Status for vandplanerne naturplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for vandplanerne naturplaner"

Transkript

1 Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats Ved Gyrite Brandt tlf Rørcenterdagene 8. juni 2011

2 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner - Drikkevand - Spildevandsrensning i det åbne land - Natura 2000 planer OSD og byudvikling Overvågningsprogrammet

3 Årsag: EU-direktiver om vand og natur Vandrammedirektiv Alt vand skal have god tilstand i 2015 Overfladevand: Måles på smådyr, klorofyl, ålegræs Grundvand: Bæredygtig indvinding samt P- og N-krav Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver At sikre/genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter med særlig betydning Implementeres af kommunerne pba. statslige planer Over tre 6-årige planperioder fra og med 2010

4 Aftalen om Grøn Vækst fra juni 2009 Længerevarende politiske forhandlinger Markant fokus på omkostningseffektivitet Ingen nye lovhjemlede virkemidler til vand- og naturindsatsen, dvs. frivillighed for lodsejerne er afgørende Indførelsen af 25 meters beskyttelseszoner omkring vandboringer Statslig model forudsat for vådområde- og ådalsindsatsen

5 KL s fortsatte fokus: Vand- og naturplanernes triangel MÅL TID FINANSIERING VIRKEMIDLER

6 Styringsmodel for vand- og naturindsatsen Jf. aftalen pr. nov ml. KL og staten skal indsatsen Gennemføres via en kommunal styringsmodel Dermed sikres Fortsat helhedsforvaltning af by og land Én offentlig myndighed at forholde sig til

7 Tidsplan Første planperiode Januar 2010: Statens planer i 8 ugers forhøring 4. okt. 2010: Statens planer i 6 måneders høring 4. okt. 2011: Statens planer vedtaget 6. april 2012: Kommunale handleplaner i høring 4. okt. 2012: Kommunale handleplaner vedtaget : Den konkrete indsats MEN statens planer er forsinket ca. 2 år Indsatsen begynder allerede i 2010 før handleplanerne

8 Økonomi for for indsatsen Staten om Vandløb: Estimat 0,7 mia. kr. Tilskudsordninger/DUT til lodsejere og anlægsudgifter Modregning på 42 mio. kr. pr. årligt Ingen midler til projektstyring/lodsejerkontakt Staten om Natura 2000: Estimat 1,8 mia. kr. Tilskudsordninger til lodsejere og nogle anlægsudgifter Kommunal medfinansiering til projekter på 228 mio. kr. Ingen midler til projektstyring/lodsejerkontakt

9 Økonomi for for indsatsen Staten om spildevand: Estimat 2,0 mia. kr. Ingen midler til anlæg dvs. over takster Ingen midler til myndighedsbehandling Staten om grundvand: Estimat 0,0 mia. kr. Ingen midler til grundvandsbeskyttelse dvs. over taksterne Ingen midler til myndighedsbehandling

10 Økonomi for for indsatsen KL s fokus i de fortsatte økonomiforhandlinger Fuld kompensation for de nye opgaver Vandhandleplaner: DUT Natura 2000-handleplaner: DUT Natur: Tilskudsordninger til anlæg og administration Vandløb: Tilskudsordninger til anlæg og administration Spildevand: Ambitionsniveau og takstfinansiering skal afklares Grundvand: Midler til indsatsen eller ingen indsats

11 Paradigme for vandhandleplaner Partnerskabsprojekt: 3-5 kommuner samarbejder med KL som facilitator Følgegruppe: Bl.a. BLST og KTC Fokus er must-have i en handleplan Kommunernes Vand- og Naturnetværk er sparringspart Tidshorisont December-april: Udarbejdelsesproces Maj: Høring Sommer 2011: Udkast udarbejdet

12 Vandløbsindsatsen Grøn Vækst Forbedring af de fysiske forhold på km vandløb Inkl. berøring af ha vandløbsnære arealer Grøn Vækst budget og finansieringskilde Ophør/reduc. vandløbsvedligeh. 52 mio. kr./år (stat) Fjernelse af spærringer 42 mio. kr./år (stat) Vandløbsrestaurering 36 mio. kr./år (stat) Udlæg af grus/sten + åbning af rørlagte strækninger

13 Arbejdsgruppe for vandløb februar 2010 Resultat Model for fjernelse af spærringer/vandløbsrestaurering Skitsemodel for lodsejertilskud ifm. ophør/reduceret vedligeholdelse (statens egen løsning) KL s holdning Midler til administration over LDP Sammenhæng med kommunale opgaver skal sikres

14 Nye arbejdsgrupper for vandplanerne Pr. okt blev der nedsat fem arbejdsgrupper ml. MIM og KL Vandløb (regnes afrapporteret medio juni) Spildevand (er afrapporteret, justeringer omkring baseline p.t) Markvanding (afrapporteret) Sørestaurering (afrapporteret) Vandindvinding i hovedstadsområdet (afrapporteret)

15 Arbejdsgruppe for spildevandsrensning i det åbne land) Kommissorium Status for den kommunale indsats Niveauet for den fremtidige indsats Den dertil knyttede finansiering KL s holdning Hvad er baseline? Det skal blandt andet afklares, om spildevandsselskaberne er forpligtet til at implementere vandindsatsens krav om kloakering i det åbne land

16 Arbejdsgruppe for vandløb Kommissorium Justere indsatsbehovet Ændret vandløbsvedligeholdelse Beskrive metoder til at vurdere direkte og indirekte konsekvenser for vandløbsnære arealer Belyse samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser Præmisser Frivillighed dog forslag til alternativ Kompensation til lodsejere Sikre sammenhæng med eksist. vandløbsadm. og -vedligeh.

17 Arbejdsgruppe for sørestaurering Kommissorium Kriterier for anvendelse af sørestaurering i indsatsplanlægningen Herunder ændrede kriterier for anvendelse af aluminium som fosforfældningsmiddel Forslag til et revideret indsatsprogram for sørestaurering ud fra reviderede kriterier Forslag til en administrationsmodel for sørestaurering

18 Arbejdsgruppe for markvanding Kommissorium Ikke pålægges yderligere restriktioner i vandplanernes 1. periode på markvandingen Inddrage hensynet til negative miljømæssige konsekvenser af markvanding Præmisser Genberegning af balancepunkter mellem vandforekomster og vandindvinding (ensartet grundlag på landsplan)

19 Arbejdsgruppe for vandindvinding i hovedstadsområdet Kommissorium Eksisterende regelsæt Vandforsyningsloven Forslag til scenarier for indsatsbehov i første planperiode Genberegning af det nødvendige indsatsbehov KL s holdning Obligatoriske beskyttelseszoner omkring vandboringer Obligatorisk udlægning af boringsnære beskyttelseszoner

20 Indsatsen skal løftes Kommunerne bør prioritere indsatsen højt Tværkommunal indsats Mange synergier ift. forvaltning af det åbne land Afgørende med stærkt politisk ejerskab Kommunerne bliver målt samlet i 2015

21 KL s fortsatte fokus: Vand- og naturplanernes triangel MÅL TID FINANSIERING VIRKEMIDLER

22 Drikkevand Prioritering af ressourcens anvendelse Tildelingen af vandindvindingstilladelser sker i henhold til vandforsyningsloven og følger som udgangspunkt nedenstående prioritering, som fremgår af Vandplanernes retningslinje nr. 38: - Befolkningens forsyning med drikkevand - Sikring af god tilstand for vandområder og tilknyttede terrestriske naturtyper - Øvrige behov for vand (f.eks. industri og vanding)

23 Drikkevand - Tilladelser Tilladelser til vandindvinding er tidsbegrænsede. Tilladelse for afgrødevanding løber over perioder på højst 15 år. Tilladelse til drikkevandsindvinding gives for højst 30 år. Efter vandforsyningslovens 22, stk. 2 skal der som udgangspunkt meddeles en ny tilladelse, når en tidligere tilladelse udløber, såfremt der fortsat er et behov.

24 Drikkevand Tilladelser (fortsat) I vandplanerne er beregnet den nødvendige reduktion af vandindvindingen indenfor de pågældende deloplande, der skal til for at sikre tilstrækkeligt vand i vandløbene

25 Drikkevand Tilladelser Fordeling af ansøgninger inden for tilgængelig ressource Såfremt der er flere aktører, som søger om det samme vand, skal vandet som udgangspunkt fordeles som følger: Ansøgere som tidligere har indvundet vand fra lokaliteten skal som udgangspunkt have en ny tilladelse jf. 22, stk. 2 i vandforsyningsloven.

26 Drikkevand Tilladelser Er begge parter tidligere indvindere, skal vandet fordeles med udgangspunkt i et forvaltningsretsligt lighedsprincip Er der ikke tale om tidligere ansøgere, skal vandet fordeles efter en blanding af først til mølle princippet og lighedsprincippet. Krav om målopfyldelse i vandplanerne kan gøre, at ingen af ansøgerne får deres tilladelser..

27 Drikkevand Tilladelser (fortsat) Undtagelsen herfor er dog når samfundsmæssige forhold som beskrevet i 1 og 2 er til hinder herfor. Målopfyldelse af vand- og naturplanerne er omfattet af 1 og 2.

28 Spildevandsrensning i det åbne land Mange ejendomme skal have forbedret spildevandsrensning (oprindeligt ca ) I vandplanerne forudsættes det, at den tidligere besluttede spildevandsindsats jf. lov 325 fra 1997 er gennemført.

29 Spildevandsrensning i det åbne land Særligt for den spredte bebyggelse er der et væsentligt udestående, idet der vurderes kun at være gennemført forbedret rensning for ejendomme ud af ejendomme med behov (såkaldt baseline). Der henvises til Lov nr. 325, 1997, om forbedret spildevandsrensning i det åbne land Der er meget store forskelle på, hvor store behov der har været i kommunerne, og hvor langt kommunerne er med at gennemføre indsatsen..

30 Spildevandsrensning i det åbne land Indsatserne i vandplanerne er prioriteret ud fra, hvad der er mest omkostningseffektivt. Der er behov for en indsats både over for diffuse kilder og overfor punktkilder. Punktkildeindsatser sker af hensyn til forbedring af vandkvalitet i vandløb og søer, dvs. primært udledninger af organisk stof, ammoniak og fosfor.

31 Spildevandsrensning i det åbne land Den samlede indsats omfatter nye ejendomme i det åbne land, der skal have forbedret spildevandsrensning, regnvandsbassiner for overløb og forbedret rensning for 147 mindre renseanlæg. Der er betydelige regionale forskelle på indsatsbehov, afhængigt af den tidligere gennemførte/planlagte indsats. og fosfor.

32 Spildevandsrensning i det åbne land De samlede samfundsøkonomiske omkostninger for spildevandsindsatsen er 337 mio. kr. årligt.

33 Natura 2000 planer Disse planer omfatter de områder der er udpeget på baggrund af habitatdirektivet

34 Natura 2000 planer Fællesoffentligt samarbejde SNS, BLST, KTC og KL i samarbejde om minimumskrav til fællesoffentligt paradigme Tidshorisont Marts-april: Udarbejdelsesproces Maj-juni: Høring og videreudvikling September-februar: Pilotprojekt Forår 2011: Paradigme færdigt ommunerne er godt i gang med at lave indsatsplaner

35 Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

36 OSD og byudvikling Flere kommuner har meldt ind til KL at der er forskelsbehandling på området Miljøcenterenes beslutningsgrundlag er Regionplanernes retningslinier for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser I nogle Regionplaner er byudvikling forbudt i OSD mens andre hviler på en konkret vurdering Rygmarvsfornemmelse at byudvikling ikke er godt for grundvandet Der er forhandlinger i gang om at lave en vejledning/eksempelsamling til kommunerne

37 Overvågningsprogrammet NOVANA 2011 til KL s fokus: En meget beskåret overvågningsprogram Manglende fokus på forbindelsen mellem indsatser og effekt Den berømte cirkel mangler: Indsats Overvågning Vurdering af resultater Eventuel tilretning af indsats Stor fokus på modeller - Men modeller bliver som bekendt ikke bedre end de data man kommer ind i dem Ikke noget pejlenet for Hovedstadsområdet!

38 Konklusion Der er behov for et tæt samarbejde 1) Mellem kommuner (tværkommunale samarbejder) 2) Mellem kommuner og vandselskaber 3) Mellem kommuner og andre vigtige interessenter (herunder staten)

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Temadag om vand og natur. Forår 2007

Temadag om vand og natur. Forår 2007 Temadag om vand og natur Forår 2007 Vær med fra starten I Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere