Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 " v li I I 11 ( REG. NR. ;tøt ~ F.P.U.j nr: F.N. j. nr.: 10/1977 FREDNING I STORSTRØMS AMT Lokalitt: Pdrs trup OFN sag nr.: Kommu.. : Højrby "...," Svmsb, g. Lundr '......;,.- '0 -...,. j' 1: Ardl: Frdt: 251 ha Intr5szon: I Frdningsnævnt, dn 3. novmbr 1978 Formål: Indhold, E i'u Påtalrt Bvarls af aralrn i drs nuværnd tilstand, sålds at områdts karaktr af sammnhængnd hrrgårdskulturlandskab oprtholds. Ny landbrug, hrundr gartnribrug,må ikk oprtts. Dr må ikk opførs ny bbyggls, opstills skur, campingvogn, mastr og luftldningr. Undtagt r dog bl.a. d for landbrugsdriftn nødvndig stald, ladr, m.v., som opførs i umiddlbar tilknytning til ksistrnd bbyggls. Engn skal bvars som græsningsaralr og må ikk opdyrks og afvands. Dr må ikk fortags tilplantning. Fritstånd trær og allr må ikk fælds llr bskadigs. Lvnd hgn, stngærdr og digr må ikk sløjfs. Trrænændringr må ikk find std, dog undtags udnyttls af jordforkomstr til gt brug. Aralrn må ikk bnytts til oplags- og 1osspladsr m.v. llr til hnkastning af affald. Vandløb må ikk ydrligr rgulrs og rørlæggs. Sør, damm, mosr og mrglgrav må ikk opfylds, rducrs llr afvands. Park- og havaralr skal oprtholds som sådann. Offntlighdn har adgang til at færds til fods på vj og stir. på udyrkd aralr kan i- værksætts pljforanstaltningr til bvarls af dn ønskd tilstand. H~nvisning: 359-1, 359-2, Rg. n(

4 REG. HR ;.. I I, U D S K R I F T af FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL for FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS Dn 3. novmbr 1978 afsagds i F.S. 10/1977 FrdniDg af aralr af godst sålydnd Pdrstrup, Vstrborg sogn, K E N D E L S E

5 l - Undr nærværnd sag har godsjr H. Wittnkamp Nilsn gnnm Danmarks Naturfrdningsforning vd skrivls af 7. fbruar 1977 tilbudt sin jndom, godst Pdrstrup Avlsgård, frdt udn rstatning. Områdt, dr tilbyds frdt, omfattr ca. 251 ha, hvoraf n dl r frdskov. Områdts afgrænsning r nærmr angivt på t af Danmarks Naturfrdningsforning udfærdigt kort. Frdningspåstandn, dr r formulrt i ovnnævnt skrivls, oprtholds. Frdningspåstandn omfattr følgnd aralr: Ejrnavn Matr.nr. Ønsks frd. Tidl. Anmærkningr Postadrss Ejrlav og sogn ca. ha. ant. frd.m.m. lod går i dt væsntlig ud på at bvar aralrn i drs nuværnd ti tilstand, sålds at områdts karaktr af sammnhængnd hrrgårdskulturlandskab Godsjr Hans P. l a 190,6 l frdd Landbrug - Wittnkamp Nilsn Hrpå frdl S- 80 m 2 trær l Magltving MØll- skov vj 50 l E. 44,2 l Frdskov 4943 Torrig l c 3,1 l l s 3,9 l Frdskov - l r 6,9 l Frdskov - Pdrstrup Hovd- gård, Vstrborg sogn. 7 f l,s l Hrpå frdskov 6 ~ 1,0 l do. do. BØnnt by, Vstrborg sogn Ønsks frdt ca. 251 ha Danmarks Naturfrdningsforning har i rjsningsskrivlsn anført, at dt r forningns opfattls, at dr til godst knyttr sig btydlig frdningsmæssig intrssr, også st i samspil md Halstd Klostr, for hvilkt dr samtidig stills forslag om gnnmførls af n frdning. Forningn har vidr anført, at formålt md frdningn r at bvar t stort sammnhængnd hrrgårdskultur-

6 2 - landskab md n rig afvksling mllm stor markr md nkltstånd trær, skov, vandløb og sør imod indgrb, dr kan virk forstyrrnd på dnn tilstand. Frdningsplanudvalgt for StorstrØms amt har i skrivls af 21. marts 1977 anført, at godst Pdrstrup Avlsgård r bliggnd i frdningsintrsskortts zon l, områdr af størst intrss, og godst indgår i Ravnsborg Naturparkområd, hvor dt r klassificrt som rgionalt naturområd. Dn tilbudt frdning udgør sålds n vigtig bstanddl af naturparkområdt, som dt båd af naturhistorisk, kulturhistorisk og rkrativ årsagr vil vær mgt vigtigt at få sikrt. HØjrby kommun har liglds vd skrivls af 15. marts 1977 tiltrådt frdningspåstandn, idt man dog har tagt forbhold md hnsyn til n allrd vdtagt ændring og udvidls af Pdrstrupvjn og n vntul udvidls af rgionalvandforsyningsværk og boringr m.v. Bkndtgørls i hnhold til naturfrdningslovns 13 har vært indrykkt i Statstidnd for dn 19. fbruar 1977 og i d stdlig avisr. Nævnt har afholdt bsigtigls og mød i sagn i hnhold til naturfrdningslovns 14 dn 31. august 1977, hvortil all intrssrd var indvarslt, ligsom dr har vært indrykkt bkndtgørls i Statstidnd og d lokal avisr for dn 13. august Godsjr H. Wittnkamp Nilsn og Danmarks Naturfrdningsforning har på mødt dn 31. august 1977 rklært sig indforståt md, at dr fortags viss ændringr og tilføjlsr til dn oprindlig frdningspåstands bstmmlsr vdrørnd sør og vandløb m.v. Godsjr H. Wittnkamp Nilsn har ndvidr anført, at han ikk findr, at dr r bhov for n ændring og udvidls af Pdrstrupvjn, da dn r lidt bfærdt. Han har imidlrtid i skrivls I

7 3 - 'lt af 1. sptmbr 1978 rklært sig indforståt md, at dn pågældnd vj rgulrs som ndnfor anført undr pkt. B nr. 9 i frdningsbstmmlsrn. Han har frafaldt ophævlssbstmmlsrn i dn oprindlig frdningspåstands pkt. G. Eftr dt for frdningsnævnt oplyst findr nævnt, at d omhandld aralr af godst Pdrstrup Avlsgård r i høj grad frdningsværdig, hvorfor frdningspåstandn vil vær at tag til v'7 '?~4:,", følg md d undr mødt dn 31. august 1977~ftalt ændringr. For d frdd aralr fastsætts hrftr følgnd bstmmlsr: D frdd aralr må drivs som hidtil md land- og skovbrug md følgnd særlig bgrænsningr: A. Bstmmlsr vdrørnd bbyggls m.v. 1. Ny landbrug, hrundr gartnribrug, må ikk oprtts. 2. D frdd aralr må ikk ydrligr bbyggs. GnopfØrls samt ombygningr og mindr tilbygningr til d ksistrnd hus kan fortags md Frdningsnævnts godkndls. Dt for landbrugsdriftn nødvndig byggri af stald, ladbygningr m.v. skal dog kunn fortags i umiddlbar tilknytning til ksistrnd bbyggls udn godkndls. såfrmt nogn dl af til- og ombygningn til landbrugsformål liggr mr nd 50 m fra nuværnd bygningr llr ovrstigr n højd på 10 m, skal planr og tgningr forlæggs Frdningsnævnt til godkndls. 3. Dr må ikk opstills skur og andr ltflyttlig indrtningr af bygningsmæssig karaktr, j hllr campingvogn llr til bbols tjnlig indrtningr. Dog skal dt vær tilladt at opstill midlrtidig arbjdsskur, når diss r nødvndig for dn gntlig skov- llr landbrugsdrift. Opstilling af

8 4 - nklt campingvogn kan sk for n kortr tid umiddlbart op ad ksistrnd bygningr i havaralr. 4. Dr må ikk opstills mastr, transformatorstationr i områdt, llr førs luftldningr hn ovr dt frdd aral. El-mastr som r nødvndig for områdts gn forsyning skal dog kunn tillads af Frdningsnævnt, mn mulighdn for kablføring skal i sådann tilfæld først undrsøgs. B. Bstmmlsr vdrørnd aralrns bnyttls. l. Aralrn må i princippt anvnds som hidtil. Frdningn r ikk til hindr for, at d sædvanlig dyrkningsmæssig ændringr indnfor n landbrugs- llr n skovbrugsdrift findr std, og at hidtil opdyrkd aralr ovrgår til ovrdrv. 2. Engn skal bvars som græsningsaralr. Afvanding llr opdyrkning må ikk find std. 3. Udnfor d skovbvoksd områdr samt på gårdsplads, i hav llr park må ikk fortags tilplantning llr tilsåning md trær llr busk. Fritstånd nklttrær på markrn må ikk fælds, ligsom all~rn langs vjn skal bvars. Diss trær må ikk topskærs, rodhuggs llr på andn vis bskadigs vd mkanisk llr kmisk ovrlast. D nuværnd all~r bør oprtholds. 4. Skovaralrn må drivs fortsat ftr almindlig forstlig princippr. Skovbryn skal i vidst muligt omfang udgørs af løvtrær. 5. Lvnd~ hgn; stngærdr og digr må ikk sløjfs. 6. På d frdd aralr r ændringr i trrænt llr trrænformrn, hrundr udnyttls af forkomstr i jordn (f.ks. lr, mrgl llr grus) samt opfyldning og planring ikk tilladt. Dog kan udnyttls af jordforkomstr til gt brug find std.

9 5 - I i 7. Rklamring vdrørnd næringsdrift må ikk find std. 8. D frdd aralr må ikk bnytts til væddløb,_ som motorban, skydban, flyvplads, oplags- llr losspladsr, bilophugningsplads l. lign. llr til hnkastning af affald. lf frdningn r ikk til hindr for n rgulring af landvj 9. D ksistrnd vj r ikk omfattt af frdningn, og nr. 536, Vstrborg-Svinsbjrg, i ovrnsstmmls md Storstrøms Amtsvjinspktorats plankort nr , datrt 10. maj Bortst fra dt ovnfor undr pkt. 9 anført, kan ydrligr vj anlæg og lignnd kun tablrs md Frdningsnævnts tilladls. c. Bstmmlsr vdrørnd sør og vandløb m.v. l. VandlØb må ikk ydrligr rgulrs og rørlæggs, og ydrligr til ldning af spildvand må kun sk md Frdningsnævnts tilladls. 2. SØr, mosr, damm og mrglgrav må ikk opfylds, rducrs llr afvands, og tilldning af spildvand kan kun sk md nævnts tilladls. 3. Dambrug må ikk tablrs. 4. Ydrligr vandboringr, pumphus og spildvandsanlæg kan kun tablrs md nævnts tilladls. 5. Frdningn r ikk til hindr for vdligholdls, rparation og forbdring af vandindvindings-, vandforsynings- og spildvandsanlæg. D. Bstmmlsr vdrørnd park- og havaralr. l. Diss skal stds oprtholds som sådann. tt 2. Anlæg og bvoksningr af særlig æsttisk llr kulturhistorisk btydning bør søgs bvart.

10 6 - E. Bstmmlsr vdrørnd almnhdns adgang til d frdd aralr. l. VdrØrnd skov og udyrkd aralr hnviss til naturfrdningslovns til nhvr tid gældnd bstmmlsr. 2. Hrudovr tillæggs dr almnhdn adgang til at færds til fods på vj llr stir i områdt, bortst fra Pdrstrup Avlsgårds gårdsplads og hav. F. Bstmmlsr vdrørnd landskabsplj. l. på udyrkd aralr givs dr frdningsmyndighdrn mulighd for, udn udgift for lodsjrn, ftr forudgånd aftal md dnn, at fjrn slvsåd busk llr trær, og fortag andn form for plj, f. ks. græsning llr slåning md hnblik på bvarls af f.ks. ngaralrn som sådann. Såfrmt frdningsmyndighdrn Ønskr at fortag andn form for landskabsplj, krævr dtt aftal md lodsjrn llr hjmml i tillægskndls. f f!

11 7 - Evntul ank må sk indn 4 ugr ftr kndlsns modtagls vd skriftlig mddlls tilovrfrdningsnævnt, Amaligad 13, 1256 Købnhavn K. T h i b s t m m s D ovnnævnt aralr af Vstrborg sogn, sålds som dt l; frmgår af vdhæftd kort, pålæggs status quo frdning og pålæggs srvituttr som ovnfor anført. Frdningn fortags udn rstatning til jrn. Otto Larsn Ejv. Larsn K.W. Kofod

12 KORT>

13

14 DISPENSATIONER> Afgørlsr - Rg. nr.: Dispnsationr i priodn:

15 fredningsnævnet FOR STORSTRØMS AMT Kirktorvt Vordingborg Tlf Fax Dirkt tit ~E(iNl,Z (J 2g~ol UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLEN FOR FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT Frdag dn 17. dcmbr 2004 fortogs på dommrkontort dommr Ulf Andrsn: af formandn Fr.s. 24/04 Sag om anlæggls af 2 sørpå hnholdsvis 2000 og 1000 m 2 i Nørrrod skov, matr. nr. 1P Pdrs trup hgd., Vstrborg. Aralt r frdt vd kndls af 3.novmbr Dr frmlagd s: Brv af 26. oktobr 2004 md bilag fra Storstrøms amt, sagsnr Brv af 16. novmbr 2004 fra lokalkommitn af Danmarks Naturfrdningsforning. Erklæringr fra nævnts øvrig mdlmmr. Formandn bmærkd, at skovfogd Rasmus Larsn dn 16. dcmbr 2004 tlfonisk har oplyst, at ansøgrn r indforståt md t vilkår om, at dr ikk må udsætts ændr i sørn llr fodrs i llr i nærhdn af sørn. Formandn bmærkd ndvidr, at dt lokalvalgt mdlm findr, at dr ikk r tal om naturgnoprtning mn n væsntlig ændring af landskabstypn, og at dt ansøgt stridr mod formålt md frdningn, dr r at bvar t sammnhængnd hrrgårdskulturlandskab. Dtt mdlm indstillr drfor, at dr ikk givs dispnsation. Dt amtsrådsvalgt mdlm og formandn findr, at anlæggls af 2 sør ikk stridr mod frdningns formål og stmmr for, at dr givs dispnsation på ndnnævnt vilkår. Eftr stmmfirtallt gav frdningsnævnt sålds dispnsation fra punkt B i ovnnævnt frdningskndls til dt ansøgt. Dt r t vilkår, at dr ikk udsætts ændr i sørn llr fodrs i llr i nærhdn af sørn. hvis dn ikk r udnyttt indn 3 år jf. naturb- N ævnts godkndls bortfaldr, skyttlsslovns 66, stk.2. Ulf Andrsn

16 Sid 2/2 formand Frmsnds, idt udskriftns rigtighd bkræfts. N ævnts afgørls kan indn 4 ugr ftr dnn udskrifts modtagls indbrings for Naturklagnævnt, Frdriksborggad 15, 1360 Købnhavn K af d i naturbskyttlsslovns 86 nævnt prsonr, myndighdr og forningr. Klag indgivs skriftligt til Frdningsnævnt for Storstrøms amt,kirktorvt 16, 4760 Vordingborg. Frdningsnævnt vidrsndr klagn. Tilladlsn må ikk udnytts før udløbt af klagfristn. Er klag indgivt rttidigt, må tilladlsn ikk udnytts, mdmindr Naturklagnævnt bstmmr andt. Dt r n btingls for Naturklagnævnts bhandling af sagn, at klagrn indbtalr t gbyr på 500 kr. til Naturklagnævnt. Nævnt vil snd n opkrævning på gbyrt, når nævnt har modtagt klagn fra frdningsnævnt. Naturklagnævnt vil ikk påbgynd bhandlingn af klagn, før gbyrt r modtagt. Vjldning om gbyrordningn finds på Naturklagnævnts hjmmsid Frdningsnævnt for Storstrøms amt dn 17. dcmbr formand Udskriftn r sndt til: Hdslskabt, c/o skovfogd Rasmus Larsn, Birkvj 19, 4700 Næstvd. Højrby kommun, Højrbygad 64, 4920 Søllstd. Storstrøms amt, Natur-og plankontort, Parkvj 37, 4800 Nykøbing F. Skov- og Naturstyrlsn, Haraldsgad 53,2100 Købnhavn ø. Danmarks Naturfrdningsforning, Masndøgad 20, 2100 Købnhavn ø. Danmarks Naturfrdningsfornings lokalkommit for Højrby og Ravnsborg kommunr,c/o Gunvor Thorsn, Tværvjn 3,4900 Nakskov. Friluftsrådt, c/o Trkl Jakobsn, Nllikvj 4, 4930 Maribo. Dansk Ornitologisk Forning, c/o Pall Nygaard, Gdr Fyrvj 1, 4874 Gdsr. Jørgn Madsn, Haubøllvj 5,4920 Søllstd. Vrnr Larsn, Fanfjordgad 150, 4792 Askby.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere