Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Hagensvej Støvring Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst IndustriMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Sagsnr.: Dok.nr.: Init.: CRA/AMK EAN nr.: Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune Virksomhedens navn: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt 5.3 B iii, K206 og K212 Matr.nNr.: del af 20bc Ejerlav: Romdrup By, Romdrup Adresse: Rørdalsvej 244 Virksomhedens ejer: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Ansøger: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Ejendommens ejer: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side Aalborg Kommunes afgørelse 1.1 Godkendelse med vilkår VVM-screening Basistilstandsrapport Offentliggørelse og klagevejledning Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse Afgørelsens forudsætninger 2.1 Lovgrundlag Bilag til sagen Virksomhedens etablering mv Beliggenhed og kommuneplan mv Produktion Forureningsforhold Partshøring Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger 21 Vedlagte bilag 3.1 Oversigtsplan med rammer 3.2 Indretning af virksomheden 3.3 Ansøgning om miljøgodkendelse 3.4 VVM anmeldelse 2/25

3 1. Aalborg Kommunes afgørelse: 1.1 Godkendelse med vilkår: Aalborg Kommune meddeler i medfør af 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 tillæg til den eksisterende godkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S af 13. august Listepunkter mv. Hovedaktiviteten er nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons pr. dag, herunder behandling af slagger og aske, listepunkt er 5.3 b iii). Biaktiviteterne er listepunkt K206 og listepunkt K212. Ny samlet godkendelse Alle eksisterende og nye vilkår medtages i en ny samlet miljøgodkendelse for virksomheden. Dvs. at virksomhedens miljøgodkendelse af 13. august 2012 fortsat er gældende. Dog er alle eksisterende vilkår overført til den nye miljøgodkendelse. Beskrivelserne mv. i den eksisterende miljøgodkendelse er fortsat en del af den nye samlede miljøgodkendelse. Der er følgende ændringer og tilføjelser til vilkårene: Vilkår 3, 4, 5, 9, 15, 18, 32 og 41 er ophævet og erstattet af vilkår 3a, 4a, 5a, 9a, 15a, 18a, 32a og 41a. Følgende er nye vilkår: Vilkår 14.1, 16.1, 25.1, 39.1 og 51. Godkendelsens omfang Jørgen Rasmussen Gruppen etablerede i 2013 en plads til modtagelse, sortering og mellemdeponering af restprodukter, bl.a. affaldsforbrændingsslagger, flyveaske, asfalt, opfej fra veje, sand fra sandfang samt glas og flasker med henblik på genanvendelse. Virksomheden udvider nu den eksisterende oplagsplads. Der etableres en ny ca m 2 stor befæstet oplagsplads syd for den eksisterende ca m 2 store oplagsplads og de to oplagspladser sammenbygges. Det samlede areal af den udvidede oplagsplads bliver ca m 2. Af hensyn til pladsens bæreevne udskiftes sætningsgivende jord med flyveaske, der udlægges i et ca. 3 m tykt lag. Der er tale om flyveaske i en kvalitet, der ligger udover kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen. Godkendelsen omfatter nye aktiviteter, bl.a. modtagelse og neddeling af beton og tegl, samt modtagelse og oplag af RDF-brændsel, der er brændbart affald udvundet af affald. Der etableres på oplagspladsen en administrationsbygning på op til 800 m 2 indeholdende med værksted, garage, lager, mandskabsfaciliteter og kontor samt en ca m 2 stor hal til aflæsning og kontrol af varer samt oplagring. Der etableres en m 2 stor vaskeplads til rengøring af biler og maskiner. Den udvidede oplagsplads giver mulighed for, at der på de to oplagspladser samlet kan håndteres og oplagres ton restprodukter og, at der dagligt normalt vil kunne modtages op til 150 tons. 10 gange årligt vil der i forbindelse med modtagelse fra skib eller flytning af lagre kunne modtages eller bortkøres op til pr. dag. Oplagets maksimale højde over belægningen på pladsen vil være 7 m, svarende til 9,9 m angivet i DNN på pladsens højeste punkt. Oplagets højde i anlægsfasen vil maksimalt være 10 m svarende til 12,9 m DNN på pladsens højeste punkt. 3/25

4 De væsentligste miljøpåvirkninger er støj- og støvgener samt risiko for forurening af jord og grundvand. Ved fastsættelse af vilkår er der taget udgangspunkt i standardvilkårene for listepunkterne, K206 og K212, hvor der bl.a. fastsættes krav til overdækning og overrisling med vand, sådan at der ikke opstår støvgener udenfor virksomheden. Der er endvidere krav om tætte belægninger og om opsamling af overfladevand og perkolat. Virksomheden må være i drift mandage fredage i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Virksomheden må dog være i drift alle dage hele døgnet med en begrænset aktivitet, fx ved modtagelse af en enkelt lastbil indenfor en halv time i nattetimerne eller i forbindelse med vanding af støvende oplag på pladsen, idet virksomheden i forbindelse med ansøgningen har dokumenteret, at støjkravene kan overholdes. Ifølge lokalplan nr skal der etableres et 15 meter bredt plantebælte langs med skel mod ejendommene på Romdrupholmsvej. Arealet kan iflg. lokalplanen tillige anvendes til støjvold, der skal beplantes. Oversigt over tidsfrister Krav til indberetning af overskridelse af vilkår og krav om indberetning til tilsynsmyndigheden mindst 8 dage inden anlægsstart samt tidsfrister vedrørende udnyttelse af miljøgodkendelsen, ophør af virksomheden samt fristen for udnyttelse af planlagte udvidelser af virksomheden mv. er fastsat i vilkår 3a 6. Jf. vilkår 25.1 skal virksomheden inden anlægsarbejdet påbegyndes fremsende detailprojekt af pumpeanlæg og SRO-anlæg mv., herunder oplysninger vedrørende placering af pejleboringer Jf. vilkår 27 skal SRO-anlæg efterses og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Jf. vilkår 33 skal virksomheden 1 gang om året lade udtage prøver i grundvandsmagasinet i de 3 moniteringsboringer og analysere dem for de i vilkår 34 angivne parametre. Jf. vilkår 38 skal virksomheden mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Beredskabsplan skal udarbejdes inden 1. januar 2015, jf. vilkår 51. Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: Driftsjournal for egenkontrol 1. Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år. I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares: A. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser, kopi af deklarationer iht. genanvendelsesbekendtgørelsen 10, 4/25

5 EMAS- eller ISO auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugtog støjrapporter. B. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld. C. Kopi af driftsjournal jf. vilkår 26, 27 og 39. Indretning og drift mv. 2. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger. 3a. Den ansvarlige for virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der er vilkår i denne miljøgodkendelse, der ikke overholdes. Medfører den manglende overholdelse af vilkår, at der er en umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydelig omfang truer miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkåret er overholdt. Virksomheden skal endvidere underrette tilsynsmyndigheden før virksomheden: a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes, b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år. 4a. Virksomheden skal give besked til tilsynsmyndigheden mindst 8 dage inden anlægsarbejdet med udvidelsen af pladsen påbegyndes. Der skal samtidig fremsendes en nærmere redegørelse for, hvem der udfører det eksterne tilsyn og hvad tilsynet omfatter, herunder tilsynsførendes navn, tlf. og mailadresse. 5a. Såfremt godkendelsen ikke udnyttes senest 1. september 2016 bortfalder godkendelsen. 6. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 8. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 9a Der må være aktiviteter på virksomheden mandage fredage i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Virksomheden må dog være i drift alle dage hele døgnet med en begrænset aktivitet, fx ved modtagelse af en enkelt lastbil indenfor en halv time i nattetimerne eller i forbindelse med vanding af støvende oplag på pladsen. 5/25

6 10. Virksomhedens område skal være aflåst uden for driftstid for at forhindre ukontrolleret adgang. 11. Når der er aktivitet på virksomhedens arealer, skal der altid være en ansvarlig person fra virksomheden til stede. 12. Aflæsning/aflevering samt frakørsel af restprodukter mv. skal foregå efter anvisning fra og under opsyn af virksomhedens personale. 13. Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC. 14. Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC Oplagets maksimale højde over belægningen på pladsen må være 7 m, svarende til 9,9 m angivet i DNN på pladsens højeste punkt. Oplagets højde i anlægsfasen må maksimalt være 10 m svarende til 12,9 m DNN på pladsens højeste punkt. 15a. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder: Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Kulbundaske fra kraftvarmeværker Kulflyveaske fra kraftvarmeværker Bioaske i form af flyveaske (tørv og ubehandlet træ) TASP (tørt afsvovlingsprodukt) Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under ) Flyveaske stammende fra kul Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemurerpå 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller i lukket tæt container 6/25

7 Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Bioaske i form af bundaske eller slagge Bioaske i form af flyveaske (kombineret forbrænding) Slagge fra jern- og stålindustrien Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under Ubehandlet slagge fra jern- og stålindustrien Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Indendørs i hal eller udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider med mulighed for afdækning med presenninger Jernstøberi materialer Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under Jernstøberi materialer Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under Svejseslagger Affald fra svejsning Indendørs i hal eller i lukket container Sandblæsningsaffald Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under Blæsemidler Andet affald, ikke andetsteds specificeret Foringer og ildfaste materialer Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under Indendørs i hal eller i lukket tæt container Indendørs i hal eller i lukket container. 7/25

8 Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Foringer og ildfaste materialer Beton- og murbrokker *3) Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under Planglas Glas Asfalt Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under Udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider Affaldsforbrændingsslagge Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under Vasket sand fra renseanlæg Affald fra sandfang Fint skrotjern Jernholdigt metal Groft skrotjern Jernholdigt metal afdækket efter behov Frasepareret metal til genanvendelse Ikke-jernmetal RDF-brændsel Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) Sigterest til forbrænding Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) Udendørs afdækket med presenninger efter behov Container afdækket med presenning 8/25

9 Affaldsart / affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/ affaldsfraktioner EAK-kode / anden identifikation Oplagsmåde *1)*2) tons Slagge og aske fra mekanisk sortering Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under afdækket efter behov Glas/flasker Glas Fejesand Affald fra gadefejning Opsug fra vejbrønde Affald fra rensning af kloakker Udendørs afgrænset af støttemure på 3 sider Indendørs i hal eller i lukket container afdækket efter behov Totalt alle fraktioner i alt *1) Se sektioneringsplanen i ansøgningens bilag 4 *2) For nye affaldsfraktioner gælder bestemmelserne fra godkendelsestidspunktet, mens det for eksisterende affaldsfraktioner gælder senest et halvt år efter der er meddelt miljøgodkendelse. *3) Beton, mursten og tegl skal inden knusning, frasorteres keramik (og evt. andre urenheder), for at opnå så høj en genanvendelsesprocent som mulig 16. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. 17. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. 18a. Pladsen skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagger, flyveaske og bygge- og anlægsaffald mv. både under oplag og sortering for at hindre støvgener. Opsamlet regnvand og perkolat skal benyttes, så vidt muligt frem for grundvand, dog skal bygge- og anlægsaffald sprinkles med vand fra vandboring. 19. Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af uforbrændt affald hindres. Uforbrændt affald uden for virksomhedens areal skal fjernes. 9/25

10 20. Pladsen skal indrettes, så alt perkolat og overfladevand kan opsamles i et bassin, hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne. Luftforurening 21. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 22. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden. 23. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 24. Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres affaldsfraktioner, skal være befæstet med en tæt belægning som fx beton, cementstabiliseret slagge, asfalt eller SF-stenbelægning med underliggende tæt membran, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 25. Vandstanden indenfor membranen skal til enhver tid være min 20 cm under laveste grundvandstand udenfor, sådan at der altid er indadgående vandtryk gennem membranen Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal virksomheden fremsende detailprojekt af pumpeanlæg og SRO-anlæg mv., herunder oplysninger vedrørende placering af pejleboringer til styring af vandstanden. 26. Alle alarmeringer mv. skal noteres i en driftsjournal. 27. Pumpebrønd og SRO-anlæg skal efterses og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Dokumentation for eftersyn og vedligehold skal også opbevares i driftsjournalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 28. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse samt aftapningsanordninger på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. 29. Spildolie og evt. andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset omåde og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. 30. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 31. Vask af køretøjer og materiel mv. skal ske på et areal med en fast belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret af- 10/25

11 ledning. Grundvandsmonitering 32a. Der skal etableres mindst 3 moniteringsboringer for grundvandsmagasinet, heraf 1 opstrøms og 2 nedstrøms for oplagspladsen. Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal virksomheden fremsende redegørelse til tilsynsmyndigheden vedrørende placering af monteringsboringer for den udvidede plads. Før boringerne etableres skal der indhentes tilladelse iht. 8 i bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. For de enkelte boringer skal være oplysninger om placering, boringernes dybde, filtersætning og geologiske forhold. Et kortbilag skal angive boreprofiler, DGU nr. filtersætning, suppleret med et oversigtskort med angivelse af boringernes placering samt strømningsretning i grundvandsmagasinet, med angivelse af pejleresultater. Prøver fra boringer fra hver grundvandsmagasin skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Før udtagning af prøver skal der foretages en renpumpning af boringen. 33. Ved udtagning af prøver skal alle boringer pejles med reference til DNN. Virksomheden skal foretage en vurdering af grundvandets strømretning i grundvandsmagasinet, og med baggrund i dette en vurdering af hvorvidt boringerne er beliggende korrekt, dvs. mindst med 1 opstrøms og 2 nedstrøms for anlægget. 1 gang om året skal virksomheden lade udtage prøver i grundvandsmagasinet i de 3 moniteringsboringer og analysere dem for de i nedenstående skema angivne parametre. De første prøver skal udtages inden opbygningen af pladsen med flyveaske. Resultatet af prøverne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis vejledende vandkvalitetskrav overskrides. 11/25

12 34. Parametre Analyse årligt Vejledende vandkvalitetskrav ph x 7 8,5 Ledningsevne x Min. 30 ms/m ved 25 C Klorid x 250 mg/l Sulfat x 250 mg/l Natrium x 175 mg/l Arsen x 5 µg/l Barium x 700 µg/l Bly x 5 µg/l Cadmium x 2 µg/l Chrom, total x 20 µg/l Kobber x 100 µg/l Kviksølv x 1 µg/l Nikkel x 20 µg/l Selen x 10 µg/l Zink x 100 µg/l Affald 35. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tage kontrolprogrammet op. Der kan herunder stilles yderlig/reducerede krav til omfanget af analyserne samt placering af prøvetagningssteder. Der vil dog højst blive krævet udtagning af prøver hver 3. måned. 36. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. 37. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Egenkontrol 38. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. Driftsjournal 39. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber. 12/25

13 Dato for udtagning af moniteringsprøver samt resultat af analyserne. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 15a. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Indberetning 39.1 Virksomheden skal mindst en gang om året fremsende indberetning vedrørende resultatet af egenkontrol, jf. vilkår 26, 27 og 39. Støj 40. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i db(a), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier: Landzone område.(ved boliger) Erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed (4.8.I2, 4.8.T1 og4.8.t2) Erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (4.8.M3) Dag: Mandag - fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Aften: Alle dage kl Nat: Alle dage kl (55) *) *) Spidsværdi 13/25

14 De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum: For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer. For aftenperioden alle ugens dage kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation 41a Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt udføre støjmålinger. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal. 42. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj". Målingerne skal udføres efter retningslinierne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger. 43. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden. 44. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne. 45. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 40. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger. 14/25

15 Vibrationer 46. Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger 75 db ved beboelser i rene boligområder, 80 db ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 db i erhvervsbebyggelser. Kontrol vedr. vibrationer 47. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, lade foretage målinger af accelerationsniveauet i virksomhedens omgivelser, til dokumentation for, at de i vilkår 46 fastsatte grænser overholdes. 48. Vibrationsmålingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden. 49. Målingerne skal udføres efter retningslinierne i de til enhver tid gældende retningslinier om måling af vibrationer, jfr. Nyt fra Miljøstyrelsen 2, Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer 50. Virksomheden må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af Tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig jfr. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Unormale driftssituationer 51. Virksomheden skal inden den 1. januar 2015 udarbejde beredskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne af uheld, der kan bevirke forurening af luft, jord og vandløb mv. I planen skal angives oplysninger om medarbejdernes inddragelse i planen. Kopi af beredskabsplanen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. 1.2 VVM - screening Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 27. december Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 1.3 Basistilstandsrapport Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens 14. Aalborg Kommune har vurderet, at der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det ansøgte. 1.4 Offentliggørelse og klagevejledning Miljøgodkendelsen vil blive annonceret i Vejgaard Avis den 9. juli 2014, og vist på Aalborg Kommunes hjemmeside: Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med 15/25

16 retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens 59. Eventuel klage skal sendes til Aalborg Kommune, Miljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, så vidt muligt elektronisk på Klagen skal være Aalborg Kommune, Miljø, i hænde senest den 6. august 2014, kl. 15. Klagen vil herefter blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Aalborg Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv. Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode. Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41a-41d. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3). Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. 41 b. Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer. Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. Denne miljøgodkendelse skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, 21 tages op til revision senest den 13. august /25

17 2. Afgørelsens forudsætninger 2.1 Lovgrundlag Jørgen Rasmussen Gruppen A/S må ifølge 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 1, listepunkt 5.3 b iii), Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons pr. dag, herunder behandling af slagger og aske. Virksomhedens aktiviteter er endvidere omfattet af listepunkterne: K206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. K212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K b Forudgående offentlighed Oplysning om ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse blev annonceret i Vejgaard Avis og på hjemmesiden den 14. april Bilag til sagen 1. Tidsplan af 20. december 2013 vedrørende tidsplan for ansøgning af miljøgodkendelse fra Rambøll. 2. Ansøgning om miljøgodkendelse af 5. marts 2014 fra Rambøll. 3. Afslag på igangsætning af byggearbejdet samt tidsplan for meddelelse af miljøgodkende. 4. Revideret ansøgning om miljøgodkendelse af 23. april 2014 fra Rambøll. 5. Udtalelse af 23. maj 2014 fra Aalborg Kommune, Strategi og Plan. 6. Virksomhedens bemærkninger af 4. juni 2014 til udkast til miljøgodkendelse. 7. Aalborg Kommune, Miljøs kvittering af 4. juni 2014 for modtagelse af bemærkninger. 8. Revideret støjrapport mv. af 6. juni Parthøring af 12. juni Svar til Keld Fuglsang af 30. juni Virksomhedens etablering mv. Oplysninger om virksomhedens etablering fremgår af ansøgningen side 2 og Beliggenhed og kommuneplan mv. Virksomheden er beliggende i område 4.8.M3 Nørkæret. Virksomheden er omfattet af lokalplan Produktion 17/25

18 På en del af matrikel 20 bc, Romdrup By, Romdrup, der er beliggende på Rørdalsvej i Aalborg Øst, ønsker Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, at udvide en eksisterende oplagsplads for restprodukter med ca. 2,5 hektar. Flyveaske stammende fra kraftværker, varmeværker og forbrændingsanlæg ønskes genanvendt som opfyldningsmateriale under oplagspladsen, og som erstatning for de meget sætningsgivende aflejringer på ejendommen svarende til opbygningen af den eksisterende oplagsplads. Den genanvendte flyveaske har et forureningsindhold, som ligger højere end forureningsindholdet i kategori 3-restprodukter i restproduktbekendtgørelsen og udgør produkter omfattet af EAK-koderne: , , , og Der vil blive taget analyser af flyveasken inden indbygning og i et omfang, der følger anvisningerne i restproduktbekendtgørelsen. Ingen af produkterne er registreret som farligt affald. Idet grundvandet står højt i området, etableres en bentonitmembran omkring flyveasken og det sikres, at grundvandsspejlets niveau til hver en tid er højere end vandstanden indenfor membranen, således at der altid vil være indadrettet grundvandsstrømning. Som overvågning af en eventuel grundvandsforurening etableres moniteringsboringer omkring oplagspladsen. Restprodukter køres løbende til og fra oplagspladsen, der anvendes som mellemdepot. Fintkornede restprodukter modtages med et vandindhold på ca. 20 % for at undgå diffuse støvemissioner. Restprodukterne vil blive oplagret adskilt og ved behov vil der blive opstillet flytbare betonelementer omkring bestemte typer af oplag. Der vil forekomme oplag og håndtering af flere typer restprodukttyper. Restprodukterne vil altid blive opbevaret under hensyn til det omgivende miljø og med udgangspunkt i beskaffenheden af de produkter, der arbejdes med. En kort beskrivelse af oplagsform og en grov plan for sektionering af oplagspladsen fremgår af ansøgningens bilag 4. I administrationsbygningen etableres kontor, mandskabsfaciliteter, garage, reservedelslager og værksted. I værkstedet vil der blive foretaget reparation i mindre omfang af egne maskiner. Der etableres ikke ventilation. Der etableres en udendørs vaskeplads på m 2 med afløb til sandfang og klasse I olieudskiller, og vaskevandet afledes til regnvandsbassin for regnvand og perkolat. På vaskepladsen vil der blive rengjort biler, lastbiler, gummiged, maskiner og maskindele med almindelig autosæbe og højtryksrenser. Der opstilles 3 m høje betonelementer i oplagspladsens østskel. Disse betonelementer vil have en støjdæmpende effekt, men har også det formål, at virksomheden kan lægge restprodukterne op af betonelementerne og dermed gøre det lettere at holde rent på oplagspladsen. Løse betonelementer vil desuden blive anvendt på oplagspladsen, hvor der er behov for afgrænsning af bestemte oplag. Oplagspladsen indrettes med et vandings- eller sprinklersystem der, ved behov, effektivt kan befugte de oplagrede restprodukter. Alt regnvand fra oplagspladsen ledes til et regnvandsbassin sammen med perkolat og vaskepladsvand, hvor det opmagasineres midlertidigt. Regnvandet vil blive anvendt til oversprinkling af interne transportveje samt miler med restprodukter. Murbrokker vil blive sprinklet med grundvand. 18/25

19 Slagge Forbrændingsslagge modtages løbende og håndteres på pladsen med en frontlæsser. I en sammenhængende periode på ca. 14 dage, en gang om året, vil slaggen blive bearbejdet i et mobilt anlæg. Slaggen gennemgår flere på hinanden følgende processer, herunder sigtning, magnetseparering, vindsigte, eddy current separering, blanding, knusning og desuden manuel sortering. Affaldet er varmt og fugtigt, hvilket gør, at der kan være en del afdampning under bearbejdningen. I forbindelse med håndtering, knusning og sortering af restprodukter forekommer både støj- og luftemissioner fra det anvendte udstyr. Der kan også forekomme emissioner til luften i form af støv fra de oplagrede produkter, men dette forebygges, som beskrevet, ved vanding af oplaget i tørre og blæsende perioder. Sorteringen ender ud i nye fraktioner såsom: Færdigbehandlet forbrændingsslagge Småt jern Stort jern Ikke magnetisk metal Brændbart affald Disse produkter vil blive oplagret på oplagspladsen. Beton og asfalt Beton og asfalt samles i separate stakke og behandles individuelt. Behandling sker ved nedknusning og harpning. Sorteringen ender ud i nye fraktioner såsom: Knust asfalt Knuste brokker i forskellige dimensioner (efter forespørgsel) Jernskrot Forbrændingsegnet affald Produkterne vil blive oplagret på oplagspladsen. RDF-brændsel RDF-brændsel er en blanding af mange forskellige frasorterede fraktioner fra recycling, som ikke kan genanvendes, men kan nyttiggøres til brændsel i forbindelse med produktion af f.eks. cement og energi. Andelen af plast, i forskellige variationer, er høj. RDF-brændsel leveres i sammenpressede, komprimerede minibigballer, der er pakket med stålbånd og folie. RDF-brændsel oplagres maksimalt i et år af gangen på oplagspladsen efter retningslinjerne i Tekniske Forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag med senere ændringer, udstedt den 1. februar 1990 af Statens Brandinspektion. RDF-brændsel modtages i sammenpressede, komprimerede minibig-baller, der er pakket med stålbånd og folie, og håndteres med dertil egnede balletænger, der så 19/25

20 vidt muligt ikke river, skærer eller klemmer hul på emballeringen. RDF-brændsel med beskadiget emballage, vil blive kørt væk først. Forinden oplagring af RDF-brændsel på oplagspladsen vil der blive indsendt anmeldelse herom til brandmyndigheden. 2.6 Forureningsforhold Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningen side Bedste tilgængelige teknik Aktiviteterne på oplagspladsen er omfattet af følgende BREF-dokumenter: Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August Aktiviteterne på oplagspladsen er omfattet af BREF-dokumentets generelle BATelementer i form af kendskab til råvarer ind og ud, miljø- og andre ledelses/forvaltningssystemer, oplags- og håndteringsmetoder, luftemissioners behandling, spildevandshåndtering samt muligheden for at undgå jordforurening som følge af aktiviteterne. BREF-dokumentet opstiller ikke konkrete emissionsgrænser for aktiviteterne. Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July Dokumentet beskriver organisatoriske, konstruktionsmæssige og tekniske strategier og teknikker til nedbringelse af støvemissioner fra oplag af faste stoffer. BREF-dokumentet opstiller ikke konkrete emissionsgrænser for aktiviteterne. Listepunkt K 206 og K212 i godkendelsesbekendtgørelsen indeholder desuden relevante BAT-relaterede vilkår for virksomhedstypen. Der anvendes en lang række af BAT-elementer i ovennævnte dokumenter i forbindelse med oplagspladsens indretning og drift: I ansøgningens bilag 2 ses en beskrivelse af oplagspladsens indretning. Oplagspladsens opbygning med tæt belægning, membran, styring af indadgående vandtryk og monitering for grundvandsforurening sikrer omgivelserne imod nedsivning af forurenet regnvand/perkolat til jorden og grundvandet. Personalet har driftsinstrukser, der beskriver, hvordan modtagekontrol skal udføres, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Egenkontrollen består i registrering af tilførte og fraførte mængder. Restprodukterne vejes på gummigedens vægt ved læsning af restproduktet og der udtages prøver af restprodukter til analyse med henblik på at fastlægge mulig nyttiggørelsesform. Opsamlet regnvand, perkolat og vaskepladsvand vil blive genanvendt til støvflugtbekæmpelse på miler og i forbindelse med kørearealer. Oplagspladsen indrettes og renholdes, så vindflugt af restprodukter forhindres. 20/25

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Hals Fjernvarme A.m.b.a. Bygmestervej 9 9370 Hals 27-08-2015 Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Scrap A/S Falstervej 7 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

A. Ansøger og ejerforhold

A. Ansøger og ejerforhold A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: 74337200 2 Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup.

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Schmidt Logistics A/S Brydehusvej 30A 2750 Ballerup Cvr. nr. 12600607 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 19. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere