Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012"

Transkript

1 Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 En vandtæt plan? Nej! Var det en vandtæt plan, som regeringen vedtog i december sidste år under overskriften Vandplaner? Nej, på ingen måde. Faktisk er de statslige vandplaner så fyldt med retlige fejl, at Landbrug & Fødevarer i sidste uge stævnede den danske stat med en forventning om at få rettens ord for, at vandplanerne er ulovlige. Udmeldingen om stævning blev bl.a. præsenteret for de af vores medlemmer, som tirsdag den 29. maj 2012 havde taget imod vores invitation til et eftermiddagsmøde om netop vandhandleplaner, randzoner og sagsanlæg mod staten. Ifølge Landbrug & Fødevarers chefjurist kræver et sagsanlæg, at der fremlægges en række konkrete og repræsentative sager på bedriftsniveau. Disse sager er nu udvalgt, og samtidig lyder anbefalingen fra Axelborg, at lodsejerne også efter samråd med deres rådgivere rejser deres egne sager. Der kan nemlig ikke gives garanti for, at de sager, der rejses i Landbrug & Fødevarer, vil omfatte alle landets 23 vandplaner og dermed de mange berørte lodsejere. Individuel stævning senest 21. juni Fristen for indgivelse af stævning er den 21. juni På Landbrug & Fødevarers hjemmeside (lf. dk/vandplaner.dk) findes et eksempel og en vejledning til en minimal stævning. Samtidig med indlevering af stævning bør den enkelte landmand anmode om, at hans sag udsættes, indtil den af Landbrug & Fødevarer anlagte retssag er afgjort. Inden man beslutter sig for at indgive en minimal stævning, bør man forholde sig til den risiko, at ens sag ikke bliver sat i bero og derfor vil blive ført, før Landbrug & Fødevarers sag er afgjort. Hvis man vil rejse en sag, bør man søge rådgivning hos en advokat. Flere af vores medlemmer har udtrykt interesse for at anlægge en sag, og derfor har vi i den forgangne uge holdt et møde med nogle af medlemmerne og en advokat med ekspertise inden for landbrug og EU-ret. Kontakt os gerne for rådgivning. Fribilletter til netværk I en helt anden boldgade men også inden for nær fremtid venter det årlige fynske dyrskue, som vi tager aktivt del i. Vi kan kun opfordre til, at I lægger vejen forbi og benytter muligheden for at netværke, hente inspiration og være med til at tegne billedet af vores erhverv. Derfor har vi vedlagt to fribilletter, som forhåbentligt falder i god jord, og som frit kan bruges, når Det Fynske Dyrskue løber af stabelen den juni Fra papir til elektronisk På de interne linjer arbejder i også med omverdenens billede af vores erhverv, hvilket i høj grad hænger sammen med den måde, vi kommunikerer på. Vi har netop taget de første skridt hen imod en omlægning af vores kommunikation fra papir-information til elektronisk information. Hensigten er, at de fleste af vores udsendelser såsom indbydelser til arrangementer, nyhedsbreve, fakturaer osv. skal overgå til elektronisk udsendelse. Vi ringer til jer Når vi omlægger fra papir til it, har vi brug for jeres hjælp. Dels vil vi gerne have kendskab til jeres forventninger og behov for information, og dels vil vi gerne vide, hvilken mailadresse I ønsker, at vi sender nyheder til. Derfor vil vi i nærmeste fremtid kontakte alle vores medlemmer pr. telefon, så vi kan få opdateret jeres mailadresser og andre kontaktoplysninger. God læselyst og god sommer til alle. Henrik Danielsen adm. direktør Vådfoder til slagtesvin virker men kræver stram styring Læs mere på side 3 Hold øje med kommunens vandplaner Læs mere på side 4 1 Forslag til natura 2000-planer sendes nu i høring Læs mere på side 5

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen 25 meter beskyttelseszone omkring vandboringer Af seniorkonsulent Carsten Hansen Fra 1. august 2012 træder kravet om 25 meter beskyttelseszone omkring vandboringer i kraft beskyttelseszonerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. Der er nu udsendt en vejledning til det indførte krav fra 1. august 2011 om etablering af 25 meter beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer til almene vandindvindingsanlæg. Ved almene vandindvindingsanlæg forstås anlæg, der forsyner mindst 10 matrikelnumre med vand. Beskyttelseszonerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. Anvendelse af beskyttelseszonen Dyrkningsforbuddet gælder egentlig kultivering af arealet med jordbehandling, såning eller plantning, men frem til 1. juni 2012 er det tilladt at etablere græs, træer og buske dog uden brug af pesticider og gødning. Beplantningen må ikke foretages med henblik på produktion af salgsafgrøder, juletræ, energiafgrøder eller lignende. Det er fortsat tilladt at høste flerårige afgrøder, der allerede var etableret, inden reglen trådte i kraft 1. august Kompensation Kompensation for disse beskyttelseszoner fås ved at indsende en ansøgningsblanket til det vandforsyningsselskab, som boringen tilhører. Ansøgningsblanketten skal sendes inden 1. september, og den findes via følgende link: Grundvand_beskyttelse/Drikkevandsboringer/ Der udbetales et årligt beløb på 429 kr. pr. boring til ejeren af matriklen, hvor boringen er placeret. Er boringen placeret i kanten af en matrikel, har naboen pligt til at etablere beskyttelseszone, men vil på nuværende tidspunkt ikke modtage nogen kompensation. Miljøministeren arbejder på at løse denne absurde problematik! Der arbejdes også på at udarbejde et kort, der viser boringernes placering. Der kan ikke opnås kompensation, hvis der tidligere er indgået frivillig aftale om tilsvarende rådighedsindskrænkning. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Carsten Hansen på tlf eller Energiforliget er på plads - biogasproduktion er en del af forliget Af specialkonsulent Henrik Jørgensen Aftalen om den danske energipolitik er faldet på plads. Forliget, der er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative, løber frem til Regeringens mål er, at energiforsyningen skal baseres på vedvarende energi. Det forudsætter, at der både foretages effektiviseringer og minimering af energispild samtidig med, at der skabes en helt ny energiforsyningsstruktur. Energiforliget omfatter en lang række initiativer, hvoraf nogen iværksættes med det samme. Det gælder f.eks. satsningen på produktion af kraft og varme, der er baseret på biomasse, og der er derfor særligt fokus på udbygningen af biogasproduktionen. Udbygningen skal sikres ved at forbedre de overordnede rammebetingelser og støttemulighederne. Tilskud til biogasproduktion Støtten til udbygning af biogasproduktion er sammensat af et grundtilskud, et tilskud som aftrappes, hvis naturgasprisen stiger, og et tilskud, der aftrappes fra 2016 til For biogas, der anvendes til kraftvarmeproduktion eller afsættes i gasnettet, gælder, at der samlet set kan ydes et tilskud, der svarer til ca. 1,15 kr. pr. kwh i Tidligere var den samlede støtte ca. 0,79 kr. pr. kwh. Energiforliget fastlægger desuden, at etableringsstøtten fra staten hæves fra 20 til 30 % i Det vides ikke, om anlægstilskuddet bliver forlænget ind i Samlet set giver støtteændringerne en langt bedre mulighed for at realisere de mange projekter, der landet rundt har samlet støv på grund af manglende rentabilitet og finansiering. Ud over en fornuftig økonomi og finansiering af projektet er det en forudsætning, at projektet har de fornødne miljømæssige tilladelser. Miljøafdelingen kan hjælpe med at få disse tilladelser i hus. For yderligere oplysninger kontakt specialkonsulent Henrik Jørgensen på tlf eller 2

3 Ny ansøgningsrunde: Teknologitilskud til nye maskiner Af miljøkonsulent Kristian Petersen Den 1. juli 2012 starter en ny ansøgningsrunde om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter. Som en del af Fødevareministeriets Miljøteknologiordning er formålet med tilskudsordningen at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion - med fokus på følgende fem indsatsområder: 1. reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen 2. reduktion af pesticidanvendelsen 3. reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning 4. reduktion af energiforbruget respektive reduktion af vand-, næringsstof og pesticidforbruget i gartnerisektoren 5. tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne ( minivådområder ). De samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet kan maksimalt udgøre kr. og skal mindst udgøre kr. Dog er der visse undtagelser fra denne regel, som det fremgår af vejledningen til ordningen. Tilskuddet udgør som udgangspunkt 40 % af de tilskudsberettigede udgifter. Dog kan der opnås 100 % for indsatsområde 5. Sidste år blev der søgt midler til marksprøjter, portaltraktor m. båndsprøjte, SyreN-gylleudlægger og udstyr til gartnerier. Ansøgningsrunden slutter den 17. september For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på tlf eller Vådfoder virker for slagtesvin men kræver stram styring Af svinekonsulent Ditte Haarup Andersen Vådfoder til slagtesvin virker! Mulighederne for et lavt foderforbrug er rigtig gode, men det kræver stram styring af foderanlægget. En VSP-undersøgelse fra 2008 viste, at der var større risiko for dårlig foderudnyttelse hos slagtesvinene, når de blev fodret med vådfoder frem for med tørfoder. Betyder det, at vådfoder giver dårligere resultater end tørfoder? Bestemt ikke! Det betyder bare, at vådfoder kræver bedre styring af foderanlægget. Mulighederne for et lavt foderforbrug er med den rette styring rigtig gode. Hvordan opnås de bedste resultater? korrekt sammensat foder af gode råvarer er en selvfølge høj foderhygiejne er påkrævet gennem hele systemet korrekt indtastning af råvareværdier og blanderecept er afgørende - ellers bliver sammensætningen af foderet forkert, og der udfodres andre mængder end det, der forventes iblandingsrækkefølgen af råvarerne er vigtig og har især stor betydning for opblandingen af foderet - især hvis der benyttes fedt, eller samme anlæg benyttes til flere forskellige dyregrupper. Derudover skal en lang række indstillinger i fodercomputeren afstemmes individuelt for hvert anlæg for at sikre et velfungerende vådfoder. Også vandforsyningen og kvaliteten heraf, formalingsgraden på korndelen og ph i vådfodersuppen kan have indflydelse på, hvordan vådfoderet virker. Indsættelse af smågrise Hvis smågrisene ikke har fået vådfoder i smågriseperioden, kan de have svært ved overgangen fra tørfoder til vådfoder. Så vær meget opmærksom på, om der skal reduceres i foderstyrke, så der ikke forekommer unødigt foderspild og gammelt foder i krybben. Husk også, at smågrisene skal indtastes i vådfodercomputeren med den rette startvægt. Ædepladser Der skal være minimum 30 cm krybbeplads pr. slagtesvin. Er der ikke ædepladser nok, vil de svageste få for lidt foder og dermed bliver grisene for uens. 3

4 Hold øje med kommunernes forslag til vandhandleplaner Kønssortering Sogrise og galtgrise kan godt køre på samme foderkurve, men de bør kønssorteres, så galtgrisene ikke sluger alt foderet. Kønssortering vil hæve galtgrisenes kødprocent og udnytte sogrisenes potentiale bedre. Effekten af at kønssortere giver en produktionsgevinst på ca. 3 %. Senest den 22. juni 2012 offentliggør kommunerne deres forslag til vandhandleplaner. Nogle kommuner er måske tidligere ude, så hold godt øje med din kommune: Efter offentliggørelsen er der nemlig en indsigelsesfrist på 8 uger. Foderkurven Foderkurven skal tilgodese daglig tilvækst, foderoptagelse, foderudnyttelse og kødprocent og er med til at sikre en maksimal udnyttelse af grisenes vækstpotentiale. Der kan i mange besætninger hentes en del på produktionsresultaterne. Den 22. december 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen de statslige vandplaner. Herefter har kommunerne pligt til senest seks måneder efter - dvs. senest den 22. juni at fremlægge deres konkrete vandhandleplaner. Men kommunerne må gerne fremlægge deres planer tidligere end den 22. juni. Foderkurven består af tre perioder: 1. En semi ad libitum kurve frem til 60 kg 2. En restriktiv kurve fra 60 kg til 80 kg 3. En slutfoderkurve fra ca. 80 kg til afgang. Efter offentliggørelsen af de kommunale handleplaner skal de sendes i offentlig høring med en 8-ugers høringsfrist. Offentliggørelsen regnes fra den dato, hvor den enkelte kommune lægger sine planer frem og det kan altså godt være før den 22. juni Foderkurven skal i første periode ligge så højt, at ca. 30 % af krybberne er reguleret ned i foderstyrke. Ligger kurven lavere, er der for mange grise, som holdes tilbage i tilvækst, fordi de får for lidt foder. Tjek kommunens hjemmeside Lodsejerne skal derfor holde godt øje med deres egen kommune. Kommunen har ikke pligt til at orientere direkte, så det er nødvendigt at tjekke kommunens hjemmeside med jævne mellemrum. Efter offentliggørelsen er fristen for at komme med indsigelser eller bemærkninger 8 uger. Overholdes denne frist ikke, er der ikke mulighed for at fremsætte indsigelser m.v. For at finde frem til den rette foderkurve indtil slutfoderstyrken, er det nødvendigt i en periode dagligt at registrere hvor mange stier, der er reguleret ned i foderstyrke. Dette kan være et lidt møjsommeligt arbejde, men gevinsten er stor! Registreringen bør gennemføres, hvis man f.eks. har skiftet smågriseleverandør, har ændret sundhedsstatus eller fodersammensætning, eller foderkurven blot trænger til et eftersyn. Vi hjælper gerne med at udarbejde indsigelser mod kommunernes forslag til vandhandleplaner. Daglig foderregulering Hver dag skal der reguleres foder. Gå en runde i stalden 30 min. efter morgenudfodringen. De krybber, der ikke er tomme, skal reguleres ned i foderstyrke. Der skal foreligge ens retningslinjer for dette, så det bliver gjort ens fra dag til dag, også hvis der er afløser på. For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på eller En gang om ugen skal morgenrunden suppleres af en eftermiddagsrunde for at vurdere, om fordelingen af den daglige fodermængde er hensigtsmæssig. For yderligere oplysninger kontakt svinekonsulent Ditte Haarup Andersen på tlf eller 4

5 Forslag til Natura 2000-planer sendes nu i høring Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg Hold godt øje med, hvornår Naturstyrelsen og kommunen har offentliggjort sine Natura 2000-handleplaner. Efter denne dato er indsigelsesfristen nemlig otte uger. Den 8. december 2011 vedtog miljøministeren de statslige Natura 2000-planer. Naturstyrelsen og kommunerne har de seneste seks måneder arbejdet på at udvikle de konkrete handleplaner, som skal realisere Natura 2000-planerne. Handleplanerne for skovområder er udarbejdet af Naturstyrelsen, og handleplanerne for de øvrige naturbeskyttelsesområder er udarbejdet af kommunerne. Indsigelsesfrist er 8 uger efter offentliggørelsen De konkrete handleplaner skal vedtages og fremlægges senest den 8. juni, men kan også ske før denne dato. Med andre ord: Nogle kommuner har måske været hurtige til at vedtage deres forslag til handleplaner og allerede offentliggjort dem. Lodsejerne skal altså holde sig orienteret om, hvornår handleplanerne bliver offentliggjort. Det anbefales at tjekke både kommunens og Naturstyrelsens hjemmesiden, da der ikke er nogen garanti for, at de to myndigheder koordinerer deres offentliggørelse. Når udkastene til handleplanerne er vedtaget og offentliggjort, skal de sendes i offentlig høring med en indsigelsesfrist på 8 uger. Høringen vil blive gennemført som en offentlig høring, hvilket indebærer, at lodsejerne ikke vil blive orienteret direkte. Vi hjælper gerne med at udarbejde indsigelser mod kommunernes eller Naturstyrelsens forslag til handleplaner. For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på eller 5 Godt nyt om anmeldeordningen for husdyr Af specialkonsulent Henrik Jørgensen Den et år gamle anmeldeordning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug ser ud til at virke. Næsten alle sager afgøres indenfor tidsfristen. For godt et år siden trådte en ny anmeldeordning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug i kraft. Den nye ordning betyder, at visse ændringer på husdyrbrug nu kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse. Denne mulighed har knap husdyrbrugere indtil videre benyttet sig af, og langt de fleste - 94 % - af sagerne er afgjort inden for tidsfristen på to måneder. Det viser en opgørelse foretaget af Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Undersøgelsen viser også, at flertallet af ansøgningerne omhandler skift af dyretype (452), dernæst staldudvidelser på grund af velfærdskrav (274), udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (208), gødningsopbevaring (150) og på sidstepladsen etablering af ensilageplads (104). Særlige krav, der sikrer naboer og miljø For hver anmeldeordning gælder en række særlige betingelser og krav, der skal sikre, at hverken naboer eller natur oplever en større belastning end i dag. Det betyder bl.a. afstandskrav og i visse ordninger krav til afdampning af lugt og ammoniak. Hvis alle krav i den enkelte ordning er overholdt, skal kommunen meddele tilladelse til at gennemføre det anmeldte. Kommunen kan dermed ikke afvise en anmeldelse ved at inddrage en vurdering af andre forhold end dem, der er nævnt i bekendtgørelsen - hverken individuelle eller særlige, generelle forhold. Kommunen har som udgangspunkt to måneder til at træffe afgørelse vedrørende anmeldelsen. For ordningen vedrørende fulde stalde er kommunens frist for afgørelse dog kun én måned. Det anmeldte kan ikke uden videre gennemføres, hvis kommunen ikke overholder fristen. Afgørelser af anmeldesager kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. På baggrund af tallene fra Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening er det sandsynligt, at der ved næste opgørelse vil vise sig væsentligt flere anmeldelser om dyrevelfærd for drægtige, løsgående søer og om fulde stalde til smågrise og slagtesvin, da muligheden for at bruge disse udløber i år. For yderligere oplysninger kontakt specialkonsulent Henrik Jørgensen på tlf eller

6 Nyt fra økonomiafdelingen Godtgørelse af energiafgifter Af konsulent Monika Frick Ændringer på afgiftsområdet har medført en forhøjelse af afgiftssatserne og en reduktion af mulighederne for godtgørelse. Generelt indekseres energiafgiftssatserne med 1,8 % årligt frem til 2015, hvorefter de ændres i forhold til nettoprisindekset. Som hovedregel gælder, at afgifter vedrørende energi til procesformål er godtgørelsesberettiget. Landbrugsvirksomhederne kan således få godtgjort 98,2 % af energiafgiften på brændsel (olie, gas og kul) anvendt til procesformål, hvilket f.eks. gælder opvarmning af staldbygninger og tilknyttede rum, der bruges sammen med driften af staldbygningerne. Afgifterne, der i 2012 i alt udgør 74,2 øre pr. kwh ekskl. energispareafgift, godtgøres med 73,2 øre pr. kwh. Afgiftsgodtgørelse ved leje af stalde m.v. Hvis lejer ikke afregner elforbruget direkte til elselskabet, men via udlejer, er det stadig kun lejer, der kan få afgiften godtgjort, idet kun den, der forbruger energien, kan få godtgjort afgifterne (altså IKKE udlejeren) udlejer på fakturaen særskilt skal anføre de viderefakturerede afgifter udlejer skal være frivillig registreret for viderefakturering af el. Energiafgiften på brændsel anvendt som motorbrændstof godtgøres tilsvarende med 98,2 %, der anvendes i forbindelse med drift af f.eks. traktorer, mejetærskere, arbejdsog motorredskaber ved mark- og skovarbejde, uanset om arbejdet udføres af en landbrugsvirksomhed eller af en maskinstation m.v. transport af afgrøder fra marken til driftsbygningerne, uanset om transporten udføres af en landbrugsvirksomhed eller en maskinstation m.v. transport af egne varer, der er produceret i landbruget bort fra ejendommen ved hjælp af virksomhedens traktorer. Der kan f.eks. være tale om transport af grise, korn eller roer med traktor til henholdsvis slagteri, foderstof og sukkerfabrik. Det er en betingelse, at der anvendes farvet diesel. Der er ikke fradrag for den del af afgiften, der anvendes til hjemtransport af indkøbte varer til virksomheden. Det samme gælder afgift af olie anvendt til evt. entreprenørvirksomhed. Der er ikke fradrag for afgifter på smøreolie. Elafgift Afgifterne på elektricitet anvendt i landbrugsvirksomheder og lignende godtgøres i 2012 bortset fra 1 øre af eldistributionsafgiften. Energispareafgiften på 6,4 øre pr. kwh (tidligere CO 2 -afgift) godtgøres dog ikke. Procesenergi = godtgørelse. Opvarmning = ingen godtgørelse For yderligere oplysninger kontakt din økonomikonsulent hos Patriotisk Selskab eller konsulent Monika Frick på tlf eller 6

7 Nyt fra planteavlsafdelingen Skal jeg hæve min efterløn? Af seniorkonsulent Karsten Hansen Overvejelser om, hvorvidt efterlønnen skal hæves eller ej, handler om mere end økonomi. Også sociale overvejelser spiller ind. Som alle ved, er det nu muligt at hæve sin opsparing til efterløn. Det ligger der selvfølgelig en del økonomiske overvejelser i, men også andre mere sociale faktorer bør indgå i overvejelserne. Det drejer sig først og fremmest om muligheden for overgang til efterløn ved salg af ejendom og/eller generationsskifte. Muligheden for at stoppe før pensionsalder på grund af helbred er også en form for tryghed. Derfor skal eventuel hævning af efterlønsbeløbet ske med omtanke. Da reglerne er meget specifikke, anbefaler vi i første omgang at kontakte A-kassen. Rådgivningen herfra skal måske efterfølgende ses i sammenhæng med den samlede økonomi og aktuelle forventninger til fremtiden, og her rådgiver vi gerne. En ting er sikker: Pensionsformuen i ejendommen er betydelig mindre, end den har været. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Karsten Hansen på eller Ejendomsskat - fredede ejendomme Af chefkonsulent Jens Kring Faglig inspiration i forsøgsmarken Så er det igen tid til markvandring i forsøgsmarken på Bramstrup Videncenter. Onsdag den 13. juni kl og torsdag den 14. juni kl slår vi dørene op til en dag med markvandring, faglig inspiration, udstillinger og mulighed for masser af snak med leverandører og samarbejdspartnere. Temaerne er bl.a.: etablering af frøgræs i vårbyg dyrkningsstrategi i vinterraps nye sorter i korn og brødhvede strategier for ukrudt og svampe middelvalg efter afgiftsomlægning. Der vil også være mulighed for at møde medarbejdere fra BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto og Syngenta. Efter rundvisningen i marken er vi sammen med vores medarrangører DLG og DLF-Trifolium værter med grillmad og fadøl. Onsdag den 13. juni 2012 vil EM-slutrundekampen mellem Danmark og Portugal blive vist på storskærm efter markvandringen. Vel mødt til Forsøgsmark 2012 Bramstrup, Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev. For yderligere oplysninger kontakt planteavlsafdelingen på tlf Fredede ejendomme og den del af en ejendom, hvorpå der ligger en fredet bygning, er fritaget for ejendomsskat. Da vi har erfaret, at nogle af kommunerne på trods heraf har opkrævet ejendomsskatter på disse ejendomme eller dele heraf, skal vi opfordre til at kontrollere beregningen af ejendomsskatterne og kontakte kommunerne herom og anmode om at få den fejlagtigt opkrævede skat tilbagebetalt for de seneste tre år, hvis den er opkrævet med urette. Krav om tilbagebetaling er forældet for den del, der er betalt for mere end tre år siden. For yderligere oplysinger - kontakt chefkonsulent Jens Kring på tlf eller på 7

8 Nyt fra sekretariatet Vi ses til dyrskue Af sekretariatschef Marianne Neumann, Patriotisk Selskab medlem af dyrskueledelsen Når vi i år åbner Det Fynske Dyrskue for 130. gang, ser dyrskuet meget anderledes ud end for bare en generation siden. Hvis vi har et mangfoldigt dyrskue med dyreudstilling, erhvervsudstilling og spændende temaer, så kommer der mange og tilfredse dyrskuegæster, der får en positiv oplevelse af dansk landbrug. Det er imagepleje i øjenhøjde, og det er derfor, at det også er vigtigt, at de professionelle landmænd bruger en dag på at besøge dyrskuet. Derfor er det i særdeleshed ærgerligt, når erhvervsudstillerne beklager, at de professionelle landmænd har mistet interessen for dyrskuet og ikke længere har tradition for at besøge dyrskuet. Udstillerne kommer i høj grad på dyrskuet for landmændenes skyld. Dyrskuet er vores fælles ansvar. Og jo flere landmænd der gæster dyrskuet, desto mere styrker vi vores image over for erhvervsudstillerne, som vi handler hos, og over for de dyrskuegæster, som vi falder i snak med ved Store Ring, i iskøen og rundt omkring på den fyldte dyrskueplads. Dét er et besøg værd. Dengang var det næsten udelukkende de professionelle landmænd, der udstillede deres dyr og mødte hinanden til en faglig og social snak på dyrskuepladsen. I dag er sammensætningen af både udstillere og gæster forandret, og vi mener, at dyrskuet står stærkt som en årligt tilbagevendende oplevelse for både land og by. Hos Patriotisk Selskab lægger vi hvert år mange kræfter i at tilrettelægge et dyrskue og et program med spændende oplevelser for hele familien, for vores erhverv og for udstillerne. Vi glæder os til at hilse på jer den juni 2012 i Odense. Nærmere oplysninger om Det Fynske Dyrskue finder du på Alligevel ser vi, at færre landmænd har tradition for at besøge dyrskuet med deres familie. Det er ærgerligt, og det er en udvikling, som vi gerne vil vende. Derfor er der med dette nummer af Nyt fra Patriotisk Selskab to fribilletter, som kan bruges til et besøg på Det Fynske Dyrskue den juni 2012, og som jeg vil opfordre jer til at bruge. Imagepleje i øjenhøjde Det Fynske Dyrskue er med sine besøgende Fyns største kulturbegivenhed, og det er samtidig årets bedste mulighed for, at landbruget kan vise omverdenen vores formåen. Her kan vi sætte en tyk streg under, at vi stadig har en eksistensberettigelse. Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Bladet udkommer ca. 6 gange om året; næste nummer udkommer i uge 36, Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger

Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger Nr. 62, Odense, den 7. september 2012 Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger I lørdags trådte den i kraft regeringens randzonelov, som blev vedtaget i juni og sidenhen har været udsat for et sandt bombardement

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer

Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer Nr. 63, Odense, den 9. november 2012 Det bliver den 57-årige Martin Merrild, der fremover skal være formand for Landbrug & Fødevarer. Det står klart

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Patriotisk selskabs ledelse pr. 1. september 2011 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere