g r e e n n e t w o r k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g r e e n n e t w o r k"

Transkript

1 manual til udarbejdelse af miljøredegørelse på landbrugsbedrifter g r e e n n e t w o r k

2 2 Indholdsfortegnelse Side 3 forord Side 4 OM DENNE MANUAL Side 5 Hvordan kommer man i gang med at lave redegørelsen? Side 6 INDLEDENDE Side 7 BASIS Kortlægning af miljøforhold Kortlægning af naturværdier Side 9 UDVIDET Side 10 Side 11 PRIORITERING Side 12 MILJØPOLITIK, MÅL OG HANDLINGSPLAN Side 13 N Side 14 Side 15 HVORDAN FORTSÆTTES ARBEJDET BAGEFTER?

3 3 Forord Green Networks første manual for miljøredegørelser blev trykt i Med nogle få tilføjelser og ændringer er den siden blevet anvendt på mere end 250 virksomheder i regionen primært industrivirksomheder. Et næsten tilsvarende antal virksomheder i resten af landet har også anvendt manualen. I 2002 udgav Green Network den første landbrugsmanual, der var søgt tilpasset landbrugets specielle betingelser. Det er denne manual, der nu foreligger i en revideret udgave, hvor vægten lægges på de vigtigste miljøtemaer inden for landbruget kvælstof, fosfor og pesticider samt naturværdier. I modsætning til den første udgave laves der nu en indledende arealanalyse ud fra oversigtskort over bedriften. Her fokuseres bl.a. på beliggenhed, beskyttede områder, grundvandsforhold samt udfordringer i forhold til disse temaer. Dette giver overblik til den videre proces. I 2003 udkom Green Network med en tredje manual, hvor fokus er på socialt engagement. Den manual er sammen med miljømanualerne for industri og landbrug hovedhjørnestene i Green Networks mission om at arbejde med bæredygtighed med fokus på både miljø og socialt engagement. Green Networks manualer og metoder har bredt sig uden for egen medlemskreds. Miljømanualen er overgivet til det landsdækkende (paraply)netværk Key2Green og udvikles nu i fælles regi mellem de regionale netværk. Der er fra øvrige netværk også interesse for den sociale manual og landbrugsmanualen. Den grundlæggende idé og forpligtelse i Green Network er ens for alle medlemmer uanset branche og størrelse. Det gælder også for landbrugets virksomheder. Man forpligter sig til at opnå løbende forbedringer i retning mod større bæredygtighed og til at lave en redegørelse, hvor resultaterne dokumenteres, og hvor der i dialog med myndigheden sættes nye mål. Redegørelserne er i øvrigt offentligt tilgængelige. Det er vores håb, at den måde at arbejde med miljøforhold, som denne manual lægger op til, vil interessere mange seriøse landmænd. Erfaringerne både fra de landbrug, der har lavet redegørelse og fra de mange industrivirksomheder viser, at forholdet mellem virksomhed og myndighed forbedres ganske betydeligt. I stedet for at fokusere på fortidens synder hjælper denne måde at arbejde på til en fælles fremadrettet indsats for at gøre tingene bedre end før. Green Network takker for værdifulde bidrag til udformningen af den reviderede manual fra Landbrugsgruppen hos hhv. LRØ (Landbrugs Rådgivning Østjylland I/S) og VAFL (Vejle Amts Familielandbrug), Jydsk Landbrugsrådgivning samt KHL (Kolding Herreds Landbrugsforening). Den 21. juni 2005 Poul Erik Nielsen Formand for Green Network

4 4 Om denne manual En miljøredegørelse udarbejdet efter denne manual er opbygget, så den, 1) opfylder kravene i vejledning til Grønt Regnskab, 2) indeholder en Naturplan. Det anbefales, at kortlægningen på sigt udvides til at omfatte alle bedriftens miljøpåvirkninger. Disse er beskrevet i manualens afsnit om Udvidet kortlægning. En miljøredegørelse, hvor alle bedriftens miljøpåvirkninger er med, vil i omfang stort set svare til kravene i en VVM ansøgning. I tilknytning til manualen findes en værktøjsdel med vejledninger, skemaer, uddybede emner m.m. Begge dele kan findes på Green Networks hjemmeside:

5 5 Hvordan kommer man i gang med at lave redegørelsen? Projektplan Til støtte i opstartsfasen udarbejdes en projektplan. Heri beskrives: målet med projektet hvilket ambitionsniveau redegørelsen er udarbejdet ud fra (basis- eller udvidet redegørelse) hvordan projektet organiseres en tidsplan forventet ressourceforbrug hvordan bedriftens medarbejdere forventes inddraget hvordan ekstern rådgivning inddrages (myndighed, konsulent, andre) evt. planer om supplerende uddannelse Projektplanen udarbejdes af landmanden i samarbejde med myndigheden.

6 6 INDLEDENDE For at sikre at der er fokus på de væsentligste områder fra start, laves en indledende analyse af bedriften og de omkringliggende arealer ud fra kortmateriale. På den måde sikres, at landmanden fra starten har mulighed for at fokusere på, hvordan bedriften ligger i forhold til omkringliggende naturarealer, og hvad dette giver af muligheder og udfordringer, når der tænkes miljø (naturplanen, som udarbejdes senere i forløbet, tager også udgangspunkt i disse kort. Følgende kort udarbejdes: a. Kort over bedriftens produktionsanlæg med indtegning af: bygninger gylletanke vaskepladser andre tekniske anlæg vandboringer olietanke kemikalieopbevaring markstakke afstande til naboer b. Kort over bedriftens arealer Oversigtskort over ejendommens arealer (ejede og forpagtede arealer). Arealanalysen kan foretages via elektroniske kortdatabaser eller beregningsmodeller ud fra matrikelnumre, adresser eller ejendomsnumre. Følgende temaer vurderes som minimum: fredninger og beskyttelser landbrugstemaer landskabsværdier natur- og kulturværdier vand- og råstofindvinding vandmiljø Den indledende bedriftsanalyse er et internt arbejdsredskab. Kun konklusion af vurderingen samt de vigtigste kort medtages i den endelige redegørelse.

7 7 BASIS Kortlægning af miljøforhold En basiskortlægning indeholder en kortlægning af miljøforhold og en kortlægning af naturværdier. Kortlægning af miljøforhold indeholder en kortlægning til Grønt Regnskab samt en kortlægning af gener for omgivelserne. Kortlægningen skal som minimum indeholde: stamoplysninger produktion og driftsarealer næringsstofregnskaber pesticidregnskab og behandlingsindex energiforbrug samt emissioner herfra vandforbrug gener for omgivelserne Krav til kortlægningen Alle data angives i absolutte tal og nøgletal, hvor det er muligt, og der sammenlignes med referencetal Det skal fremgå, hvilke data der er målte, beregnede eller anslåede Bedriftens miljøpåvirkninger sammenholdes med relevant lovgivning samt evt. godkendelser. Det vurderes, om der er konflikter i forhold hertil Nøgletal for de kortlagte miljøpåvirkninger vurderes og sammenholdes med referencetal Størrelsen af næringsstofoverskud samt behandlingsindex vurderes i forhold til nationale handlingsplaner Landmandens landbrugskonsulent inddrages ved udarbejdelsen og kommenteringen af næringsstof- og pesticidregnskaberne.

8 8 BASIS Kortlægning AF NATURVÆRDIER Formålet med en naturplan er at bevare og forbedre naturen i agerlandet. Naturplanen skal supplere de øvrige miljøtiltag i redegørelsen, og der skal sikres koordination, hvor miljøaspekterne direkte eller indirekte får indflydelse på naturelementer. Naturplanen skal ses som et signal til naboen og det lokale samfund om, at bedriften godt kan forene rentabel produktion med hensyn til naturen. Det generelle koncept baseres overordnet på en prioriteringsrækkefølge kaldet Brandmandens lov se under afsnit om Vurdering og Prioritering. Kortlægning af naturværdier tager udgangspunkt i den indledende arealanalyse beskrevet i afsnittet Indledende bedriftsanalyse. Opdeling af ejendommen i delplaner For store ejendomme, flere ejendomme med samme ejer, ejendomme med mange naturarealer eller ejendomme med spredt beliggende produktionsarealer er det en fordel at dele ejendommen op i delområder. Der kan således arbejdes efter et naturplanstillæg med et bestemt tema eller for et bestemt område i hver ny redegørelse, dvs. hvert andet år. Hermed bliver hvert tillæg mere kortfattet, mere fyldestgørende og mere overskueligt for ejer at arbejde efter. Det skal være den overordnede vurdering fra arealanalysen, der er afgørende for delområdernes prioritering og afgrænsning. Kortlægningen foretages på følgende måde: Overblik over bedriften Den overordnede arealanalyse gennemgås og drøftes Landmanden redegør for ønsker og interesser med hensyn til naturplanstiltag Fastlæggelse af overordnet arbejdsplan, herunder evt. opdeling i delplaner for ejendommen Fastlæggelse af rute for markvandringen Markvandring Alle natur- og kulturhistoriske arealer på ejendommen beses, og forslag til pleje, ændringer og forbedringer diskuteres Hvert areal nummereres og indtegnes på kort, hvortil der laves en beskrivende tekst for naturtilstanden. Selve naturplanen udarbejdes senere (se side 12) og kan med fordel indarbejdes i miljøhandlingsplanen.

9 9 UDVIDET En basis-kortlægning kan udvides til at omfatte opgørelser over flere miljøparametre end de, der kræves i et Grønt Regnskab. Den indledende bedriftsanalyse vil vise, hvilke områder af miljømæssig relevans, som bedriften ud over basisdelen bør medtage i sin miljøredegørelse. Disse fokusområder kan omhandle de miljøparametre, der er beskrevet nedenfor. Det anbefales, at bedriften på sigt inddrager ét eller flere fokusområder i miljøredegørelsen alt efter relevans. Følgende fokusområder kan inddrages: affald og genanvendelse spildevand jordbund og geologi lugtberegninger ammoniakfordampning desinfektions- og rengøringsmidler medicin transportanalyse specielle risikoområder dyrevelfærd arealer med gødningsaftaler leverandørdialog Se uddybende vejledning på Green Networks hjemmeside:

10 10 Der skal ske en grundig vurdering af, hvor det er relevant med forbedringer. Dette er en grundlæggende forudsætning for, at der kommer noget brugbart ud af miljøarbejdet. Metodevalget er frit. Vurderingen skal anvendes som grundlag for prioritering af de emner, der er fremkommet. En måde at foretage vurderingen på er at bede myndigheder og evt. naboer om at komme med deres bud på, hvad de synes, er vigtigt at arbejde videre med. Der udarbejdes et selvstændigt afsnit om vurdering til miljøredegørelsen. Afsnittet skal indeholde: en vurdering af resultaterne fra den indledende arealanalyse en beskrivelse af, hvad der er af muligheder for at nedbringe forbrug og udledninger en beskrivelse af, hvad der er af muligheder for at øge natur- og kulturværdierne en beskrivelse af, om der er sket forbedringer i forhold til evt. tidligere redegørelser en beskrivelse af, hvilke områder man vil arbejde videre med og hvorfor en beskrivelse af, hvilken metode der er brugt for at beslutte ovenstående Vurderingen foretages i samarbejde mellem landmand, myndighed og landbrugskonsulent.

11 11 PRIORITERING Når det er vurderet, hvor der er brug for en indsats, skal landmanden foretage en prioritering af, hvor der skal sættes ind først, og hvilke områder der eventuelt kan vente. Prioritering foretages også, fordi der ofte er begrænsede økonomiske og tidsmæssige ressourcer til rådighed. Større opgaver kan derfor planlægges over en længere periode og kan herved bedre indpasses i det øvrige arbejde. Overtrædes love og vilkår, skal disse forhold selvfølgelig altid bringes i orden med det samme. Dette sker i samarbejde med myndigheden. Det anbefales, at landmanden i første omgang har fokus på de forhold, som reguleres i en eventuel miljøgodkendelse og/eller som indgår i en eventuel VVM-screening eller -tilladelse. Indsatsområderne kan med fordel prioriteres i nedenstående rækkefølge: 1. Væsentlige miljøpåvirkninger, hvor der umiddelbart må handles. 2. Miljøpåvirkninger, der skal følges ved løbende registreringer, men hvor handling ikke er umiddelbart påkrævet. 3. Mindre miljøpåvirkninger, hvor der ikke er behov for registrering eller handling. Brandmandens lov Prioritering af tiltag på naturområdet følger Brandmandens lov : 1. Bevare oprindelige og værdifulde økosystemer (enge, overdrev, heder, småskove, søer og vandhuller m.v.), kulturspor og arter. 2. Beskytte og udvide oprindelige og værdifulde økosystemer mod driftspåvirkning, eksempelvis ved hjælp af bufferzoner. 3. Genoprette naturmæssigt forringede økosystemer for at sikre karakteristisk naturindhold. 4. Nyetablere supplerende biotoper for at øge antallet af levesteder og sikre spredningsmuligheder (levende hegn, remiser, vandhuller mv.). Vurderingen og prioriteringen af miljøpåvirkninger behøver ikke kun at være fagligt begrundet. Landmandens holdning spiller også ind (se Miljøpolitik).

12 12 MILJØPOLITIK, MÅL OG HANDLINGSPLAN Miljøpolitik Landmandens overordnede betragtninger og holdninger til natur og miljø skal beskrives i en miljøpolitik for bedriften. Elementer, der skal indgå i denne miljøpolitik, skal overvejes nøje, da en miljøpolitik udgør en hjørnesten i miljøarbejdet. En miljøpolitik skal med andre ord i få korte sætninger beskrive, hvad miljøarbejdet betyder for den pågældende bedrift, og hvad man vil bruge det til. Sådanne sætninger starter ofte med: Vi vil arbejde for..., Vi vil især fokusere på..., Dette vil vi gøre fordi.... Der skal være direkte sammenhæng mellem miljøpolitik, mål og handlingsplan. Næste fase er at udarbejde mål og handlingsplan ud fra miljøpolitikken og de valgte indsatsområder. mål og handlingsplaner Når man har udpeget de mål, man vil arbejde med, er det tid at planlægge de indsatser, der skal til for at nå målene. En handlingsplan er en samlet beskrivelse af de indsatser, der skal sættes i værk, for at målene nås. Handlingsplanen kan opstilles i et eller to skemaer for henholdsvis produktion og natur og skal indeholde en beskrivelse af mål, handling, ansvar og tidsfrist for hvert enkelt mål i prioriteret rækkefølge. Det er vigtigt, at målene gøres målbare, så det er muligt at følge op på dem og sikre, at tiltagene har virket som forventet. For at sikre at netværkets landbrugsmedlemmer går foran i miljøarbejdet, skal der i handlingsplanen opstilles mål om, hvordan bedriften inden for en kortere årrække vil indfri de anbefalinger, der gives i de nationale handlingsplaner, som omhandler vandmiljø, ammoniak samt pesticider.

13 13 N Det er en god ide at opbevare materialet fra kortlægningen som bedriftens dokumentation i en håndbog. Håndbogen er ikke offentligt tilgængelig. Selve miljøredegørelsen er essensen af håndbogen. Redegørelsen vil typisk have et omfang på sider, afhængigt af bedriftens særlige karakter og ønsker til redegørelsens indhold. Miljøredegørelsen skal være letforståelig og som minimum indeholde: Landmandens beretning: - overordnede betragtninger om bedriftens indstilling til miljøarbejdet og oplysninger om, hvorfor landmanden anser de valgte oplysninger for at være væsentlige for forståelsen af bedriftens miljøpåvirkninger - en redegørelse for landmandens ønsker og fremtidsplaner for bedriftens naturområder - oplysninger om eventuelle klager - evt. beskrivelse af hidtidige miljøtiltag - tidspunkt for aflevering af næste redegørelse Kortmateriale og indledende vurdering fra den indledende bedriftsanalyse i forhold til produktion og natur Stamoplysninger Nøgletal samt absolutte tal fra kortlægningen af produktionen i skemaform samt vurdering af disse Kort og tekstbeskrivelse fra kortlægning af naturværdier med nummererede henvisninger til naturog kulturhistoriske arealer Såfremt man har valgt at dele ejendommen op i delområder, skal vurdering og beskrivelse herfor indgå Ændringer i forhold til tidligere redegørelser (gælder flergangsredegørelser) Opfyldelse af mål og handlingsplan fra sidste redegørelse (gælder flergangsredegørelser) Samlet vurdering og prioritering af mulige tiltag for både produktion og natur Miljøpolitik, miljømål og handlingsplaner, herunder hvordan anbefalinger i de nationale handlingsplaner indfries Beskrivelse af, hvordan, og i hvilket omfang, bedriften stiller miljøkrav til sine underleverandører En redegørelse for, hvordan medarbejderne er inddraget i miljøarbejdet Anvendt regnskabspraksis samt ekstern erklæring Miljøredegørelsen indsendes til Green Networks sekretariat og er offentligt tilgængelig.

14 14 Gennemførelse og forankring skal sikre, at redegørelsen bliver et troværdigt udtryk for bedriftens faktiske aktiviteter, og at der bliver fulgt op på mål og handlingsplaner i perioderne mellem aflevering af miljøredegørelserne. Der bør derfor indarbejdes rutiner for selve redegørelsesarbejdet samt de planlagte beslutninger og projekter. Der kan f.eks. laves en årsplan med faste tidspunkter (hver måned eller hvert kvartal), hvor der på medarbejdermøder følges op på, hvordan det går med miljøstyringen. Foderplaner, markplaner og sprøjteplaner kan også diskuteres ud fra en miljøvinkel.

15 15 HVORDAN FORTSÆTTES ARBEJDET BAGEFTER? Når miljøredegørelsen er udarbejdet, er der taget nogle væsentlige skridt. Miljøredegørelsen skal opdateres hvert andet år for at sikre, at det arbejde, som er sat i gang, giver mest miljø for pengene. Desuden skal den sikre, at der sker en løbende forbedring af ejendommens miljøog naturpræstation. Miljøredegørelsen giver derudover følgende muligheder: Ejendommen kan få Green Networks diplom og flag efter en vurdering Miljøredegørelsen kan direkte anvendes som det grønne regnskab, hvorfor der kan opnås støtte hertil Miljøredegørelsen kan anvendes som naturplan Miljøredegørelsen kan med den udvidede kortlægning lette arbejdet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-redegørelse, samt ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Derudover kan man i samarbejde med sin landbrugskonsulent bruge miljøredegørelsen som grundlag for udarbejdelsen af en plan over ejendommens udviklingsmæssige begrænsninger og muligheder.

16 udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk. ISBN NORDISK MILJfl Mfi RKNING

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere