BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C

2 Dette symbol betyder, at apparatet ikke må behandles som almindeligt affald. Apparatet skal fjernes i henhold til europadirektiet 2002/ 96/EU (Waste Electrical and Electronics Equipments - WEEE) og den deraf følgende nationale logining, for således at forebygge de negatie følgeirkninger på miljø og mennesker. For korrekt bortskaffelse af apparatet bedes De henende Dem til forhandleren eller til ores kundeserice Al emballage skal bortskaffes på en miljømæssigt forsarlig måde. Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual eller dele heraf må herken oersættes, kopieres eller reproduceres på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wittenborg ApS. Wittenborg ApS afgier ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet af denne manual og fralægger sig udtrykkeligt ethert ansar for stiltiende indeholdte garantier. Wittenborg ApS forbeholder sig ret til uden forudgående arsel at foretage ændringer i denne manual. Udgiet af Wittenborg ApS, a company of N&W GLOBAL VENDING GROUP Seebladsgade 1-3, DK-5000 Odense C.. Del nr.: Udgiet i 2008, uge 48

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 4 Produktpræsentation Automatens komponenter Forside Betjeningspanel Automatens kabinet... 7 Betjening Kandepanel (multibryg)... 8 Rabatlås... 9 Naigationstaster Indstillingsknapper Oersigt oer menu-funktioner Genejstaster Ekstra algmuligheder Multikøb Singlekøb Rengøring og edligeholdelse Generelle anisninger Oersigt oer let rengøring Oersigt oer grundig og lejlighedsis rengøring Let rengøring Åbne døren og slukke for automaten Forberedelse til opfyldning af ingrediensbeholdere Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Udtagning af grumsbeholderen Rengøring af kopholderen Udløsning af drypbakken Rengøring af drypbakken Indendig og udendig rengøring Montering af rengjorte dele Skylning af automaten Afsluttende kontrol Grundig rengøring Hygiejnekit Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Slukke for automaten Rengøring af ingrediensspildbakken Rengøring af instantudleeringssystemets dele Rengøring af pulerfælderne Rengøring af diffusoren Rengøring af kaffepiskeren Rengøring af kaffetragten Fjerne udleeringshoedet Fjerne udleeringsslangerne Fjerne kaffegrumsslisken Rengøring af frsikbrygenheden Demontering af friskbrygenheden Montering af friskbrygenheden Tømning af grumsbeholderen Rengøring af bundbakken Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Indendig og udendig rengøring Montering af rengjorte dele Skylning og afsluttende kontrol Lejlighedsis rengøring / edligeholdelse Rengøring af instantingrediensbeholderne FB 7100 B2C i

4 Indholdsfortegnelse Rengøring af kaffebønnebeholderen Udskiftning af bryggerfilter og pakning Justering Generelle anisninger Skylning / afkalkning af bryggeren Ekstra rutiner Læsning og nulstilling af tællere Tømning af pengekassen Manuel tilførsel af ekslepenge Ændring af priser Indstilling af frikøb og nøglerabat Tidsrabat Indstilling af tidsrabat Energispareperioder Indstilling af energispareperioder Displaymeddelelser og afhjælpning af fejl Displaymeddelelser Afhjælpning af fejl ii FB 7100 B2C

5 Introduktion INDLEDNING Der kan programmeres forskellige funktioner alt efter kundens indiiduelle beho. Denne programmering foretages af en sericetekniker. Denne automat udleerer: arme friskbrygdrikke fremstillet af friskmalede bønner arme instantdrikke armt and eller arme friskbrygdrikke fremstillet af friskmalede bønner arme/kolde instantdrikke armt and Brug udelukkende friske kaffebønner, te eller instantprodukter, der er beregnet til automatbrug. Automaten kan leeres med algknapper. Al kommunikation med automaten herunder alg af drikke, skyllefunktioner, udlæsning af data og indstillinger, foretages ed hjælp af foralgsknapperne. Alle dele, der skal rengøres, er enten lyseblå (let rengøring) eller mørkeblå (grundig rengøring). Alle de dele, der skal aktieres, er grønne. His automaten anendes til andre formål, end den er bestemt for, bortfalder producentens ansar. Denne betjeningsejledning gælder for flere arianter af denne automat. Den kan derfor indeholde anisninger om betjening af funktioner, som ikke findes på Deres automat. Betjeningsejledningen er en del af autaomaten. Den skal derfor altid følge med, his automaten flyttes eller skifter ejer. Dette apparat er ikke beregnet til at blie brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale ener, nedsat følesans eller manglende erfaring og iden, medmindre de er bleet ejledt eller instrueret i apparatets anendelse af en person, der er ansarlig for deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for børns rækkeidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det FB 7100 B2C 1

6 Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før automaten installeres og tages i brug, skal Betjeningsejledningen læses grundigt igennem. Her gies igtige oplysninger edrørende sikkerheden ed installation, brug og edligeholdelse. Betjeningsejledningen omhandler påfyldning og almindelig rengøring, hor man kun har brug for dørnøglen og intet andet ærktøj. Automaten må ikke udsættes for frost, herken under opbearing, transport eller mens den er i brug. - His der er risiko for frost på det sted, hor automaten opstilles, må strøm-forsyningen til automaten ikke afbrydes. - His der er risiko for at automaten har fået frostskader, skal andtanken, slanger og entiler kontrolleres og om nødendigt udskiftes af en sericetekniker inden automaten atter tilsluttes, og der skal desuden foretages en funktionstest. Automaten må ikke opstilles udendørs. Installation og reparation af automaten må kun foretages af specielt uddannet personale, som er underist i og fortrolig med korrekt anendelse af automaten i oerensstemmelse med gældende standarder, samt med automatens elektriske sikkerhedsforanstaltninger og hygiejneforhold. Sikkerhedsanordninger må herken kortsluttes eller sættes ud af funktion. Automaten skal tilsluttes til drikkeandsog strømforsyningen i henhold til stedlige regulatier. Automaten skal stå i ater. Automaten skal tilsluttes en strømkreds med sikring. Det anbefales at der anendes fejlstrømsrelæ. Automaten skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Stedlige regulatier skal oerholdes. Efter opstilling af automaten, skal elstikket ære tilgængeligt. Rør aldrig ed el-stikket med åde hænder, og sæt aldrig el-stikket i en stikkontakt his en af delene er åd. Automaten udleerer meget arme drikke! For at undgå risiko for skoldning skal hænder (og/eller andre legemsdele) holdes æk fra udleeringsområder mens automaten fremstiller og udleerer drikke. His automatens strømforsyningskabel er beskadiget, skal det udskiftes af en sericetekniker. 2 FB 7100 B2C

7 Der må ikke fyldes flere bægre efter hinanden ed at trykke på kandeknappen. Der er risiko for tilskadekomst. Kun autoriseret og kalificeret personale må rengøre, fylde og indstille automaten. Automaten må ikke rengøres med andstråler og den må ikke opstilles på steder, hor der foretages spuling i nærheden (f.eks. ed rengøring). Brug kun originale reseredele. Stedlige regulatier skal oerholdes! Af hygiejniske og funktionsmæssige grunde skal automaten rengøres med faste interaller. Vær opmærksom på skarpe kanter når automaten rengøres. Der er risiko for tilskadekomst. Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af fødeareindustrien til rengøring af automaten. Rengør automaten indendigt og udendigt med en fugtig klud; den må ikke spules. Sørg for at samtlige dele er monteret korrekt efter rengøringen. Her maskine har et serienummer, som sidder på mærkepladen på bagsiden af maskinen. Producenten godkender kun denne mærkeplade som identifikationsplade. Maskinens tekniske data fremgår af mærkepladen. His den gule specielle nøgle isættes dørkontakten, il spændingen genetableres på maskinen. Døren kan kun lukkes, når nøglen er fjernet fra dørkontakten. Når der tændes for automaten, skal man tage sig i agt for beægelige dele og elektriske komponenter! Sikkerhedsinstruktioner Dørkontakt: En særlig kontakt sikrer at der ikke er adgang til strømførende eller beægelige dele, når døren åbnes. Enher betjening af automaten som kræer udførelse med spænding og åben dør, må kun udføres af kalificeret personale som er informeret om de specifikke risici i denne forbindelse. Kun kalificeret personale må sætte strøm til automaten ed isætning af den specielle gule nøgle i dørkontakten. Afbryd altid automaten før edligeholdelse eller reparation af strømførende eller beægelige dele FB 7100 B2C 3

8 Tekniske data TEKNISKE DATA Automatens tekniske data fremgår af mærkepladen. Automaten er kun egnet til brug indendørs. Automatens dimensioner Vægt Højde: Bredde: Dybde: min. 935 mm (uden skruefødder), max. 960 mm (med skruefødder) 450 mm 378 mm (kabinet), 475 mm (kabinet + dør) Ca. 68 kg (uden ingredienser) El-tilslutning Strømforsyning: 230V, 50 Hz Faser: 1 fase + nul + jord (IEC-standard) Brun = fase Blå = fase Gul/grøn = jord Automaten skal forsynes med jordforbindelse! Det anbefales desuden at der installeres fejlstrømsafbryder. Effektforbrug: El-kabel: Sikring: W Ca. 1,8-3,5 m (arierer, afhængigt af lokale kra). Transformator, primær: 2A Transformator, sekundær (på VMC): 8A Vandtilslutning Automaten skal tilsluttes til koldtandsforsyningen (drikkeand) Min. andtryk: uden køleanlæg: 0,8 bar (0,08 MPa) med køleanlæg: 1,5 bar (0,15 MPa) Max. statisk tryk: uden køleanlæg: 10 bar (1,0 MPa) med køleanlæg: 8 bar (0,8 MPa). Slangeforbindelse: Vandtankens kapacitet Typen af slangeforbindelse til andforsyningen er landeafhængig. His der kræes en særlig forbindelse på det pågældende installationssted, kan det ære nødendigt at bestille et oergangsstykke til tilslutningsslangen. 3,2 l 4 FB 7100 B2C

9 Tekniske data Kapacitet Grumsbeholder: ca. 9 l Drypbakke: Kaffebønnebeholder: Standard instant ingrediensbeholder: Ca. 0,4 l 6 l (2 kg) ca. 2,6 l (3 beholdere i standardautomat) Yderligere kra Omgielsestemperatur. Min. 4 C - max. 36 C (-2/+0) ed 80% relati luftfugtighed Støjemission: Det A-ægtede lydtryksnieau ligger under 70 db. Ret til ændringer forbeholdes FB 7100 B2C 5

10 Produktpræsentation Automatens komponenter Forside (fig. 1.): Kaffebønnebeholder 2 Kabinet 3 Dør Drink Strength Mocca Sugar Whitener Reklamepanel 5 Betjeningspanel Fresh Brew Coffee Black With Sugar White White and Sugar Instant Coffee 4 6 Dørlås 7 Kopholder Black With Sugar White White and Sugar Cappuccino Wiener Melange 3 8 Kandeplatform Standard Extra Sugar Standard Extra Sugar 5 Moccachoc Café au lait 6 7 Betjeningspanel (fig.2): 1 Display 2 Betalingspanel 3 Valgpanel Standard With Sugar Choco Drinks Choco Choco Cream Tea Lemontea Standard Water Cold Multibrew With Sugar Hot Kandepanel/Rabatlås 5 Optisk interface 5 6 Møntreturskål FB 7100 B2C

11 Produktpræsentation Automatens kabinet (fig. 3): 1 Afdækning for CPU 2 Udløbstude 3 Låg til blandetragt 4 Afdækning for betalingssystem / Afdækning for printkort til algpanel (SPC) 5 Holdepind for kopholder 6 Drypbakke 7 Lås for drypbakke 8 Pengekasse 9 Bundbakke 10 Dørkontakt 17 Brygger 18 Kaffetragt 19 Hoedkontakt 20 Kaffekærn 21 Skydelukke for kaffebønner 22 Kabinet 23 Kaffebønnebeholder 24 Instant ingrediensbeholdere 25 RS232 forbindelse Afdækning for andtank Grumsbeholder 13 Udleeringshoed Holder for udleeringshoed / Slisk til kaffegrums 15 Blandetragt med piskerhus 16 Diffusor / Kaffepisker FB 7100 B2C 7

12 Betjening Kandepanel (multibryg) Brygning i kande: (fig. 4) Sæt nøglen i multibryglåsen og drej nøglen med uret. Tea Multibrew Et fordefineret antal, f.eks. 4 ises i displayet. Sæt en kande på kopholderen. Lemontea Tryk på kandeknappen en eller flere gange, alt efter det ønskede antal portioner. Når der trykkes på knappen, øges ærdien i displayet med et trin op til den maksimale ærdi (15 eller derunder, indstilles af en sericetekniker). Når tælleren når den maksimale ærdi, starter den atter fra det fordefinerede antal, når kandeknappen aktieres igen. His automaten ikke er indstillet til frikøb, isættes et kort med tilstrækkeligt kreditbeløb, eller indkastes et møntbeløb sarende til ærdien af det algte antal drikke, eller en højere ærdi. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Displayet tæller et trin tilbage for her portion, der udleeres. Fjern kanden, når drikkene er bleet udleeret. 4 Drej nøglen mod uret og fjern nøglen for at afslutte kandebrygningsprocessen. En igangærende kandebrygningsproces kan standses omgående ed at trykke på fortrydeknappen. Kandesensoren er ikke altid i stand til at registrere kander af gennemsigtigt materiale, f.eks. glas. 8 FB 7100 B2C

13 Betjening Tea Multibrew Lemontea Rabatlås Brug af rabatlåsen: (fig. 5) Når rabatlåsen er aktieret, kan der udleeres drikke med en forud indstillet rabat. Rabatlåsen kan anendes både ed udleering af enkeltdrikke og kander. His en eller flere drikke skal udleeres med rabat: Sæt nøglen i rabatlåsen og drej den med uret. Drik udleeret i en kop: (fig. 6) Stil en kop på kopholderen. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Fjern koppen efter udleering. Afslut udleering med rabat ed at dreje nøglen og fjerne den. Drik udleeret i en kande: (fig. 7) Stil en kande på kandeplatformen og tryk på kandeknappen, indtil displayet iser det ønskede antal udleeringer. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Fjern kanden efter udleering. Afslut udleering med rabat ed at dreje nøglen og fjerne den FB 7100 B2C 9

14 Betjening Sådan anendes naigationstasterne ----CASH ACTION---- *Cash collected Manual filling Denne tabel beskrier horledes de fire foralgsknapper anendes som naigationstaster. Display Foralgsknap Funktion ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på Op knap Man beæger sig op i foregående funktion, et skridt ad gangen. ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på Ned knap Man beæger sig ned i næste funktion, et skridt ad gangen. Naigationstaster De fire foralgsknapper anendes som naigationstaster til udlæsning af salgsdata, indstillinger, f.eks. priser, og aktiering af sericefunktioner (fig. 8). 8 (Se også diagrammet: Oersigt oer menufunktioner på side 13.) ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på knap Man beæger sig et skridt til højre i funktionen, eller Man aktierer en funktion, f.eks. skylning. Tryk på knap Man beæger sig et skridt til enstre i funktionen, eller springer til toppen af en række, f.eks. fra Turnoer per drink eller Total turnoer. 10 FB 7100 B2C

15 Knappernes funktioner kan ariere. F.eks. knappen kan skifte til knap for at bekræfte en handling. De umiddelbare funktioner kan aflæses på den nederste linje af displayet. Alternatie funktioner på naigationstasterne: Display Foralgsknap Funktion Reset cash audit Continue? *Reset counters Betjening Tryk på knap Bekræfter aktiering af en handling, f.eks. nulstilling af tællere. Reset cash audit Continue? *Reset counters Tryk på knap Forlader en funktion uden at aktiere funktionen, f.eks. for at undgå nulstilling af tællere FB 7100 B2C 11

16 Betjening Indstillingsknapper I funktioner hor der foretages indstillinger, f.eks. prisindstillinger, kan de fire foralgsknappers funktion skifte tilsarende. Denne tabel beskrier horledes de fire foralgsknapper anendes til indtastning eller til ændring af tal. Display Foralgsknap Funktion Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Minus knap Reducerer den numeriske ærdi med en enhed ad gangen. Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Plus knap Forøger den numeriske ærdi med en enhed ad gangen. Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Næste knap Fortsætter til næste ciffer, f.eks. i prisindstillingsfunktioner. Price: [Drink] *Set price: xx.xx Tryk på knap Gemmer ændringer til indstillinger i systemet. (-) (+) -> 12 FB 7100 B2C

17 Betjening Oersigt oer menufunktioner FB 7100 B2C Operator menu - ersion Dette diagram iser en totaloersigt oer funktionerne i Operator- og teknikermenuen (ers ) De fire foralgsknapper gier adgang til alle funktionerne. Foralgsknapperne anendes til naigering mellem menuerne. Operator og/eller teknikermenuerne er beskyttet at password for at forhindre utilsigtet og uautoriseret adgang. Afhængig af kundeønske, ligger adgang med password, - enten når man går ind i operator menuerne, - eller når man går ind i teknikermenuerne. (Se forklaringerne på de foregående sider.) Test Operator Complete selections Filling/Clean Counters Rinse Sales Audit Rinse Total Machine Rinse With Stop FB1 Rinse Water Total number, nres Total turnoer,nres Total number, res Total turnoer,res No. per drink, nres No. per drink, res Turn. p. drink,nres Turn. p. drink,res MB per drink, nres MB per drink, res No. per group, nres No. per group, res Turn. p. group,nres Turn. p. group,res Card audit No. per drink, nres No. per drink, res Turn. p. drink,nres Turn. p. drink,res Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 13

18 Betjening Diagram fortsat Cash Audit Cashless Audit Free end audit MB. discount audit Discount key audit Time Discount audit Money to tubes Money to cash box Number of tokens Collected money Manually filled Manually deliered Value oerpay Dispensed change Realued amount Total no.,nres Total no.,res No. per drink, nres No. per drink, res No. per group, nres No. per group, res MB. number, nres MB. turnoer, nres MB. number, res MB. turnoer, res D.Key number,nres D.Key turno.,nres D.Key number,res D.Key turno.,res T.Disc number,nres T.Disc turno.,nres T.Disc number,res T.Disc turno.,res Fortsættes på næste side 14 FB 7100 B2C

19 Betjening Diagram fortsat Cash action Basic operations Step prices audit Test Audit Reset Counters Printing Cash collected Dispense coins Manual filling Reset tube contents Change prices Change quantities Drink On/Off Change group SP. turnoer,nres SP. turnoer,res Test no.,nres Test no.,res No. per group, nres No. per group, res Reset sales audit Reset cash audit Reset Test audit Not Resetable Resetable Global price Price per drink Step prices Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 15

20 Betjening Diagram fortsat Serice information Machine settings Eent log book Reset log book Program ersions Show menufile er. Set Freeend,global Set Beep mode Clock on display Temp. on display Set date and time Key discount Time discount Machine Info Energy saing Set counters on/off fcheck setting Gr. counters on/off 100% discount mode Use EVA-DTS eents Set Time discount Set Day(s) Set Time Machine Code Operator Code Show Install. Date Set Install. Date Sae Energy On/Off Set Day(s) Set Time Set Temperature Set Doorlight Fortsættes på næste side 16 FB 7100 B2C

21 Betjening Diagram fortsat FB 7100 B2C Technician menu - ersion Technician Adjust system Reset relationship Change Comm. route Calibration Temperatures Lower cup sensor Cup sensor status Brewing profile Pot Sensor On/Off Cold water ale Undosed water Softener counter Ex.WaterCirculation Set Rinse Timeout Brewer assembly chk Clogged filter chk Global dr. scaling Empty Beans Detect. Closed door Opened door Set baud rate Ingredient Vale Cold water Serial XModem Serial EDDCMP IR XModem IR EDDCMP Back to terminal Terminal Mode Configurator Mode Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 17

22 Betjening Diagram fortsat Payment settings Single/Multi end Set payment type Set max credit Set max change Obligation to buy Coin inhibit Low change inhibit Audit unit Ext/Int Exact change eq. Exact change offset Keyboard inhibit Price mode Price to index Zero end mode Zero end index Realue Immediate change Currency code(auto) Currency code(man) Coin alidator Decimal point pos. Freeend count.mode Delayed Paymentmode Set Cash Sale Sess. Complete Mode Fortsættes på næste side 18 FB 7100 B2C

23 Betjening Diagram fortsat Multibrew settings Change config files Diagnostics/Test Preset alue Min alue Max alue Means of action MB Discount Optimised multibrew Set language file Set recipe file Set menu file Oerall functions Cup handling User interface Wittlink test Full dispense test Test end Sensor test Button/Key test Display test Pre. sel. led test Door light toggle Test Init.text Coin return motor Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 19

24 Betjening Diagram fortsat Change password GSM settings DaylightSaing UP KEY Utility Water/power/heat Sigma brewer 1 GSM On/Off PIN Code Pre-Alarms Bank ID's Reset GSM relations Setup files Statistics files Water sensors Pump on/off Heater on/off Fan on/off Test whipper no. X Test all whippers Test ale no. X Test all IN ales Test IN motor no.x Test all IN motors Brewer positions Moe piston forward Moe piston back Set GSM Thresholds Reset Pre-Al. cnt 20 FB 7100 B2C

25 Genejstaster Nogle funktioner kan ælges ed hjælp af genejstaster. Ved hjælp af en genejstaste kan man ed en enkelt taste ælge ofte benyttede funktioner, som ellers ille kræe adskillige trin igennem operatormenuen at nå frem til. Genejstasterne gier adgang til følgende funktioner: Skyllefunktionen, se Skylning af automaten side 35. Testfunktionen, se Afsluttende kontrol side 36 1). Tællerfunktionen, se Læsning og nulstilling af tællere side 57. Menuerne, se Oersigt oer menufunktioner side 13. Anendelse af genejstasterne Trin Handling Display 1 Åbn og luk døren. Vent og se på displayet 2 His displayet iser følgende menu for genejstaster, så gå til trin His displayet iser følgende menu for genejstaster, så gå til trin 4. His du ønsker at.. så gå til udføre en skyllefunktion trin 5 læse tællerne trin 8 Fortsætte til menuerne trin 9 ende tilbage til salgsmode trin 6 His du ønsker at.. så gå til udføre en skyllefunktion trin 5 udføre et testkøb trin 7 læse tællerne trin 8 fortsætte tii menuerne trin SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Return 4=Menu (1) (2) (3) (4) -----SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Test 4=Menu (1) (2) (3) (4) Operation 1. Denne genej findes ikke på alle automater FB 7100 B2C 21

26 Operation Trin Handling Display 5 Tryk på 1 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen skyllefunktioner RINSE *Rinse total machine Rinse With Stop FB1 Fra denne menu kan der ælges en af de skyllefunktioner, der er til rådighed. 6 Tryk på 2 når døren er lukket, ender automaten tilbage til salgsmode. 7 Tryk på SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Return 4=Menu (1) (2) (3) (4) TEST *Complete selections og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen test. Fra denne menu kan der ælges en af de testfunktioner, der er til rådighed. 8 Tryk på 3 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen tællere. ----SALES AUDIT--- *Total number, nres Total turnoer,nres Fra denne menu kan de tællere aflæses, der er til rådighed. 22 FB 7100 B2C

27 Operation Trin Handling Display 9 Tryk på 4 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til alg af menuer. --MENU SELECTION-- *Operator Technician Fra denne menu kan en af menuerne ælges FB 7100 B2C 23

28 Betjening Ekstra algmuligheder Multikøb Automaten kan indstilles til enten multikøb eller singlekøb. Automaten kan indstilles til at tillade køb af flere drikke, den ene efter den anden, i en betalingstransaktion med mønter eller kort. Singlekøb Automaten kan indstilles til at returnere mønter / kort efter her drikudleering. 24 FB 7100 B2C

29 Generelle anisninger Rengøring og edligeholdelse Samtlige punkter i oersigterne i dette afsnit skal udføres i de følgende interaller: Let rengøring: Her gang det er nødendigt at påfylde ingredienser. Grundig rengøring: En gang om ugen. Lejlighedsis rengøring: En gang om måneden. His arbejdsopgaerne i oersigterne ikke udføres som foreskreet, il det påirke maskinens pålidelighed, og garantien på automaten bortfalder. Desuden kan der opstå HACCP-risici, for hilke leerandøren af henholdsis automaten og ingredienser ikke kan gøres ansarlig. Læs enligst de releante afsnit i denne manual, således at opgaerne kan udføres korrekt. Sørg for at samtlige komponenter monteres korrekt efter rengøringen. Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af fødeareindustrien eller af leerandøren af automaten. Der må ikke bruges aggressie rengøringsmidler. Udoer den ugentlige rengøring og/eller efter her udleering, skal nylonfiltret eller pakningen til metalfiltret udskiftes efter et nærmere angiet antal udleeringer, også selom de tilsyneladende stadig fungerer. Nylonfilter til kaffe: her udleering. Pakning til metalfilter: her udleering. Anend det korrekte nylonfilter til te eller kaffebrygning: - nylon tefilter har en rød pakning. - nylon kaffefilter har en neutral hid pakning. Automaten må ikke spules men udelukkende tørres af ind- og udendigt med en fugtig klud FB 7100 B2C 25

30 Rengøring og edligeholdelse Oersigt oer let rengøring Interal Arbejdets art / Kontrol Hjælpemidler Let rengøring: Her gang det er nødendigt at påfylde ingredienser. Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Fjerne og tømme grumsbeholderen Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Rengøring af automaten ind- og udendigt Montering af de rengjorte dele Skylning af automaten Afsluttende kontrol 1 spand med armt and (60-80 C) og rengøringsmiddel 1 spand med rent, armt and (min. 40 C) Bløde klude eller køkkenrulle Ingredienser 26 FB 7100 B2C

31 Oersigt oer grundig og lejlighedsis rengøring Rengøring og edligeholdelse Interal Arbejdets art / Kontrol Reseredelskit (hygiejnekit) Grundig rengøring: En gang om ugen. Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Afbryde strømforsyningen til automaten Rengøring af ingrediensspildbakken og komponenterne til ingrediensudleeringssystemet Rengøring af pulerfælderne Rengøring af diffusoren / kaffepiskeren Rengøring af kaffetragten Fjerne udleeringshoedet og udleeringsslangerne Fjerne kaffegrumsslisken Rengøring af friskbrygdelene Fjerne og rengøre grumsbeholderen Rengøring af bundbakken Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Rengøring af automaten ind- og udendigt (Continued) Låg til blandetragte Instantingredienspiskerenheder med piskeringer og gummiringe Pulerfælder Diffusor / Kaffepisker (option) Gummiringe til diffusor Diffusorhætte Piskeringe til kaffepisker (option) Udleeringshoed med udleeringsstudse og slanger Bryggercylinder med blandetragt, låg og entil Filter og filterpladeholder Skraber Kopholder Alle de oennænte dele samt grumsbeholderen, spild-/drypbakkerne og instantingrediensbeholderne kan askes i opaskemaskine (maksimalt 30 minutter ed 60 C, maksimalt 30 sekunder ed 80 C.) FB 7100 B2C 27

32 Rengøring og edligeholdelse Interal Arbejdets art / Kontrol Reseredelskit (hygiejnekit) Montering af rengjorte dele Skylning og afsluttende kontrol Lejlighedsis rengøring: En gang om måneden. Rengøring af instantingrediensbeholderne Rengøring af kaffebønnebeholderen Skylning / afkalkning af bryggeren 28 FB 7100 B2C

33 Let rengøring 9 10 Åbne døren og slukke for automaten Drej nøglen med uret i nøglehullet (fig. 9) og åbn døren. Spændingen til bryggermotoren/- motorerne er nu afbrudt. His der tændes for automaten, skal man tage sig i agt for beægelige dele og elektriske komponenter! Forberedelse til opfyldning af ingrediensbeholdere Træk grumsbeholderen fremad. Træk bundbakken fremad. Fyldning af instantingrediensbeholderne Kontroller ingrediensnieauet i ingrediensbeholderne dagligt. Fyld op efter beho. Instantingrediensbeholderne bør mærkes med labels for at undgå, at der hældes forkerte ingredienser i de forkerte beholdere. Skub udløbsrøret opad for at lukke den ønskede beholders udløbstud (fig. 11) FB 7100 B2C 29

34 Let rengøring Fyldning af kaffebønnebeholderen Tag fat i håndtaget på beholderen og træk den fremad (fig. 12) indtil den hænger frit i styreskinnens endestop. Beholderens låg ipper automatisk op. Om nødendigt løftes beholderen op og trækkes ud oer styreskinnens endestop. Stil beholderen på en plan og ren oerflade. Fyld beholderen op med instantingrediens, tryk låget let ned og skub beholderen tilbage på plads. Luk beholderens udløbstud op ed at skubbe udløbsrøret nedad (fig. 13). Gentag proceduren indtil det ønskede antal beholdere er bleet fyldt op. Påfyld ingrediensmængde efter forbrug. Skub låsearmen for låget op og løft låget af kaffebønnebeholderen (fig. 13). 30 FB 7100 B2C

35 Let rengøring Udtagning af grumsbeholderen Fyld beholderen med kaffebønner. Sæt låget tilbage på beholderen (fig.14). Ryst kaffegrumsslisken op og ned et par gange, så eentuelle rester af kaffegrums løsnes og falder ned i grumsspanden (fig. 15). Tag grumsbeholderen ud. Fjern plastikposen fra grumsbeholderen, og isæt en ny. Sæt bundbakken tilbage på plads. Aftør området bag spanden med en fugtig klud FB 7100 B2C 31

36 Let rengøring a b Rengøring af kopholderen Fjern kopholderen: Tag fat i kopholderen med højre hånd og fjern holdestiften bag på kopholderen med enstre hånd (fig. 16). Demonter kopholderen (fig. 17). Rengør risten (a) og drypbakken (b) i armt and tilsat rengøringsmiddel og tør delene af. Hele kopholderen kan askes i opaskemaskine. 32 FB 7100 B2C

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m

CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m CoEx Kaffe automat Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT Nederland

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Kinematik. Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Indhold. Kinematik 1

Kinematik. Ole Witt-Hansen 1975 (2015) Indhold. Kinematik 1 Kinematik Kinematik Indhold. Retlinet beægelse.... Jæn retlinet beægelse...3 3. Ujæn beægelse...4 4. Konstant accelereret beægelse...5 5. Tilbagelagt ej ed en konstant accelereret beægelse...8 6. Frit

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen.

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen. LIVET ER FULD SMAGE OptiVend Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- kaffe til enhver lejlighed

- kaffe til enhver lejlighed Ristet kaffe 1 2 Merrild kaffe til enhver lejlighed Hos Merrild Coffee Systems er vi eksperter i kaffe. Vi har mange års erfaring med udvælgelse af kaffebønner, ristning og formaling til de forskellige

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere