Varde Kommune. LOKALPLAN L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej"

Transkript

1 Varde Kommune LOKALPLAN L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

2 VEJLEDNING LOKALPLAN L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i perioden fra den fra 7. september 2012 til den 2. november LOKALPLANENS OPBYGNING Lokalplanen består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. I redegørelsen beskrives lokalplanens formål og hovedindhold. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinier for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 LOKALPLAN L08 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 2 OMRÅDETS BELIGGENHED... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 LOKALPLANENS INDHOLD... 2 FORHOLD TIL ANDRE PLANER... 3 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING... 4 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE... 6 SERVITUTTER... 6 II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLANER RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING III KORTBILAG KORTBILAG 1: LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING KORTBILAG 2: LOKALPLANOMRÅDETS DELOMRÅDER KORTBILAG 3: OMRÅDETS AREALANVENDELSE KORTBILAG 4: BEPLANTNINGSPLAN KORTBILAG 5: STI- OG VEJPROFILER KORTBILAG 6: STØJVOLD KORTBILAG 7: BEPLANTNING I SKEL VED BOLIGVEJE Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

4 REDEGØRELSE LOKALPLAN L08 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med lokalplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at inddrage arealet nord for Rosenvænget til boligformål. Det er hensigten at skabe et boligområde under hensyntagen til de landskabelige værdier. Lokalplanen er en mindre ændring og præcisering af lokalplan L04 og erstatter denne ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse. Ændringen vedrører en lempelse om æstetiske forhold til bebyggelse mod de grønne områder. Her frafaldes kravet til, at bebyggelsen skal fremtræde i 2 fulde etager. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 134a, 134p, 134q, 134r, 134s, 134t, 134u, 134v, 134x, 134y, 134z, 134æ, 134ø, 134aa, 134ab, 134ac, 134ad, 134ae, 134af, 134ag, 134ah, 134ai, 134ak, 134al, 134am, 134an, 134ao, 134ap, 134aq, 134ar, 134as, 134at, 134au, 134av, 134ax, 134ay, 134az, 134aæ, 134aø, 134,ba, 134bb, 134bc, 134bd, 134be, 134bf, 134bg, 134bh, 134bi, 134bl, 134bm, 134bn, 134bo, 134bp, 134bq, 134br, 134bs, 134bt, 134bu, 134bv, 134bx, 7000ht samt mindre dele af 113a, 120a og 7000al, Varde Markjorder som vist på kortbilag 1 og alle matrikler, der udstykkes herfra. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 39,5 ha. Mod vest afgrænses området af Ringkøbingvej. Mod nord grænser området op til det åbne land, der anvendes til jordbrugsmæssige formål. Mod øst støder området op til et område udlagt til offentlige formål og Frisvadvej. I den sydøstlige del støder lokalplanområdet op til Rosenvænget. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Området ligger i byzone og er delvist bebygget. Terrænet falder jævnt fra lokalplanens nordlige afgrænsning mod lokalplanens sydøstlige hjørne. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et udbygget parcelhusområde. Umiddelbart syd for lokalplanen er der etableret en stiforbindelse fra Ringkøbingvej til Frisvadvej. Langs stien er der et levende hegn af buske og træer, der forudsættes at indgå som en del af et plantebælte mod boligområdet inden for lokalplanområdet. Langs Frisvadvej ligger et jorddige, der er beskyttet i henhold til Museumslovens 29. I diget er der en række egetræer, som er bevaringsværdige. Endvidere ligger der et jorddige ved lokalplanens nordlige afgrænsning, der er beskyttet. En del af området er omfattet af skovbyggelinie. Fra Ringkøbingvej til Frisvadvej i den sydlige del af området er der en eksisterende kloakledning og vandforsyningsledninger. Umiddelbart øst for Ringkøbingvej og nord for stien ligger en vandboring, hvorfra der indvindes ca. 75 % af drikkevandet til Varde. I det sydvestlige hjørne af lokalplanen er der yderligere en vandboring. Der indvindes ikke drikkevand fra denne boring. I forbindelse med udformning af bebyggelsesplanen skal der tages hensyn til nævnte bindinger. Omkringliggende områder Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Lokalplan 27, der fastlægger området til offentlige formål i form af ungdoms- og efteruddannelsesinstitutioner. Lokalplanen afgrænses mod nord, nordvest og nordøst af områder til landbrugsmæssige formål. Mod syd og vest ligger boligområder. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af ca. 200 boliger i både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesområderne udformes som fingre, der afgrænses af grønne områder. Der udlægges en grøn landskabskile langs Frisvadvej, således at skoven og skovbrynet fortsat kan opleves som et væsentligt landskabselement i området. Beboelsesbygninger kan opføres i max. 2 etager. Hertil kommer eventuelle udhuse, carporte, lysthuse og lignende. Den maksimale bygningshøjde i lokalplanområdet er fastsat til 8,5 m. Der etableres en offentlig vej mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej, som skal betjene stamveje og boligveje for de sydlige parceller. De nordlige parceller skal betjenes af en bred stamvej, som tilkobles en fremtidig ringvej. Hvor vejen ender udformes en tragtformet åbning i bebyggelsen og beplantningen mod skoven, så der er udsyn hertil. Mod Ringkøbingvej etableres en støjvold der beplantes. 2

5 LOKALPLAN L08 REDEGØRELSE Med henblik på at sikre at området fremtræder med en grøn karakter tilpasset omgivelserne, fastlægges der i lokalplanen retningslinier for beplantning af området. Lokalplanen fastlægger endvidere principiel udstykningsplan, retningslinier for bebyggelsens ydre fremtræden, vej-, sti- og parkeringsforhold m.m. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende Lokalplan L04. Nærværende lokalplan erstatter denne. Kommuneplan Lokalplanområdet omfattet af bestemmelserne for enkeltområde B28 i Kommuneplan , Varde Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt til blandet boligområde. Lokalplanafgrænsning markeret med rød streg Der skal ved nybyggeri sikres, at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledning herom, som for boliger er 55 db(a). Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 Ekstern støj fra virksomheder og vejledning nr. 3 fra 1984 Trafikstøj i boligområder. Vandforsyningsplan Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Varde Vandforsyning A/S. I kommuneplanen er lokalplanområdet udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder, hvorfra man kan sikre det fremtidige behov for vand til drikkevandsforsyning. Kommuneplan enkeltområder Lokalplanen skal sikre, at der udlægges en grøn landskabskile langs Frisvadvej så skoven og skovbrynet fortsat kan opleves som et væsentligt landskabselement i området. Endvidere skal beskyttede sten- og jorddiger og bevaringsværdige træer søges bevaret. I den tidligere lokalplan for området er områdets anvendelse fastlagt til boligformål. Lokalplan L08 viderefører denne anvendelse. Umiddelbart øst for Ringkøbingvej og nord for stien ligger en vandboring, hvorfra der indvindes ca. 75 % af drikkevandet til Varde. I det sydvestlige hjørne af lokalplanen er der yderligere en vandboring. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i enkeltområde B28. Støjbeskyttelse Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Ringkøbingvej, der er klassificeret som trafik- og fordelingsvej. Mod Ringkøbingvej etableres en beplantet støjvold. Mod nord afgrænses lokalplanen af det åbne land, der anvendes til jordbrugsmæssige formål og mod øst af Frisvadvej, der er klassificeret som lokalvej med begrænset trafikal belastning. De to vandboringer i den sydlige del af området 3

6 REDEGØRELSE LOKALPLAN L08 Varmeforsyningsplan Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplanlægning fjernvarmeforsynes fra Varde Varmeforsyning A/S. Nye boliger, der opføres som lavenergihuse, er dog ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, forudsat at husene opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer for lavenergibygninger. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. Spildevandsplan Området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Der er 2 vandboringer beliggende umiddelbart nord for stien, der forløber mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej. Dansk Ingeniørforenings norm for almene forsyningsanlæg skal respekteres for så vidt angår afstand mellem boring og kloakledninger. Indvindingsanlæg skal være omgivet af indhegnet beplantningsbælte med radius på mindst 10 m. Ringkøbingvej klassificeres i Trafik- og miljøhandlingsplanen som primær trafikvej. De primære trafikveje skal fungere som indfaldsveje og danne en ringvejsstruktur rundt om byen. Frisvadvej er klassificeret som stamvej. Her skelnes mellem stamveje og øvrige lokalveje, hvor stamvejene danner bindeled mellem trafikvejene og grupper af lokalveje i et boligområde. I henhold til planen for stistrukturen skal der etableres sti/cykelbane langs Frisvadvej frem til gymnasiet. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Varde Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af forhenværende lokalplan gennemført en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004). Det blev vurderet på baggrund heraf, at lokalplanen ikke ville få væsentlig indvirkning på miljøet, og at lokalplanen derfor ikke skulle miljøvurderes, jf. 3, stk. 2. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune. Da nærværende lokalplan er en mindre ændring, af æstetisk art uden væsentlig konsekvens for nærmiljøet, af eksisterende lokalplan skal der jævnfør Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke udarbejdes en ny miljøscreening. Naturbeskyttelsesloven Skovbyggelinje En del af lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven pålagt skovbyggelinie fra Lunden. Skovbyggeliniens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Med henblik på at tilgodese skovbyggeliniens formål friholdes et areal vest for Frisvadvej på ca. 100 m for bebyggelse. Området udlægges til grønt område, der skal medvirke til at skabe et frirum mellem skoven og de bebyggede områder. Stistruktur i Varde by Trafik- og miljøhandlingsplan Lokalplanområdet vejbetjenes via Ringkøbingvej og ny offentlig vej mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej. En forudsætning for realisering af lokalplanen forudsætter, at Naturstyrelsen ophæver skovbyggelinien for en del af lokalplanområdet. 4

7 LOKALPLAN L08 REDEGØRELSE Fredet dige Langs områdets østlige og nordlige skel ligger et beskyttet jorddige. Diget er beskyttet efter museumslovens 29a. Det betyder, at der ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke må fjernes. Diget må ikke beskadiges, yderligere beplantes eller gentilplantes, før der er givet dispensation fra Varde Kommune. Jordforureningsloven Der er ingen oplysninger om jordforurening i området. Der er ikke registreret kilder til diffus forurening i lokalplanområdet og arealanvendelsen har altid været agerjord. Ifølge Jordforureningsloven er alle eksisterende og fremtidige arealer i byzone som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet. Arealet undtages af områdeklassificeringen, idet der foreligger viden om, at arealet tidligere har været agerjord og derved ikke burde være belastet af diffus forurening. Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved jordflytninger, jf. jordforureningslovens 50 og 50a. Idet arealerne altid har været agerjord, er det hermed sandsynliggjort, at det øverste 50 cm s jordlag ikke er forurenet, jf. jordforureningslovens 72b. Vejloven Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning, befæstelse, afvanding mv. Stamveje og boligveje udlægges som private fællesveje. Landbrugspligt Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves. I henhold til Landbrugslovens 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves ved erklæring fra en praktiserende landinspektør. Det er ansøgers opgave at søge landbrugspligten ophævet. Museumsloven Museet for Varde By og Omegn gør opmærksom på, at der i forbindelse med anlægsarbejder i lokalplanområdet er stor sandsynlighed for at støde på fortidsminder, som ifølge Museumslovens 27 kan forlanges undersøgt. For at imødegå forsinkelser og fordyrelse af anlægsarbejdet, vil det derfor være en god ide at foretage en forundersøgelse inden anlægsarbejdet igangsættes. Ifølge 26 stk. 2 i museumsloven skal også udgiften til større forundersøgelser afholdes af den for hvis regning jordarbejdet udføres. Kulturarvsstyrelsen kan i særlige tilfælde søges om tilskud. Viser en forundersøgelse, at der findes fortidsminder på arealet, vil disse skulle udgraves på bygherres regning. Der er dog mulighed for at søge om tilskud hos Kulturarvsstyrelsen, når der er foretaget en forundersøgelse. Da der findes en del gravhøje lige øst for området ønsker Museet for Varde By og Omegn at foretage forundersøgelser af lokalplanområdet. I begyndelsen af 2008 blev der foretaget forundersøgelse af en del af området, hvor der fremkom enkelte oldtidsspor i form af kogestensgruber og stolpehuller, men herudover var det prøvegravede areal fundtom, hvad angår arkæologiske anlæg. Museet anbefaler, at det resterende område ligeledes forundersøges inden byggemodning. Museet for Varde By og omegn tilbyder ved betaling at foretage en forundersøgelse og museet vil gerne orienteres om evt. byggeplaner. Generelt gælder, at findes der fortidsminder under anlægsarbejdet, vil arbejdet skulle standses og fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til Arkæologisk Afdeling på Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf , eller pr. mail 5

8 REDEGØRELSE LOKALPLAN L08 Ovenstående kort viser hvor der er foretaget forundersøgelser inden for lokalplanområdet. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før: Naturstyrelsen har ophævet skovbyggelinien for den berørte del af lokalplanområdet. Landbrugspligten er ophævet for arealer pålagt landbrugspligt. SERVITUTTER Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde af høj arkitektonisk kvalitet under hensyntagen til de landskabelige værdier. Der vurderes ikke at forekomme formålsuforenelighed mellem lokalplanens hovedformål og de private tilstandsservitutter, der gælder indenfor lokalplanområdet. I tilfælde af at en tilstandsservitut er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, vil servitutten automatisk bortfalde efter planlovens 18. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 6

9 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 1. LOKALPLANENS FORMÅL I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område Lokalplanen har til formål: at skabe et varieret og grønt boligområde med fritliggende enfamiliehuse og tæt-lave boliger, med tilhørende garager/carporte og udhuse, at fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang, placering, udformning, materiale- og farvevalg, under hensynstagen til de landskabelige værdier, at skabe gode og trygge trafikforhold i form af veje og stier at sikre udlæg af fælles friarealer samt fællesanlæg for bebyggelsen, og at tilpasse bebyggelsen til områdets topografiske forhold. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 134a, 134p, 134q, 134r, 134s, 134t, 134u, 134v, 134x, 134y, 134z, 134æ, 134ø, 134aa, 134ab, 134ac, 134ad, 134ae, 134af, 134ag, 134ah, 134ai, 134ak, 134al, 134am, 134an, 134ao, 134ap, 134aq, 134ar, 134as, 134at, 134au, 134av, 134ax, 134ay, 134az, 134aæ, 134aø, 134,ba, 134bb, 134bc, 134bd, 134be, 134bf, 134bg, 134bh, 134bi, 134bl, 134bm, 134bn, 134bo, 134bp, 134bq, 134br, 134bs, 134bt, 134bu, 134bv, 134bx, 7000ht og mindre dele af 113a, 120a og 7000al, Varde Markjorder samt alle matrikler, der herefter udstykkes herfra Lokalplanområdet fastholdes i byzone Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder (I, II, III, IV og V), som vist på kortbilag OMRÅDETS ANVENDELSE * Eksempler på erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig er frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til helårsbeboelse samt fællesarealer, herunder vejareal og opholdsarealer. Delområde I, II, III, IV og V må anvendes til boligformål. Inden for området må der drives den form for erhvervsvirksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder*, under forudsætning af: at virksomheden drives på en sådan måde, at boligens karakter af bolig ikke forandres, og at områdets karakter af boligområde ikke brydes (herunder ved bebyggelsens ydre udformning og skiltning), at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den enkelte ejendom. 7

10 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 Der må ikke drives nogen form for handel med dagligvarer eller udvalgsvarer inden for området. Ved åben-lav boligbebyggelse, kan delområdet rumme ca. 15 parcelhusgrunde på m². Delområdet må anvendes til boligbebyggelse i max. 2 etager. Delområderne kan samlet rumme ca parcelhusgrunde med grundstørrelser på ca m². Området må anvendes til boligbebyggelse i max. 2 etager Delområde I Delområdet skal anvendes til tæt-lav eller til åben-lav boligbebyggelse. Anvendes området til åben-lav boligbebyggelse må der på hver selvstændig matrikuleret ejendom kun findes 1 bolig med tilhørende garage, carport, udhuse m. v 3.03 Delområderne II, III, IV og V Delområderne må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse, i form af fritliggende enfamiliehuse. Inden for delområderne må der på hver selvstændig matrikuleret ejendom kun findes 1 bolig med tilhørende garage, carport, udhuse m.v Inden for lokalplanområdet kan der opføres teknikhytter til områdets forsyning, når det bebyggede areal ikke overstiger 30m 2, og højden ikke overstiger 3m. Udformning og placering skal være tilpasset omgivelserne Boliger må kun anvendes som helårsbeboelse. 4. UDSTYKNING 4.01 Lokalplanområdet må udstykkes principielt, som angivet i kortbilag 3, med områdets opdeling i delområder Inden for lokalplanområdet må sammenlægninger og mindre arealoverførsler finde sted efter kommunens nærmere godkendelse i det enkelte tilfælde. Jf. byggelovens 10 A skal der dog ikke fremsendes udstykningsplan for private andelsboliger uden offentlig støtte og for boliger opført med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Kommunen skal godkende bebyggelsesplanen for åben-lav boligbebyggelse. Den samlede udlægning af store fællesarealer sikrer en stor luftighed i bebyggelsen Delområde I Ved udstykning af tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 400 m 2. Ved opførelse eller indretning af mere end én bolig i samme plan på hver enkelt ejendom skal der fremsendes udstykningsplan til godkendelse under hensyntagen til byggelovens 10 A med senere ændringer heraf. Ved åben-lav boligbebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 800 m Delområderne II, III, IV og V Inden for delområdet må udstykning af åben-lav bebyggelse finde sted efter princippet, som vist på kortbilag nr. 3. Mindre justeringer kan forekomme og tillades Ubebyggede områder De på kortbilag 3 og 4 angivne områder til veje, stier, fælles anlæg 8

11 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER og grønne områder kan ikke udstykkes og bebygges. Dog kan der inden for områderne til fælles faciliteter opføres mindre legehuse, legeredskaber og tilsvarende. Der må ligeledes udstykkes et mindre areal til transformerstation, anlæg til forsyningsvirksomhed og lignende inden for lokalplanområdet. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Vejadgang Vejadgang skal ske fra Ringkøbingvej Veje og stier Stamvej 1, mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej optages som offentlig og skal udlægges med en bredde på 17 m med beplantning og sti som angivet på principsnit af stamvej 1, kortbilag 5. Stamvej 2 skal udlægges med en bredde på 23 m med beplantning og sti som angivet på principsnit af stamvej 2, kortbilag 5. Boligveje skal udlægges med en bredde på 9 m med beplantning som angivet på principsnit af boligvej 1, kortbilag 5. Boligvej skal afsluttes med vendepladser som vist på kortbilag Adgangsforhold Vejadgang til de enkelte ejendomme skal etableres fra boligvej Der må kun etableres 1 overkørsel pr. ejendom. *Stier skal anlægges i grus, asfalt eller miljøasfalt Stier Der skal udlægges areal på 3 m til stier*, som udføres med en stibredde på 2 m, som angivet på principsnit af sti, kortbilag Veje og stier skal placeres efter det på kortbilag 3 angivne princip. Der skal endvidere etableres stiforbindelse fra delområde 1 til eksisterende stisystem i bebyggelsen syd for lokalplanområdet. **En garage-, eller carport medregnes som en parkeringsplads Parkering Der skal ved åben-lav boligbebyggelse anlægges minimum 2 p- pladser** pr. boligenhed på egen grund. 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.07 Belysning Belysning på boligveje og stier skal udføres som afskærmet belysning i form af park-lamper på lave standere. Anden udendørs belysning må ikke være blændende eller virke generende for omgivelserne Delområde I Den samlede bebyggelsesprocent, for delområde I må ikke overstige 40 % ved tæt-lav bebyggelse. ***Ved lod forstås det grundstykke der skal bebygges. Ved åben-lav boligbebyggelse må det maksimale etageareal for det enkelte lod*** ikke overstige 30 %. 9

12 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 *Der er 2 vandboringer beliggende umiddelbart nord for stien der forløber mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej. Dansk Ingeniørforenings norm for almene forsyningsanlæg skal respekteres for så vidt angår afstand mellem boring og kloakledninger. I henhold til normens vejledende afstand mellem indvindingsanlæg for almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder anbefales at der er en afstand på 50 m fra indvindingsanlæg til kloakledning. Indvindingsanlæg skal være omgivet af indhegnet beplantningsbælte med radius på mindst 10 m eller efter aftale med Varde Forsyning A/S Delområde I: Ved tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen etableres inden for de på kortbilag 3* viste byggefelter. Bebyggelsen må dog udformes med bygningsfremspring i form af sålbænke, gesimser, pilastre og karnapper ud over byggefeltets grænse i et omfang som angivet i bygningsreglementet Delområde I: Opføres bebyggelsen som tæt-lav bebyggelse, må bebyggelsen opføres med højst 2 etager. Fritliggende småbygninger, udhuse m.v. må højst opføres med 1 etage. Bygningerne skal overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet for småhuse Delområde I: Bebygges ejendommene som åben-lav boligbebyggelse skal bebyggelsen overholde bestemmelserne jf Delområde I: Bebyggelse som tæt-lav bebyggelse i højst 2 etager må opføres i skel samt naboskel, inden for de enkelte byggefelter. Der må dog ikke bygges indenfor byggelinjen på 2,5 m mod stamvej Delområde I: På den enkelte ejendom må ingen del af bebyggelsen være hævet mere end 8,50 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og stueplanens gulvniveau må ikke placeres højere end 0,75 m over terræn. *Med lod forstås det afgrænsede private areal, som huset er placeret på, det vil sige eksklusiv eventuel andel af fællesareal Delområderne II, III, IV og V: Ved åben-lav boligbebyggelse må det maksimale etageareal ikke overstige 30 % af loddets grundareal. Ved lod* forstås det grundstykke der skal bebygges Delområderne II, III, IV og V: Bebyggelsen må opføres med de på kortbilag 3 viste maksimale antal etager 1, 1 etage med udnyttet tagetage og 2 etager. Der må ikke bygges inden for byggelinien på 2,5 m fra stamveje, stikveje, boligveje og vendepladser. 10

13 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER I alle delområder skal selvstændige småbygninger herunder garager, carporte, udhus mm. overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser for småhuse i bygningsreglementet. Dog må der ikke bygges inden for byggelinien på 2,5 m fra stamveje, stikveje, boligveje og vendepladser. Bebyggelsens højde måles fra terræn (niveauplan) Delområderne II, III, IV og V: På den enkelte ejendom må ingen del af bebyggelsen være hævet mere end 8,50 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og stueplanens gulvniveau må ikke placeres højere end 0,75 m over terræn. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 6.10 Bebyggelsen skal, hvor det er muligt, placeres med den mod vejen vendende facade eller gavl parallel med vejbyggelinie således, at gadeforløbet understreges Bebyggelse, som ikke omfatter småbygninger jf. 6.08, skal placeres min. 2,5 m fra skel, og højden må max. være 1,4 x afstanden til skel. Småbygninger, jf må opføres i skel med en max. højde på 2,50 m, dog ikke indenfor byggelinien på 2,5 m fra stamveje, stikveje, boligveje og vendepladser Facader Delområde I: Ved tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen fremstå som en helhed, med ensartet arkitektur, materialeholdning mv. Her stilles der krav om, at bebyggelsens ydervægge kun må opføres som blankt murværk af tegl eller som murværk, der er pudset, vandskuret eller lignende og samtidig kalket, malet eller indfarvet. Dog må dele af facade- og gavlpartierne på bebyggelsen på den enkelte ejendom udføres i andre materialer f.eks. træ, zink, kobber eller glas. Der må endvidere opføres træhuse, der skal fremstå med facader udført som en på to, klinksat eller lignende træbeklædning Facader Delområde II, III, IV og V: Ydervægge må opføres som blankt murværk af teglsten eller som murværk, der er pudset, vandskuret eller lignende og samtidig kalket, malet eller indfarvet. Dog må dele af facade- og gavlpartierne på bebyggelsen på den enkelte ejendom udføres i andre materialer f.eks. træ, zink, kobber eller glas. Alle træbeklædninger skal være velegnet som ydervægsbeklædning og samtidig være imprægneret og overfladebehandlet mod råd og svamp. Træbeklædninger skal i alle henseender fremstå vedligeholdte. Ligeledes må udhuse, garager og carporte og lignende opføres og fremtræde i overfladebehandlet/malet træ. Der må endvidere opføres træhuse der skal fremstå med facader udført som en på to, klinksat eller lignende træbeklædning. 11

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN L08 Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes signalfarver (stærke farver) Ved maling af bygningsdele i hele lokalplanområdet (murværk såvel som træværk) må kun anvendes dæmpede jord- og teglfarver, hvid og sort Delområde 1: Ved tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen fremstå som en helhed, med ensartet arkitektur, tagudformning, materialeholdning m.v Delområde II, III, IV og V: Inden for delområde II, III, IV og V ved åben-lav bebyggelse fastsættes der ikke nærmere bestemmelser vedrørende taghældning. Der skal være arkitektonisk sammenhæng til bebyggelsen med hensyn til materialeholdning og tagudformning. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der må anvendes flade tage, ensidig taghældning samt sadeltage. Ved mindre arealer på taget menes max. 1/5 del af tagarealet. Ved materialets naturlige ægte farve menes for eksempel zink, kobber, jord- og teglstensfarver. Matglaserede tegltagsten må anvendes. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes malede eller glaserede tagdækningsmaterialer. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes reflekterende glaserede tegltagsten På ude-/havestuer, udhuse, garager/carporte og lignende fastsættes der ikke nærmere bestemmelser vedrørende taghældning, dog skal taghældning på disse småbygninger harmonere med taghældningen på hovedbebyggelsen Tage må kun dækkes med tegltagsten, gennemfarvede betontagsten, naturskifer/eternitskifer, zink, kobber eller sort tagpap. Tagdækningsmaterialerne skal fremstå i materialets ægte naturlige farve, sort, jord- eller teglfarver. Mindre arealer på taget må dækkes med glas Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer, dog må der opsættes solfangere og solceller Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen. Bestemmelsen indebærer blandt andet, at der ikke må anvendes sprosser, som kun er placeret mellem glasset på en termorude eller signalfarver på vindueskarme og rammer. Der må anvendes oliebehandlede hårdttræs vinduer og døre samt at dørpartier må males i kontrastfarve, såfremt det er en del af arkitekturen og ikke virker fremmet i helheden for området Døre og vinduer Døre og vinduer skal udføres i pvc, træ, metal eller som kombination heraf, som f.eks. træ/aluminium. Vinduer og døre skal værre udformet efter god dansk håndværksskik med hensyn til udformning, materialevalg, sprosser og farve. Materialevalg, farver, mv. skal være gennemgående for den enkelte bebyggelse. Bestemmelserne jf gælder også her Skilte Almindeligt navne- og husnummerskilt må opsættes på den enkelte ejendom. Herudover må der ikke uden Byrådets nærmere godkendelse etableres nogen form for skiltning eller reklamering. 12

15 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER 7.12 Antenner Antenner, herunder satellitantenner, må ikke opsættes udvendigt, hvor de er synlige fra veje og naboejendomme. 8. UBEBYGGEDE AREALER *Der må dog som anført i pkt opføres teknikhytter mv. til områdets forsyning Grønne områder De på kortbilag 3 og 4 viste grønne områder skal udlægges som fælles friarealer for bebyggelsen. De fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse*. De fælles friarealer udlægges i klippet græs med partier af uklippet græs med solitære træer, grupper af buske og løgplanter. **Plantningen skal medvirke til at markere overgangen mellem det bebyggede område og det åbne landskabsrum mod skoven. Overgangen mellem parcellerne og de grønne fællesarealer skal fremtræde veldefineret og med et ensartet præg. Der plantes solitære træer øst for parcellerne på det grønne fællesareal mod Frisvadvej** Grønne kiler skal fremstå med et ordentligt og ryddeligt præg med beplantning, som skal fremstå på en naturlig måde- altså kontrolleret tilfældigt Fælles friarealer skal beplantes efter en samlet indretnings- og beplantningsplan for området som helhed. Planen skal vise beplantning, belægning og stiforløb. *Med vedligeholdes menes, at der skal genplantes hvis et træ eller en busk går ud,. **Beplantningsbæltet er udlagt efter samme princip som beplantningsbæltet ved Nørremarken langs Ringkøbingvej Beplantningsbælter Langs Ringkøbingvej udlægges et beplantningsbælte på 17 m. Der etableres og vedligeholdes* beplantet støjvold som vist på kortbilag 6. Beplantningen skal bestå af egnstypiske løvfældende buske og træer.** 8.05 Langs lokalplanens nordskel suppleres eksisterende hegn med et 8m bredt beplantningsbælte af egnstypiske løvtræer og buske Langs den østlige afgrænsning af boligområde I og II udlægges areal til beplantning på 5 m Langs lokalplanområdets østlige og nordlige skel ligger et beskyttet jorddige. Digerne må ikke fjernes, beskadiges, yderligere beplantes eller gentilplantes medmindre der er givet dispensation hertil. Egene langs Frisvadvej skal bevares I forlængelse af stamvej 2 udformes det grønne område som en kile, som udvider sig mod Lunden. Dette område samt området langs østskellet, som er omfattet af skovbeskyttelseslinien, skal fremstå med et ordentligt og ryddeligt præg med beplantning, som skal fremstå på en naturlig måde- altså kontrolleret tilfældigt. 13

16 BESTEMMELSER LOKALPLAN L Træer langs veje skal være ens for hvert boligkvarter. Træer skal være løvfældende, opstammede vejtræer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt og ryddeligt udseende Grundejerforeningen for lokalplanområdet varetager drift og vedligehold af de fælles friarealer efter en af kommunen godkendt plejeplan. *Med vedligeholdes menes, at hvis et træ eller en busk går ud, skal der genplantes. **Den eksisterende række af egetræer er karaktergivende for området og skaber et harmonisk forløb langs stien samt en klar afgrænsning mellem bebyggelserne Eksisterende beplantning Eksisterende beplantning nord for stiforløbet mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej skal bevares og vedligeholdes i en bredde på 7 m.* Beplantningen skal bestå af en række egetræer med underplantning af blandede buske. Der er mulighed for at iplante engriflet hvidtjørn i egetræsrækken.** Ved detailplanlægning af stisystemet skal der tages det nødvendige hensyn til den eksisterende beplantning Delområde I: Tæt-lav bebyggelse. Mellem grunde skal plantes levende hegn. Mod grønning skal der være løvfældende buske og træer Delområde II, III, IV og V Åben-lav bebyggelse. Mellem grunde skal plantes levende hegn. Mod grønning skal der være løvfældende buske og træer. Træer mod grønning skal være løvfældende og blomstrende; f.eks. kirsebær mv. Se principskitse bilag 7. *Plan over legepladsen skal godkendes særskilt af Varde Kommune Legepladser Der skal etableres legepladser placeret efter princippet på kortbilag 3 og 4* Vejarealer Vejarealer langs kørebaner og fortove i alle delområder anlægges med plæner med solitære træer, som angivet på kortbilag Affald Der skal indrettes plads til opsamling af affald herunder genanvendelige materialer på den enkelte ejendom. Placering, indretning og adgang skal ske i henhold til gældende dagrenovationsregulativ. **Lokalplanområdet indeholder ikke parkeringsplads til større køretøjer Oplag Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted på ubebyggede arealer eller uden for dertil indrettede parkeringspladser**. 14

17 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER 8.19 Terrænforhold I lokalplanområdet må der højest foretages terrænregulering på +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn på den enkelte grund. Der skal senest i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse fastlægges et niveauplan Højdeforskelle mellem parcellernes fremtidige terræn og de tilgrænsende veje, stier og opholdsarealer skal udlignes på parcellernes areal. Opsætning af stensætninger, plantestensmure eller lignende langs vej- og stiskel er ikke tilladt. 9. TEKNISKE ANLÆG 9.01 Forsyningsledninger anlægges som hovedregel i vejarealer eller i græsarealer mellem vejskal og facader Inden for lokalplanområdet kan der opstilles transformere og udføres øvrige anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning, når de tilpasses områdets karakter og omkranses af afskærmende beplantning Belysningsarmaturer til vejbelysning skal være energibesparende, blændfri og bidrage visuelt til at give området karakter. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE *Ifølge planlovens 19, stk. 4 er nye boliger, der opføres som lavenergihuse, ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyning. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer for lavenergibygninger. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. **Veje, stier, adgangs- og parkeringsarealer samt de fælles friarealer skal så vidt muligt etableres. Der kan dog være situationer, hvor et delområde ikke bebygges med det samme, og det derfor er mest hensigtsmæssigt at vente. Der skal i sådanne situationer dog samtidig vurderes sandsynligheden for, at dette sker inden for en overskuelig tidshorisont Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Bebyggelsen er tilsluttet Varde Kommunes spildevandssystem, samt vand- og varmeforsyning.* Den boligvej med vendeplads, der giver adgang til bebyggelsen er etableret i overensstemmelse med 5. Desuden skal de til bebyggelsen hørende parkeringspladser være etableret i godkendt omfang for de enkelte delområder.** De udlagte stier inden for delområdet er etableret i godkendt omfang for de enkelte delområder.** De fælles grønne friarealer inden for det pågældende delområde er etableret og beplantet i overensstemmelse med 8 i godkendt omfang for de enkelte delområder.** Der er indrettet plads til opsamling af affald, jf Det skal dokumenteres, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) på boligernes opholdsarealer. Belysning af boligveje og stier skal være etableret i overensstemmelse med GRUNDEJERFORENING Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet. 15

18 BESTEMMELSER LOKALPLAN L OPHÆVELSE AF LOKALPLANER Grundejerforeningens skal oprettes senest, når 1/3 af de udstykkede grunde er bebygget, eller når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med eller optage grundejerforeninger for tilgrænsende områder Lokalplan L04 endelig godkendt den 2. november 2010 af Varde byråd ophæves i sin helhed. 13. RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 16

19 LOKALPLAN L08 BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er vedtaget endeligt, i henhold til 27 i lov om planlægning. Varde Byråd, den 4. december

20

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere