SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG"

Transkript

1 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding senest den 30. april til DGK Sonja Klercke på 1. GILDE Mandag den 28. april kl. 19:30 i Paradislejren: Sct. Georgs Gildehal. Seneste gruppevis tilmelding tirsdag den 22. april hvor man skal meddele k/m. Tilmelding til Mandag den 19. maj: Vårtur. Vi mødes ved p-pladsen ved Skovbakken kl. 18 og kører til Levefællesskabet Hertha i Herskind, hvor vi får en guidet rundvisning. Aftenen koster 70 kr. Gruppevis tilmelding til Alice tlf eller senest onsdag d. 14 maj. 2. GILDE Torsdag den 22. maj kl. 17:30: Vårtur. Se omtale inde i bladet. Gruppevis bindende tilmelding til Hanne Andersen senest den 15. maj på

2 3. GILDE Fredag den 25. april kl. 18:00 i Lunden: Sct. Georgs Gildehal. Tirsdag den 13. maj: Vårtur KJELLERUP Onsdag den 23. april kl. 19:00 i Blokhuset i Hald: Sct. Georgs aften FÆLLES INVITATION FRA DDS SEJS GRUPPE Kære Sct. Georgs gilder og Bjørnebander Vanen tro, vil vi gerne invitere jer til at afholde Sct. Georgsdag i Sejs, sammen med vores spejdere. I år afholder vi Sct. Georgsdag, tirsdag den 22. april kl. 17:30 til 19:30 i Bjørnholthytten på Borgdalsvej. Da Sejs gruppe vil være vært for en lille forfriskning til Sct. Georgsdag, vil vi gerne vide et ca. antal deltagere af gilde brødre og bjørnebande. Spejder hilsen Peter Plett Gruppeleder

3 1. GILDE Gildeting 17. marts 2014 Gildemester Bo Jeppesen bød velkommen til årets gildeting, som havde samlet 27 gildebrødre, og Erna Bornhøft blev med akklamation valgt til dirigent for aftenens møde, mens Jytte Hahn fik posten som protokolfører. Bo berettede om årets aktiviteter, der begyndte med vårturen til Vestre Mølle, og vel nok kulminerede med et brag af en fødselsdagsfest på middelalderrestauranten i Øm, men også indeholdt flere andre dejlige gildehaller, og et virksomhedsbesøg på vores lokalarkiv. Beretningen godkendtes uden yderligere kommentarer. Anna Bramming Madsen fremlagde regnskabet, der på grund af vores formidable fødselsdag viste et underskud på lidt over kr., men da pengene var på kontoen godkendtes regnskab og budget, og vi bibeholdt kontingentsatsen. Anders stod for statistikken og kunne meddele, at vi er 32 gildebrødre i 1. gilde fordelt på 10 riddere, 19 væbnere og 3 svende samt 1 kommende gildebroder på vej, og gennemsnitsalderen er 75,4 år. Der var ikke indkommet forslag til gildetinget, så det punkt kom vi hurtigt over. Efterfølgende var der beretning fra laugene, hvor Verner og Kirstine på Paradislejrens bestyrelses vegne fortalte, at Paradislejren havde haft et bevæget år med hærværk, bøvl med vandboringer og mange væltede træer efter stormen Bodil, men også positive tiltag, bl.a. at solcellerne på taget havde givet kwt i 2013, og der var en stor tak fra bestyrelsen til de gildebrødre, der havde meldt sig under fanerne til oprydning m.m. Grethe Stausgaard berettede om Good-turn-lauget, der havde besøgt 4 plejehjem, Rødegård, Lysbro, Gødvad og Sejs og spillet banko med beboerne. Da John Hahn ikke var til gildetinget, fortalte Anna Bramming om museumslauget, som foreløbig ligger i dvale i kælderen på Nordre Skole, men der er vist lys forude, idet skolen tømmes for elever til sommer, og der så er planer på vej om, at museet kan komme op at stå derovre - museumslauget mødes en gang om måneden og diskuterer ønsker og planer, men Anna fortalte, at John havde gjort en kæmpe indsats for at få planen i hus. Funder Plejehjems-gruppen har, som den plejer, været på de to årlige banko-besøg på hjemmet. Vi bliver altid budt meget velkommen derude. Fællesrådet, repræsenteret ved vores gildemester Bo, kunne berette, at der har været et fællesarrangement i november med musikeren og sangeren Stig Nørregaard, der bød på en festlig aften med gamle og nye viser af Osvald Helmuth og meget mere. 3

4 På Fællesrådets vegne fremlagde Birthe Skov regnskabet, der viste et underskud på 656 kr. og en egenkapital på kr. Fællesrådet har doneret penge til spejdere og en enkelt institution i årets løb. De tre gruppeledere berettede lidt om gruppernes aktivitet i årets løb, hvoraf nogle havde været på museer, nogle i teatret, en på vejdirektoratets udstilling om motorvejen, en anden gruppe havde været på gårdbesøg på Skovgård. Tid til snak og lidt mad havde der også været, så det gav et varieret og indholdsfyldt indtryk af gruppernes liv i dette gildeår. Valg: Gildemester: Bo Petri Jeppesen Skatmester: Børge Grønbæk nyvalg Kansler: Grete Lorange nyvalgt Faneherold: Ove Rørsted Dørherold: Hanne Wind, nyvalgt Good-Turn-laug: Mette Yde, Grethe Jensen, Grethe Stausgaard, genvalgt Info-Laug: Kirstine Tagmos Anders Hessel Jytte Hahn, genvalgt Museums-laug: Anna Bramming, John Hahn Paradislejren: Bestyrelse: Kirstine Tagmos Lejrudvalg: Verner K. Laursen, Hanne Wind Alice Drewsen, Kirsten G. Andersen GUS: Jytte Hahn Funder Plejehjem: Jytte Hahn, Erna Bornhøft Revisorer: Grethe Jensen, Grethe Stausgaard Revisorsupp.: Birthe Skov, Erna Bornhøft Bo kunne under eventuelt meddele, at Sejs Spejderne igen i år inviterer til Sct. Georgs aften i Bjørnholthytten på Borgdalsvej tirsdag d. 22. april kl.17:30. Da der ikke var andre, der ønskede ordet, lukkedes gildetinget i god ro og orden, og vi gik over til kaffen og hyggesnakken. Ref.: jh 4

5 2. GILDE Gildeting 13. marts Da gildemester Torben Friis havde meldt afbud, var det tidligere gildemester Niels Daugaard Pedersen, der bød velkommen til og forestod Gildeting gildebrødre deltog i gildetinget. 1. Valg af dirigent og protokolfører samt stemmetællere Steen Stensgaard blev valgt som dirigent, Lis Thavlov som protokolfører og Knud Jacobsen og Niels Peter Sørensen som stemmetællere. Steen Stensgaard konstaterede derefter, at gildetinget var indkaldt rettidigt. 2. Gildemesteren aflægger beretning for gildeåret 2013/14 Niels Daugaard Pedersen oplæste gildemesterens beretning for gildeåret 2013/14: Vi er nu i gang med gildeting nr. 7 i det nye 2. Gilde. Medlemstallet er steget fra 41 sidste år til nu 43. Mødeprocenten har været på 81 mod 89 sidste år, og I skal roses for opbakningen om vore arrangementer på trods af den svage tilbagegang. Den høje mødeprocent tager gildeledelsen, som et udtryk for opbakning til årets program. 2. gilde har i årets løb været repræsenteret ved Distriktets for dårligt besøgte arrangementer. Høstturen, lige efter sommerferien gik jo til det gamle rådhus et spændende kig på byens historie. Norgesturen i september måtte vi desværre aflyse på grund af manglende tilslutning. Der er indkommet forslag om fremtiden for kontakten til Norge; men det kommer senere. Gildehallen i september bød på et spændende besøg hos Levefællesskabet Hertha i Herskind. Gildehallen i oktober var et besøg på det nuværende rådhus. Til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling leverer Gildet koordinatorer. Indsamlingen blev en succes, men der er plads til mange flere gildebrødre. Der skal alligevel lyde en tak til dem, som deltog fra vores gilde. Gildernes fælles juleafslutning havde vort Gilde arrangeret. Den foregik i Virklund Kirke. Nytårsgildehallen var som altid en festlig start på året. Den sidste gildehal inden gildeting var februar-gildehallen, som jo stod i Matadors tegn. Et rigtigt spændende kig ikke bag, men på kulisserne. De meldinger, som gildeledelsen har fået, tyder på, at det går godt i grupperne. Arbejdet i Laugene fungerer også. Beretningerne fra grupperne og Laugene vil sikkert senere i aften bekræfte dette. Gildernes arbejde med spejderne er desværre heller ikke i år særligt synligt bortset fra løbet i Kjellerup. 5

6 Jeg sendte tidligere på året en forespørgsel fra Det Danske Spejderkorps om at bemande poster på et løb for alle korps, som foregår Store Bededag over hele landet også i Silkeborg. Forespørgslen gik til alle gilderne i Silkeborg. Tilslutning til dette arrangement: 0 (nul) tilmeldte gildemedlemmer! Tilbage i gildeåret mangler Sct. Georgs aften, som jo er vores fødselsdag. Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle for den opbakning og beredvillighed, der er udvist, specielt når der skal bruges arme og ben til de forskellige aktiviteter. Det at være Gildemester er spændende. Alligevel har omstændighederne fået mig til at bede om afløsning i utide. Jeg håber på (og forventer da) en kompetent afløser på posten gildetinget vil afgøre dette. Under alle omstændigheder vil jeg gerne takke for den opbakning, jeg har fået i min tid som GM, og især vil jeg gerne takke mine bisiddere i perioden Aase, Kirstine, Lis og Per, for jeres indsats og støtte. Til herolderne skal der ligeledes lyde en stor tak for samarbejdet. Tak for gildeåret 2013/2014, lad os sammen få et rigtig godt gildeår 2014/2015. Gildemester Torben Friis Gildemesterens beretning godkendtes herefter. 3. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og budget for det kommende gildeår til godkendelse. Herunder fastsættelse af det årlige kontingent Skatmesteren fremlagde det reviderede regnskab med revisionspåtegninger og det kommende års budget, som begge godkendtes. Herefter blev også kontingent for det kommende år godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag. 4A Gruppe 25 foreslog: at Norgesudvalget nedlægges og at Norgesturen derved bortfalder. Der udspandt sig en længere debat, hvor der blev argumenteret både for og imod at opretholde kontakten mellem de to gilder. På den ene side fandt man, at kontakten skal opretholdes i gilderegi, fordi den har bestået over så lang tid, og fordi der er knyttet tætte venskaber. Og desuden at det, selvom der er forholdsvis ringe tilslutning fra gildebrødre i 2. Gilde, ikke er noget problem at få sammensat et Norgesudvalg, og heller ikke at få ekstra hænder til hjælp, når nordmændene besøger 2. Gilde hvert andet år. Det blev bemærket, at det kan blive nødvendigt, at nogle af nordmændene fremover må indkvarteres på hotel. På den anden side var der røster, der påpegede, at kontakten udmærket kunne fortsætte uden at foregå direkte i 2. Gildes regi. Enkelte kommenterede også den økonomiske side af sagen, idet 2. Gilde bidrager med ca kr. til arrangementets afvikling, når nordmændene gæster Silkeborg. Beløbet blev senere rettet til kr (jf. under punkt 4, Norgesudvalget). Der blev derefter afholdt en skriftlig afstemning med følgende resultat: 10 gildebrødre stemte ja til, at Norgesudvalget nedlægges og Norgesturen ophører i gilderegi. 23 gildebrødre stemte nej til ovenstående. 6

7 2 gildebrødre stemte blankt. Forslaget blev dermed forkastet. 4B Gildeledelsen foreslog: at ved fælles kørsler afregnes chaufføren med 1 kr. pr. kørt kilometer fordelt mellem passagererne. Eksempel: 400 km, 4 personer i bilen = 100 kr. til hver. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. Det blev dog påpeget, at det kun var vejledende, ikke kunne være et krav. Herunder behandledes endvidere: Beretning fra Fællesrådet: Der forelå ikke en skriftlig beretning fra Fællesrådet. Man gik derfor videre med behandling af Fællesrådets regnskab og budget - som heller ikke var blevet fremsendt rettidigt til gildeledelsen. Skatmesteren gennemgik dog det til ham fremsendte regnskab og budget. Han anførte, at antallet af gildebrødre nu oplyses for hvert gilde. der er i alt 122 gildebrødre i gilderne i Silkeborg Kommune, heraf udgør 2. Gilde mere en 1/3. Gildetinget tog derefter Fællesrådets regnskab til efterretning. Regnskab og budget for laugene til godkendelse: Good-turn-lauget: Per Uldall gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt. Museumsarkivet: Knud Jacobsen nævnte, at der ikke har været megen aktivitet i Museumsarkivet og derfor ikke meget at aflægge regnskab for. Der er dog ydet bidrag til indkøb af en spejderdagbog med illustrationer m.m. af Asger Jorn, som blev udbudt til salg på en auktion hos Bruun Rasmussen. Den indgår nu i Museum Jorns samlinger. Regnskabsaflæggelsen blev godkendt. 5. Beretning fra laug og grupper Laug og grupper aflagde herefter beretning om aktiviteten i De toges alle til efterretning. Good-turn-lauget: Per Uldall fremlagde beretning og udtrykte stor tak til Lilly Rasmussen, Aase Christensen og Grethe Lauridsen for godt samarbejde. Lauget har med succes besøgt plejehjemmene i Gødvad, Lysbro, Sejs og Rødegård og spillet banko med beboerne, som er vældig glade for det. Hvert plejehjem besøges 2 gange om året. De10 medlemmer af udvalget udgør et godt team, der er fire medlemmer fra 2. Gilde og tre fra henholdsvis 1. og 3. Gilde. Infolaug (Øksen): Hanne Møller Andersen var ikke til stede, men det blev nævnt, at Øksen er udkommet planmæssigt med 8 numre i Museumsarkivet: Knud Jacobsen fastslog, at aktivitetsniveauet har været begrænset til et minimum. Han kunne dog viderebringe nyheden om, at der i nær fremtid synes at være mulighed for, at Museumsarkivet kan komme i betragtning til nye lokaler. Hvis/når det sker, vil der helt sikkert igen blive brug for tilskud fra gilderne. Infolaug (IT): Torben Friis var ikke til stede. Derfor blev der ikke aflagt beretning. 7

8 Det kan nævnes, at Gilderne i Silkeborg driver hjemmesiden: og at der her under overskriften Gildernes Forum er et fælles forum, som gildeledelsen vil foreslå fremover bliver brugt til kommunikation og diskussion mellem gildebrødre og gilder det er også under Gildernes Forum, at ældre numre af såvel Øksen som Æ Binderi kan findes. Paradislejrens udvalg: Ellen Schou konstaterede, at 2013 har været året med lidt flere arbejdsopgaver end sædvanligt. HÆRVÆRK i maj, som kunne have været værre, da ikke alt var smadret og fordi der ikke var tændt ild!! Politiet har nu henlagt sagen, fordi de unge mennesker ikke ville indrømme, at det var dem. STORMFALDENE har været slemme og meget arbejdskrævende. Der har været brug for alle hænder til det store oprydningsarbejde, men man kunne godt have ønsket, at flere var mødt op. Her i marts er man kommet så langt, at de opgaver der mangler, kan vente til efteråret. Et par dage var der fire motorsave og otte slæbere i gang. DEN LØBSKE VANDBORING, der var anlagt til de udendørs lejrpladser i omkring 1955, har sendt kaskader af vand op siden december måned. Den blev stoppet i midten af februar. Udlejningen blev i 2013 lidt bedre end året før: 167 dage + det løse. Lærerkonflikten betød nogle aflysninger. Til gengæld kom der 150 tyske børn og unge i 14 dage i juli. Det gav gode penge, men også en del arbejde. Der er en del faste lejere: sygeplejeskolen, SOSU-uddannelsen, Trier Ski, folkeskoler, DDS, KFUM m.fl. Lejrudvalget mødes efter behov, ca. hver anden måned. Der bliver taget fat, hvor der trænger mest både ude og inde. Der ydes en stor indsats af lejrudvalget. Det kræver meget arbejde at holde hytten kørende på et ordentligt niveau. Mon ikke det gælder for hele lejrudvalget, at vi gør det af lyst og med glæde. Paradislejren/bestyrelsen: Nis Nissen afgav beretning fra lejrens bestyrelse og konstaterede, at regnskabet ser fornuftigt ud. Nis Nissen nævnte, at solcelleanlægget nu har fungeret siden februar Den løbske vandboring blev stoppet i midten af februar. Norgesudvalget: Det konstateredes, at Norgesudvalget ikke har været i aktivitet i indeværende år, da Norgesturen i september måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Per Uldall nævnte, at gildets udgift til Norges-besøget i 2012 havde beløbet sig til kr. Gilde-PR: Lis Thavlov havde ikke noget at bemærke. Det er i almindelighed meget svært at få optaget artikler og gildearbejdet i avisen. Bloddonorerne: Grethe Lauridsen konstaterede, at 2013 havde været et meget flot år for Bloddonorerne i Silkeborg. Der havde i årets løb meldt sig 477 nye bloddono- 8

9 rer, hvilket er rekord i nyere tid. Det samledes antal donorer er og disse er tappet gange i Man har i årets løb været koblet på en mediepakke i samarbejde med Midtjyllands Avis, hvilket indebar radiospots, link på mja.dk og annoncer i avisen. EnergiMidt og Silkeborg-Voel har indgået aftalen Spar på elregningen og for hver ny kunde, der er blevet tegnet, er 25 kr. gået til bloddonorerne. Bloddonorerne er social partner i håndboldklubberne Bjerringbro-Silkeborg og Silkeborg-Voel KFUM. I BSV blev der afholdt en foredragsaften med landsholdsspilleren Lars Christiansen, hvor bloddonorerne fik adskillige nye tilmeldinger. Der er også aftale med Aqua om profilering dels på deres monitorer, dels på årskort. Det var også på Aqua, at den årlige reception for afgående og jubilerende bloddonorer blev afholdt. Der har været aflagt besøg på Silkeborg Gymnasium, SOSU-skolen samt Campus Bindslevs Plads for at plædere for den gode sag. Desuden var man repræsenteret ved Almindsø-stafetten og kvindeløbet, hvilket også gav tilmeldinger. Dansk Flygtningehjælp: Niels Daugaard fortalte, at arbejdsgruppen består af meget forskellige grupperinger - bl.a. fire fra Silkeborg-gilderne, som alle arbejder godt sammen om den fælles sag. Der ringes bl.a. rundt til indsamlere, som man gerne vil have kommer igen. Hovedkontoret har dog overtaget en del af denne rundringning. Danske Bank har overtaget sponsoratet, hvilket skabte lidt forvirring ved indsamlingen i 2013, idet det hidtil har været Arbejdernes Landsbank, man samarbejdede med. Indsamlingsbeløbet for 2013 blev større end året før. KFUM s hyttebestyrelse: Steen Stensgaard nævnte, at han i mangel af andre kandidater havde måttet påtage sig kassererposten. Alligevel har han måttet læse i avisen, at KFUMspejderne har skaffet over 1 million kroner til at investere i Nøjkærhus ved Virklund. Frimærkebanken: Knud Riecke var ikke til stede, men havde meddelt, at der ikke er kommet ret mange frimærker ind. Han vil gerne fortsætte, men at det er i orden, hvis aktiviteten nedlægges. Gildefotograf: Gildefotograferne kunne konstatere, at Øksens redaktion har gjort god brug af deres fotos. Beretning fra grupperne: Herefter aflagde gruppelederne beretning om gruppernes arbejde. Alle nævnte, at grupperne synes at have fungeret godt, og at der har været arbejdet med mange spændende emner i årets løb. Gruppe 21: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. Gudenåen, kryddersnapse, humor og Land af Kristian Lilholt og Carsten Frank. Afslutningstur: Endagstur til Fanø. 9

10 Gruppe 22: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. tidsregninger inden for forskellige religioner, undervisning i digital post, Gittes store rejse til Indonesien. Afslutningstur: Ikke fastlagt. Gruppe 23: Overordnet emne: Gudenåen, men der har været en afstikker med oplæg om Irak. Afslutningstur: Går nok til en af Gudenåens kroer. Gruppe 24: Desværre har Aase og Henning Zachrau ikke været raske nok til at deltage i gruppemøderne. Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. besøg på Gl. Estrup, Museum Jorn, Søndermarkskirken i Viborg, tur rundt om Ørnsø med besøg på Silkeborg Bad Afslutningstur: Går til Föhr med overnatning i Friedrichstadt. Gruppe 25: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. besøg på AROS, Neder Kjærsholm, travetur i Silkeborg. Afslutningstur: Ikke fastlagt. Gruppe 26: Emne: Ikke et gennemgående emne bl.a. Sonja og Steens rejseoplevelser, Tillid hvad tænker du, når du hører ordet.. Afslutningstur: Sejltur på søerne. Gruppe 27: Emne: Kirker i Silkeborg Kommune: Sejling Kirke, Sinding Kirke, Grønbæk Kirke, desuden udstilling på Silkeborg Bad. Afslutningstur: Trapholt ved Kolding. 6. Valg af gildeledelse: Gildemester: Steen Klercke blev valgt for et år. Kansler: Hanne Møller Andersen blev valgt. Skatmester: Per Uldall blev genvalgt. Faneherold: Jørgen Søltoft-Pedersen blev genvalgt. 7. Valg til laug og udvalg: Good-Turn-lauget: Bodil Viborg og Tove Gadegaard blev valgt. Infolaug (Øksen): Niels Peter Sørensen blev valgt Infolaug (IT): Vibeke Lass Jensen blev valgt. Museumslaug: Ellen Schou blev genvalgt. Paradislejrens udvalg: Grethe Mikkelsen, Nis Nissen, Sten Steensgaard, Steen Lauritzen blev genvalgt. Bodil Viborg, Niels Daugaard Pedersen, Birthe Grønfeldt, Preben Gram Møller, Vibeke Lass Jensen blev valgt. Paradislejrens bestyrelse: Da Nis Nissen modtog genvalg og Torben Friis blev foreslået som kandidat, blev der afholdt skriftlig afstemning. De afgivne stemmer fordelte sig på følgende måde: For Torben Friis: 17 stemmer. For Nis Nissen: 15 stemmer Blanke: 3. Torben Friis blev derfor valgt. Norgesudvalget: Det besluttedes, at der blev valgt tre personer. Knud Jacobsen blev genvalgt. Inger Pedersen og Inger Saerens blev valgt. Gilde PR: Vibeke Lass Jensen blev valgt. Dansk Flygtningehjælp: Viggo Hartmann og Anny Krogh Henriksen blev genvalgt. Frimærkebanken: Knud Riecke blev genvalgt. 10

11 Gildefotograf: Niels Peter Sørensen og Preben Gram Møller blev begge genvalgt. 8. Valg af revisor: Lisbeth Baltzer blev valgt. 9. Eventuelt: Pierre Saerens takkede for opmærksomheden under sin sygdom. Per Uldall nævnte den ny medlemsliste, som gildeledelsen har rundsendt. Det anføres nu hvornår listen er ajourført, ændringer markeres med * og gildets kontonummer er indført øverst på siden. Sonja Klercke undrede sig over, at de nye vedtægter for gildet aldrig er blevet rundsendt, og derfor ikke havde været i anvendelse ved nærværende gildeting. Hun opfordrede gildeledelsen til at rykke Fællesrådet for de gældende vedtægter. Poul Schou opfordrede gildeledelsen til at overveje at afholde gildeting i Lunden til næste år. Der udspandt sig herefter en diskussion om dette forslag. Da ikke flere gildebrødre ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og sluttede gildetinget. Niels Daugaard Pedersen takkede også for et godt møde. Ref.: LT 11

12 3. GILDE 12 Gildeting tirsdag den 11.marts Gildemester Asta Overgaard bød velkommen til gildetinget og ønskede, at vi måtte få et frugtbart møde, citerede Voltaire med ordene: Jeg er måske uenig i, hvad du siger, men jeg vil til min død forsvare din ret til at sige det, hvorefter vi sang Den blå anemone, inden vi gik over til dagsordenen. 1:Valg af dirigent og protokol: Holger Rudbeck, dirigent - Kirsten Enemark, protokolfører Dirigenten konstaterede, at dagsorden var i orden ifølge lovene, og at gildetinget var lovligt indvarslet samt, at de indkomne forslag var indsendt til tiden 2: Gildemesterens beretning. Igen et godt år for 3. Gilde. Der har været 3 Svendeoptagelser: Gerda Madsen, Inge Pedersen, og Bruno Wirenfeldt samt 3 væbneroptagelser: Elin Jacobsen, Jette Bech Clausen, Arne Clausen. For indeværende er vi dermed 33 gildebrødre i 3. gilde med 2 mere på bedding. Vores gennemsnitsalder er støt stigende, 73,69 % med en mødeprocent på gns. 74,5 %, hvilket må siges at være pænt. 9 gildebrødre er mødt op til alle arrangementer, 3 været fraværende en enkelt gang. Asta refererede kort fra landsgildetinget, hvor der bl.a. blev valgt en ny landsgildemester, som kommer fra Sydslesvig. I distriktet er der også sket nyvalg til mesterposten, det er nu Gerda Abildgaard, der er distriktsgildemester. Vi har afholdt følgende arrangementer: Sct. Georgs Gildehal 19. april i Silkeborg Golfklub, med underholdning af Preben Johansen, sang og guitarspil. Høsttur 14. maj, som gik til Ringkøbing, med en guidet rundtur i den smukke gamle købstad og et spændende besøg på Museet, hvor vi var på Bunkersbesøg og efterfølgende nød vores medbragte mad i en spejderhytte lidt uden for byen. Vi startede op efter ferien med norgesbesøg, hvor vi havde gildehal i Gødvad Sognegård 30. august. Dagen efter var vi i Dollerup Bakker og på besøg på Fovlum Forsøgsgård, hvor vi spiste vores medbragte mad. Om aftenen festaften på Gl. Skovriddergård med en dejlig menu garneret med taler. 10. september var der gildemøde i Virklund, hvor vi hørte en spændende beretning om, hvad et møde mellem to unge mennesker fra henholdsvis Kasakhstan og Virklund kan føre til, når de skal giftes. Dorthe havde bagt dejlige kager, som vi nød til kaffen i pausen. Så var der vores jubilæum, som blev fejret først med vandregildehal i Lunden, hvor byens øvrige gilder var blevet inviteret til cremant og saltstænger. Om aftenen var der stor jubifest på Gl. Skovriddergård med deltagelse af gildemesteren fra Porsgrunn. Der var underholdning af de 3 Madammer. For 11. gang var vi samlet til julemøde i Vinderslev, som altid hyggeligt. Året begyndte med Nytårsgildehal på Medborgerhuset 7. januar, hvor vi vanen tro blev trakteret med stjerneskud. Årets virksomhedsbesøg var henlagt

13 til Himmelbjerg Apoteket, hvor vi blev vist rundt og fik en fyldestgørende forklaring på apotekets mange opgaver. Fik et overdådigt traktement. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Skatmester forelægger revideret regnskab til godkendelse. Skatmester gennemgik det uddelte regnskab, som herefter blev godkendt. 4. Skatmester forelægger budget for kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. Budgettet fremlægges. Der sker en forhøjelse af kontingentet til landsgildet med 1 krone pr. gildebror. Men kontingentet vil være uændret. 5. Behandling af indkomne forslag, herunder: a. Beretning, regnskab og budget for fællesråd og fælles laug (spejder - good-turn, IT-info, museumslaug og Paradislejren) til godkendelse. b. Forslag om ændring i gavepolitikken c. Forslag til ændring af lokalebooking. Beretning fra fællesrådet ved GM: Ny formand er Bo Petri Jeppesen. Der har været følgende fælles arrangementer: Friluftsgildehal i Paradislejren 12.juni 2013, Gildemøde i Medborgerhuset 13. november 2013, samt Juleandagt i Virklund Kirke. Fællesrådet har ydet 3 donationer på hver 5.000kr. Det er til K.F.U.M. spejderne, Foerlev Spejdercenter og Landsgildet. Der er dog også en pæn sum penge i kassen stadigvæk. Museumslauget. Da dette laug er inaktivt, har fællesrådet besluttet at stoppe med indbetaling til laugets konto. IT lauget: 3.gilde er ikke længere med til at betale papirblade til gildebrødre i andre gilder. Der er stadig en mindre post på fællesrådets budget til papirblade inkl. forsendelse til diverse arkiver. Spejderlauget. Keld Roat havde et spørgsmål ang kr i budgettet for 2014, der er afsat til spejderlauget, dette laug er jo p.t. ikke aktivt. Per Christiansen kunne oplyse at der foreligger nogle planer, og man kunne muligvis også bruge nogle midler til hjælp v/økseløbet i Kjellerup, men så må spejderne jo ansøge fællesrådet om tilskud, det ser ud som om, der er midler nok. Paradislejren. Asta ref. fra tilsendt mail (fra Carl Sørensen) Udlejningen har været lidt bedre i år, trods lærerkonflikten, der har været nogle tyske børn og unge og så er der jo heldigvis de faste så det går. De solceller, der blev installeret sidste år fungere fint og giver kwt. En løbsk gammel vandboring er også blevet fikset. Stormen Bodil var hård ved mange af træerne, men der er nu blevet ryddet op takket være gode hjælpere. Good-Turn-lauget. Der er nu 4 plejecentre, der nyder godt af gildernes besøg 2 gange årligt hvert sted. 13

14 Beretningerne fra alle laugene godkendes. b. Forslag om ændring af gavepolitikken. Holger har indsendt et forslag, som er blevet udsendt sammen med dagsordenen, der går ud på, at der fremover ikke gives gaver til bryllupsmærkedage så som sølvbryllupper - guldbryllupper m.v. Begrundelsen: det kan være svært at holde øje med og i givet fald, hvem skal gøre det? Samtidig er der en del enlige, der aldrig vil komme i betragtning. Forslaget vedtages. C. Forslag til ændring af lokalebookning. Forslaget kommer fra gildeledelsen og er sendt ud på mail sammen med dagsorden. Spørgsmålene der er til afstemning: 1. Skal vi ændre tidl. model, så vi kun anvender Medborgerhuset til Gildeting? Afstemningsresultatet = ja Der var flertal for at bruge Lunden til øvrige arrangementer. Man kunne jo gøre som ved julemødet, selv tage sit bestik m.m. med så slipper arrangerende gruppe for opvasken. Der var også et forslag om, at man kunne skære ned på traktementerne, vi behøver jo ikke 3 retters menu til festaftener, men som tidl. vedtaget, må det stå den arrangerende gruppe frit for hvor og hvordan, de vil afholde det arrangement, de er ansvarlig for, blot de husker at afbestille Lunden. 6. Beretning fra Gildets laug og grupper. Norgesudvalget. Jørgen Olsen beretter om de problemer, der opstod i forbindelse med sidste norgesbesøg, og som vi jo nok ikke skal forvente bliver mindre, da vi jo alle bliver ældre og mere skrøbelige. Foreløbig satser vi dog på, at vi skal til Norge næste år, så må vi tage det op igen. Ad hoc udvalget. Dorthe Madsen ref. Vedr. arbejdet med jubifesten, det var jo passe` nu og det hele var godt overstået, men vi enedes om, at udvalget skulle bestå. GIM. Keld Roat havde intet at berette. GUS. Intet. Gruppeberetningerne. Gruppe 31: Har valgt Fyn som emne. Gruppe 32: Har skæbner som emne. Gruppe 33: Har godser og Herregårde som emne. Gruppe 34: Har drøftet Polens historie og polske personligheder. Gruppe 35: Har Godser og Herregårde som emne. 7. Valg til gildeledelse: På valg er: Gildemester: Asta Overgaard afgår - Anneli Bonnichsen nyvalgt Flagherold: Mogens Pedersen er på valg - Villy Poulsen nyvælges. 8. Valg til laug, udvalg og bestyrelser: a. Spejderlaug: Frode Nørgård og Per Christiansen på valg Per - genvælges 14

15 b. Good-Turn-laug: Elly Würtz Inger Tholstrup - Jens Tholstrup - Inger og Elly genvælges. c. Paradislejren: Arne Clausen - Jørn Andersen - Per Christiansen - Arne og Per genvælges. d. Info/It laug: Jette Clausen Holger Rudbeck - Jette afgår - Gerda Madsen nyvalgt. e. Museumsarkiv/laug: Karen Borup - genvalgt. f. GIM: Keld Roat. g. GUS: Holger Rudbeck. h. Norgesudvalg: Dorthe Madsen - Johannes Madsen - Lisbeth Olsen Jørgen Olsen genvælges alle. i. ad hoc udvalg: Dorthe Madsen - Johannes Madsen Margit Grentzmann - Lisbeth Olsen - Jørgen Olsen - genvalgt. 3. Gildes repræsentanter fortsætter i: Dansk Flygtningehjælp: Kirsten Enemark Paradislejrens bestyrelse: Carl Sørensen 9. Valg af revisorer Lisbeth Andersen - Conni Mastrup - Lisbeth Andersen går - Asta Overgaard ind. 10. Valg af suppleanter. Altid de afgående. 11. Eventuelt. Keld Roat foreslår, at han som GIM repr. deltager i Norgesudvalget, hvilket alle kan tilslutte sig. Dorthe Madsen har undersøgt forskellige muligheder for at tjene nogle penge til gildekassen, så vi f.eks. kunne få lidt bedre underholdning/foredragsholdere til vores gildehaller eller til donation til gode formål jævnfør vores formålsparagraf. Det kunne være køb af rabatkuponhæfter - nattevagter forskellige steder o. lign. Vi kan jo drøfte det i grupperne, og så have det med ved en senere lejlighed. Efter tak for god ro og orden fra dirigenten takkede GM. for god ledelse og erindrede om, at der jo var Sct. Georgs Gildehal 25.april, og så en vårtur lige om hjørnet, der i år bl.a. går til Vær kirke og Industrimuseet i Horsens. Vi sang Nu er jord og himmel stille 15. marts Kirsten Enemark GK. 15

16 KJELLERUP Gildeting 12. marts Godtfred Appel blev valgt som dirigent Vera Nørgård som protokol fører. 2. Godtfred takkede for valget og gav ordet til Birthe 3. Gildemesters beretning: Birthe gennemgik kort, hvad der var sket i løbet af året. Vi havde en rigtig fin sommertur til Mønsted Kalkgrupper og Grønhøj Kro, begge steder var meget spændende. I september afholdtes det sidste Økseløb i Gildet, det var dog spejderne, som havde til tilrettelagt løbet, mens vi bare hjalp med nogle praktiske ting såsom mad og præmier, og så selvfølgelig betalte udgifterne. Vi har en formodning om, at spejderne i fællesskab vil fortsætte med et årligt løb for alle i lokalområdet, og vi har lovet at støtte løbet økonomisk. I november holdt vi et møde om gildets fremtid, hvor bl.a. Gerda Abildgaard og Sonja Klercke var inviteret til at komme med nogle tips og ideer til, hvordan vi kunne fortsætte gildet i Kjellerup. Det var et meget fint møde, hvor vi kom frem til, at Karup modellen nok var den der passede os bedst. Også i nov. var vi til en meget fornøjelig aften i Silkeborg, hvor fællesskabet præsenterede Revyens Mestre D. 27. nov. kom Fredslyset til Bjerringbro Biskop Carsten Nissen holdt tale i parken, derefter var der fakkeloptog gennem byen til kirken, hvor den lokal præst holdt gudstjeneste og flere skolekor sang. Julegudstjenesten var i år henlagt til Virklund Kirke en meget flot og speciel kirke - præsten imponerede med at fortælle en masse om kirken på tros af, at han kun havde været præst i Virklund i 1 uge. Derefter kørte vi til Else og Godtfred og fik noget godt at spise en rigtig dejlig aften. D. 9. januar var der Nytårsgildehal hos Finn og Birthe også en meget hyggelig aften. 4. Regnskab: A. Elisabeth uddelte det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte punkter regnskabet viser et underskud på ,87 kr. Der er et minus alene på kontingentet på 1.224,00 kr. Økseløbet har også været en stor post i år, da vi ikke havde tombola og heller ikke søgte penge hos Fællesrådet - Regnskabet godkendt. B. Birthe Flycht gennemgik fonds-regnskabet, og som sædvanlig var det svært for de fleste af os at forstå, hvordan det hænger sammen. Birthe foreslog, at de beløb som i årene var indeksreguleret, i alt kr. bliver flyttet fra afkastkontoen til opsamlingskontoen og dermed geninvesteret. Vi håber, at det vil gøre regnskabet mere gennemskueligt for os alle. Fonds-regnskab godkendt. 16

17 B 1: Anvendelse af afkast: Efter flytningen af de er der kr. tilbage, som kan anvendes til at støtte spejderarbejdet. Der vil kunne gives op til kr. til et fælles løb, hvis spejderne ønsker at lave arrangementet. - Et forslag om, at ledelsen kunne disponere over yderligere kr. blev ikke vedtaget. Kommer der ansøgninger, som haster, tages det op på et fælles møde, almindelige ansøgninger må vente til gildeting. Fonden forsætter indtil videre som hidtil og fondsregnskabet vil fremover følge kassereren. D. Kontingentet hævet til 350,00 pr. ½ år - nødvendigt for at dække kontingent til landsgildet distriktet og fællesskabet. 5. Indkomne forslag: Et forslag fra ledelsen om afholdelse af kursus, for alle spejdere i brug af hjertestartere, blev vurderet til at blive alt for dyrt og dermed ikke vedtaget. 6. Hvordan fortsætter vi Gildet? Da vi efterhånden er nede på et absolut minimum af medlemmer, har vi valgt at køre videre efter Karup modellen altså ingen gildehal kun en gruppe og så ellers deltage i andre gilders arrangementer. 7. Valg af Gildemester: Birthe Urskov genvalgt 8. Valg af Kansler: Vera Nørgård valgt for 1 år 9. Valg af Skatmester: Elisabeth Ringgaard ønskede ikke at fortsætte i stedet valgtes Birthe Flycht for 1 år 10. Valg af suppleanter for gildemester / kansler og skatmester: Hanne Yssing / Kirsten Kromann og Elisabeth Ringgaard 11. Valg af herold og suppleant: Genvalg til Finn Uhrskov - ingen suppleant. 12. Nedsættelse af diverse udvalg: A. Tombolaudvalget: Nedlægges B. Spejderudvalget: Udgøres af ledelsen C. Valg til laug i fællesskabet: 1. Spejderlauget Også her vil det være ledelsen 2. Infolauget: Vera Nørgård 13. Valg af revisorer og suppleant: Hanne Yssing og Godtfred Appel valgt som revisorer Kirsten Kromann er genvalgt som suppleant. 14. Beretning fra fællesrådet: Birthe Uhrskov har deltaget i fællesskabets møder. I juni var der Friluftsgildehal i Paradislejren, ingen fra Kjellerup deltog. De 2 øvrige arrangementer er omtalt i beretningen. 15. Paradislejren: Der er blevet lukket to løbske vandboringer/væld det har kosten en masse penge. Husk at alle er velkommen, når der er arbejdsdage i lejren. Birthe har regnskab for Fællesrådet og Paradislejren, hvis nogen skulle være interesseret i at se det. 16. Beretning fra grupper og udvalg: Gruppe 1: Har ikke rigtig holdt nogen møder i år. 17

18 Gruppe 2: Har holdt 4 møder var bl.a. i december på besøg på den gamle mølle i Bjerringbro hos Birthe Brogaard - Det er et meget spændende sted og Birthe havde julepyntet så flot Virkelig et hus der overrasker, når man kommer indenfor. Spejderudvalget: Det stod allerede tidligt i foråret klart, at vi ikke selv kunne gennemføre Økseløbet i år heldigvis var spejderne i Kjellerup meget villige til at tage over og stå for løbet. I løbet for store spejdere, om lørdagen, deltog 6 patruljer. I søndagens Stenøkseløb deltog 11 bander i alt var næsten 100 børn og unge med. En meget fornøjelig weekend vi må virkelig håber, at det lykkes spejderne at holde det i gang. 17. Ansøgninger: Der var ingen ansøgninger. 18. EVT: Ingen emner Referent: Vera Nørgård Dirigent: Godtfred Appel FÆLLES Kære alle i lejrudvalget. I skrivende stund har jeg ikke modtaget navne på lejrudvalgsmedlemmer fra de forskellige gilder. Måske er det næsten samme gode skare, som sidste sæson? Et par nye er der vist kommet til. Jeg indkalder jer til et møde uden arbejde, så vi ikke er for trætte til at lægge planer. Af emner kan jeg nævne: nabokaffe, træ-oprydningen, tiltag i hus og område, hyttevagter, og meget mere. Ved vores træ-oprydning har der været flere, som ikke er i lejrudvalget. I skal være så velkomne, hvis I har tid og lyst. Det bliver onsdag eftermiddag d. 23. april kl.14. Send mig en mail om du kommer/kommer ikke. Gildehilsen Ellen Schou

19 2. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg VÅRTUREN 2014 Torsdag den 22. Maj. Går til Grønhøj Kro, Skivevej 26, 7470 Karup (N 56'22"252 E 9'12"3423) på vejen mellem Kjellerup og Frederiks. - Fælleskørsel fra Balle Kirke kl. 17:30 - Menuen består af Dansk Bøf med en genstand (vand, øl, gl. vin) - Kaffe med småkager - Foredrag ved kromand Gregers Laigaard, der er 5. Generation på kroen - Rundvisning på kroen - Besøg på museet for kartoffeltyskerne - Et kig ind på Morten Korch Museet - Sange og musik fra Morten Korchs tidsalder Pris er 180 kr. pr. person (gæster). Ekstra drikkevarer for egen regning. Grønhøj Kro er en Kgl. Privilegeret kro fra Kroen ligger i byen Grønhøj, mellem Viborg og Karup. Kroen har været i familiens eje siden Der er tilknyttet landbrug til kroen. Avlsbygningerne anvendes til vogn- og landbrugsmuseum. Bindende gruppevis tilmelding til kansler senest torsdag den 15. maj. 19

20 ARRANGEMENTER I JUNI ALLE Mandag den 2. juni: Distriktets Friluftsgildehal i Karup. Torsdag den 12. juni kl. 19:00 i Paradislejren: Friluftsgildehal. Rotter på loftet Kære alle gildebrødre. Så er den gal i Paradislejren En dag, hvor jeg havde lagt nakken tilbage og kiggede mod himlen, strejfede mit blik udhænget over en af brandtrapperne i Paradishytten. Hvad så mit øje? Et stort hul imellem to brædder. Tømreren blev bedt om at reparere og samtidig undersøge sagen indenfor på loftet Nu er meldingen: det er hverken rotter eller mår, men en spætte, der har kastet sin kærlighed på vores udhæng. Den har været i gang mindst 3 steder. Naturen er forunderlig!! Ellen Schou Næste deadline: 12. maj 2014 Øksen nr.1. udsendes den 19. maj 2014 Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34, 2.th. 20

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2012 1. GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00.

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Årgang 64 Maj 2015 Nr. 1. ARRANGEMENTER i MAJ/JUNI 2015

Årgang 64 Maj 2015 Nr. 1. ARRANGEMENTER i MAJ/JUNI 2015 Årgang 64 Maj 2015 Nr. 1 ARRANGEMENTER i MAJ/JUNI 2015 Alle Torsdag 11/06/2015 19.00 Paradislejren Friluftsgildehal Distriktet Torsdag 04/06/2015 Tange Sø Friluftsgildehal 1.Gilde Mandag 18/05/2015 17.45

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere