SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104"

Transkript

1 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

2 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A H5 ARB-BDB VERSION 00 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET PPRA KONTROLLERET HEOR GODKENDT LRO

3 Elarbejder Side : 3 af 53 INDHOLDSFORTEGNELSE (60) Generelt 5 (60).1 Bygningsdele der indgår i arbejdet 5 (60).2 Andre ydelser der indgår i arbejdet 6 (60).3 Dokumentation der indgår i arbejdet 6 (60).4 Anvisninger for arbejdet 6 (60).6.1 Generelt 6 (60).5 Referencer til normer m.v. 6 (60).6 Arbejdets kvalitet 7 (60).6.1 Kvalitetskrav 7 (60).6.2 Sikkerhedskrav til materiel 8 (60).7 Dokumentation 8 (60).7.1 Endelig dokumentation 8 (60).7.2 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer 8 (60).7.3 Målinger og prøver 9 (60).8 Kvalitetsovervågning 9 (60).8.1 Relationer til andre arbejder 11 (61) Terræn 12 (62) Føringsveje 13 (62).1 Kabelveje for lavspænding 14 (62).2 Huller, udsparinger og riller 16 (62).3 Hul- og brandtætning 18 (63) Fordelingsanlæg 22 (63).1.1 Tavler 22

4 Elarbejder Side : 4 af 53 (64) Lavspænding 26 (64).1 Nedbrydning og demontering 26 (64).2 Byggeplads installationer 27 (64).3 Lysinstallationer 30 (64).4 Belysningsarmaturer 32 (64).5 Kraftinstallationer 33 (64).6 Hårde Hvidevarer 34 (64).7 Kantinekøkken 35 (65) Svagstrømsinstallationer 37 (65).1 Optaget lamper 37 (65).2 PDS-installation 37 (65).3 Arbejdsstationer 39 (66) Sikrings- og Brandinstallationer 40 (66).1 Røgmeldeanlæg 40 (66).2 ABDL-anlæg 41 (66).3 AVA-anlæg 41 (66).4 Røgventilation 42 (67) Jordingsanlæg og udlignings- forbindelser 44 (68) Kontrolplan 47

5 Elarbejder Side : 5 af 53 (60) Generelt Elarbejdet omfatter levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger omhandlede arbejder inkl. alle for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, medmindre de specielt er angivet at være uden for entreprisen, samt installationen afprøvet og klar til drift. For god ordens skyld præciseres det at hvor der står elentreprenøren i denne beskrivelse, henhører ansvaret under elentreprisen. (60).1 Bygningsdele der indgår i arbejdet Omfanget af de bygningsdele som der indgår i arbejdet fremgår af tegninger samt afsnit om materialer og bygningsdele. Bygningsdelene opdeles i følgende hovedgrupper: Føringsveje Målere -og gruppetavler. Potentialudligning og jordingsanlæg. Lysinstallation. Belysning. Kraftinstallation. Hårde Hvidevarer. Byggepladsinstallation. Nedbrydning og demontering. Brand og sikringsinstallationer.

6 Elarbejder Side : 6 af 53 (60).2 Andre ydelser der indgår i arbejdet Efterreparation på dampmembran ved evt. gennemføringer. Rengøring efter eget arbejde. Al montagetransport for eget arbejde, inkl. nødvendigt transportmateriel. De for arbejdet nødvendige stilladser og værktøjer. Alle forhandlinger, anmeldelser og godkendelser i forhold til myndigheder. (60).3 Dokumentation der indgår i arbejdet Kvalitetsstyring Arbejds- og detailtegninger m.m. Drifts og vedligeholdelsesvejledning. Idriftsættelse, indregulering og målinger. Kontrol iht. udbudskontrolplan. Al dokumentation skal være på dansk. Ved overdragelse af dokumentation til bygherre, skal elentreprenøren gennemgå en teknisk gennemgang med bygherre, hvor alle entreprisens installationer gennemgås. (60).4 Anvisninger for arbejdet (60).6.1 Generelt Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de aktuelle forhold på stedet og indrette arbejderne derefter. Udover tidligere nævnte dokumenter danner de nævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for overdragelse og udførelse af arbejdet. (60).5 Referencer til normer m.v. Almengyldige dokumenter BIPS basisbeskrivelse B DS 5008 Regler for udførelse af elektrotekniske tegninger.

7 Elarbejder Side : 7 af 53 DS 5009 Symboler for elektrotekniske tegninger. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6B Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8 Krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer. Ikke erstattede afsnit i Stærkstrømsreglementet af Maskindirektivet. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektrisk materiel på maskiner. Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) afsnit til 5, Lavspændingstavler. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler. DBI vejledninger. El-forsyningsselskabets lokale bestemmelser. Arbejdstilsynets anvisninger. Varmforzinkning efter DS/ISO 1459, 1460 og DS 460, DIF norm for svagstrømsinstallationer Producenternes individuelle retningslinjer for installation og afprøvning. EMC-standarder. ELFO / FRI Basisbeskrivelse for Elarbejder (BfE) Bygningsreglement BR08 med tillæg. Standards og normer som angivet i nærværende arbejdsbeskrivelse. (60).6 Arbejdets kvalitet (60).6.1 Kvalitetskrav Der skal udelukkende anvendes materialer af bedste kvalitet samt egnet til formålet. Beskadiget materiel udskiftes uden udgift for bygherren, medmindre andet aftales med tilsynet. Ridser og skrammer på monteringsmateriel og brugsgenstande regnes for beskadigelser.

8 Elarbejder Side : 8 af 53 (60).6.2 Sikkerhedskrav til materiel Elektrisk materiel, der indgår i entreprisen, skal opfylde sikkerhedskravene i Stærkstrømsbekendtgørelsens og Stærkstrømsreglementets bestemmelser. For elektrisk materiel, hvortil der ifølge "Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, Lov nr. 251 af 6. maj 1993" er oplysningspligt, skal oplysningerne gives i henhold til "Bekendtgørelse om oplysningspligt ved markedsføring, udlevering eller installation af el-materiel, bekendtgørelse nr. 549 af 29. juni 1993". Entreprenøren skal på tilsynets anmodning forelægge dokumentation for oplysningernes afgivelse. Ved anvendelse af elektrisk materiel, der ikke er omfattet af oplysningspligten, skal entreprenøren på tilsynets anmodning forelægge en dokumentation, der godtgør, at Sikkerhedsstyrelsen anser materiellet for værende undtaget for oplysningspligt. (60).7 Dokumentation (60).7.1 Endelig dokumentation Ved arbejdets aflevering afleveres 2 komplet sæt af entreprenørens egne tegninger, oprettede tavletegninger samt 1 sæt projekttegninger med indtegnede installationer og ændringer. Ændringer skal påtegnes tydeligt med rød tusch. Ved udarbejdelse af således udført tegninger, skal elentreprenøren registrere alle PDS-udtag(inkl stiknummer), og indtegne dem på plantegninger, med rød tusch. Materialet leveres ligeledes på en cd-rom. Al dokumentation skal være affattet på dansk. (60).7.2 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer Ved entreprisens aflevering leveres 2 stk. drifts- og vedligeholdelsesmanualer, samt elektronisk på cd/dvd. Manualen, der skal afleveres i form af et ringbind opdelt i særskilte sektioner, skal indeholde:

9 Elarbejder Side : 9 af 53 Almen del med generel beskrivelse samt relevante adresser og telefonnumre. Entreprenørens tegninger (endelig dokumentation). Komponentliste for leverede brugsgenstande med angivelse af fabrikat, type og nr. Dokumentation. Målerapporter. Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelsesbudget Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger Betjeningsvejledning. Elektronisk dokumentation Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør Fotodokumentation af knudepunkter og komplicerede løsninger under opførelse. (60).7.3 Målinger og prøver Eftersyn og afprøvning Elentreprenøren skal inden idriftsætning af installationen foretage eftersyn og afprøvning jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kapitel 61. Det anvendte måleudstyrs korrekte virkemåde skal kunne verificeres ved dokumentation for kalibrering indenfor de seneste 12 måneder. Måleresultaterne indføres i en skriftlig rapport, der afleveres til tilsynet ved aflevering af entreprisen. Funktionsafprøvning Elentreprenøren skal udføre funktionsafprøvning af alle anlægsfunktioner, der indgår i el-arbejdet. For funktionsafprøvninger føres checklister, der kan indgå i kvalitetssikringen. (60).8 Kvalitetsovervågning Det påhviler entreprenøren at kontrollere og dokumentere det udførte arbejde.

10 Elarbejder Side : 10 af 53 Entreprenøren skal kontrollere leverancer og egne arbejder, og efterfølgende kontrolplan giver en oversigt over det kontrolarbejde, som bygherren minimum kræver dokumentation for. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med tilsynet. Dette fritager ikke entreprenøren for at gennemføre kontrol i det omfang, der er fornødent for arbejdets gode udførelse, og føre sin egen dokumentation herfor. De i kontrolplanen angivne prøver gælder for materialer af samme oprindelse - ændres det, øges antallet af prøver tilsvarende uden udgift for bygherren. Hvis der konstateres fejl, øges kontrolomfanget efter tilsynets vurdering uden udgift for bygherren. Entreprenøren skal sikre sig, at elektronisk udstyr (egensikre kredse) ikke beskadiges under udførelse af afprøvningen. Der er anvendt følgende forkortelser i planen: - Modtagekontrol Det faktisk leverede kontrolleres i forhold til bestillingsrekvisition visuelt og/eller ved måling. Kontrollant skriver/stempler "God kendt" eller "Kasseret" på følgeseddel. Hvis det leverede kasseres, udfærdiges kontrolrapport, som beskriver årsagen og hvad, der er gjort ved det, f.eks. "Returneret" eller "Modtaget" mærket (xxx) og placeres (Y-sted). - Proceskontrol Løbende kontrol af igangværende arbejde. Kontrolemner skal beskrives i checkliste, der udarbejdes af entrepre nør. Dokumentation sker ved udfyldelse af checklisten. - Funktionskontrol Kontrol af at et anlæg, dele af anlæg eller installationer opfylder specificerede krav. Eksempler: - Belysningsniveau. - Tændinger.

11 Elarbejder Side : 11 af 53 - Opmærkninger. Dokumentation sker ved udfyldelse af checkliste eller udfærdigelse af kontrolrapport. Slutkontrol Slutkontrollen udføres umiddelbart før arbejdets færdiggørelse og består i kontrol af, at de samlede arbejder opfylder de stillede krav. Dokumentation sker ved udfyldelse af checkliste eller udfærdigelse af kontrolrapport. (60).8.1 Relationer til andre arbejder Generelt Elentreprenøren skal koordinere sine arbejder med de øvrige entreprenører på byggepladsen i overensstemmelse med den gældende tidsplan. Elentreprenøren skal uden ekstra vederlag tage hensyn til og samarbejde med andre entreprenører, der udfører arbejder på eller i nærheden af elentreprenørens arbejdsplads. Ligeledes skal elentreprenøren tåle ulemper fra uforudsete eller igangværende arbejders samtidige udførelse. Koordinering med andre arbejder Af betydende arbejder der skal koordineres kan nævnes: Elentreprenøren skal i samråd med varme- og ventilationsentreprenøren koordinere placering af føringsveje for installationer til ventilationsanlæg. Murer i forbindelse med installationer der skal udføres skjulte(i hulrum/fuger) inden murer lukker vægge. Tømmer lofter. CTS-arbejde.

12 Elarbejder Side : 12 af 53 (61) Terræn Projektet omfatter ingen arbejder i terræn.

13 Elarbejder Side : 13 af 53 (62) Føringsveje Omfang og lokalisering Eksisterende føringsveje skal bibeholdes, og anvendes til fremføring af nye installationer ifm. denne ombygning. Flere steder i bygningen skal der suppleres med synlige installationskanaler, som her beskrevet og vist på tegninger. Arbejdet omfatter nedenstående hovedydelser: (62).1 - Kabelveje for lavspænding (62).2 - Huller, udsparinger og riller (62).3 - Hul- og brandtætning I forbindelse med arbejder og ydelser beskrevet under nærværende afsnit skal følgende supplerende arbejder og ydelser også præsteres under entreprisen: Prøver Der leveres prøver og prøveopsætning som angivet i arbejdsbeskrivelsen, og byggesagsbeskrivelsen. I forbindelse med efterbehandling af beskadiget overfladebehandling på kabelbakker, stiger, rør mv. skal entreprenøren udlevere prøver med reparationsbehandling til godkendelse af tilsynet. Dokumentation Jf. beskrivelsen, byggesagsbeskrivelsen og stærkstrømsbekendtgørelsen.

14 Elarbejder Side : 14 af 53 (62).1 Kabelveje for lavspænding Kabelbakker og installationskanaler. Omfang og lokalisering Eksisterende føringsveje skal anvendes i størst mulige omfang. Omfang af eksisterende føringsveje fremgår af tegninger over eksisterende forhold. Hvor der etableres nye føringsveje som supplement til de eksisterende, omfatter de følgende arbejder: Levering og opsætning af kabelbakker og installationskanaler som angivet på tegningerne og beskrevet i projektmaterialet Reetablering af overfladebehandlingen på kabelbakker, gitterbakker og kabelstiger efter overskæring, gennemføringer o.l. Levering og montering af brandsikre kabelgennemføringer i brandskel angivet på brandplaner. Føringsveje som udføres med Ø50 mm plastrør, kabelbøjler eller mindre er ikke vist på plantegninger. Omfang skal vurderes og medregnes i nærværende el-entreprise af nærværende entreprenør. Levering og montering af lydtætte kabelgennemføringer. Kontrol af indstøbninger. Opmærkning på selve kabelbakker og stiger. Loft- og vægkonsoller skal være udformet således, at kabelindlægning fra siden kan ske uhindret - åben ophæng. Opsætningen skal planlægges og udføres således i forhold til andre installationer og bygningsdele, at kabler i størst mulig omfang kan oplægges uhindret uden "gennem-putning". Det må påregnes af føringsveje kan skifte retning op/ned og sidevejs, og at dette er indeholdt i entreprisen. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen.

15 Elarbejder Side : 15 af 53 Tilstødende bygningsdele Opsætning af føringsveje skal koordineres med vvs- og ventilationsarbejder. Der skal være fri adgang til føringsveje for trækning af fremtidige kabler. Projektering Føringsveje som udføres med Ø50 mm plastrør, installationsbøjler, eller mindre. Materialer og produkter Alle plastrør og installationskanaler udføres PVC-fri og halogenfri. Plastrør 50 mm rør og derover skal være for indstøbning i beton og udført som fleksibelt rør med træktråd og glat inderside. Kabelbakker ophænges på dertil egnet konsoller anbefalet af og passende til fabrikanten af kabelbakker. Udførelse Alle hovedføringsveje opdeles i spor som angivet på tegninger. Kabelbakker og stiger kategoriseres i følgende kategorier: Stærkstrøm og svagstrøm Føringsvejene opdeles i følgende spor: Stærkstrøm - Bygningsinstallationer. - Maskininstallationer. Svagstrøm - IT-kabling. - Bygningsautomation. - Adgangskontrol og porttelefon anlæg.

16 Elarbejder Side : 16 af 53 -Antenne og tele.(føres i rør). Kabler arrangeres og bundtes i pæn orden i alle føringsveje. Hvor kabler føres ud af kabelbakke (undtagen inderste spor mod væg), skal dette gøres ved, at der bores hul i bunden af kabelbakken og isættes foring, og kabel føres via bæring ind mod væg. Det skal påregnes, at kabler kun krydser under kabelbakke i forbindelse med bæringer, der opsættes efter producentens anvisning, dog minimum for hver 1,5 meter. Bæringer for kabelbakker, som fastgøres på loft og væg, skal tilpasses på stedet i samråd med vvs og ventilationsarbejdet. Kabelbakker føres hen over eltavler og krydsfeltskabe. Fra kabelbakker over tavler og krydsfeltskabe medregnes opsætning af kabelstiger for fremføring af kabler mellem disse enheder. Kontrol af bæreevne udføres, og dokumentation fremlægges på byggeledelsens anmodning. Kontrol Jf. basisbeskrivelsen. (62).2 Huller, udsparinger og riller Udhugning for samt tilstøbning af rør og dåser m.v. udføres under denne entreprise, efter følgende retningslinjer: Der må ikke skæres riller i blankmur/vandskurret vægge. I øvrige vægge skal rillearbejde udføres så nænsomt som muligt og uden at beskadige bygningsdele mere end højst nødvendigt. Installationer i blankmur/vandskurret vægge udføres skjulte i forbindelse med nedbrydning, og inden murer reparere murværk. Rillearbejdet skal foretages med fræser, hvor dette er muligt, ellers ved hjælp af skarpt værktøj. Max. rilledybde: Rørdiameter + 1 cm.

17 Elarbejder Side : 17 af 53 Udhugninger må ikke foretages på skrå i vægge, men skal udføres som lodrette eller vandrette riller. I bærende vægge må vandrette riller ikke forekomme. Alle tilstøbninger, udføres af elentreprenøren, og skal ske ved hjælp af ren cementmørtel og således, at f.eks. rørene omsluttes helt heraf. Der foretages afkostning til 1 mm bag murflade. Udførelse af øvrige huller i etageadskillelse, gulvkonstruktioner, vægge og sådanne, skal udføres af elinstallatøren og skal være indeholdt i tilbuddet. Alle gennemføringer skal udføres med skærende værktøj, således at afskalning/punktudrivninger undgås. Det påhviler således denne entreprenør at udvise påpasselighed m.h.t. armeringsjern og lignende, således at bygningens statiske virkemåde ikke ødelægges. I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til tilsynet. Omfang og lokalisering Rør og dåser er indstøbt på stedet. Det påpeges, at elentreprenøren har det fulde ansvar for, at afbrydere og stikkontakter m.m. kan monteres lodrette. Hvis ikke andet aftales, føres der fra indstøbte dåser 2 stk. 20mm PR til nærmeste føringsvej(kabelbakke/installationskanal). Alle rør skal føres lodret eller vandret. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Materialer og produkter Huller skal etableres ved boring Riller udføres ved skæring med diamantskiver. Udførelse Gennemføringer i vægge, lofter, dæk

18 Elarbejder Side : 18 af 53 Hulboringer i konstruktioner skal skriftligt godkendes af tilsynet / råhusentreprenøren, inden boringer foretages. Inden hulboring skal området, der bores i, undersøges med en dæklags-måler for at sikre, at armering ikke ødelægges. Alle udgifter i forbindelse med boring, fræsning m.v for huller, udsparinger, riller og gennemføringer i vægge, lofter, dæk m.v. for egne arbejder påhviler nærværende entreprenør. Riller og recesser i murværk, letbeton m.v. for elinstallationsrør udføres under denne entreprise. Såfremt armering ødelægges af nærværende entreprenør, skal skaderne udbedres for egen regning og er bygherren uvedkommende. Kontrol Hvor boring udføres med hulbor, skal boreklods overleveres til byggeledelsen for kontrol af intakt armering. Samtlige klodser nummereres og indtegnes på arbejdstegning for opnåelse af sporbarhed. (62).3 Hul- og brandtætning Omfang og lokalisering Komplet levering og montering af brandtætning, lydtætning og vandtætninger af samtlige gennemføringer, og udsparinger for elinstallationer inkl. alt nødvendigt tilbehør. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Tilstødende bygningsdele Nærværende entreprenør udfører samtlige brandtætninger, lydtætninger og vandtætninger i henhold til regler i bygningsreglementet. Materialer og produkter

19 Elarbejder Side : 19 af 53 Brandtætning af gennemføringer i dæk være MK godkendt og udføres i henhold til vejledning DBI 31. Væggennemføringer skal være MK godkendt og udføres i henhold til vejledning DBI 31. Der skal monteres brandtætnings med mulighed for fremtidig udvidelse. Hvor der installeres reserverør/kabeltrækrør, skal disse brandtætnes og overholde MK godkendelse og udføres i henhold til DBI 31. Kabelgennemføringer i vægge og fundamenter til under terræn leveres i anerkendt fabrikat. Tætning af gennemføringer udføres med nødvendige pakstykker, spændplader m.m. for at sikre en vandtæt gennemføring. Udførelse Nærværende entreprenør skal brandtætne alle gennemføringer for elinstallationer, herunder udsparingerne for elinstallationer. Ved udsparinger, der er fælles for vvs-, ventilations- og elarbejder skal brandtætningen koordineres, således at der opnås ensartet brandtætning. Hver enkel entreprenør tætner for egne installationer, men skal koordinere med de øvrige arbejder, således at der opnås ensartet brandtætning. Brandtætning skal udføres efter brandklassifikationen angivet på arkitekttegningerne. Opmærksomheden henledes på, at brandklassifikationen refererer til konstruktionerne og brandsektionernes brandklasser. Ved gennemføringer skal brandklassifikationen for både konstruktionerne og brandsektionerne opretholdes. Alle elinstallationer, der passerer brandsektionsvægge/brandceller og etageadskillelser, skal brandsikres i henhold til gældende Bygningsreglement 2008 og Stærkstrømsbekendtgørelsen samt DBI vejledning nr. 31. Hvor supplerende lyddæmpning er nødvendig, skal dette inkluderes i arbejdet. Brandtætningen skal udføres, når selve installationen anses for at være fuldt afsluttet. Det skal dog påpeges, at elentreprenøren

20 Elarbejder Side : 20 af 53 skal indkalde en repræsentant fra det pågældende brandtætningsfirma på et så tidligt tidspunkt, at der kan træffes de rigtige beslutninger omkring tidspunktet for udførelsen. Arbejdet skal udføres med brandklassificerede løsninger og materialer. Generelt gælder, at den brandsikre gennemføring skal opfylde de samme brandtekniske krav som den konstruktion, hvorigennem installationen passerer. Alle krav til lydtætning skal overholdes. Det skal være muligt efterfølgende at gennembryde brandtætningerne på en forsvarlig og enkel måde uden, at styrken forringes. Såfremt det er nødvendigt, skal nærværende entreprenør anvende påbygningskrave til forøgelse af tykkelsen på bygningsdelen for at opnå den ønskede beskyttelse. Materialer, der anvendes til brandsikre gennemføringer, skal være i anerkendt fabrikat som har produceret brandsikre gennemføringer i minimum 15 år. Generelt skal der anvendes et produkt og materialer, der sikrer, at brandtætningen overholder brandkravene til såvel gennemføringen som beskyttelsen af konstruktionerne. Der må ikke anvendes brandskum til brandtætning Alle brandtætninger skal monteres med en "brandsikringsmærkat" påskrevet et løbenummer. Samme løbenummer skal påskrives et brandtætningsregistreringsark, der indsættes i KSmappen. For fremtidig udbygning af elinstallationen skal der indstøbes 2 stk. kabeltrækrør med en ydre diameter på 50 mm i hver brandsikker gennemføring. Rørene udfyldes med almindelig stenuldseller glasuldsbats. Brandtætninger skal overholde de anviste lydkrav og klasser. Lydtætning skal udføres således at lydkrav, jf. arkitektprojekt overholdes. Kabelgennemføringer i vægge og fundamenter under terræn skal udføres vandtætte. Kontrol

21 Elarbejder Side : 21 af 53 Der skal i KS-mappen være et "skilleblad" som benævnes Brandtætning. Under dette skilleblad skal der indsættes et Brandsikringscertifikat og nødvendige brandtætningsregistreringsark med påskrevet løbenummer for hver af de udførte brandgennemføringer. Endvidere skal der indsættes produktdokumentation på de anvendte produkter samt nødvendige oplysninger vedr. vedligehold og gennembrydning af brandtætningen.

22 Elarbejder Side : 22 af 53 (63) Fordelingsanlæg (63).1.1 Tavler Omfang og lokalisering Elentreprenøren indbygger komponenter, i eksisterende tavler, som beskrevet. Indbygning omfatter alle nødvendige komponenter, så som DINskinne, afdækning, opmærkning, ledninger, m.m. Alle fejlstrømsafbrydere og gruppeafbrydere tillades maksimalt belastet med 75 %. Alle styrekabler afsluttes i tavlerne i klemrækker, således at alle ledere i det enkelte kabel kan afsluttes samme sted. Elinstallatøren er ansvarlig for den endelige kabeldimensionering. Kablerne dimensioneres generelt således at der maksimalt vil være et samlet spændingsfald på 4 % fra transformeren og til brugsgenstande. Alle installationskabler dimensioneres således at de maksimalt er 75 % belastede. Placering af tavle som vist på tegninger over eksisterende forhold. Desuden udføres der termografering af samtlige hoved- og fællestavler. Termografering udføres 1 måned efter ibrugtagning og efter tilsynets anvisning. Termografering udføres, når energibelastningen er maksimal. Der ydes ingen kompensation for termografering i morgen og aftentimerne. Tidspunktet afklares af tilsynet. Materialer og produkter

23 Elarbejder Side : 23 af 53 El-installatøren leverer, monterer og tilslutter tavler i henhold til beskrivelse. Alle komponenter leveres i samme fabrikat. Projektering Tavlerne projekteres ud fra beskrivelse. Tavlekomponenter der anvendes skal være lagerført ved dansk leverandør og der skal være leverancegaranti på min. 5år. Der skal fortrinsvis anvendes samme type komponentleverandør for alle tavlekomponenter. Alle afdækninger, afskærmninger, bundplader, dinskinner, strømskinner og holdere, sokler m.m. skal leveres som den standard der forefindes fra det pågældende tavlefabrikat. Tavlerne skal være med rækkeklemmer for alle til- og fragående manøvreledninger. Disse skal være placeret samlet og let tilgængeligt. Tavlebygger skal lave tavletegninger, min. hovedstrømdiagram, og ved tavlens aflevering skal tavledokumentation være i tavlen. Tavler skal være forsynet med holdbare mærkeplader (graverede resopalskilte) så de er synlige og læsebare. Tavledokumentationen for tavletegninger skal udføres i et tegneprogram der er designet til udarbejdelse af tavledokumentation, og afleveres senest ved afleveringsforretningen og vedlægges elektronisk, på cd og i papir. Tavledokumentationen/prøverapporter, indstillingsskema af maksimalafbrydere og dokumentation for selektivitet skal afleveres senest ved afleveringsforretningen og vedlægges elektronisk, på cd og i papir. Dokumentationen skal sendes til ingeniørfirmaet samt foreligge inden tavlerne tages i brug. Udførelse De eksisterende tavler skal udvides med et ekstra tavlefelt. Her skal der indbygges følgende komponenter:

24 Elarbejder Side : 24 af 53 Tavle kælder: HPFI AC/DC 40A 4P: ventilationsanlæg. BI-måler tilsluttet CTS-anlæg. 16A-C 1FN Automatsikring: ventilationsanlæg. HPFI AC/DC 40A 4P: Røgventilationsanlæg. 16A-C 1FN Automatsikring: Røgventilationsanlæg. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: Røgmeldeanlæg. HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, parterre. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, stue. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, parterre. HPFI 40A 4P: Kantine. 16A-C 3FN Automatsikring: kaffemaskine. 16A-C 3FN Automatsikring: røremaskine. HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsikring: køleskabe. 10A-C 1FN Automatsikring: kasse/vægt. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til vandkøler. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V udtag til lys i hylde. 10A-C 1FN Automatsikring: 3 stk 230V stik, kaffestation. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til kølebord. HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsik.: 230V stik til kølebord, smørrebrød. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til hæve/sænkebord. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik over bordplade. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader.

25 Elarbejder Side : 25 af 53 HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. Tavle sal: HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, 1.sal. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, 1.sal. Alle tavlerne skal være forsynet med en eller flere mærkeplader (graverede resopalskilte), holdbart mærket, anbragt så de er synlige og læselige, samt den pågældende tavle hurtigt og nemt kan identificeres når tavlen er installeret. Arrangementerne leveres med graverede skilte, med tekst i henhold til afgangen. Gruppeafbrydere skal mærkes med størst tilladte mærkestrøm eller størst tilladte indstillingsstrøm og mærkes så det klart fremgår hvilke strømkredse de beskytter. Efter idriftsætning af tavler skal der foretages en termografering af tavlen med fuld last og dokumentation vedlægges i KS materiale. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen Kontrol Jf. basisbeskrivelsen

26 Elarbejder Side : 26 af 53 (64) Lavspænding Arbejdet omfatter nedenstående hovedydelser: Nedbrydning og demontering. Byggepladsinstallationer. Lysinstallationer. Belysningsarmaturer. Kraftinstallationer. Hårde Hvidevarer. Kantinekøkken. (64).1 Nedbrydning og demontering Omfang og lokalisering Under denne entreprise foretages demonteringen, nedtagningen, og bortskaffelse af alle stærk- og svagstrømsinstallationer i eksisterende bygninger og terræn, der berøres af nærværende byggeri. Omfang af vægge der nedbrydes fremgår af arkitekttegninger. Alle installationer i vægge der nedbrydes, skal demonteres og fjernes helt. Installationer på samme gruppe(som det der demonteres) skal sammenkobles så installationen virker efter nedbrydningen er afsluttet. Med henblik på vurdering af entreprisens omfang kan de eksisterende bygningskonstruktioner og installationer beses ved en arrangeret bygningsbesigtigelse (nærmere tidspunkt fremkommer). Entreprenøren vil herefter ikke kunne påberåbe sig at have afgivet tilbud på forkert grundlag. Det gælder såvel udførelse af nye installationer som demontering af eksisterende installationer.

27 Elarbejder Side : 27 af 53 (64).2 Byggeplads installationer Omfang og lokalisering Levering og montering af anlæg for byggestrøm og byggepladsbelysning samt byggestrøm for skurby. Byggepladsinstallationer forsynes fra bygningens hovedtavle, til dette formål skal det påregnes at der skal indbygges en afgang i eksisterende tavle. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Projektering Elentreprenøren skal selv dimensionere kabler til tavler og belysning. Materialer og produkter Entreprenørens egen opmåling. Udførelse Elentreprenøren anvender føringsveje efter eget skøn, som dog skal godkendes af byggeledelsen. Elentreprenøren vælger anlæg og komponenter, som skal opfylde de beskrevne betingelser. Alt byggepladsmateriel såsom hængekabler, projektører, byggepladstavler, stikkontakter og dåser m.v. skal opfylde de af Demko stillede krav. Der skal ved udførelsen tages alle nødvendige hensyn til specielle forhold af betydning for installationernes sikkerhed og soliditet overfor bl.a. kortslutningsforhold, fugtighed, rystelser, vindbelastning osv. Elentreprenøren foretager alle nødvendige anmeldelser samt vedligeholder byggestrømsanlægget i hele byggeperioden. Endvidere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK 31.01.2013 UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2 Handicapgenoptræningscenter

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Grundlæggende principper Anlægstyper Der skelnes mellem to typer anlæg: - Traditionel installation - Intelligent installation IBI, Intelligente Bygningsinstallationer Et traditionelt styret anlæg er et

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET EL INSTALLATION GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE BESKRIVELSE: BESKRIVELSE AF EL INSTALLATIONSARBEJDET DATO OG INITIALER: 20140411 / JNI 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerheds information... 2 2. Gyldighedsområde...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.19 El-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 af 74 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000 for ejendommen Sælger Tobias Petersen Adresse Græsvængevej 10 Postnr. og by 5960 Marstal Dato 18.09.2014 Udløbsdato 18.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere