Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl :00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00."

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl :00. Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul Nielsen (BJN) Birgit Roswall (BR) Parmo Nielsen (PN) Henning Holm (HH) Mette Therkildsen (MT) Referent : Mette Therkildsen (MT) Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden. Dagsorden 1. Inspektion af byggeplads, Helsinge renseanlæg 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. april Meddelelser fra formanden 4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. 5. Revisionsprotokol 2011 til underskrift 6. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. Fokus på strategiimplementering 7. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 30. april 2012 til orientering 8. Revideret anlægsinvesteringsbudget 2012 til beslutning 9. Renovering af pumpestationer til orientering 10.Status på opførelse af vindmølle 11.Intern overvågning Q Kommunikation 13.Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde 14.Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 17. april Referatet blev godkendt og underskrevet af FM, BJN, MP, BR, PN og HH.

2 2. Meddelelser fra formanden FM takkede for rundvisning og gennemgang af byggeplads i forbindelse med tunnel projektet. Det blev aftalt, at FM og MT invitere Byrådet til en rundvisning af tunnelbyggepladsen forud for et Byrådsmøde. Selskabet har indgået kontrakt med Nordea på bankydelse og Deloitte på økonomi support og revision efter gennemført udbud. 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Intet at bemærke. 4. Revisionsprotokol 2011 til underskrift Revisionsprotokollen blev underskrevet af bestyrelsen. MT fremsender kopi til revisionen. 5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. MT orienterede indledningsvis kort om de sidste tiltag fra myndighedernes side. Konkurrenceankenævnet har underkendt Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel. Det betyder at prisloft 2012 og 2013 er gen-åbnet og der skal beregnes nye prisloft. I den forbindelse har forsyningssekretariatet meddelt, at de skal have input vedr. særlige forhold senest d. 29. juni. Samtidig gør de opmærksom på, at for 2012 kan de fjerne den fri luft i omkostningsregnskaberne. Der var enighed i bestyrelsen om at følge den nuværende plan, der indebærer omkostningsreduktioner svarende til 8% / 3 mio. kr., da konsekvensen af ovenstående ændringer ikke er tilstrækkeligt belyst. Efterfølgende har selskabet i samarbejde med Deloitte og Danva fået kortlagt konsekvenserne yderligere. Gribvand Spildevand forbereder p.t. høringssvar. Kopi bliver fremsendt til bestyrelsen til orientering. MT gennemgik derefter kort udvalgte punkter fra ledelsens beretning. Nedlægning af renseanlæg pågår, hvor fire anlæg er i pipeline: Kagerup, Dronningmølle, Smidstrup og Stokkebro. Dronningmølle bliver udsat til 2013, for at skabe luft i anlægsprojektet til bl.a. at færdiggøre Sandet. Kagerup er ligeledes forsinket med et halvt år, grundet supplerende myndighedsbehandling i forbindelse med krydsning af Tinghuse Å. Nye slamanlæg Højelt. Tillæg til spildevandsplan med tilhørende miljøansøgninger mv. er indgivet til Gribskov Kommune. Etableringen var budgettet til 2013, men anlægget vil ikke stå klar til modtagelse af slam før primo Ansøgning er indgivet til Gribskov Kommune. BR forespurgte til VVM behandling. HH orienterede, at der p.t. screenes med henblik på at afklare om VVM skal udarbejdes. BR forespurgte endvidere til behovet for en mandskabsbygning, jf. tegningen. MT kunne oplyse, at

3 der ikke er tale om en mandskabsbygning men et mindre sted til opbevaring af SRO, yderligere tekniske faciliteter samt toilet. Prækvalifikation af tilbudsgivere på nyt SRO-system er gennemført og der er licitation onsdag d. 13. juni. SRO-systemet bliver motoren i styringen og overvågningen af kloaksystemet og der er særlig stor forventning til at opsporingen af uvedkommende vand ved brug af systemet kan komme ind i mere effektive rammer. SRO-systemet forventes implementeret i (primo). Gribvand Spildevand transporterer og renser årligt ca. 3 mio. m3 uvedkommende vand årligt. I forhold til landsgennemsnit er dette ca. 1,5 mio. m3 for meget. Konsekvensen heraf, at kunder/borgere vil modtage påbud om at renovere kloaker på egen grund. Gribvand Spildevand har fremsendt breve til borgere i hhv. Pinusparken og Dronningmølle herom. Bestyrelsen ønskede, at selskabet overvejer kommunikationen på hjemmesiden samt oplyser kunderne om muligheden for at tegne en forsikring herfor. Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning. 6. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 28. februar 2011 til orientering MT gennemgik kort balancen pr. 30. april Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 7. Revideret anlægsbudget 2012 til beslutning MT indstillede til bestyrelsen, at der foretages en en delvis omprioritering af projekterne i 2012, men beløbet fastholdes på 125 mio. kr. Det indebærer følgende: Muligvis behov for nyt indløbsbygværk på Gilleleje Renseanlæg til 5 mio. kr. Sandet kloakeres færdig i 2012 Væsentligt billigere end at køre det over 2012 og 1013 Gribvand Spildevand er blevet opmærksom på at en del spildevandsledninger ligger tæt på vandboringer. Dette ønskes kortlagt i 2012 Lavere forbrug i 2012 på VP-Torvet end ventet tilsvarende højere udgift forventes i 2013 Forberedelse af klimasikring af kloaksystemet i byerne udover Helsinge (undersøgelser og beregninger af behov) igangsættes i Ledningen fra Mårum til Kagerup kunne ikke som forventet lægges i "åben mark" men må lægges i asfalteret vej. Det har gjort projektet dyrere. Dertil kommer at vejens asfalt er usædvanlig tyk at gennembryde.

4 Dronningmølle udskydes til 2013 for at skabe rummelighed til de budgetposter der er øget, Kagerup deles over 2012 og Kun udgifter til erhvervelse af jord til slamanlæg samt projektering afholdes i år, grundet usikkerhed om hvorvidt anlægget skal VVM-undersøges. Behovet for opgradering af pumpestationer er øget til 36 pumpestationer. Bestyrelsen godkendte indstillingen og tog orienteringen til efterretning 8. Renovering af pumpestationer til orientering Ud af ca. 230 pumpestationer, kan konstateres at: 36 skal omgående forbedres, udbudsmateriale for forbedringer er under udarbejdelse og pumpestationerne vil være istandsat i Der udarbejdes særlige instrukser for betjening af pumpestationerne frem til at de er istandsat. 86 er så uhensigtsmæssigt indrettet at de skal renoveres. 108 er alle i tilstands- og indretningsmæssig god stand at der kun bliver tale om mindre renoveringer. Økonomien ved de 86 pumpestationer der enten skal flyttes eller renoveres, er endnu ikke endeligt beregnet og vil blive forelagt bestyrelsen på det kommende møde i september. Tidsplan for flytning og renovering af de 86 pumpestationer samt mindre renoveringer af de 108 pumpestationer vil ligeledes blive forelagt bestyrelsen på mødet i oktober. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 9. Status på opførelse af vindmøller Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. Herunder, at projektet indarbejdes i Gribvand Spildevands budget for 2013 og arbejdet så vidt muligt udføres i 2. halvår Intern overvågning Q MT gennemgik kort status for intern overvågning Q1 2012, herunder fokusområder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Kommunikation Det blev besluttet, at selskabet orienterer fra bestyrelsesmødet 12. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder Næste bestyrelsesmøde er d. 2. oktober. Mødet forventes afholdt på Holtvej i Græsted. Nærmere vil følge. Der ud over er der aftalt møde d. 20. november og 11. december

5 13. Eventuelt Ingen bemærkninger. Godkendt d. 2. oktober 2012 Flemming Møller _ Bo Jul Nielsen Birgit Roswall _ Mogens Pedersen Parmo Nielsen _ Henning Holm

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Gribvand A/S Bestyrelse 17. december 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 19. februar 2015 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup Referat fra mødet den kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm, Elin Vangsgaard, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Afbud: Mødet hævet kl.:

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/04 Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand

Læs mere

REFERAT. E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde

REFERAT. E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde Kgs. Lyngby, 12-11-2014 Kundenr. 8-436 Sagsnr. 07-27904 Dok.nr. 14- Direkte tlf. +45 39 46 60 57 crh@deas.dk REFERAT E/F Eremitageparken bestyrelsesmøde Mødested: i Selskabslokalerne, Eremitageparken 335

Læs mere