Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade."

Transkript

1 Nyhedsbrev Marts II 2010 Indeks side 2 Lystfiskere i DK omsætter for 2,8 mia. om året Indeks side 3 Skarvbestanden falder fortsat Indeks side 4 Bræmmeudvidelser forsinkes Flere penge til miljørigtige dambrug Forslag om marine nationalparker i Danmark Indeks side 5 Vandplaner for højesteret I England Danmarksmesterskab i medefiskeri for juniorer 2010 Kurser i elfiskeri i 2010 Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

2 Lystfiskere i DK omsætter for 2,8 mia. om året Sportsfiskeriet i Danmark omsætter for næsten 2,8 milliarder kroner årligt, viser ny undersøgelse. Danmarks Sportsfiskerforbund er glade for undersøgelsen, der dokumenterer værdien af en god natur med rent vand og mange fisk. Konklusionen er, at de danske og udenlandske lystfiskere tilsammen skaber en omsætning i samfundet for knap 2,8 milliarder kroner heraf omkring 370 mio kroner fra udenlandske sportsfiskere. Det er halvfjerds procent mere end den samlede omsætning i fitness-sektoren og lige så meget som den boomende golfsport. Skærer man regnestykket ind til benet, fremgår det, at lystfiskeriet i Danmark bidrager positivt til statskassen med over en halv milliard kroner - eller mere præcist - med 568 mio. kroner i Den gennemsnitlige danske lystfisker bruger omkring 4000 kroner om året på fiskeriet. Lystfiskeri er natur, miljø og fangstoplevelser. Men som rapporten viser, er der også samfundsøkonomiske muligheder og perspektiver ved lystfiskeriet. Danmark er allerede i dag et attraktivt rejsemål for udenlandske lystfiskere, og der er ingen tvivl om, at området fortsat har potentiale. Analysen giver i den sammenhæng et godt vidensgrundlag for at tiltrække endnu flere udenlandske lystfiskere til Danmark. Undersøgelsen afdækker derudover fem forskellige lystfiskertyper, som blandt andet adskiller sig fra hinanden i forhold til deres motiver for at fiske og deres foretrukne form for fiskeri. Lystfisker i naturen. Dette er gruppen af grønne og entusiastiske lystfiskere. Ud for at fange fisk. Her er der tale om den fangstorienterede lystfisker, der i særlig grad er motiveret af spændingen ved at fange fisk. Hyggefiskeri med venner og familie. På fisketur når solen skinner. For denne gruppe er afstresning kodeordet for lystfiskeri. Det aktive lystfiskerliv. Det er de meget aktive lystfiskere, der fisker mest og forbruger mest; dem for hvem lystfiskeri er noget af en livsstil. Analysen viser også, at de aktive danske lystfiskerne er villige til at betale for højere kvalitet i fiskeriet. Til gengæld prioriterer de mest aktive danske lystfiskere nemmere adgang til fiskevandet lavt. Rapporten bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse, som omkring 1500 danske lystfiskere har besvaret. Læs rapporten her

3 Skarvbestanden falder fortsat I 2009 var der skarvreder i Danmark. Det er det laveste antal i 17 år. De skarvreder, som blev optalt i Danmark i 2009, svarer til en tilbagegang på 2,5% i forhold til I årene var redeantallet forholdsvis stabilt, svingende mellem og reder, og i forhold til gennemsnittet for denne periode, ynglede der i % færre skarver. Skarverne havde koloni eller forsøgte at danne koloni på i alt 59 lokaliteter i Det svarer til gennemsnittet for de forudgående fem år. Kolonien i Stavns Fjord på Samsø var den største med reder, og den næststørste var kolonien ved Brændegård Sø på Sydfyn, der husede reder. I alt 15 kolonier havde flere end reder, og disse kolonier husede 67 % af det samlede antal ynglende skarver i Danmark. Herudover ynglede 31% i 23 kolonier med reder, og 2% i 21 kolonier med færre end 200 reder. Frem til og med begyndelsen af 1990 erne ynglede de fleste af skarverne i nogle få meget store kolonier med op til reder. I dag er de ynglende skarver fordelt mere jævnt ud over landet. Den generelle tilbagegang i antallet af ynglende skarver, som er konstateret over de senere år (Fig. 1), afspejler med stor sandsynlighed, at fødeudbuddet omkring mange af kolonierne er faldet, og at der i nogle egne af landet er sket et fald i antallet af nye og unge to-fire år gamle skarver, som gør forsøg på at yngle. Denne mangel på rekrutter er en konsekvens af dårlig ynglesucces i en række store kolonier. I nogle af de store og mellemstore kolonier har ynglesuccesen været ringe på grund af mangel på små fi sk, mens den i andre har været dårlig, fordi æggene er blevet olieret i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af skarvbestanden. Ydermere er der tegn på, at beskydningen af skarver i overvintringsområderne i blandt andet Frankrig har nået et omfang, hvor antallet af ynglende skarver i Danmark påvirkes negativt, fordi der samtidigt flere steder er sket et fald i skarvernes ynglesucces. Hvert år gennemfører Skov- og Naturstyrelsen indgreb i danske skarvkolonier. Det gøres for at undgå, at skarverne får succes med at etablere nye kolonier og for at begrænse størrelsen af nogle af de eksisterende kolonier. I kolonier, hvor skarverne har rede på jorden, består indgrebet oftest i at sprøjte madolie på æggene, så de ikke klækker. I 2009 blev der olieret skarvæg i reder i ni kolonier, og reder med æg blev ødelagt i fire kolonier. Det svarer til 700 færre reder end gennemsnittet for årene I 2009 blev oliering især anvendt i de jordrugende kolonier i Ringkøbing Fjord, i Limfjorden, på Hirsholmene ud for Frederikshavn og på Saltholm i Øresund. Antallet af olierede og ødelagte reder i 2009 svarede til 15% af alle rederne i Danmark. Den fortsatte forvaltning af skarvbestanden i Danmark har nu medført, at Danmark ikke længere kan bryste sig af at have det største antal skarvreder i Europa. Den ære tilfalder nu Sverige med reder mod Danmarks ca Det medfører videre, at antallet af rugende skarvpar i Danmark i dag kun udgør 15 % af Europas skarvbestand mod 40 % for 10 år siden.

4 Bræmmeudvidelser forsinkes Mens det er lykkes regeringen at få lempet jordskatterne og få liberaliseret landbrugsloven, så kniber det mere med de grønne initiativer. Flere lovforslag, der skulle have været fremsat i dette forår, er nu udskudt til efteråret. Forsinkelsen rammer Fødevareministeriets lovforslag om at etablere hektar ny natur i form af sprøjtefrie randzoner. Det rammer omlægningen af pesticid-afgiften, som ifølge Miljøstyrelsen først bliver fremsat til efteråret. Og endelig rammer det en stor, samlet lovpakke fra Miljøministeriet, der blandt andet handler om etablering af ådale, naturforbedringer af vandløb, pesticidfrie zoner om vandboringer og om kommunernes muligheder for at placere store landbrug og biogasanlæg. Forsinkelserne bliver mødt med undren og stærk utilfredshed fra flere sider. Dansk Folkeparti er med i Grøn Vækst-aftalen og langtfra tilfreds med, at partiet ikke er blevet orienteret om udsættelserne. Fra oppositionens side er kritikken ikke mildere. Socialdemokraterne kalder forsinkelsen en skandale. De Radikale kalder forløbet en karikatur. Miljøminister en afviser, at regeringen smøler med de grønne tiltag. Det er teknikaliteter, der gør, at de må udskydes. Der er ikke politik i det. Alle de grønne elementer vil blive indført. Det står ikke til diskussion, og det er alle sammen enige om. Forsinkelsen skyldes, at lovforslagene er teknisk vanskelige og kræver koordinering på tværs af ministerierne. Derfor er der behov for ekstra tid. Flere penge til miljørigtige dambrug Ejere af dambrug får med en ny tilskudsordning mulighed for op til 40 procent i tilskud til nye investeringer i miljørigtig teknologi. Der kan både være tale om tilskud til etablering af nye anlæg og til modernisering af eksisterende anlæg, så de omdannes til avancerede recirkulationsteknologier. Som led i Grøn Vækst-aftalen blev der afsat en særlig tilskudspulje på 100 millioner kroner til akvakultur i perioden 2010 til Puljen er fordelt med 16,8 millioner kroner pr. år. Puljen er rettet mod de mest avancerede recirkulationsteknologier for at fremme anlæg med lav miljøpåvirkning og er et supplement til de eksisterende midler afsat til akvakultur som led i Fiskeriudviklingsprogrammet. I alt er der med aftalen om Fiskeriudviklingsprogrammet afsat en ramme for 2010 på 46, 8 millioner kroner for tilskud til investeringer i akvakulturanlæg, økologisk akvakultur samt foranstaltninger til bekæmpelse af VHS-sygdommen. Forslag om marine nationalparker i Danmark Havene omkring Danmark udsættes hver eneste dag for ødelæggende næringsstoffer, overfiskeri og belastninger fra giftstoffer. Derfor foreslår Danmarks Naturfredningsforening (DN), at der i stil med nationalparkerne til lands også oprettes nationalparker til havs. Havet lider under vores adfærd, og det er de færreste, der har indsigt i, hvilke skader vi reelt påfører naturen i havet. Derfor kan udpegningen af de nye, marine nationalparker være med til at højne bevidstheden om naturværdierne i havet, ligesom udpegningen af landjordens nationalparker har været det. Og det vil ikke bare gavne de marine nationalparker, men alle de danske farvende. DN foreslår følgende havområder som nationalparker: Vadehavet, Limfjorden, Det Gule Rev ud for Hanstholm, dele af Kattegat ved Anholt og Læsø, Endelave og Lillebælt. Desuden et område i den vestlige Østersø ved Samsø, Det Sydfynske Øhav, Øresund samt et område vest om Nordsjælland og ind i Isefjorden. Desuden foreslår DN et område omkring Christiansø nord for Bornholm. I de otte områder findes vigtige habitatområder, der er EU-beskyttede som Natura-2000 områder. I praksis eksisterer denne beskyttelse dog ikke, da beskyttelsen fra politisk side ikke er defineret.

5 Vandplaner for højesteret I England Den engelske paraplyorganisation for lystfiskere Angling Trust vil sammen med Verdensnaturfonden have den engelske højestret til at tage stilling til, hvorvidt de engelske vandplaner er I overensstemmelse med kravene I EUs vandrammedirektiv. De to organisationer mener, at vandplanerne er ulovlige, først og fremmest fordi vandplanerne hverken indeholder specifikke miljømål eller en tidshorisont for, hvornår indsatsen mod de forarmede engelske vandløb og søer skal igangsættes. Desuden er omfanget af undtagelsesbestemmelser i vandplanerne alt for omfattende og ubegrundende. En talsmand for Angling Trust kalder de engelske vandplaner for uigennemskuelige, utilstrækkelige, i strid med EU s vandrammedirektiv og en hån mod alle lystfiskere og andre naturelskere, som i masser af år frivilligt har brugt tusindvis af timer på at forbedre forholdene for vandløb og søers fiskefauna. Danmarksmesterskab i medefiskeri for juniorer 2010 Danmarks Sportsfiskerforbund indbyder alle juniormedlemmer til det årlige Danmarksmesterskab i medefiskeri, som i år finder sted i dagene 11. og 12. september i Nyborg Slots Voldgrave, som er kendt for deres gode medefiskeri. Nyborg sportsfiskerforening er arrangører, og de vil gøre alt for, at alle kan tage hjem med en god oplevelse efter denne weekend. Der deltages i hold, men der samles gerne et hold af enkeltdeltagere, hvis dette skulle have interesse, og hvis det er muligt. Prisen for deltagelse er 800 kr. pr. hold eller 200 kr. for individuelt tilmeldte. DM- Banket lørdag koster100 kr. pr. pers. Overnatning lørdag til søndag inkl. morgenmad: 50 kr. pr. pers. Programmet for mesterskabet kan hentes i aktivitetskalenderen på sportsfiskeren.dk/aktiviteter. Tilmelding til Steen Christensen på vedhæftede blanket. Sidste frist for tilmelding og betaling onsdag den 1. september Kurser i elfiskeri i 2010 Danmarks Sportsfiskerforbund kan også i 2010 tilbyde et genopfriskningskursus i elektrofiskeri. Det afholdes lørdag den 8. maj fra kl til på DTU Aqua, Vejlsøvej 39 i Silkeborg. Kurset henvender sig til personer, der er aktive i foreningernes elfiskearbejde, og som ikke har været på kursus siden På genopfriskningskurserne vil følgende emner blive gennemgået: Elfiskeudstyret, og hvordan det virker. Sikkerhed. Lovgrundlaget for elfiskeri. Behandling af fangster. Egen avl. Veterinære forhold. Tilmeldingsfristen til kurset er den 10. april. Der afholdes ligeledes et kursus i elfiskeri efter moderfisk i Det finder sted i dagene oktober med udgangspunkt i Gram. Tilmeldingsfristen til dette kursus er den 15. september. Kurserne finansieres af fiskeplejemidlerne og er således gratis for deltagerne. Tilmelding på lokal 3 eller skriv til

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade. Nyhedsbrev Juni 2010 Indeks side 2 Saltudskylning i Limfjorden EU stridigt Yderligere forsinkelser af miljømålsindsatsen EU retssag mod Danmark på vej. Indeks side 3 Vadehavet den næste nationalpark Så

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren Nyhedsbrev Juni 2009 Indeks side 2 Tre afgørelser tre sejre Bæveren stortrives i Vestjylland Grøn vækst kort fortalt Indeks side 3 Kommunerne utilfredse med grøn vækst Husdyr-rejsehold på rundtur til kommuner

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv (Phalacrocorax carbo) i Danmark

Forvaltningsplan for skarv (Phalacrocorax carbo) i Danmark Forvaltningsplan for skarv (Phalacrocorax carbo) i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN 2001-362-0002 April 2002 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax

Læs mere

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket Nyhedsbrev Oktober II 2007 Indeks side 2 13 spørgsmål til partierne Indeks side 3 Foretræde om Tangeværket Sæson for ulovligt fiskeri Indeks side 4 Telefondøgnvagten åben Millioner til vandløbsrestaurering

Læs mere

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr. 08.004-088 jnr. 08.216-021 Vandforsyning. Projektbeskrivelse VANDFORSYNING I DANMARK

NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr. 08.004-088 jnr. 08.216-021 Vandforsyning. Projektbeskrivelse VANDFORSYNING I DANMARK Projektbeskrivelse NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr. 08.004-088 jnr. 08.216-021 Vandforsyning VANDFORSYNING I DANMARK Drikkevand rent vand, men hvordan? I Danmark bruger vi knap 1 mia. m 3 vand årligt.

Læs mere

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Landdistriktsredegørelse 2011 regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet

Læs mere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Fødevareministeriet Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Udarbejdet som del af projektet Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark' Marts 2010 COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3 GUDENÅKOMITEEEN LOKALØKONOMISKE EFFEKTER AF DET UDSÆTNINGSBASEREDE LAKSEFISKERI I GUDENÅEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere