Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd 2007-04-03 09:01 Page 1"

Transkript

1 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 1

2 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORORD PRÆSENTATION KONCERNOVERSIGT DIREKTIONENS BERETNING SVINEPRODUKTIONEN Foderproduktion Byggeri og inventarproduktion Transport CSU - Service Center Uniechówek MARKBRUGET BIOGAS MILJØET MEDARBEJDERE OG PAMA SAMARBEJDE MED OMGIVELSER HOVED- OG NØGLETAL BALANCE ÅRET I BILLEDER Der er et gammelt ordsprog der lyder: Den der lever skjult, lever godt, og i en tid med megen negativ fokus fra pressens side på landbrug og fødevareproducenter generelt, kunne det ind imellem være fristende at forsøge at dukke hovedet, krybe lidt i skjul, og vente og håbe på at det vil gå over. Vi har i Poldanor en anden opfattelse af hvordan kritikken skal håndteres, nemlig ved åbenhed og information, idet vi mener at den mest tungtvejende grund til at den landbrugskritiske presse har vind i sejlene med den ene skrækhistorie efter den anden, netop er at den almindelige forbruger efterhånden totalt har mistet følingen med erhvervet, og i mange tilfælde har en fuldstændig forkvaklet og urealistisk holdning til, hvordan fødevarer kan og bør produceres. Man siger at forbrugeren/kunden altid har ret, og det er også rigtigt, idet forbrugeren er i sin fulde ret til at vælge de produkter som han/hun har tillid til, både ud fra et etisk og kvalitetsmæssigt synspunkt. Og især når det gælder fødevarer, er der bestemt ikke noget mærkeligt i at man vil sikre sig at de er produceret på en ordentlig måde, og det først og fremmest er gode, sunde produkter, uden unødvendige tilsætningsstoffer. Netop denne frygt for uhygiejniske, usunde og ligefrem fordærvede fødevarer, udnyttes af den sensationshungrende presse, og desværre står forbrugeren ofte tilbage med en mistro til alt og alle indenfor et erhverv, hvor der faktisk generelt er sket endog mere store forbedringer på netop disse områder. Paradoksalt nok har det resulteret i at nutidens moderne landbrug har fået et ry for at producere dårligere fødevarer end tidligere, og samtidig være en større trussel mod miljø og dyrevelfærd end de små og mellemstore, når det faktisk forholder sig stik modsat. En effektiv og lønsom stordrift gør det først og fremmest muligt at investere i ny teknologi og miljømæssige rigtige løsninger, samt at uddanne og specialisere medarbejderne til at håndtere de nye teknologier, så dyrevelfærd sikres og miljøet skånes mest muligt. Derfor denne årsrapport, som vi nu for tredje år i træk udgiver, og som vi foreløbig har fået mange positive tilbagemeldinger på, og bestemt ikke kun fra folk indenfor erhvervet. Vi ønsker nemlig ikke at leve i det skjulte, ikke mindst fordi vi er stolte af vores virksomhed, og samtidig er Poldanor, med sine ca ha. under plov, og store animalske produktion, meget synlig, hvilket faktisk giver os en god mulighed for at vise hvordan man producerer i et moderne landbrug i det nye årtusinde, og samtidig via vore produktionsmetoder vise, at vi føler et stort ansvar overfor vore medarbejdere, det omkringliggende samfund, naturen, miljøet og vore dyr. I tråd med moderne dages informationsmetoder, forsøger vi også at ajourføre vores hjemmeside, så ofte og så godt som muligt, så de mennesker som ønsker at få et mere nuanceret billede af virkeligheden, end det de ind imellem får via pressen, her kan få en objektiv og detaljeret information om vore produktionsforhold. Åbenhed og troværdighed er nogle af de værdier vi sætter meget højt i Poldanor, og så længe vi holder ved disse værdier, og også er klar til at justere ind, når samfundet og forbrugeren ønsker det ud fra et reelt billede af virkeligheden, er vi sikre på at beholde vores status som en respekteret og fremtidssikret virksomhed. Tom Axelgaard - - Poldanors Administrerende Direktør Przechlewo by Tom Axelgaard Administrerende Direktør for Poldanor S.A. Poldanor den Solide Arbejdsgiver i Pommern 2006 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

3 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :01 Page 4 PRÆSENTATION Bestyrelse Poldanors Bestyrelse består af 5 personer, som alle udpeges af hovedaktionæren Polen Invest A/S. KONCERNOVERSIGT POLEN INVEST A/S 81 private danske landmænd Direktion Poldanors direktion består af fire personer, som vælges af Bestyrelsen for 1 år ad gangen. POLDANOR S.A. Polen Invest 94% Axelgaard Universal Holding 6% PRIME FOOD Sp. z o.o. Polen Invest 74,22% Axelgaard Universal Farming 4,92% IØ Fonden 20,86% Tom Axelgaard Administrerende direktør Bjarne Vest Produktionsdirektør Svineproduktion Bjarne Møller Produktionsdirektør Markbrug Grzegorz Brodziak Økonomidirektør Poldanors hovedsæde i Przechlewo 2 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

4 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 6 DIREKTIONENS BERETNING DIREKTIONENS BERETNING Poldanor afdelingsledere til kursus på PAMA Poldanors ledergruppe Èn af ledelsens opgaver ved årets slutning er, at se tilbage på det forløbne år med positivt kritiske øjne, og vurdere på om året er forløbet som det skulle, dvs. i overensstemmelse med firmaets overordnede værdier og målsætninger, og mere konkret, i overensstemmelse med det detaljerede budget. I Poldanor arbejder vi, ligesom de fleste andre virksomheder, med både langsigtede visioner, men og så med kortsigtede og meget konkrete mål. Hvad angår det sidste, forsøger vi altid at være meget realistiske, og inddrage så mange medarbejdere som muligt i planlægningen, således at der er gode chancer for at målene kan nås, og helst overgås en smule, så der ikke opstår huller i indtjening og likviditet. Èn af de parametre der påvirker Poldanors økonomiske resultat mest, og samtidig er meget svær at spå om, og stort set umulig at påvirke, er naturligvis prisen på svinekød, og derfor kan en forkert vurdering af udviklingen her, få meget vidt rækkende følger for virksomheden Heldigvis har vi igen i 2006 været forsigtige i budgettet, og har faktisk opnået en pænt højere gns. pris på svinene, især i sommerperioden, hvor prisen helt overraskende steg til hele 4,66 PLN pr. kg, mod budgetteret 3,80 PLN. Hele årets gennemsnit har været på 3,94 PLN, mod en budgetteret pris på 3,68 PLN, altså ca. 8 % over det budgetterede, men prisen nåede faktisk ned på det budgetterede niveau ved årets slutning, og endda lidt under, så der har været et ret stort tab i resultatet pga. en kraftig reduktion af besætningsværdien, der jo som bekendt er beregnet ud fra den sidste måneds gens. salgspris. Vi havde satset på en lidt bedre effektivitet i svineproduktionen generelt, men som det også fremgår af de følgende indlæg, er der kun en smule forbedring i antallet af levende fødte smågrise, mens fremgangen i de øvrige parametre stadig lader vente på sig. Konklusionen herpå er klar, nemlig at vi skal arbejde mere målrettet på motivation og uddannelse af medarbejdere, både på det faglige og ledelsesmæssige område, samt naturligvis også indføre de nødvendige tekniske forbedringer. Kun på den måde, kan vi gøre os håb om at komme op på linie med de bedste og mest effektive i branchen, et mål vi har sat os, og som vi agter at forfølge med alle tilgængelige midler. Og netop det første, som har resulteret i skabelsen af PAMA, Poldanor Agriculture & Management Academy, er ét af de vigtigste og mest epokegørende beslutninger og tiltag der er gjort i 2006, og der er ingen tvivl i ledelsen om, at hvis dette projekt, som omtales andet steds i rapporten, bliver gennemført til fulde, vil Poldanor S.A. kunne bibeholde sin status som en førende landbrugsvirksomhed i Polen og måske endda i hele Østeuropa. Et andet område, der også har fået meget mere vægt, både managementmæssigt, og efterhånden også økonomisk, er produktion af el og varme via biogas. Ganske vist er der stadig kun ét anlæg i produktion, men der har i løbet af året været stor aktivitet på planlægningsområdet, der ligger tegninger og godkendelser, ligesom der er en del byggeaktivitet allerede, så grundlaget er skabt for en endog meget stor produktion af grøn energi indenfor de næste ganske få år i Poldanor var også præget af utrolig megen kontrol af byggeri, produktion, dyrevelfærd, miljø, økonomi og i det hele taget alle områder, hvor virksomheden skal følge lovgivningen i både Polen og EU. Den megen kontrol er affødt af den siddende regerings holdning til store landbrug, hvor man tilsyneladende er overbevist om at man i Polen, i modsætning til alle andre steder i verden, vil kunne bevare en struktur med mange meget små familiebrug, og at den eneste hindring for en sådan struktur, er de store og effektive brug. Det kunne muligvis også lade sig gøre at bevare den nuværende struktur, hvis man fra regeringens side havde mulighed for at indføre toldkvoter mod import fra udlandet og det øvrige EU, og dermed kunne tvinge de polske forbrugere til at betale mere for deres madvarer, enten direkte via højere priser, eller via skattebilletten i form af støtteopkøb af landbrugsvarer og senere export subsidier. Men Polen er i dag fuldgyldigt medlem af EU, og selvom de polske bønder i skrivende stund griber til alle mulige og umulige midler, støttet af den nuværende landbrugsminister og bondeoprørsleder, Andrzej Lepper, for at få lavet støtteopkøb, og få hævet prisen på svinekød, er det meget begrænset hvad man egentlig kan gøre, hvis man skal følge EU fællesskabets regler. Men kontrol kan man jo altid sætte i gang, og det er der jo egentlig heller ikke noget galt i, så længe det drejer sig om at kontrollere om alle virksomheder indenfor en bestemt branche overholder lovgivningen. Det lugter lidt mere af politik, når man vælger nogle ganske få store producenter ud, mens man lader alle de øvrige gå fri. Vi er i Poldanor flere gange blevet overbevist om at det juridiske system virker ganske godt i Polen, og er uafhængigt af det politiske system, og så længe det drejer sig om at overholde den gældende lovgivning, kan vi være ganske rolige, idet ikke er mange andre virksomheder i vores branche der har bedre styr på forholdene end vi har, selvom der naturligvis altid, i en så stor virksomhed, vil kunne findes enkelte småting, som kunne gøres bedre. De mange kontroller har da også vist, at Poldanor har orden på tingene, og mange af de kontrollerende myndigheder har ligefrem udtrykt forbavselse over, at forholdene var så gode som de rent faktisk er, både indenfor dyrevelfærd, miljø og medarbejderforhold. For ledelsen er det rart at få konstateret at forholdene er i orden, men det er en ganske stor belastning for medarbejderne i de forskellige afdelinger, at de næsten hver dag skal bruge tid og energi på at vise forskellige myndigheder rundt i alle kroge, ligesom alle papirer skal findes frem til enhver lejlighed. Vi er derfor glade for at have vores egen miljøafdeling, som i mange tilfælde tager det værste bureaukrati for farmlederne, så de kan koncentrere sig om det de er gode til, ligesom vi håber på, at vi når det endelig er konstateret at vi overholder lovgivningen til punkt og prikke, kan få fred til at udvikle os videre i en positiv retning. En anden markant udvikling i 2006, er indenfor beskæftigelsen, hvor vi, selv i Poldanors virkeområde, der generelt har været præget af meget stor arbejdsløshed, har oplevet et markant fald i ledigheden, og en markant stigning i efterspørgselen på kvalificeret arbejdskraft. Dette skyldes først og fremmest de mange EU midler der tilflyder landet, og som især skaber en meget stor beskæftigelse indenfor byggebranchen, men også den generelle mangel på arbejdskraft i en stor del af de øvrige EU lande, hvor polske unge mennesker nu har fået øjnene op for, at det faktisk er muligt at finde arbejde i mange af disse lande. Det er overordnet betragtet en meget positiv udvikling, også selvom det selvfølgelig har betydet en del lønstigninger i løbet af året. Men så længe det ikke betyder at vi ganske simpelt ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft i landbruget, som det f.eks. har været tilfældet i Danmark i en del år, kan vi kun hilse denne udvikling velkommen, og konstatere at stigningen i det generelle velfærdsniveau i Polen for alvor er kommet i gang, en udvikling der vil være med til at skubbe landet i den rigtige retning på alle væsentlige områder. Vi skal bare være endnu bedre til at give vore medarbejdere gode og positive arbejdsforhold, en spændende og udfordrende hverdag, og en løn der som et minimum kan konkurrere med de øvrige muligheder der nu findes, både indenfor og udenfor landets grænser. Svinefarmen i Pawłówko 4 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

5 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 8 DIREKTIONENS BERETNING DIREKTIONENS BERETNING Afsætning af grise Poldanor har i 2006 solgt grise for i alt godt 137 mio. PLN (266 mio. kr.), hvor høj kvalitet, ensartet størrelse, sikker levering af store partier, høj sundhedsstatus og højt kødindhold har resulteret i højere afsætningspris end landsnoteringen. Prime Food har igen i 2006 været den største aftager af vore slagtesvin, men vi har stadig solgt en del grise til andre aftagere, ligesom der igen i år er solgt en del polte til avl gennem PIC. Grafen viser den procentvise fordeling i afsætningen. Man skal især lægge mærke til, at sidst på året er bytteforholdet mellem foder og kød nået ned på et meget ugunstigt niveau, og årsagen hertil er naturligvis de markant højere priser på korn og andre råvarer til foderproduktionen. Biogasanlægget i Pawłówko Økonomi Det vigtigste overordnede mål er naturligvis at virksomheden er rentabel, og dermed kan sikre medarbejderne deres arbejdsplads, og aktionærerne et fornuftigt afkast på deres investering, og samtidig sikre, at der er midler til at virksomheden kan fortsætte med at udvikle sig i en retning der sikrer levedygtigheden og konkurrenceevnen. Også her har året levet op til forventningerne, og resultatet er endog ca. 30 % bedre end budgettet, der forsigtigt var sat til et overskud på ca. 20 Mio. PLN Den største årsag til det pæne og tilfredsstillende resultat, er afgjort det forholdsvis gunstige bytteforhold mellem foder og kød, båret af en lidt højere svinepris, men en markant lavere pris på foderet, end forudset i budgettet. Det har i først omgang ikke påvirket Poldanors samlede resultat ret meget, idet markbruget har haft et ganske pænt resultat, pga. de høje priser på korn. Men smerten lurer om hjørnet, idet den sidste halvdel af fodersæsonen, nemlig først halvdel af 2007, vil blive belastet af den meget høje foderpris, sammen med den i forvejen lave pris på slagtesvinene. Det er dog med til at understrege én af Poldanors styrker, nemlig at det er vigtigt at have en rimelig egenproduktion af råvarer til foderproduktionen, for ikke at være for sårbar økonomisk, ikke mindst set i lyset af den generelt stigende efterspørgsel på korn og markafgrøder generelt til energiformål. De fleste prognoser tyder på, at vi har set det sidste af de meget lave kornpriser, men der vil sandsynligvis gå et års tid eller mere, inden det viser sig i tilsvarende højere priser på svinekød. Koczała fodermølle En anden årsag til det tilfredsstillende resultat, er en god styring af de overordnede omkostninger i firmaet, ligesom en stram styring af likviditet og finanser generelt, har givet forholdsvis lave finansieringsomkostninger. Ligeledes har afskrivningerne været lavere end budgetteret, idet en del af de budgetterede byggeopgaver enten er udskudt eller endnu ikke færdiggjort. Der har dog, især i den sidste del af året, været stor investeringsaktivitet, og især på miljøområdet er der igen lavet store investeringer, helt i tråd med firmaets overordnede målsætninger. 6 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

6 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 10 DIREKTIONENS BERETNING SVINEPRODUKTIONEN Produktionen i sig selv Effektiviteten på sofarmene kører lidt op og ned omkring de 25 grise per årsso og har gjort dette de sidste 3-4 år. Forskellen er dog, fra for 4 år siden og til i dag, at forskellen mellem dårligste og bedste farm er blevet større, hvorved vi også nu på den bedste farm ligger fast på omkring 27 grise per årsso, men hvor vi desværre også på enhver enkelt farm har været nede på mellem 22 og 23 grise per årsso. Grunden til dette skal delvis ses i forhold til den øgede uddelegering til vores mellemledere de sidste par år. Vi kan nu se effekten af dette og derfor også se hvem der kan bære dette ansvar, men også hvem der har brug for hjælp. Modernisering af slagtesvinefarmen i Czarnowęsy Alt i alt har 2006 til fulde levet op til ledelsens forventninger, og selvom der effektivitetsmæssigt kunne have været bedre resultater, giver den megen fokus på området, og visse produktionsenheders væsentlige forbedringer, begrundet håb om at resultaterne vil slå igennem i den nærmeste fremtid. Året har bidraget yderligere til at cementere Poldanors stærke position indenfor branchen, en position der er skabt af mange gode medarbejderes stabile og målrettede indsats, baseret på klare og utvetydige værdier og strategier. Jeg vil derfor sige tak til alle medarbejdere, bestyrelse, aktionærer, samhandelspartnere, myndigheder og alle andre, der har været med til at skabe et tilfredsstillende resultat, og som har været med til at støtte Poldanor i vore bestræbelser på at få udbredt forståelsen for at store effektive landbrugsvirksomheder faktisk er til gavn for både mennesker, dyr og miljø, men også sikrer forbrugeren en overkommelig pris for gode og sunde fødevarer. På Direktionens vegne Tom Axelgaard Året der gik SVINEPRODUKTIONEN Antal søer og producerede slagtesvin har ikke ændret sig meget fra forrige år, og generelt har svineproduktionen igen kørt rimelig stabilt. Desværre har vi dog haft, og har stadig, store problemer ved slagtesvinene, som det endnu ikke er lykkedes os at løse, selvom det ikke har skortet på mange forskellige tiltag. Levendefødte/kuld har altid været vores store problem, og for at prøve at komme videre blev det i sommeren besluttet, at vi på alle farme ville prøve 3+2 systemet for 1 lægs søer, sådan at disse kommer op på en diegivningsperiode på 35 dage, mod gennemsnittet i hele produktionen på dage. Dette skulle bevirke, at søerne kommer bedre fra start og derefter udvikler sig normalt fra start punktet, som så vil være højere. Som det kan ses på grafen over antal levendefødte per kuld, går det nu den rigtige vej på dette område, og en af farmene ligger endda nu i perioder over 13 per kuld. Den største ændring i svineproduktionen i år har været, at vi i soholdet konsekvent har ændret måden og rutinerne hvorpå vi håndterer vore polte, gylte og 1. lægs søer, for på denne måde at hæve antal af levendefødte, som altid har været et problem i vores system. Vi modtog også i efteråret de første Dan-avl polte som skal sættes ind på Giżyno sofarm og løbende udskifte de 1600 PIC søer. Gevinsten af 3+2 systemet er ikke for alvor slået igennem da det, som det kan ses på grafen nedenfor, hvor levendefødte /kuld er fordelt på kuldnumre, er søerne fra 4-6 kuld som har haft den største stigning i antal levendefødte i 2006 og da 3-2 blev sat i gang i sommeren 2006 har det,indtil videre, kun haft indflydelse på 2. og 3. lægs søer. Vi håber og tror dog stadig på at systemet vil give den rigtige effekt til sidst, da det har været en kæmpe udfordring og kræver en masse ekstra arbejde på farmene, at få dette system til at virke optimalt og give de forventede resultater. Svinefarmen i Łękinia 8 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

7 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :02 Page 12 SVINEPRODUKTIONEN SVINEPRODUKTIONEN Fravænningvægten har i løbet af året været faldende som en direkte årsag af indførelsen af 3+2. Dette bl. a. fordi grisene for 1. lægs søer nu bliver fravænnet ved en yngre alder end det før var tilfældet. Vi regner dog med igen at komme op på 7 kg i gennemsnittet, til trods for 3+2 systemet, da enkelte farme allerede er det. Kødprocenten har holdt sig stabilt gennem året. Til den, efter danske normer, lave kødprocent skal det siges, at der skal lægges mellem to og tre procent til, for at kunne sammenligne med danske tal. Model af Czarnowęsy farm Afgangsvægten fra smågrise farmene har i løbet af året været faldende. En af grundene hertil er, at der har været mere plads i slagtesvinestaldene, hvorfor vi har kunnet overføre grisene tidligere end normalt. Dette var specielt i forbindelse med en situation hvor der blev indberettet forkert fra en af farmene. Da dette blev opdaget steg vægten lige pludselig igen. Avlsarbejde og Genetik Da vores 10 årige kontrakt med PIC var ved at udløbe, samtidig med at vores levendefødte og kødprocent ikke levede op til vore forventninger, så vi muligheden for at skifte besætningen på Gizyno (1600 Søer) ud for derefter at tage nogle Dan-Avl polte ind i stedet for. De første polte ankom i efteråret 4-12 uger gamle, hvilket betød at vi ikke kom i gang med løbningerne af disse i løbet af året. Vi håber selvfølgelig at dyrene i vore stalde og med vores management kan leve op til de høje forventninger vi har til dem, så det bliver spændende at se resultaterne i løbet af Farmlederen på świelino slagtesvinefarmen Dyrevelfærd På årsbasis har tilvæksten hos smågrisene ikke rørt sig meget og vi ligger stadig og svinger omkring de 400 gram Der er ikke sket de store ændringer i løbet af året i forhold til dyrevælfærd på de enkelte farme. I forbindelse med dette havde vi myndighedskontrol i efteråret, og bortset fra en diskussion omkring hvornår vi i Polen skulle overgå til løsgående søer, var der i rapporten ingen kommentarer til produktionen. Der er en noget uklar bekendtgørelse om hvilke farme der skal overgå til løsgående og hvornår, men vi har nu fået bekræftet på skrift fra myndighederne at vi, som i Danmark, først skal være overgået i Vi har i løbet af året været rundt i mange andre lande, for at se på erfaringer med løsgående søer, da vi har planer om allerede i 2007 at lave de første stalde om. På denne måde kan vi få et større erfaringsgrundlag inden vi skal være overgået i Levering af smågrise til Łękinia fravænningsfarmen Vi har valgt at lave 2 forskellige systemer i vore prøvestalde, hvoraf det ene består af storstier med gulvfodring og det andet består af storstier med skulderadskillelse til søerne og med langsom udfodring. Det første system er mest valgt pga. de lave investeringsomkostninger, og det andet fordi vi tror at vi bedre kan kontrollere søerne ved at have dem adskilt ved fodring. Staldinventar på Jarosławsko slagtesvinefarmen 10 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

8 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 14 SVINEPRODUKTIONEN SVINEPRODUKTIONEN Vi har allerede lavet en enkelt stald på Dobrzyń om til løsgående for at se hvor nemt og billigt det kan gøres. Systemet er dog ikke helt ideelt og kræver en del ombygning af drivgangene på farmen, hvorfor vi lader det være ved den ene stald indtil videre. da max tilladt totalvægt i Polen kun er på 40 tons for en trækker med trailer. Dette gjorde at vi, på grund af totalvægten, ikke kunne udnytte pladsen fuldt ud og kun måtte køre med ca slagtesvin i en trailer, som i Danmark måtte køre med 200 slagtesvin eller mere. Trailer under pålæsning på fodermøllen Foderproduktion Der er ikke sket de store ændringer på fodermøllen i løbet af året bortset fra, at vi har fået trimmet de nye haller og det nye korntørreri sammen med infrastrukturen på hele møllen. Til trods for, at vi har udvidet med plads til ca tons korn og opført et nyt tørreri og ny fælles indleveringsgrav, er det lykkedes os at få mere plads på møllen til vore lastbiler og til at komme frem og tilbage mellem bygningerne. Vi har nu fået implementeret og godkendt vores HACCP system i foderproduktionen, og er nu også gået i gang med at indføre det i svineproduktionen. HACCP systemet giver ikke i sig selv de store ændringer i produktionen, men der kommet mere rutinemæssige kontroltiltag ind på mange af arbejdsrutinerne i forhold til hvad der var før. Planen var at køre HACCP systemet i samarbejde med både Prime Food og Nove, men da Nove nu ikke mere er med i familien, har vi valgt at droppe dette fælles samarbejde og køre systemet hver for sig. Dog, for vores vedkommende, i tæt samarbejde med Prime Food alene. I fodertransporten er vi i gang med at ændre strategi for hvilke trailere vi skal bruge til foderudkørsel. Vi har både blæsebiler og sidetippere i dag, men begge typer har deres begrænsninger, hvorfor vi nu har fået opbygget en bagtipper med blæseudstyr. Dette gør, at vi er utrolig fleksible med et sådant træk og eneste minus er, at vi kun kan have én type foder med af gangen. Men med ca tons foder produceret om ugen er det trods alt aldrig et problem at planlægge det sådan, at denne trækker kun kører med én type foder af gangen i partier af 25 tons. CSU - Service Center Uniechówek Vores fælles lager og service center på Uniechówek kører nu på fuld drøn, og vi lægger løbende flere og flere fælles opgaver derned for derigennem at kunne specialisere vore folk og for bedre at kunne købe noget effektivt og professionelt udstyr og værktøj til denne afdeling. Centeret råder i dag over 7 servicebiler og har åbent 24 timer i døgnet for havarier og andre vigtige opgaver som snerydning eller arbejde med slamsuger. Kujanki fravænningsfarmen Gravearbejdet ved opførselen af en ny gyllebeholder Transportafdelingen Byggeri og inventarproduktion Den største arbejdsopgave i løbet af året har været bygning af gyllelaguner. Vi har i løbet af året anlagt 7 nye laguner på Miętno, Uniechówek og Kiełpin, til sammen ca m 3. Vi gik derudover samtidig i gang med at lave én på Czarnowęsy og en ekstra på Uniechówek, så der har virkelig gang i denne afdeling i løbet af sommeren, efteråret og vinteren. Vi har også fået lavet ca stipladser mere på Jarosławsko farmen, sådan at vi nu kommer op på ca stipladser med dybstrøelse på denne farm. I slutningen af året gik vi i gang med at udvide Czarnowęsy fra de aktuelle 3200 stipladser til Denne investering regner vi med står færdig i løbet af foråret eller sommeren Transporten Vi er begyndt på en løbende udskiftning af vores vognpark, som i dag består af 21 MAN er. Nogle af vore trækkere var op mod 20 år gamle, så både brændstoføkonomien samt reparationsomkostningerne var ved at løbe af med hele læsset. Vi havde flere nye trækkere på budgettet for 2007, men på grund af generel dårlig service i Polen, og specielt når vi snakker om nye lastbiler med computere i, valgte vi at ændre strategien og købe tre MAN er af den sidste årgang som blev lavet uden alt for meget elektronik i. Vi har fået lidt problemer med at skaffe nye chauffører til svinetransporten, da kravene er skærpet gevaldigt nu hvor det er nødvendigt med et dyrekørekort. Desuden er det generelt svært at skaffe chauffører, da der er mange udenlandske firmaer som ansætter polske chauffører Vi har også købt et par nye trailere og udskiftet nogle af dem som vi købte i Danmark for 6-7 år siden. Disse var ikke af aluminium og begrænsede derfor vores lasteevne voldsomt, De store serie produktioner af foderautomater og staldinventar laver vi ikke så mange af mere, da konkurrencen fra specielt Kina gør, at vi ikke kan følge med i lønomkostninger per produceret enhed, idet vi har en meget lav automatiseringsgrad i de forskellige arbejdsopgaver. Vækståret 2006 MARKBRUGET Der er et ordsprog der siger Ingen kender dagen før solen går ned Det samme ordsprog kan også bruges for en vækstsæson i planteavl. Bedst som det ser lovende ud, er det i næste sekund brændt væk for derefter at svømme væk. Året startede sent da det blev 1. april før noget markarbejde kom i gang. Vintersæden generelt havde overvintret fint hvor vinterbyggen haltede lidt, men så fornuftig ud. Desværre skulle det senere vise sig at det stod værre til med vinterbyggen. Da foråret kom, var det for at blive. Det blev en utrolig fin april måned, hvor der virkelig skete noget. Den nøgne havre og vårbyggen blev sået før påske i noget nær et perfekt såbed. Majssåningen blev påbegyndt d. 26. april og færdigsået til d. 13. maj, ligeledes i et godt såbed. Udbringningen af gyllen foregik stort set også uden problemer. Vi må konstatere, at efter vi, for 3 år siden, stoppede med at køre gylle lørdag, søndag og andre helligdage, har vi fået en ekstra effektivitet og mere power fra vores medarbejdere. Dette break i det trivielle arbejde medfører at deres batterier er mere opladede både til gavn for dem selv, men så sandelig også for Poldanor. Nok har Poldanor mange hektar, men der er ikke mange marker der er regulære, et tydelig eksempel er dette billede taget pa Zalesie efter majssåningen 12 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

9 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 16 MARKBRUGET MARKBRUGET Markerne på Poldanor er nok ikke set bedre før og alt tydede på en stor høst helt hen til slutningen af juni måned, men derefter gik det desværre rivende galt med vejret. F. eks. Pawłówko; fra 25. juni til 5. august faldt der 43 mm regn, og gennemsnits temperaturerne i dagstimerne i juli var på 31,4 grader. Det er hot når forbruget plus fordampningen af vand er ca. 35 mm pr. uge. Visuelt var det majsen der led mest under det ekstreme vejr. På Koczała, hvor majsen ellers havde set utrolig godt ud, var majsen i juli ikke mere end 1 meter høj og værst af det hele var, at der ingen blomster var og derved heller ingen bestøvning, som betyder ingen, eller i hvert fald meget ringe, kolbesætning. Majsmark Miętno 7 t/ha - september Det gik ikke helt så galt som frygtet, for fra at det så ud til et stort nul, og i værste fald en udgift til at køre de skadede arealer over med brakpudseren, blev det bragt til et lille plus. Poldanor biogas meldte sig på banen som køber af majsensilage til Pawłówko biogasanlæg. Der blev indkøbt en nyere Claas Jaguar 840 snitter til dette formål. Vi valgte at snitte ca. 500 ha majs til ensilage og til evt. senere salg til de kvægbønder der måtte komme til at mangle foder. Omkring 20 ton ensilage pr. hektar blev det til, hvilket ikke var så meget, men nok til at holde omkostningerne dækket. Herefter er det op til Poldanor biogas at omsætte ensilage til el og efter sigende er der masser af gas i ensilagen. Vi har, i skrivende stund, også en kontakt til en aftager i Tyskland, som er interesseret i at købe 5000 ton til en pris på 70 PLN/t afhentet i stakken. Vi kørte også maskinstation med snitteren. Der blev snittet 400 ha ude i byen. En del af majsen, som ellers var planlagt til at snitte, ændrede sig til det bedre, og da der samtidig åbnede sig et marked for salg af vådt majs direkte fra marken både med og uden majsbrand til spritproduktion, blev der høstet majs til sprit om natten og til tørret majs i dagstimerne. Der er leveret majs med % vand, meget uens modne og sort af majsbrand, til en pris på 350 PLN/ton våd varer. Heri medregnes den sparede tørring transport lagerhåndtering og opbevaringsomkostninger og det var en 2. klasses vare der ellers ikke var velegnet til foderproduktionen. Så alt i alt er det ikke så galt endda. D. 5. august, om morgenen, startede regnen. August blev en meget våd måned i Polen, ligesom i resten af Europa. Zegrze fik 270 mm regn i løbet af august og i alt blev der registreret kun 2 hele høstdage uden regn hvilket giver svære betingelser at bjerge høsten under. Men trods alle besværligheder og regn kom høsten i hus uden at efterlade en eneste hektar korn på markerne. Ca. 400 ha. rug, der var spiret i akset, blev solgt til spritproduktion. Rugen blev høstet med % vand og leveret direkte til spritfabrikken til en pris på 260 PLN pr ton våd vare. Økonomisk gik det ikke så galt for markbruget på trods af de manglende ton, MEN det ville unægtelig have været mere tilfredsstillende for os selv, hvis udbyttet mindst havde været på det budgetterede, og priserne derved, måske havde været lavere. Det er trods alt udbyttet i ton vi avler og ikke priser på afgrøderne, selvom det til en vis grad hænger sammen. Godt vi stadig har en stor "Russer" Majsmark Koczała? t/ha Høsten af hvede startede i år 21. juni hvilket vi aldrig har prøvet før. Vinterrapsen reagerede ikke så slemt på den vedvarende tørkeperiode. Tvært imod så det ud som om den bare satte farten ned på modnings processen. Capo hveden var den sort der først var moden af hvede sorterne. Den sidste uge og første uge af august var det stadig meget tørt og varmt så det var med at få høstet Capoen så længe der var en god kvalitet til brødhvede at hente. Kornhøsten Der snittes majs på Pawłówko Capo hveden (den med stak) er høstet helt usædvanligt tidligt (25/7) med et udbytte på 3,9 ton/ha hvilket, efter jordboniteten og vejrforholdende, ikke er så galt, da Capoen er høstet tørt og med nogle gode parametre. De første prøver viste: Vand: 14,2 %. Protein: 14,3 %. Faldtal: 385. Gluten: 34. Da Capo hveden tillige er registreret som E hvede kvalitet, skulle den kunne hjembringe en høj pris som konsum korn enten i Polen eller Tyskland. Vinterrapsen blev igen i år den bedste afgrøde for markbruget. 3,4 ton / ha på 2650 ha Solgt til 2020 kr. pr ton, afhentet. Det ser ud til at gå godt med dyrkningen af vinterraps i et pløjefri system og på baggrund af de sidste års resultater er arealet udvidet til 3250 ha til høst i Så selv om vi selv mener der bliver taget højde for sortsvalg, dyrkningsmetoder osv. er det stadig vejret der er den vigtigste spiller på banen. D. 27 juli 2006 skete dette: Tre stk. CAT 875 med auto guide leveret til Poldanor - og hvilke trækdyr. Det er næsten ufattelig nogen maskine kan have så meget power og råstyrke. Disse uhyrer har virkelig levet op til vore forventninger om trækkraft. Nu er det traktoren der bestemmer farten og ikke harvebredde og harvedybde. Det er en fornøjelse at se disse traktorer arbejde på markerne. Vi valgte at få monteret Auto Guide på traktorerne på baggrund af de erfaringer der allerede er gjort med auto styring rundt omkring i verden, og hvilket præcisions værktøj vi har fået! Autostyringen er så præcis, at uanset hvor lang og bakket en mark måtte være, ja så er der max 5 cm afvigelse fra rette spor. Imponerende syn fra R44 over vinterrapsen pa Płaszczyca 14 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

10 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 18 MARKBRUGET MARKBRUGET Alt hvad der før i tiden hed overlapning er borte. Før vi omlagde til pløjefri dyrkning havde vi min. 20 enheder til at arbejde for at varetage efterårsarbejdet på de 3 markbrugs centre. I dag er der 6 enheder 3 harvetraktorer og 3 såtraktorer der varetager dette arbejde på de 3 markbrugs centre. Det giver en ro og et hurtigt og godt overblik på dette arbejde, og da det samtidigt er nogle af de bedste traktorfører der arbejder med disse maskinsæt, kan de stort set passe sig selv, hvilket er en stor lettelse i de enkelte driftslederes hverdag. Investeringen i disse kæmper samt andre tiltag og justeringer i 2006 har også givet en stor besparelse på diesel og timeforbrug. Det milde og varme efterår fortsatte indtil kort tid før jul. Vi har før haft snestorm til Tom Axelgaards julemøder først i december men i år spredte vi gødning!! Da markerne stadig var farbare i november, og i december, valgte vi at sprede fosfor og kali gødning (uden svovl) på alle de marker som ikke skal have gylle, og vinterrapsen, som skal have gylle, fik ekstra kali. Det er en rar fornemmelse at være 1600 ton gødning foran inden foråret kommer. Efteruddannelse af vore medarbejdere er startet op i stor stil i 2006 PAMA er blevet en realitet, og der blev allerede i efteråret opstartet BMC leder kursus, hvor alle markbrugs og værksteds ledere og mellemledere har deltaget. Vi har store forventninger til at dette kursus kan give vore ledere og mellemledere nogle flere ledelsesværktøjer til brug i det daglige arbejde. Nye Caterpillar traktorer Engelsk undervisning,ligeså til ledere og mellemledere, håber vi på også vil blive en succes, da vi har en stor sprogbarriere hvad angår info udefra (reservedels bestilling, forespørgsler i udland mm) Sidst men ikke mindst, den store sprogbarriere der er, når der kommer servicefolk mv. fra udlandet til Poldanor. En af de målsætninger vi fremover vil arbejde meget med i markbruget bliver grøn energi. Der er mange nye tiltag inden for den grønne energiproduktion både i Poldanor og resten af Polen. Vinterraps 25/ Miętno BIOGAS Biogas afdelingens årsberetning for 2006 Med afslutningen af året 2006, har vi også afsluttet det første hele driftsår på Pawlowko biogasanlæg, og kan nu opsummere vore erfaringer med det første af Poldanors biogasanlæg, som efterhånden er et specielt anlæg der også har vokset sig ret stor i muligheder og ydelse. Jeg vil her repetere hvilke ændringer der er lavet, og hvilke nye tiltag der er foretaget på Pawłówko anlægget i løbet af Harvning med autostyring pa Chomętowo, efteråret 2006 Efter den noget trælse og besværlige høst skulle vintersæden i jorden. I den periode hvor vinterrapsen blev sået regnede det stadig meget, men med de nye traktorer er vi i den praktiske situation, at vi nu har så stor harve kapacitet at Cat traktorerne kunne harve op lige foran såmaskinerne så regnen ikke kunne nå at ødelægge såbedet. Før Caternes indtog måtte vi mange gange holde stille med såmaskinerne, fordi vi ikke kunne nå at harve op og derved blev der spildt for mange såtimer. Installeringen af propelmixere i reaktortankene for at skifte fra hydraulisk blanding via pumper, som er energi krævende og har en dårlig effekt, til mekanisk-hydraulisk blanding med en speciel udviklet propelmixer i lodret stående rør. Vi kan hermed opblande meget større mængder tørstof i biomassen, dvs. majsensilage, så vi nu kan komme helt op på 25 tons ensilage om dagen. Jeg ser ændringen som en af de vigtigste ændringer på hele anlægget i Vi har bygget ny fortank til rågylle for at stabilisere driften på biogasanlægget, og samtidig frigøre biogassens og svinefarmens arbejdsrutiner fra hinanden. Tanken er på 2000m 3, så vi nu også er i stand til at modtage gylle fra sofarmen Dobrzyn. 16 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

11 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 20 BIOGAS MILJØET Biogasanlægget i Pawłówko Med bygningen af den nye fortank kunne vi så få ombygget den gamle fortank til blandetank for biomasse. Her blander vi nu: gylle majsensilage slagteriaffald glycerin, eller hvad vi har til rådighed eller brug for. Majsen indfodres med en fuldfodervogn (Storti Bulldog) via en gummibånds transportør. Systemet fungerer udemærket. Udnyttelse af spildvarme fra generatoranlæggene er altid et stående spørgsmål når der bygges nyt anlæg. Det har jeg nu gjort noget ved idet jeg har fået bygget en stor varmeveksler som tager al spildvarmen og veksler den over i gyllen, som recirkuleres fra og til efterafgasningstanken. Dette har hævet temperaturen i et område af tanken så meget, at både efterafgasningen og gasrensningen er væsentlig forbedret. Svovlindholdet i gassen er nu nede på ppm, hvilket betegnes som en god kvalitet til en gasmotor og det er vel og mærke i vintertiden! Desuden udnyttes varmen i gyllen og sendes ikke i luften! Poldanor har i en lang række år tilstræbt at begrænse sin påvirkning af miljøet. Da vore medarbejdere og deres familier er en væsentlig del af omgivelserne, tager vi forskellige skridt for at være miljøvenlige. Miljøområdet har høj prioritet for selskabet og spiller en vigtig rolle i vores strategi. I praksis består dette i at indføre moderne produktionsmetoder inden for svineavl, forbedre dyrevelfærd og hygiejniske forhold på farmene, modernisere eksisterende infrastruktur og fremme miljøbeskyttelsen blandt vores personale og i det polske samfund. Vi tilskynder også vores forretningspartnere til både at samarbejde inden for miljøområdet og rette sig efter miljølovgivningen. Landbruget kan generelt ikke være særlig stolt af imponerende teknologiske opfindelser og investeringer på miljøområdet. Men Poldanor har implementeret en del! I 2005 blev der bygget et landbrugs biogasanlæg i Pawłówko, Przechlewo Kommune, hvilket var en skelsættende begivenhed. Næste biogasanlæg i Kujanki, Człuchów Kommune, er nu under opførelse, og flere andre er på vej. Vi vil beskrive disse handlinger nærmere i næste kapitel. Det sidste helt store tiltag jeg her vil omtale, er det ekstra generatoranlæg og transformatorstation. Generatoranlægget er et containeranlæg (dvs. at det står i en skibscontainer) og er leveret af firmaet KWE -Technika Energetyczna Sp. z o.o. Det er den polske importør af Jenbacher Gas Engines. Anlægget består af en Jenbacher motor og en Stamford generator, ydelsen er på 500kWe/h og ca. 550 kwt/h. Anlægget skal arbejde sideløbende med det gamle anlæg og bringe produktionen op på 730 kwe/h, som er den installerede ydelse. Udvidelsen krævede selvfølgelig skift af transformatorstationen, hvor vi nu har monteret en 1MW transformator. Med denne udvidelse er vi fremtidssikret. I 2006 koncentrerede vi os til daglig om at indføre alle de regler og standarder som kræves for IPPC-tilladelser (Integrated Pollution Prevention and Control) på vores 11 største farme. Som følge af kravene til IPPC-tilladelserne fortsatte Poldanor med at forbedre sine produktionsprocesser både teknolgisk- og administrationsmæssigt. Vi kan konstatere, at det er meget nemmere for os at indføre nye teknologiske løsninger, tilpasse vores svineproduktion til højere og højere krav til dyrevelfærd og modernisere vores produktion, frem for at udfylde de lovbestemte talrige skemaer, rapporter, tabeller og referater, og man skal være opmærksom på, at Poldanor i 2006 indgav 18 forskellige årlige rapporter inden for miljøfeltet til Polens Statistik (GUS). Hvert halvår indsender vi derudover indberetninger om miljøudnyttelse på i gennemsnit 84 sider udfyldt med tabeller. I 2006 udstedte vi desuden 454 kvitteringer for affaldshåndtering. Brda floden Alle disse tiltag nytter ingenting, hvis ikke de bliver brugt rigtigt. Da dette i efteråret var ved at være tilfældet skiftede jeg alle folkene ud, hvilket havde en omgående positiv effekt. De nye folk, og specielt driftslederen, forstår virkelig, at vi skal fremad. Vi skal hele tiden holde os informeret om ny miljølovgivning. Når vi udarbejder dokumentation i forbindelse med byggeinvesteringer eller afleverer forskellige miljøansøgninger, støder vi tit på nye fortolkninger af disse. Produktion af el fra biogas Biogasanlægget i Pawłówko Året 2006 har været præget af JI projektet (CO 2 kvote salget). Der er afholdt en del møder i den sag og fastsat mange terminer, men ingen af dem kunne overholdes da det polske miljøministerium ikke har fået færdigbehandlet en ny lov på området. Dermed kunne ministeriet ikke underskrive et vigtigt dokument til os, hvilket dog forventes at ske i marts Nye anlæg Byggeriet af Kujanki biogasanlæg er ved årsskiftet godt fremskredet, men selvom vi har haft en mild vinter har det dog ikke været muligt at holde byggeriet i gang bl. a. fordi det er meget vådt og pløret på Kujanki i den slags vejr. Desuden har der også været tegn på mangel på folk i byggebranchen. Man kan i dag ikke bare, som tidligere, knipse med fingrene og regne med at være omringet af folk der vil arbejde! det var jo også på en vis måde en luksus situation. Płaszczyca er snart færdig projekteret, og vi har fået alle vore erfaringer fra Pawłówko med over i projektet, så det har været muligt at trække tiden lidt på de nye projekter. Nacław og Koczała projekterne er også på banen nu, så de kan nå at blive realiserede i Miljøledelse og miljøpolitik Hos Poldanor er miljøledelse og miljøpolitik en væsentlig del af virksomheden, inklusive dyrevelfærd, natur- og arbejdsmiljøet samt Poldanors bidrag til udviklingen af lokalområdet. Det er lykkedes for os at indføre HACCP-system, hvilket giver os mulighed for at se frem til indførelse af andre systemer af kvalitetsstyring, heri det på miljøfeltet særdeles spændende EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Deltagelse i EMAS-projektet er frivilligt. For at indregistrere et firma i EMAS skal man: - gennemføre en indledende miljøgennemgang - vedtage en miljøpolitik - fastsætte mål og planer for opnåelse deraf - indføre et miljøledelsessystem - være genstand for auditering - udfærdige og offentliggøre en miljøredegørelse som verificeres af en uafhængig ekspert. Vi har allerede taget de to første skridt ved indhentning af IPPC-tilladelserne. De næste to er stort set taget løbende ved at leve op til kravene for IPPC-tilladelserne. For at fuldende hele processen skal vi formalisere vores handlinger og udføre de sidste to punkter omtalt ovenfor, dvs. opnå en verifikation udført af et autoriseret, uafhængigt audit firma. Biogasanlægget i Pawłówko 18 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

12 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 22 MILJØET MILJØET Monitering af miljøet Poldanor har siden 2000 ført monitering af udvalgte dele af miljøet. Det er oplagt, at vi af hensyn til gødskning med gylle fokuserer på vandkvalitet, herunder grundvand. Derudover foretager vi jordanalyser, gas-og støvemission, affaldsmængder fra farmene samt forbrug af grundvand, spildevandafledning, grønne arealer og støjniveau i nærheden af virksomhedens anlæg. Vurdering af arbejdsmiljøet beviser, at Poldanor ikke påvirker det omkringliggende miljø og opfylder miljøstandarderne ved produktionsprocesserne. Poldanors marker i Płaszczyca "Økologisk stoppested på Poldanors hovedkontor Monitering af miljøet indeholder: - lokal overvågning af grundvandet ved at udtage vandprøver fra til dette formål indrettede brønde, på de marker hvor gyllen udbringes og i nærheden af gylletanke, - analyse af vandkvaliteten fra Poldanors vandboringer, - analyse af vandkvaliteten fra udvalgte floder og andre vandløb i nærheden af Poldanors anlæg, - analyse af spildevandet afledt til vand, jord og kloaksystem, - analyse af støjniveauet i nærheden af virksomhedens anlæg, - registrering af gas-og støvemission til atmosfæren, vandforbrug og spildevandsmængden, - registrering af affaldsmængder og håndtering deraf. Lokal overvågning af grundvandet suppleres med regelmæssige jordanalyser (makro-og mikroelementer). Disse udføres af markbrugsafdelingen med henblik på årlige gødningsplaner samt kontrol jordanalyser, som foretages af Statens analysestation for landbrug. I 2006 udvidede Poldanor overvågningssystemet med yderligere 12 kontrolbrønde: - 2 kontrolbrønde med henblik på kontrol af en ny gylletank i Świelino, - 3 kontrolbrønde med henblik på kontrol af en ny gylletank i Radowo Wlk., - 7 kontrolbrønde med henblik på kontrol af to nye gylletanke i Miętno. Med hensyn til overvågningen af arbejdsmiljøet blev der i 2006 foretaget undersøgelser af støv- og gaskoncentration, støj samt belysning på alle vore svinefarme i Pommern og Uniechówek Service Centrum. Vurdering af arbejdsmiljøet giver mulighed for videre bedømmelse af svineproduktionens indflydelse på menneskers helbred og det omkringliggende miljø. Resultaterne af disse undersøgelser påviser, at Poldanor ikke påvirker miljøet eller det lokale samfund på ugunstig vis. Eksterne kontroller Hvert år er Poldanor genstand for en række myndighedskontroller. Det var også tilfældet i 2006, hvor vi flere gange blev kontrolleret af Miljø-, Bygge- og Arbejdstilsynet, sanitære og veterinære myndigheder samt Statens analysestation for landbrug og andre. Alle Poldanors vandboringer og vandværker var to gange genstand for kontrol udført af de amts sanitære myndigheder, og ingen uregelmæssigheder blev konstateret. I juli og august 2006 blev Poldanors sofarm i Koczała kontrolleret af Człuchów sanitære myndigheder og Amts Miljøtilsyn i Słupsk. Ingen uregelmæssigheder blev konstateret. I november og december 2006 blev Poldanors sofarm i Giżyno kontrolleret af Koszalin Miljøtilsyn. Ingen uregelmæssigheder blev konstateret. Derudover blev Koczała sofarm omfattet af kontrol, som var en del af et statsligt kontrolprogram. Kontrollen blev udført af amts Miljø- og Byggetilsynet samt sanitære og veterinære myndigheder. De sanitære kontrolmyndigheder påpegede ikke nogen uregelmæssigheder. Byggetilsynet gjorde Poldanor opmærksom på, at udvalgte tagarealer trængte til istandsættelse. De veterinære kontrolinstanser og Miljøtilsynet gjorde opmærksom på en del formelle krav, nemlig metoder til beregning af gasemission fra farme, markering af affald og affaldscontainere, samt regelmæssig aflæsning af vandmåleren på vandværket. 20 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

13 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 24 MILJØET MILJØET Statens kontrolmyndigheder indsamlede også data uden nogen kontrol i terrænet omkring alle Poldanors farme i Vestpommern Amt. Vi afventer den endelige redegørelse i Gas- og støvemission til atmosfæren Kontrolboring Świelino Ud over udnyttelse af gylle i markbruget kan Poldanor på lokalplan påvirke atmosfærens kvalitet. Ligesom sidste år har Poldanor effektivt formindsket gas- og støvemission ved: overdækning af alle gylletanke og opblanding af gylle nedunder, anvendelse af specielle gylleslanger, gylletransport fra tanke over til marker via jordledninger, hvilket mindsker brugen af gyllevogne, tætning af transport og opbevaring af foder ved bl.a. fodringssystemer og specialiseret befordring, kulfyr blev trinvis afløst af fyringsoliefyr med lavt svovlindhold, derudover bruger man halm på Zalesie farmen, korn af ringere kvalitet på Koczała farmen og propan/butan gas til tørring og fremstilling af vanddamp på Fodermøllen. Poldanor forsyner også de følgende landsbyer med vand: Pawłówko, Płaszczyca, Zalesie, Uniechówek, Chomętowo, en del af Koczała og Miętno, samt naboliggende fabrikker, f. eks. en fiskemelsfabrik i Dobrzyń. Udlægning af gylle De ovennævnte skridt fjerner gylledampe i luften ved udbringning, medvirker til reducering af gas emission, herunder ammoniak, som jo er tæt forbundet med svineproduktion, nedsætter emission af udstødningsgasser væsentligt ved forbrug af dieselolie fra traktorer, plus gas som dannes ved forbrænding af almindelig kul. Poldanor råder over ca. 35 km jordledninger til transport af gylle, som dækker omkring ha. I 2006 blev der bygget en yderligere jordledning i Miętno på 2 km, hvilket vil gøre det muligt at slippe for kørsel på flere hundrede hektarer. På miljøområdet prioriterer selskabet sparsommeligt og fornuftigt vandforbrug højt, derfor er alle vandtilslutninger forsynet med vandmålere og forbruget kontrolleres. Alle utætheder repareres straks. Grundvandsstanden kontrolleres ved at måle vandspejlet i vandboringerne ved hjælp af autoriserede eksperter, samt via analyser af vandprøver udtaget direkte fra boringerne. Der er ikke konstateret nogen negativ udvikling i vandkvaliteten eller mængden af vand. Vandforbrug og vandkvalitet fra Poldanors vandboringer Affaldshåndtering Vandet spiller en væsentlig rolle ved dyreavl, og idet det ikke er blandt vedvarende ressourcer, anstrenger Poldanor sig for at passe på vandet. Vi retter os efter det princip, at vi så vidt muligt vil begrænse produktion af affald, mens alle vore ansatte nu rutinemæssigt segregerer affaldsprodukter. Kontrolboring Radowo Poldanor bruger 12 vandboringer, hvor vandet pumpes op fra underjordiske vandførende lag, hvorefter det behandles på egne vandværker. I 2006 blev der fremstillet 44 typer affald i hele Poldanor (i alt 2.491,4 t), heri 122,6 farligt affald, heraf 94,4 t eternitplader fra nedrevne bygninger. Idet vandboringen i Pawłówko i 2006 ikke kunne tilfredsstille vores behov og ikke var helt pålidelig, påbegyndte Poldanor at bygge en ny vandboring på 87 m. Arbejdet bliver afsluttet i Tabellen nedunder viser produktionen af affald opdelt i de enkelte amter: I 2006 brugte Poldanors svineproduktion m 3 vand. Da vi præcist registrerer vores vandforbrug, fik vi reduceret vandspildet i svineproduktionen med ca. 17% i forhold til Derudover bliver vand brugt i forbindelse med planteproduktionen (især ved sprøjtning), ved vaskeanlæggene, ved produktion af vanddamp på fodermøllen, på byggepladser, i de ansattes omklædningsrum samt ved rengøring af bygningerne indendørs. Hydrogeologisk tværsnit og kontrolboringer - Miętno Poldanors aktiviteter er ligeledes præget af fremstilling af en række emballager (foder i sække) samt import af udvalgte varer, fx dæk og batterier, derfor er selskabet yderligere underkastet lovgivning om pligt til genbrug og udnyttelse af visse produkter. Poldanor har sluttet en aftale med firmaet EUROBAC, som på vore vegne tager sig af genbrug og udnyttelse af den del af emballageaffaldet, der er underkastet den såkaldte produktafgift. 22 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

14 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 26 MILJØET MEDARBEJDERE OG PAMA Udnyttelsen af eget og fremmed affald foregik i 2006 som følger: - Biogasanlægget i Pawłówko modtog: a ,64 t svinegylle fra farme, b ,44 t affald fra Prime Food slagteriet i Przechlewo, c. 123,1 t fra egen foderproduktion. - Stokerfyret i Koczała modtog: a. 315,5 t restplanter fra foderproduktionen. Derudover blev en del affald udnyttet som gødning på markerne: a. 758,99 t af bundfaldet fra Prime Food slagteriets rensningsanlæg b ,21 t affald fra gæringen fra Pawłówko biogasanlægget. Det er hverken Caterpillar traktorer, GPS systemer, biogasalæg, moderne pillepressere eller 3+2 fravænningssystemet der er grundpillen i vores virksomhed. Nej, det er nemlig top motiverede og veluddannede medarbejdere, der synes det er udfordrende, spændende og sjovt at arbejde i Poldanor, og så er disse moderne hjælpemidler blot med til at gøre det nemmere og sjovere at opnå gode resultater. En motiverende og spændende arbejdsplads kan man ikke købe sig til, den skal opbygges gennem åben dialog omkring alle forhold, med tillid til, og respekt for hinanden, og ved at betragte forskellige ideer og holdninger som en styrke. PAMA skal være med til at levendegøre og udbygge disse værdier, ligesom den skal give alle vore mellem og topledere et fælles grundlag at arbejde videre på, både fagligt og især ledelsesmæssigt. Vi føler allerede nu, at PAMA rammer lige netop det vi har brug for i Poldanor S.A. i dag. Federmøllen i Koczała Støj Svineavl bevirker ikke støj. De vigtigste støjkilder på farmene kan være blæsere i staldene og køretøjer som transporterer foder eller dyr. IPPC-tilladelserne fastsætter reglerne for det tilladte støjniveau ved naboliggende beboelser: - 55 db om dagen, dvs. mellem kl og db om natten, dvs. mellem kl og I 2006 bestilte vi en analyse af støjniveauet omkring farmene hos et autoriseret firma. Den bekræftede vores resultater fra 2004, nemlig at den reelle støjpåvirkning ved beboelserne var uvæsentlig, og næsten ikke mærkbar. Analyser af støjniveauet har påvist, at vi skal kigge nærmere på Fodermøllen i Koczała. Støjen stammer i særdeleshed fra anlægget og blæserne, der kører om natten. Om dagen skal vi koncentrere os om støj fra køretøjer på pladsen, som kan mærkes i nærheden af fodermøllen. Problemet kan løses ved at indrette en ny vej. Miljøafgifter Den samlede miljøafgift, steg i 2006 med ca. 28 % i forhold til 2005 og var på PLN. - Med dette budskab åbnede Poldanors direktion det første kursus på Poldanor Agriculture and Management Academy (PAMA) d. 7. november Den første gruppe bestående af 16 ledere og sjakformænd startede på et kursus i ledelse, kaldet Basic Management Course. Tanken om at etablere et uddannelsescenter inden for landbrug var allerede til stede ved etableringen af Poldanor tilbage i Indtil 2006 blev denne tanke realiseret via mange møder og seminarer, som firmaet i tidens løb har arrangeret for de lokale landmænd. I foråret 2006 tog Poldanors direktion beslutning om at igangsætte et projekt, som både kunne gavne firmaets egne medarbejdere og eksterne kunder, som er interesseret i moderne landbrug og ledelse. Ved at etablere Landbrugsakademiet ønsker vi først og fremmest at hæve både ledernes og medarbejdernes kvalifikationer på alle niveauer, så medarbejderne bliver i stand til at rykke et trin op i organisationen og påtage sig mere ansvar. PAMA skal samtidig blive til et centrum for både en udveksling af den nyeste viden i forbindelse med moderne landbrug, men også ledelse, og i den forbindelse vil man anvende de internationale kontakter, som Poldanor allerede har, men også opbygge nye relationer. I den sammenhæng er et kendskab til engelsk vigtigt, derfor har vi også organiseret sprogkurser for vore medarbejdere. En gruppe ledende medarbejdere på 54 startede intensiv engelsk undervisning i september Dette vil muliggøre en bedre adgang til viden med hensyn til at drive landbrug på en moderne og progressiv måde. PAMA vil også holde alle uddannelser for studerende fra udlandet eller for polske kursister på engelsk, såfremt der er et ønske om det Det første hold ledere til kursus i moderne ledelse Akademiets studerende vil i første omgang være Poldanors egne medarbejdere. Kursernes formål er at udvikle medarbejdernes kvalifikationer på hvert niveau i virksomheden, fra produktionsprocesser til ledelse. Siden starten af skolen og igennem 2007 vil i alt ca. 64 medarbejdere gå igennem kurser i basal ledelse, og fra begyndelsen af 2008 vil ca. 16 ledere starte på en større lederuddannelse, som vil strække sig over 12 måneder. Det er også planen, at landbrugskurserne skal starte i midten af Her vil undervisningen først og fremmest fokusere på moderne markbrug og svineproduktion, og eleverne kommer til at veksle mellem teori og praksis. Hvert kursus afsluttes med en eksamen, hvorefter eleverne får et certifikat. Engelsk kursus I starten skal undervisningen foregå i lejede lokaler tæt på én af Poldanors virksomheder i Koczała Kommune. I den følgende etape planlægger vi at flytte til egne bygninger, hvor der bliver etableret passende foredragslokaler samt et kollegium med plads til ca. 40 studerende. Centret skal fungere som et uddannelses- og konferencecenter, men formentligt også som et turistcenter i den tid, hvor der ikke foregår nogen undervisning. Planen er, at undervisningen bliver tilgængelig for eksterne kunder i slutningen af RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

15 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :03 Page 28 MEDARBEJDERE OG PAMA MEDARBEJDERE OG PAMA Overrækkelse af certifikater efter afsluttet kursus på PAMA Der er gjort utrolig meget for at sikre at kurserne bliver på et meget højt og yderst professionelt plan. F.eks. er indhold og struktur på lederkurserne, udarbejdet i samarbejde med to erfarne og professionelle virksomhedskonsulenter, nemlig Flemming Skadhauge og Steen Lykke Rasmussen fra Interact Consulting. Disse to erfarne virksomhedskonsulenter har, med deres viden og erfaring indenfor strukturering og ledelse af virksomheder, været med til at sikre at PAMA s lederuddannelse bliver baseret på den sidste nye viden indenfor faget, og på et meget højt niveau. I 2006 var antallet af skolede medarbejdere 466 (inkl. PAMA og andre kurser), og hele uddannelsesbudgettet på PLN var næsten 100 % højere end i I 2007 stiger uddannelsesbudgettet til næsten 1 mio. PLN, inkl. de planlagte kurser på PAMA. I tæt sammenhæng med PAMA projektet tog vi i 2006 en beslutning om at opbygge en professionel Human Resources afdeling, hvis opgave blandt andet er at bidrage til at fastholde Poldanors gode image som en god arbejdsgiver, at bidrage til motivering af medarbejderne via forskellige værktøjer, at opbygge medarbejdernes loyalitet, at planlægge og gennemføre nyansættelser, at bidrage til medarbejdernes udvikling, at udvikle og udbrede medarbejdersamtaler o.s.v. For at fremme innovationsånden hos medarbejderne tog vi sidst i 2006 en beslutning om at etablere en Innovations Komite, som skal vurdere og belønne medarbejdernes forslag med hensyn til forbedring af effektiviteten på arbejdspladsen. Regulativerne for IK bliver udarbejdet og introduceret i første kvartal af Poldanor tilbyder sine ansatte gode arbejdsforhold: en attraktiv løn afhængig af indsatsen, uddannelsesprogrammer, samt en attraktiv socialpakke med mange kultur- og sportsarrangementer. Dette har været med til at opbygge en gruppe gode, trofaste medarbejdere, som vælger at arbejde i Poldanor i stedet for at søge lykken i de vestlige lande, som ellers knap 2 mio. polakker har gjort i løbet af de sidste par år. Krzysztof Winter fra Service Centret i Uniechówek - Arets medarbejder i 2006 Som belønningsform bruger vi i Poldanor blandt andet præmier til månedens medarbejder, årets medarbejder, samt en jubilæumspakke til de ansatte som har arbejdet i 10 år for firmaet. Hvert andet år arranger vi en medarbejdertur til enten Danmark, hvor vore aktionærer kommer fra, eller til Ukraine, hvor nogle af vore aktionærer har igangsat et landbrugsprojekt magen til Poldanor. Samtidigt er det en god lejlighed til at lære disse landes kultur at kende. Mieczysław Milczarski fra Markbrugsafdelingen modtager kursuscertifikat Igangsætning af PAMA projektet er en del af Poldanors overordnede holdning som er, at medarbejderne er firmaets allervigtigste aktiv. Tilfredse og engagerede medarbejdere, der yder deres bedste for at opnå fastlagte mål, er en forudsætning for fortsat vækst og indtjening. I slutningen af 2006 var der ansat 544 personer i Poldanor en lille stigning i forhold til Poldanor har en grundholdning til styring af virksomheden, der baserer sig på to nøgleord, nemlig gensidig tillid og respekt. Det betyder, at der i højere og højere grad uddelegeres beføjelser og ansvar til den enkelte, hvilket både er nødvendigt i forhold til firmaets mangesidede aktiviteter og store geografiske afstande mellem produktionsenhederne, men også for at skabe det nødvendige engagement i organisationen. 10 års jubilæum er en god lejlighed til en snak om årene der gik Kursus i effektiv kommunikation I forbindelse med PAMA projektet har vi udarbejdet og igangsat Introduktionskurser for nyansatte medarbejdere, hvor de bliver sat ind i firmaets kultur, ånd og værdier, og tillige får generelle informationer om virksomheden. I løbet af 2006 har i alt 106 medarbejdere deltaget i disse kurser. Poldanor fik d. 19. oktober 2006 tildelt præmien Solid arbejdsgiver i Człuchów Distrikt, hvor de væsentligste kriterier ved bedømmelsen var arbejdsforholdene, rettidig lønudbetaling, velvære på arbejdspladsen, uddannelsesprogrammer for de ansatte, samt samarbejdet med omgivelserne. Vi betragter denne udmærkelse som en meget vigtig hædersbevisning og en ekstra opfordring til os om at befæste vores position som den bedste arbejdsgiver i området. Medarbejderne pa turen til Ukraine 26 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

16 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :04 Page 30 MEDARBEJDERE OG PAMA SAMARBEJDE MED OMGIVELSER Det første hold ledere til kursus i moderne ledelse Kommunikation God kommunikation spiller en utrolig vigtig rolle i enhver organisation, og især i de store virksomheder. Vi har i Poldanor etableret mange forskellige kommunikationsværktøjer, som sikrer god informationsgennemstrømning. Udover et veletableret mødesystem i de enkelte afdelinger, plejer vi også at arrangere mindre formelle møder, f. eks. den administrerende direktørs julemøder med alle medarbejdere, hvor der bliver fortalt om året der gik, og om de nye opgaver. I Poldanor fungerer også en medarbejderrepræsentantgruppe, som officielt repræsenterer medarbejderne i forhold til ledelsen. Gruppen godkender blandt andet virksomhedens sociale budget og fungerer i øvrigt som en rådgivningsorgan i forbindelse med alle væsentlige sager som vedrør medarbejderne. Poldanors fordeling af medarbejdere pr. d : turneringer, og klubben deltager også i diverse turneringer inden for firmasport på landsplan. I juni 2007 vil en gruppe på godt 20 fra Contra deltage i Europæisk Sportsfestival i Ålborg, hvor de vil mødes med flere tusinde firma-sportsfolk fra hele Europa. Social ansvarlighed Med vores vision og kerneværdier som fundament, lever Poldanor op til forventningerne om at være en ansvarsfuld og respekteret samarbejdspartner. Vores ansvar overfor samarbejdspartnere og naboer skal være baseret på tillid og respekt. Vi er bevidste om, at tillid og respekt skal skabes gennem vores måde at agere på og gennem virksomhedens omdømme. Respekt for mennesker og for omgivelser er en af Poldanors vigtigste værdier. Vi føler social ansvar for de lokale samfund som vi også er en del af. I selskabets overordnede målsætning skriver vi: Det er også selskabets mål at være medvirkende til udvikling af infrastrukturen i lokalområdet, skabe gode, varige arbejdspladser for lokalbefolkningen, samt medvirke til international handels- og kulturmæssig integration, især mellem Polen og Danmark. Siden 2001 har Poldanor realiseret sin politik i forhold til Corporate Citizenship godt samfundsborgerskab på basis af en velgennemtænkt og nedskrevet strategi. Miljømæssig og social ansvarlighed er en af Poldanors kerneværdier, som afspejles i mange konkrete tiltag, som f. eks.: - medfinansiering af modernisering af lokale veje og anden infrastruktur - sponsorering af sportsklubber - sponsorering af diverse kulturelle arrangementer - sponsorering af diverse arrangementer for børn og unge - sponsorering af diverse miljømæssige initiativer - sponsorering og deltagelse i tværkulturelle arrangementer mellem Polen og Danmark - tilskud til handicappede og syge Strategien vedrør alle 17 kommuner, hvor Poldanor har sine farme og bedrifter. Poldanors udstilling til høstefesten i Świeszyno Kommune Poldanors volleybold hold 28 Arbejdsmiljø og sikkerhed Poldanor ønsker, at alle medarbejdere har et sundt og sikkert arbejdsmiljø og bruger derfor mange ressourcer på at sikre, at maskiner og anlæg er så sikre som muligt. Bygninger, installationer og teknisk udstyr skal vedligeholdes, så de fremstår i god og sikker stand. Virksomheden gennemfører systematiske sikkerhedsvurderinger, gennemgår nye eller ombyggede maskiner og produktionsudstyr og arbejder hele tiden på at øge forståelsen i organisationen for et godt og sikkert arbejdsmiljø. Alle nyansatte får som det første efter ansættelsen et sikkerhedskursus med fokus på netop den arbejdsplads medarbejderen skal varetage, og der bliver desuden undervist i sikkerhedsforskrifter generelt for Poldanor. Alle medarbejdere deltager i en løbende undervisningsplan om sikkerhed og udvikling. Arbejdsmiljøet bliver løbende overvåget både af egne specialister inden for sikkerhed på arbejdspladsen, og af eksterne kontrolinstanser. Antallet af arbejdsulykker er faldende i Poldanor. Virksomheden har registreret 16 ulykker i De tilskadekomne medarbejdere var i alt fraværende 252 dage, og det svarer til et fravær på gennemsnitligt 15,7 dage pr. ulykke. Sport i Poldanor I februar 2006 etablerede Poldanor i samarbejde med Prime Food og Nove firmaklubben Contra. Alle medarbejdere kan være medlem af klubben, i slutningen af 2006 var der 19 medlemmer fra Poldanor, 20 fra Prime Food og 24 fra Nove. Som udgangspunkt kan medarbejderne træne fodbold, vollybold og bowling, men aktiviteterne kan udvides i forhold til medarbejdernes ønsker. Ud over almindelig træning og samvær arrangeres interne Blandt Poldanors største bidrag til gavn for de lokale samfund 2006 var støtte til brandvæsenet i Człuchów, materiel og finansiel hjælp til etablering af veje og parkeringspladser Koczała Kommune, samt finansiel støtte til sportsforeninger i flere kommuner. Leader plus For to år siden blev Poldanor aktivt involveret i et projekt Leader+ - Integreret Udviklingsstrategi for landområder. Projektets formål er forbedring af levestandarden ude på landet, forbedring af landområdernes konkurrencedygtighed, samt at mobilisere mennesker til aktiv deltagelse i udviklingsprocesserne. Elleve kommuner i midt-pommern deltager i projektet. Poldanors repræsentanter deltog aktivt i 2006 i igangsættelsen af projektet Leader +. Programmet hedder Fra en perle til en halskæde... sammen skaber vi udvikling i landområderne igennem udnyttelse af regionens potentiale. I foråret 2006 blev en Lokal Aktiviserings Gruppe dannet. Gruppen hedder Norden halskæde og Poldanor er en af Gruppens officielle fundatorer. I gruppens bestyrelse sidder to Poldanors repræsentanter. Gruppen er i 2006 begyndt på at forberede de første projekter som har til formål at aktivere landbefolkningen i de 11 kommuner. Samarbejde med landmænd Det har altid været Poldanors mål at være en del af udviklingen i den polske landbrugssektor, samt at være en god partner til de polske landmænd. Virksomhedens samarbejde med landmænd foregår på følgende områder: opkøb af korn RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR 2006 Poldanor sponsorerer den årlige hestekonkurrence i Przechlewo Overrækkelsen af et TV til folkeskolen i Nacław 29

17 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :04 Page 32 SAMARBEJDE MED OMGIVELSER HOVED - OG NØGLETAL kontraktproduktion af slagtesvin produktion af korn for Poldanor på kontrakt basis fremleje af jord til landmænd - 28 aftaler på ca. 500 ha, gylleaftaler - 33 aftaler på ca ha, samarbejde med landbrugsskoler og landbohøjskoler (praktikpladser, fælles projekter), rådgivning med hensyn til produktionsmetoder. I tabellen forneden ses selskabets hovedtal for perioden Alle tallene stammer fra reviderede regnskaber. Selskabets revisor i 2006 var PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o Poldanors store maskiner hjælper naboen at lave markarbejdet Poldanor anvender produktionsmetoder, som ofte bliver kopieret af naboerne. Da vi meget gerne vil dele vores viden med vore polske kollegaer, har vi besluttet at arrangere 3 seminarer i 2006, hvor landmændene fra Przechlewo og Debrzno området kan se og høre om vores måde at drive markbrug og svineproduktion på. I september hvert år er Poldanor med til at arrangere lokale høstfester, som er en fast tradition i de fleste polske landkommuner. Virksomheden støtter disse arrangementer og udstiller samtidigt nogle af sine maskiner samt informationsboks, hvor man kan hente oplysninger om virksomheden. Selskabets investeringer Poldanor har ikke mindst i de senere år investeret større summer først og fremmest i moderne og miljørigtige produktionsanlæg og infrastruktur til svineproduktion. Grafen forneden viser virksomhedens totalinvesteringer i de sidste år. Poldanors høstkrans til den årlige kommunale høstfest i Przechlewo Godt naboskab Godt naboskab sætter vi højt i Poldanor. Ud over aktiv hjælp og støtte til lokale samfund gør vi alt for at reducere den negative påvirkning som vores produktion somme tider kan give. Det ømme område kan en gang imellem være udbringning af gylle. Her praktiserer vi altid at varsle den lokale befolkning om de planlagte udkørsler. Den generelle politik er ikke at køre gylle ud i turistsæsonen og i weekenderne. Vi tager også, så vidt det er muligt, hensyn til lokalsamfundets ønsker hvad angår terminer for udbringning af gylle. Vi forbedrer også løbende vores maskinpark og teknologi i forbindelse med gylle udbringning. Som resultat er det efterhånden meget sjældent at vi får klager over lugtgener. Ligeledes prøver vi at reducere støj- og støvgener i forbindelse med vores tunge trafik. I 2006 tog vi blandt andet beslutning om at etablere omkørselsvej til vore farme i Pawłówko, Czarnowęsy og Nacław. Lokalt samarbejde bliver ofte formaliseret i form af nabokontrakter. Hædersbevisninger Biogasanlægget i Pawłówko blev Pommerns Hit inden for økologi i 2006 Poldanor har igennem tider modtaget adskillige hædersbevisninger for sin virksomhed på forskellige områder. I 2006 modtog selskabet endnu tre: - Business Gazelle - Sølvbjørnen 2006 en lokal erhvervskonkurrence i Słupsk området - Koszaliński Denar Erhvervspris for 2005 en lokal erhvervskonkurrence i Koszalin området - Pommerns Hit for etablering af det første landbrugs biogas anlæg i Polen - Solid Arbejdsgiver i Człuchów Distriktet 30 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

18 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :04 Page 34 BALANCE ÅRET I BILLEDER Poldanors statusopgørelse pr. d. 31. december 2006 Czarnowęsy farm under modernisering Medlemmer af Contra klubben til bowling traning EU-dage i Przechlewo i maj 2006 Spændende konkurrencer til sommerfesten PAMA kick-off møde i juli 2006 Kajaktur pa Brda floden i juli Kørnhosten i august Poldanors høstkrans til den årlige høstfest i Przechlewo I efteråret startede vi nr. 2 biogasprojekt ved Kujanki svinefarmen 32 RAPPORT FOR 2006 RAPPORT FOR

19 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd :04 Page 36

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Hvor er jeg i dag? Jeg er 33 år gift med Pernille. Har

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer.

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 73.D.204.i CC: Bilag: Fra: Emne: Erhvervsinstrumenter

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård Brug af Altresyn Niels Thing Engholm/Krogsgård KORT OM BEDRIFTEN To ejendomme Engholm og Krogsgård Ejer Erik W. Andersen Har været driftsleder siden år 2004 I år 2005/2006 udvidet til 1170 søer på Krogsgård.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere