikke anvendes kunstgødning og sprøjtemidler på fællesarealer. 9

10 REDEGØRELSE Fælles græsarealer skal henligge som naturarealer, der maksimalt klippes 3-4 gange årligt. Ved nyplantning skal der på grønne fællesarealer og i evt. beplantningsbælter anvendes hjemmehørende arter af løvfældende buske og træer. Ved udtynding af fælles bevoksninger skal stammer og grene henlægges som grenbunker til naturligt henfald. Der må ikke etableres ny beplantning, der har drænende effekt på vandhullerne. Der må ikke ske udsætning af ænder, fisk, krebs, skildpadder eller andre dyr i vandhullerne, og der må ikke opsættes andehuse eller fodres i eller nær vandhullerne. Afværgeforanstaltninger I lokalplanområdet skal der gennemføres følgende afværgeforanstaltninger. For at sikre forekomsten af stor vandsalamander i området, skal skyggende træer fjernes udenom begge eksisterende vandhuller. Det pt. temporære vandhul skal sikres ved at uddybe lavningen ca. 50 cm, eller ved at sikre vandstanden ved en tilsvarende hævning af vandstanden. En sådan vandstandsændring forventes at kunne forsinke udtørringen indtil august-september. Det nye vandhul vil efter gennemførelse af denne foranstaltning kunne fungere som ynglelokalitet for både stor vandsalamander, som findes i en stor bestand indenfor området og spidssnudet frø, som må formodes stadig at findes i nærområdet, og løgfrø, som måske stadig findes i nærområdet. Når vandhullet får en stabil vandflade, forventes det at blive omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Afværgeforanstaltningerne skal gennemføres under tilsyn af en person med grundigt kendskab til de beskyttede arters biotopskrav og biologi. Afværgeforanstaltningerne skal efter gennemførelse godkendes af kommunen. Vandboring Der er i området beliggende et eksisterende vandværk. Vandværket er erhvervet af en af udstykkerne i området, og vil blive nedlagt i forbindelse med realiseringen af 10

11 REDEGØRELSE lokalplanen. Støjforhold Lokalplanområdet er omgivet af sommerhusområder og dyrkningsarealer, og der er ingen støjkilder i områdets nærhed. Anden kommunal planlægning Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevand fra området skal føres til offentlig kloak. Området ligger inden for Gjerrild Nordstrand Vandværks forsyningsområde og vil blive forsynet herfra. Landbrug Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten ophæves i forbindelse med områdets udstykning til sommerhusbebyggelse. Museumsloven Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet og fundet skal straks anmeldes til Djurslands Museum. Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse af størstedelen af lokalplanområdet øst for Langholmvej, og der er fundet arkæologiske fund i området. Udstykningsplanen er tilpasset, så områderne med arkæologiske fund for størstepartens vedkommende er beliggende i de fælles friarealer. Der er på enkelte af de planlagte sommerhusgrunde gjort fund, der skal udgraves før eventuelle grave-/byggearbejder på grundene. Fundene sikres ved tinglysning af deklaration. 11

12 REDEGØRELSE Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2009) skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Norddjurs kommune har foretaget en screening af nærværende lokalplan og vurderer som planmyndighed, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den skal ikke miljøvurderes. Planen omfatter et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for større anlægsprojekter, der er omfattet af loven bilag 3 og 4. Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde og planen får ikke væsentlig indvirkning på miljøet jvnf. kriterierne i lovens bilag 2. Norddjurs Kommunes kompetenceplan Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller godkendelse, betyder det at afgørelsen træffes i henhold til den til enhver tid gældende kompetanceplan. Kompetanceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetancen til fagudvalg og/eller til forvaltningen. 12

13 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr for et sommerhusområde ved Fjeldholmvej 1.0 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at 1.1 overføre området til sommerhusområde 1.2 fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse. 1.3 fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses placering, omfang og udformning 1.4 fastlægge bestemmelser for veje og stier i området. 1.5 fastlægge bestemmelser for fællesarealer i området 2.0 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matrikelnumrene 16d og 26fs Gjerrild By, Gjerrild og matr.nr. 26d, 26fr og 27o Gjerrild By, Gjerrild samt alle parceller, der udstykkes indenfor lokalplanområdet efter den 1. oktober Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan til sommerhusområde. 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Områdets parceller må kun beboes i tidsrummet fra 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum kun i kortvarige ferieophold, weekender og lignende. Dette gælder dog ikke pensionister, der opfylder reglerne om helårsbeboelse i planlovens Der må ikke etableres eller drives nogen form for erhverv i området. 4.0 Udstykninger 4.1 Ved udstykning må ikke fremkomme grunde med 13

14 BESTEMMELSER mindre grundstørrelse end 1000 m². 4.2 Udstykning skal ske som vist på udstykningsplanen kortbilag 2. Der er dog mulighed for at udstykke større grunde ved at mindske antallet af grunde. 5.0 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Området vejbetjenes fra kommunevejene Langholmvej og Fjeldholmvej samt fra nye veje, som forbindes med kommunevejene Langholmvej og Fjeldholmvej. 5.2 Vejene A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, K-L, M-N, O-P og Q-R udlægges som private fælles veje som vist på kortbilag 2 i en bredde af 8 meter og anlægges med en vejkassebredde på mindst 5 meter. 5.3 Vejen skal anlægges med grusbelægning og der må ikke etableres kantsten eller lignende terrænspring. 5.4 Der skal på hver parcel udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser. Parkeringspladserne skal udpeges i forbindelse med byggeansøgning. 5.5 Der må kun etableres 1 overkørsel til hver ejendom 5.6 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før vejsystem til grunden er anlagt. 5.7 Der etableres stiforbindelsen a-b. Sti a-b etableres som dobbeltrettet cykel og gangsti. Derudover kan der etableres stiforløb i princippet som vist på kortbilag Stien a-b skal etableres senest samtidig med den første udstykning af sommerhusgrunde. Udlæg til stien skal foretages i matriklen indenfor lokalplanområdet, og skal betales af udstykkeren. 6.0 Teknik 6.1 Der må ikke etableres tagantenner inden for området. 6.2 Der må i lokalplanområdet opsættes paraboler med en mindre diameter end 1 meter, når deres centrum ikke placeres højere end 2 meter over terræn, og de ikke er synlige for omgivelserne. Parabolerne skal placeres i en afstand af minimum 2,5 meter fra skel. 6.3 Der kan etableres et fælles forsyningsanlæg til modtagelse af radio og TV signaler, som alle mod- 14

15 BESTEMMELSER tagere i lokalplanområdet kan tilsluttes. 6.4 Placering af udendørs skabe til tekniske anlæg (elskabe m.v.) skal aftales med bygningsmyndigheden og indpasses i bebyggelse eller beplantning, så de ikke dominerer eller virker visuelt forstyrrende. 6.5 El-ledninger i området skal fremføres som jordkabler. 6.6 Spildevand fra bebyggelse i området skal føres til offentlig kloak 6.7 Overfladevand skal nedsives på egen grund 6.8 Der må indenfor lokalplanområdet kun anvendes riste, herunder kloak- og plantehulsriste, udført med en ribbeafstand på højst 2cm. 6.9 Kloakering, dræning eller andre forhold må ikke føre til at vandstanden i de eksisterende søer og lavninger ændres Solfangere/paneler kan placeres på bygningens tag eller facade efter bygningsmyndighedens godkendelse, når de ikke ved reflekser eller på anden måde er forstyrrende for omgivelserne Varmepumper kan placeres på bygningernes facade Området vandforsynes fra Gjerrild Nordstrand vandværk Der skal etableres minimum 2 brandstandere i området. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 På hver ejendom må kun opføres ét sommerhus og bebyggelsesprocenten må ikke overstige På hver parcel er det herudover tilladt at opføre ét udhus/brændeskur og en garage/carport på tilsammen 35 m² 7.3 Ny bebyggelse må opføres i én etage med en maksimal bygningshøjde på 5 m over terræn (niveauplan) målt efter bestemmelserne i bygningsreglementet. 7.4 Facadehøjde målt fra terræn (niveauplan) til skæring med facade og tagflade må ikke overstige 3 meter beregnet efter bygningsreglementet. 7.5 Bygningsmyndigheden skal i forbindelse med byggetilladelse godkende et niveauplan for bebyggelse. Niveauplanet fastsættes som udgangspunkt som middel koten beregnet på baggrund af koten i 15

16 BESTEMMELSER bygningens 4. hjørner. I forbindelse med byggeansøgning skal fremsendes planer, der viser eksisterende og fremtidigt terræn. 7.6 Der må ikke etableres kælder. 7.7 Sommerhuset må ikke opføres nærmere skel mod nabo, sti eller vej end 5 m. 7.8 Garager, carporte, udhuse og lignende må ikke placeres nærmere skel mod nabo, sti eller vej end 2,5 m og må ikke have en større højde end 2,5 m indtil 5 m fra skel mod nabo sti eller vej. 7.9 Garager, carporte og udhuse skal i farver og arkitektonisk udtryk være i harmoni med hovedhusets arkitektur. 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på alle bygninger skal udføres med træ som primært byggemateriale, og overfladen skal fremstå ubehandlet, olieret eller males i nuancer af jordfarver inden for den organiske jordfarveskala. 8.2 Tagbeklædningen skal udføres i tegl, cementtegl, træ, zink, eternit eller tagpap i mørke farver inden for den organiske jordfarveskala og må ikke være med reflekterende overflade. I tvivlstilfælde kan kommunen kræve, at bygherre fremlægger en materialeprøve som grundlag for byggesagsbehandlingen. Tagdækning kan endvidere udføres med græstørv eller som stråtag, hvis bygningsreglementets afstandskrav til nabo og skel kan opnås. 8.3 Tekniske anlæg som aftræk og lignende skal integreres i bygningernes arkitektur. 8.4 I delområdet må ingen form for erhvervsmæssig skiltning og opsætning af reklamer finde sted. 9.0 Ubebyggede arealer 9.1 Fællesarealer udlægges som større sammenhængende grønne områder, som omgiver og indgår i udstykningen, med en del af den eksisterende beplantning som vist på kortbilag Til supplering af de i området eksisterende vandhuller skal der etableres et nyt vandhul som ynglested for områdets padder som vist på kortbilag De 2 enklaver nærmest Langholm etableres med en 16

17 BESTEMMELSER central lund af egetræer som vist på kortbilag 3. I den øvrige del af udstykningen etableres spredt allébeplantning af egetræer langs stamvejene Langs Fjeldholmvej etableres et 3 meter bredt levende hegn bestående af en blanding af træer og buske som vist på kortbilag Hegning mellem de enkelte parceller og mod vej må ikke udføres som fast hegn, men skal udføres som levende hegn, klippede eller fritvoksende hække, med en maksimal højde på 1,80 m. 9.5 Overgangen mellem de enkelte grunde og de fælles friarealer skal fremtræde usynlige ved at græsset på de enkelte grunde løber sammen med græsset på naturarealerne. Der må ikke etableres hegn af nogen art i skellet mellem grundene og de fælles friarealer. 9.6 I områdets fælles friarealer er beliggende to vandhuller, der ikke må ændres eller bearbejdes. 9.7 I området ligger et fredet dige, kortbilag 2. Diget må ikke ændres eller bearbejdes uden dispensation fra Museumsloven. 9.8 En ejendoms beplantning, som er til væsentlig gene for tilstødende grunde, skal efter påbud fra grundejerforeningen enten reduceres i et sådant omfang, at genevirkningen ophører, eller om nødvendigt helt fjernes. 9.9 Campingvogne, lastbiler, busser, lastbilsanhængere, containere, større både og uindregistrerede køretøjer og lign., må ikke opbevares på en ejendoms ubebyggede arealer. Bestemmelsen omfatter ikke joller, kanoer og kajakker Henlæggelse af materiale og materiel må ikke finde sted uden for bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer. I forbindelse med byggeri kan materiale og materiel oplagres kortvarigt på ejendommen, dog maksimalt ½ år Terrænreguleringer på mere end 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og nærmere naboskel end 2,5 meter må ikke foretages uden tilladelse fra bygningsmyndigheden Fællesarealer, beplantningsbælter, veje og stier skal overdrages til grundejerforeningen senest når udstykningen af alle grunde er afsluttet Grundejerforening 17

18 BESTEMMELSER 10.1 For udstykkede parceller inden for lokalplanområdet skal der på udstykkernes foranstaltning oprettes en grundejerforening. Grundejerforeningen skal oprettes i forbindelse med udstykning af de første parceller i området. Der er medlemspligt af grundejerforeningen Vedtægter for grundejerforeningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen og skal indeholde bestemmelserne om fællesarealernes vedligeholdelse jvnf. afsnittet om målsætningen for ubebyggede fællesarealer i lokalplanens redegørelse Grundejerforeningen skal forestå fælles anliggender som drift og vedligehold af områdets veje, stier, fællesarealer og beplantning Kommunalbestyrelsen kan tillade sammenlægning med eksisterende grundejerforening Ophævelser af servitutter 11.1 Servitut om sommerhusbebyggelse tinglyst på matr. nr. 16d den søges aflyst indenfor lokalplanområdet med påtaleberettigedes underskrift Servitut om færdselsret samt ret til vandledning i vej til vandværk i området tinglyst på matr.nr. 26fr den søges aflyst med påtaleberettigedes underskrift Servitut om pligt til levering af vand mv tinglyst på matr.nr. 26fr den søges aflyst med påtaleberettigedes underskrift Servitut om beplantning til sløring af vandværksbygning mv. på matr.nr. 26fr den søges aflyst med påtaleberettigedes underskrift Betingelser for ibrugtagning 12.1 Som betingelse for godkendelse af bygge- og anlægsarbejder eller udstykningssager indenfor lokalplanområdet, skal alle afværgeforanstaltninger for beskyttelse af dyrearter være gennemført og godkendt. Afværgeforanstaltningerne skal før og efter etableringen godkendes af kommunen. Afværgeforanstaltningerne er beskrevet i lokalplanens redegørelse Lokalplanens retsvirkninger 18

19 BESTEMMELSER 13.1 Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget fremlagt som forslag af Norddjurs Kommunalbestyrelse Grenaa, den 2. oktober

20 Kortbilag 1

21 Fredet dige Kortbilag 2

22 Kortbilag 3

23 Kortbilag 4 23

24 ILLUSTRATIONSPLAN 24 Kortbilager er ikke bindende, men viser en mulig udformning

25

Lokalplan 007-707. Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 007-707. Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Lokalplan 007-707 Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING Læsevejledning Lokalplanen er opdelt

Læs mere

Lokalplan 013-707. Forslag. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand. med Kommuneplantillæg 12. (til Kommuneplan 1999-2011 for Nørre Djurs Kommune)

Lokalplan 013-707. Forslag. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand. med Kommuneplantillæg 12. (til Kommuneplan 1999-2011 for Nørre Djurs Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 013-707 Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej med Kommuneplantillæg 12 (til Kommuneplan 1999-2011 for Nørre Djurs Kommune) Norddjurs Kommune

Læs mere

TRANEKÆR KOMMUNE. Lokalplan 11.02. For et sommerhusområde ved Stoense Udflyttervej

TRANEKÆR KOMMUNE. Lokalplan 11.02. For et sommerhusområde ved Stoense Udflyttervej TRANEKÆR KOMMUNE Lokalplan 11.02 For et sommerhusområde ved Stoense Udflyttervej Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 052-707 Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou LOKALPLAN NR. 7.20 For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou HALS KOMMUNE Teknisk Forvaltning September 1997 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen.

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700 Lokalplan 1.17 Et nyt boligområde på Lavendelvej Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 21.01.2003 3011501L11700 LOKALPLAN 1.17 - ET NYT BOLIGOMRÅDE PÅ LAVENDEL VEJ Delnr. 2 ca. 1192 m 2 Delnr. 15

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere