Varde Kommune. LOKALPLAN L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej"

Transkript

1 Varde Kommune LOKALPLAN L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

2 VEJLEDNING LOKALPLAN L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i perioden fra den fra 7. september 2012 til den 2. november LOKALPLANENS OPBYGNING Lokalplanen består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. I redegørelsen beskrives lokalplanens formål og hovedindhold. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinier for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 LOKALPLAN L08 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 2 OMRÅDETS BELIGGENHED... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 LOKALPLANENS INDHOLD... 2 FORHOLD TIL ANDRE PLANER... 3 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING... 4 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE... 6 SERVITUTTER... 6 II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING III KORTBILAG KORTBILAG 1: LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING KORTBILAG 2: LOKALPLANOMRÅDETS DELOMRÅDER KORTBILAG 3: OMRÅDETS AREALANVENDELSE KORTBILAG 4: BEPLANTNINGSPLAN KORTBILAG 5: STI- OG VEJPROFILER KORTBILAG 6: STØJVOLD KORTBILAG 7: BEPLANTNING I SKEL VED BOLIGVEJE Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

4 REDEGØRELSE LOKALPLAN L08 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med lokalplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at inddrage arealet nord for Rosenvænget til boligformål. Det er hensigten at skabe et boligområde under hensyntagen til de landskabelige værdier. Lokalplanen er en mindre ændring og præcisering af lokalplan L04 og erstatter denne ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse. Ændringen vedrører en lempelse om æstetiske forhold til bebyggelse mod de grønne områder. Her frafaldes kravet til, at bebyggelsen skal fremtræde i 2 fulde etager. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 134a, 134p, 134q, 134r, 134s, 134t, 134u, 134v, 134x, 134y, 134z, 134æ, 134ø, 134aa, 134ab, 134ac, 134ad, 134ae, 134af, 134ag, 134ah, 134ai, 134ak, 134al, 134am, 134an, 134ao, 134ap, 134aq, 134ar, 134as, 134at, 134au, 134av, 134ax, 134ay, 134az, 134aæ, 134aø, 134,ba, 134bb, 134bc, 134bd, 134be, 134bf, 134bg, 134bh, 134bi, 134bl, 134bm, 134bn, 134bo, 134bp, 134bq, 134br, 134bs, 134bt, 134bu, 134bv, 134bx, 7000ht samt mindre dele af 113a, 120a og 7000al, Varde Markjorder som vist på kortbilag 1 og alle matrikler, der udstykkes herfra. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 39,5 ha. Mod vest afgrænses området af Ringkøbingvej. Mod nord grænser området op til det åbne land, der anvendes til jordbrugsmæssige formål. Mod øst støder området op til et område udlagt til offentlige formål og Frisvadvej. I den sydøstlige del støder lokalplanområdet op til Rosenvænget. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Området ligger i byzone og er delvist bebygget. Terrænet falder jævnt fra lokalplanens nordlige afgrænsning mod lokalplanens sydøstlige hjørne. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et udbygget parcelhusområde. Umiddelbart syd for lokalplanen er der etableret en stiforbindelse fra Ringkøbingvej til Frisvadvej. Langs stien er der et levende hegn af buske og træer, der forudsættes at indgå som en del af et plantebælte mod boligområdet inden for lokalplanområdet. Langs Frisvadvej ligger et jorddige, der er beskyttet i henhold til Museumslovens 29. I diget er der en række egetræer, som er bevaringsværdige. Endvidere ligger der et jorddige ved lokalplanens nordlige afgrænsning, der er beskyttet. En del af området er omfattet af skovbyggelinie. Fra Ringkøbingvej til Frisvadvej i den sydlige del af området er der en eksisterende kloakledning og vandforsyningsledninger. Umiddelbart øst for Ringkøbingvej og nord for stien ligger en vandboring, hvorfra der indvindes ca. 75 % af drikkevandet til Varde. I det sydvestlige hjørne af lokalplanen er der yderligere en vandboring. Der indvindes ikke drikkevand fra denne boring. I forbindelse med udformning af bebyggelsesplanen skal der tages hensyn til nævnte bindinger. Omkringliggende områder Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Lokalplan 27, der fastlægger området til offentlige formål i form af ungdoms- og efteruddannelsesinstitutioner. Lokalplanen afgrænses mod nord, nordvest og nordøst af områder til landbrugsmæssige formål. Mod syd og vest ligger boligområder. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af ca. 200 boliger i både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesområderne udformes som fingre, der afgrænses af grønne områder. Der udlægges en grøn landskabskile langs Frisvadvej, således at skoven og skovbrynet fortsat kan opleves som et væsentligt landskabselement i området. Beboelsesbygninger kan opføres i max. 2 etager. Hertil kommer eventuelle udhuse, carporte, lysthuse og lignende. Den maksimale bygningshøjde i lokalplanområdet er fastsat til 8,5 m. Der etableres en offentlig vej mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej, som skal betjene stamveje og boligveje for de sydlige parceller. De nordlige parceller skal betjenes af en bred stamvej, som tilkobles en fremtidig ringvej. Hvor vejen ender udformes en tragtformet åbning i bebyggelsen og beplantningen mod skoven, så der er udsyn hertil. Mod Ringkøbingvej etableres en støjvold der beplantes. 2

5 LOKALPLAN L08 REDEGØRELSE Med henblik på at sikre at området fremtræder med en grøn karakter tilpasset omgivelserne, fastlægges der i lokalplanen retningslinier for beplantning af området. Lokalplanen fastlægger endvidere principiel udstykningsplan, retningslinier for bebyggelsens ydre fremtræden, vej-, sti- og parkeringsforhold m.m. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende Lokalplan L04. Nærværende lokalplan erstatter denne. Kommuneplan Lokalplanområdet omfattet af bestemmelserne for enkeltområde B28 i Kommuneplan , Varde Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt til blandet boligområde. Lokalplanafgrænsning markeret med rød streg Der skal ved nybyggeri sikres, at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledning herom, som for boliger er 55 db(a). Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 Ekstern støj fra virksomheder og vejledning nr. 3 fra 1984 Trafikstøj i boligområder. Vandforsyningsplan Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Varde Vandforsyning A/S. I kommuneplanen er lokalplanområdet udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder, hvorfra man kan sikre det fremtidige behov for vand til drikkevandsforsyning. Kommuneplan enkeltområder Lokalplanen skal sikre, at der udlægges en grøn landskabskile langs Frisvadvej så skoven og skovbrynet fortsat kan opleves som et væsentligt landskabselement i området. Endvidere skal beskyttede sten- og jorddiger og bevaringsværdige træer søges bevaret. I den tidligere lokalplan for området er områdets anvendelse fastlagt til boligformål. Lokalplan L08 viderefører denne anvendelse. Umiddelbart øst for Ringkøbingvej og nord for stien ligger en vandboring, hvorfra der indvindes ca. 75 % af drikkevandet til Varde. I det sydvestlige hjørne af lokalplanen er der yderligere en vandboring. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i enkeltområde B28. Støjbeskyttelse Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Ringkøbingvej, der er klassificeret som trafik- og fordelingsvej. Mod Ringkøbingvej etableres en beplantet støjvold. Mod nord afgrænses lokalplanen af det åbne land, der anvendes til jordbrugsmæssige formål og mod øst af Frisvadvej, der er klassificeret som lokalvej med begrænset trafikal belastning. De to vandboringer i den sydlige del af området 3

6 REDEGØRELSE LOKALPLAN L08 Varmeforsyningsplan Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplanlægning fjernvarmeforsynes fra Varde Varmeforsyning A/S. Nye boliger, der opføres som lavenergihuse, er dog ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, forudsat at husene opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer for lavenergibygninger. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. Spildevandsplan Området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Der er 2 vandboringer beliggende umiddelbart nord for stien, der forløber mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej. Dansk Ingeniørforenings norm for almene forsyningsanlæg skal respekteres for så vidt angår afstand mellem boring og kloakledninger. Indvindingsanlæg skal være omgivet af indhegnet beplantningsbælte med radius på mindst 10 m. Ringkøbingvej klassificeres i Trafik- og miljøhandlingsplanen som primær trafikvej. De primære trafikveje skal fungere som indfaldsveje og danne en ringvejsstruktur rundt om byen. Frisvadvej er klassificeret som stamvej. Her skelnes mellem stamveje og øvrige lokalveje, hvor stamvejene danner bindeled mellem trafikvejene og grupper af lokalveje i et boligområde. I henhold til planen for stistrukturen skal der etableres sti/cykelbane langs Frisvadvej frem til gymnasiet. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Varde Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af forhenværende lokalplan gennemført en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004). Det blev vurderet på baggrund heraf, at lokalplanen ikke ville få væsentlig indvirkning på miljøet, og at lokalplanen derfor ikke skulle miljøvurderes, jf. 3, stk. 2. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune. Da nærværende lokalplan er en mindre ændring, af æstetisk art uden væsentlig konsekvens for nærmiljøet, af eksisterende lokalplan skal der jævnfør Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke udarbejdes en ny miljøscreening. Naturbeskyttelsesloven Skovbyggelinje En del af lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven pålagt skovbyggelinie fra Lunden. Skovbyggeliniens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Med henblik på at tilgodese skovbyggeliniens formål friholdes et areal vest for Frisvadvej på ca. 100 m for bebyggelse. Området udlægges til grønt område, der skal medvirke til at skabe et frirum mellem skoven og de bebyggede områder. Stistruktur i Varde by Trafik- og miljøhandlingsplan Lokalplanområdet vejbetjenes via Ringkøbingvej og ny offentlig vej mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej. En forudsætning for realisering af lokalplanen forudsætter, at Naturstyrelsen ophæver skovbyggelinien for en del af lokalplanområdet. 4

7 LOKALPLAN L08 REDEGØRELSE Fredet dige Langs områdets østlige og nordlige skel ligger et beskyttet jorddige. Diget er beskyttet efter museumslovens 29a. Det betyder, at der ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke må fjernes. Diget må ikke beskadiges, yderligere beplantes eller gentilplantes, før der er givet dispensation fra Varde Kommune. Jordforureningsloven Der er ingen oplysninger om jordforurening i området. Der er ikke registreret kilder til diffus forurening i lokalplanområdet og arealanvendelsen har altid været agerjord. Ifølge Jordforureningsloven er alle eksisterende og fremtidige arealer i byzone som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet. Arealet undtages af områdeklassificeringen, idet der foreligger viden om, at arealet tidligere har været agerjord og derved ikke burde være belastet af diffus forurening. Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved jordflytninger, jf. jordforureningslovens 50 og 50a. Idet arealerne altid har været agerjord, er det hermed sandsynliggjort, at det øverste 50 cm s jordlag ikke er forurenet, jf. jordforureningslovens 72b. Vejloven Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning, befæstelse, afvanding mv. Stamveje og boligveje udlægges som private fællesveje. Landbrugspligt Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves. I henhold til Landbrugslovens 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves ved erklæring fra en praktiserende landinspektør. Det er ansøgers opgave at søge landbrugspligten ophævet. Museumsloven Museet for Varde By og Omegn gør opmærksom på, at der i forbindelse med anlægsarbejder i lokalplanområdet er stor sandsynlighed for at støde på fortidsminder, som ifølge Museumslovens 27 kan forlanges undersøgt. For at imødegå forsinkelser og fordyrelse af anlægsarbejdet, vil det derfor være en god ide at foretage en forundersøgelse inden anlægsarbejdet igangsættes. Ifølge 26 stk. 2 i museumsloven skal også udgiften til større forundersøgelser afholdes af den for hvis regning jordarbejdet udføres. Kulturarvsstyrelsen kan i særlige tilfælde søges om tilskud. Viser en forundersøgelse, at der findes fortidsminder på arealet, vil disse skulle udgraves på bygherres regning. Der er dog mulighed for at søge om tilskud hos Kulturarvsstyrelsen, når der er foretaget en forundersøgelse. Da der findes en del gravhøje lige øst for området ønsker Museet for Varde By og Omegn at foretage forundersøgelser af lokalplanområdet. I begyndelsen af 2008 blev der foretaget forundersøgelse af en del af området, hvor der fremkom enkelte oldtidsspor i form af kogestensgruber og stolpehuller, men herudover var det prøvegravede areal fundtom, hvad angår arkæologiske anlæg. Museet anbefaler, at det resterende område ligeledes forundersøges inden byggemodning. Museet for Varde By og omegn tilbyder ved betaling at foretage en forundersøgelse og museet vil gerne orienteres om evt. byggeplaner. Generelt gælder, at findes der fortidsminder under anlægsarbejdet, vil arbejdet skulle standses og fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til Arkæologisk Afdeling på Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf , eller pr. mail 5

8 REDEGØRELSE LOKALPLAN L08 Ovenstående kort viser hvor der er foretaget forundersøgelser inden for lokalplanområdet. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før: Naturstyrelsen har ophævet skovbyggelinien for den berørte del af lokalplanområdet. Landbrugspligten er ophævet for arealer pålagt landbrugspligt. SERVITUTTER Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde af høj arkitektonisk kvalitet under hensyntagen til de landskabelige værdier. Der vurderes ikke at forekomme formålsuforenelighed mellem lokalplanens hovedformål og de private tilstandsservitutter, der gælder indenfor lokalplanområdet. I tilfælde af at en tilstandsservitut er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, vil servitutten automatisk bortfalde efter planlovens 18. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 6

9 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 1. LOKALPLANENS FORMÅL I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område Lokalplanen har til formål: at skabe et varieret og grønt boligområde med fritliggende enfamiliehuse og tæt-lave boliger, med tilhørende garager/carporte og udhuse, at fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang, placering, udformning, materiale- og farvevalg, under hensynstagen til de landskabelige værdier, at skabe gode og trygge trafikforhold i form af veje og stier at sikre udlæg af fælles friarealer samt fællesanlæg for bebyggelsen, og at tilpasse bebyggelsen til områdets topografiske forhold. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 134a, 134p, 134q, 134r, 134s, 134t, 134u, 134v, 134x, 134y, 134z, 134æ, 134ø, 134aa, 134ab, 134ac, 134ad, 134ae, 134af, 134ag, 134ah, 134ai, 134ak, 134al, 134am, 134an, 134ao, 134ap, 134aq, 134ar, 134as, 134at, 134au, 134av, 134ax, 134ay, 134az, 134aæ, 134aø, 134,ba, 134bb, 134bc, 134bd, 134be, 134bf, 134bg, 134bh, 134bi, 134bl, 134bm, 134bn, 134bo, 134bp, 134bq, 134br, 134bs, 134bt, 134bu, 134bv, 134bx, 7000ht og mindre dele af 113a, 120a og 7000al, Varde Markjorder samt alle matrikler, der herefter udstykkes herfra Lokalplanområdet fastholdes i byzone Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder (I, II, III, IV og V), som vist på kortbilag OMRÅDETS ANVENDELSE * Eksempler på erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig er frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til helårsbeboelse samt fællesarealer, herunder vejareal og opholdsarealer. Delområde I, II, III, IV og V må anvendes til boligformål. Inden for området må der drives den form for erhvervsvirksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder*, under forudsætning af: at virksomheden drives på en sådan måde, at boligens karakter af bolig ikke forandres, og at områdets karakter af boligområde ikke brydes (herunder ved bebyggelsens ydre udformning og skiltning), at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den enkelte ejendom. 7

10 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 Der må ikke drives nogen form for handel med dagligvarer eller udvalgsvarer inden for området. Ved åben-lav boligbebyggelse, kan delområdet rumme ca. 15 parcelhusgrunde på m². Delområdet må anvendes til boligbebyggelse i max. 2 etager. Delområderne kan samlet rumme ca parcelhusgrunde med grundstørrelser på ca m². Området må anvendes til boligbebyggelse i max. 2 etager Delområde I Delområdet skal anvendes til tæt-lav eller til åben-lav boligbebyggelse. Anvendes området til åben-lav boligbebyggelse må der på hver selvstændig matrikuleret ejendom kun findes 1 bolig med tilhørende garage, carport, udhuse m. v 3.03 Delområderne II, III, IV og V Delområderne må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse, i form af fritliggende enfamiliehuse. Inden for delområderne må der på hver selvstændig matrikuleret ejendom kun findes 1 bolig med tilhørende garage, carport, udhuse m.v Inden for lokalplanområdet kan der opføres teknikhytter til områdets forsyning, når det bebyggede areal ikke overstiger 30m 2, og højden ikke overstiger 3m. Udformning og placering skal være tilpasset omgivelserne Boliger må kun anvendes som helårsbeboelse. 4. UDSTYKNING 4.01 Lokalplanområdet må udstykkes principielt, som angivet i kortbilag 3, med områdets opdeling i delområder Inden for lokalplanområdet må sammenlægninger og mindre arealoverførsler finde sted efter kommunens nærmere godkendelse i det enkelte tilfælde. Jf. byggelovens 10 A skal der dog ikke fremsendes udstykningsplan for private andelsboliger uden offentlig støtte og for boliger opført med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Kommunen skal godkende bebyggelsesplanen for åben-lav boligbebyggelse. Den samlede udlægning af store fællesarealer sikrer en stor luftighed i bebyggelsen Delområde I Ved udstykning af tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 400 m 2. Ved opførelse eller indretning af mere end én bolig i samme plan på hver enkelt ejendom skal der fremsendes udstykningsplan til godkendelse under hensyntagen til byggelovens 10 A med senere ændringer heraf. Ved åben-lav boligbebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 800 m Delområderne II, III, IV og V Inden for delområdet må udstykning af åben-lav bebyggelse finde sted efter princippet, som vist på kortbilag nr. 3. Mindre justeringer kan forekomme og tillades Ubebyggede områder De på kortbilag 3 og 4 angivne områder til veje, stier, fælles anlæg 8

11 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER og grønne områder kan ikke udstykkes og bebygges. Dog kan der inden for områderne til fælles faciliteter opføres mindre legehuse, legeredskaber og tilsvarende. Der må ligeledes udstykkes et mindre areal til transformerstation, anlæg til forsyningsvirksomhed og lignende inden for lokalplanområdet. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Vejadgang Vejadgang skal ske fra Ringkøbingvej Veje og stier Stamvej 1, mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej optages som offentlig og skal udlægges med en bredde på 17 m med beplantning og sti som angivet på principsnit af stamvej 1, kortbilag 5. Stamvej 2 skal udlægges med en bredde på 23 m med beplantning og sti som angivet på principsnit af stamvej 2, kortbilag 5. Boligveje skal udlægges med en bredde på 9 m med beplantning som angivet på principsnit af boligvej 1, kortbilag 5. Boligvej skal afsluttes med vendepladser som vist på kortbilag Adgangsforhold Vejadgang til de enkelte ejendomme skal etableres fra boligvej Der må kun etableres 1 overkørsel pr. ejendom. *Stier skal anlægges i grus, asfalt eller miljøasfalt Stier Der skal udlægges areal på 3 m til stier*, som udføres med en stibredde på 2 m, som angivet på principsnit af sti, kortbilag Veje og stier skal placeres efter det på kortbilag 3 angivne princip. Der skal endvidere etableres stiforbindelse fra delområde 1 til eksisterende stisystem i bebyggelsen syd for lokalplanområdet. **En garage-, eller carport medregnes som en parkeringsplads Parkering Der skal ved åben-lav boligbebyggelse anlægges minimum 2 p- pladser** pr. boligenhed på egen grund. 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.07 Belysning Belysning på boligveje og stier skal udføres som afskærmet belysning i form af park-lamper på lave standere. Anden udendørs belysning må ikke være blændende eller virke generende for omgivelserne Delområde I Den samlede bebyggelsesprocent, for delområde I må ikke overstige 40 % ved tæt-lav bebyggelse. ***Ved lod forstås det grundstykke der skal bebygges. Ved åben-lav boligbebyggelse må det maksimale etageareal for det enkelte lod*** ikke overstige 30 %. 9

12 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 *Der er 2 vandboringer beliggende umiddelbart nord for stien der forløber mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej. Dansk Ingeniørforenings norm for almene forsyningsanlæg skal respekteres for så vidt angår afstand mellem boring og kloakledninger. I henhold til normens vejledende afstand mellem indvindingsanlæg for almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder anbefales at der er en afstand på 50 m fra indvindingsanlæg til kloakledning. Indvindingsanlæg skal være omgivet af indhegnet beplantningsbælte med radius på mindst 10 m eller efter aftale med Varde Forsyning A/S Delområde I: Ved tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen etableres inden for de på kortbilag 3* viste byggefelter. Bebyggelsen må dog udformes med bygningsfremspring i form af sålbænke, gesimser, pilastre og karnapper ud over byggefeltets grænse i et omfang som angivet i bygningsreglementet Delområde I: Opføres bebyggelsen som tæt-lav bebyggelse, må bebyggelsen opføres med højst 2 etager. Fritliggende småbygninger, udhuse m.v. må højst opføres med 1 etage. Bygningerne skal overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet for småhuse Delområde I: Bebygges ejendommene som åben-lav boligbebyggelse skal bebyggelsen overholde bestemmelserne jf Delområde I: Bebyggelse som tæt-lav bebyggelse i højst 2 etager må opføres i skel samt naboskel, inden for de enkelte byggefelter. Der må dog ikke bygges indenfor byggelinjen på 2,5 m mod stamvej Delområde I: På den enkelte ejendom må ingen del af bebyggelsen være hævet mere end 8,50 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og stueplanens gulvniveau må ikke placeres højere end 0,75 m over terræn. *Med lod forstås det afgrænsede private areal, som huset er placeret på, det vil sige eksklusiv eventuel andel af fællesareal Delområderne II, III, IV og V: Ved åben-lav boligbebyggelse må det maksimale etageareal ikke overstige 30 % af loddets grundareal. Ved lod* forstås det grundstykke der skal bebygges Delområderne II, III, IV og V: Bebyggelsen må opføres med de på kortbilag 3 viste maksimale antal etager 1, 1 etage med udnyttet tagetage og 2 etager. Der må ikke bygges inden for byggelinien på 2,5 m fra stamveje, stikveje, boligveje og vendepladser. 10

13 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER I alle delområder skal selvstændige småbygninger herunder garager, carporte, udhus mm. overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser for småhuse i bygningsreglementet. Dog må der ikke bygges inden for byggelinien på 2,5 m fra stamveje, stikveje, boligveje og vendepladser. Bebyggelsens højde måles fra terræn (niveauplan) Delområderne II, III, IV og V: På den enkelte ejendom må ingen del af bebyggelsen være hævet mere end 8,50 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og stueplanens gulvniveau må ikke placeres højere end 0,75 m over terræn. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 6.10 Bebyggelsen skal, hvor det er muligt, placeres med den mod vejen vendende facade eller gavl parallel med vejbyggelinie således, at gadeforløbet understreges Bebyggelse, som ikke omfatter småbygninger jf. 6.08, skal placeres min. 2,5 m fra skel, og højden må max. være 1,4 x afstanden til skel. Småbygninger, jf må opføres i skel med en max. højde på 2,50 m, dog ikke indenfor byggelinien på 2,5 m fra stamveje, stikveje, boligveje og vendepladser Facader Delområde I: Ved tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen fremstå som en helhed, med ensartet arkitektur, materialeholdning mv. Her stilles der krav om, at bebyggelsens ydervægge kun må opføres som blankt murværk af tegl eller som murværk, der er pudset, vandskuret eller lignende og samtidig kalket, malet eller indfarvet. Dog må dele af facade- og gavlpartierne på bebyggelsen på den enkelte ejendom udføres i andre materialer f.eks. træ, zink, kobber eller glas. Der må endvidere opføres træhuse, der skal fremstå med facader udført som en på to, klinksat eller lignende træbeklædning Facader Delområde II, III, IV og V: Ydervægge må opføres som blankt murværk af teglsten eller som murværk, der er pudset, vandskuret eller lignende og samtidig kalket, malet eller indfarvet. Dog må dele af facade- og gavlpartierne på bebyggelsen på den enkelte ejendom udføres i andre materialer f.eks. træ, zink, kobber eller glas. Alle træbeklædninger skal være velegnet som ydervægsbeklædning og samtidig være imprægneret og overfladebehandlet mod råd og svamp. Træbeklædninger skal i alle henseender fremstå vedligeholdte. Ligeledes må udhuse, garager og carporte og lignende opføres og fremtræde i overfladebehandlet/malet træ. Der må endvidere opføres træhuse der skal fremstå med facader udført som en på to, klinksat eller lignende træbeklædning. 11

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes signalfarver (stærke farver) Ved maling af bygningsdele i hele lokalplanområdet (murværk såvel som træværk) må kun anvendes dæmpede jord- og teglfarver, hvid og sort Delområde 1: Ved tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen fremstå som en helhed, med ensartet arkitektur, tagudformning, materialeholdning m.v Delområde II, III, IV og V: Inden for delområde II, III, IV og V ved åben-lav bebyggelse fastsættes der ikke nærmere bestemmelser vedrørende taghældning. Der skal være arkitektonisk sammenhæng til bebyggelsen med hensyn til materialeholdning og tagudformning. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der må anvendes flade tage, ensidig taghældning samt sadeltage. Ved mindre arealer på taget menes max. 1/5 del af tagarealet. Ved materialets naturlige ægte farve menes for eksempel zink, kobber, jord- og teglstensfarver. Matglaserede tegltagsten må anvendes. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes malede eller glaserede tagdækningsmaterialer. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes reflekterende glaserede tegltagsten På ude-/havestuer, udhuse, garager/carporte og lignende fastsættes der ikke nærmere bestemmelser vedrørende taghældning, dog skal taghældning på disse småbygninger harmonere med taghældningen på hovedbebyggelsen Tage må kun dækkes med tegltagsten, gennemfarvede betontagsten, naturskifer/eternitskifer, zink, kobber eller sort tagpap. Tagdækningsmaterialerne skal fremstå i materialets ægte naturlige farve, sort, jord- eller teglfarver. Mindre arealer på taget må dækkes med glas Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer, dog må der opsættes solfangere og solceller Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes sprosser, som kun er placeret mellem glasset på en termorude eller signalfarver på vindueskarme og rammer. Der må anvendes oliebehandlede hårdttræs vinduer og døre samt at dørpartier må males i kontrastfarve, såfremt det er en del af arkitekturen og ikke virker fremmet i helheden for området Døre og vinduer Døre og vinduer skal udføres i pvc, træ, metal eller som kombination heraf, som f.eks. træ/aluminium. Vinduer og døre skal værre udformet efter god dansk håndværksskik med hensyn til udformning, materialevalg, sprosser og farve. Materialevalg, farver, mv. skal være gennemgående for den enkelte bebyggelse. Bestemmelserne jf gælder også her Skilte Almindeligt navne- og husnummerskilt må opsættes på den enkelte ejendom. Herudover må der ikke uden Byrådets nærmere godkendelse etableres nogen form for skiltning eller reklamering. 12

15 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER 7.12 Antenner Antenner, herunder satellitantenner, må ikke opsættes udvendigt, hvor de er synlige fra veje og naboejendomme. 8. UBEBYGGEDE AREALER *Der må dog som anført i pkt opføres teknikhytter mv. til områdets forsyning Grønne områder De på kortbilag 3 og 4 viste grønne områder skal udlægges som fælles friarealer for bebyggelsen. De fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse*. De fælles friarealer udlægges i klippet græs med partier af uklippet græs med solitære træer, grupper af buske og løgplanter. **Plantningen skal medvirke til at markere overgangen mellem det bebyggede område og det åbne landskabsrum mod skoven. Overgangen mellem parcellerne og de grønne fællesarealer skal fremtræde veldefineret og med et ensartet præg. Der plantes solitære træer øst for parcellerne på det grønne fællesareal mod Frisvadvej** Grønne kiler skal fremstå med et ordentligt og ryddeligt præg med beplantning, som skal fremstå på en naturlig måde- altså kontrolleret tilfældigt Fælles friarealer skal beplantes efter en samlet indretnings- og beplantningsplan for området som helhed. Planen skal vise beplantning, belægning og stiforløb. *Med vedligeholdes menes, at der skal genplantes hvis et træ eller en busk går ud,. **Beplantningsbæltet er udlagt efter samme princip som beplantningsbæltet ved Nørremarken langs Ringkøbingvej Beplantningsbælter Langs Ringkøbingvej udlægges et beplantningsbælte på 17 m. Der etableres og vedligeholdes* beplantet støjvold som vist på kortbilag 6. Beplantningen skal bestå af egnstypiske løvfældende buske og træer.** 8.05 Langs lokalplanens nordskel suppleres eksisterende hegn med et 8m bredt beplantningsbælte af egnstypiske løvtræer og buske Langs den østlige afgrænsning af boligområde I og II udlægges areal til beplantning på 5 m Langs lokalplanområdets østlige og nordlige skel ligger et beskyttet jorddige. Digerne må ikke fjernes, beskadiges, yderligere beplantes eller gentilplantes medmindre der er givet dispensation hertil. Egene langs Frisvadvej skal bevares I forlængelse af stamvej 2 udformes det grønne område som en kile, som udvider sig mod Lunden. Dette område samt området langs østskellet, som er omfattet af skovbeskyttelseslinien, skal fremstå med et ordentligt og ryddeligt præg med beplantning, som skal fremstå på en naturlig måde- altså kontrolleret tilfældigt. 13

16 BESTEMMELSER LOKALPLAN L Træer langs veje skal være ens for hvert boligkvarter. Træer skal være løvfældende, opstammede vejtræer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt og ryddeligt udseende Grundejerforeningen for lokalplanområdet varetager drift og vedligehold af de fælles friarealer efter en af kommunen godkendt plejeplan. *Med vedligeholdes menes, at hvis et træ eller en busk går ud, skal der genplantes. **Den eksisterende række af egetræer er karaktergivende for området og skaber et harmonisk forløb langs stien samt en klar afgrænsning mellem bebyggelserne Eksisterende beplantning Eksisterende beplantning nord for stiforløbet mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej skal bevares og vedligeholdes i en bredde på 7 m.* Beplantningen skal bestå af en række egetræer med underplantning af blandede buske. Der er mulighed for at iplante engriflet hvidtjørn i egetræsrækken.** Ved detailplanlægning af stisystemet skal der tages det nødvendige hensyn til den eksisterende beplantning Delområde I: Tæt-lav bebyggelse. Mellem grunde skal plantes levende hegn. Mod grønning skal der være løvfældende buske og træer Delområde II, III, IV og V Åben-lav bebyggelse. Mellem grunde skal plantes levende hegn. Mod grønning skal der være løvfældende buske og træer. Træer mod grønning skal være løvfældende og blomstrende; f.eks. kirsebær mv. Se principskitse bilag 7. *Plan over legepladsen skal godkendes særskilt af Varde Kommune Legepladser Der skal etableres legepladser placeret efter princippet på kortbilag 3 og 4* Vejarealer Vejarealer langs kørebaner og fortove i alle delområder anlægges med plæner med solitære træer, som angivet på kortbilag Affald Der skal indrettes plads til opsamling af affald herunder genanvendelige materialer på den enkelte ejendom. Placering, indretning og adgang skal ske i henhold til gældende dagrenovationsregulativ. **Lokalplanområdet indeholder ikke parkeringsplads til større køretøjer Oplag Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted på ubebyggede arealer eller uden for dertil indrettede parkeringspladser**. 14

17 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER 8.19 Terrænforhold I lokalplanområdet må der højest foretages terrænregulering på +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn på den enkelte grund. Der skal senest i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse fastlægges et niveauplan Højdeforskelle mellem parcellernes fremtidige terræn og de tilgrænsende veje, stier og opholdsarealer skal udlignes på parcellernes areal. Opsætning af stensætninger, plantestensmure eller lignende langs vej- og stiskel er ikke tilladt. 9. TEKNISKE ANLÆG 9.01 Forsyningsledninger anlægges som hovedregel i vejarealer eller i græsarealer mellem vejskal og facader Inden for lokalplanområdet kan der opstilles transformere og udføres øvrige anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning, når de tilpasses områdets karakter og omkranses af afskærmende beplantning Belysningsarmaturer til vejbelysning skal være energibesparende, blændfri og bidrage visuelt til at give området karakter. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE *Ifølge planlovens 19, stk. 4 er nye boliger, der opføres som lavenergihuse, ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyning. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer for lavenergibygninger. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. **Veje, stier, adgangs- og parkeringsarealer samt de fælles friarealer skal så vidt muligt etableres. Der kan dog være situationer, hvor et delområde ikke bebygges med det samme, og det derfor er mest hensigtsmæssigt at vente. Der skal i sådanne situationer dog samtidig vurderes sandsynligheden for, at dette sker inden for en overskuelig tidshorisont Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Bebyggelsen er tilsluttet Varde Kommunes spildevandssystem, samt vand- og varmeforsyning.* Den boligvej med vendeplads, der giver adgang til bebyggelsen er etableret i overensstemmelse med 5. Desuden skal de til bebyggelsen hørende parkeringspladser være etableret i godkendt omfang for de enkelte delområder.** De udlagte stier inden for delområdet er etableret i godkendt omfang for de enkelte delområder.** De fælles grønne friarealer inden for det pågældende delområde er etableret og beplantet i overensstemmelse med 8 i godkendt omfang for de enkelte delområder.** Der er indrettet plads til opsamling af affald, jf Det skal dokumenteres, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) på boligernes opholdsarealer. Belysning af boligveje og stier skal være etableret i overensstemmelse med GRUNDEJERFORENING Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet. 15

18 BESTEMMELSER LOKALPLAN L OPHÆVELSE AF LOKALPLANER Grundejerforeningens skal oprettes senest, når 1/3 af de udstykkede grunde er bebygget, eller når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med eller optage grundejerforeninger for tilgrænsende områder Lokalplan L04 endelig godkendt den 2. november 2010 af Varde byråd ophæves i sin helhed. 13. RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 16

19 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er vedtaget endeligt, i henhold til 27 i lov om planlægning. Varde Byråd, den 4. december

20

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere