Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Hagensvej Støvring Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst IndustriMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Sagsnr.: Dok.nr.: Init.: CRA/AMK EAN nr.: Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune Virksomhedens navn: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt 5.3 B iii, K206 og K212 Matr.nNr.: del af 20bc Ejerlav: Romdrup By, Romdrup Adresse: Rørdalsvej 244 Virksomhedens ejer: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Ansøger: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Ejendommens ejer: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side Aalborg Kommunes afgørelse 1.1 Godkendelse med vilkår VVM-screening Basistilstandsrapport Offentliggørelse og klagevejledning Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse Afgørelsens forudsætninger 2.1 Lovgrundlag Bilag til sagen Virksomhedens etablering mv Beliggenhed og kommuneplan mv Produktion Forureningsforhold Partshøring Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger 21 Vedlagte bilag 3.1 Oversigtsplan med rammer 3.2 Indretning af virksomheden 3.3 Ansøgning om miljøgodkendelse 3.4 VVM anmeldelse 2/25

3 1. Aalborg Kommunes afgørelse: 1.1 Godkendelse med vilkår: Aalborg Kommune meddeler i medfør af 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 tillæg til den eksisterende godkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S af 13. august Listepunkter mv. Hovedaktiviteten er nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons pr. dag, herunder behandling af slagger og aske, listepunkt er 5.3 b iii). Biaktiviteterne er listepunkt K206 og listepunkt K212. Ny samlet godkendelse Alle eksisterende og nye vilkår medtages i en ny samlet miljøgodkendelse for virksomheden. Dvs. at virksomhedens miljøgodkendelse af 13. august 2012 fortsat er gældende. Dog er alle eksisterende vilkår overført til den nye miljøgodkendelse. Beskrivelserne mv. i den eksisterende miljøgodkendelse er fortsat en del af den nye samlede miljøgodkendelse. Der er følgende ændringer og tilføjelser til vilkårene: Vilkår 3, 4, 5, 9, 15, 18, 32 og 41 er ophævet og erstattet af vilkår 3a, 4a, 5a, 9a, 15a, 18a, 32a og 41a. Følgende er nye vilkår: Vilkår 14.1, 16.1, 25.1, 39.1 og 51. Godkendelsens omfang Jørgen Rasmussen Gruppen etablerede i 2013 en plads til modtagelse, sortering og mellemdeponering af restprodukter, bl.a. affaldsforbrændingsslagger, flyveaske, asfalt, opfej fra veje, sand fra sandfang samt glas og flasker med henblik på genanvendelse. Virksomheden udvider nu den eksisterende oplagsplads. Der etableres en ny ca m 2 stor befæstet oplagsplads syd for den eksisterende ca m 2 store oplagsplads og de to oplagspladser sammenbygges. Det samlede areal af den udvidede oplagsplads bliver ca m 2. Af hensyn til pladsens bæreevne udskiftes sætningsgivende jord med flyveaske, der udlægges i et ca. 3 m tykt lag. Der er tale om flyveaske i en kvalitet, der ligger udover kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen. Godkendelsen omfatter nye aktiviteter, bl.a. modtagelse og neddeling af beton og tegl, samt modtagelse og oplag af RDF-brændsel, der er brændbart affald udvundet af affald. Der etableres på oplagspladsen en administrationsbygning på op til 800 m 2 indeholdende med værksted, garage, lager, mandskabsfaciliteter og kontor samt en ca m 2 stor hal til aflæsning og kontrol af varer samt oplagring. Der etableres en m 2 stor vaskeplads til rengøring af biler og maskiner. Den udvidede oplagsplads giver mulighed for, at der på de to oplagspladser samlet kan håndteres og oplagres ton restprodukter og, at der dagligt normalt vil kunne modtages op til 150 tons. 10 gange årligt vil der i forbindelse med modtagelse fra skib eller flytning af lagre kunne modtages eller bortkøres op til pr. dag. Oplagets maksimale højde over belægningen på pladsen vil være 7 m, svarende til 9,9 m angivet i DNN på pladsens højeste punkt. Oplagets højde i anlægsfasen vil maksimalt være 10 m svarende til 12,9 m DNN på pladsens højeste punkt. 3/25

4 De væsentligste miljøpåvirkninger er støj- og støvgener samt risiko for forurening af jord og grundvand. Ved fastsættelse af vilkår er der taget udgangspunkt i standardvilkårene for listepunkterne, K206 og K212, hvor der bl.a. fastsættes krav til overdækning og overrisling med vand, sådan at der ikke opstår støvgener udenfor virksomheden. Der er endvidere krav om tætte belægninger og om opsamling af overfladevand og perkolat. Virksomheden må være i drift mandage fredage i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Virksomheden må dog være i drift alle dage hele døgnet med en begrænset aktivitet, fx ved modtagelse af en enkelt lastbil indenfor en halv time i nattetimerne eller i forbindelse med vanding af støvende oplag på pladsen, idet virksomheden i forbindelse med ansøgningen har dokumenteret, at støjkravene kan overholdes. Ifølge lokalplan nr skal der etableres et 15 meter bredt plantebælte langs med skel mod ejendommene på Romdrupholmsvej. Arealet kan iflg. lokalplanen tillige anvendes til støjvold, der skal beplantes. Oversigt over tidsfrister Krav til indberetning af overskridelse af vilkår og krav om indberetning til tilsynsmyndigheden mindst 8 dage inden anlægsstart samt tidsfrister vedrørende udnyttelse af miljøgodkendelsen, ophør af virksomheden samt fristen for udnyttelse af planlagte udvidelser af virksomheden mv. er fastsat i vilkår 3a 6. Jf. vilkår 25.1 skal virksomheden inden anlægsarbejdet påbegyndes fremsende detailprojekt af pumpeanlæg og SRO-anlæg mv., herunder oplysninger vedrørende placering af pejleboringer Jf. vilkår 27 skal SRO-anlæg efterses og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Jf. vilkår 33 skal virksomheden 1 gang om året lade udtage prøver i grundvandsmagasinet i de 3 moniteringsboringer og analysere dem for de i vilkår 34 angivne parametre. Jf. vilkår 38 skal virksomheden mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Beredskabsplan skal udarbejdes inden 1. januar 2015, jf. vilkår 51. Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: Driftsjournal for egenkontrol 1. Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år. I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares: A. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser, kopi af deklarationer iht. genanvendelsesbekendtgørelsen 10, 4/25

5 EMAS- eller ISO auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugtog støjrapporter. B. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld. C. Kopi af driftsjournal jf. vilkår 26, 27 og 39. Indretning og drift mv. 2. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger. 3a. Den ansvarlige for virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der er vilkår i denne miljøgodkendelse, der ikke overholdes. Medfører den manglende overholdelse af vilkår, at der er en umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydelig omfang truer miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkåret er overholdt. Virksomheden skal endvidere underrette tilsynsmyndigheden før virksomheden: a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes, b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år. 4a. Virksomheden skal give besked til tilsynsmyndigheden mindst 8 dage inden anlægsarbejdet med udvidelsen af pladsen påbegyndes. Der skal samtidig fremsendes en nærmere redegørelse for, hvem der udfører det eksterne tilsyn og hvad tilsynet omfatter, herunder tilsynsførendes navn, tlf. og mailadresse. 5a. Såfremt godkendelsen ikke udnyttes senest 1. september 2016 bortfalder godkendelsen. 6. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 8. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 9a Der må være aktiviteter på virksomheden mandage fredage i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Virksomheden må dog være i drift alle dage hele døgnet med en begrænset aktivitet, fx ved modtagelse af en enkelt lastbil indenfor en halv time i nattetimerne eller i forbindelse med vanding af støvende oplag på pladsen. 5/25

6 10. Virksomhedens område skal være aflåst uden for driftstid for at forhindre ukontrolleret adgang. 11. Når der er aktivitet på virksomhedens arealer, skal der altid være en ansvarlig person fra virksomheden til stede. 12. Aflæsning/aflevering samt frakørsel af restprodukter mv. skal foregå efter anvisning fra og under opsyn af virksomhedens personale. 13. Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC. 14. Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC Oplagets maksimale højde over belægningen på pladsen må være 7 m, svarende til 9,9 m angivet i DNN på pladsens højeste punkt. Oplagets højde i anlægsfasen må maksimalt være 10 m svarende til 12,9 m DNN på pladsens højeste punkt. 15a. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder: Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Kulbundaske fra kraftvarmeværker Kulflyveaske fra kraftvarmeværker Bioaske i form af flyveaske (tørv og ubehandlet træ) TASP (tørt afsvovlingsprodukt) Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under ) Flyveaske stammende fra kul Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemurerpå 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller i lukket tæt container 6/25

7 Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Bioaske i form af bundaske eller slagge Bioaske i form af flyveaske (kombineret forbrænding) Slagge fra jern- og stålindustrien Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under Ubehandlet slagge fra jern- og stålindustrien Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Jernstøberi materialer Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under Jernstøberi materialer Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under Svejseslagger Affald fra svejsning Indendørs i hal eller i lukket container Sandblæsningsaffald Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under Blæsemidler Andet affald, ikke andetsteds specificeret Foringer og ildfaste materialer Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under Indendørs i hal eller i lukket tæt container Indendørs i hal eller i lukket container. 7/25

8 Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Foringer og ildfaste materialer Beton- og murbrokker *3) Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under Planglas Glas Asfalt Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under Udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider Affaldsforbrændingsslagge Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under Vasket sand fra renseanlæg Affald fra sandfang Fint skrotjern Jernholdigt metal Groft skrotjern Jernholdigt metal afdækket efter behov Frasepareret metal til genanvendelse Ikke-jernmetal RDF-brændsel Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) Sigterest til forbrænding Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) Udendørs afdækket med presenninger efter behov Container afdækket med presenning 8/25

9 Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Slagge og aske fra mekanisk sortering Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under afdækket efter behov Glas/flasker Glas Fejesand Affald fra gadefejning Opsug fra vejbrønde Affald fra rensning af kloakker Udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider Indendørs i hal eller i lukket container afdækket efter behov Totalt alle fraktioner i alt *1) Se sektioneringsplanen i ansøgningens bilag 4 *2) For nye affaldsfraktioner gælder bestemmelserne fra godkendelsestidspunktet, mens det for eksisterende affaldsfraktioner gælder senest et halvt år efter der er meddelt miljøgodkendelse. *3) Beton, mursten og tegl skal inden knusning, frasorteres keramik (og evt. andre urenheder), for at opnå så høj en genanvendelsesprocent som mulig 16. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. 17. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. 18a. Pladsen skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagger, flyveaske og bygge- og anlægsaffald mv. både under oplag og sortering for at hindre støvgener. Opsamlet regnvand og perkolat skal benyttes, så vidt muligt frem for grundvand, dog skal bygge- og anlægsaffald sprinkles med vand fra vandboring. 19. Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af uforbrændt affald hindres. Uforbrændt affald uden for virksomhedens areal skal fjernes. 9/25

10 20. Pladsen skal indrettes, så alt perkolat og overfladevand kan opsamles i et bassin, hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne. Luftforurening 21. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 22. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden. 23. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 24. Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres affaldsfraktioner, skal være befæstet med en tæt belægning som fx beton, cementstabiliseret slagge, asfalt eller SF-stenbelægning med underliggende tæt membran, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 25. Vandstanden indenfor membranen skal til enhver tid være min 20 cm under laveste grundvandstand udenfor, sådan at der altid er indadgående vandtryk gennem membranen Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal virksomheden fremsende detailprojekt af pumpeanlæg og SRO-anlæg mv., herunder oplysninger vedrørende placering af pejleboringer til styring af vandstanden. 26. Alle alarmeringer mv. skal noteres i en driftsjournal. 27. Pumpebrønd og SRO-anlæg skal efterses og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Dokumentation for eftersyn og vedligehold skal også opbevares i driftsjournalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 28. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse samt aftapningsanordninger på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. 29. Spildolie og evt. andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset omåde og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. 30. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 31. Vask af køretøjer og materiel mv. skal ske på et areal med en fast belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret af- 10/25

11 ledning. Grundvandsmonitering 32a. Der skal etableres mindst 3 moniteringsboringer for grundvandsmagasinet, heraf 1 opstrøms og 2 nedstrøms for oplagspladsen. Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal virksomheden fremsende redegørelse til tilsynsmyndigheden vedrørende placering af monteringsboringer for den udvidede plads. Før boringerne etableres skal der indhentes tilladelse iht. 8 i bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. For de enkelte boringer skal være oplysninger om placering, boringernes dybde, filtersætning og geologiske forhold. Et kortbilag skal angive boreprofiler, DGU nr. filtersætning, suppleret med et oversigtskort med angivelse af boringernes placering samt strømningsretning i grundvandsmagasinet, med angivelse af pejleresultater. Prøver fra boringer fra hver grundvandsmagasin skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Før udtagning af prøver skal der foretages en renpumpning af boringen. 33. Ved udtagning af prøver skal alle boringer pejles med reference til DNN. Virksomheden skal foretage en vurdering af grundvandets strømretning i grundvandsmagasinet, og med baggrund i dette en vurdering af hvorvidt boringerne er beliggende korrekt, dvs. mindst med 1 opstrøms og 2 nedstrøms for anlægget. 1 gang om året skal virksomheden lade udtage prøver i grundvandsmagasinet i de 3 moniteringsboringer og analysere dem for de i nedenstående skema angivne parametre. De første prøver skal udtages inden opbygningen af pladsen med flyveaske. Resultatet af prøverne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis vejledende vandkvalitetskrav overskrides. 11/25

12 34. Parametre Analyse årligt Vejledende vandkvalitetskrav ph x 7 8,5 Ledningsevne x Min. 30 ms/m ved 25 C Klorid x 250 mg/l Sulfat x 250 mg/l Natrium x 175 mg/l Arsen x 5 µg/l Barium x 700 µg/l Bly x 5 µg/l Cadmium x 2 µg/l Chrom, total x 20 µg/l Kobber x 100 µg/l Kviksølv x 1 µg/l Nikkel x 20 µg/l Selen x 10 µg/l Zink x 100 µg/l Affald 35. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tage kontrolprogrammet op. Der kan herunder stilles yderlig/reducerede krav til omfanget af analyserne samt placering af prøvetagningssteder. Der vil dog højst blive krævet udtagning af prøver hver 3. måned. 36. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. 37. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Egenkontrol 38. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. Driftsjournal 39. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber. 12/25

13 Dato for udtagning af moniteringsprøver samt resultat af analyserne. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 15a. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Indberetning 39.1 Virksomheden skal mindst en gang om året fremsende indberetning vedrørende resultatet af egenkontrol, jf. vilkår 26, 27 og 39. Støj 40. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i db(a), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier: Landzone område.(ved boliger) Erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed (4.8.I2, 4.8.T1 og4.8.t2) Erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (4.8.M3) Dag: Mandag - fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Aften: Alle dage kl Nat: Alle dage kl (55) *) *) Spidsværdi 13/25

14 De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum: For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer. For aftenperioden alle ugens dage kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation 41a Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt udføre støjmålinger. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal. 42. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj". Målingerne skal udføres efter retningslinierne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger. 43. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden. 44. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne. 45. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 40. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger. 14/25

15 Vibrationer 46. Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger 75 db ved beboelser i rene boligområder, 80 db ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 db i erhvervsbebyggelser. Kontrol vedr. vibrationer 47. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, lade foretage målinger af accelerationsniveauet i virksomhedens omgivelser, til dokumentation for, at de i vilkår 46 fastsatte grænser overholdes. 48. Vibrationsmålingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden. 49. Målingerne skal udføres efter retningslinierne i de til enhver tid gældende retningslinier om måling af vibrationer, jfr. Nyt fra Miljøstyrelsen 2, Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer 50. Virksomheden må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af Tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig jfr. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Unormale driftssituationer 51. Virksomheden skal inden den 1. januar 2015 udarbejde beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne af uheld, der kan bevirke forurening af luft, jord og vandløb mv. I planen skal angives oplysninger om medarbejdernes inddragelse i planen. Kopi af beredskabsplanen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. 1.2 VVM - screening Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 27. december Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 1.3 Basistilstandsrapport Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens 14. Aalborg Kommune har vurderet, at der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det ansøgte. 1.4 Offentliggørelse og klagevejledning Miljøgodkendelsen vil blive annonceret i Vejgaard Avis den 9. juli 2014, og vist på Aalborg Kommunes hjemmeside: Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med 15/25

16 retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens 59. Eventuel klage skal sendes til Aalborg Kommune, Miljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, så vidt muligt elektronisk på Klagen skal være Aalborg Kommune, Miljø, i hænde senest den 6. august 2014, kl. 15. Klagen vil herefter blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Aalborg Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv. Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode. Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41a-41d. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3). Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. 41 b. Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer. Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. Denne miljøgodkendelse skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, 21 tages op til revision senest den 13. august /25

17 2. Afgørelsens forudsætninger 2.1 Lovgrundlag Jørgen Rasmussen Gruppen A/S må ifølge 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 1, listepunkt 5.3 b iii), Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons pr. dag, herunder behandling af slagger og aske. Virksomhedens aktiviteter er endvidere omfattet af listepunkterne: K206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. K212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K b Forudgående offentlighed Oplysning om ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse blev annonceret i Vejgaard Avis og på hjemmesiden den 14. april Bilag til sagen 1. Tidsplan af 20. december 2013 vedrørende tidsplan for ansøgning af miljøgodkendelse fra Rambøll. 2. Ansøgning om miljøgodkendelse af 5. marts 2014 fra Rambøll. 3. Afslag på igangsætning af byggearbejdet samt tidsplan for meddelelse af miljøgodkende. 4. Revideret ansøgning om miljøgodkendelse af 23. april 2014 fra Rambøll. 5. Udtalelse af 23. maj 2014 fra Aalborg Kommune, Strategi og Plan. 6. Virksomhedens bemærkninger af 4. juni 2014 til udkast til miljøgodkendelse. 7. Aalborg Kommune, Miljøs kvittering af 4. juni 2014 for modtagelse af bemærkninger. 8. Revideret støjrapport mv. af 6. juni Parthøring af 12. juni Svar til Keld Fuglsang af 30. juni Virksomhedens etablering mv. Oplysninger om virksomhedens etablering fremgår af ansøgningen side 2 og Beliggenhed og kommuneplan mv. Virksomheden er beliggende i område 4.8.M3 Nørkæret. Virksomheden er omfattet af lokalplan Produktion 17/25

18 På en del af matrikel 20 bc, Romdrup By, Romdrup, der er beliggende på Rørdalsvej i Aalborg Øst, ønsker Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, at udvide en eksisterende oplagsplads for restprodukter med ca. 2,5 hektar. Flyveaske stammende fra kraftværker, varmeværker og forbrændingsanlæg ønskes genanvendt som opfyldningsmateriale under oplagspladsen, og som erstatning for de meget sætningsgivende aflejringer på ejendommen svarende til opbygningen af den eksisterende oplagsplads. Den genanvendte flyveaske har et forureningsindhold, som ligger højere end forureningsindholdet i kategori 3-restprodukter i restproduktbekendtgørelsen og udgør produkter omfattet af EAK-koderne: , , , og Der vil blive taget analyser af flyveasken inden indbygning og i et omfang, der følger anvisningerne i restproduktbekendtgørelsen. Ingen af produkterne er registreret som farligt affald. Idet grundvandet står højt i området, etableres en bentonitmembran omkring flyveasken og det sikres, at grundvandsspejlets niveau til hver en tid er højere end vandstanden indenfor membranen, således at der altid vil være indadrettet grundvandsstrømning. Som overvågning af en eventuel grundvandsforurening etableres moniteringsboringer omkring oplagspladsen. Restprodukter køres løbende til og fra oplagspladsen, der anvendes som mellemdepot. Fintkornede restprodukter modtages med et vandindhold på ca. 20 % for at undgå diffuse støvemissioner. Restprodukterne vil blive oplagret adskilt og ved behov vil der blive opstillet flytbare betonelementer omkring bestemte typer af oplag. Der vil forekomme oplag og håndtering af flere typer restprodukttyper. Restprodukterne vil altid blive opbevaret under hensyn til det omgivende miljø og med udgangspunkt i beskaffenheden af de produkter, der arbejdes med. En kort beskrivelse af oplagsform og en grov plan for sektionering af oplagspladsen fremgår af ansøgningens bilag 4. I administrationsbygningen etableres kontor, mandskabsfaciliteter, garage, reservedelslager og værksted. I værkstedet vil der blive foretaget reparation i mindre omfang af egne maskiner. Der etableres ikke ventilation. Der etableres en udendørs vaskeplads på m 2 med afløb til sandfang og klasse I olieudskiller, og vaskevandet afledes til regnvandsbassin for regnvand og perkolat. På vaskepladsen vil der blive rengjort biler, lastbiler, gummiged, maskiner og maskindele med almindelig autosæbe og højtryksrenser. Der opstilles 3 m høje betonelementer i oplagspladsens østskel. Disse betonelementer vil have en støjdæmpende effekt, men har også det formål, at virksomheden kan lægge restprodukterne op af betonelementerne og dermed gøre det lettere at holde rent på oplagspladsen. Løse betonelementer vil desuden blive anvendt på oplagspladsen, hvor der er behov for afgrænsning af bestemte oplag. Oplagspladsen indrettes med et vandings- eller sprinklersystem der, ved behov, effektivt kan befugte de oplagrede restprodukter. Alt regnvand fra oplagspladsen ledes til et regnvandsbassin sammen med perkolat og vaskepladsvand, hvor det opmagasineres midlertidigt. Regnvandet vil blive anvendt til oversprinkling af interne transportveje samt miler med restprodukter. Murbrokker vil blive sprinklet med grundvand. 18/25

19 Slagge Forbrændingsslagge modtages løbende og håndteres på pladsen med en frontlæsser. I en sammenhængende periode på ca. 14 dage, en gang om året, vil slaggen blive bearbejdet i et mobilt anlæg. Slaggen gennemgår flere på hinanden følgende processer, herunder sigtning, magnetseparering, vindsigte, eddy current separering, blanding, knusning og desuden manuel sortering. Affaldet er varmt og fugtigt, hvilket gør, at der kan være en del afdampning under bearbejdningen. I forbindelse med håndtering, knusning og sortering af restprodukter forekommer både støj- og luftemissioner fra det anvendte udstyr. Der kan også forekomme emissioner til luften i form af støv fra de oplagrede produkter, men dette forebygges, som beskrevet, ved vanding af oplaget i tørre og blæsende perioder. Sorteringen ender ud i nye fraktioner såsom: Færdigbehandlet forbrændingsslagge Småt jern Stort jern Ikke magnetisk metal Brændbart affald Disse produkter vil blive oplagret på oplagspladsen. Beton og asfalt Beton og asfalt samles i separate stakke og behandles individuelt. Behandling sker ved nedknusning og harpning. Sorteringen ender ud i nye fraktioner såsom: Knust asfalt Knuste brokker i forskellige dimensioner (efter forespørgsel) Jernskrot Forbrændingsegnet affald Produkterne vil blive oplagret på oplagspladsen. RDF-brændsel RDF-brændsel er en blanding af mange forskellige frasorterede fraktioner fra recycling, som ikke kan genanvendes, men kan nyttiggøres til brændsel i forbindelse med produktion af f.eks. cement og energi. Andelen af plast, i forskellige variationer, er høj. RDF-brændsel leveres i sammenpressede, komprimerede minibigballer, der er pakket med stålbånd og folie. RDF-brændsel oplagres maksimalt i et år af gangen på oplagspladsen efter retningslinjerne i Tekniske Forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag med senere ændringer, udstedt den 1. februar 1990 af Statens Brandinspektion. RDF-brændsel modtages i sammenpressede, komprimerede minibig-baller, der er pakket med stålbånd og folie, og håndteres med dertil egnede balletænger, der så 19/25

20 vidt muligt ikke river, skærer eller klemmer hul på emballeringen. RDF-brændsel med beskadiget emballage, vil blive kørt væk først. Forinden oplagring af RDF-brændsel på oplagspladsen vil der blive indsendt anmeldelse herom til brandmyndigheden. 2.6 Forureningsforhold Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningen side Bedste tilgængelige teknik Aktiviteterne på oplagspladsen er omfattet af følgende BREF-dokumenter: Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August Aktiviteterne på oplagspladsen er omfattet af BREF-dokumentets generelle BATelementer i form af kendskab til råvarer ind og ud, miljø- og andre ledelses/forvaltningssystemer, oplags- og håndteringsmetoder, luftemissioners behandling, spildevandshåndtering samt muligheden for at undgå jordforurening som følge af aktiviteterne. BREF-dokumentet opstiller ikke konkrete emissionsgrænser for aktiviteterne. Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July Dokumentet beskriver organisatoriske, konstruktionsmæssige og tekniske strategier og teknikker til nedbringelse af støvemissioner fra oplag af faste stoffer. BREF-dokumentet opstiller ikke konkrete emissionsgrænser for aktiviteterne. Listepunkt K 206 og K212 i godkendelsesbekendtgørelsen indeholder desuden relevante BAT-relaterede vilkår for virksomhedstypen. Der anvendes en lang række af BAT-elementer i ovennævnte dokumenter i forbindelse med oplagspladsens indretning og drift: I ansøgningens bilag 2 ses en beskrivelse af oplagspladsens indretning. Oplagspladsens opbygning med tæt belægning, membran, styring af indadgående vandtryk og monitering for grundvandsforurening sikrer omgivelserne imod nedsivning af forurenet regnvand/perkolat til jorden og grundvandet. Personalet har driftsinstrukser, der beskriver, hvordan modtagekontrol skal udføres, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Egenkontrollen består i registrering af tilførte og fraførte mængder. Restprodukterne vejes på gummigedens vægt ved læsning af restproduktet og der udtages prøver af restprodukter til analyse med henblik på at fastlægge mulig nyttiggørelsesform. Opsamlet regnvand, perkolat og vaskepladsvand vil blive genanvendt til støvflugtbekæmpelse på miler og i forbindelse med kørearealer. Oplagspladsen indrettes og renholdes, så vindflugt af restprodukter forhindres. 20/25

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929208 Mail: IF@toender.dk Sags id.: 07.17.00-P19-1-12 Ks: cjo 6. september 2013 Afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10 6200 Aabenraa Att. Roland Boisen rob@meldgaard.

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10 6200 Aabenraa Att. Roland Boisen rob@meldgaard. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Meldgaard Miljø A/S Askelund 10 6200 Aabenraa Att. Roland Boisen rob@meldgaard.com

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 21 Skovby, Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. Haderslev 30.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup

Miljøgodkendelse. Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup Miljøgodkendelse Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup Vilkår gældende fra den 29. juni 2016 Udarbejdet af Arne Schøller Larsen Natur- og

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 303 Styding, Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. Haderslev,

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Køreteknisk Anlæg, Lufthavnsvej 32, 9400 Nørresundby

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Køreteknisk Anlæg, Lufthavnsvej 32, 9400 Nørresundby #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Køreteknisk Anlæg Lufthavnsvej 32 9400 Nørresundby Sendt pr. mail til: mel@mil.dk og fes@mil.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. prøve. HJM Recycling A/S. Landdybet 10, Aalborg Øst. Den 09. september 2015. CVR-nummer: 31086191

#BREVFLET# Click here to enter text. prøve. HJM Recycling A/S. Landdybet 10, Aalborg Øst. Den 09. september 2015. CVR-nummer: 31086191 #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby HJM Recycling A/S Landdybet 10 9220 Aalborg Øst Den 09. september 2015 Godkendelse til oplagsplads

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen.

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ ERHVERVSMILJØ Dato: 16.08.16 KC Nedbrydning Kronborgvej 6A 6600 Vejen Sagsnr.: 14/43832 E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse KC Nedbrydning,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere