SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG"

Transkript

1 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding senest den 30. april til DGK Sonja Klercke på 1. GILDE Mandag den 28. april kl. 19:30 i Paradislejren: Sct. Georgs Gildehal. Seneste gruppevis tilmelding tirsdag den 22. april hvor man skal meddele k/m. Tilmelding til Mandag den 19. maj: Vårtur. Vi mødes ved p-pladsen ved Skovbakken kl. 18 og kører til Levefællesskabet Hertha i Herskind, hvor vi får en guidet rundvisning. Aftenen koster 70 kr. Gruppevis tilmelding til Alice tlf eller senest onsdag d. 14 maj. 2. GILDE Torsdag den 22. maj kl. 17:30: Vårtur. Se omtale inde i bladet. Gruppevis bindende tilmelding til Hanne Andersen senest den 15. maj på

2 3. GILDE Fredag den 25. april kl. 18:00 i Lunden: Sct. Georgs Gildehal. Tirsdag den 13. maj: Vårtur KJELLERUP Onsdag den 23. april kl. 19:00 i Blokhuset i Hald: Sct. Georgs aften FÆLLES INVITATION FRA DDS SEJS GRUPPE Kære Sct. Georgs gilder og Bjørnebander Vanen tro, vil vi gerne invitere jer til at afholde Sct. Georgsdag i Sejs, sammen med vores spejdere. I år afholder vi Sct. Georgsdag, tirsdag den 22. april kl. 17:30 til 19:30 i Bjørnholthytten på Borgdalsvej. Da Sejs gruppe vil være vært for en lille forfriskning til Sct. Georgsdag, vil vi gerne vide et ca. antal deltagere af gilde brødre og bjørnebande. Spejder hilsen Peter Plett Gruppeleder

3 1. GILDE Gildeting 17. marts 2014 Gildemester Bo Jeppesen bød velkommen til årets gildeting, som havde samlet 27 gildebrødre, og Erna Bornhøft blev med akklamation valgt til dirigent for aftenens møde, mens Jytte Hahn fik posten som protokolfører. Bo berettede om årets aktiviteter, der begyndte med vårturen til Vestre Mølle, og vel nok kulminerede med et brag af en fødselsdagsfest på middelalderrestauranten i Øm, men også indeholdt flere andre dejlige gildehaller, og et virksomhedsbesøg på vores lokalarkiv. Beretningen godkendtes uden yderligere kommentarer. Anna Bramming Madsen fremlagde regnskabet, der på grund af vores formidable fødselsdag viste et underskud på lidt over kr., men da pengene var på kontoen godkendtes regnskab og budget, og vi bibeholdt kontingentsatsen. Anders stod for statistikken og kunne meddele, at vi er 32 gildebrødre i 1. gilde fordelt på 10 riddere, 19 væbnere og 3 svende samt 1 kommende gildebroder på vej, og gennemsnitsalderen er 75,4 år. Der var ikke indkommet forslag til gildetinget, så det punkt kom vi hurtigt over. Efterfølgende var der beretning fra laugene, hvor Verner og Kirstine på Paradislejrens bestyrelses vegne fortalte, at Paradislejren havde haft et bevæget år med hærværk, bøvl med vandboringer og mange væltede træer efter stormen Bodil, men også positive tiltag, bl.a. at solcellerne på taget havde givet kwt i 2013, og der var en stor tak fra bestyrelsen til de gildebrødre, der havde meldt sig under fanerne til oprydning m.m. Grethe Stausgaard berettede om Good-turn-lauget, der havde besøgt 4 plejehjem, Rødegård, Lysbro, Gødvad og Sejs og spillet banko med beboerne. Da John Hahn ikke var til gildetinget, fortalte Anna Bramming om museumslauget, som foreløbig ligger i dvale i kælderen på Nordre Skole, men der er vist lys forude, idet skolen tømmes for elever til sommer, og der så er planer på vej om, at museet kan komme op at stå derovre - museumslauget mødes en gang om måneden og diskuterer ønsker og planer, men Anna fortalte, at John havde gjort en kæmpe indsats for at få planen i hus. Funder Plejehjems-gruppen har, som den plejer, været på de to årlige banko-besøg på hjemmet. Vi bliver altid budt meget velkommen derude. Fællesrådet, repræsenteret ved vores gildemester Bo, kunne berette, at der har været et fællesarrangement i november med musikeren og sangeren Stig Nørregaard, der bød på en festlig aften med gamle og nye viser af Osvald Helmuth og meget mere. 3

4 På Fællesrådets vegne fremlagde Birthe Skov regnskabet, der viste et underskud på 656 kr. og en egenkapital på kr. Fællesrådet har doneret penge til spejdere og en enkelt institution i årets løb. De tre gruppeledere berettede lidt om gruppernes aktivitet i årets løb, hvoraf nogle havde været på museer, nogle i teatret, en på vejdirektoratets udstilling om motorvejen, en anden gruppe havde været på gårdbesøg på Skovgård. Tid til snak og lidt mad havde der også været, så det gav et varieret og indholdsfyldt indtryk af gruppernes liv i dette gildeår. Valg: Gildemester: Bo Petri Jeppesen Skatmester: Børge Grønbæk nyvalg Kansler: Grete Lorange nyvalgt Faneherold: Ove Rørsted Dørherold: Hanne Wind, nyvalgt Good-Turn-laug: Mette Yde, Grethe Jensen, Grethe Stausgaard, genvalgt Info-Laug: Kirstine Tagmos Anders Hessel Jytte Hahn, genvalgt Museums-laug: Anna Bramming, John Hahn Paradislejren: Bestyrelse: Kirstine Tagmos Lejrudvalg: Verner K. Laursen, Hanne Wind Alice Drewsen, Kirsten G. Andersen GUS: Jytte Hahn Funder Plejehjem: Jytte Hahn, Erna Bornhøft Revisorer: Grethe Jensen, Grethe Stausgaard Revisorsupp.: Birthe Skov, Erna Bornhøft Bo kunne under eventuelt meddele, at Sejs Spejderne igen i år inviterer til Sct. Georgs aften i Bjørnholthytten på Borgdalsvej tirsdag d. 22. april kl.17:30. Da der ikke var andre, der ønskede ordet, lukkedes gildetinget i god ro og orden, og vi gik over til kaffen og hyggesnakken. Ref.: jh 4

5 2. GILDE Gildeting 13. marts Da gildemester Torben Friis havde meldt afbud, var det tidligere gildemester Niels Daugaard Pedersen, der bød velkommen til og forestod Gildeting gildebrødre deltog i gildetinget. 1. Valg af dirigent og protokolfører samt stemmetællere Steen Stensgaard blev valgt som dirigent, Lis Thavlov som protokolfører og Knud Jacobsen og Niels Peter Sørensen som stemmetællere. Steen Stensgaard konstaterede derefter, at gildetinget var indkaldt rettidigt. 2. Gildemesteren aflægger beretning for gildeåret 2013/14 Niels Daugaard Pedersen oplæste gildemesterens beretning for gildeåret 2013/14: Vi er nu i gang med gildeting nr. 7 i det nye 2. Gilde. Medlemstallet er steget fra 41 sidste år til nu 43. Mødeprocenten har været på 81 mod 89 sidste år, og I skal roses for opbakningen om vore arrangementer på trods af den svage tilbagegang. Den høje mødeprocent tager gildeledelsen, som et udtryk for opbakning til årets program. 2. gilde har i årets løb været repræsenteret ved Distriktets for dårligt besøgte arrangementer. Høstturen, lige efter sommerferien gik jo til det gamle rådhus et spændende kig på byens historie. Norgesturen i september måtte vi desværre aflyse på grund af manglende tilslutning. Der er indkommet forslag om fremtiden for kontakten til Norge; men det kommer senere. Gildehallen i september bød på et spændende besøg hos Levefællesskabet Hertha i Herskind. Gildehallen i oktober var et besøg på det nuværende rådhus. Til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling leverer Gildet koordinatorer. Indsamlingen blev en succes, men der er plads til mange flere gildebrødre. Der skal alligevel lyde en tak til dem, som deltog fra vores gilde. Gildernes fælles juleafslutning havde vort Gilde arrangeret. Den foregik i Virklund Kirke. Nytårsgildehallen var som altid en festlig start på året. Den sidste gildehal inden gildeting var februar-gildehallen, som jo stod i Matadors tegn. Et rigtigt spændende kig ikke bag, men på kulisserne. De meldinger, som gildeledelsen har fået, tyder på, at det går godt i grupperne. Arbejdet i Laugene fungerer også. Beretningerne fra grupperne og Laugene vil sikkert senere i aften bekræfte dette. Gildernes arbejde med spejderne er desværre heller ikke i år særligt synligt bortset fra løbet i Kjellerup. 5

6 Jeg sendte tidligere på året en forespørgsel fra Det Danske Spejderkorps om at bemande poster på et løb for alle korps, som foregår Store Bededag over hele landet også i Silkeborg. Forespørgslen gik til alle gilderne i Silkeborg. Tilslutning til dette arrangement: 0 (nul) tilmeldte gildemedlemmer! Tilbage i gildeåret mangler Sct. Georgs aften, som jo er vores fødselsdag. Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle for den opbakning og beredvillighed, der er udvist, specielt når der skal bruges arme og ben til de forskellige aktiviteter. Det at være Gildemester er spændende. Alligevel har omstændighederne fået mig til at bede om afløsning i utide. Jeg håber på (og forventer da) en kompetent afløser på posten gildetinget vil afgøre dette. Under alle omstændigheder vil jeg gerne takke for den opbakning, jeg har fået i min tid som GM, og især vil jeg gerne takke mine bisiddere i perioden Aase, Kirstine, Lis og Per, for jeres indsats og støtte. Til herolderne skal der ligeledes lyde en stor tak for samarbejdet. Tak for gildeåret 2013/2014, lad os sammen få et rigtig godt gildeår 2014/2015. Gildemester Torben Friis Gildemesterens beretning godkendtes herefter. 3. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og budget for det kommende gildeår til godkendelse. Herunder fastsættelse af det årlige kontingent Skatmesteren fremlagde det reviderede regnskab med revisionspåtegninger og det kommende års budget, som begge godkendtes. Herefter blev også kontingent for det kommende år godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag. 4A Gruppe 25 foreslog: at Norgesudvalget nedlægges og at Norgesturen derved bortfalder. Der udspandt sig en længere debat, hvor der blev argumenteret både for og imod at opretholde kontakten mellem de to gilder. På den ene side fandt man, at kontakten skal opretholdes i gilderegi, fordi den har bestået over så lang tid, og fordi der er knyttet tætte venskaber. Og desuden at det, selvom der er forholdsvis ringe tilslutning fra gildebrødre i 2. Gilde, ikke er noget problem at få sammensat et Norgesudvalg, og heller ikke at få ekstra hænder til hjælp, når nordmændene besøger 2. Gilde hvert andet år. Det blev bemærket, at det kan blive nødvendigt, at nogle af nordmændene fremover må indkvarteres på hotel. På den anden side var der røster, der påpegede, at kontakten udmærket kunne fortsætte uden at foregå direkte i 2. Gildes regi. Enkelte kommenterede også den økonomiske side af sagen, idet 2. Gilde bidrager med ca kr. til arrangementets afvikling, når nordmændene gæster Silkeborg. Beløbet blev senere rettet til kr (jf. under punkt 4, Norgesudvalget). Der blev derefter afholdt en skriftlig afstemning med følgende resultat: 10 gildebrødre stemte ja til, at Norgesudvalget nedlægges og Norgesturen ophører i gilderegi. 23 gildebrødre stemte nej til ovenstående. 6

7 2 gildebrødre stemte blankt. Forslaget blev dermed forkastet. 4B Gildeledelsen foreslog: at ved fælles kørsler afregnes chaufføren med 1 kr. pr. kørt kilometer fordelt mellem passagererne. Eksempel: 400 km, 4 personer i bilen = 100 kr. til hver. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. Det blev dog påpeget, at det kun var vejledende, ikke kunne være et krav. Herunder behandledes endvidere: Beretning fra Fællesrådet: Der forelå ikke en skriftlig beretning fra Fællesrådet. Man gik derfor videre med behandling af Fællesrådets regnskab og budget - som heller ikke var blevet fremsendt rettidigt til gildeledelsen. Skatmesteren gennemgik dog det til ham fremsendte regnskab og budget. Han anførte, at antallet af gildebrødre nu oplyses for hvert gilde. der er i alt 122 gildebrødre i gilderne i Silkeborg Kommune, heraf udgør 2. Gilde mere en 1/3. Gildetinget tog derefter Fællesrådets regnskab til efterretning. Regnskab og budget for laugene til godkendelse: Good-turn-lauget: Per Uldall gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt. Museumsarkivet: Knud Jacobsen nævnte, at der ikke har været megen aktivitet i Museumsarkivet og derfor ikke meget at aflægge regnskab for. Der er dog ydet bidrag til indkøb af en spejderdagbog med illustrationer m.m. af Asger Jorn, som blev udbudt til salg på en auktion hos Bruun Rasmussen. Den indgår nu i Museum Jorns samlinger. Regnskabsaflæggelsen blev godkendt. 5. Beretning fra laug og grupper Laug og grupper aflagde herefter beretning om aktiviteten i De toges alle til efterretning. Good-turn-lauget: Per Uldall fremlagde beretning og udtrykte stor tak til Lilly Rasmussen, Aase Christensen og Grethe Lauridsen for godt samarbejde. Lauget har med succes besøgt plejehjemmene i Gødvad, Lysbro, Sejs og Rødegård og spillet banko med beboerne, som er vældig glade for det. Hvert plejehjem besøges 2 gange om året. De10 medlemmer af udvalget udgør et godt team, der er fire medlemmer fra 2. Gilde og tre fra henholdsvis 1. og 3. Gilde. Infolaug (Øksen): Hanne Møller Andersen var ikke til stede, men det blev nævnt, at Øksen er udkommet planmæssigt med 8 numre i Museumsarkivet: Knud Jacobsen fastslog, at aktivitetsniveauet har været begrænset til et minimum. Han kunne dog viderebringe nyheden om, at der i nær fremtid synes at være mulighed for, at Museumsarkivet kan komme i betragtning til nye lokaler. Hvis/når det sker, vil der helt sikkert igen blive brug for tilskud fra gilderne. Infolaug (IT): Torben Friis var ikke til stede. Derfor blev der ikke aflagt beretning. 7

8 Det kan nævnes, at Gilderne i Silkeborg driver hjemmesiden: og at der her under overskriften Gildernes Forum er et fælles forum, som gildeledelsen vil foreslå fremover bliver brugt til kommunikation og diskussion mellem gildebrødre og gilder det er også under Gildernes Forum, at ældre numre af såvel Øksen som Æ Binderi kan findes. Paradislejrens udvalg: Ellen Schou konstaterede, at 2013 har været året med lidt flere arbejdsopgaver end sædvanligt. HÆRVÆRK i maj, som kunne have været værre, da ikke alt var smadret og fordi der ikke var tændt ild!! Politiet har nu henlagt sagen, fordi de unge mennesker ikke ville indrømme, at det var dem. STORMFALDENE har været slemme og meget arbejdskrævende. Der har været brug for alle hænder til det store oprydningsarbejde, men man kunne godt have ønsket, at flere var mødt op. Her i marts er man kommet så langt, at de opgaver der mangler, kan vente til efteråret. Et par dage var der fire motorsave og otte slæbere i gang. DEN LØBSKE VANDBORING, der var anlagt til de udendørs lejrpladser i omkring 1955, har sendt kaskader af vand op siden december måned. Den blev stoppet i midten af februar. Udlejningen blev i 2013 lidt bedre end året før: 167 dage + det løse. Lærerkonflikten betød nogle aflysninger. Til gengæld kom der 150 tyske børn og unge i 14 dage i juli. Det gav gode penge, men også en del arbejde. Der er en del faste lejere: sygeplejeskolen, SOSU-uddannelsen, Trier Ski, folkeskoler, DDS, KFUM m.fl. Lejrudvalget mødes efter behov, ca. hver anden måned. Der bliver taget fat, hvor der trænger mest både ude og inde. Der ydes en stor indsats af lejrudvalget. Det kræver meget arbejde at holde hytten kørende på et ordentligt niveau. Mon ikke det gælder for hele lejrudvalget, at vi gør det af lyst og med glæde. Paradislejren/bestyrelsen: Nis Nissen afgav beretning fra lejrens bestyrelse og konstaterede, at regnskabet ser fornuftigt ud. Nis Nissen nævnte, at solcelleanlægget nu har fungeret siden februar Den løbske vandboring blev stoppet i midten af februar. Norgesudvalget: Det konstateredes, at Norgesudvalget ikke har været i aktivitet i indeværende år, da Norgesturen i september måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Per Uldall nævnte, at gildets udgift til Norges-besøget i 2012 havde beløbet sig til kr. Gilde-PR: Lis Thavlov havde ikke noget at bemærke. Det er i almindelighed meget svært at få optaget artikler og gildearbejdet i avisen. Bloddonorerne: Grethe Lauridsen konstaterede, at 2013 havde været et meget flot år for Bloddonorerne i Silkeborg. Der havde i årets løb meldt sig 477 nye bloddono- 8

9 rer, hvilket er rekord i nyere tid. Det samledes antal donorer er og disse er tappet gange i Man har i årets løb været koblet på en mediepakke i samarbejde med Midtjyllands Avis, hvilket indebar radiospots, link på mja.dk og annoncer i avisen. EnergiMidt og Silkeborg-Voel har indgået aftalen Spar på elregningen og for hver ny kunde, der er blevet tegnet, er 25 kr. gået til bloddonorerne. Bloddonorerne er social partner i håndboldklubberne Bjerringbro-Silkeborg og Silkeborg-Voel KFUM. I BSV blev der afholdt en foredragsaften med landsholdsspilleren Lars Christiansen, hvor bloddonorerne fik adskillige nye tilmeldinger. Der er også aftale med Aqua om profilering dels på deres monitorer, dels på årskort. Det var også på Aqua, at den årlige reception for afgående og jubilerende bloddonorer blev afholdt. Der har været aflagt besøg på Silkeborg Gymnasium, SOSU-skolen samt Campus Bindslevs Plads for at plædere for den gode sag. Desuden var man repræsenteret ved Almindsø-stafetten og kvindeløbet, hvilket også gav tilmeldinger. Dansk Flygtningehjælp: Niels Daugaard fortalte, at arbejdsgruppen består af meget forskellige grupperinger - bl.a. fire fra Silkeborg-gilderne, som alle arbejder godt sammen om den fælles sag. Der ringes bl.a. rundt til indsamlere, som man gerne vil have kommer igen. Hovedkontoret har dog overtaget en del af denne rundringning. Danske Bank har overtaget sponsoratet, hvilket skabte lidt forvirring ved indsamlingen i 2013, idet det hidtil har været Arbejdernes Landsbank, man samarbejdede med. Indsamlingsbeløbet for 2013 blev større end året før. KFUM s hyttebestyrelse: Steen Stensgaard nævnte, at han i mangel af andre kandidater havde måttet påtage sig kassererposten. Alligevel har han måttet læse i avisen, at KFUMspejderne har skaffet over 1 million kroner til at investere i Nøjkærhus ved Virklund. Frimærkebanken: Knud Riecke var ikke til stede, men havde meddelt, at der ikke er kommet ret mange frimærker ind. Han vil gerne fortsætte, men at det er i orden, hvis aktiviteten nedlægges. Gildefotograf: Gildefotograferne kunne konstatere, at Øksens redaktion har gjort god brug af deres fotos. Beretning fra grupperne: Herefter aflagde gruppelederne beretning om gruppernes arbejde. Alle nævnte, at grupperne synes at have fungeret godt, og at der har været arbejdet med mange spændende emner i årets løb. Gruppe 21: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. Gudenåen, kryddersnapse, humor og Land af Kristian Lilholt og Carsten Frank. Afslutningstur: Endagstur til Fanø. 9

10 Gruppe 22: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. tidsregninger inden for forskellige religioner, undervisning i digital post, Gittes store rejse til Indonesien. Afslutningstur: Ikke fastlagt. Gruppe 23: Overordnet emne: Gudenåen, men der har været en afstikker med oplæg om Irak. Afslutningstur: Går nok til en af Gudenåens kroer. Gruppe 24: Desværre har Aase og Henning Zachrau ikke været raske nok til at deltage i gruppemøderne. Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. besøg på Gl. Estrup, Museum Jorn, Søndermarkskirken i Viborg, tur rundt om Ørnsø med besøg på Silkeborg Bad Afslutningstur: Går til Föhr med overnatning i Friedrichstadt. Gruppe 25: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. besøg på AROS, Neder Kjærsholm, travetur i Silkeborg. Afslutningstur: Ikke fastlagt. Gruppe 26: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. Sonja og Steens rejseoplevelser, Tillid hvad tænker du, når du hører ordet.. Afslutningstur: Sejltur på søerne. Gruppe 27: Emne: Kirker i Silkeborg Kommune: Sejling Kirke, Sinding Kirke, Grønbæk Kirke, desuden udstilling på Silkeborg Bad. Afslutningstur: Trapholt ved Kolding. 6. Valg af gildeledelse: Gildemester: Steen Klercke blev valgt for et år. Kansler: Hanne Møller Andersen blev valgt. Skatmester: Per Uldall blev genvalgt. Faneherold: Jørgen Søltoft-Pedersen blev genvalgt. 7. Valg til laug og udvalg: Good-Turn-lauget: Bodil Viborg og Tove Gadegaard blev valgt. Infolaug (Øksen): Niels Peter Sørensen blev valgt Infolaug (IT): Vibeke Lass Jensen blev valgt. Museumslaug: Ellen Schou blev genvalgt. Paradislejrens udvalg: Grethe Mikkelsen, Nis Nissen, Sten Steensgaard, Steen Lauritzen blev genvalgt. Bodil Viborg, Niels Daugaard Pedersen, Birthe Grønfeldt, Preben Gram Møller, Vibeke Lass Jensen blev valgt. Paradislejrens bestyrelse: Da Nis Nissen modtog genvalg og Torben Friis blev foreslået som kandidat, blev der afholdt skriftlig afstemning. De afgivne stemmer fordelte sig på følgende måde: For Torben Friis: 17 stemmer. For Nis Nissen: 15 stemmer Blanke: 3. Torben Friis blev derfor valgt. Norgesudvalget: Det besluttedes, at der blev valgt tre personer. Knud Jacobsen blev genvalgt. Inger Pedersen og Inger Saerens blev valgt. Gilde PR: Vibeke Lass Jensen blev valgt. Dansk Flygtningehjælp: Viggo Hartmann og Anny Krogh Henriksen blev genvalgt. Frimærkebanken: Knud Riecke blev genvalgt. 10

11 Gildefotograf: Niels Peter Sørensen og Preben Gram Møller blev begge genvalgt. 8. Valg af revisor: Lisbeth Baltzer blev valgt. 9. Eventuelt: Pierre Saerens takkede for opmærksomheden under sin sygdom. Per Uldall nævnte den ny medlemsliste, som gildeledelsen har rundsendt. Det anføres nu hvornår listen er ajourført, ændringer markeres med * og gildets kontonummer er indført øverst på siden. Sonja Klercke undrede sig over, at de nye vedtægter for gildet aldrig er blevet rundsendt, og derfor ikke havde været i anvendelse ved nærværende gildeting. Hun opfordrede gildeledelsen til at rykke Fællesrådet for de gældende vedtægter. Poul Schou opfordrede gildeledelsen til at overveje at afholde gildeting i Lunden til næste år. Der udspandt sig herefter en diskussion om dette forslag. Da ikke flere gildebrødre ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og sluttede gildetinget. Niels Daugaard Pedersen takkede også for et godt møde. Ref.: LT 11

12 3. GILDE 12 Gildeting tirsdag den 11.marts Gildemester Asta Overgaard bød velkommen til gildetinget og ønskede, at vi måtte få et frugtbart møde, citerede Voltaire med ordene: Jeg er måske uenig i, hvad du siger, men jeg vil til min død forsvare din ret til at sige det, hvorefter vi sang Den blå anemone, inden vi gik over til dagsordenen. 1:Valg af dirigent og protokol: Holger Rudbeck, dirigent - Kirsten Enemark, protokolfører Dirigenten konstaterede, at dagsorden var i orden ifølge lovene, og at gildetinget var lovligt indvarslet samt, at de indkomne forslag var indsendt til tiden 2: Gildemesterens beretning. Igen et godt år for 3. Gilde. Der har været 3 Svendeoptagelser: Gerda Madsen, Inge Pedersen, og Bruno Wirenfeldt samt 3 væbneroptagelser: Elin Jacobsen, Jette Bech Clausen, Arne Clausen. For indeværende er vi dermed 33 gildebrødre i 3. gilde med 2 mere på bedding. Vores gennemsnitsalder er støt stigende, 73,69 % med en mødeprocent på gns. 74,5 %, hvilket må siges at være pænt. 9 gildebrødre er mødt op til alle arrangementer, 3 været fraværende en enkelt gang. Asta refererede kort fra landsgildetinget, hvor der bl.a. blev valgt en ny landsgildemester, som kommer fra Sydslesvig. I distriktet er der også sket nyvalg til mesterposten, det er nu Gerda Abildgaard, der er distriktsgildemester. Vi har afholdt følgende arrangementer: Sct. Georgs Gildehal 19. april i Silkeborg Golfklub, med underholdning af Preben Johansen, sang og guitarspil. Høsttur 14. maj, som gik til Ringkøbing, med en guidet rundtur i den smukke gamle købstad og et spændende besøg på Museet, hvor vi var på Bunkersbesøg og efterfølgende nød vores medbragte mad i en spejderhytte lidt uden for byen. Vi startede op efter ferien med norgesbesøg, hvor vi havde gildehal i Gødvad Sognegård 30. august. Dagen efter var vi i Dollerup Bakker og på besøg på Fovlum Forsøgsgård, hvor vi spiste vores medbragte mad. Om aftenen festaften på Gl. Skovriddergård med en dejlig menu garneret med taler. 10. september var der gildemøde i Virklund, hvor vi hørte en spændende beretning om, hvad et møde mellem to unge mennesker fra henholdsvis Kasakhstan og Virklund kan føre til, når de skal giftes. Dorthe havde bagt dejlige kager, som vi nød til kaffen i pausen. Så var der vores jubilæum, som blev fejret først med vandregildehal i Lunden, hvor byens øvrige gilder var blevet inviteret til cremant og saltstænger. Om aftenen var der stor jubifest på Gl. Skovriddergård med deltagelse af gildemesteren fra Porsgrunn. Der var underholdning af de 3 Madammer. For 11. gang var vi samlet til julemøde i Vinderslev, som altid hyggeligt. Året begyndte med Nytårsgildehal på Medborgerhuset 7. januar, hvor vi vanen tro blev trakteret med stjerneskud. Årets virksomhedsbesøg var henlagt

13 til Himmelbjerg Apoteket, hvor vi blev vist rundt og fik en fyldestgørende forklaring på apotekets mange opgaver. Fik et overdådigt traktement. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Skatmester forelægger revideret regnskab til godkendelse. Skatmester gennemgik det uddelte regnskab, som herefter blev godkendt. 4. Skatmester forelægger budget for kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. Budgettet fremlægges. Der sker en forhøjelse af kontingentet til landsgildet med 1 krone pr. gildebror. Men kontingentet vil være uændret. 5. Behandling af indkomne forslag, herunder: a. Beretning, regnskab og budget for fællesråd og fælles laug (spejder - good-turn, IT-info, museumslaug og Paradislejren) til godkendelse. b. Forslag om ændring i gavepolitikken c. Forslag til ændring af lokalebooking. Beretning fra fællesrådet ved GM: Ny formand er Bo Petri Jeppesen. Der har været følgende fælles arrangementer: Friluftsgildehal i Paradislejren 12.juni 2013, Gildemøde i Medborgerhuset 13. november 2013, samt Juleandagt i Virklund Kirke. Fællesrådet har ydet 3 donationer på hver 5.000kr. Det er til K.F.U.M. spejderne, Foerlev Spejdercenter og Landsgildet. Der er dog også en pæn sum penge i kassen stadigvæk. Museumslauget. Da dette laug er inaktivt, har fællesrådet besluttet at stoppe med indbetaling til laugets konto. IT lauget: 3.gilde er ikke længere med til at betale papirblade til gildebrødre i andre gilder. Der er stadig en mindre post på fællesrådets budget til papirblade inkl. forsendelse til diverse arkiver. Spejderlauget. Keld Roat havde et spørgsmål ang kr i budgettet for 2014, der er afsat til spejderlauget, dette laug er jo p.t. ikke aktivt. Per Christiansen kunne oplyse at der foreligger nogle planer, og man kunne muligvis også bruge nogle midler til hjælp v/økseløbet i Kjellerup, men så må spejderne jo ansøge fællesrådet om tilskud, det ser ud som om, der er midler nok. Paradislejren. Asta ref. fra tilsendt mail (fra Carl Sørensen) Udlejningen har været lidt bedre i år, trods lærerkonflikten, der har været nogle tyske børn og unge og så er der jo heldigvis de faste så det går. De solceller, der blev installeret sidste år fungere fint og giver kwt. En løbsk gammel vandboring er også blevet fikset. Stormen Bodil var hård ved mange af træerne, men der er nu blevet ryddet op takket være gode hjælpere. Good-Turn-lauget. Der er nu 4 plejecentre, der nyder godt af gildernes besøg 2 gange årligt hvert sted. 13

14 Beretningerne fra alle laugene godkendes. b. Forslag om ændring af gavepolitikken. Holger har indsendt et forslag, som er blevet udsendt sammen med dagsordenen, der går ud på, at der fremover ikke gives gaver til bryllupsmærkedage så som sølvbryllupper - guldbryllupper m.v. Begrundelsen: det kan være svært at holde øje med og i givet fald, hvem skal gøre det? Samtidig er der en del enlige, der aldrig vil komme i betragtning. Forslaget vedtages. C. Forslag til ændring af lokalebookning. Forslaget kommer fra gildeledelsen og er sendt ud på mail sammen med dagsorden. Spørgsmålene der er til afstemning: 1. Skal vi ændre tidl. model, så vi kun anvender Medborgerhuset til Gildeting? Afstemningsresultatet = ja Der var flertal for at bruge Lunden til øvrige arrangementer. Man kunne jo gøre som ved julemødet, selv tage sit bestik m.m. med så slipper arrangerende gruppe for opvasken. Der var også et forslag om, at man kunne skære ned på traktementerne, vi behøver jo ikke 3 retters menu til festaftener, men som tidl. vedtaget, må det stå den arrangerende gruppe frit for hvor og hvordan, de vil afholde det arrangement, de er ansvarlig for, blot de husker at afbestille Lunden. 6. Beretning fra Gildets laug og grupper. Norgesudvalget. Jørgen Olsen beretter om de problemer, der opstod i forbindelse med sidste norgesbesøg, og som vi jo nok ikke skal forvente bliver mindre, da vi jo alle bliver ældre og mere skrøbelige. Foreløbig satser vi dog på, at vi skal til Norge næste år, så må vi tage det op igen. Ad hoc udvalget. Dorthe Madsen ref. Vedr. arbejdet med jubifesten, det var jo passe` nu og det hele var godt overstået, men vi enedes om, at udvalget skulle bestå. GIM. Keld Roat havde intet at berette. GUS. Intet. Gruppeberetningerne. Gruppe 31: Har valgt Fyn som emne. Gruppe 32: Har skæbner som emne. Gruppe 33: Har godser og Herregårde som emne. Gruppe 34: Har drøftet Polens historie og polske personligheder. Gruppe 35: Har Godser og Herregårde som emne. 7. Valg til gildeledelse: På valg er: Gildemester: Asta Overgaard afgår - Anneli Bonnichsen nyvalgt Flagherold: Mogens Pedersen er på valg - Villy Poulsen nyvælges. 8. Valg til laug, udvalg og bestyrelser: a. Spejderlaug: Frode Nørgård og Per Christiansen på valg Per - genvælges 14

15 b. Good-Turn-laug: Elly Würtz Inger Tholstrup - Jens Tholstrup - Inger og Elly genvælges. c. Paradislejren: Arne Clausen - Jørn Andersen - Per Christiansen - Arne og Per genvælges. d. Info/It laug: Jette Clausen Holger Rudbeck - Jette afgår - Gerda Madsen nyvalgt. e. Museumsarkiv/laug: Karen Borup - genvalgt. f. GIM: Keld Roat. g. GUS: Holger Rudbeck. h. Norgesudvalg: Dorthe Madsen - Johannes Madsen - Lisbeth Olsen Jørgen Olsen genvælges alle. i. ad hoc udvalg: Dorthe Madsen - Johannes Madsen Margit Grentzmann - Lisbeth Olsen - Jørgen Olsen - genvalgt. 3. Gildes repræsentanter fortsætter i: Dansk Flygtningehjælp: Kirsten Enemark Paradislejrens bestyrelse: Carl Sørensen 9. Valg af revisorer Lisbeth Andersen - Conni Mastrup - Lisbeth Andersen går - Asta Overgaard ind. 10. Valg af suppleanter. Altid de afgående. 11. Eventuelt. Keld Roat foreslår, at han som GIM repr. deltager i Norgesudvalget, hvilket alle kan tilslutte sig. Dorthe Madsen har undersøgt forskellige muligheder for at tjene nogle penge til gildekassen, så vi f.eks. kunne få lidt bedre underholdning/foredragsholdere til vores gildehaller eller til donation til gode formål jævnfør vores formålsparagraf. Det kunne være køb af rabatkuponhæfter - nattevagter forskellige steder o. lign. Vi kan jo drøfte det i grupperne, og så have det med ved en senere lejlighed. Efter tak for god ro og orden fra dirigenten takkede GM. for god ledelse og erindrede om, at der jo var Sct. Georgs Gildehal 25.april, og så en vårtur lige om hjørnet, der i år bl.a. går til Vær kirke og Industrimuseet i Horsens. Vi sang Nu er jord og himmel stille 15. marts Kirsten Enemark GK. 15

16 KJELLERUP Gildeting 12. marts Godtfred Appel blev valgt som dirigent Vera Nørgård som protokol fører. 2. Godtfred takkede for valget og gav ordet til Birthe 3. Gildemesters beretning: Birthe gennemgik kort, hvad der var sket i løbet af året. Vi havde en rigtig fin sommertur til Mønsted Kalkgrupper og Grønhøj Kro, begge steder var meget spændende. I september afholdtes det sidste Økseløb i Gildet, det var dog spejderne, som havde til tilrettelagt løbet, mens vi bare hjalp med nogle praktiske ting såsom mad og præmier, og så selvfølgelig betalte udgifterne. Vi har en formodning om, at spejderne i fællesskab vil fortsætte med et årligt løb for alle i lokalområdet, og vi har lovet at støtte løbet økonomisk. I november holdt vi et møde om gildets fremtid, hvor bl.a. Gerda Abildgaard og Sonja Klercke var inviteret til at komme med nogle tips og ideer til, hvordan vi kunne fortsætte gildet i Kjellerup. Det var et meget fint møde, hvor vi kom frem til, at Karup modellen nok var den der passede os bedst. Også i nov. var vi til en meget fornøjelig aften i Silkeborg, hvor fællesskabet præsenterede Revyens Mestre D. 27. nov. kom Fredslyset til Bjerringbro Biskop Carsten Nissen holdt tale i parken, derefter var der fakkeloptog gennem byen til kirken, hvor den lokal præst holdt gudstjeneste og flere skolekor sang. Julegudstjenesten var i år henlagt til Virklund Kirke en meget flot og speciel kirke - præsten imponerede med at fortælle en masse om kirken på tros af, at han kun havde været præst i Virklund i 1 uge. Derefter kørte vi til Else og Godtfred og fik noget godt at spise en rigtig dejlig aften. D. 9. januar var der Nytårsgildehal hos Finn og Birthe også en meget hyggelig aften. 4. Regnskab: A. Elisabeth uddelte det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte punkter regnskabet viser et underskud på ,87 kr. Der er et minus alene på kontingentet på 1.224,00 kr. Økseløbet har også været en stor post i år, da vi ikke havde tombola og heller ikke søgte penge hos Fællesrådet - Regnskabet godkendt. B. Birthe Flycht gennemgik fonds-regnskabet, og som sædvanlig var det svært for de fleste af os at forstå, hvordan det hænger sammen. Birthe foreslog, at de beløb som i årene var indeksreguleret, i alt kr. bliver flyttet fra afkastkontoen til opsamlingskontoen og dermed geninvesteret. Vi håber, at det vil gøre regnskabet mere gennemskueligt for os alle. Fonds-regnskab godkendt. 16

17 B 1: Anvendelse af afkast: Efter flytningen af de er der kr. tilbage, som kan anvendes til at støtte spejderarbejdet. Der vil kunne gives op til kr. til et fælles løb, hvis spejderne ønsker at lave arrangementet. - Et forslag om, at ledelsen kunne disponere over yderligere kr. blev ikke vedtaget. Kommer der ansøgninger, som haster, tages det op på et fælles møde, almindelige ansøgninger må vente til gildeting. Fonden forsætter indtil videre som hidtil og fondsregnskabet vil fremover følge kassereren. D. Kontingentet hævet til 350,00 pr. ½ år - nødvendigt for at dække kontingent til landsgildet distriktet og fællesskabet. 5. Indkomne forslag: Et forslag fra ledelsen om afholdelse af kursus, for alle spejdere i brug af hjertestartere, blev vurderet til at blive alt for dyrt og dermed ikke vedtaget. 6. Hvordan fortsætter vi Gildet? Da vi efterhånden er nede på et absolut minimum af medlemmer, har vi valgt at køre videre efter Karup modellen altså ingen gildehal kun en gruppe og så ellers deltage i andre gilders arrangementer. 7. Valg af Gildemester: Birthe Urskov genvalgt 8. Valg af Kansler: Vera Nørgård valgt for 1 år 9. Valg af Skatmester: Elisabeth Ringgaard ønskede ikke at fortsætte i stedet valgtes Birthe Flycht for 1 år 10. Valg af suppleanter for gildemester / kansler og skatmester: Hanne Yssing / Kirsten Kromann og Elisabeth Ringgaard 11. Valg af herold og suppleant: Genvalg til Finn Uhrskov - ingen suppleant. 12. Nedsættelse af diverse udvalg: A. Tombolaudvalget: Nedlægges B. Spejderudvalget: Udgøres af ledelsen C. Valg til laug i fællesskabet: 1. Spejderlauget Også her vil det være ledelsen 2. Infolauget: Vera Nørgård 13. Valg af revisorer og suppleant: Hanne Yssing og Godtfred Appel valgt som revisorer Kirsten Kromann er genvalgt som suppleant. 14. Beretning fra fællesrådet: Birthe Uhrskov har deltaget i fællesskabets møder. I juni var der Friluftsgildehal i Paradislejren, ingen fra Kjellerup deltog. De 2 øvrige arrangementer er omtalt i beretningen. 15. Paradislejren: Der er blevet lukket to løbske vandboringer/væld det har kosten en masse penge. Husk at alle er velkommen, når der er arbejdsdage i lejren. Birthe har regnskab for Fællesrådet og Paradislejren, hvis nogen skulle være interesseret i at se det. 16. Beretning fra grupper og udvalg: Gruppe 1: Har ikke rigtig holdt nogen møder i år. 17

18 Gruppe 2: Har holdt 4 møder var bl.a. i december på besøg på den gamle mølle i Bjerringbro hos Birthe Brogaard - Det er et meget spændende sted og Birthe havde julepyntet så flot Virkelig et hus der overrasker, når man kommer indenfor. Spejderudvalget: Det stod allerede tidligt i foråret klart, at vi ikke selv kunne gennemføre Økseløbet i år heldigvis var spejderne i Kjellerup meget villige til at tage over og stå for løbet. I løbet for store spejdere, om lørdagen, deltog 6 patruljer. I søndagens Stenøkseløb deltog 11 bander i alt var næsten 100 børn og unge med. En meget fornøjelig weekend vi må virkelig håber, at det lykkes spejderne at holde det i gang. 17. Ansøgninger: Der var ingen ansøgninger. 18. EVT: Ingen emner Referent: Vera Nørgård Dirigent: Godtfred Appel FÆLLES Kære alle i lejrudvalget. I skrivende stund har jeg ikke modtaget navne på lejrudvalgsmedlemmer fra de forskellige gilder. Måske er det næsten samme gode skare, som sidste sæson? Et par nye er der vist kommet til. Jeg indkalder jer til et møde uden arbejde, så vi ikke er for trætte til at lægge planer. Af emner kan jeg nævne: nabokaffe, træ-oprydningen, tiltag i hus og område, hyttevagter, og meget mere. Ved vores træ-oprydning har der været flere, som ikke er i lejrudvalget. I skal være så velkomne, hvis I har tid og lyst. Det bliver onsdag eftermiddag d. 23. april kl.14. Send mig en mail om du kommer/kommer ikke. Gildehilsen Ellen Schou

19 2. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg VÅRTUREN 2014 Torsdag den 22. Maj. Går til Grønhøj Kro, Skivevej 26, 7470 Karup (N 56'22"252 E 9'12"3423) på vejen mellem Kjellerup og Frederiks. - Fælleskørsel fra Balle Kirke kl. 17:30 - Menuen består af Dansk Bøf med en genstand (vand, øl, gl. vin) - Kaffe med småkager - Foredrag ved kromand Gregers Laigaard, der er 5. Generation på kroen - Rundvisning på kroen - Besøg på museet for kartoffeltyskerne - Et kig ind på Morten Korch Museet - Sange og musik fra Morten Korchs tidsalder Pris er 180 kr. pr. person (gæster). Ekstra drikkevarer for egen regning. Grønhøj Kro er en Kgl. Privilegeret kro fra Kroen ligger i byen Grønhøj, mellem Viborg og Karup. Kroen har været i familiens eje siden Der er tilknyttet landbrug til kroen. Avlsbygningerne anvendes til vogn- og landbrugsmuseum. Bindende gruppevis tilmelding til kansler senest torsdag den 15. maj. 19

20 ARRANGEMENTER I JUNI ALLE Mandag den 2. juni: Distriktets Friluftsgildehal i Karup. Torsdag den 12. juni kl. 19:00 i Paradislejren: Friluftsgildehal. Rotter på loftet Kære alle gildebrødre. Så er den gal i Paradislejren En dag, hvor jeg havde lagt nakken tilbage og kiggede mod himlen, strejfede mit blik udhænget over en af brandtrapperne i Paradishytten. Hvad så mit øje? Et stort hul imellem to brædder. Tømreren blev bedt om at reparere og samtidig undersøge sagen indenfor på loftet Nu er meldingen: det er hverken rotter eller mår, men en spætte, der har kastet sin kærlighed på vores udhæng. Den har været i gang mindst 3 steder. Naturen er forunderlig!! Ellen Schou Næste deadline: 12. maj 2014 Øksen nr.1. udsendes den 19. maj 2014 Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34, 2.th. 20

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Årgang 63 April 2015 Nr. 8. ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015

Årgang 63 April 2015 Nr. 8. ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015 Årgang 63 April 2015 Nr. 8 ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015 1.Gilde Mandag 20/04/2015 kl. 19.30 Sct. Georgs Gildehal Paradislejren. Tilmelding gruppevis til Erna Bornhøft, mail: e.k.apel@mail.dk telf. 86

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2012 1. GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 MAJ 2013 Nr. 1 ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2013 ALLE Onsdag den 12. juni kl. 19:00: Friluftsgildehal i Paradislejren. Gruppe- /Gildevis tilmelding til Jytte Hahn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

ARRANGEMENTER I JUNI ARRANGEMENTER I APRIL MAJ ADRESSEÆNDRING: ALLE. 3. GILDE Lørdag den 28. maj kl. 08:00: Vårtur KJELLERUP

ARRANGEMENTER I JUNI ARRANGEMENTER I APRIL MAJ ADRESSEÆNDRING: ALLE. 3. GILDE Lørdag den 28. maj kl. 08:00: Vårtur KJELLERUP ALLE ARRANGEMENTER I JUNI Onsdag den 8. juni kl. 19:00 i Paradislejren: Friluftsgildehal. Tirsdag den 21. juni: Friluftsgildehal i Distriktet 3. GILDE Lørdag den 28. maj kl. 08:00: Vårtur KJELLERUP Lørdag

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 MAJ 2016 Nr. 1 ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2016 ALLE Friluftsgildehal 15. juni 2016, kl. 19.00 i Paradislejren. 3. Gilde står for Friluftsgildehallen.Glæd jer til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra Gildeting d. 13 marts 2013.

Referat fra Gildeting d. 13 marts 2013. Referat fra Gildeting d 13 marts 2013 Ad 1 Valg af dirigent Lene blev valgt og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt Ad 2 Valg af referent Jette blev valgt Ad 3 Gildemesterens Beretning vdorte Krag:

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere