Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd 2007-04-03 09:01 Page 1"

Transkript

1 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 1

2 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORORD PRÆSENTATION KONCERNOVERSIGT DIREKTIONENS BERETNING SVINEPRODUKTIONEN Foderproduktion Byggeri og inventarproduktion Transport CSU - Service Center Uniechówek MARKBRUGET BIOGAS MILJØET MEDARBEJDERE OG PAMA SAMARBEJDE MED OMGIVELSER HOVED- OG NØGLETAL BALANCE ÅRET I BILLEDER Der er et gammelt ordsprog der lyder: Den der lever skjult, lever godt, og i en tid med megen negativ fokus fra pressens side på landbrug og fødevareproducenter generelt, kunne det ind imellem være fristende at forsøge at dukke hovedet, krybe lidt i skjul, og vente og håbe på at det vil gå over. Vi har i Poldanor en anden opfattelse af hvordan kritikken skal håndteres, nemlig ved åbenhed og information, idet vi mener at den mest tungtvejende grund til at den landbrugskritiske presse har vind i sejlene med den ene skrækhistorie efter den anden, netop er at den almindelige forbruger efterhånden totalt har mistet følingen med erhvervet, og i mange tilfælde har en fuldstændig forkvaklet og urealistisk holdning til, hvordan fødevarer kan og bør produceres. Man siger at forbrugeren/kunden altid har ret, og det er også rigtigt, idet forbrugeren er i sin fulde ret til at vælge de produkter som han/hun har tillid til, både ud fra et etisk og kvalitetsmæssigt synspunkt. Og især når det gælder fødevarer, er der bestemt ikke noget mærkeligt i at man vil sikre sig at de er produceret på en ordentlig måde, og det først og fremmest er gode, sunde produkter, uden unødvendige tilsætningsstoffer. Netop denne frygt for uhygiejniske, usunde og ligefrem fordærvede fødevarer, udnyttes af den sensationshungrende presse, og desværre står forbrugeren ofte tilbage med en mistro til alt og alle indenfor et erhverv, hvor der faktisk generelt er sket endog mere store forbedringer på netop disse områder. Paradoksalt nok har det resulteret i at nutidens moderne landbrug har fået et ry for at producere dårligere fødevarer end tidligere, og samtidig være en større trussel mod miljø og dyrevelfærd end de små og mellemstore, når det faktisk forholder sig stik modsat. En effektiv og lønsom stordrift gør det først og fremmest muligt at investere i ny teknologi og miljømæssige rigtige løsninger, samt at uddanne og specialisere medarbejderne til at håndtere de nye teknologier, så dyrevelfærd sikres og miljøet skånes mest muligt. Derfor denne årsrapport, som vi nu for tredje år i træk udgiver, og som vi foreløbig har fået mange positive tilbagemeldinger på, og bestemt ikke kun fra folk indenfor erhvervet. Vi ønsker nemlig ikke at leve i det skjulte, ikke mindst fordi vi er stolte af vores virksomhed, og samtidig er Poldanor, med sine ca ha. under plov, og store animalske produktion, meget synlig, hvilket faktisk giver os en god mulighed for at vise hvordan man producerer i et moderne landbrug i det nye årtusinde, og samtidig via vore produktionsmetoder vise, at vi føler et stort ansvar overfor vore medarbejdere, det omkringliggende samfund, naturen, miljøet og vore dyr. I tråd med moderne dages informationsmetoder, forsøger vi også at ajourføre vores hjemmeside, så ofte og så godt som muligt, så de mennesker som ønsker at få et mere nuanceret billede af virkeligheden, end det de ind imellem får via pressen, her kan få en objektiv og detaljeret information om vore produktionsforhold. Åbenhed og troværdighed er nogle af de værdier vi sætter meget højt i Poldanor, og så længe vi holder ved disse værdier, og også er klar til at justere ind, når samfundet og forbrugeren ønsker det ud fra et reelt billede af virkeligheden, er vi sikre på at beholde vores status som en respekteret og fremtidssikret virksomhed. Tom Axelgaard - - Poldanors Administrerende Direktør Przechlewo by Tom Axelgaard Administrerende Direktør for Poldanor S.A. Poldanor den Solide Arbejdsgiver i Pommern 2006 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

3 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 4 PRÆSENTATION Bestyrelse Poldanors Bestyrelse består af 5 personer, som alle udpeges af hovedaktionæren Polen Invest A/S. KONCERNOVERSIGT POLEN INVEST A/S 81 private danske landmænd Direktion Poldanors direktion består af fire personer, som vælges af Bestyrelsen for 1 år ad gangen. POLDANOR S.A. Polen Invest 94% Axelgaard Universal Holding 6% PRIME FOOD Sp. z o.o. Polen Invest 74,22% Axelgaard Universal Farming 4,92% IØ Fonden 20,86% Tom Axelgaard Administrerende direktør Bjarne Vest Produktionsdirektør Svineproduktion Bjarne Møller Produktionsdirektør Markbrug Grzegorz Brodziak Økonomidirektør Poldanors hovedsæde i Przechlewo 2 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

4 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 6 DIREKTIONENS BERETNING DIREKTIONENS BERETNING Poldanor afdelingsledere til kursus på PAMA Poldanors ledergruppe Èn af ledelsens opgaver ved årets slutning er, at se tilbage på det forløbne år med positivt kritiske øjne, og vurdere på om året er forløbet som det skulle, dvs. i overensstemmelse med firmaets overordnede værdier og målsætninger, og mere konkret, i overensstemmelse med det detaljerede budget. I Poldanor arbejder vi, ligesom de fleste andre virksomheder, med både langsigtede visioner, men og så med kortsigtede og meget konkrete mål. Hvad angår det sidste, forsøger vi altid at være meget realistiske, og inddrage så mange medarbejdere som muligt i planlægningen, således at der er gode chancer for at målene kan nås, og helst overgås en smule, så der ikke opstår huller i indtjening og likviditet. Èn af de parametre der påvirker Poldanors økonomiske resultat mest, og samtidig er meget svær at spå om, og stort set umulig at påvirke, er naturligvis prisen på svinekød, og derfor kan en forkert vurdering af udviklingen her, få meget vidt rækkende følger for virksomheden Heldigvis har vi igen i 2006 været forsigtige i budgettet, og har faktisk opnået en pænt højere gns. pris på svinene, især i sommerperioden, hvor prisen helt overraskende steg til hele 4,66 PLN pr. kg, mod budgetteret 3,80 PLN. Hele årets gennemsnit har været på 3,94 PLN, mod en budgetteret pris på 3,68 PLN, altså ca. 8 % over det budgetterede, men prisen nåede faktisk ned på det budgetterede niveau ved årets slutning, og endda lidt under, så der har været et ret stort tab i resultatet pga. en kraftig reduktion af besætningsværdien, der jo som bekendt er beregnet ud fra den sidste måneds gens. salgspris. Vi havde satset på en lidt bedre effektivitet i svineproduktionen generelt, men som det også fremgår af de følgende indlæg, er der kun en smule forbedring i antallet af levende fødte smågrise, mens fremgangen i de øvrige parametre stadig lader vente på sig. Konklusionen herpå er klar, nemlig at vi skal arbejde mere målrettet på motivation og uddannelse af medarbejdere, både på det faglige og ledelsesmæssige område, samt naturligvis også indføre de nødvendige tekniske forbedringer. Kun på den måde, kan vi gøre os håb om at komme op på linie med de bedste og mest effektive i branchen, et mål vi har sat os, og som vi agter at forfølge med alle tilgængelige midler. Og netop det første, som har resulteret i skabelsen af PAMA, Poldanor Agriculture & Management Academy, er ét af de vigtigste og mest epokegørende beslutninger og tiltag der er gjort i 2006, og der er ingen tvivl i ledelsen om, at hvis dette projekt, som omtales andet steds i rapporten, bliver gennemført til fulde, vil Poldanor S.A. kunne bibeholde sin status som en førende landbrugsvirksomhed i Polen og måske endda i hele Østeuropa. Et andet område, der også har fået meget mere vægt, både managementmæssigt, og efterhånden også økonomisk, er produktion af el og varme via biogas. Ganske vist er der stadig kun ét anlæg i produktion, men der har i løbet af året været stor aktivitet på planlægningsområdet, der ligger tegninger og godkendelser, ligesom der er en del byggeaktivitet allerede, så grundlaget er skabt for en endog meget stor produktion af grøn energi indenfor de næste ganske få år i Poldanor var også præget af utrolig megen kontrol af byggeri, produktion, dyrevelfærd, miljø, økonomi og i det hele taget alle områder, hvor virksomheden skal følge lovgivningen i både Polen og EU. Den megen kontrol er affødt af den siddende regerings holdning til store landbrug, hvor man tilsyneladende er overbevist om at man i Polen, i modsætning til alle andre steder i verden, vil kunne bevare en struktur med mange meget små familiebrug, og at den eneste hindring for en sådan struktur, er de store og effektive brug. Det kunne muligvis også lade sig gøre at bevare den nuværende struktur, hvis man fra regeringens side havde mulighed for at indføre toldkvoter mod import fra udlandet og det øvrige EU, og dermed kunne tvinge de polske forbrugere til at betale mere for deres madvarer, enten direkte via højere priser, eller via skattebilletten i form af støtteopkøb af landbrugsvarer og senere export subsidier. Men Polen er i dag fuldgyldigt medlem af EU, og selvom de polske bønder i skrivende stund griber til alle mulige og umulige midler, støttet af den nuværende landbrugsminister og bondeoprørsleder, Andrzej Lepper, for at få lavet støtteopkøb, og få hævet prisen på svinekød, er det meget begrænset hvad man egentlig kan gøre, hvis man skal følge EU fællesskabets regler. Men kontrol kan man jo altid sætte i gang, og det er der jo egentlig heller ikke noget galt i, så længe det drejer sig om at kontrollere om alle virksomheder indenfor en bestemt branche overholder lovgivningen. Det lugter lidt mere af politik, når man vælger nogle ganske få store producenter ud, mens man lader alle de øvrige gå fri. Vi er i Poldanor flere gange blevet overbevist om at det juridiske system virker ganske godt i Polen, og er uafhængigt af det politiske system, og så længe det drejer sig om at overholde den gældende lovgivning, kan vi være ganske rolige, idet ikke er mange andre virksomheder i vores branche der har bedre styr på forholdene end vi har, selvom der naturligvis altid, i en så stor virksomhed, vil kunne findes enkelte småting, som kunne gøres bedre. De mange kontroller har da også vist, at Poldanor har orden på tingene, og mange af de kontrollerende myndigheder har ligefrem udtrykt forbavselse over, at forholdene var så gode som de rent faktisk er, både indenfor dyrevelfærd, miljø og medarbejderforhold. For ledelsen er det rart at få konstateret at forholdene er i orden, men det er en ganske stor belastning for medarbejderne i de forskellige afdelinger, at de næsten hver dag skal bruge tid og energi på at vise forskellige myndigheder rundt i alle kroge, ligesom alle papirer skal findes frem til enhver lejlighed. Vi er derfor glade for at have vores egen miljøafdeling, som i mange tilfælde tager det værste bureaukrati for farmlederne, så de kan koncentrere sig om det de er gode til, ligesom vi håber på, at vi når det endelig er konstateret at vi overholder lovgivningen til punkt og prikke, kan få fred til at udvikle os videre i en positiv retning. En anden markant udvikling i 2006, er indenfor beskæftigelsen, hvor vi, selv i Poldanors virkeområde, der generelt har været præget af meget stor arbejdsløshed, har oplevet et markant fald i ledigheden, og en markant stigning i efterspørgselen på kvalificeret arbejdskraft. Dette skyldes først og fremmest de mange EU midler der tilflyder landet, og som især skaber en meget stor beskæftigelse indenfor byggebranchen, men også den generelle mangel på arbejdskraft i en stor del af de øvrige EU lande, hvor polske unge mennesker nu har fået øjnene op for, at det faktisk er muligt at finde arbejde i mange af disse lande. Det er overordnet betragtet en meget positiv udvikling, også selvom det selvfølgelig har betydet en del lønstigninger i løbet af året. Men så længe det ikke betyder at vi ganske simpelt ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft i landbruget, som det f.eks. har været tilfældet i Danmark i en del år, kan vi kun hilse denne udvikling velkommen, og konstatere at stigningen i det generelle velfærdsniveau i Polen for alvor er kommet i gang, en udvikling der vil være med til at skubbe landet i den rigtige retning på alle væsentlige områder. Vi skal bare være endnu bedre til at give vore medarbejdere gode og positive arbejdsforhold, en spændende og udfordrende hverdag, og en løn der som et minimum kan konkurrere med de øvrige muligheder der nu findes, både indenfor og udenfor landets grænser. Svinefarmen i Pawłówko 4 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

5 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 8 DIREKTIONENS BERETNING DIREKTIONENS BERETNING Afsætning af grise Poldanor har i 2006 solgt grise for i alt godt 137 mio. PLN (266 mio. kr.), hvor høj kvalitet, ensartet størrelse, sikker levering af store partier, høj sundhedsstatus og højt kødindhold har resulteret i højere afsætningspris end landsnoteringen. Prime Food har igen i 2006 været den største aftager af vore slagtesvin, men vi har stadig solgt en del grise til andre aftagere, ligesom der igen i år er solgt en del polte til avl gennem PIC. Grafen viser den procentvise fordeling i afsætningen. Man skal især lægge mærke til, at sidst på året er bytteforholdet mellem foder og kød nået ned på et meget ugunstigt niveau, og årsagen hertil er naturligvis de markant højere priser på korn og andre råvarer til foderproduktionen. Biogasanlægget i Pawłówko Økonomi Det vigtigste overordnede mål er naturligvis at virksomheden er rentabel, og dermed kan sikre medarbejderne deres arbejdsplads, og aktionærerne et fornuftigt afkast på deres investering, og samtidig sikre, at der er midler til at virksomheden kan fortsætte med at udvikle sig i en retning der sikrer levedygtigheden og konkurrenceevnen. Også her har året levet op til forventningerne, og resultatet er endog ca. 30 % bedre end budgettet, der forsigtigt var sat til et overskud på ca. 20 Mio. PLN Den største årsag til det pæne og tilfredsstillende resultat, er afgjort det forholdsvis gunstige bytteforhold mellem foder og kød, båret af en lidt højere svinepris, men en markant lavere pris på foderet, end forudset i budgettet. Det har i først omgang ikke påvirket Poldanors samlede resultat ret meget, idet markbruget har haft et ganske pænt resultat, pga. de høje priser på korn. Men smerten lurer om hjørnet, idet den sidste halvdel af fodersæsonen, nemlig først halvdel af 2007, vil blive belastet af den meget høje foderpris, sammen med den i forvejen lave pris på slagtesvinene. Det er dog med til at understrege én af Poldanors styrker, nemlig at det er vigtigt at have en rimelig egenproduktion af råvarer til foderproduktionen, for ikke at være for sårbar økonomisk, ikke mindst set i lyset af den generelt stigende efterspørgsel på korn og markafgrøder generelt til energiformål. De fleste prognoser tyder på, at vi har set det sidste af de meget lave kornpriser, men der vil sandsynligvis gå et års tid eller mere, inden det viser sig i tilsvarende højere priser på svinekød. Koczała fodermølle En anden årsag til det tilfredsstillende resultat, er en god styring af de overordnede omkostninger i firmaet, ligesom en stram styring af likviditet og finanser generelt, har givet forholdsvis lave finansieringsomkostninger. Ligeledes har afskrivningerne været lavere end budgetteret, idet en del af de budgetterede byggeopgaver enten er udskudt eller endnu ikke færdiggjort. Der har dog, især i den sidste del af året, været stor investeringsaktivitet, og især på miljøområdet er der igen lavet store investeringer, helt i tråd med firmaets overordnede målsætninger. 6 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

6 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 10 DIREKTIONENS BERETNING SVINEPRODUKTIONEN Produktionen i sig selv Effektiviteten på sofarmene kører lidt op og ned omkring de 25 grise per årsso og har gjort dette de sidste 3-4 år. Forskellen er dog, fra for 4 år siden og til i dag, at forskellen mellem dårligste og bedste farm er blevet større, hvorved vi også nu på den bedste farm ligger fast på omkring 27 grise per årsso, men hvor vi desværre også på enhver enkelt farm har været nede på mellem 22 og 23 grise per årsso. Grunden til dette skal delvis ses i forhold til den øgede uddelegering til vores mellemledere de sidste par år. Vi kan nu se effekten af dette og derfor også se hvem der kan bære dette ansvar, men også hvem der har brug for hjælp. Modernisering af slagtesvinefarmen i Czarnowęsy Alt i alt har 2006 til fulde levet op til ledelsens forventninger, og selvom der effektivitetsmæssigt kunne have været bedre resultater, giver den megen fokus på området, og visse produktionsenheders væsentlige forbedringer, begrundet håb om at resultaterne vil slå igennem i den nærmeste fremtid. Året har bidraget yderligere til at cementere Poldanors stærke position indenfor branchen, en position der er skabt af mange gode medarbejderes stabile og målrettede indsats, baseret på klare og utvetydige værdier og strategier. Jeg vil derfor sige tak til alle medarbejdere, bestyrelse, aktionærer, samhandelspartnere, myndigheder og alle andre, der har været med til at skabe et tilfredsstillende resultat, og som har været med til at støtte Poldanor i vore bestræbelser på at få udbredt forståelsen for at store effektive landbrugsvirksomheder faktisk er til gavn for både mennesker, dyr og miljø, men også sikrer forbrugeren en overkommelig pris for gode og sunde fødevarer. På Direktionens vegne Tom Axelgaard Året der gik SVINEPRODUKTIONEN Antal søer og producerede slagtesvin har ikke ændret sig meget fra forrige år, og generelt har svineproduktionen igen kørt rimelig stabilt. Desværre har vi dog haft, og har stadig, store problemer ved slagtesvinene, som det endnu ikke er lykkedes os at løse, selvom det ikke har skortet på mange forskellige tiltag. Levendefødte/kuld har altid været vores store problem, og for at prøve at komme videre blev det i sommeren besluttet, at vi på alle farme ville prøve 3+2 systemet for 1 lægs søer, sådan at disse kommer op på en diegivningsperiode på 35 dage, mod gennemsnittet i hele produktionen på dage. Dette skulle bevirke, at søerne kommer bedre fra start og derefter udvikler sig normalt fra start punktet, som så vil være højere. Som det kan ses på grafen over antal levendefødte per kuld, går det nu den rigtige vej på dette område, og en af farmene ligger endda nu i perioder over 13 per kuld. Den største ændring i svineproduktionen i år har været, at vi i soholdet konsekvent har ændret måden og rutinerne hvorpå vi håndterer vore polte, gylte og 1. lægs søer, for på denne måde at hæve antal af levendefødte, som altid har været et problem i vores system. Vi modtog også i efteråret de første Dan-avl polte som skal sættes ind på Giżyno sofarm og løbende udskifte de 1600 PIC søer. Gevinsten af 3+2 systemet er ikke for alvor slået igennem da det, som det kan ses på grafen nedenfor, hvor levendefødte /kuld er fordelt på kuldnumre, er søerne fra 4-6 kuld som har haft den største stigning i antal levendefødte i 2006 og da 3-2 blev sat i gang i sommeren 2006 har det,indtil videre, kun haft indflydelse på 2. og 3. lægs søer. Vi håber og tror dog stadig på at systemet vil give den rigtige effekt til sidst, da det har været en kæmpe udfordring og kræver en masse ekstra arbejde på farmene, at få dette system til at virke optimalt og give de forventede resultater. Svinefarmen i Łękinia 8 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

7 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 12 SVINEPRODUKTIONEN SVINEPRODUKTIONEN Fravænningvægten har i løbet af året været faldende som en direkte årsag af indførelsen af 3+2. Dette bl. a. fordi grisene for 1. lægs søer nu bliver fravænnet ved en yngre alder end det før var tilfældet. Vi regner dog med igen at komme op på 7 kg i gennemsnittet, til trods for 3+2 systemet, da enkelte farme allerede er det. Kødprocenten har holdt sig stabilt gennem året. Til den, efter danske normer, lave kødprocent skal det siges, at der skal lægges mellem to og tre procent til, for at kunne sammenligne med danske tal. Model af Czarnowęsy farm Afgangsvægten fra smågrise farmene har i løbet af året været faldende. En af grundene hertil er, at der har været mere plads i slagtesvinestaldene, hvorfor vi har kunnet overføre grisene tidligere end normalt. Dette var specielt i forbindelse med en situation hvor der blev indberettet forkert fra en af farmene. Da dette blev opdaget steg vægten lige pludselig igen. Avlsarbejde og Genetik Da vores 10 årige kontrakt med PIC var ved at udløbe, samtidig med at vores levendefødte og kødprocent ikke levede op til vore forventninger, så vi muligheden for at skifte besætningen på Gizyno (1600 Søer) ud for derefter at tage nogle Dan-Avl polte ind i stedet for. De første polte ankom i efteråret 4-12 uger gamle, hvilket betød at vi ikke kom i gang med løbningerne af disse i løbet af året. Vi håber selvfølgelig at dyrene i vore stalde og med vores management kan leve op til de høje forventninger vi har til dem, så det bliver spændende at se resultaterne i løbet af Farmlederen på świelino slagtesvinefarmen Dyrevelfærd På årsbasis har tilvæksten hos smågrisene ikke rørt sig meget og vi ligger stadig og svinger omkring de 400 gram Der er ikke sket de store ændringer i løbet af året i forhold til dyrevælfærd på de enkelte farme. I forbindelse med dette havde vi myndighedskontrol i efteråret, og bortset fra en diskussion omkring hvornår vi i Polen skulle overgå til løsgående søer, var der i rapporten ingen kommentarer til produktionen. Der er en noget uklar bekendtgørelse om hvilke farme der skal overgå til løsgående og hvornår, men vi har nu fået bekræftet på skrift fra myndighederne at vi, som i Danmark, først skal være overgået i Vi har i løbet af året været rundt i mange andre lande, for at se på erfaringer med løsgående søer, da vi har planer om allerede i 2007 at lave de første stalde om. På denne måde kan vi få et større erfaringsgrundlag inden vi skal være overgået i Levering af smågrise til Łękinia fravænningsfarmen Vi har valgt at lave 2 forskellige systemer i vore prøvestalde, hvoraf det ene består af storstier med gulvfodring og det andet består af storstier med skulderadskillelse til søerne og med langsom udfodring. Det første system er mest valgt pga. de lave investeringsomkostninger, og det andet fordi vi tror at vi bedre kan kontrollere søerne ved at have dem adskilt ved fodring. Staldinventar på Jarosławsko slagtesvinefarmen 10 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

8 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 14 SVINEPRODUKTIONEN SVINEPRODUKTIONEN Vi har allerede lavet en enkelt stald på Dobrzyń om til løsgående for at se hvor nemt og billigt det kan gøres. Systemet er dog ikke helt ideelt og kræver en del ombygning af drivgangene på farmen, hvorfor vi lader det være ved den ene stald indtil videre. da max tilladt totalvægt i Polen kun er på 40 tons for en trækker med trailer. Dette gjorde at vi, på grund af totalvægten, ikke kunne udnytte pladsen fuldt ud og kun måtte køre med ca slagtesvin i en trailer, som i Danmark måtte køre med 200 slagtesvin eller mere. Trailer under pålæsning på fodermøllen Foderproduktion Der er ikke sket de store ændringer på fodermøllen i løbet af året bortset fra, at vi har fået trimmet de nye haller og det nye korntørreri sammen med infrastrukturen på hele møllen. Til trods for, at vi har udvidet med plads til ca tons korn og opført et nyt tørreri og ny fælles indleveringsgrav, er det lykkedes os at få mere plads på møllen til vore lastbiler og til at komme frem og tilbage mellem bygningerne. Vi har nu fået implementeret og godkendt vores HACCP system i foderproduktionen, og er nu også gået i gang med at indføre det i svineproduktionen. HACCP systemet giver ikke i sig selv de store ændringer i produktionen, men der kommet mere rutinemæssige kontroltiltag ind på mange af arbejdsrutinerne i forhold til hvad der var før. Planen var at køre HACCP systemet i samarbejde med både Prime Food og Nove, men da Nove nu ikke mere er med i familien, har vi valgt at droppe dette fælles samarbejde og køre systemet hver for sig. Dog, for vores vedkommende, i tæt samarbejde med Prime Food alene. I fodertransporten er vi i gang med at ændre strategi for hvilke trailere vi skal bruge til foderudkørsel. Vi har både blæsebiler og sidetippere i dag, men begge typer har deres begrænsninger, hvorfor vi nu har fået opbygget en bagtipper med blæseudstyr. Dette gør, at vi er utrolig fleksible med et sådant træk og eneste minus er, at vi kun kan have én type foder med af gangen. Men med ca tons foder produceret om ugen er det trods alt aldrig et problem at planlægge det sådan, at denne trækker kun kører med én type foder af gangen i partier af 25 tons. CSU - Service Center Uniechówek Vores fælles lager og service center på Uniechówek kører nu på fuld drøn, og vi lægger løbende flere og flere fælles opgaver derned for derigennem at kunne specialisere vore folk og for bedre at kunne købe noget effektivt og professionelt udstyr og værktøj til denne afdeling. Centeret råder i dag over 7 servicebiler og har åbent 24 timer i døgnet for havarier og andre vigtige opgaver som snerydning eller arbejde med slamsuger. Kujanki fravænningsfarmen Gravearbejdet ved opførselen af en ny gyllebeholder Transportafdelingen Byggeri og inventarproduktion Den største arbejdsopgave i løbet af året har været bygning af gyllelaguner. Vi har i løbet af året anlagt 7 nye laguner på Miętno, Uniechówek og Kiełpin, til sammen ca m 3. Vi gik derudover samtidig i gang med at lave én på Czarnowęsy og en ekstra på Uniechówek, så der har virkelig gang i denne afdeling i løbet af sommeren, efteråret og vinteren. Vi har også fået lavet ca stipladser mere på Jarosławsko farmen, sådan at vi nu kommer op på ca stipladser med dybstrøelse på denne farm. I slutningen af året gik vi i gang med at udvide Czarnowęsy fra de aktuelle 3200 stipladser til Denne investering regner vi med står færdig i løbet af foråret eller sommeren Transporten Vi er begyndt på en løbende udskiftning af vores vognpark, som i dag består af 21 MAN er. Nogle af vore trækkere var op mod 20 år gamle, så både brændstoføkonomien samt reparationsomkostningerne var ved at løbe af med hele læsset. Vi havde flere nye trækkere på budgettet for 2007, men på grund af generel dårlig service i Polen, og specielt når vi snakker om nye lastbiler med computere i, valgte vi at ændre strategien og købe tre MAN er af den sidste årgang som blev lavet uden alt for meget elektronik i. Vi har fået lidt problemer med at skaffe nye chauffører til svinetransporten, da kravene er skærpet gevaldigt nu hvor det er nødvendigt med et dyrekørekort. Desuden er det generelt svært at skaffe chauffører, da der er mange udenlandske firmaer som ansætter polske chauffører Vi har også købt et par nye trailere og udskiftet nogle af dem som vi købte i Danmark for 6-7 år siden. Disse var ikke af aluminium og begrænsede derfor vores lasteevne voldsomt, De store serie produktioner af foderautomater og staldinventar laver vi ikke så mange af mere, da konkurrencen fra specielt Kina gør, at vi ikke kan følge med i lønomkostninger per produceret enhed, idet vi har en meget lav automatiseringsgrad i de forskellige arbejdsopgaver. Vækståret 2006 MARKBRUGET Der er et ordsprog der siger Ingen kender dagen før solen går ned Det samme ordsprog kan også bruges for en vækstsæson i planteavl. Bedst som det ser lovende ud, er det i næste sekund brændt væk for derefter at svømme væk. Året startede sent da det blev 1. april før noget markarbejde kom i gang. Vintersæden generelt havde overvintret fint hvor vinterbyggen haltede lidt, men så fornuftig ud. Desværre skulle det senere vise sig at det stod værre til med vinterbyggen. Da foråret kom, var det for at blive. Det blev en utrolig fin april måned, hvor der virkelig skete noget. Den nøgne havre og vårbyggen blev sået før påske i noget nær et perfekt såbed. Majssåningen blev påbegyndt d. 26. april og færdigsået til d. 13. maj, ligeledes i et godt såbed. Udbringningen af gyllen foregik stort set også uden problemer. Vi må konstatere, at efter vi, for 3 år siden, stoppede med at køre gylle lørdag, søndag og andre helligdage, har vi fået en ekstra effektivitet og mere power fra vores medarbejdere. Dette break i det trivielle arbejde medfører at deres batterier er mere opladede både til gavn for dem selv, men så sandelig også for Poldanor. Nok har Poldanor mange hektar, men der er ikke mange marker der er regulære, et tydelig eksempel er dette billede taget pa Zalesie efter majssåningen 12 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

9 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 16 MARKBRUGET MARKBRUGET Markerne på Poldanor er nok ikke set bedre før og alt tydede på en stor høst helt hen til slutningen af juni måned, men derefter gik det desværre rivende galt med vejret. F. eks. Pawłówko; fra 25. juni til 5. august faldt der 43 mm regn, og gennemsnits temperaturerne i dagstimerne i juli var på 31,4 grader. Det er hot når forbruget plus fordampningen af vand er ca. 35 mm pr. uge. Visuelt var det majsen der led mest under det ekstreme vejr. På Koczała, hvor majsen ellers havde set utrolig godt ud, var majsen i juli ikke mere end 1 meter høj og værst af det hele var, at der ingen blomster var og derved heller ingen bestøvning, som betyder ingen, eller i hvert fald meget ringe, kolbesætning. Majsmark Miętno 7 t/ha - september Det gik ikke helt så galt som frygtet, for fra at det så ud til et stort nul, og i værste fald en udgift til at køre de skadede arealer over med brakpudseren, blev det bragt til et lille plus. Poldanor biogas meldte sig på banen som køber af majsensilage til Pawłówko biogasanlæg. Der blev indkøbt en nyere Claas Jaguar 840 snitter til dette formål. Vi valgte at snitte ca. 500 ha majs til ensilage og til evt. senere salg til de kvægbønder der måtte komme til at mangle foder. Omkring 20 ton ensilage pr. hektar blev det til, hvilket ikke var så meget, men nok til at holde omkostningerne dækket. Herefter er det op til Poldanor biogas at omsætte ensilage til el og efter sigende er der masser af gas i ensilagen. Vi har, i skrivende stund, også en kontakt til en aftager i Tyskland, som er interesseret i at købe 5000 ton til en pris på 70 PLN/t afhentet i stakken. Vi kørte også maskinstation med snitteren. Der blev snittet 400 ha ude i byen. En del af majsen, som ellers var planlagt til at snitte, ændrede sig til det bedre, og da der samtidig åbnede sig et marked for salg af vådt majs direkte fra marken både med og uden majsbrand til spritproduktion, blev der høstet majs til sprit om natten og til tørret majs i dagstimerne. Der er leveret majs med % vand, meget uens modne og sort af majsbrand, til en pris på 350 PLN/ton våd varer. Heri medregnes den sparede tørring transport lagerhåndtering og opbevaringsomkostninger og det var en 2. klasses vare der ellers ikke var velegnet til foderproduktionen. Så alt i alt er det ikke så galt endda. D. 5. august, om morgenen, startede regnen. August blev en meget våd måned i Polen, ligesom i resten af Europa. Zegrze fik 270 mm regn i løbet af august og i alt blev der registreret kun 2 hele høstdage uden regn hvilket giver svære betingelser at bjerge høsten under. Men trods alle besværligheder og regn kom høsten i hus uden at efterlade en eneste hektar korn på markerne. Ca. 400 ha. rug, der var spiret i akset, blev solgt til spritproduktion. Rugen blev høstet med % vand og leveret direkte til spritfabrikken til en pris på 260 PLN pr ton våd vare. Økonomisk gik det ikke så galt for markbruget på trods af de manglende ton, MEN det ville unægtelig have været mere tilfredsstillende for os selv, hvis udbyttet mindst havde været på det budgetterede, og priserne derved, måske havde været lavere. Det er trods alt udbyttet i ton vi avler og ikke priser på afgrøderne, selvom det til en vis grad hænger sammen. Godt vi stadig har en stor "Russer" Majsmark Koczała? t/ha Høsten af hvede startede i år 21. juni hvilket vi aldrig har prøvet før. Vinterrapsen reagerede ikke så slemt på den vedvarende tørkeperiode. Tvært imod så det ud som om den bare satte farten ned på modnings processen. Capo hveden var den sort der først var moden af hvede sorterne. Den sidste uge og første uge af august var det stadig meget tørt og varmt så det var med at få høstet Capoen så længe der var en god kvalitet til brødhvede at hente. Kornhøsten Der snittes majs på Pawłówko Capo hveden (den med stak) er høstet helt usædvanligt tidligt (25/7) med et udbytte på 3,9 ton/ha hvilket, efter jordboniteten og vejrforholdende, ikke er så galt, da Capoen er høstet tørt og med nogle gode parametre. De første prøver viste: Vand: 14,2 %. Protein: 14,3 %. Faldtal: 385. Gluten: 34. Da Capo hveden tillige er registreret som E hvede kvalitet, skulle den kunne hjembringe en høj pris som konsum korn enten i Polen eller Tyskland. Vinterrapsen blev igen i år den bedste afgrøde for markbruget. 3,4 ton / ha på 2650 ha Solgt til 2020 kr. pr ton, afhentet. Det ser ud til at gå godt med dyrkningen af vinterraps i et pløjefri system og på baggrund af de sidste års resultater er arealet udvidet til 3250 ha til høst i Så selv om vi selv mener der bliver taget højde for sortsvalg, dyrkningsmetoder osv. er det stadig vejret der er den vigtigste spiller på banen. D. 27 juli 2006 skete dette: Tre stk. CAT 875 med auto guide leveret til Poldanor - og hvilke trækdyr. Det er næsten ufattelig nogen maskine kan have så meget power og råstyrke. Disse uhyrer har virkelig levet op til vore forventninger om trækkraft. Nu er det traktoren der bestemmer farten og ikke harvebredde og harvedybde. Det er en fornøjelse at se disse traktorer arbejde på markerne. Vi valgte at få monteret Auto Guide på traktorerne på baggrund af de erfaringer der allerede er gjort med auto styring rundt omkring i verden, og hvilket præcisions værktøj vi har fået! Autostyringen er så præcis, at uanset hvor lang og bakket en mark måtte være, ja så er der max 5 cm afvigelse fra rette spor. Imponerende syn fra R44 over vinterrapsen pa Płaszczyca 14 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

Forord. Kirsten Pedersen Due Redaktør

Forord. Kirsten Pedersen Due Redaktør Årsskrift 2011 Af Kirsten Pedersen Due, lærer og redaktør af årsskriftet Forord 2011 rinder ud og julen står for døren. Julen og det nye års komme giver altid en kærkommen lejlighed til at se tilbage

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33 DanAvl MAGASINET maj 2009 #33 De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne DANAVL: OMSÆTNINGEN AF AVLSDYR SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR UDNYTTELSEN AF INVESTERINGERNE i AVLSARBEJDET magasinet for

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere