Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012"

Transkript

1 Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 En vandtæt plan? Nej! Var det en vandtæt plan, som regeringen vedtog i december sidste år under overskriften Vandplaner? Nej, på ingen måde. Faktisk er de statslige vandplaner så fyldt med retlige fejl, at Landbrug & Fødevarer i sidste uge stævnede den danske stat med en forventning om at få rettens ord for, at vandplanerne er ulovlige. Udmeldingen om stævning blev bl.a. præsenteret for de af vores medlemmer, som tirsdag den 29. maj 2012 havde taget imod vores invitation til et eftermiddagsmøde om netop vandhandleplaner, randzoner og sagsanlæg mod staten. Ifølge Landbrug & Fødevarers chefjurist kræver et sagsanlæg, at der fremlægges en række konkrete og repræsentative sager på bedriftsniveau. Disse sager er nu udvalgt, og samtidig lyder anbefalingen fra Axelborg, at lodsejerne også efter samråd med deres rådgivere rejser deres egne sager. Der kan nemlig ikke gives garanti for, at de sager, der rejses i Landbrug & Fødevarer, vil omfatte alle landets 23 vandplaner og dermed de mange berørte lodsejere. Individuel stævning senest 21. juni Fristen for indgivelse af stævning er den 21. juni På Landbrug & Fødevarers hjemmeside (lf. dk/vandplaner.dk) findes et eksempel og en vejledning til en minimal stævning. Samtidig med indlevering af stævning bør den enkelte landmand anmode om, at hans sag udsættes, indtil den af Landbrug & Fødevarer anlagte retssag er afgjort. Inden man beslutter sig for at indgive en minimal stævning, bør man forholde sig til den risiko, at ens sag ikke bliver sat i bero og derfor vil blive ført, før Landbrug & Fødevarers sag er afgjort. Hvis man vil rejse en sag, bør man søge rådgivning hos en advokat. Flere af vores medlemmer har udtrykt interesse for at anlægge en sag, og derfor har vi i den forgangne uge holdt et møde med nogle af medlemmerne og en advokat med ekspertise inden for landbrug og EU-ret. Kontakt os gerne for rådgivning. Fribilletter til netværk I en helt anden boldgade men også inden for nær fremtid venter det årlige fynske dyrskue, som vi tager aktivt del i. Vi kan kun opfordre til, at I lægger vejen forbi og benytter muligheden for at netværke, hente inspiration og være med til at tegne billedet af vores erhverv. Derfor har vi vedlagt to fribilletter, som forhåbentligt falder i god jord, og som frit kan bruges, når Det Fynske Dyrskue løber af stabelen den juni Fra papir til elektronisk På de interne linjer arbejder i også med omverdenens billede af vores erhverv, hvilket i høj grad hænger sammen med den måde, vi kommunikerer på. Vi har netop taget de første skridt hen imod en omlægning af vores kommunikation fra papir-information til elektronisk information. Hensigten er, at de fleste af vores udsendelser såsom indbydelser til arrangementer, nyhedsbreve, fakturaer osv. skal overgå til elektronisk udsendelse. Vi ringer til jer Når vi omlægger fra papir til it, har vi brug for jeres hjælp. Dels vil vi gerne have kendskab til jeres forventninger og behov for information, og dels vil vi gerne vide, hvilken mailadresse I ønsker, at vi sender nyheder til. Derfor vil vi i nærmeste fremtid kontakte alle vores medlemmer pr. telefon, så vi kan få opdateret jeres mailadresser og andre kontaktoplysninger. God læselyst og god sommer til alle. Henrik Danielsen adm. direktør Vådfoder til slagtesvin virker men kræver stram styring Læs mere på side 3 Hold øje med kommunens vandplaner Læs mere på side 4 1 Forslag til natura 2000-planer sendes nu i høring Læs mere på side 5

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen 25 meter beskyttelseszone omkring vandboringer Af seniorkonsulent Carsten Hansen Fra 1. august 2012 træder kravet om 25 meter beskyttelseszone omkring vandboringer i kraft beskyttelseszonerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. Der er nu udsendt en vejledning til det indførte krav fra 1. august 2011 om etablering af 25 meter beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer til almene vandindvindingsanlæg. Ved almene vandindvindingsanlæg forstås anlæg, der forsyner mindst 10 matrikelnumre med vand. Beskyttelseszonerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. Anvendelse af beskyttelseszonen Dyrkningsforbuddet gælder egentlig kultivering af arealet med jordbehandling, såning eller plantning, men frem til 1. juni 2012 er det tilladt at etablere græs, træer og buske dog uden brug af pesticider og gødning. Beplantningen må ikke foretages med henblik på produktion af salgsafgrøder, juletræ, energiafgrøder eller lignende. Det er fortsat tilladt at høste flerårige afgrøder, der allerede var etableret, inden reglen trådte i kraft 1. august Kompensation Kompensation for disse beskyttelseszoner fås ved at indsende en ansøgningsblanket til det vandforsyningsselskab, som boringen tilhører. Ansøgningsblanketten skal sendes inden 1. september, og den findes via følgende link: Grundvand_beskyttelse/Drikkevandsboringer/ Der udbetales et årligt beløb på 429 kr. pr. boring til ejeren af matriklen, hvor boringen er placeret. Er boringen placeret i kanten af en matrikel, har naboen pligt til at etablere beskyttelseszone, men vil på nuværende tidspunkt ikke modtage nogen kompensation. Miljøministeren arbejder på at løse denne absurde problematik! Der arbejdes også på at udarbejde et kort, der viser boringernes placering. Der kan ikke opnås kompensation, hvis der tidligere er indgået frivillig aftale om tilsvarende rådighedsindskrænkning. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Carsten Hansen på tlf eller Energiforliget er på plads - biogasproduktion er en del af forliget Af specialkonsulent Henrik Jørgensen Aftalen om den danske energipolitik er faldet på plads. Forliget, der er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative, løber frem til Regeringens mål er, at energiforsyningen skal baseres på vedvarende energi. Det forudsætter, at der både foretages effektiviseringer og minimering af energispild samtidig med, at der skabes en helt ny energiforsyningsstruktur. Energiforliget omfatter en lang række initiativer, hvoraf nogen iværksættes med det samme. Det gælder f.eks. satsningen på produktion af kraft og varme, der er baseret på biomasse, og der er derfor særligt fokus på udbygningen af biogasproduktionen. Udbygningen skal sikres ved at forbedre de overordnede rammebetingelser og støttemulighederne. Tilskud til biogasproduktion Støtten til udbygning af biogasproduktion er sammensat af et grundtilskud, et tilskud som aftrappes, hvis naturgasprisen stiger, og et tilskud, der aftrappes fra 2016 til For biogas, der anvendes til kraftvarmeproduktion eller afsættes i gasnettet, gælder, at der samlet set kan ydes et tilskud, der svarer til ca. 1,15 kr. pr. kwh i Tidligere var den samlede støtte ca. 0,79 kr. pr. kwh. Energiforliget fastlægger desuden, at etableringsstøtten fra staten hæves fra 20 til 30 % i Det vides ikke, om anlægstilskuddet bliver forlænget ind i Samlet set giver støtteændringerne en langt bedre mulighed for at realisere de mange projekter, der landet rundt har samlet støv på grund af manglende rentabilitet og finansiering. Ud over en fornuftig økonomi og finansiering af projektet er det en forudsætning, at projektet har de fornødne miljømæssige tilladelser. Miljøafdelingen kan hjælpe med at få disse tilladelser i hus. For yderligere oplysninger kontakt specialkonsulent Henrik Jørgensen på tlf eller 2

3 Ny ansøgningsrunde: Teknologitilskud til nye maskiner Af miljøkonsulent Kristian Petersen Den 1. juli 2012 starter en ny ansøgningsrunde om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter. Som en del af Fødevareministeriets Miljøteknologiordning er formålet med tilskudsordningen at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion - med fokus på følgende fem indsatsområder: 1. reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen 2. reduktion af pesticidanvendelsen 3. reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning 4. reduktion af energiforbruget respektive reduktion af vand-, næringsstof og pesticidforbruget i gartnerisektoren 5. tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne ( minivådområder ). De samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet kan maksimalt udgøre kr. og skal mindst udgøre kr. Dog er der visse undtagelser fra denne regel, som det fremgår af vejledningen til ordningen. Tilskuddet udgør som udgangspunkt 40 % af de tilskudsberettigede udgifter. Dog kan der opnås 100 % for indsatsområde 5. Sidste år blev der søgt midler til marksprøjter, portaltraktor m. båndsprøjte, SyreN-gylleudlægger og udstyr til gartnerier. Ansøgningsrunden slutter den 17. september For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på tlf eller Vådfoder virker for slagtesvin men kræver stram styring Af svinekonsulent Ditte Haarup Andersen Vådfoder til slagtesvin virker! Mulighederne for et lavt foderforbrug er rigtig gode, men det kræver stram styring af foderanlægget. En VSP-undersøgelse fra 2008 viste, at der var større risiko for dårlig foderudnyttelse hos slagtesvinene, når de blev fodret med vådfoder frem for med tørfoder. Betyder det, at vådfoder giver dårligere resultater end tørfoder? Bestemt ikke! Det betyder bare, at vådfoder kræver bedre styring af foderanlægget. Mulighederne for et lavt foderforbrug er med den rette styring rigtig gode. Hvordan opnås de bedste resultater? korrekt sammensat foder af gode råvarer er en selvfølge høj foderhygiejne er påkrævet gennem hele systemet korrekt indtastning af råvareværdier og blanderecept er afgørende - ellers bliver sammensætningen af foderet forkert, og der udfodres andre mængder end det, der forventes iblandingsrækkefølgen af råvarerne er vigtig og har især stor betydning for opblandingen af foderet - især hvis der benyttes fedt, eller samme anlæg benyttes til flere forskellige dyregrupper. Derudover skal en lang række indstillinger i fodercomputeren afstemmes individuelt for hvert anlæg for at sikre et velfungerende vådfoder. Også vandforsyningen og kvaliteten heraf, formalingsgraden på korndelen og ph i vådfodersuppen kan have indflydelse på, hvordan vådfoderet virker. Indsættelse af smågrise Hvis smågrisene ikke har fået vådfoder i smågriseperioden, kan de have svært ved overgangen fra tørfoder til vådfoder. Så vær meget opmærksom på, om der skal reduceres i foderstyrke, så der ikke forekommer unødigt foderspild og gammelt foder i krybben. Husk også, at smågrisene skal indtastes i vådfodercomputeren med den rette startvægt. Ædepladser Der skal være minimum 30 cm krybbeplads pr. slagtesvin. Er der ikke ædepladser nok, vil de svageste få for lidt foder og dermed bliver grisene for uens. 3

4 Hold øje med kommunernes forslag til vandhandleplaner Kønssortering Sogrise og galtgrise kan godt køre på samme foderkurve, men de bør kønssorteres, så galtgrisene ikke sluger alt foderet. Kønssortering vil hæve galtgrisenes kødprocent og udnytte sogrisenes potentiale bedre. Effekten af at kønssortere giver en produktionsgevinst på ca. 3 %. Senest den 22. juni 2012 offentliggør kommunerne deres forslag til vandhandleplaner. Nogle kommuner er måske tidligere ude, så hold godt øje med din kommune: Efter offentliggørelsen er der nemlig en indsigelsesfrist på 8 uger. Foderkurven Foderkurven skal tilgodese daglig tilvækst, foderoptagelse, foderudnyttelse og kødprocent og er med til at sikre en maksimal udnyttelse af grisenes vækstpotentiale. Der kan i mange besætninger hentes en del på produktionsresultaterne. Den 22. december 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen de statslige vandplaner. Herefter har kommunerne pligt til senest seks måneder efter - dvs. senest den 22. juni at fremlægge deres konkrete vandhandleplaner. Men kommunerne må gerne fremlægge deres planer tidligere end den 22. juni. Foderkurven består af tre perioder: 1. En semi ad libitum kurve frem til 60 kg 2. En restriktiv kurve fra 60 kg til 80 kg 3. En slutfoderkurve fra ca. 80 kg til afgang. Efter offentliggørelsen af de kommunale handleplaner skal de sendes i offentlig høring med en 8-ugers høringsfrist. Offentliggørelsen regnes fra den dato, hvor den enkelte kommune lægger sine planer frem og det kan altså godt være før den 22. juni Foderkurven skal i første periode ligge så højt, at ca. 30 % af krybberne er reguleret ned i foderstyrke. Ligger kurven lavere, er der for mange grise, som holdes tilbage i tilvækst, fordi de får for lidt foder. Tjek kommunens hjemmeside Lodsejerne skal derfor holde godt øje med deres egen kommune. Kommunen har ikke pligt til at orientere direkte, så det er nødvendigt at tjekke kommunens hjemmeside med jævne mellemrum. Efter offentliggørelsen er fristen for at komme med indsigelser eller bemærkninger 8 uger. Overholdes denne frist ikke, er der ikke mulighed for at fremsætte indsigelser m.v. For at finde frem til den rette foderkurve indtil slutfoderstyrken, er det nødvendigt i en periode dagligt at registrere hvor mange stier, der er reguleret ned i foderstyrke. Dette kan være et lidt møjsommeligt arbejde, men gevinsten er stor! Registreringen bør gennemføres, hvis man f.eks. har skiftet smågriseleverandør, har ændret sundhedsstatus eller fodersammensætning, eller foderkurven blot trænger til et eftersyn. Vi hjælper gerne med at udarbejde indsigelser mod kommunernes forslag til vandhandleplaner. Daglig foderregulering Hver dag skal der reguleres foder. Gå en runde i stalden 30 min. efter morgenudfodringen. De krybber, der ikke er tomme, skal reguleres ned i foderstyrke. Der skal foreligge ens retningslinjer for dette, så det bliver gjort ens fra dag til dag, også hvis der er afløser på. For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på eller En gang om ugen skal morgenrunden suppleres af en eftermiddagsrunde for at vurdere, om fordelingen af den daglige fodermængde er hensigtsmæssig. For yderligere oplysninger kontakt svinekonsulent Ditte Haarup Andersen på tlf eller 4

5 Forslag til Natura 2000-planer sendes nu i høring Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg Hold godt øje med, hvornår Naturstyrelsen og kommunen har offentliggjort sine Natura 2000-handleplaner. Efter denne dato er indsigelsesfristen nemlig otte uger. Den 8. december 2011 vedtog miljøministeren de statslige Natura 2000-planer. Naturstyrelsen og kommunerne har de seneste seks måneder arbejdet på at udvikle de konkrete handleplaner, som skal realisere Natura 2000-planerne. Handleplanerne for skovområder er udarbejdet af Naturstyrelsen, og handleplanerne for de øvrige naturbeskyttelsesområder er udarbejdet af kommunerne. Indsigelsesfrist er 8 uger efter offentliggørelsen De konkrete handleplaner skal vedtages og fremlægges senest den 8. juni, men kan også ske før denne dato. Med andre ord: Nogle kommuner har måske været hurtige til at vedtage deres forslag til handleplaner og allerede offentliggjort dem. Lodsejerne skal altså holde sig orienteret om, hvornår handleplanerne bliver offentliggjort. Det anbefales at tjekke både kommunens og Naturstyrelsens hjemmesiden, da der ikke er nogen garanti for, at de to myndigheder koordinerer deres offentliggørelse. Når udkastene til handleplanerne er vedtaget og offentliggjort, skal de sendes i offentlig høring med en indsigelsesfrist på 8 uger. Høringen vil blive gennemført som en offentlig høring, hvilket indebærer, at lodsejerne ikke vil blive orienteret direkte. Vi hjælper gerne med at udarbejde indsigelser mod kommunernes eller Naturstyrelsens forslag til handleplaner. For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på eller 5 Godt nyt om anmeldeordningen for husdyr Af specialkonsulent Henrik Jørgensen Den et år gamle anmeldeordning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug ser ud til at virke. Næsten alle sager afgøres indenfor tidsfristen. For godt et år siden trådte en ny anmeldeordning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug i kraft. Den nye ordning betyder, at visse ændringer på husdyrbrug nu kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse. Denne mulighed har knap husdyrbrugere indtil videre benyttet sig af, og langt de fleste - 94 % - af sagerne er afgjort inden for tidsfristen på to måneder. Det viser en opgørelse foretaget af Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Undersøgelsen viser også, at flertallet af ansøgningerne omhandler skift af dyretype (452), dernæst staldudvidelser på grund af velfærdskrav (274), udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (208), gødningsopbevaring (150) og på sidstepladsen etablering af ensilageplads (104). Særlige krav, der sikrer naboer og miljø For hver anmeldeordning gælder en række særlige betingelser og krav, der skal sikre, at hverken naboer eller natur oplever en større belastning end i dag. Det betyder bl.a. afstandskrav og i visse ordninger krav til afdampning af lugt og ammoniak. Hvis alle krav i den enkelte ordning er overholdt, skal kommunen meddele tilladelse til at gennemføre det anmeldte. Kommunen kan dermed ikke afvise en anmeldelse ved at inddrage en vurdering af andre forhold end dem, der er nævnt i bekendtgørelsen - hverken individuelle eller særlige, generelle forhold. Kommunen har som udgangspunkt to måneder til at træffe afgørelse vedrørende anmeldelsen. For ordningen vedrørende fulde stalde er kommunens frist for afgørelse dog kun én måned. Det anmeldte kan ikke uden videre gennemføres, hvis kommunen ikke overholder fristen. Afgørelser af anmeldesager kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. På baggrund af tallene fra Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening er det sandsynligt, at der ved næste opgørelse vil vise sig væsentligt flere anmeldelser om dyrevelfærd for drægtige, løsgående søer og om fulde stalde til smågrise og slagtesvin, da muligheden for at bruge disse udløber i år. For yderligere oplysninger kontakt specialkonsulent Henrik Jørgensen på tlf eller

6 Nyt fra økonomiafdelingen Godtgørelse af energiafgifter Af konsulent Monika Frick Ændringer på afgiftsområdet har medført en forhøjelse af afgiftssatserne og en reduktion af mulighederne for godtgørelse. Generelt indekseres energiafgiftssatserne med 1,8 % årligt frem til 2015, hvorefter de ændres i forhold til nettoprisindekset. Som hovedregel gælder, at afgifter vedrørende energi til procesformål er godtgørelsesberettiget. Landbrugsvirksomhederne kan således få godtgjort 98,2 % af energiafgiften på brændsel (olie, gas og kul) anvendt til procesformål, hvilket f.eks. gælder opvarmning af staldbygninger og tilknyttede rum, der bruges sammen med driften af staldbygningerne. Afgifterne, der i 2012 i alt udgør 74,2 øre pr. kwh ekskl. energispareafgift, godtgøres med 73,2 øre pr. kwh. Afgiftsgodtgørelse ved leje af stalde m.v. Hvis lejer ikke afregner elforbruget direkte til elselskabet, men via udlejer, er det stadig kun lejer, der kan få afgiften godtgjort, idet kun den, der forbruger energien, kan få godtgjort afgifterne (altså IKKE udlejeren) udlejer på fakturaen særskilt skal anføre de viderefakturerede afgifter udlejer skal være frivillig registreret for viderefakturering af el. Energiafgiften på brændsel anvendt som motorbrændstof godtgøres tilsvarende med 98,2 %, der anvendes i forbindelse med drift af f.eks. traktorer, mejetærskere, arbejdsog motorredskaber ved mark- og skovarbejde, uanset om arbejdet udføres af en landbrugsvirksomhed eller af en maskinstation m.v. transport af afgrøder fra marken til driftsbygningerne, uanset om transporten udføres af en landbrugsvirksomhed eller en maskinstation m.v. transport af egne varer, der er produceret i landbruget bort fra ejendommen ved hjælp af virksomhedens traktorer. Der kan f.eks. være tale om transport af grise, korn eller roer med traktor til henholdsvis slagteri, foderstof og sukkerfabrik. Det er en betingelse, at der anvendes farvet diesel. Der er ikke fradrag for den del af afgiften, der anvendes til hjemtransport af indkøbte varer til virksomheden. Det samme gælder afgift af olie anvendt til evt. entreprenørvirksomhed. Der er ikke fradrag for afgifter på smøreolie. Elafgift Afgifterne på elektricitet anvendt i landbrugsvirksomheder og lignende godtgøres i 2012 bortset fra 1 øre af eldistributionsafgiften. Energispareafgiften på 6,4 øre pr. kwh (tidligere CO 2 -afgift) godtgøres dog ikke. Procesenergi = godtgørelse. Opvarmning = ingen godtgørelse For yderligere oplysninger kontakt din økonomikonsulent hos Patriotisk Selskab eller konsulent Monika Frick på tlf eller 6

7 Nyt fra planteavlsafdelingen Skal jeg hæve min efterløn? Af seniorkonsulent Karsten Hansen Overvejelser om, hvorvidt efterlønnen skal hæves eller ej, handler om mere end økonomi. Også sociale overvejelser spiller ind. Som alle ved, er det nu muligt at hæve sin opsparing til efterløn. Det ligger der selvfølgelig en del økonomiske overvejelser i, men også andre mere sociale faktorer bør indgå i overvejelserne. Det drejer sig først og fremmest om muligheden for overgang til efterløn ved salg af ejendom og/eller generationsskifte. Muligheden for at stoppe før pensionsalder på grund af helbred er også en form for tryghed. Derfor skal eventuel hævning af efterlønsbeløbet ske med omtanke. Da reglerne er meget specifikke, anbefaler vi i første omgang at kontakte A-kassen. Rådgivningen herfra skal måske efterfølgende ses i sammenhæng med den samlede økonomi og aktuelle forventninger til fremtiden, og her rådgiver vi gerne. En ting er sikker: Pensionsformuen i ejendommen er betydelig mindre, end den har været. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Karsten Hansen på eller Ejendomsskat - fredede ejendomme Af chefkonsulent Jens Kring Faglig inspiration i forsøgsmarken Så er det igen tid til markvandring i forsøgsmarken på Bramstrup Videncenter. Onsdag den 13. juni kl og torsdag den 14. juni kl slår vi dørene op til en dag med markvandring, faglig inspiration, udstillinger og mulighed for masser af snak med leverandører og samarbejdspartnere. Temaerne er bl.a.: etablering af frøgræs i vårbyg dyrkningsstrategi i vinterraps nye sorter i korn og brødhvede strategier for ukrudt og svampe middelvalg efter afgiftsomlægning. Der vil også være mulighed for at møde medarbejdere fra BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto og Syngenta. Efter rundvisningen i marken er vi sammen med vores medarrangører DLG og DLF-Trifolium værter med grillmad og fadøl. Onsdag den 13. juni 2012 vil EM-slutrundekampen mellem Danmark og Portugal blive vist på storskærm efter markvandringen. Vel mødt til Forsøgsmark 2012 Bramstrup, Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev. For yderligere oplysninger kontakt planteavlsafdelingen på tlf Fredede ejendomme og den del af en ejendom, hvorpå der ligger en fredet bygning, er fritaget for ejendomsskat. Da vi har erfaret, at nogle af kommunerne på trods heraf har opkrævet ejendomsskatter på disse ejendomme eller dele heraf, skal vi opfordre til at kontrollere beregningen af ejendomsskatterne og kontakte kommunerne herom og anmode om at få den fejlagtigt opkrævede skat tilbagebetalt for de seneste tre år, hvis den er opkrævet med urette. Krav om tilbagebetaling er forældet for den del, der er betalt for mere end tre år siden. For yderligere oplysinger - kontakt chefkonsulent Jens Kring på tlf eller på 7

8 Nyt fra sekretariatet Vi ses til dyrskue Af sekretariatschef Marianne Neumann, Patriotisk Selskab medlem af dyrskueledelsen Når vi i år åbner Det Fynske Dyrskue for 130. gang, ser dyrskuet meget anderledes ud end for bare en generation siden. Hvis vi har et mangfoldigt dyrskue med dyreudstilling, erhvervsudstilling og spændende temaer, så kommer der mange og tilfredse dyrskuegæster, der får en positiv oplevelse af dansk landbrug. Det er imagepleje i øjenhøjde, og det er derfor, at det også er vigtigt, at de professionelle landmænd bruger en dag på at besøge dyrskuet. Derfor er det i særdeleshed ærgerligt, når erhvervsudstillerne beklager, at de professionelle landmænd har mistet interessen for dyrskuet og ikke længere har tradition for at besøge dyrskuet. Udstillerne kommer i høj grad på dyrskuet for landmændenes skyld. Dyrskuet er vores fælles ansvar. Og jo flere landmænd der gæster dyrskuet, desto mere styrker vi vores image over for erhvervsudstillerne, som vi handler hos, og over for de dyrskuegæster, som vi falder i snak med ved Store Ring, i iskøen og rundt omkring på den fyldte dyrskueplads. Dét er et besøg værd. Dengang var det næsten udelukkende de professionelle landmænd, der udstillede deres dyr og mødte hinanden til en faglig og social snak på dyrskuepladsen. I dag er sammensætningen af både udstillere og gæster forandret, og vi mener, at dyrskuet står stærkt som en årligt tilbagevendende oplevelse for både land og by. Hos Patriotisk Selskab lægger vi hvert år mange kræfter i at tilrettelægge et dyrskue og et program med spændende oplevelser for hele familien, for vores erhverv og for udstillerne. Vi glæder os til at hilse på jer den juni 2012 i Odense. Nærmere oplysninger om Det Fynske Dyrskue finder du på Alligevel ser vi, at færre landmænd har tradition for at besøge dyrskuet med deres familie. Det er ærgerligt, og det er en udvikling, som vi gerne vil vende. Derfor er der med dette nummer af Nyt fra Patriotisk Selskab to fribilletter, som kan bruges til et besøg på Det Fynske Dyrskue den juni 2012, og som jeg vil opfordre jer til at bruge. Imagepleje i øjenhøjde Det Fynske Dyrskue er med sine besøgende Fyns største kulturbegivenhed, og det er samtidig årets bedste mulighed for, at landbruget kan vise omverdenen vores formåen. Her kan vi sætte en tyk streg under, at vi stadig har en eksistensberettigelse. Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Bladet udkommer ca. 6 gange om året; næste nummer udkommer i uge 36, Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer

Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer Nr. 66, Odense, den 7. juni 2013 Efter mere end 10 år i ledelsen af rådgivningsvirksomheder ønsker Patriotisk Selskabs administrerende direktør Henrik

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Professionel slagtesvineproduktion

Professionel slagtesvineproduktion Professionel slagtesvineproduktion Slagtesvineproducent Jens Kr. Iversen, Tvis Kons. Jacob Dall, LandboSyd Svinerådgivning Kons. Bjarne Knudsen, jd Emner Profil af den professionelle slagtesvineproducent

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere