BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C

2 Dette symbol betyder, at apparatet ikke må behandles som almindeligt affald. Apparatet skal fjernes i henhold til europadirektiet 2002/ 96/EU (Waste Electrical and Electronics Equipments - WEEE) og den deraf følgende nationale logining, for således at forebygge de negatie følgeirkninger på miljø og mennesker. For korrekt bortskaffelse af apparatet bedes De henende Dem til forhandleren eller til ores kundeserice Al emballage skal bortskaffes på en miljømæssigt forsarlig måde. Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual eller dele heraf må herken oersættes, kopieres eller reproduceres på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wittenborg ApS. Wittenborg ApS afgier ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet af denne manual og fralægger sig udtrykkeligt ethert ansar for stiltiende indeholdte garantier. Wittenborg ApS forbeholder sig ret til uden forudgående arsel at foretage ændringer i denne manual. Udgiet af Wittenborg ApS, a company of N&W GLOBAL VENDING GROUP Seebladsgade 1-3, DK-5000 Odense C.. Del nr.: Udgiet i 2008, uge 48

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 4 Produktpræsentation Automatens komponenter Forside Betjeningspanel Automatens kabinet... 7 Betjening Kandepanel (multibryg)... 8 Rabatlås... 9 Naigationstaster Indstillingsknapper Oersigt oer menu-funktioner Genejstaster Ekstra algmuligheder Multikøb Singlekøb Rengøring og edligeholdelse Generelle anisninger Oersigt oer let rengøring Oersigt oer grundig og lejlighedsis rengøring Let rengøring Åbne døren og slukke for automaten Forberedelse til opfyldning af ingrediensbeholdere Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Udtagning af grumsbeholderen Rengøring af kopholderen Udløsning af drypbakken Rengøring af drypbakken Indendig og udendig rengøring Montering af rengjorte dele Skylning af automaten Afsluttende kontrol Grundig rengøring Hygiejnekit Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Slukke for automaten Rengøring af ingrediensspildbakken Rengøring af instantudleeringssystemets dele Rengøring af pulerfælderne Rengøring af diffusoren Rengøring af kaffepiskeren Rengøring af kaffetragten Fjerne udleeringshoedet Fjerne udleeringsslangerne Fjerne kaffegrumsslisken Rengøring af frsikbrygenheden Demontering af friskbrygenheden Montering af friskbrygenheden Tømning af grumsbeholderen Rengøring af bundbakken Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Indendig og udendig rengøring Montering af rengjorte dele Skylning og afsluttende kontrol Lejlighedsis rengøring / edligeholdelse Rengøring af instantingrediensbeholderne FB 7100 B2C i

4 Indholdsfortegnelse Rengøring af kaffebønnebeholderen Udskiftning af bryggerfilter og pakning Justering Generelle anisninger Skylning / afkalkning af bryggeren Ekstra rutiner Læsning og nulstilling af tællere Tømning af pengekassen Manuel tilførsel af ekslepenge Ændring af priser Indstilling af frikøb og nøglerabat Tidsrabat Indstilling af tidsrabat Energispareperioder Indstilling af energispareperioder Displaymeddelelser og afhjælpning af fejl Displaymeddelelser Afhjælpning af fejl ii FB 7100 B2C

5 Introduktion INDLEDNING Der kan programmeres forskellige funktioner alt efter kundens indiiduelle beho. Denne programmering foretages af en sericetekniker. Denne automat udleerer: arme friskbrygdrikke fremstillet af friskmalede bønner arme instantdrikke armt and eller arme friskbrygdrikke fremstillet af friskmalede bønner arme/kolde instantdrikke armt and Brug udelukkende friske kaffebønner, te eller instantprodukter, der er beregnet til automatbrug. Automaten kan leeres med algknapper. Al kommunikation med automaten herunder alg af drikke, skyllefunktioner, udlæsning af data og indstillinger, foretages ed hjælp af foralgsknapperne. Alle dele, der skal rengøres, er enten lyseblå (let rengøring) eller mørkeblå (grundig rengøring). Alle de dele, der skal aktieres, er grønne. His automaten anendes til andre formål, end den er bestemt for, bortfalder producentens ansar. Denne betjeningsejledning gælder for flere arianter af denne automat. Den kan derfor indeholde anisninger om betjening af funktioner, som ikke findes på Deres automat. Betjeningsejledningen er en del af autaomaten. Den skal derfor altid følge med, his automaten flyttes eller skifter ejer. Dette apparat er ikke beregnet til at blie brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale ener, nedsat følesans eller manglende erfaring og iden, medmindre de er bleet ejledt eller instrueret i apparatets anendelse af en person, der er ansarlig for deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for børns rækkeidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det FB 7100 B2C 1

6 Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før automaten installeres og tages i brug, skal Betjeningsejledningen læses grundigt igennem. Her gies igtige oplysninger edrørende sikkerheden ed installation, brug og edligeholdelse. Betjeningsejledningen omhandler påfyldning og almindelig rengøring, hor man kun har brug for dørnøglen og intet andet ærktøj. Automaten må ikke udsættes for frost, herken under opbearing, transport eller mens den er i brug. - His der er risiko for frost på det sted, hor automaten opstilles, må strøm-forsyningen til automaten ikke afbrydes. - His der er risiko for at automaten har fået frostskader, skal andtanken, slanger og entiler kontrolleres og om nødendigt udskiftes af en sericetekniker inden automaten atter tilsluttes, og der skal desuden foretages en funktionstest. Automaten må ikke opstilles udendørs. Installation og reparation af automaten må kun foretages af specielt uddannet personale, som er underist i og fortrolig med korrekt anendelse af automaten i oerensstemmelse med gældende standarder, samt med automatens elektriske sikkerhedsforanstaltninger og hygiejneforhold. Sikkerhedsanordninger må herken kortsluttes eller sættes ud af funktion. Automaten skal tilsluttes til drikkeandsog strømforsyningen i henhold til stedlige regulatier. Automaten skal stå i ater. Automaten skal tilsluttes en strømkreds med sikring. Det anbefales at der anendes fejlstrømsrelæ. Automaten skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Stedlige regulatier skal oerholdes. Efter opstilling af automaten, skal elstikket ære tilgængeligt. Rør aldrig ed el-stikket med åde hænder, og sæt aldrig el-stikket i en stikkontakt his en af delene er åd. Automaten udleerer meget arme drikke! For at undgå risiko for skoldning skal hænder (og/eller andre legemsdele) holdes æk fra udleeringsområder mens automaten fremstiller og udleerer drikke. His automatens strømforsyningskabel er beskadiget, skal det udskiftes af en sericetekniker. 2 FB 7100 B2C

7 Der må ikke fyldes flere bægre efter hinanden ed at trykke på kandeknappen. Der er risiko for tilskadekomst. Kun autoriseret og kalificeret personale må rengøre, fylde og indstille automaten. Automaten må ikke rengøres med andstråler og den må ikke opstilles på steder, hor der foretages spuling i nærheden (f.eks. ed rengøring). Brug kun originale reseredele. Stedlige regulatier skal oerholdes! Af hygiejniske og funktionsmæssige grunde skal automaten rengøres med faste interaller. Vær opmærksom på skarpe kanter når automaten rengøres. Der er risiko for tilskadekomst. Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af fødeareindustrien til rengøring af automaten. Rengør automaten indendigt og udendigt med en fugtig klud; den må ikke spules. Sørg for at samtlige dele er monteret korrekt efter rengøringen. Her maskine har et serienummer, som sidder på mærkepladen på bagsiden af maskinen. Producenten godkender kun denne mærkeplade som identifikationsplade. Maskinens tekniske data fremgår af mærkepladen. His den gule specielle nøgle isættes dørkontakten, il spændingen genetableres på maskinen. Døren kan kun lukkes, når nøglen er fjernet fra dørkontakten. Når der tændes for automaten, skal man tage sig i agt for beægelige dele og elektriske komponenter! Sikkerhedsinstruktioner Dørkontakt: En særlig kontakt sikrer at der ikke er adgang til strømførende eller beægelige dele, når døren åbnes. Enher betjening af automaten som kræer udførelse med spænding og åben dør, må kun udføres af kalificeret personale som er informeret om de specifikke risici i denne forbindelse. Kun kalificeret personale må sætte strøm til automaten ed isætning af den specielle gule nøgle i dørkontakten. Afbryd altid automaten før edligeholdelse eller reparation af strømførende eller beægelige dele FB 7100 B2C 3

8 Tekniske data TEKNISKE DATA Automatens tekniske data fremgår af mærkepladen. Automaten er kun egnet til brug indendørs. Automatens dimensioner Vægt Højde: Bredde: Dybde: min. 935 mm (uden skruefødder), max. 960 mm (med skruefødder) 450 mm 378 mm (kabinet), 475 mm (kabinet + dør) Ca. 68 kg (uden ingredienser) El-tilslutning Strømforsyning: 230V, 50 Hz Faser: 1 fase + nul + jord (IEC-standard) Brun = fase Blå = fase Gul/grøn = jord Automaten skal forsynes med jordforbindelse! Det anbefales desuden at der installeres fejlstrømsafbryder. Effektforbrug: El-kabel: Sikring: W Ca. 1,8-3,5 m (arierer, afhængigt af lokale kra). Transformator, primær: 2A Transformator, sekundær (på VMC): 8A Vandtilslutning Automaten skal tilsluttes til koldtandsforsyningen (drikkeand) Min. andtryk: uden køleanlæg: 0,8 bar (0,08 MPa) med køleanlæg: 1,5 bar (0,15 MPa) Max. statisk tryk: uden køleanlæg: 10 bar (1,0 MPa) med køleanlæg: 8 bar (0,8 MPa). Slangeforbindelse: Vandtankens kapacitet Typen af slangeforbindelse til andforsyningen er landeafhængig. His der kræes en særlig forbindelse på det pågældende installationssted, kan det ære nødendigt at bestille et oergangsstykke til tilslutningsslangen. 3,2 l 4 FB 7100 B2C

9 Tekniske data Kapacitet Grumsbeholder: ca. 9 l Drypbakke: Kaffebønnebeholder: Standard instant ingrediensbeholder: Ca. 0,4 l 6 l (2 kg) ca. 2,6 l (3 beholdere i standardautomat) Yderligere kra Omgielsestemperatur. Min. 4 C - max. 36 C (-2/+0) ed 80% relati luftfugtighed Støjemission: Det A-ægtede lydtryksnieau ligger under 70 db. Ret til ændringer forbeholdes FB 7100 B2C 5

10 Produktpræsentation Automatens komponenter Forside (fig. 1.): Kaffebønnebeholder 2 Kabinet 3 Dør Drink Strength Mocca Sugar Whitener Reklamepanel 5 Betjeningspanel Fresh Brew Coffee Black With Sugar White White and Sugar Instant Coffee 4 6 Dørlås 7 Kopholder Black With Sugar White White and Sugar Cappuccino Wiener Melange 3 8 Kandeplatform Standard Extra Sugar Standard Extra Sugar 5 Moccachoc Café au lait 6 7 Betjeningspanel (fig.2): 1 Display 2 Betalingspanel 3 Valgpanel Standard With Sugar Choco Drinks Choco Choco Cream Tea Lemontea Standard Water Cold Multibrew With Sugar Hot Kandepanel/Rabatlås 5 Optisk interface 5 6 Møntreturskål FB 7100 B2C

11 Produktpræsentation Automatens kabinet (fig. 3): 1 Afdækning for CPU 2 Udløbstude 3 Låg til blandetragt 4 Afdækning for betalingssystem / Afdækning for printkort til algpanel (SPC) 5 Holdepind for kopholder 6 Drypbakke 7 Lås for drypbakke 8 Pengekasse 9 Bundbakke 10 Dørkontakt 17 Brygger 18 Kaffetragt 19 Hoedkontakt 20 Kaffekærn 21 Skydelukke for kaffebønner 22 Kabinet 23 Kaffebønnebeholder 24 Instant ingrediensbeholdere 25 RS232 forbindelse Afdækning for andtank Grumsbeholder 13 Udleeringshoed Holder for udleeringshoed / Slisk til kaffegrums 15 Blandetragt med piskerhus 16 Diffusor / Kaffepisker FB 7100 B2C 7

12 Betjening Kandepanel (multibryg) Brygning i kande: (fig. 4) Sæt nøglen i multibryglåsen og drej nøglen med uret. Tea Multibrew Et fordefineret antal, f.eks. 4 ises i displayet. Sæt en kande på kopholderen. Lemontea Tryk på kandeknappen en eller flere gange, alt efter det ønskede antal portioner. Når der trykkes på knappen, øges ærdien i displayet med et trin op til den maksimale ærdi (15 eller derunder, indstilles af en sericetekniker). Når tælleren når den maksimale ærdi, starter den atter fra det fordefinerede antal, når kandeknappen aktieres igen. His automaten ikke er indstillet til frikøb, isættes et kort med tilstrækkeligt kreditbeløb, eller indkastes et møntbeløb sarende til ærdien af det algte antal drikke, eller en højere ærdi. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Displayet tæller et trin tilbage for her portion, der udleeres. Fjern kanden, når drikkene er bleet udleeret. 4 Drej nøglen mod uret og fjern nøglen for at afslutte kandebrygningsprocessen. En igangærende kandebrygningsproces kan standses omgående ed at trykke på fortrydeknappen. Kandesensoren er ikke altid i stand til at registrere kander af gennemsigtigt materiale, f.eks. glas. 8 FB 7100 B2C

13 Betjening Tea Multibrew Lemontea Rabatlås Brug af rabatlåsen: (fig. 5) Når rabatlåsen er aktieret, kan der udleeres drikke med en forud indstillet rabat. Rabatlåsen kan anendes både ed udleering af enkeltdrikke og kander. His en eller flere drikke skal udleeres med rabat: Sæt nøglen i rabatlåsen og drej den med uret. Drik udleeret i en kop: (fig. 6) Stil en kop på kopholderen. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Fjern koppen efter udleering. Afslut udleering med rabat ed at dreje nøglen og fjerne den. Drik udleeret i en kande: (fig. 7) Stil en kande på kandeplatformen og tryk på kandeknappen, indtil displayet iser det ønskede antal udleeringer. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Fjern kanden efter udleering. Afslut udleering med rabat ed at dreje nøglen og fjerne den FB 7100 B2C 9

14 Betjening Sådan anendes naigationstasterne ----CASH ACTION---- *Cash collected Manual filling Denne tabel beskrier horledes de fire foralgsknapper anendes som naigationstaster. Display Foralgsknap Funktion ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på Op knap Man beæger sig op i foregående funktion, et skridt ad gangen. ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på Ned knap Man beæger sig ned i næste funktion, et skridt ad gangen. Naigationstaster De fire foralgsknapper anendes som naigationstaster til udlæsning af salgsdata, indstillinger, f.eks. priser, og aktiering af sericefunktioner (fig. 8). 8 (Se også diagrammet: Oersigt oer menufunktioner på side 13.) ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på knap Man beæger sig et skridt til højre i funktionen, eller Man aktierer en funktion, f.eks. skylning. Tryk på knap Man beæger sig et skridt til enstre i funktionen, eller springer til toppen af en række, f.eks. fra Turnoer per drink eller Total turnoer. 10 FB 7100 B2C

15 Knappernes funktioner kan ariere. F.eks. knappen kan skifte til knap for at bekræfte en handling. De umiddelbare funktioner kan aflæses på den nederste linje af displayet. Alternatie funktioner på naigationstasterne: Display Foralgsknap Funktion Reset cash audit Continue? *Reset counters Betjening Tryk på knap Bekræfter aktiering af en handling, f.eks. nulstilling af tællere. Reset cash audit Continue? *Reset counters Tryk på knap Forlader en funktion uden at aktiere funktionen, f.eks. for at undgå nulstilling af tællere FB 7100 B2C 11

16 Betjening Indstillingsknapper I funktioner hor der foretages indstillinger, f.eks. prisindstillinger, kan de fire foralgsknappers funktion skifte tilsarende. Denne tabel beskrier horledes de fire foralgsknapper anendes til indtastning eller til ændring af tal. Display Foralgsknap Funktion Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Minus knap Reducerer den numeriske ærdi med en enhed ad gangen. Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Plus knap Forøger den numeriske ærdi med en enhed ad gangen. Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Næste knap Fortsætter til næste ciffer, f.eks. i prisindstillingsfunktioner. Price: [Drink] *Set price: xx.xx Tryk på knap Gemmer ændringer til indstillinger i systemet. (-) (+) -> 12 FB 7100 B2C

17 Betjening Oersigt oer menufunktioner FB 7100 B2C Operator menu - ersion Dette diagram iser en totaloersigt oer funktionerne i Operator- og teknikermenuen (ers ) De fire foralgsknapper gier adgang til alle funktionerne. Foralgsknapperne anendes til naigering mellem menuerne. Operator og/eller teknikermenuerne er beskyttet at password for at forhindre utilsigtet og uautoriseret adgang. Afhængig af kundeønske, ligger adgang med password, - enten når man går ind i operator menuerne, - eller når man går ind i teknikermenuerne. (Se forklaringerne på de foregående sider.) Test Operator Complete selections Filling/Clean Counters Rinse Sales Audit Rinse Total Machine Rinse With Stop FB1 Rinse Water Total number, nres Total turnoer,nres Total number, res Total turnoer,res No. per drink, nres No. per drink, res Turn. p. drink,nres Turn. p. drink,res MB per drink, nres MB per drink, res No. per group, nres No. per group, res Turn. p. group,nres Turn. p. group,res Card audit No. per drink, nres No. per drink, res Turn. p. drink,nres Turn. p. drink,res Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 13

18 Betjening Diagram fortsat Cash Audit Cashless Audit Free end audit MB. discount audit Discount key audit Time Discount audit Money to tubes Money to cash box Number of tokens Collected money Manually filled Manually deliered Value oerpay Dispensed change Realued amount Total no.,nres Total no.,res No. per drink, nres No. per drink, res No. per group, nres No. per group, res MB. number, nres MB. turnoer, nres MB. number, res MB. turnoer, res D.Key number,nres D.Key turno.,nres D.Key number,res D.Key turno.,res T.Disc number,nres T.Disc turno.,nres T.Disc number,res T.Disc turno.,res Fortsættes på næste side 14 FB 7100 B2C

19 Betjening Diagram fortsat Cash action Basic operations Step prices audit Test Audit Reset Counters Printing Cash collected Dispense coins Manual filling Reset tube contents Change prices Change quantities Drink On/Off Change group SP. turnoer,nres SP. turnoer,res Test no.,nres Test no.,res No. per group, nres No. per group, res Reset sales audit Reset cash audit Reset Test audit Not Resetable Resetable Global price Price per drink Step prices Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 15

20 Betjening Diagram fortsat Serice information Machine settings Eent log book Reset log book Program ersions Show menufile er. Set Freeend,global Set Beep mode Clock on display Temp. on display Set date and time Key discount Time discount Machine Info Energy saing Set counters on/off fcheck setting Gr. counters on/off 100% discount mode Use EVA-DTS eents Set Time discount Set Day(s) Set Time Machine Code Operator Code Show Install. Date Set Install. Date Sae Energy On/Off Set Day(s) Set Time Set Temperature Set Doorlight Fortsættes på næste side 16 FB 7100 B2C

21 Betjening Diagram fortsat FB 7100 B2C Technician menu - ersion Technician Adjust system Reset relationship Change Comm. route Calibration Temperatures Lower cup sensor Cup sensor status Brewing profile Pot Sensor On/Off Cold water ale Undosed water Softener counter Ex.WaterCirculation Set Rinse Timeout Brewer assembly chk Clogged filter chk Global dr. scaling Empty Beans Detect. Closed door Opened door Set baud rate Ingredient Vale Cold water Serial XModem Serial EDDCMP IR XModem IR EDDCMP Back to terminal Terminal Mode Configurator Mode Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 17

22 Betjening Diagram fortsat Payment settings Single/Multi end Set payment type Set max credit Set max change Obligation to buy Coin inhibit Low change inhibit Audit unit Ext/Int Exact change eq. Exact change offset Keyboard inhibit Price mode Price to index Zero end mode Zero end index Realue Immediate change Currency code(auto) Currency code(man) Coin alidator Decimal point pos. Freeend count.mode Delayed Paymentmode Set Cash Sale Sess. Complete Mode Fortsættes på næste side 18 FB 7100 B2C

23 Betjening Diagram fortsat Multibrew settings Change config files Diagnostics/Test Preset alue Min alue Max alue Means of action MB Discount Optimised multibrew Set language file Set recipe file Set menu file Oerall functions Cup handling User interface Wittlink test Full dispense test Test end Sensor test Button/Key test Display test Pre. sel. led test Door light toggle Test Init.text Coin return motor Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 19

24 Betjening Diagram fortsat Change password GSM settings DaylightSaing UP KEY Utility Water/power/heat Sigma brewer 1 GSM On/Off PIN Code Pre-Alarms Bank ID's Reset GSM relations Setup files Statistics files Water sensors Pump on/off Heater on/off Fan on/off Test whipper no. X Test all whippers Test ale no. X Test all IN ales Test IN motor no.x Test all IN motors Brewer positions Moe piston forward Moe piston back Set GSM Thresholds Reset Pre-Al. cnt 20 FB 7100 B2C

25 Genejstaster Nogle funktioner kan ælges ed hjælp af genejstaster. Ved hjælp af en genejstaste kan man ed en enkelt taste ælge ofte benyttede funktioner, som ellers ille kræe adskillige trin igennem operatormenuen at nå frem til. Genejstasterne gier adgang til følgende funktioner: Skyllefunktionen, se Skylning af automaten side 35. Testfunktionen, se Afsluttende kontrol side 36 1). Tællerfunktionen, se Læsning og nulstilling af tællere side 57. Menuerne, se Oersigt oer menufunktioner side 13. Anendelse af genejstasterne Trin Handling Display 1 Åbn og luk døren. Vent og se på displayet 2 His displayet iser følgende menu for genejstaster, så gå til trin His displayet iser følgende menu for genejstaster, så gå til trin 4. His du ønsker at.. så gå til udføre en skyllefunktion trin 5 læse tællerne trin 8 Fortsætte til menuerne trin 9 ende tilbage til salgsmode trin 6 His du ønsker at.. så gå til udføre en skyllefunktion trin 5 udføre et testkøb trin 7 læse tællerne trin 8 fortsætte tii menuerne trin SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Return 4=Menu (1) (2) (3) (4) -----SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Test 4=Menu (1) (2) (3) (4) Operation 1. Denne genej findes ikke på alle automater FB 7100 B2C 21

26 Operation Trin Handling Display 5 Tryk på 1 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen skyllefunktioner RINSE *Rinse total machine Rinse With Stop FB1 Fra denne menu kan der ælges en af de skyllefunktioner, der er til rådighed. 6 Tryk på 2 når døren er lukket, ender automaten tilbage til salgsmode. 7 Tryk på SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Return 4=Menu (1) (2) (3) (4) TEST *Complete selections og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen test. Fra denne menu kan der ælges en af de testfunktioner, der er til rådighed. 8 Tryk på 3 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen tællere. ----SALES AUDIT--- *Total number, nres Total turnoer,nres Fra denne menu kan de tællere aflæses, der er til rådighed. 22 FB 7100 B2C

27 Operation Trin Handling Display 9 Tryk på 4 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til alg af menuer. --MENU SELECTION-- *Operator Technician Fra denne menu kan en af menuerne ælges FB 7100 B2C 23

28 Betjening Ekstra algmuligheder Multikøb Automaten kan indstilles til enten multikøb eller singlekøb. Automaten kan indstilles til at tillade køb af flere drikke, den ene efter den anden, i en betalingstransaktion med mønter eller kort. Singlekøb Automaten kan indstilles til at returnere mønter / kort efter her drikudleering. 24 FB 7100 B2C

29 Generelle anisninger Rengøring og edligeholdelse Samtlige punkter i oersigterne i dette afsnit skal udføres i de følgende interaller: Let rengøring: Her gang det er nødendigt at påfylde ingredienser. Grundig rengøring: En gang om ugen. Lejlighedsis rengøring: En gang om måneden. His arbejdsopgaerne i oersigterne ikke udføres som foreskreet, il det påirke maskinens pålidelighed, og garantien på automaten bortfalder. Desuden kan der opstå HACCP-risici, for hilke leerandøren af henholdsis automaten og ingredienser ikke kan gøres ansarlig. Læs enligst de releante afsnit i denne manual, således at opgaerne kan udføres korrekt. Sørg for at samtlige komponenter monteres korrekt efter rengøringen. Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af fødeareindustrien eller af leerandøren af automaten. Der må ikke bruges aggressie rengøringsmidler. Udoer den ugentlige rengøring og/eller efter her udleering, skal nylonfiltret eller pakningen til metalfiltret udskiftes efter et nærmere angiet antal udleeringer, også selom de tilsyneladende stadig fungerer. Nylonfilter til kaffe: her udleering. Pakning til metalfilter: her udleering. Anend det korrekte nylonfilter til te eller kaffebrygning: - nylon tefilter har en rød pakning. - nylon kaffefilter har en neutral hid pakning. Automaten må ikke spules men udelukkende tørres af ind- og udendigt med en fugtig klud FB 7100 B2C 25

30 Rengøring og edligeholdelse Oersigt oer let rengøring Interal Arbejdets art / Kontrol Hjælpemidler Let rengøring: Her gang det er nødendigt at påfylde ingredienser. Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Fjerne og tømme grumsbeholderen Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Rengøring af automaten ind- og udendigt Montering af de rengjorte dele Skylning af automaten Afsluttende kontrol 1 spand med armt and (60-80 C) og rengøringsmiddel 1 spand med rent, armt and (min. 40 C) Bløde klude eller køkkenrulle Ingredienser 26 FB 7100 B2C

31 Oersigt oer grundig og lejlighedsis rengøring Rengøring og edligeholdelse Interal Arbejdets art / Kontrol Reseredelskit (hygiejnekit) Grundig rengøring: En gang om ugen. Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Afbryde strømforsyningen til automaten Rengøring af ingrediensspildbakken og komponenterne til ingrediensudleeringssystemet Rengøring af pulerfælderne Rengøring af diffusoren / kaffepiskeren Rengøring af kaffetragten Fjerne udleeringshoedet og udleeringsslangerne Fjerne kaffegrumsslisken Rengøring af friskbrygdelene Fjerne og rengøre grumsbeholderen Rengøring af bundbakken Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Rengøring af automaten ind- og udendigt (Continued) Låg til blandetragte Instantingredienspiskerenheder med piskeringer og gummiringe Pulerfælder Diffusor / Kaffepisker (option) Gummiringe til diffusor Diffusorhætte Piskeringe til kaffepisker (option) Udleeringshoed med udleeringsstudse og slanger Bryggercylinder med blandetragt, låg og entil Filter og filterpladeholder Skraber Kopholder Alle de oennænte dele samt grumsbeholderen, spild-/drypbakkerne og instantingrediensbeholderne kan askes i opaskemaskine (maksimalt 30 minutter ed 60 C, maksimalt 30 sekunder ed 80 C.) FB 7100 B2C 27

32 Rengøring og edligeholdelse Interal Arbejdets art / Kontrol Reseredelskit (hygiejnekit) Montering af rengjorte dele Skylning og afsluttende kontrol Lejlighedsis rengøring: En gang om måneden. Rengøring af instantingrediensbeholderne Rengøring af kaffebønnebeholderen Skylning / afkalkning af bryggeren 28 FB 7100 B2C

33 Let rengøring 9 10 Åbne døren og slukke for automaten Drej nøglen med uret i nøglehullet (fig. 9) og åbn døren. Spændingen til bryggermotoren/- motorerne er nu afbrudt. His der tændes for automaten, skal man tage sig i agt for beægelige dele og elektriske komponenter! Forberedelse til opfyldning af ingrediensbeholdere Træk grumsbeholderen fremad. Træk bundbakken fremad. Fyldning af instantingrediensbeholderne Kontroller ingrediensnieauet i ingrediensbeholderne dagligt. Fyld op efter beho. Instantingrediensbeholderne bør mærkes med labels for at undgå, at der hældes forkerte ingredienser i de forkerte beholdere. Skub udløbsrøret opad for at lukke den ønskede beholders udløbstud (fig. 11) FB 7100 B2C 29

34 Let rengøring Fyldning af kaffebønnebeholderen Tag fat i håndtaget på beholderen og træk den fremad (fig. 12) indtil den hænger frit i styreskinnens endestop. Beholderens låg ipper automatisk op. Om nødendigt løftes beholderen op og trækkes ud oer styreskinnens endestop. Stil beholderen på en plan og ren oerflade. Fyld beholderen op med instantingrediens, tryk låget let ned og skub beholderen tilbage på plads. Luk beholderens udløbstud op ed at skubbe udløbsrøret nedad (fig. 13). Gentag proceduren indtil det ønskede antal beholdere er bleet fyldt op. Påfyld ingrediensmængde efter forbrug. Skub låsearmen for låget op og løft låget af kaffebønnebeholderen (fig. 13). 30 FB 7100 B2C

35 Let rengøring Udtagning af grumsbeholderen Fyld beholderen med kaffebønner. Sæt låget tilbage på beholderen (fig.14). Ryst kaffegrumsslisken op og ned et par gange, så eentuelle rester af kaffegrums løsnes og falder ned i grumsspanden (fig. 15). Tag grumsbeholderen ud. Fjern plastikposen fra grumsbeholderen, og isæt en ny. Sæt bundbakken tilbage på plads. Aftør området bag spanden med en fugtig klud FB 7100 B2C 31

36 Let rengøring a b Rengøring af kopholderen Fjern kopholderen: Tag fat i kopholderen med højre hånd og fjern holdestiften bag på kopholderen med enstre hånd (fig. 16). Demonter kopholderen (fig. 17). Rengør risten (a) og drypbakken (b) i armt and tilsat rengøringsmiddel og tør delene af. Hele kopholderen kan askes i opaskemaskine. 32 FB 7100 B2C

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch

Brugervejledning ENA Micro 9 One Touch de en fr it micro 9 Brugervejledning NA Micro 9 One Touch ru Indholdsfortegnelse Din NA Micro 9 One Touch Betjeningselementer 60 Vigtige henvisninger 62 Korrekt brug...62 Til din sikkerhed...62 1 Forberedelse

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Instruktionsbog KEN DW 411T

Instruktionsbog KEN DW 411T Instruktionsbog KEN DW 411T Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed/miljø Teknisk beskrivelse Opstillingsinstruktion Brugsanvisning Programopbygning Vedligeholdelse Justeringer via computer Øvrigejusteringer/

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere