Lokalplan Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej T E K N I K O G M I L J Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 013-707. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej T E K N I K O G M I L J Ø"

Transkript

1 T E K N I K O G M I L J Ø Lokalplan Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

2 VEJLEDNING Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i 2 hovedafsnit, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. I redegørelsesdelen beskrives lokalplanens baggrund og indhold samt intentionerne med planen. Desuden beskriver redegørelsesdelen lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med overordnede landsplandirektiver, regionplan og kommuneplan samt vedtagne forsyningsplaner. Lokalplanen er bindende for de omfattede ejendomme. Planen medfører ikke umiddelbar handlepligt, således kan eksisterende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Lokalplanen er bindende for fremtidige ændringer og nyanlæg. Lokalplanen er udarbejdet af: Landinspektørfirmaet Kjær i samarbejde med Plan- og Byg, Norddjurs Kommune Telefon:

3 INDHOLD Læsevejledning 2 Lokalplanens redegørelse 4 Baggrund 4 Eksisterende forhold 4 Lokalplanens Indhold 4 Udstykning 4 Bebyggelse 5 Veje og stier 5 Beplantning 5 Beskyttelse 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning/lovgivning 6 Landsplandirektiv/regionplanlægning 6 Regionplan 6 Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede områder 7 Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede arter 8 Målsætninger for ubebyggede fællesarealer 9 Afværgeforanstaltninger 10 Vandboring 10 Støjforhold 11 Anden kommunal planlægning 11 Landbrug 11 Museumsloven 11 Miljøvurdering 12 Norddjurs Kommunes kompetenceplan 12 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Teknik Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Ophævelser af servitutter Betingelser for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 19 Kortbilag 1 20 Kortbilag 2 21 Kortbilag 3 22 Kortbilag

4 REDEGØRELSE Lokalplanens redegørelse baggrund Kommunalbestyrelsen i den tidligere Nørre Djurs kommune ønskede at fremme turismen i kommunen og derved skabe mulighed for yderligere arbejdspladser indenfor serviceerhvervene samt opretholde butikker, spisesteder m.m. i et tyndt befolket område, så da staten åbnede mulighed for at udvide eksisterende kystnære sommerhusområder i en række af landets yderområder, søgte kommunen om at udbygge de eksisterende sommerhusområder med 5 nye, hvoraf Gjerrild Nordstrand - Fjeldholmvej er det ene. Et landsplandirektiv fastsatte i foråret 2005 rammerne for disse udvidelsesmuligheder, og den daværende Nørre Djurs Kommunes ansøgning resulterede i at der blev åbnet mulighed for udbygning med 4 nye områder, hvoraf muligheden ved Fjeldholmvej hermed realiseres med lokalplanen. Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område syd for det eksisterende sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand, som omfatter ca. 423 sommerhusgrunde. Lokalplanområdet anvendes i dag til landbrugsformål. Landskabet i området er stort set fladt i omtrent kote 5, som det eksisterende sommerhusområde foran. Det er ikke muligt at se havet fra det nye område. Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Fjeldholmvej umiddelbart syd for det eksisternde sommerhusområde og campingpladsen. Mod syd, øst og vest grænser området op til åbne landbrugsarealer. Lokalplanens Indhold Lokalplanen fastlægger strukturen i området, dets vejog stiforhold, principper for bebyggelsens udformning og retningslinier for friarealernes karakter. Udstykning Lokalplanen omfatter mulighed for udstykning af 98 nye sommerhusgrunde varierende i størrelse fra ca til ca m². Grundene er opdelt 2 enklaver, og et delvist sammenhængende område, hvor grundende er pla- 4

5 REDEGØRELSE ceret i tunger, der strækker sig ud i landskabet - og hvor landskabet trækkes med ind i udstykningen. Bebyggelse Bebyggelsen skal afspejle områdets karakter af sommerhusområde, hvilket vil sige, at bebyggelsen udformes med træ som det primære facademateriale, og at bebyggelsens maksimale byggehøjde holdes nede. Lokalplanens bestemmelser lægger desuden en række begrænsninger på brug af materialer, som i farve eller karakter ikke naturligt hører hjemme i et sommerhusområde, hvor naturen gerne må være det dominerende element. Veje og stier De 10 parceller beliggende vest for Langholmvej vejbetjenes fra kommunevejen Langholmvej og den resterende del af området vejbetjenes fra kommunevejen Fjeldholmvej. Vejene i området udlægges som grusveje. Beplantning De i områdets fælles friarealer eksisterende beplantninger søges i størst mulig omfang bevaret. Det er planens intension, at skabe et beplantningsmæssigt karakterfuldt sommerhusområde, med afsæt i områdets placering i landskabet, og hvor de landskabelige værdier og naturen indgår. I de 2 enklaver nærmest Langholmvej, etableres centrale lunde af egetræer, medens der i den øvrige del af udstykningen etableres spredt állebeplantning udført med egetræer langs stamvejene. Herudover etableres der langs med Fjeldholmvej en randbeplantning som et 3 meter bredt levende hegn med træer og buske Områdets åbne karakter sikres ved at øvrige levende hegn i skel mod nabo og vej maksimalt må etableres i 1.8 meters højde, og ved at der sikres en usynlig overgang mellem grundene og de omkringliggende fællesarealer ved at græsset på de enkelte grunde løber sammen med græs eller engvegatationen på fællesarealerne, og 5

6 REDEGØRELSE at der ikke må etableres hegn i skel mod fællesarealerne. Planen indeholder derfor retningslinier for beplantningen af de private arealer. Beskyttelse Der er i området to vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, et nyt temporært vandhul, som forventes at blive omfattet af 3, når vandstanden hæves og et jord- og stendige, som efter museumsloven skal beskyttes. Udstykningsplanen er udfærdiget således at vandhullerne kan henligge uforstyrret som en del af områdets fælles friarealer og diget respekteres i videst muligt omfang og lokalplanen indeholder retningslinier for vandhullerne og diget bevarelse. Lokalplanens forhold til anden planlægning/lovgivning Landsplandirektiv/regionplanlægning Lokalplanen udarbejdes inden for rammerne af Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005, som erstatter regionplanen. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er omfattet af planlovens kapitel 2a om planlægning af kystområderne. Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen, men da området ligger bag et større sommerhusområde, og ikke vil kunne ses fra kysten, har området intet særskilt visuelt udtryk i forhold til den nærliggende kyst. Regionplan Området vest for Langholmvej er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget med særlige landskabelige interesser. Den øvrige del af lokalplanområdet er i regionplanen udlagt som muligt naturområde. Kommuneplan 2009 Området er i kommuneplan 2009 for Norddjurs kommune udlagt til sommerhus område og er omfattet af rammebestemmelse 10-2-S. 6

7 REDEGØRELSE Rammebestemmelse 10-2-S. Anvendelse generelt: Sommerhusområde Fremtidig zonestatus: Sommerhusområde Zonestatus: Landzone Bebyggelsesprocent: 10 Max antal etager: 1 Max. bygningshøjde: 5 Skelafstand: Min 5 meter Grundstørrelse: Min m² Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede områder Der er i området to mindre vandhuller, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandhullerne bevares uændrede beliggende som en del af omådets fælles friareal. I den nordlige del af området syd for Fjeldholmvej ligger et areal, der ingår i kommunens foreløbige registrering af områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Jævnfør vejledningen til naturbeskyttelsesloven betragtes almindelige dyrkede marker og kulturgræsmarker, som omlægges hyppiggere end en gang hver 7-10 år, eller hvor der flere gange inden for denne periode høstes mellemafgrøder, ikke som ferske enge i naturbeskyttelseslovens forstand, dvs., at disse ikke er beskyttede. Ved gennemgang af luftfoto fra 1965, 1979, 1988, 1993, 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2009 fremtræder, det areal, der er foreløbigt udpeget som fersk eng, med en ensartet overflade, der har spor af kulturdrift. Norddjurs kommune har foretaget en besigtigelse af arealet den 26. april På grund af at området har været omlagt med en hyppigere frekvens end ovennævnte er det herefter vurderet, at området ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Den Sydvestlige del af området ligger indenfor skovbyggelinie af Brøndstrup Plantage. Skovbyggelinien forudsættes ophævet/reduceret i forbindelse med lokalplanlægningen af det nye sommerhusområde. Ophævelse af skovbyggelinien kræver tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. 7

8 REDEGØRELSE Der er i området et jord- og stendige, der er beskyttet af museumslovens 29. Udstykningsplanen er udfærdiget således at jord- og stendiget i den største del af digets udstrækning er beliggende i de fælles friarealer, hvor diget kan bevares uændret. Ændring af tilstanden af jordog stendiget kræver dispensation fra Museumsloven. Naturbeskyttelsesloven/Beskyttede arter I lokalplanområdets to vandhuller samt en eksisterende lavning er registreret flere ynglende paddearter, herunder ældre observationer af løgfrø, samt nye observationer af spidssnudet frø og stor vandsalamander. Disse arter er omfattet af Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Der er således forbud mod ødelæggelse eller beskadigelse af arternes yngle- rasteområder. Løgfrøen er desuden en sjælden art, som er i tilbagegang på Djursland. Løgfrøen lever udenfor yngletiden i områder med løs jordbund, herunder overdrevsarealer og marker. Hele lokalplanområdet må pga. sandet jordbund anses som egnet levested på land for løgfrø. De uopdyrkede dele af lokalplanområdet er desuden egnede som landlevested for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Bevarelse af padderne stiller dels krav til tilstanden af vandhuller (ynglesteder) og dels krav til drift af omkring- 8

9 REDEGØRELSE liggende områder (levesteder på land). Ynglestederne skal være relativt lysåbne og varme. Der må ikke foregå gødningspåvirkning eller fodring, da dette sænker vandkvaliteten og fremmer tilgroning. Desuden må der ikke forekomme fisk. Det er hensigtsmæssigt, hvis vandhullerne i meget tørre somre udtørrer, da dette vil udrydde evt. indvandrede eller udsatte fisk. Normalt skal vandhullerne dog være vandholdene indtil juli. Levestederne på land skal for at tilgodese alle tre arter være varierede med tørre og fugtige græsarealer og skyggegivende bevoksninger af løvtræer. Græsarealerne skal have karakter af eng eller overdrev med naturlige græs- og urtevegetation. Forekomst af stenbunker og dødt ved er en fordel, ikke mindst for stor vandsalamander. Endelig kan padderne beskyttes ved at undgå niveauspring, der fungerer som fælder eller barrierer. Dette kan f.eks. være kloakriste med store hulstørrelser (fælder), trappenedgange uden skrå rampe (fælder), kantsten ved veje (barrierer) og terrænmure (barrierer). Foruden ovennævnte paddearter er områdets beplantninger og græsarealer med stor sandsynlighed jagtterræn for flagermus, der ligeledes er omfattet af Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Ved fældning af større træer i området skal man være opmærksom på, at disse kan være en del af flagermus yngle- og rasteomrder. Tilstedeværelse af ynglende flagermus påvises bedst i juli, men yngle-, og rasteområderne er principielt beskyttet året rundt. Generelt bør fældning af større træer begrænses mest muligt. Målsætninger for ubebyggede fællesarealer Målsætningen for de ubebyggede fællesarealer er at skabe levesteder og spredningsmuligheder for dyrearter omfattet af Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Dette indebærer følgende krav til driften på de ubebyggede fællesarealer: Der må ikke anvendes kunstgødning og sprøjtemidler på fællesarealer. 9

10 REDEGØRELSE Fælles græsarealer skal henligge som naturarealer, der maksimalt klippes 3-4 gange årligt. Ved nyplantning skal der på grønne fællesarealer og i evt. beplantningsbælter anvendes hjemmehørende arter af løvfældende buske og træer. Ved udtynding af fælles bevoksninger skal stammer og grene henlægges som grenbunker til naturligt henfald. Der må ikke etableres ny beplantning, der har drænende effekt på vandhullerne. Der må ikke ske udsætning af ænder, fisk, krebs, skildpadder eller andre dyr i vandhullerne, og der må ikke opsættes andehuse eller fodres i eller nær vandhullerne. Afværgeforanstaltninger I lokalplanområdet skal der gennemføres følgende afværgeforanstaltninger. For at sikre forekomsten af stor vandsalamander i området, skal skyggende træer fjernes udenom begge eksisterende vandhuller. Det pt. temporære vandhul skal sikres ved at uddybe lavningen ca. 50 cm, eller ved at sikre vandstanden ved en tilsvarende hævning af vandstanden. En sådan vandstandsændring forventes at kunne forsinke udtørringen indtil august-september. Det nye vandhul vil efter gennemførelse af denne foranstaltning kunne fungere som ynglelokalitet for både stor vandsalamander, som findes i en stor bestand indenfor området og spidssnudet frø, som må formodes stadig at findes i nærområdet, og løgfrø, som måske stadig findes i nærområdet. Når vandhullet får en stabil vandflade, forventes det at blive omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Afværgeforanstaltningerne skal gennemføres under tilsyn af en person med grundigt kendskab til de beskyttede arters biotopskrav og biologi. Afværgeforanstaltningerne skal efter gennemførelse godkendes af kommunen. Vandboring Der er i området beliggende et eksisterende vandværk. Vandværket er erhvervet af en af udstykkerne i området, og vil blive nedlagt i forbindelse med realiseringen af 10

11 REDEGØRELSE lokalplanen. Støjforhold Lokalplanområdet er omgivet af sommerhusområder og dyrkningsarealer, og der er ingen støjkilder i områdets nærhed. Anden kommunal planlægning Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevand fra området skal føres til offentlig kloak. Området ligger inden for Gjerrild Nordstrand Vandværks forsyningsområde og vil blive forsynet herfra. Landbrug Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten ophæves i forbindelse med områdets udstykning til sommerhusbebyggelse. Museumsloven Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet og fundet skal straks anmeldes til Djurslands Museum. Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse af størstedelen af lokalplanområdet øst for Langholmvej, og der er fundet arkæologiske fund i området. Udstykningsplanen er tilpasset, så områderne med arkæologiske fund for størstepartens vedkommende er beliggende i de fælles friarealer. Der er på enkelte af de planlagte sommerhusgrunde gjort fund, der skal udgraves før eventuelle grave-/byggearbejder på grundene. Fundene sikres ved tinglysning af deklaration. 11

12 REDEGØRELSE Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2009) skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Norddjurs kommune har foretaget en screening af nærværende lokalplan og vurderer som planmyndighed, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den skal ikke miljøvurderes. Planen omfatter et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for større anlægsprojekter, der er omfattet af loven bilag 3 og 4. Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde og planen får ikke væsentlig indvirkning på miljøet jvnf. kriterierne i lovens bilag 2. Norddjurs Kommunes kompetenceplan Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller godkendelse, betyder det at afgørelsen træffes i henhold til den til enhver tid gældende kompetanceplan. Kompetanceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetancen til fagudvalg og/eller til forvaltningen. 12

13 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr for et sommerhusområde ved Fjeldholmvej 1.0 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at 1.1 overføre området til sommerhusområde 1.2 fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse. 1.3 fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses placering, omfang og udformning 1.4 fastlægge bestemmelser for veje og stier i området. 1.5 fastlægge bestemmelser for fællesarealer i området 2.0 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matrikelnumrene 16d og 26fs Gjerrild By, Gjerrild og matr.nr. 26d, 26fr og 27o Gjerrild By, Gjerrild samt alle parceller, der udstykkes indenfor lokalplanområdet efter den 1. oktober Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan til sommerhusområde. 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Områdets parceller må kun beboes i tidsrummet fra 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum kun i kortvarige ferieophold, weekender og lignende. Dette gælder dog ikke pensionister, der opfylder reglerne om helårsbeboelse i planlovens Der må ikke etableres eller drives nogen form for erhverv i området. 4.0 Udstykninger 4.1 Ved udstykning må ikke fremkomme grunde med 13

14 BESTEMMELSER mindre grundstørrelse end 1000 m². 4.2 Udstykning skal ske som vist på udstykningsplanen kortbilag 2. Der er dog mulighed for at udstykke større grunde ved at mindske antallet af grunde. 5.0 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Området vejbetjenes fra kommunevejene Langholmvej og Fjeldholmvej samt fra nye veje, som forbindes med kommunevejene Langholmvej og Fjeldholmvej. 5.2 Vejene A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, K-L, M-N, O-P og Q-R udlægges som private fælles veje som vist på kortbilag 2 i en bredde af 8 meter og anlægges med en vejkassebredde på mindst 5 meter. 5.3 Vejen skal anlægges med grusbelægning og der må ikke etableres kantsten eller lignende terrænspring. 5.4 Der skal på hver parcel udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser. Parkeringspladserne skal udpeges i forbindelse med byggeansøgning. 5.5 Der må kun etableres 1 overkørsel til hver ejendom 5.6 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før vejsystem til grunden er anlagt. 5.7 Der etableres stiforbindelsen a-b. Sti a-b etableres som dobbeltrettet cykel og gangsti. Derudover kan der etableres stiforløb i princippet som vist på kortbilag Stien a-b skal etableres senest samtidig med den første udstykning af sommerhusgrunde. Udlæg til stien skal foretages i matriklen indenfor lokalplanområdet, og skal betales af udstykkeren. 6.0 Teknik 6.1 Der må ikke etableres tagantenner inden for området. 6.2 Der må i lokalplanområdet opsættes paraboler med en mindre diameter end 1 meter, når deres centrum ikke placeres højere end 2 meter over terræn, og de ikke er synlige for omgivelserne. Parabolerne skal placeres i en afstand af minimum 2,5 meter fra skel. 6.3 Der kan etableres et fælles forsyningsanlæg til modtagelse af radio og TV signaler, som alle mod- 14

15 BESTEMMELSER tagere i lokalplanområdet kan tilsluttes. 6.4 Placering af udendørs skabe til tekniske anlæg (elskabe m.v.) skal aftales med bygningsmyndigheden og indpasses i bebyggelse eller beplantning, så de ikke dominerer eller virker visuelt forstyrrende. 6.5 El-ledninger i området skal fremføres som jordkabler. 6.6 Spildevand fra bebyggelse i området skal føres til offentlig kloak 6.7 Overfladevand skal nedsives på egen grund 6.8 Der må indenfor lokalplanområdet kun anvendes riste, herunder kloak- og plantehulsriste, udført med en ribbeafstand på højst 2cm. 6.9 Kloakering, dræning eller andre forhold må ikke føre til at vandstanden i de eksisterende søer og lavninger ændres Solfangere/paneler kan placeres på bygningens tag eller facade efter bygningsmyndighedens godkendelse, når de ikke ved reflekser eller på anden måde er forstyrrende for omgivelserne Varmepumper kan placeres på bygningernes facade Området vandforsynes fra Gjerrild Nordstrand vandværk Der skal etableres minimum 2 brandstandere i området. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 På hver ejendom må kun opføres ét sommerhus og bebyggelsesprocenten må ikke overstige På hver parcel er det herudover tilladt at opføre ét udhus/brændeskur og en garage/carport på tilsammen 35 m² 7.3 Ny bebyggelse må opføres i én etage med en maksimal bygningshøjde på 5 m over terræn (niveauplan) målt efter bestemmelserne i bygningsreglementet. 7.4 Facadehøjde målt fra terræn (niveauplan) til skæring med facade og tagflade må ikke overstige 3 meter beregnet efter bygningsreglementet. 7.5 Bygningsmyndigheden skal i forbindelse med byggetilladelse godkende et niveauplan for bebyggelse. Niveauplanet fastsættes som udgangspunkt som middel koten beregnet på baggrund af koten i 15

16 BESTEMMELSER bygningens 4. hjørner. I forbindelse med byggeansøgning skal fremsendes planer, der viser eksisterende og fremtidigt terræn. 7.6 Der må ikke etableres kælder. 7.7 Sommerhuset må ikke opføres nærmere skel mod nabo, sti eller vej end 5 m. 7.8 Garager, carporte, udhuse og lignende må ikke placeres nærmere skel mod nabo, sti eller vej end 2,5 m og må ikke have en større højde end 2,5 m indtil 5 m fra skel mod nabo sti eller vej. 7.9 Garager, carporte og udhuse skal i farver og arkitektonisk udtryk være i harmoni med hovedhusets arkitektur. 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på alle bygninger skal udføres med træ som primært byggemateriale, og overfladen skal fremstå ubehandlet, olieret eller males i nuancer af jordfarver inden for den organiske jordfarveskala. 8.2 Tagbeklædningen skal udføres i tegl, cementtegl, træ, zink, eternit eller tagpap i mørke farver inden for den organiske jordfarveskala og må ikke være med reflekterende overflade. I tvivlstilfælde kan kommunen kræve, at bygherre fremlægger en materialeprøve som grundlag for byggesagsbehandlingen. Tagdækning kan endvidere udføres med græstørv eller som stråtag, hvis bygningsreglementets afstandskrav til nabo og skel kan opnås. 8.3 Tekniske anlæg som aftræk og lignende skal integreres i bygningernes arkitektur. 8.4 I delområdet må ingen form for erhvervsmæssig skiltning og opsætning af reklamer finde sted. 9.0 Ubebyggede arealer 9.1 Fællesarealer udlægges som større sammenhængende grønne områder, som omgiver og indgår i udstykningen, med en del af den eksisterende beplantning som vist på kortbilag Til supplering af de i området eksisterende vandhuller skal der etableres et nyt vandhul som ynglested for områdets padder som vist på kortbilag De 2 enklaver nærmest Langholm etableres med en 16

17 BESTEMMELSER central lund af egetræer som vist på kortbilag 3. I den øvrige del af udstykningen etableres spredt allébeplantning af egetræer langs stamvejene Langs Fjeldholmvej etableres et 3 meter bredt levende hegn bestående af en blanding af træer og buske som vist på kortbilag Hegning mellem de enkelte parceller og mod vej må ikke udføres som fast hegn, men skal udføres som levende hegn, klippede eller fritvoksende hække, med en maksimal højde på 1,80 m. 9.5 Overgangen mellem de enkelte grunde og de fælles friarealer skal fremtræde usynlige ved at græsset på de enkelte grunde løber sammen med græsset på naturarealerne. Der må ikke etableres hegn af nogen art i skellet mellem grundene og de fælles friarealer. 9.6 I områdets fælles friarealer er beliggende to vandhuller, der ikke må ændres eller bearbejdes. 9.7 I området ligger et fredet dige, kortbilag 2. Diget må ikke ændres eller bearbejdes uden dispensation fra Museumsloven. 9.8 En ejendoms beplantning, som er til væsentlig gene for tilstødende grunde, skal efter påbud fra grundejerforeningen enten reduceres i et sådant omfang, at genevirkningen ophører, eller om nødvendigt helt fjernes. 9.9 Campingvogne, lastbiler, busser, lastbilsanhængere, containere, større både og uindregistrerede køretøjer og lign., må ikke opbevares på en ejendoms ubebyggede arealer. Bestemmelsen omfatter ikke joller, kanoer og kajakker Henlæggelse af materiale og materiel må ikke finde sted uden for bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer. I forbindelse med byggeri kan materiale og materiel oplagres kortvarigt på ejendommen, dog maksimalt ½ år Terrænreguleringer på mere end 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og nærmere naboskel end 2,5 meter må ikke foretages uden tilladelse fra bygningsmyndigheden Fællesarealer, beplantningsbælter, veje og stier skal overdrages til grundejerforeningen senest når udstykningen af alle grunde er afsluttet Grundejerforening 17

18 BESTEMMELSER 10.1 For udstykkede parceller inden for lokalplanområdet skal der på udstykkernes foranstaltning oprettes en grundejerforening. Grundejerforeningen skal oprettes i forbindelse med udstykning af de første parceller i området. Der er medlemspligt af grundejerforeningen Vedtægter for grundejerforeningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen og skal indeholde bestemmelserne om fællesarealernes vedligeholdelse jvnf. afsnittet om målsætningen for ubebyggede fællesarealer i lokalplanens redegørelse Grundejerforeningen skal forestå fælles anliggender som drift og vedligehold af områdets veje, stier, fællesarealer og beplantning Kommunalbestyrelsen kan tillade sammenlægning med eksisterende grundejerforening Ophævelser af servitutter 11.1 Servitut om sommerhusbebyggelse tinglyst på matr. nr. 16d den søges aflyst indenfor lokalplanområdet med påtaleberettigedes underskrift Servitut om færdselsret samt ret til vandledning i vej til vandværk i området tinglyst på matr.nr. 26fr den søges aflyst med påtaleberettigedes underskrift Servitut om pligt til levering af vand mv tinglyst på matr.nr. 26fr den søges aflyst med påtaleberettigedes underskrift Servitut om beplantning til sløring af vandværksbygning mv. på matr.nr. 26fr den søges aflyst med påtaleberettigedes underskrift Betingelser for ibrugtagning 12.1 Som betingelse for godkendelse af bygge- og anlægsarbejder eller udstykningssager indenfor lokalplanområdet, skal alle afværgeforanstaltninger for beskyttelse af dyrearter være gennemført og godkendt. Afværgeforanstaltningerne skal før og efter etableringen godkendes af kommunen. Afværgeforanstaltningerne er beskrevet i lokalplanens redegørelse Lokalplanens retsvirkninger 18

19 BESTEMMELSER 13.1 Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget fremlagt som forslag af Norddjurs Kommunalbestyrelse Grenaa, den 2. oktober

20 Kortbilag 1

21 Fredet dige Kortbilag 2

22 Kortbilag 3

23 Kortbilag 4 23

24 ILLUSTRATIONSPLAN 24 Kortbilager er ikke bindende, men viser en mulig udformning

25

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Lokalplan 236 Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere