Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:"

Transkript

1 Referat Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010 Sted Vand A/S, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Deltagere: Klaus Kolind-Hansen Vandforsyningen Per Grønvald Vandforsyningen Jens Østergaard Vandforsyningen den 9/11 Lene Dehn Nielsen Vandforsyningen den 11/11 Lene Toldbod Burgaard Vandforsyningen den 18/11 Jane Stampe Forsyningsvirksomhederne den 11/11 Louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne den 9 og 18/11 Pernille S. Jakobsen Forsyningsvirksomhederne den 11/11 Mark Højfeldt Forsyningsvirksomhederne den 9/1 Kontaktgrupperne Tirsdag den 9. november Torsdag den 11. november Torsdag den 18. november Se særskilt liste over de deltagende vandværker Landområde Sydvest Nibe-området Aalborg Sydøst Sejlflod-området Landområde Nord Nørresundby-Vadum Hals-området Powerpoints for de enkelte dagsordenspunkter er at finde på under punktet Vandinfo Kontaktgrupper. 1

2 Under de 6 møder har følgende emner/spørgsmål været bragt op og drøftet: Orientering fra Myndighederne: Hvor lang tid går der fra forespørgsel om takststigning til svar fra myndigheden? Økonomikontoret bestræber sig på at godkende taksterne inden for 10 arbejdsdage. Dette lykkedes i næsten alle tilfælde, men i enkelte sager kan det trække ud, fx hvis der skal indhentes yderligere oplysninger fra det pågældende vandværk. Jf. 53 i Vandforsyningsloven skal alle vandværker fremsende takstblad til godkendelse hos Kommunen også dem der er ramt af Vandsektorlovens prisloft. Der rykkes for budgetter tidligere end diverse bidrag meldes ud fra Forsyningsvirksomhederne det er der utilfredshed med. Hvordan oplyser Aalborg Forsyning, Vand A/S om drikkevandskvalitet? I lokalaviser, hvor der er henvisning til Aalborg Forsyning Vands hjemmeside for yderligere oplysninger. Der kommer kontaktpersoner for de forskellige indberetningsopgaver på powerpointpræsentationerne. Alle laboratorier indberetter nu til Danmarks Miljøportal Jupiter, men for flere af laboratorierne kan der gå helt op til et halvt år før resultaterne af prøverne bliver indberettet. Opfordringen er derfor: hold laboratorierne op på, at det skal ske inden for rimelig tid f.eks. én måned eller lignende. 25% af enkeltindvinderne kan ikke umiddelbart få lov til at bruge egen boring efter 2013 hvorfor? Vandkvaliteten er simpelthen for dårlig, og de må gennem den skitserede 4 punkts plan inden løsningen i yderste nødstilfælde kan blive vandrensning. Hvordan sikrer myndigheden sig, at enkeltindvindere der kobles på almen vandforsyning får afkoblet det tidligere anlæg, så det ikke længere er muligt at indvinde vand herfra? Det er blandt andet for at kunne sikre dette forhold, at myndigheden meget gerne vil orienteres, når enkeltindvindere tilsluttes et alment vandværk. Hvornår skal vandværkerne indberette om brud og reparationer? Når der vurderes at risikoen for forurening er til stede eller når der er konstateret bakterier i vandet. Hvornår skal drifts- og anlægsbidragene godkendes? Når der er stigninger, uanset om det er myndighedskrav der er skyld i stigningen. Hvis en eventuel stigning KUN skyldes en stigning i opkrævningen til Åben land-samarbejdet eller Grundvandssamarbejdet skal taksterne ikke godkendes, da denne stigning allerede er godkendt i byrådet. Hvis det er anført på takstbladet, at dette er gældende for fx 2010, skal taksterne godkendes igen for 2011 så husk at anføre at taksterne er gældende indtil videre. Hvor langt er man med udarbejdelse af et fælles regulativ? Der er nedsat en arbejdsgruppe under Vandplanudvalget til at komme med et forslag. Regulativ på FVD s hjemmeside vil være godt at tage udgangspunkt i. Side 2 af 6

3 Hver enkelt vandværk skal have sit eget regulativ, men det vil være fint hvis der tages udgangspunkt i et fælles regulativ, da det vil lette arbejdet for myndigheden med at godkende dem. Aalborg Forsyning, Vand A/S er ved at regulere sit eget regulativ. Efter selskabsgørelsen er dette nødvendigt, for at Aalborg Forsyning, Vand A/S, får mulighed for at lukke for vandet hos forbrugere, der ikke betaler deres regning - ligesom andre almene vandværker. Er det rigtigt, at myndighederne lægger 25 % oven i den mængde m 3 vi ansøger om ekstra indvindingstilladelse til? Det har været praksis, men ikke hvis vandværket selv gør opmærksom på, at de ved opgørelsen har taget højde for maksimumbelastningen. Hvornår kommer indsatsplanerne? Statens grundvandskortlægning bliver løbende gjort færdig henover de næste 2-3 år, dele af kortlægningen udleveres forhåbentligt inden nytår. Straks derefter går myndighederne i gang med at lave Indsatsplanen for SØ og senere i 2011 for Aalborg SV. Indsatsplanen for Nibe-området påbegyndes formodentligt i Hvornår kommer fastlæggelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)? I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanerne de første i januar Hvor langt skal en nedgravet gylle-/kloakledning ligge fra en boring? Det er undersøgt om der er afstandskrav til placering af en gylle-/kloak-ledning i forhold til en boring. Der er ikke fundet noget i normen DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord eller i andre lægningsnormer oplyser Kloak A/S. Omvendt er der vejledende krav til placering af en boring i forhold til en spildevandsledning. For mere uddybning af ovenstående kan der henvises til DS 442 Norm for almene vandforsyningsanlæg. Hvis det enkelte vandværk bliver udsat for en forurening, hvem skal så betale for løsningen af dette problem, så længe indsatsplanerne ikke er vedtaget? Der er desværre kun det enkelte vandværk til at betale omkostningen. Det anbefales at starte udarbejdelsen af handlingsplanerne nu, og vente med handlingerne til indsatsplanen er vedtaget. Landbruget har gjort meget for at nedbringe nitratmængden i de senere år, har det ikke fået nitratkoncentrationen til at falde i prøverne? Desværre viser de tal vi får ind, enten stagnerende eller stigende i nitratindhold. Er en handlingsplan, for hvad vi gør ved forureningskatastrofen, ikke nok, behøver vi grave ledninger ned til et andet værk, før behovet er der? En tankvogn i den uge det vil tage at grave den nu nødvendige vandledning ned er det ikke godt nok? Måske men husk at alle tilladelser mv. skal være på plads inden skaden sker, og kan det lade sig gøre? Desuden skal forbruget ikke være ret stort, hvis en tankvogn skal kunne klare behovet. Alle har ret til drikkevand af god kvalitet til en rimelig pris. Hvad er rimelig? Et godt spørgsmål! Side 3 af 6

4 Dyrkningsdeklarationer: Der blev spurgt hvad bodsstørrelsen er og hvad der f.eks. kan gives bod for Bodsstørrelsen på de deklarationer der er pålagt i f.eks. Drastrup-området er pt. knap kr/hektar, den kan f.eks. udløses af at der er sprøjtemidler eller materiel tilstede på et areal hvor der er tinglyst deklaration. Både af hensyn til grundvandsbeskyttelsen og økonomien (der udbetales betydelige beløb i erstatning) er det vigtigt, at dyrkningsdeklarationerne overholdes og at der løbende føres tilsyn. I Grundvandssamarbejdet er det valgt at der indgås evige aftaler dvs. tinglyst deklaration og éngangserstatning. Har der været tilsyn i Sønderholm skov, for der sprøjtes juletræerne? Desværre kan vi ikke gribe ind, da der ikke er nogle dyrkningsdeklarationer i området. I Grundvandssamarbejdet følges prioriteringen i Vandforsyningsplanen i forbindelse med indgåelse af aftaler om dyrkningsdeklarationer, men hvis et vandværk selv får opsnappet muligheden for at der kan laves en aftale med en lodsejer er det bare at henvende sig, så vil der blive taget fat i sagen uden om prioriteringen. Hvordan er mulighederne for at påbyde parcelhusejere ikke at bruge sprøjtemidler i BNBO? Ifølge By- og Landskabsstyrelsen kan kommunerne udpege sprøjtefri zoner med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. De bruges især over for landbrug omkring vandboringer, men hvis en kommune konkret vurderer, at nogle haveejere tæt på vandboringer truer grundvandet med brug af sprøjtegift, kan kommunen også i det tilfælde lægge restriktioner. Dette er endnu ikke forsøgt udført i praksis, hvorfor udfaldet ikke kendes. Klaus Kolind-Hansen og Louise Appel Bjergbæk lovede at der ville blive udfærdiget et lille notat step-for-step hvad gør man hvornår i forbindelse med indgåelse af dyrkningsdeklarationer. Betaling til Åben Land og Grundvandsbeskyttelse Hvad får et privat vandværk ud af at være en del af grundvandssamarbejdet? Et samarbejde med et sekretariat der nu har over 10 års erfaring med grundvandsbeskyttelse. Sekretariatet vil hjælpe med/stå for at gennemføre de indsatser for grundvandsbeskyttelse, som vandværkerne skal have udført i henhold til de vedtagne Indsatsplaner, inkl. dyrkningsdeklarationer. Temaaften om takster Der er ønske om en temaaften vedrørende takster m.v. Et sådan møde forventes afholdt i foråret 2011 på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby. Det blev foreslået, at Lars Kærschou fra FVD skal deltage i mødet og der blev tilkendegivet ønsker om at få fif til udregning af takster samt få en orientering om hvor stor en formue vandværker, med en faktureret vandmængde på under m 3, må have. Må vandværker spare op til almindelig vedligeholdelse og renovering? Det er acceptabelt for vandværker der har en faktureret vandmængde på under m 3. Spørgsmålet er oplagt at få vendt på temaaftenen om takster. Side 4 af 6

5 Godt og blandet : Hammer Bakker Vandforsyningsselskab har her i efteråret haft indbrud der blev brudt op til boring og til rentvandsbeholderen. Det blev straks meldt til politiet, som ikke tog det alvorligt. Laboratoriet oplyste at normalt er Beredskabet og Embedslægen involveret i sådanne sager rekvireret af politiet. Myndigheden vil bringe det op på et møde med Politiet. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtighed er i øjeblikket ved at udskifte vandmålere til fjernaflæsningsmålere på skoler og i haller i hele kommunen for egen regning. Udskiftningen sker som et led i et energi- og vandbespareprojekt. Det aftales i det enkelte tilfælde med vandværket om måleren samtidig skal fungere som afregningsmåler for vandværker, med deraf følgende krav til målerudskiftning/stikprøvekontrol. Et vandværk har problemer med en landmand, som dels har trukket vand udenom vandmåleren, dels har gravet forsyningsledninger ud til 2 andre gårde og endda gravet vandværkets ledning over. Hvorfor gør kommunen/vandmyndigheden ikke noget det er 1 år siden vi startede med at bombardere dem med fakta om ulovlighederne? Myndighederne har brugt meget tid på denne sag, og de har gjort hvad de kunne inden for lovgivningens muligheder. Det seneste tiltag er netop sendt ud, og man håber dette bliver et skridt hen mod løsningen. Problemet er langt hen ad vejen et privatretsligt forehavende mellem vandværket og dens forbruger vandværket kan med fordel revidere deres vedtægter, således at det i fremtiden kan håndtere sådanne situationer. Er der brugere med i Aalborg Forsyning, Vand A/S bestyrelse? I henhold til bekendtgørelse om forbrugerindflydelse er det formentligt et krav, at der inden den 1. Juli 2011 skal to forbrugervalgte repræsentanter med i bestyrelsen. Det er ikke nødvendigt at være forbruger for at komme med i bestyrelsen, men vedkommende skal selvfølgelig vælges af forbrugerne. Hvordan måler Aalborg Forsyning, Vand A/S, at de er blevet mere effektive? Via benchmarking, som der er krav om fra Fra 2012 vil resultaterne af benchmarkingen indgå ved beregning af besparelsespotentialet for vandselskaberne. Jens Riise, Vejgaard Vandværk orienterede om nogle af de konsekvenser det har haft for Vejgaard Vandværk, at de overskrider grænsen på en faktureret vandmængde på m 3. Eksempelvis skal de tilbageføre 8 millioner opsparede kroner til forbrugerne over de næste 10 år, hvilket medfører at de må låne penge til finansiering af et nyt vandværk. Mængden af skrivebordsarbejde er steget markant og i 2010 har de yderligere brugt ca kr. til konsulent- og revisorhonorar. Jens Riise, Vejgaard Vandværk anbefalede, at man i forbindelse med videregivelse af ledningsoplysninger ikke oplyser i hvilken dybde rørene ligger. Dybden kan nemlig ændre sig. Eksempelvis i forbindelse med at der asfalteres ovenpå allerede eksisterende vej. Flemming Hansen, Dall Villaby Vandværk foreslog, at der afholdes en temaaften om fjernaflæsning af målere. Sønderholm Vandværk overtager de 125 kunder fra St. Restrup Vandværk som lukker pr Side 5 af 6

6 Frejlev Vandværk forventer at overtage Højvang vandværk Link til Vandforsyningsplan : Side 6 af 6

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere