Værdiansættelse af aktiver til indskydelse i offentlig-privat selskab Park&Vej. Bilag 11 UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af aktiver til indskydelse i offentlig-privat selskab Park&Vej. Bilag 11 UDKAST"

Transkript

1 Værdiansættelse af aktiver til indskydelse i offentlig-privat selskab Park&Vej Bilag 11 UDKAST 4. september 2013 Indikativ værdiansættelse af aktiver Park&Vej Greve Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Vigtig information 4 3. Konklusion 5 4. Introduktion til transaktionen 7 5. Materielle aktiver Identifikation Værdiansættelsesmetoder Værdiansættelse 8 6. Immaterielle aktiver Identifikation Værdiansættelsesmetoder Værdiansættelse Bilag Modtaget information Aktiver til indskydelse i L548-selskabet 14 2

3 1. Baggrund og formål Denne værdiansættelsesrapport (rapporten) indeholder en værdiansættelse af de aktiver (immaterielle og materielle), som Park&Vej (et driftsselskab under Greve Kommune) ønsker at indskyde i et nyt fælles offentlig-privat selskab (L548-selskab). Selskabet har til formål at stå for pleje og vedligeholdelse af parker og grønne områder, asfaltbelægninger mv. i Greve Kommune. Greve Kommune har bedt Deloitte om at rådgive Greve Park&Vej i forbindelse med værdiansættelse af aktiverne, der apportindskydes i L-548 selskabet. Værdiansættelsen er foretaget med udgangspunkt i, at L548-selskabet drives på kommercielle vilkår. Information benyttet i denne rapport er modtaget fra Park&Vej. Herudover er der afholdt en række møder, hvor der løbende er drøftet bl.a. datagrundlag, proces og metoder. Rapporten er udarbejdet under en række antagelser, som er beskrevet i afsnittet Vigtig information. Spørgsmål til rapportens indhold kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Rikke Beckmann Danielsen Martin John Connie Director, Financial Advisory Services Assistant Director, Financial Advisory Services Deloitte, København Deloitte, København Mobil: Mobil:

4 2. Vigtig information Park&Vej ønsker at indgå et samarbejde med en privat part om selskabets aktiviteter på park- og vejområdet. Da der er tale om en offentlig institution, påtænkes oprettelsen af et offentlig-privat selskab (L548-selskab). Baggrunden for stiftelsen af L548-selskabet, samt Park&Vejs opgaver mv., er uddybet i afsnittet Introduktion til transaktionen. Værdiansættelsen er udarbejdet på baggrund af de aktiver, som Park&Vej har identificeret (en liste over aktiverne fremgår af bilag 7.2). Værdierne er opgjort ultimo maj Hvis der foretages ændringer til de aktiver, der indskydes i L548-selskabet, vil dette påvirke værdiansættelsen. Input og forudsætninger til værdiansættelsen er udarbejdet af Park&Vej. Vi har ikke efterprøvet input og forudsætninger fx ved udarbejdelse af benchmarking- eller markedsanalyser. Vi formoder, at de modtagne informationer er nøjagtige og fuldstændige i forhold til rapportens udarbejdelse. Deloitte har diskuteret identificering af mulige aktiver til indskydelse i L548-selskabet med Park&Vej, som har taget alle beslutninger omkring input og forudsætninger. Deloitte har rådgivet om de fordele og ulemper, der vil være ved deres indskydelse i selskabet. Derudover har vi bistået Park&Vej med vejledning omkring mulige værdiansættelsesmetoder og beregnet værdier på baggrund de fastlagte metoder. De anvendte metoder er baseret på normal praksis for værdiansættelse af de forskellige aktiver. Vores arbejde omfatter ikke nogen erklæringer eller garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af eventuelle udtalelser eller estimater. Værdiansættelse er ikke en revisionserklæring eller en fairness opinion. Rapporten er udarbejdet under den forudsætning, at Park&Vej har oplyst om alle forhold, som vedrører selskabets aktiver, og som derved kan have indflydelse på rapporten indtil dens færdiggørelse og underskrift. Rapporten fremhæver og opsummerer de input og forudsætninger, vi har modtaget og anser for væsentlige for at kunne estimere værdien af Park&Vejs udskilte aktiver. Rapporten er udarbejdet til Greve Kommune som bilag til udbudsmaterialet i forbindelse med dialogprocessen med en potentiel samarbejdspartner på park- og vejområdet. Den endelige værdi af apportindskuddet fastlægges som en del af forhandlingerne med tilbudsgiver. Vi forbeholder os ret til at gennemgå alle beregninger, der er inkluderet eller refereret til i rapporten, og hvis vi skønner det nødvendigt at revurdere værdiansættelsen, hvis nye informationer kommer til vores kendskab efter færdiggørelsen af vores rapport. Vi påtager os intet ansvar for at opdatere rapporten for hændelser og begivenheder efter færdiggørelsen. 4

5 3. Konklusion Værdien af materielle og immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet er ca. 11,3 mio.kr. Greve Kommunes opgaver på park- og vejområdet varetages i dag af Park&Vej, som er et kontraktstyret driftsselskab under Greve Kommune. Figur 1: Fordeling af samlet værdiestimat Greve Kommune ønsker at videreudvikle selskabets viden på park- og vejområdet, opnå bedre kapacitetsudnyttelse af selskabets aktiver og sikre en effektiv drift af park- og vejopgaver. Greve Kommune har derfor besluttet at organisere park- og vejaktiviteterne i et offentlig-privat selskab. Det fælles selskab etableres i henhold til lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners og regioners deltagelse i selskaber (et såkaldt L548-selskab). 21% 79% L548-selskabet stiftes ved egenkapitalindskud fra Park&Vej og en privat part. Park&Vej indskyder egenkapital i form af materielle og immaterielle aktiver (apportindskud). Den private parts indskud vil enten være i form et kontant- eller apportindskud, alternativt en kombination heraf. Greve Kommune har i den forbindelse bedt os om rådgivning i forbindelse med værdiansættelse af apportindskuddet. Materielle aktiver Immaterielle aktiver Kilde: Deloitte-analyse Park&Vej påtænker at indskyde materielle aktiver i form af anlægsaktiver, varelagre, inventar mv. Det vurderes, at aktiverne har en samlet værdi på ca t.kr. (se tabel 1), hvoraf de materielle anlægsaktiver udgør den største andel på t.kr. Anlægsaktiver omfatter bl.a. kørende materiel og påhængsredskaber. Aktiverne er værdiansat på baggrund af nedskrevne genanskaffelsesværdier (materielle anlægsaktiver) og bogførte værdier/kostpriser (varelagre og inventar). Metoderne er nærmere beskrevet i afsnit 5.1. De materielle anlægsaktiver udgør ca. 79% af alle materielle og immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet (se figur 1). Tabel 1: Værdi af aktiver til indskydelse i L548-selskabet t.kr. Værdiansættelsesmetode Værdi Materielle anlægsaktiver NGV Varelagre (fliser, salt, m.m.) Kostpris 507 Inventar Kostpris 266 Materielle aktiver (i alt) Know how forankret hos medarbejdere Omkostningsmetoden Immaterielle aktiver (i alt) Totalværdi af aktiver til indskydelse Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S 5

6 Immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet omfatter knowhow forankret hos Park&Vejs udvalgte medarbejdere med særligt værdifulde kompetencer. Værdien af knowhow beregnes til ca t.kr. Værdien er vurderet på baggrund af omkostningsmetoden, som estimerer samtlige omkostninger forbundet med at skulle erstatte medarbejderstaben med medarbejdere med tilsvarende kompetencer og knowhow. Disse omkostninger omfatter omkostninger relateret til produktivitetstab og rekrutteringsomkostninger. Værdiansættelsen af de immaterielle aktiver er uddybet i afsnit

7 4. Introduktion til transaktionen Greve Kommune ønsker at udvikle aktiviteterne på Park&Vej området gennem et offentlig-privat samarbejde organiseret som et L548-selskab. Greve Kommunes opgaver på park- og vejområdet varetages i dag af Park&Vej, som er et kontraktstyret driftsselskab under Greve Kommune. Park&Vej omfatter bl.a. asfaltarbejde, entreprenøropgaver, vejdrift, vinterberedskab, vedligeholdelse af grønne områder og inspektion og reparation af legepladser. Greve Kommune ønsker at videreudvikle den kommunale viden på park- og vejområdet og forbedre kapacitetsudnyttelsen. Derfor er det besluttet at organisere aktiviteterne i et offentlig-privat selskab. Det nye selskab etableres som et L548-selskab, hvor aktieandelen fordeles med 50% til Park&Vej og 50% til den private part. Kun en del af Park&Vejs nuværende opgaveportefølje overføres til L548- selskabet i forbindelse med stiftelsen af selskabet, hvilket er beskrevet nærmere i udbudsmaterialets kontrakter. L548-selskabet stiftes ved egenkapitalindskud fra Park&Vej og en privat part, således at parterne hver især opnår en aktieandel på 50%. Park&Vej indskyder egenkapital i form af materielle og immaterielle aktiver (apportindskud). Den private parts indskud vil enten være i form et kontant- eller apportindskud, alternativt en kombination heraf. 7

8 5. Materielle aktiver Værdien af materielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet er ca. 8,9 mio.kr Identifikation Park&Vej har gennem en løbende dialog med os opgjort materielle aktiver til indskydelse i L548- selskabet. Vi har i den forbindelse modtaget en liste over aktiver, som denne værdiansættelse tager udgangspunkt i. Listen er inkluderet i bilag 7.2. Som tidligere beskrevet vil værdiestimatet blive påvirket, hvis der ændres i antallet og tilstanden af disse aktiver. En central opgave i denne proces har været at vurdere de materielle anlægsaktivers resterende økonomiske levetid. Dette er centralt for værdiansættelsen, da forskellen mellem den regnskabsmæssige og økonomiske levetid kan være betydelig for nogle aktiver, og da anlægsaktiverne repræsenterer den væsentligste værdi af aktiverne. Dette kan dels skyldes, at de kommunale regnskabsmæssige afskrivningsperioder afviger fra de økonomiske levetider for nogle aktivtyper, dels aktivernes individuelle stand (slitage). Park&Vej har gennemgået aktiverne enkeltvis og fastsat en restlevetid for hvert aktiv. Restlevetiden er benyttet til at udregne en nedskreven genanskaffelsesværdi (NGV) for de materielle anlægsaktiver. Værdiansættelsesmetoderne benyttet til anlægsaktiverne og de øvrige materielle aktiver er uddybet nedenfor Værdiansættelsesmetoder Park&Vejs materielle aktiver er værdiansat på baggrund af følgende metoder: Nedskreven genanskaffelsesværdi (NGV): De materielle anlægsaktiver værdiansættes med udgangspunkt i genanskaffelsespriser og aktivernes økonomiske levetider. Den økonomiske levetid benyttes til at afskrive aktiverne, så der tages højde for brug og slitage. Genanskaffelsesprisen er beregnet ved at justere Park&Vejs anskaffelsespris med ændringen i nettoprisindekset mellem det pågældende aktivs anskaffelsesår og i dag. Således fremskrives aktivets værdi til dagens priser, mens det afskrives i henhold til den økonomiske resterende levetid. Kostpris: Park&Vejs aktiver med korte levetider er værdiansat ved brug kostpriser. Dette omfatter fx inventar (lamper, kaffeautomater, 1 videoprojektor mv.) og varelagre Værdiansættelse Den samlede værdi af de materielle aktiver er estimeret til ca t.kr. Værdien af de væsentligste aktivtyper er specificeret i tabel 2. 8

9 Kørende materiel består af diverse personbiler, lastbiler, traktorer, rendegravere mv. Personbiler og traktorer udgør de største værdier på henholdsvis ca t.kr. og t.kr. Påhængsredskaber består af en bred vifte af aktiver. Posten inkluderer trailere, saltspredere, sne- og spidsplove, traktorkoste mv. Saltspredere udgør den største værdi på ca. 921 t.kr. Diverse småmaskiner inkluderer pladevibratorer, græsslåmaskiner, farmertrucks mv. Den primære værdi af de 860 t.kr. repræsenteres af græsslåmaskiner, som vurderes til ca. 653 t.kr. Heraf andet dækker over Park&Vejs resterende materielle anlægsaktiver til indskydelse og inkluderer diverse værkstedsmateriel og en række containere. Posten udgør 155 t.kr. Tabel 2: Værdi af materielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet t.kr. Værdiansættelsesmetode Værdi Materielle anlægsaktiver Heraf kørende materiel NGV Heraf diverse påhængsredskaber NGV Heraf diverse småmaskiner NGV 860 Heraf andet NGV 155 Varelagre (fliser, salt, m.m.) Kostpris 507 Inventar Kostpris 266 Materielle aktiver (i alt) Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S 9

10 6. Immaterielle aktiver Park&Vej har identificeret række medarbejdere med særlige kompetencer og knowhow, som indskydes i L548-selskabet. Værdien af disse medarbejderes kompetencer og knowhow vurderes til at udgøre ca. 2,4 mio.kr Identifikation Et immaterielt aktiv defineres ikke direkte i den danske årsregnskabslov (ÅRL). Derimod indgår der i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) beskrivelser, som man under dansk regnskabspraksis læner sig op ad. I IFRS beskrives et immaterielt aktiv som et identificerbart ikke-finansielt aktiv uden fysisk karakter. Et aktiv er ifølge IFRS identificerbart, når det opfylder et af følgende punkter: 1. Aktivet kan separeres fra virksomheden og sælges/indskydes individuelt eller sammen med et tilhørende aktiv 2. Aktivet er forbundet med juridiske rettigheder. Det er underordnet, hvorvidt disse rettigheder kan separeres fra virksomheden Indregning og måling af immaterielle aktiver er således overordnet set ens for ÅRL og IFRS. Aktiverne må først indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele ved det pågældende aktiv vil tilfalde virksomheden. Indregning forudsætter altså virksomhedens mulighed for at udøve kontrol over fremtidige gevinster ved aktivet. Ifølge begge standarder måles aktiverne til købsprisen på købstidspunktet. Tabel 3: IFRS (IAS 38) deler immaterielle aktiver op i 5 grupper Marketingbaserede Kundebaserede Kontraktbaserede Teknologibaserede Kunstneriske Varemærker, brands, Kundeforhold, Licensaftaler, Computer-softw are, Billeder, internetdomæner, kundekontrakter medarbejderkontrakter, handelshemmeligheder, video konkurrenceklausuler driftskontrakter know how Ej identificeret Ej identificeret Ej identificeret Identificeret Ej identificeret Kilde: IFRS (IAS 38), Deloitte-analyse S Vi har i tabel 3 inkluderet en række eksempler på immaterielle aktiver. Aktiverne er opdelt efter kategori, jf. IFRS. Vi har gennemgået disse kategorier med Park&Vej og assisteret i processen med at identificere samtlige værdifulde immaterielle aktiver i selskabet. De kategorier der indledningsvist blev identificeret som værdifulde var driftskontrakter, software og knowhow forankret hos medarbejderne. Efter nærmere dialog vurderes det dog, at der udover knowhow ikke findes immaterielle aktiver af væsentlig økonomisk værdi, som opfylder de regnskabsmæssige identifikationskrav. 10

11 Knowhow i Park&Vej har en betydelig værdi, fordi en række medarbejdere har oparbejdet særligt værdifulde kompetencer og viden indenfor park- og vejområdet. Park&Vej har identificeret 21 medarbejdere med særligt værdifulde kompetencer og viden, som selskabet ønsker at indskyde i L548-selskabet. Disse medarbejdere er listet i bilag Værdiansættelsesmetoder Der findes overordnet set 4 metoder til værdiansættelse af immaterielle aktiver: Relief-from-Royalty-metoden Merindtjeningsmetoden Marginal-indtjeningsmetoden (~ Incremental Cash Flow-metoden) Omkostningsmetoden Denne rapport benytter omkostningsmetoden til at værdiansætte knowhow, da det er svært at adskille pengestrømme udelukkende relateret til medarbejdernes knowhow fra andre aktiver (dette er nødvendigt i de 3 øvrige metoder). Derudover er det vurderet, at det er muligt at rekruttere medarbejdere med tilsvarende kompetencer og viden, hvilket er en forudsætning for omkostningsmetoden. Omkostningsmetoden er derfor den metode, der normalt anvendes til at værdiansætte knowhow forankret hos medarbejdere. Vi har inkluderet en beskrivelse af metoden nedenfor. Omkostningsmetoden Omkostningsmetoden værdiansætter et immaterielt aktiv ved hjælp af genanskaffelses- eller genproduktionsprisen. Det underliggende rationale for metoden er, at en potentiel køber ikke vil betale mere end hvad det vil koste at genanskaffe eller genproducere aktivet. Det kan fx være software eller medarbejderes knowhow. Kostprisen og altså værdien af medarbejdernes knowhow er dermed lig med de totale rekrutteringsomkostninger for medarbejderne. Rekrutteringsomkostningerne består af omkostninger forbundet med produktivitetstab under oplæringsperioden for hver medarbejder og andre relevante omkostninger (annonceringsomkostninger, efteruddannelse, arbejdstøj mv.). Størrelsen af omkostningerne er direkte forbundet med den enkelte medarbejders stilling, viden og erfaring indenfor branchen. Fx vil oplæringsperioden typisk være længere for en leder sammenlignet med en produktionsarbejder Værdiansættelse Det vurderes, at knowhow forankret hos medarbejderne med særligt værdifulde kompetencer og viden har en værdi på ca t.kr., hvor størstedelen af værdien udgøres af driftslederne (se tabel 4). Rekrutteringsomkostningerne er i tabel 4 opdelt i de 2 ovennævnte hovedgrupper: omkostninger relateret til produktivitetstab i oplæringsperioden og andre omkostninger (annonceringsomkostninger, efteruddannelse, arbejdstøj mv.). 11

12 Tabel 4: Værdi af immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet Totale omk. t.kr. Antal medarb. Produktivitetstab Andre omk. før skat Totale omk. efter skat Specialarbejdere Driftsledere Controllers Maskinførere, mv Total Skattefaktor 1,22 Nutidsværdi Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S Omkostninger som følge af produktivitetstab estimeres ved at gange oplæringsperioden (opgjort som en andel af et år) med den enkelte medarbejders årsløn. Da produktivitetsniveauet ikke er 0% i perioden, indregnes et estimeret produktivitetsniveau, så samtlige lønomkostninger i perioden ikke medregnes. Ofte antages det, at produktivitetsniveauet er 50%. Omkostninger relateret til produktivitetstab er relativt højt for driftsledere, selvom der blot er inkluderet 2 medarbejdere i kategorien. Dette skyldes 2 faktorer: gennemsnitslønnen er markant højere end for de øvrige medarbejdere, og oplæringsperioden er som følge af større erfaring og knowhow vurderet til at være højere. Dette resulterer i et produktivitetstab på 703 t.kr., modsat omkring 400 t.kr. for de øvrige grupper. Sammenlagt udgør de totale omkostninger til rekruttering og produktivitetstab ca t.kr. før skat. Det vil sige, at hvis L548-selskabet selv skal ansætte nye medarbejdere, og de altså ikke indskydes, vurderes det, at selskabet vil have ekstraomkostninger på t.kr. Disse omkostninger vil dog give et skattefradrag, hvilket repræsenterer en værdi for L548-selskabet. Derfor er omkostningerne efter skat beregnet i kolonnen yderst til højre til t.kr. Ifølge de danske skatteregler er det i forbindelse med handel med immaterielle aktiver tilladt at foretage skattemæssige afskrivninger af aktiverne i op til 7 år. Disse afskrivninger påvirker den betalbare skat i L548-selskabet og repræsenterer derfor også en værdi. Værdien af disse afskrivninger beregnes ved hjælp af den såkaldte skattefaktor. Faktoren beregner den merværdi, som de skattemæssige afskrivninger udgør (i dette tilfælde 22%). Faktoren ganges med omkostningerne efter skat på t.kr., hvilket resulterer i en samlet værdi efter skat af knowhow forankret hos medarbejdere på t.kr. 12

13 7. Bilag 7.1. Modtaget information Bilag 7.1: Modtaget information Information Anlægsliste pr Goodw ill-liste over medarbejdere Inventar Beholdning på varelagre Filtype Excel-fil Excel-fil Excel-fil s Kilde: Park&Vej 13

14 7.2. Aktiver til indskydelse i L548-selskabet Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Biler XN Jumper2,1 ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV DF X-trail 2,5 aut Materielt anlægsaktiv NGV CW Nissan NV 200 Materielt anlægsaktiv NGV AA Iveco Daily tvillin Materielt anlægsaktiv NGV Ny bil: Jumpy kv HDI Materielt anlægsaktiv NGV Ny bil: Jumpy kv HDI Materielt anlægsaktiv NGV OY Peugeot dob.kabine Materielt anlægsaktiv NGV RS Nissan King Cab lad Materielt anlægsaktiv NGV RU Boxer ladvogn+lift Materielt anlægsaktiv NGV RP Landcruiser ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV SC Jumpy ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV SC Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV SC Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV TC Fiat Studo varevogn Materielt anlægsaktiv NGV TC KIA autotransporter Materielt anlægsaktiv NGV TK Nissan King Cab lad Materielt anlægsaktiv NGV TT Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV TU Evasion2.0 supervan Materielt anlægsaktiv NGV TY Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV TY Jumper skilt autotr Materielt anlægsaktiv NGV UE Jumper autotrans+sp Materielt anlægsaktiv NGV UJ Jumper2.8 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV UL Jumper2.8 dob. lad Materielt anlægsaktiv NGV RH Transit ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV SY FordTransit ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV PC FordTransit ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV VZ Jumper2.0 ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV VS 799 Gator HXP Materielt anlægsaktiv NGV VT 824 Gator HPX Materielt anlægsaktiv NGV Lastbiler AA Iveco 7t tippelad Materielt anlægsaktiv NGV VB MAN Lastbil Materielt anlægsaktiv NGV AW Mercedes Axor 1823 Materielt anlægsaktiv NGV Trailere LJ 3687 VA 800 Materielt anlægsaktiv NGV SR 3746 VA 1303 Materielt anlægsaktiv NGV UY 4338 VA 0755 Materielt anlægsaktiv NGV JB 9353 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JB 7518 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JT 9223 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JT 9247 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JT 9277 Brenderup Materielt anlægsaktiv NGV ML 8081 Brenderup F 0B4 Materielt anlægsaktiv NGV MV 6749 Brenderup K 1304 T 017 Materielt anlægsaktiv NGV GF 7840 Variant 2015 M2 Materielt anlægsaktiv NGV 14

15 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Trailere m/fastmont.udstyr YL 3582 Brenderup 77F asfaltko Materielt anlægsaktiv NGV NK 2645 PMV1200 Materielt anlægsaktiv NGV SV 4044 PMV 1200, flishugger Materielt anlægsaktiv NGV Ny: Vermeer Neddelingsmaskine (Flis) Materielt anlægsaktiv NGV Traktorer/minitraktorer/trucks CS 050 Traktor MF 362 T 4 WD Materielt anlægsaktiv NGV CU 676 Massey-Ferguson 4225 Materielt anlægsaktiv NGV CS 078 Massey-Ferguson 390 Materielt anlægsaktiv NGV CH 257 Ford 6410 Materielt anlægsaktiv NGV TCM Gaffeltruck Materielt anlægsaktiv NGV CZ 083 Kubota ST 30 med kost Materielt anlægsaktiv NGV CU 315 Ford WD Materielt anlægsaktiv NGV Catepillar Truck 2,5 t Materielt anlægsaktiv NGV VS 797 John Deere traktor-4720 Materielt anlægsaktiv NGV VS 800 John Deere traktor-4720 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota traktor model STV-40 Materielt anlægsaktiv NGV VT 905 Kubota M9 Materielt anlægsaktiv NGV Terex saltlæsser Materielt anlægsaktiv NGV Store fejemaskiner Smidt Sw ingo fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV CX 400 Johnston fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Saltspredere Traktorspreder Epoke SKE 20 Materielt anlægsaktiv NGV Traktorspreder Epoke SKE 20 Materielt anlægsaktiv NGV Traktorspreder Epoke SKE 15 Materielt anlægsaktiv NGV Giletta bilspreder til Toyota Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder SKE 8 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke Iglo saltspreder, Mercedes Materielt anlægsaktiv NGV Epoke Iglo saltspreder, Iveco Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder, 5W3501 Materielt anlægsaktiv NGV Lastbilsspreder Nido 90 statos Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder SKE 15 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder SKE 8 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder Sirius AST Materielt anlægsaktiv NGV Tallerkenspreder, TP-3 Materielt anlægsaktiv NGV Tallerkenspreder, TP-3 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltudlægger TP9K Materielt anlægsaktiv NGV Tallerkenspreder, TP-3 Materielt anlægsaktiv NGV 15

16 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Sne-og spidsplove,traktorkoste Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Sideplov HWH SP-1AL 1500 Materielt anlægsaktiv NGV Sneblad FS 1300 til Kubota Materielt anlægsaktiv NGV Sneplov SP Materielt anlægsaktiv NGV Skrabeblad GMR FS 2000 MK Materielt anlægsaktiv NGV Skrabeblad GMR FS 2000 MK Materielt anlægsaktiv NGV Sneplov GMR Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost 225 mm HJ 2 HWH Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost 200 cm Materielt anlægsaktiv NGV HWH traktorkost Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost til aktiv 1228 HWH Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost til aktiv 1224 HWH Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost stensballe, Kubota Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost 2 m AM Materielt anlægsaktiv NGV Kost GMR F 200 PA Materielt anlægsaktiv NGV Kost GMR F 200 PA Materielt anlægsaktiv NGV Fejemaskine (kost) FF1300MSA Materielt anlægsaktiv NGV Kost (fejemaskine) FF2000PA Materielt anlægsaktiv NGV Rendegraver Kumatsu rendegraver Materielt anlægsaktiv NGV Minigravere Kubota KX 41-2V Materielt anlægsaktiv NGV Kubota KX 09 -minigravemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Andre påhængsredskaber Frontmont. fingerklipper Materielt anlægsaktiv NGV Mejekurv MSZ 300 Herder Materielt anlægsaktiv NGV Traktormonteret flishugger Materielt anlægsaktiv NGV Triorenser traktormonteret Materielt anlægsaktiv NGV Planerskærer Marsk Stig Materielt anlægsaktiv NGV Fræser Kuhn Materielt anlægsaktiv NGV Slagleklipper Materielt anlægsaktiv NGV Slagleklipper Muthing Materielt anlægsaktiv NGV Snefræser 170 cm Materielt anlægsaktiv NGV Opfræsningsmaskine t/grusstier Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibratorer/generatoranlæg Pladevibrator BP 15/45-2 Bomag Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator BP 15/45-2 Bomag Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator DPU2440F Materielt anlægsaktiv NGV Stamper Wacker BS 60Y Materielt anlægsaktiv NGV Motorhammer Cobra MK1 Materielt anlægsaktiv NGV Wacker benzinhammer Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator LF75/500A Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator LF75/500A Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator LF75/500A Materielt anlægsaktiv NGV 16

17 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Selvkørende græsklippere Stiga Stiga Park Royal 16 HK Materielt anlægsaktiv NGV Stiga Park Pro 4WD 18 HK Materielt anlægsaktiv NGV Stiga Park Royal 16 HK Materielt anlægsaktiv NGV Kubota græsslåmaskiner Kubota rotorklipper F 1900 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota rotorklipper model rc48 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota stensballe GMR 1500 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota stensballe Materielt anlægsaktiv NGV Kubota stensballe 2W1300 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota rotorklipper m/bagudkas Materielt anlægsaktiv NGV Timan skræntklipper m/honda Materielt anlægsaktiv NGV Ferris klipper ZT 5100 zero Materielt anlægsaktiv NGV Kubota frontklipper F1900 4WD Materielt anlægsaktiv NGV Ferris klipper ZT 5100 zero Materielt anlægsaktiv NGV NY: Ferris klipper ZT 5100 zero Materielt anlægsaktiv NGV Farmertrucks, tromler Thw aites dumper 1t m/højdetip Materielt anlægsaktiv NGV Tromle 2 ton - Dynapac cc10 Materielt anlægsaktiv NGV Mindre fræsere, jordbor m.m. Skidser - mini med pælebor Materielt anlægsaktiv NGV Billy goat løvsuger Materielt anlægsaktiv NGV Radiostyret drivstation Arctic Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari 330 trendy fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari 330 trendy fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari sneslynge Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari sneslynge Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari sneslynge Materielt anlægsaktiv NGV Andre småmaskiner Zacho fugevogn Materielt anlægsaktiv NGV Quarz signalanlæg type LZA-40 Materielt anlægsaktiv NGV Zacho fugevogn Materielt anlægsaktiv NGV Zacho jet-blaster Materielt anlægsaktiv NGV Billygoat mv 650 sph løvs Materielt anlægsaktiv NGV Værkstedsmateriel Værkstedslift Materielt anlægsaktiv NGV Golfløfter - løfteåg til lift Materielt anlægsaktiv NGV Dulevo vaskemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Balancemaskine RAV TFT Materielt anlægsaktiv NGV Dækskifter Materielt anlægsaktiv NGV Lastbilcontainere, m.m. Værktøjscontainer Materielt anlægsaktiv NGV Stor åben container, grenaffal Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, ikke brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Åben container,trykimp.træ+rød Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, jern Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, stor brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Lukket container, brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Lukket container, brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Radiostyret drivstation,værkst Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, jord Materielt anlægsaktiv NGV Container til lastbiler, jord Materielt anlægsaktiv NGV El-løft m/sving 24v m/radiosty Materielt anlægsaktiv NGV 17

18 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Varelagre (fliser, salt, m.m.) Materielt aktiv Kostpris Inventar Alto Uno booster basis Materielt aktiv Kostpris Komplet galge for Nido S Materielt aktiv Kostpris Panasonic projekttor Materielt aktiv Kostpris Sodavandsautomat til kantinen Materielt aktiv Kostpris SMART board til mødelokalet Materielt aktiv Kostpris Grinde 120 cm,150 cm og 200 cm Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Garderobeskabe til mandskabet Materielt aktiv Kostpris Hårde hvidevarer til køkkenet Materielt aktiv Kostpris Kantineborde med ophæng Materielt aktiv Kostpris Lamper til kantinen Materielt aktiv Kostpris Markise til terrassen Materielt aktiv Kostpris Løbebånd Materielt aktiv Kostpris Kaffeautomat til kantine Materielt aktiv Kostpris Kaffeautomat til kantine Materielt aktiv Kostpris Kaffeautomat t/administration Materielt aktiv Kostpris Ny central til alarm Materielt aktiv Kostpris Medarbejdere med særlig know how Brolægger Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Gartner Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kloakmester Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kloakmester Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontraktor Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontraktor Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontroller Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontroller Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontroller Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Maskinfører Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Maskinfører Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Mekaniker Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Mekaniker Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S 18

19 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Maskiner og materiel

Maskiner og materiel SOLRØD KOMMUNE Kontraktbilag 8 Maskiner og materiel Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 8.1 Indledning Den vindende leverandør kan vælge at overtage maskiner og materiel til den angivne værdi.

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Overført kr. 2. Eftersyn og vedligehold. Overført kr. 3. Reparation til faste enhedspriser

Overført kr. 2. Eftersyn og vedligehold. Overført kr. 3. Reparation til faste enhedspriser 3. oktober 2012 Side 1 af 1 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: Pris i alt kr. ekskl. moms 1. Vedligeholdscenter

Læs mere

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten Ny årsregnskabslov tema 14 5. december 2017 Audit & Assurance Indhold Investeringsejendomme oplysninger i årsrapporten 2 Eksempel 1 4 Forudsætninger Forslag

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København

Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København Juni 2017 Introduktion Kontakt hos Deloitte Frederiksberg og Københavns kommune overvejer at anvende området under Bispeengbuen til madmarked og events.

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr.

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen DAKOFA, 7. marts 2011 Formål Grundlaget for selskabet og stiftelse Grundlæggende regnskabsadskillelse Overvejelser ved selskabsdannelsen 2 Footer 1 Regnskabsmæssige

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Randers Spildevand A/S. Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor. i henhold til selskabslovens 36, stk. 1, jf. selskabslovens 37, stk.

Randers Spildevand A/S. Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor. i henhold til selskabslovens 36, stk. 1, jf. selskabslovens 37, stk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 32 56 23 61 Overtagelsesbalance

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens 6a

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2013

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet.

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet. Bilag 5.2.D Notat om kalkulation af ejerfordeling i HOFOR Spildevand Holding A/S efter tilgang af Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S samt aktier i BIOFOS Holding A/S Indledning

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Registrering og måling af materielle og immaterielle anlægsaktiver Revideret maj 2014 ifm. godkendelse af regnskab 2013 Allerød Kommune Maj 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

Nielsenbygogbolig ApS

Nielsenbygogbolig ApS Nielsenbygogbolig ApS Stentevej 11 3210 Vejby Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 36 08 16 86 Årsrapport for 2014/15 (1. regnskabsår)

Læs mere