Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012"

Transkript

1 Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 En vandtæt plan? Nej! Var det en vandtæt plan, som regeringen vedtog i december sidste år under overskriften Vandplaner? Nej, på ingen måde. Faktisk er de statslige vandplaner så fyldt med retlige fejl, at Landbrug & Fødevarer i sidste uge stævnede den danske stat med en forventning om at få rettens ord for, at vandplanerne er ulovlige. Udmeldingen om stævning blev bl.a. præsenteret for de af vores medlemmer, som tirsdag den 29. maj 2012 havde taget imod vores invitation til et eftermiddagsmøde om netop vandhandleplaner, randzoner og sagsanlæg mod staten. Ifølge Landbrug & Fødevarers chefjurist kræver et sagsanlæg, at der fremlægges en række konkrete og repræsentative sager på bedriftsniveau. Disse sager er nu udvalgt, og samtidig lyder anbefalingen fra Axelborg, at lodsejerne også efter samråd med deres rådgivere rejser deres egne sager. Der kan nemlig ikke gives garanti for, at de sager, der rejses i Landbrug & Fødevarer, vil omfatte alle landets 23 vandplaner og dermed de mange berørte lodsejere. Individuel stævning senest 21. juni Fristen for indgivelse af stævning er den 21. juni På Landbrug & Fødevarers hjemmeside (lf. dk/vandplaner.dk) findes et eksempel og en vejledning til en minimal stævning. Samtidig med indlevering af stævning bør den enkelte landmand anmode om, at hans sag udsættes, indtil den af Landbrug & Fødevarer anlagte retssag er afgjort. Inden man beslutter sig for at indgive en minimal stævning, bør man forholde sig til den risiko, at ens sag ikke bliver sat i bero og derfor vil blive ført, før Landbrug & Fødevarers sag er afgjort. Hvis man vil rejse en sag, bør man søge rådgivning hos en advokat. Flere af vores medlemmer har udtrykt interesse for at anlægge en sag, og derfor har vi i den forgangne uge holdt et møde med nogle af medlemmerne og en advokat med ekspertise inden for landbrug og EU-ret. Kontakt os gerne for rådgivning. Fribilletter til netværk I en helt anden boldgade men også inden for nær fremtid venter det årlige fynske dyrskue, som vi tager aktivt del i. Vi kan kun opfordre til, at I lægger vejen forbi og benytter muligheden for at netværke, hente inspiration og være med til at tegne billedet af vores erhverv. Derfor har vi vedlagt to fribilletter, som forhåbentligt falder i god jord, og som frit kan bruges, når Det Fynske Dyrskue løber af stabelen den juni Fra papir til elektronisk På de interne linjer arbejder i også med omverdenens billede af vores erhverv, hvilket i høj grad hænger sammen med den måde, vi kommunikerer på. Vi har netop taget de første skridt hen imod en omlægning af vores kommunikation fra papir-information til elektronisk information. Hensigten er, at de fleste af vores udsendelser såsom indbydelser til arrangementer, nyhedsbreve, fakturaer osv. skal overgå til elektronisk udsendelse. Vi ringer til jer Når vi omlægger fra papir til it, har vi brug for jeres hjælp. Dels vil vi gerne have kendskab til jeres forventninger og behov for information, og dels vil vi gerne vide, hvilken mailadresse I ønsker, at vi sender nyheder til. Derfor vil vi i nærmeste fremtid kontakte alle vores medlemmer pr. telefon, så vi kan få opdateret jeres mailadresser og andre kontaktoplysninger. God læselyst og god sommer til alle. Henrik Danielsen adm. direktør Vådfoder til slagtesvin virker men kræver stram styring Læs mere på side 3 Hold øje med kommunens vandplaner Læs mere på side 4 1 Forslag til natura 2000-planer sendes nu i høring Læs mere på side 5

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen 25 meter beskyttelseszone omkring vandboringer Af seniorkonsulent Carsten Hansen Fra 1. august 2012 træder kravet om 25 meter beskyttelseszone omkring vandboringer i kraft beskyttelseszonerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. Der er nu udsendt en vejledning til det indførte krav fra 1. august 2011 om etablering af 25 meter beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer til almene vandindvindingsanlæg. Ved almene vandindvindingsanlæg forstås anlæg, der forsyner mindst 10 matrikelnumre med vand. Beskyttelseszonerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. Anvendelse af beskyttelseszonen Dyrkningsforbuddet gælder egentlig kultivering af arealet med jordbehandling, såning eller plantning, men frem til 1. juni 2012 er det tilladt at etablere græs, træer og buske dog uden brug af pesticider og gødning. Beplantningen må ikke foretages med henblik på produktion af salgsafgrøder, juletræ, energiafgrøder eller lignende. Det er fortsat tilladt at høste flerårige afgrøder, der allerede var etableret, inden reglen trådte i kraft 1. august Kompensation Kompensation for disse beskyttelseszoner fås ved at indsende en ansøgningsblanket til det vandforsyningsselskab, som boringen tilhører. Ansøgningsblanketten skal sendes inden 1. september, og den findes via følgende link: Grundvand_beskyttelse/Drikkevandsboringer/ Der udbetales et årligt beløb på 429 kr. pr. boring til ejeren af matriklen, hvor boringen er placeret. Er boringen placeret i kanten af en matrikel, har naboen pligt til at etablere beskyttelseszone, men vil på nuværende tidspunkt ikke modtage nogen kompensation. Miljøministeren arbejder på at løse denne absurde problematik! Der arbejdes også på at udarbejde et kort, der viser boringernes placering. Der kan ikke opnås kompensation, hvis der tidligere er indgået frivillig aftale om tilsvarende rådighedsindskrænkning. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Carsten Hansen på tlf eller Energiforliget er på plads - biogasproduktion er en del af forliget Af specialkonsulent Henrik Jørgensen Aftalen om den danske energipolitik er faldet på plads. Forliget, der er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative, løber frem til Regeringens mål er, at energiforsyningen skal baseres på vedvarende energi. Det forudsætter, at der både foretages effektiviseringer og minimering af energispild samtidig med, at der skabes en helt ny energiforsyningsstruktur. Energiforliget omfatter en lang række initiativer, hvoraf nogen iværksættes med det samme. Det gælder f.eks. satsningen på produktion af kraft og varme, der er baseret på biomasse, og der er derfor særligt fokus på udbygningen af biogasproduktionen. Udbygningen skal sikres ved at forbedre de overordnede rammebetingelser og støttemulighederne. Tilskud til biogasproduktion Støtten til udbygning af biogasproduktion er sammensat af et grundtilskud, et tilskud som aftrappes, hvis naturgasprisen stiger, og et tilskud, der aftrappes fra 2016 til For biogas, der anvendes til kraftvarmeproduktion eller afsættes i gasnettet, gælder, at der samlet set kan ydes et tilskud, der svarer til ca. 1,15 kr. pr. kwh i Tidligere var den samlede støtte ca. 0,79 kr. pr. kwh. Energiforliget fastlægger desuden, at etableringsstøtten fra staten hæves fra 20 til 30 % i Det vides ikke, om anlægstilskuddet bliver forlænget ind i Samlet set giver støtteændringerne en langt bedre mulighed for at realisere de mange projekter, der landet rundt har samlet støv på grund af manglende rentabilitet og finansiering. Ud over en fornuftig økonomi og finansiering af projektet er det en forudsætning, at projektet har de fornødne miljømæssige tilladelser. Miljøafdelingen kan hjælpe med at få disse tilladelser i hus. For yderligere oplysninger kontakt specialkonsulent Henrik Jørgensen på tlf eller 2

3 Ny ansøgningsrunde: Teknologitilskud til nye maskiner Af miljøkonsulent Kristian Petersen Den 1. juli 2012 starter en ny ansøgningsrunde om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter. Som en del af Fødevareministeriets Miljøteknologiordning er formålet med tilskudsordningen at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion - med fokus på følgende fem indsatsområder: 1. reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen 2. reduktion af pesticidanvendelsen 3. reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning 4. reduktion af energiforbruget respektive reduktion af vand-, næringsstof og pesticidforbruget i gartnerisektoren 5. tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne ( minivådområder ). De samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet kan maksimalt udgøre kr. og skal mindst udgøre kr. Dog er der visse undtagelser fra denne regel, som det fremgår af vejledningen til ordningen. Tilskuddet udgør som udgangspunkt 40 % af de tilskudsberettigede udgifter. Dog kan der opnås 100 % for indsatsområde 5. Sidste år blev der søgt midler til marksprøjter, portaltraktor m. båndsprøjte, SyreN-gylleudlægger og udstyr til gartnerier. Ansøgningsrunden slutter den 17. september For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på tlf eller Vådfoder virker for slagtesvin men kræver stram styring Af svinekonsulent Ditte Haarup Andersen Vådfoder til slagtesvin virker! Mulighederne for et lavt foderforbrug er rigtig gode, men det kræver stram styring af foderanlægget. En VSP-undersøgelse fra 2008 viste, at der var større risiko for dårlig foderudnyttelse hos slagtesvinene, når de blev fodret med vådfoder frem for med tørfoder. Betyder det, at vådfoder giver dårligere resultater end tørfoder? Bestemt ikke! Det betyder bare, at vådfoder kræver bedre styring af foderanlægget. Mulighederne for et lavt foderforbrug er med den rette styring rigtig gode. Hvordan opnås de bedste resultater? korrekt sammensat foder af gode råvarer er en selvfølge høj foderhygiejne er påkrævet gennem hele systemet korrekt indtastning af råvareværdier og blanderecept er afgørende - ellers bliver sammensætningen af foderet forkert, og der udfodres andre mængder end det, der forventes iblandingsrækkefølgen af råvarerne er vigtig og har især stor betydning for opblandingen af foderet - især hvis der benyttes fedt, eller samme anlæg benyttes til flere forskellige dyregrupper. Derudover skal en lang række indstillinger i fodercomputeren afstemmes individuelt for hvert anlæg for at sikre et velfungerende vådfoder. Også vandforsyningen og kvaliteten heraf, formalingsgraden på korndelen og ph i vådfodersuppen kan have indflydelse på, hvordan vådfoderet virker. Indsættelse af smågrise Hvis smågrisene ikke har fået vådfoder i smågriseperioden, kan de have svært ved overgangen fra tørfoder til vådfoder. Så vær meget opmærksom på, om der skal reduceres i foderstyrke, så der ikke forekommer unødigt foderspild og gammelt foder i krybben. Husk også, at smågrisene skal indtastes i vådfodercomputeren med den rette startvægt. Ædepladser Der skal være minimum 30 cm krybbeplads pr. slagtesvin. Er der ikke ædepladser nok, vil de svageste få for lidt foder og dermed bliver grisene for uens. 3

4 Hold øje med kommunernes forslag til vandhandleplaner Kønssortering Sogrise og galtgrise kan godt køre på samme foderkurve, men de bør kønssorteres, så galtgrisene ikke sluger alt foderet. Kønssortering vil hæve galtgrisenes kødprocent og udnytte sogrisenes potentiale bedre. Effekten af at kønssortere giver en produktionsgevinst på ca. 3 %. Senest den 22. juni 2012 offentliggør kommunerne deres forslag til vandhandleplaner. Nogle kommuner er måske tidligere ude, så hold godt øje med din kommune: Efter offentliggørelsen er der nemlig en indsigelsesfrist på 8 uger. Foderkurven Foderkurven skal tilgodese daglig tilvækst, foderoptagelse, foderudnyttelse og kødprocent og er med til at sikre en maksimal udnyttelse af grisenes vækstpotentiale. Der kan i mange besætninger hentes en del på produktionsresultaterne. Den 22. december 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen de statslige vandplaner. Herefter har kommunerne pligt til senest seks måneder efter - dvs. senest den 22. juni at fremlægge deres konkrete vandhandleplaner. Men kommunerne må gerne fremlægge deres planer tidligere end den 22. juni. Foderkurven består af tre perioder: 1. En semi ad libitum kurve frem til 60 kg 2. En restriktiv kurve fra 60 kg til 80 kg 3. En slutfoderkurve fra ca. 80 kg til afgang. Efter offentliggørelsen af de kommunale handleplaner skal de sendes i offentlig høring med en 8-ugers høringsfrist. Offentliggørelsen regnes fra den dato, hvor den enkelte kommune lægger sine planer frem og det kan altså godt være før den 22. juni Foderkurven skal i første periode ligge så højt, at ca. 30 % af krybberne er reguleret ned i foderstyrke. Ligger kurven lavere, er der for mange grise, som holdes tilbage i tilvækst, fordi de får for lidt foder. Tjek kommunens hjemmeside Lodsejerne skal derfor holde godt øje med deres egen kommune. Kommunen har ikke pligt til at orientere direkte, så det er nødvendigt at tjekke kommunens hjemmeside med jævne mellemrum. Efter offentliggørelsen er fristen for at komme med indsigelser eller bemærkninger 8 uger. Overholdes denne frist ikke, er der ikke mulighed for at fremsætte indsigelser m.v. For at finde frem til den rette foderkurve indtil slutfoderstyrken, er det nødvendigt i en periode dagligt at registrere hvor mange stier, der er reguleret ned i foderstyrke. Dette kan være et lidt møjsommeligt arbejde, men gevinsten er stor! Registreringen bør gennemføres, hvis man f.eks. har skiftet smågriseleverandør, har ændret sundhedsstatus eller fodersammensætning, eller foderkurven blot trænger til et eftersyn. Vi hjælper gerne med at udarbejde indsigelser mod kommunernes forslag til vandhandleplaner. Daglig foderregulering Hver dag skal der reguleres foder. Gå en runde i stalden 30 min. efter morgenudfodringen. De krybber, der ikke er tomme, skal reguleres ned i foderstyrke. Der skal foreligge ens retningslinjer for dette, så det bliver gjort ens fra dag til dag, også hvis der er afløser på. For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på eller En gang om ugen skal morgenrunden suppleres af en eftermiddagsrunde for at vurdere, om fordelingen af den daglige fodermængde er hensigtsmæssig. For yderligere oplysninger kontakt svinekonsulent Ditte Haarup Andersen på tlf eller 4

5 Forslag til Natura 2000-planer sendes nu i høring Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg Hold godt øje med, hvornår Naturstyrelsen og kommunen har offentliggjort sine Natura 2000-handleplaner. Efter denne dato er indsigelsesfristen nemlig otte uger. Den 8. december 2011 vedtog miljøministeren de statslige Natura 2000-planer. Naturstyrelsen og kommunerne har de seneste seks måneder arbejdet på at udvikle de konkrete handleplaner, som skal realisere Natura 2000-planerne. Handleplanerne for skovområder er udarbejdet af Naturstyrelsen, og handleplanerne for de øvrige naturbeskyttelsesområder er udarbejdet af kommunerne. Indsigelsesfrist er 8 uger efter offentliggørelsen De konkrete handleplaner skal vedtages og fremlægges senest den 8. juni, men kan også ske før denne dato. Med andre ord: Nogle kommuner har måske været hurtige til at vedtage deres forslag til handleplaner og allerede offentliggjort dem. Lodsejerne skal altså holde sig orienteret om, hvornår handleplanerne bliver offentliggjort. Det anbefales at tjekke både kommunens og Naturstyrelsens hjemmesiden, da der ikke er nogen garanti for, at de to myndigheder koordinerer deres offentliggørelse. Når udkastene til handleplanerne er vedtaget og offentliggjort, skal de sendes i offentlig høring med en indsigelsesfrist på 8 uger. Høringen vil blive gennemført som en offentlig høring, hvilket indebærer, at lodsejerne ikke vil blive orienteret direkte. Vi hjælper gerne med at udarbejde indsigelser mod kommunernes eller Naturstyrelsens forslag til handleplaner. For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på eller 5 Godt nyt om anmeldeordningen for husdyr Af specialkonsulent Henrik Jørgensen Den et år gamle anmeldeordning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug ser ud til at virke. Næsten alle sager afgøres indenfor tidsfristen. For godt et år siden trådte en ny anmeldeordning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug i kraft. Den nye ordning betyder, at visse ændringer på husdyrbrug nu kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse. Denne mulighed har knap husdyrbrugere indtil videre benyttet sig af, og langt de fleste - 94 % - af sagerne er afgjort inden for tidsfristen på to måneder. Det viser en opgørelse foretaget af Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Undersøgelsen viser også, at flertallet af ansøgningerne omhandler skift af dyretype (452), dernæst staldudvidelser på grund af velfærdskrav (274), udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (208), gødningsopbevaring (150) og på sidstepladsen etablering af ensilageplads (104). Særlige krav, der sikrer naboer og miljø For hver anmeldeordning gælder en række særlige betingelser og krav, der skal sikre, at hverken naboer eller natur oplever en større belastning end i dag. Det betyder bl.a. afstandskrav og i visse ordninger krav til afdampning af lugt og ammoniak. Hvis alle krav i den enkelte ordning er overholdt, skal kommunen meddele tilladelse til at gennemføre det anmeldte. Kommunen kan dermed ikke afvise en anmeldelse ved at inddrage en vurdering af andre forhold end dem, der er nævnt i bekendtgørelsen - hverken individuelle eller særlige, generelle forhold. Kommunen har som udgangspunkt to måneder til at træffe afgørelse vedrørende anmeldelsen. For ordningen vedrørende fulde stalde er kommunens frist for afgørelse dog kun én måned. Det anmeldte kan ikke uden videre gennemføres, hvis kommunen ikke overholder fristen. Afgørelser af anmeldesager kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. På baggrund af tallene fra Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening er det sandsynligt, at der ved næste opgørelse vil vise sig væsentligt flere anmeldelser om dyrevelfærd for drægtige, løsgående søer og om fulde stalde til smågrise og slagtesvin, da muligheden for at bruge disse udløber i år. For yderligere oplysninger kontakt specialkonsulent Henrik Jørgensen på tlf eller

6 Nyt fra økonomiafdelingen Godtgørelse af energiafgifter Af konsulent Monika Frick Ændringer på afgiftsområdet har medført en forhøjelse af afgiftssatserne og en reduktion af mulighederne for godtgørelse. Generelt indekseres energiafgiftssatserne med 1,8 % årligt frem til 2015, hvorefter de ændres i forhold til nettoprisindekset. Som hovedregel gælder, at afgifter vedrørende energi til procesformål er godtgørelsesberettiget. Landbrugsvirksomhederne kan således få godtgjort 98,2 % af energiafgiften på brændsel (olie, gas og kul) anvendt til procesformål, hvilket f.eks. gælder opvarmning af staldbygninger og tilknyttede rum, der bruges sammen med driften af staldbygningerne. Afgifterne, der i 2012 i alt udgør 74,2 øre pr. kwh ekskl. energispareafgift, godtgøres med 73,2 øre pr. kwh. Afgiftsgodtgørelse ved leje af stalde m.v. Hvis lejer ikke afregner elforbruget direkte til elselskabet, men via udlejer, er det stadig kun lejer, der kan få afgiften godtgjort, idet kun den, der forbruger energien, kan få godtgjort afgifterne (altså IKKE udlejeren) udlejer på fakturaen særskilt skal anføre de viderefakturerede afgifter udlejer skal være frivillig registreret for viderefakturering af el. Energiafgiften på brændsel anvendt som motorbrændstof godtgøres tilsvarende med 98,2 %, der anvendes i forbindelse med drift af f.eks. traktorer, mejetærskere, arbejdsog motorredskaber ved mark- og skovarbejde, uanset om arbejdet udføres af en landbrugsvirksomhed eller af en maskinstation m.v. transport af afgrøder fra marken til driftsbygningerne, uanset om transporten udføres af en landbrugsvirksomhed eller en maskinstation m.v. transport af egne varer, der er produceret i landbruget bort fra ejendommen ved hjælp af virksomhedens traktorer. Der kan f.eks. være tale om transport af grise, korn eller roer med traktor til henholdsvis slagteri, foderstof og sukkerfabrik. Det er en betingelse, at der anvendes farvet diesel. Der er ikke fradrag for den del af afgiften, der anvendes til hjemtransport af indkøbte varer til virksomheden. Det samme gælder afgift af olie anvendt til evt. entreprenørvirksomhed. Der er ikke fradrag for afgifter på smøreolie. Elafgift Afgifterne på elektricitet anvendt i landbrugsvirksomheder og lignende godtgøres i 2012 bortset fra 1 øre af eldistributionsafgiften. Energispareafgiften på 6,4 øre pr. kwh (tidligere CO 2 -afgift) godtgøres dog ikke. Procesenergi = godtgørelse. Opvarmning = ingen godtgørelse For yderligere oplysninger kontakt din økonomikonsulent hos Patriotisk Selskab eller konsulent Monika Frick på tlf eller 6

7 Nyt fra planteavlsafdelingen Skal jeg hæve min efterløn? Af seniorkonsulent Karsten Hansen Overvejelser om, hvorvidt efterlønnen skal hæves eller ej, handler om mere end økonomi. Også sociale overvejelser spiller ind. Som alle ved, er det nu muligt at hæve sin opsparing til efterløn. Det ligger der selvfølgelig en del økonomiske overvejelser i, men også andre mere sociale faktorer bør indgå i overvejelserne. Det drejer sig først og fremmest om muligheden for overgang til efterløn ved salg af ejendom og/eller generationsskifte. Muligheden for at stoppe før pensionsalder på grund af helbred er også en form for tryghed. Derfor skal eventuel hævning af efterlønsbeløbet ske med omtanke. Da reglerne er meget specifikke, anbefaler vi i første omgang at kontakte A-kassen. Rådgivningen herfra skal måske efterfølgende ses i sammenhæng med den samlede økonomi og aktuelle forventninger til fremtiden, og her rådgiver vi gerne. En ting er sikker: Pensionsformuen i ejendommen er betydelig mindre, end den har været. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Karsten Hansen på eller Ejendomsskat - fredede ejendomme Af chefkonsulent Jens Kring Faglig inspiration i forsøgsmarken Så er det igen tid til markvandring i forsøgsmarken på Bramstrup Videncenter. Onsdag den 13. juni kl og torsdag den 14. juni kl slår vi dørene op til en dag med markvandring, faglig inspiration, udstillinger og mulighed for masser af snak med leverandører og samarbejdspartnere. Temaerne er bl.a.: etablering af frøgræs i vårbyg dyrkningsstrategi i vinterraps nye sorter i korn og brødhvede strategier for ukrudt og svampe middelvalg efter afgiftsomlægning. Der vil også være mulighed for at møde medarbejdere fra BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto og Syngenta. Efter rundvisningen i marken er vi sammen med vores medarrangører DLG og DLF-Trifolium værter med grillmad og fadøl. Onsdag den 13. juni 2012 vil EM-slutrundekampen mellem Danmark og Portugal blive vist på storskærm efter markvandringen. Vel mødt til Forsøgsmark 2012 Bramstrup, Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev. For yderligere oplysninger kontakt planteavlsafdelingen på tlf Fredede ejendomme og den del af en ejendom, hvorpå der ligger en fredet bygning, er fritaget for ejendomsskat. Da vi har erfaret, at nogle af kommunerne på trods heraf har opkrævet ejendomsskatter på disse ejendomme eller dele heraf, skal vi opfordre til at kontrollere beregningen af ejendomsskatterne og kontakte kommunerne herom og anmode om at få den fejlagtigt opkrævede skat tilbagebetalt for de seneste tre år, hvis den er opkrævet med urette. Krav om tilbagebetaling er forældet for den del, der er betalt for mere end tre år siden. For yderligere oplysinger - kontakt chefkonsulent Jens Kring på tlf eller på 7

8 Nyt fra sekretariatet Vi ses til dyrskue Af sekretariatschef Marianne Neumann, Patriotisk Selskab medlem af dyrskueledelsen Når vi i år åbner Det Fynske Dyrskue for 130. gang, ser dyrskuet meget anderledes ud end for bare en generation siden. Hvis vi har et mangfoldigt dyrskue med dyreudstilling, erhvervsudstilling og spændende temaer, så kommer der mange og tilfredse dyrskuegæster, der får en positiv oplevelse af dansk landbrug. Det er imagepleje i øjenhøjde, og det er derfor, at det også er vigtigt, at de professionelle landmænd bruger en dag på at besøge dyrskuet. Derfor er det i særdeleshed ærgerligt, når erhvervsudstillerne beklager, at de professionelle landmænd har mistet interessen for dyrskuet og ikke længere har tradition for at besøge dyrskuet. Udstillerne kommer i høj grad på dyrskuet for landmændenes skyld. Dyrskuet er vores fælles ansvar. Og jo flere landmænd der gæster dyrskuet, desto mere styrker vi vores image over for erhvervsudstillerne, som vi handler hos, og over for de dyrskuegæster, som vi falder i snak med ved Store Ring, i iskøen og rundt omkring på den fyldte dyrskueplads. Dét er et besøg værd. Dengang var det næsten udelukkende de professionelle landmænd, der udstillede deres dyr og mødte hinanden til en faglig og social snak på dyrskuepladsen. I dag er sammensætningen af både udstillere og gæster forandret, og vi mener, at dyrskuet står stærkt som en årligt tilbagevendende oplevelse for både land og by. Hos Patriotisk Selskab lægger vi hvert år mange kræfter i at tilrettelægge et dyrskue og et program med spændende oplevelser for hele familien, for vores erhverv og for udstillerne. Vi glæder os til at hilse på jer den juni 2012 i Odense. Nærmere oplysninger om Det Fynske Dyrskue finder du på Alligevel ser vi, at færre landmænd har tradition for at besøge dyrskuet med deres familie. Det er ærgerligt, og det er en udvikling, som vi gerne vil vende. Derfor er der med dette nummer af Nyt fra Patriotisk Selskab to fribilletter, som kan bruges til et besøg på Det Fynske Dyrskue den juni 2012, og som jeg vil opfordre jer til at bruge. Imagepleje i øjenhøjde Det Fynske Dyrskue er med sine besøgende Fyns største kulturbegivenhed, og det er samtidig årets bedste mulighed for, at landbruget kan vise omverdenen vores formåen. Her kan vi sætte en tyk streg under, at vi stadig har en eksistensberettigelse. Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Bladet udkommer ca. 6 gange om året; næste nummer udkommer i uge 36, Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Dagens program Ansøgningsrunden 2010 Opsamling og erfaringer fra ansøgningsrunden Ansøgningsrunden 2011 Titel 2 Tilskudsordningens Indsatsområder Ammoniak

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

STENBOGÅRD ApS Volderslevvej Odense S Att. Lars Vestermark. Afgørelse i anmeldesag: udvidelse af dyreholdet kræver miljøgodkendelse

STENBOGÅRD ApS Volderslevvej Odense S Att. Lars Vestermark. Afgørelse i anmeldesag: udvidelse af dyreholdet kræver miljøgodkendelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 5260 Odense S Att. Lars Vestermark By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber Vådfoder - Udnyt potentialet Svinerådgiver Inga Riber Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling af dagsration

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Peder Sølvsten Horsensvej 44 8660 Skanderborg Tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen Horsensvej 44, 8660 Skanderborg Skanderborg kommune har den 6. juli 2016 modtaget en anmeldelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder.

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder. BORUM ØSTERGÅRD A/S Lis Wendelbo Brund Borumvej 105 Borum 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017

ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017 ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017 NOTAT NR. 1726 Regnearket kan beregne muligheder for udvidelser af slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde godkendt efter 1. januar 2007 og opnåelig

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Af Svineproducent Martin Lund Madsen, og Rådgiver Birgitte Bendixen, Syddansk Svinerådgivning Disposition TurboPlus projektet Præsentation af Foderforbrug

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Påstande Foto: Øgendahl Maskinfabrik Fordele ved hjemmeblanding Billigere foder Frisk foder

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Fodring af smågrise og slagtesvin

Fodring af smågrise og slagtesvin Fodring af smågrise og slagtesvin Seminar Viden i arbejde, Menstrup Kro, 9. december 2014 Lisbeth Jørgensen Høj produktivitet Bedre bundlinje Høj sundhed 1 Landsgennemsnitstal 2013-referencetal for smågrise,

Læs mere

Sådan øger vi DB på slagtesvin med 10 %!

Sådan øger vi DB på slagtesvin med 10 %! Sådan øger vi DB på slagtesvin med 10 %! v/ Bjarne Knudsen DB pr. gris ud fra prognose Notering: 10,69 kr/kg (+ 0,70 kr/kg) Foderpris: 1,65 kr/fe diverse omk.: 10 kr/gris Foderforbrug: 2,75 FE/kg tilvækst

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen At give tilskud til investeringer i processer og teknologier på jordbrugsbedrifter for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Rigtrup. Rigtrupvej 64. Afgørelse. husdyrbrug 2. Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej Hinnerup.

Rigtrup. Rigtrupvej 64. Afgørelse. husdyrbrug 2. Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej Hinnerup. Anker Høgh Rasmussen Rigtrupvej 64 Rigtrup 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Hvordan får vi bedre økonomi i smågrise og slagtesvineproduktion? Af direktør Jan Rodenberg

Hvordan får vi bedre økonomi i smågrise og slagtesvineproduktion? Af direktør Jan Rodenberg Hvordan får vi bedre økonomi i smågrise og slagtesvineproduktion? Af direktør Jan Rodenberg SRDK SRDK 3 nye pr. 3. februar Preben Høj Preben Rohde Rasmussen Louise Christine Oxholm Fremgang søer/slagtesvin

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Svend Robert Pedersen Krogslundvej 31 Fraugde 5220 Odense SØ. Afgørelse i anmeldesag - dyrehold til afgræsning på Munkerodgyden 20

Svend Robert Pedersen Krogslundvej 31 Fraugde 5220 Odense SØ. Afgørelse i anmeldesag - dyrehold til afgræsning på Munkerodgyden 20 Svend Robert Pedersen Krogslundvej 31 Fraugde 5220 Odense SØ By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere