FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014"

Transkript

1 FORSYNING BALLERUP ORGANISATION 2014 ORGANISATION Vores opgave Vi har fyrtårne Vi vil være kendt for Vores værdier Vores organisation Planlægning og strategi Personaleområder side 1

2 Organisation 2014 Udgivet af : Forsyning Ballerup Ågerupvej Ballerup Redaktion : Klaus Ole Møgelvang Rev. januar 2014 side 2

3 Indledning Forsyning Ballerup er yngre virksomhed, der er etableret i henhold til lovgivningen om vandsektorens fremtidige organisering. Virksomheden bygger på de mange års faste traditioner, der er kendetegnende for de kommunale forsyningsområder. Vi har i de senere år oplevet mange store forandringer, der har betydet justeringer af såvel opgaver som organisation. Perioden vil være præget af at skulle tilpasse sig resultatet af Serviceeftersynet. Vi har gjort et stort stykke arbejde for at forberede os til at kunne leve op til kravene fremover, og vi ser med spænding og optimisme frem til de mange nye og gamle udfordringer løst i selskabsform. Forsyningsområdet er fortsat kendetegnet ved en meget stram detaljeret statslig styring en styring, der i nogen grad hæmmer virksomhedstænkningen. Regler med tilbagevirkende kraft, prislofter og reguleringsregnskaber, viser tydeligt et billede af den statslige styring og regulering af området. Kommunale overvejelser vedrørende fusions- og samarbejdsprojekter, de stadig stigende krav til effektiviseringer, lovgivers krav til spildevands- regnvandshåndteringen og hensynet til lokalpolitiske udviklingsmuligheder øger behovet for strategiske alliancer og udvikling. Den stabile udvikling skal fastholdes samtidig med at de kommende års udfordringer skal håndteres gennem en udpræget grad af omstillingsparathed. Perioden vil være præget af fusioner, indgåelser af alliancer og en særlig opmærksomhed på den stadig stigende statslige styring. Vores opgave Vores håndtering af vand og afløb er en kerneopgave i samfundet. Den er kompleks, vigtig og nødvendig. Man lægger ikke mærke til den, når den er i orden, kun når den ikke er det. Det er vores succes, når vi er bedre end borgernes forventninger. side 3

4 Vi (hvem er vi) er en stor vandforsyning med forbrugere distribuerer 3.8 mio. m 3 vand producerer selv 1.9 mio. m 3 vand drifter og renoverer 500 km vandledninger varetager drift og vedligeholdelse af 5 vandværker servicerer 2 hovedpumpestationer for vand har 12 vandboringer og med et råvandledningsnet drifter og renoverer 700 km regn og spildevand servicerer 12 spildevandspumpestationer servicerer også 19 regnvandspumpestationer har 65 olieudskillere mm. udskifter løbende stk. vandmålere styrer et renseanlæg med pe. (mellem største) er ingeniører, designere, miljøteknikere, laboranter, montører, serviceteknikere, spildevandsoperatører samt flere andre. Vi har fyrtårne i vor vision Vi står i dag i en verden, der hele tiden forandrer sig og det går stærkt. Vores mål ændres hele tiden og vi bliver til stadighed stillet overfor nye krav. I en turbulent verden er det vigtigt at have en klar vision for fremtiden. Vores vision er en blanding af ambitioner, udvikling og sikkerhed. Vores visions fyrtårne Vi vil være bedre end borgernes forventninger. Vi vil levere mest værdi for kunderne Vi vil være en af Danmarks bedste arbejdspladser Fyrtårne er udfordrende og ambitiøse og samtidig udviklende med den risiko, der er ved at være på forkant. side 4

5 Vores værdier En sikker og god vandforsyning med høj kvalitet og ingen sundhedsrisiko Altid at levere vand, når der åbnes for hanen og afløb, når der trækkes i snoren At være professionelle og effektive med det vi laver og at fejl rettes med det samme Til stadighed at arbejde med at give den bedste betjening og borgerinformation Vores miljøbevidsthed Den skrappeste miljøcertificering af vand og spildevand Høj grad af miljøbevidsthed og engagement omkring miljøet At være på forkant i udviklingen omkring miljøet og teknologi og indtænke Fair Trade holdninger, økologi og bæredygtighed Værdier og det vi gør I vores daglige dont er det vigtigt, at vi har et sæt fælles værdier og spilleregler. Værdierne er en af grundpillerne i Forsyningen og udtrykker de holdninger som vi skal arbejde ud fra. Med værdierne har vi sat os selv nogle rammer, hvor vi forpligter hinanden til at handle i overensstemmelse med værdierne. Sammen med virksomhedskulturen er det værdierne, der sammenbinder det daglige samarbejde til glæde og udvikling for såvel kunder som samarbejdspartnere og medarbejdere. Værdierne er også med til at skabe ensartethed og troværdighed omkring selskabet rolle udadtil. Vi har udtrykt vore værdier i side 5

6 Det er det vi er Åbne og direkte Et fællesskab Faglig stolte Ansvarlige Med kulturen har vi sat os selv nogle spilleregler omkring den måde hvorpå vi agerer, udtrykt som Det er det vi gør Vi udfordrer os selv Vi tager ansvar for vort arbejde Vi respekterer forskelligheder Vi vil fællesskabet Vi taler med og ikke om hinanden Vi griner af os selv og med hinanden. Vi skal hele tiden kritisk måle os selv op mod værdierne for kun på den måde vil vi få en fælles holdning til de opgaver vi skal løse under skyldig hensyntagen til den enkeltes egen identitet Vi vil gerne udvikle os Vi er dem de andre gerne vil lege med Vi vil udvikles/udfordres ved samarbejder/ fusioner Vi vil miljø som nogle af de bedste Vi vil vidensdeling lokal rytteri Vi vil deltage aktivt i klimasikring Vi vil søge partnerskaber med private Dette er vor organisation Selskabet/koncernen omfatter 4 aktieselskaber, et Holdingselskab, 2 Netselskaber der ejer de fysiske anlæg, et Serviceselskab der forestår driften. side 6

7 Forsyning Ballerup A/S Vand Ballerup A/S Afløb Ballerup A/S Service Ballerup A/S Måløv Rens A/S Forsyning Ballerup A/S er et holdingselskab, der 100 % ejer de tre datterselskaber. Vand Ballerup A/S er et selskab, der ejer alle vandledninger og vandinstallationer mm i tilknytning til vandsektoren. Der er tale om et rent ejendomsselskab, hvor der kun sker ændringer, når indlægges eller udtages anlæg. Afløb Ballerup A/S er et selskab, der ejer alle regn- og spildevandsledninger og tekniske installationer mm i tilknytning til afløbssektoren. Der er tale om et rent ejendomsselskab, hvor der kun sker ændringer, når indlægges eller udtages anlæg. Service Ballerup A/S er et rent serviceselskab, der omfatter personale, maskiner og faciliteter i tilknytning hertil. Service Ballerup A/S Serviceselskabet omfatter 3 teams TEAM Rens : Teamet der står for drift og vedligehold af Måløv Renseanlæg. Teamet består af 5-6 medarbejdere TEAM Afløb : Teamet står for drift og vedligeholdelse af kommunens kloakker. Teamet består af 5 medarbejdere TEAM Vand: Teamet står af 5 medarbejdere til anlæg, drift og vedligeholdelse af vandledninger. 3 medarbejdere til drift og vedligeholdelse af vandværker og udskiftning af målere. Servicefunktionen samt, vedligeholdelse af vandværker, lager-funktion og flyveropgaver varetages af 4 medarbejdere. side 7

8 Selvstyrende teams: For de fire driftsteams gælder det, at de er selvstyrende teams med en teamkoordinator. Teamene tilrettelægger selv den daglige drift. Ved projekter tilknyttes en projektleder fra teknikerteamet, der koordinerer projektet. Teamene er fast tilknyttet en coachkoordinator omkring alle øvrige spørgsmål. Team Tekniker: Teamet sagsbehandler, projekterer udbyder opgaver mm samt fungerer som projektledere, samt vandspejlet. Teamet består af 8 medarbejdere Stab: Staben består af administration, økonomi og lager. Staben består af 5 medarbejdere Ledelse Selskab/Koncern Koncernens bestyrelser består af 7-9 personer. Fem medlemmer udpeget på generalforsamlingen, to medlemmer valgt blandt medarbejderne, samt to forbrugerepræsentanter. Bestyrelsens medlemmer er valgt for en 4-årig periode fra 2014 til og med Bestyrelsen i Forsyning Ballerup A/S og Forsyning Ballerup Service A/S Formand : Ole Nielsen Næstformand : Helle Hardø Tiedemann Medlem : Line Markert Medlem : Charlotte Holtermann Medlem : Lone Madsen Medarbejderrepr. : Bjarne Hansen Medarbejderrepr. : Johnny Toxværd side 8

9 Bestyrelsen i Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S Formand : Ole Nielsen Næstformand : Helle Hardø Tiedemann Medlem : Line Markert Medlem : Charlotte Holtermann Medlem : Lone Madsen Medarbejderrepr. : Bjarne Hansen Medarbejderrepr. : Johnny Toxværd Forbrugerrepr. : Jørn Nielsen Forbrugerrepr. : Jens Ohlsson Direktionen udgøres af direktøren. Daglig ledelse er på 3 personer, der udover direktøren består af en driftschef og en projektchef. Adm. direktør Klaus Ole Møgelvang Projektchef Frank G. Bennetsen Driftschef Henrik N. Hermansen Ledelsesteam Primære ansvarsområde Tilknytte teams Direktør Økonomi og stab Stab Driftschef Projektchef Vandforsyning, vandværker, ledninger mm., IT Projekter, anlæg, plan og udvikling Team Afløb Team Vand Team Teknik De enkelte chefer har personaleledelsen inden for deres områder, idet denne funktion revurderes i takt med forankringen af de selvstyrende teams. Personaleadministrationen ligger i stabsteamet med Kommunens HR-afdeling som konsulentfunktion. side 9

10 Handling Strategi ORGANISATION Samarbejde og sikkerhed Forsyningen har en enstrenget MED-struktur for samarbejde, sikkerhed og sundhed. Der er et MED-udvalg med repræsentanter for alle teams, samtidig er der fire sikkerhedsgrupper, en for team Ledning, Værker og Service, en for team Afløb, en gruppe for Team Rens og en sidste gruppe for team Tekniker og Stab. Der gennemføres APV samt MUS og GRUS afhængig hvad der er mest hensigtsmæssigt. Planlægning & strategi Vision Udfordringer Vores organisation agerer inden for rammerne af virksomhedens strategier og handleplaner Virksomhedsstrategien beskriver de overordnede rammer. Virksomhedsplanen er den konkrete plan for det kommende år og indeholder en lang række aktiviteter og tiltag som svarer til daglige drift og de fokusog indsatsområder, der fremgår af delstrategierne. Virksomhedsstrategi Udvikling og delstrategier Servicemål Miljøledelse Virksomhedsplan Handleplan for delområderne Strategien udarbejdes ud fra visionen og forventningerne til udfordringer i planperioden. Herefter udarbejdes en række udviklings- og delstrategier, der nærmere fastlægger rammerne for en række konkrete aktiviteter, der er med til at understøtte visionen og strategien. Sammen med vores servicemål og kravene til miljø- og kvalitetsledelse udarbejdes en virksomhedsplan. side 10

11 Det tilstræbes løbende at udvikle servicemålene, så de bliver så præcise og konkrete som muligt. Servicemålene danner grundlag for en måling og evaluering af virksomhedens evne til at leve op til sine mål. Nye samarbejdsformer: Nye samarbejdsformer, selvstyrende teams og større grad af uddelegering af ansvar og kompetence forudsætter, at der gennemføres en målrettet medarbejderudvikling. Medarbejderudviklingen betyder en styrkelse af den enkeltes ansvar, fleksibilitet og kompetence. Udviklingen stiller ligeledes krav til en fleksibel og kompetent ledelse. Udannelse / Kompetenceudvikling: I vor værdigrundlag og kultur er vi fagligt stolte og tager ansvar for vores arbejde. Selskabets største aktiv er medarbejderne og kun gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling sikres det, at selskabet til enhver tid kan leve op til sin forpligtigelser og kunne udvikle sig i en positiv retning. For hver medarbejder er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse, der beskriver hvilke funktioner og dermed krav til kompetencer, der skal til for at løse opgaverne. Udover at besidde de nødvendige kompetencer, udarbejdes der for hver medarbejder en udviklingsplan, der sikrer den løbende ajourføring af kompetencerne, og som i samråd med medarbejderne beskriver mulig udvidelse af kompetencerne for at skabe større fleksibilitet. Procedurerne mm. er beskrevet i selskabets Uddannelsespolitik Personalepolitikker: Der er udarbejdet en lang række politikker herunder: Lønpolitik, personalepolitik, ledelsespolitik, sygefraværspolitik, arbejdsmiljøpolitik, alkoholpolitik, rygepolitik, m.v.. side 11

12 Information: For en servicevirksomhed er information, oplysning og enkel brugerbetjening en af de væsentligste funktioner. En overskrift for vores informationsstrategi kunne være at sætte enkelhed og forståelighed i centrum. Informationsstrategien omfatter Her og nu information på såvel hjemmesider som på telefonsvarer omkring ledningsbrud og andre akutte tiltag, der har betydning for den enkelte borger / virksomhed Løbende information omkring selskabets fakta, aktiviteter, gravearbejder, målerudskiftninger Information om vandkvalitet mm, gode råd omkring brug af vand og spildevand, herunder miljøtiltag og problemstillinger i forbindelse med klimaet CALL-center med udvidet åbningstid. Adgang til WEB-baseret ledningsoplysninger, stikplaner mm. målerbooking i forbindelse med målerudskiftning målerindberetning med adgang til statistik for ens egne data Arbejdsmiljø: Prioritering og fokusering af arbejdsmiljø er nogle af organisationens kerneområder, og vi har behov for konstant at sætte fokus på arbejdsmiljøet, både det fysiske og det psykiske. Fysisk skal Forsyningen have den bedste sikkerhed i arbejdsmiljøet og alle skal medvirke hertil. Omkring vores arbejdsmetoder, skal vi til at kigge fremad mod en arbejdsstyrke, der måske kræver, at der sker nogle ændringer omkring de fysiske rammer. Vi skal være længe på arbejdsmarkedet og skal derfor ikke nedslides tidligt. Vi skal klart fokusere på sygefraværet, skabe rammer, der kan reducere stressrisikoen og øge arbejdsglæden og dermed reducere risikoen for sygefravær. Det er virksomhedens mål at blive Arbejdssikkerhedscertificeret ved årsskiftet 2010/11 side 12

13 Sundhed: Før i tiden var det brugt udtryk uden mad og drikke duer helten ikke. I dag kan vi oversætte teksten til uden god sundhed og god form duer helten ikke Vi har årligt et stort sundhedscheck på et certificeret sted, vi har tilskudsordninger til Fitnesscenter, løbetøj, deltagelse i DHL-løb, og arbejder på nye tiltag der kan forebygge skader på medarbejderne, specielt dem i marken, der udsættes for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Frugt og vand er en naturlig del af hverdagen for alle medarbejdere. side 13

14 side 14 ORGANISATION

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere