Værdiansættelse af aktiver til indskydelse i offentlig-privat selskab Park&Vej. Bilag 11 UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af aktiver til indskydelse i offentlig-privat selskab Park&Vej. Bilag 11 UDKAST"

Transkript

1 Værdiansættelse af aktiver til indskydelse i offentlig-privat selskab Park&Vej Bilag 11 UDKAST 4. september 2013 Indikativ værdiansættelse af aktiver Park&Vej Greve Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Vigtig information 4 3. Konklusion 5 4. Introduktion til transaktionen 7 5. Materielle aktiver Identifikation Værdiansættelsesmetoder Værdiansættelse 8 6. Immaterielle aktiver Identifikation Værdiansættelsesmetoder Værdiansættelse Bilag Modtaget information Aktiver til indskydelse i L548-selskabet 14 2

3 1. Baggrund og formål Denne værdiansættelsesrapport (rapporten) indeholder en værdiansættelse af de aktiver (immaterielle og materielle), som Park&Vej (et driftsselskab under Greve Kommune) ønsker at indskyde i et nyt fælles offentlig-privat selskab (L548-selskab). Selskabet har til formål at stå for pleje og vedligeholdelse af parker og grønne områder, asfaltbelægninger mv. i Greve Kommune. Greve Kommune har bedt Deloitte om at rådgive Greve Park&Vej i forbindelse med værdiansættelse af aktiverne, der apportindskydes i L-548 selskabet. Værdiansættelsen er foretaget med udgangspunkt i, at L548-selskabet drives på kommercielle vilkår. Information benyttet i denne rapport er modtaget fra Park&Vej. Herudover er der afholdt en række møder, hvor der løbende er drøftet bl.a. datagrundlag, proces og metoder. Rapporten er udarbejdet under en række antagelser, som er beskrevet i afsnittet Vigtig information. Spørgsmål til rapportens indhold kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Rikke Beckmann Danielsen Martin John Connie Director, Financial Advisory Services Assistant Director, Financial Advisory Services Deloitte, København Deloitte, København Mobil: Mobil:

4 2. Vigtig information Park&Vej ønsker at indgå et samarbejde med en privat part om selskabets aktiviteter på park- og vejområdet. Da der er tale om en offentlig institution, påtænkes oprettelsen af et offentlig-privat selskab (L548-selskab). Baggrunden for stiftelsen af L548-selskabet, samt Park&Vejs opgaver mv., er uddybet i afsnittet Introduktion til transaktionen. Værdiansættelsen er udarbejdet på baggrund af de aktiver, som Park&Vej har identificeret (en liste over aktiverne fremgår af bilag 7.2). Værdierne er opgjort ultimo maj Hvis der foretages ændringer til de aktiver, der indskydes i L548-selskabet, vil dette påvirke værdiansættelsen. Input og forudsætninger til værdiansættelsen er udarbejdet af Park&Vej. Vi har ikke efterprøvet input og forudsætninger fx ved udarbejdelse af benchmarking- eller markedsanalyser. Vi formoder, at de modtagne informationer er nøjagtige og fuldstændige i forhold til rapportens udarbejdelse. Deloitte har diskuteret identificering af mulige aktiver til indskydelse i L548-selskabet med Park&Vej, som har taget alle beslutninger omkring input og forudsætninger. Deloitte har rådgivet om de fordele og ulemper, der vil være ved deres indskydelse i selskabet. Derudover har vi bistået Park&Vej med vejledning omkring mulige værdiansættelsesmetoder og beregnet værdier på baggrund de fastlagte metoder. De anvendte metoder er baseret på normal praksis for værdiansættelse af de forskellige aktiver. Vores arbejde omfatter ikke nogen erklæringer eller garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af eventuelle udtalelser eller estimater. Værdiansættelse er ikke en revisionserklæring eller en fairness opinion. Rapporten er udarbejdet under den forudsætning, at Park&Vej har oplyst om alle forhold, som vedrører selskabets aktiver, og som derved kan have indflydelse på rapporten indtil dens færdiggørelse og underskrift. Rapporten fremhæver og opsummerer de input og forudsætninger, vi har modtaget og anser for væsentlige for at kunne estimere værdien af Park&Vejs udskilte aktiver. Rapporten er udarbejdet til Greve Kommune som bilag til udbudsmaterialet i forbindelse med dialogprocessen med en potentiel samarbejdspartner på park- og vejområdet. Den endelige værdi af apportindskuddet fastlægges som en del af forhandlingerne med tilbudsgiver. Vi forbeholder os ret til at gennemgå alle beregninger, der er inkluderet eller refereret til i rapporten, og hvis vi skønner det nødvendigt at revurdere værdiansættelsen, hvis nye informationer kommer til vores kendskab efter færdiggørelsen af vores rapport. Vi påtager os intet ansvar for at opdatere rapporten for hændelser og begivenheder efter færdiggørelsen. 4

5 3. Konklusion Værdien af materielle og immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet er ca. 11,3 mio.kr. Greve Kommunes opgaver på park- og vejområdet varetages i dag af Park&Vej, som er et kontraktstyret driftsselskab under Greve Kommune. Figur 1: Fordeling af samlet værdiestimat Greve Kommune ønsker at videreudvikle selskabets viden på park- og vejområdet, opnå bedre kapacitetsudnyttelse af selskabets aktiver og sikre en effektiv drift af park- og vejopgaver. Greve Kommune har derfor besluttet at organisere park- og vejaktiviteterne i et offentlig-privat selskab. Det fælles selskab etableres i henhold til lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners og regioners deltagelse i selskaber (et såkaldt L548-selskab). 21% 79% L548-selskabet stiftes ved egenkapitalindskud fra Park&Vej og en privat part. Park&Vej indskyder egenkapital i form af materielle og immaterielle aktiver (apportindskud). Den private parts indskud vil enten være i form et kontant- eller apportindskud, alternativt en kombination heraf. Greve Kommune har i den forbindelse bedt os om rådgivning i forbindelse med værdiansættelse af apportindskuddet. Materielle aktiver Immaterielle aktiver Kilde: Deloitte-analyse Park&Vej påtænker at indskyde materielle aktiver i form af anlægsaktiver, varelagre, inventar mv. Det vurderes, at aktiverne har en samlet værdi på ca t.kr. (se tabel 1), hvoraf de materielle anlægsaktiver udgør den største andel på t.kr. Anlægsaktiver omfatter bl.a. kørende materiel og påhængsredskaber. Aktiverne er værdiansat på baggrund af nedskrevne genanskaffelsesværdier (materielle anlægsaktiver) og bogførte værdier/kostpriser (varelagre og inventar). Metoderne er nærmere beskrevet i afsnit 5.1. De materielle anlægsaktiver udgør ca. 79% af alle materielle og immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet (se figur 1). Tabel 1: Værdi af aktiver til indskydelse i L548-selskabet t.kr. Værdiansættelsesmetode Værdi Materielle anlægsaktiver NGV Varelagre (fliser, salt, m.m.) Kostpris 507 Inventar Kostpris 266 Materielle aktiver (i alt) Know how forankret hos medarbejdere Omkostningsmetoden Immaterielle aktiver (i alt) Totalværdi af aktiver til indskydelse Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S 5

6 Immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet omfatter knowhow forankret hos Park&Vejs udvalgte medarbejdere med særligt værdifulde kompetencer. Værdien af knowhow beregnes til ca t.kr. Værdien er vurderet på baggrund af omkostningsmetoden, som estimerer samtlige omkostninger forbundet med at skulle erstatte medarbejderstaben med medarbejdere med tilsvarende kompetencer og knowhow. Disse omkostninger omfatter omkostninger relateret til produktivitetstab og rekrutteringsomkostninger. Værdiansættelsen af de immaterielle aktiver er uddybet i afsnit

7 4. Introduktion til transaktionen Greve Kommune ønsker at udvikle aktiviteterne på Park&Vej området gennem et offentlig-privat samarbejde organiseret som et L548-selskab. Greve Kommunes opgaver på park- og vejområdet varetages i dag af Park&Vej, som er et kontraktstyret driftsselskab under Greve Kommune. Park&Vej omfatter bl.a. asfaltarbejde, entreprenøropgaver, vejdrift, vinterberedskab, vedligeholdelse af grønne områder og inspektion og reparation af legepladser. Greve Kommune ønsker at videreudvikle den kommunale viden på park- og vejområdet og forbedre kapacitetsudnyttelsen. Derfor er det besluttet at organisere aktiviteterne i et offentlig-privat selskab. Det nye selskab etableres som et L548-selskab, hvor aktieandelen fordeles med 50% til Park&Vej og 50% til den private part. Kun en del af Park&Vejs nuværende opgaveportefølje overføres til L548- selskabet i forbindelse med stiftelsen af selskabet, hvilket er beskrevet nærmere i udbudsmaterialets kontrakter. L548-selskabet stiftes ved egenkapitalindskud fra Park&Vej og en privat part, således at parterne hver især opnår en aktieandel på 50%. Park&Vej indskyder egenkapital i form af materielle og immaterielle aktiver (apportindskud). Den private parts indskud vil enten være i form et kontant- eller apportindskud, alternativt en kombination heraf. 7

8 5. Materielle aktiver Værdien af materielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet er ca. 8,9 mio.kr Identifikation Park&Vej har gennem en løbende dialog med os opgjort materielle aktiver til indskydelse i L548- selskabet. Vi har i den forbindelse modtaget en liste over aktiver, som denne værdiansættelse tager udgangspunkt i. Listen er inkluderet i bilag 7.2. Som tidligere beskrevet vil værdiestimatet blive påvirket, hvis der ændres i antallet og tilstanden af disse aktiver. En central opgave i denne proces har været at vurdere de materielle anlægsaktivers resterende økonomiske levetid. Dette er centralt for værdiansættelsen, da forskellen mellem den regnskabsmæssige og økonomiske levetid kan være betydelig for nogle aktiver, og da anlægsaktiverne repræsenterer den væsentligste værdi af aktiverne. Dette kan dels skyldes, at de kommunale regnskabsmæssige afskrivningsperioder afviger fra de økonomiske levetider for nogle aktivtyper, dels aktivernes individuelle stand (slitage). Park&Vej har gennemgået aktiverne enkeltvis og fastsat en restlevetid for hvert aktiv. Restlevetiden er benyttet til at udregne en nedskreven genanskaffelsesværdi (NGV) for de materielle anlægsaktiver. Værdiansættelsesmetoderne benyttet til anlægsaktiverne og de øvrige materielle aktiver er uddybet nedenfor Værdiansættelsesmetoder Park&Vejs materielle aktiver er værdiansat på baggrund af følgende metoder: Nedskreven genanskaffelsesværdi (NGV): De materielle anlægsaktiver værdiansættes med udgangspunkt i genanskaffelsespriser og aktivernes økonomiske levetider. Den økonomiske levetid benyttes til at afskrive aktiverne, så der tages højde for brug og slitage. Genanskaffelsesprisen er beregnet ved at justere Park&Vejs anskaffelsespris med ændringen i nettoprisindekset mellem det pågældende aktivs anskaffelsesår og i dag. Således fremskrives aktivets værdi til dagens priser, mens det afskrives i henhold til den økonomiske resterende levetid. Kostpris: Park&Vejs aktiver med korte levetider er værdiansat ved brug kostpriser. Dette omfatter fx inventar (lamper, kaffeautomater, 1 videoprojektor mv.) og varelagre Værdiansættelse Den samlede værdi af de materielle aktiver er estimeret til ca t.kr. Værdien af de væsentligste aktivtyper er specificeret i tabel 2. 8

9 Kørende materiel består af diverse personbiler, lastbiler, traktorer, rendegravere mv. Personbiler og traktorer udgør de største værdier på henholdsvis ca t.kr. og t.kr. Påhængsredskaber består af en bred vifte af aktiver. Posten inkluderer trailere, saltspredere, sne- og spidsplove, traktorkoste mv. Saltspredere udgør den største værdi på ca. 921 t.kr. Diverse småmaskiner inkluderer pladevibratorer, græsslåmaskiner, farmertrucks mv. Den primære værdi af de 860 t.kr. repræsenteres af græsslåmaskiner, som vurderes til ca. 653 t.kr. Heraf andet dækker over Park&Vejs resterende materielle anlægsaktiver til indskydelse og inkluderer diverse værkstedsmateriel og en række containere. Posten udgør 155 t.kr. Tabel 2: Værdi af materielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet t.kr. Værdiansættelsesmetode Værdi Materielle anlægsaktiver Heraf kørende materiel NGV Heraf diverse påhængsredskaber NGV Heraf diverse småmaskiner NGV 860 Heraf andet NGV 155 Varelagre (fliser, salt, m.m.) Kostpris 507 Inventar Kostpris 266 Materielle aktiver (i alt) Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S 9

10 6. Immaterielle aktiver Park&Vej har identificeret række medarbejdere med særlige kompetencer og knowhow, som indskydes i L548-selskabet. Værdien af disse medarbejderes kompetencer og knowhow vurderes til at udgøre ca. 2,4 mio.kr Identifikation Et immaterielt aktiv defineres ikke direkte i den danske årsregnskabslov (ÅRL). Derimod indgår der i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) beskrivelser, som man under dansk regnskabspraksis læner sig op ad. I IFRS beskrives et immaterielt aktiv som et identificerbart ikke-finansielt aktiv uden fysisk karakter. Et aktiv er ifølge IFRS identificerbart, når det opfylder et af følgende punkter: 1. Aktivet kan separeres fra virksomheden og sælges/indskydes individuelt eller sammen med et tilhørende aktiv 2. Aktivet er forbundet med juridiske rettigheder. Det er underordnet, hvorvidt disse rettigheder kan separeres fra virksomheden Indregning og måling af immaterielle aktiver er således overordnet set ens for ÅRL og IFRS. Aktiverne må først indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele ved det pågældende aktiv vil tilfalde virksomheden. Indregning forudsætter altså virksomhedens mulighed for at udøve kontrol over fremtidige gevinster ved aktivet. Ifølge begge standarder måles aktiverne til købsprisen på købstidspunktet. Tabel 3: IFRS (IAS 38) deler immaterielle aktiver op i 5 grupper Marketingbaserede Kundebaserede Kontraktbaserede Teknologibaserede Kunstneriske Varemærker, brands, Kundeforhold, Licensaftaler, Computer-softw are, Billeder, internetdomæner, kundekontrakter medarbejderkontrakter, handelshemmeligheder, video konkurrenceklausuler driftskontrakter know how Ej identificeret Ej identificeret Ej identificeret Identificeret Ej identificeret Kilde: IFRS (IAS 38), Deloitte-analyse S Vi har i tabel 3 inkluderet en række eksempler på immaterielle aktiver. Aktiverne er opdelt efter kategori, jf. IFRS. Vi har gennemgået disse kategorier med Park&Vej og assisteret i processen med at identificere samtlige værdifulde immaterielle aktiver i selskabet. De kategorier der indledningsvist blev identificeret som værdifulde var driftskontrakter, software og knowhow forankret hos medarbejderne. Efter nærmere dialog vurderes det dog, at der udover knowhow ikke findes immaterielle aktiver af væsentlig økonomisk værdi, som opfylder de regnskabsmæssige identifikationskrav. 10

11 Knowhow i Park&Vej har en betydelig værdi, fordi en række medarbejdere har oparbejdet særligt værdifulde kompetencer og viden indenfor park- og vejområdet. Park&Vej har identificeret 21 medarbejdere med særligt værdifulde kompetencer og viden, som selskabet ønsker at indskyde i L548-selskabet. Disse medarbejdere er listet i bilag Værdiansættelsesmetoder Der findes overordnet set 4 metoder til værdiansættelse af immaterielle aktiver: Relief-from-Royalty-metoden Merindtjeningsmetoden Marginal-indtjeningsmetoden (~ Incremental Cash Flow-metoden) Omkostningsmetoden Denne rapport benytter omkostningsmetoden til at værdiansætte knowhow, da det er svært at adskille pengestrømme udelukkende relateret til medarbejdernes knowhow fra andre aktiver (dette er nødvendigt i de 3 øvrige metoder). Derudover er det vurderet, at det er muligt at rekruttere medarbejdere med tilsvarende kompetencer og viden, hvilket er en forudsætning for omkostningsmetoden. Omkostningsmetoden er derfor den metode, der normalt anvendes til at værdiansætte knowhow forankret hos medarbejdere. Vi har inkluderet en beskrivelse af metoden nedenfor. Omkostningsmetoden Omkostningsmetoden værdiansætter et immaterielt aktiv ved hjælp af genanskaffelses- eller genproduktionsprisen. Det underliggende rationale for metoden er, at en potentiel køber ikke vil betale mere end hvad det vil koste at genanskaffe eller genproducere aktivet. Det kan fx være software eller medarbejderes knowhow. Kostprisen og altså værdien af medarbejdernes knowhow er dermed lig med de totale rekrutteringsomkostninger for medarbejderne. Rekrutteringsomkostningerne består af omkostninger forbundet med produktivitetstab under oplæringsperioden for hver medarbejder og andre relevante omkostninger (annonceringsomkostninger, efteruddannelse, arbejdstøj mv.). Størrelsen af omkostningerne er direkte forbundet med den enkelte medarbejders stilling, viden og erfaring indenfor branchen. Fx vil oplæringsperioden typisk være længere for en leder sammenlignet med en produktionsarbejder Værdiansættelse Det vurderes, at knowhow forankret hos medarbejderne med særligt værdifulde kompetencer og viden har en værdi på ca t.kr., hvor størstedelen af værdien udgøres af driftslederne (se tabel 4). Rekrutteringsomkostningerne er i tabel 4 opdelt i de 2 ovennævnte hovedgrupper: omkostninger relateret til produktivitetstab i oplæringsperioden og andre omkostninger (annonceringsomkostninger, efteruddannelse, arbejdstøj mv.). 11

12 Tabel 4: Værdi af immaterielle aktiver til indskydelse i L548-selskabet Totale omk. t.kr. Antal medarb. Produktivitetstab Andre omk. før skat Totale omk. efter skat Specialarbejdere Driftsledere Controllers Maskinførere, mv Total Skattefaktor 1,22 Nutidsværdi Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S Omkostninger som følge af produktivitetstab estimeres ved at gange oplæringsperioden (opgjort som en andel af et år) med den enkelte medarbejders årsløn. Da produktivitetsniveauet ikke er 0% i perioden, indregnes et estimeret produktivitetsniveau, så samtlige lønomkostninger i perioden ikke medregnes. Ofte antages det, at produktivitetsniveauet er 50%. Omkostninger relateret til produktivitetstab er relativt højt for driftsledere, selvom der blot er inkluderet 2 medarbejdere i kategorien. Dette skyldes 2 faktorer: gennemsnitslønnen er markant højere end for de øvrige medarbejdere, og oplæringsperioden er som følge af større erfaring og knowhow vurderet til at være højere. Dette resulterer i et produktivitetstab på 703 t.kr., modsat omkring 400 t.kr. for de øvrige grupper. Sammenlagt udgør de totale omkostninger til rekruttering og produktivitetstab ca t.kr. før skat. Det vil sige, at hvis L548-selskabet selv skal ansætte nye medarbejdere, og de altså ikke indskydes, vurderes det, at selskabet vil have ekstraomkostninger på t.kr. Disse omkostninger vil dog give et skattefradrag, hvilket repræsenterer en værdi for L548-selskabet. Derfor er omkostningerne efter skat beregnet i kolonnen yderst til højre til t.kr. Ifølge de danske skatteregler er det i forbindelse med handel med immaterielle aktiver tilladt at foretage skattemæssige afskrivninger af aktiverne i op til 7 år. Disse afskrivninger påvirker den betalbare skat i L548-selskabet og repræsenterer derfor også en værdi. Værdien af disse afskrivninger beregnes ved hjælp af den såkaldte skattefaktor. Faktoren beregner den merværdi, som de skattemæssige afskrivninger udgør (i dette tilfælde 22%). Faktoren ganges med omkostningerne efter skat på t.kr., hvilket resulterer i en samlet værdi efter skat af knowhow forankret hos medarbejdere på t.kr. 12

13 7. Bilag 7.1. Modtaget information Bilag 7.1: Modtaget information Information Anlægsliste pr Goodw ill-liste over medarbejdere Inventar Beholdning på varelagre Filtype Excel-fil Excel-fil Excel-fil s Kilde: Park&Vej 13

14 7.2. Aktiver til indskydelse i L548-selskabet Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Biler XN Jumper2,1 ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV DF X-trail 2,5 aut Materielt anlægsaktiv NGV CW Nissan NV 200 Materielt anlægsaktiv NGV AA Iveco Daily tvillin Materielt anlægsaktiv NGV Ny bil: Jumpy kv HDI Materielt anlægsaktiv NGV Ny bil: Jumpy kv HDI Materielt anlægsaktiv NGV OY Peugeot dob.kabine Materielt anlægsaktiv NGV RS Nissan King Cab lad Materielt anlægsaktiv NGV RU Boxer ladvogn+lift Materielt anlægsaktiv NGV RP Landcruiser ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV SC Jumpy ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV SC Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV SC Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV TC Fiat Studo varevogn Materielt anlægsaktiv NGV TC KIA autotransporter Materielt anlægsaktiv NGV TK Nissan King Cab lad Materielt anlægsaktiv NGV TT Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV TU Evasion2.0 supervan Materielt anlægsaktiv NGV TY Jumpy2.0 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV TY Jumper skilt autotr Materielt anlægsaktiv NGV UE Jumper autotrans+sp Materielt anlægsaktiv NGV UJ Jumper2.8 kassevogn Materielt anlægsaktiv NGV UL Jumper2.8 dob. lad Materielt anlægsaktiv NGV RH Transit ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV SY FordTransit ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV PC FordTransit ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV VZ Jumper2.0 ladvogn Materielt anlægsaktiv NGV VS 799 Gator HXP Materielt anlægsaktiv NGV VT 824 Gator HPX Materielt anlægsaktiv NGV Lastbiler AA Iveco 7t tippelad Materielt anlægsaktiv NGV VB MAN Lastbil Materielt anlægsaktiv NGV AW Mercedes Axor 1823 Materielt anlægsaktiv NGV Trailere LJ 3687 VA 800 Materielt anlægsaktiv NGV SR 3746 VA 1303 Materielt anlægsaktiv NGV UY 4338 VA 0755 Materielt anlægsaktiv NGV JB 9353 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JB 7518 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JT 9223 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JT 9247 Brenderup F Materielt anlægsaktiv NGV JT 9277 Brenderup Materielt anlægsaktiv NGV ML 8081 Brenderup F 0B4 Materielt anlægsaktiv NGV MV 6749 Brenderup K 1304 T 017 Materielt anlægsaktiv NGV GF 7840 Variant 2015 M2 Materielt anlægsaktiv NGV 14

15 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Trailere m/fastmont.udstyr YL 3582 Brenderup 77F asfaltko Materielt anlægsaktiv NGV NK 2645 PMV1200 Materielt anlægsaktiv NGV SV 4044 PMV 1200, flishugger Materielt anlægsaktiv NGV Ny: Vermeer Neddelingsmaskine (Flis) Materielt anlægsaktiv NGV Traktorer/minitraktorer/trucks CS 050 Traktor MF 362 T 4 WD Materielt anlægsaktiv NGV CU 676 Massey-Ferguson 4225 Materielt anlægsaktiv NGV CS 078 Massey-Ferguson 390 Materielt anlægsaktiv NGV CH 257 Ford 6410 Materielt anlægsaktiv NGV TCM Gaffeltruck Materielt anlægsaktiv NGV CZ 083 Kubota ST 30 med kost Materielt anlægsaktiv NGV CU 315 Ford WD Materielt anlægsaktiv NGV Catepillar Truck 2,5 t Materielt anlægsaktiv NGV VS 797 John Deere traktor-4720 Materielt anlægsaktiv NGV VS 800 John Deere traktor-4720 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota traktor model STV-40 Materielt anlægsaktiv NGV VT 905 Kubota M9 Materielt anlægsaktiv NGV Terex saltlæsser Materielt anlægsaktiv NGV Store fejemaskiner Smidt Sw ingo fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV CX 400 Johnston fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Saltspredere Traktorspreder Epoke SKE 20 Materielt anlægsaktiv NGV Traktorspreder Epoke SKE 20 Materielt anlægsaktiv NGV Traktorspreder Epoke SKE 15 Materielt anlægsaktiv NGV Giletta bilspreder til Toyota Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder SKE 8 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke Iglo saltspreder, Mercedes Materielt anlægsaktiv NGV Epoke Iglo saltspreder, Iveco Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder, 5W3501 Materielt anlægsaktiv NGV Lastbilsspreder Nido 90 statos Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder SKE 15 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder SKE 8 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltspreder Sirius AST Materielt anlægsaktiv NGV Tallerkenspreder, TP-3 Materielt anlægsaktiv NGV Tallerkenspreder, TP-3 Materielt anlægsaktiv NGV Epoke saltudlægger TP9K Materielt anlægsaktiv NGV Tallerkenspreder, TP-3 Materielt anlægsaktiv NGV 15

16 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Sne-og spidsplove,traktorkoste Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Svingbar sideplov Epoke SPS240 Materielt anlægsaktiv NGV Sideplov HWH SP-1AL 1500 Materielt anlægsaktiv NGV Sneblad FS 1300 til Kubota Materielt anlægsaktiv NGV Sneplov SP Materielt anlægsaktiv NGV Skrabeblad GMR FS 2000 MK Materielt anlægsaktiv NGV Skrabeblad GMR FS 2000 MK Materielt anlægsaktiv NGV Sneplov GMR Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost 225 mm HJ 2 HWH Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost 200 cm Materielt anlægsaktiv NGV HWH traktorkost Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost til aktiv 1228 HWH Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost til aktiv 1224 HWH Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost stensballe, Kubota Materielt anlægsaktiv NGV Traktorkost 2 m AM Materielt anlægsaktiv NGV Kost GMR F 200 PA Materielt anlægsaktiv NGV Kost GMR F 200 PA Materielt anlægsaktiv NGV Fejemaskine (kost) FF1300MSA Materielt anlægsaktiv NGV Kost (fejemaskine) FF2000PA Materielt anlægsaktiv NGV Rendegraver Kumatsu rendegraver Materielt anlægsaktiv NGV Minigravere Kubota KX 41-2V Materielt anlægsaktiv NGV Kubota KX 09 -minigravemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Andre påhængsredskaber Frontmont. fingerklipper Materielt anlægsaktiv NGV Mejekurv MSZ 300 Herder Materielt anlægsaktiv NGV Traktormonteret flishugger Materielt anlægsaktiv NGV Triorenser traktormonteret Materielt anlægsaktiv NGV Planerskærer Marsk Stig Materielt anlægsaktiv NGV Fræser Kuhn Materielt anlægsaktiv NGV Slagleklipper Materielt anlægsaktiv NGV Slagleklipper Muthing Materielt anlægsaktiv NGV Snefræser 170 cm Materielt anlægsaktiv NGV Opfræsningsmaskine t/grusstier Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibratorer/generatoranlæg Pladevibrator BP 15/45-2 Bomag Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator BP 15/45-2 Bomag Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator DPU2440F Materielt anlægsaktiv NGV Stamper Wacker BS 60Y Materielt anlægsaktiv NGV Motorhammer Cobra MK1 Materielt anlægsaktiv NGV Wacker benzinhammer Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator LF75/500A Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator LF75/500A Materielt anlægsaktiv NGV Pladevibrator LF75/500A Materielt anlægsaktiv NGV 16

17 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Selvkørende græsklippere Stiga Stiga Park Royal 16 HK Materielt anlægsaktiv NGV Stiga Park Pro 4WD 18 HK Materielt anlægsaktiv NGV Stiga Park Royal 16 HK Materielt anlægsaktiv NGV Kubota græsslåmaskiner Kubota rotorklipper F 1900 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota rotorklipper model rc48 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota stensballe GMR 1500 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota stensballe Materielt anlægsaktiv NGV Kubota stensballe 2W1300 Materielt anlægsaktiv NGV Kubota rotorklipper m/bagudkas Materielt anlægsaktiv NGV Timan skræntklipper m/honda Materielt anlægsaktiv NGV Ferris klipper ZT 5100 zero Materielt anlægsaktiv NGV Kubota frontklipper F1900 4WD Materielt anlægsaktiv NGV Ferris klipper ZT 5100 zero Materielt anlægsaktiv NGV NY: Ferris klipper ZT 5100 zero Materielt anlægsaktiv NGV Farmertrucks, tromler Thw aites dumper 1t m/højdetip Materielt anlægsaktiv NGV Tromle 2 ton - Dynapac cc10 Materielt anlægsaktiv NGV Mindre fræsere, jordbor m.m. Skidser - mini med pælebor Materielt anlægsaktiv NGV Billy goat løvsuger Materielt anlægsaktiv NGV Radiostyret drivstation Arctic Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari 330 trendy fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari 330 trendy fejemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari sneslynge Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari sneslynge Materielt anlægsaktiv NGV Ferrari sneslynge Materielt anlægsaktiv NGV Andre småmaskiner Zacho fugevogn Materielt anlægsaktiv NGV Quarz signalanlæg type LZA-40 Materielt anlægsaktiv NGV Zacho fugevogn Materielt anlægsaktiv NGV Zacho jet-blaster Materielt anlægsaktiv NGV Billygoat mv 650 sph løvs Materielt anlægsaktiv NGV Værkstedsmateriel Værkstedslift Materielt anlægsaktiv NGV Golfløfter - løfteåg til lift Materielt anlægsaktiv NGV Dulevo vaskemaskine Materielt anlægsaktiv NGV Balancemaskine RAV TFT Materielt anlægsaktiv NGV Dækskifter Materielt anlægsaktiv NGV Lastbilcontainere, m.m. Værktøjscontainer Materielt anlægsaktiv NGV Stor åben container, grenaffal Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, ikke brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Åben container,trykimp.træ+rød Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, jern Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, stor brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Lukket container, brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Lukket container, brandbart Materielt anlægsaktiv NGV Radiostyret drivstation,værkst Materielt anlægsaktiv NGV Åben container, jord Materielt anlægsaktiv NGV Container til lastbiler, jord Materielt anlægsaktiv NGV El-løft m/sving 24v m/radiosty Materielt anlægsaktiv NGV 17

18 Bilag 7.2: Aktiver til indskydelse Aktiv Aktivtype Værdiansættelsesmetode Varelagre (fliser, salt, m.m.) Materielt aktiv Kostpris Inventar Alto Uno booster basis Materielt aktiv Kostpris Komplet galge for Nido S Materielt aktiv Kostpris Panasonic projekttor Materielt aktiv Kostpris Sodavandsautomat til kantinen Materielt aktiv Kostpris SMART board til mødelokalet Materielt aktiv Kostpris Grinde 120 cm,150 cm og 200 cm Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Fårehus Materielt aktiv Kostpris Garderobeskabe til mandskabet Materielt aktiv Kostpris Hårde hvidevarer til køkkenet Materielt aktiv Kostpris Kantineborde med ophæng Materielt aktiv Kostpris Lamper til kantinen Materielt aktiv Kostpris Markise til terrassen Materielt aktiv Kostpris Løbebånd Materielt aktiv Kostpris Kaffeautomat til kantine Materielt aktiv Kostpris Kaffeautomat til kantine Materielt aktiv Kostpris Kaffeautomat t/administration Materielt aktiv Kostpris Ny central til alarm Materielt aktiv Kostpris Medarbejdere med særlig know how Brolægger Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Gartner Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kloakmester Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kloakmester Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontraktor Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontraktor Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontroller Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontroller Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kontroller Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Maskinfører Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Maskinfører Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Mekaniker Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Mekaniker Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Specialarbejder Immaterielt aktiv Omkostningsmetoden Kilde: Park&Vej, Deloitte-analyse S 18

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen 1 Indhold 2 Forord...

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog...

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog... Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej Opfordring til dialog... September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og fremtidig proces 2 3. Diskussionsoplægget i hovedtræk 3 4. Afhængighed

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT - med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing Copenhagen Business School

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere