SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104"

Transkript

1 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

2 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A H5 ARB-BDB VERSION 00 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET PPRA KONTROLLERET HEOR GODKENDT LRO

3 Elarbejder Side : 3 af 53 INDHOLDSFORTEGNELSE (60) Generelt 5 (60).1 Bygningsdele der indgår i arbejdet 5 (60).2 Andre ydelser der indgår i arbejdet 6 (60).3 Dokumentation der indgår i arbejdet 6 (60).4 Anvisninger for arbejdet 6 (60).6.1 Generelt 6 (60).5 Referencer til normer m.v. 6 (60).6 Arbejdets kvalitet 7 (60).6.1 Kvalitetskrav 7 (60).6.2 Sikkerhedskrav til materiel 8 (60).7 Dokumentation 8 (60).7.1 Endelig dokumentation 8 (60).7.2 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer 8 (60).7.3 Målinger og prøver 9 (60).8 Kvalitetsovervågning 9 (60).8.1 Relationer til andre arbejder 11 (61) Terræn 12 (62) Føringsveje 13 (62).1 Kabelveje for lavspænding 14 (62).2 Huller, udsparinger og riller 16 (62).3 Hul- og brandtætning 18 (63) Fordelingsanlæg 22 (63).1.1 Tavler 22

4 Elarbejder Side : 4 af 53 (64) Lavspænding 26 (64).1 Nedbrydning og demontering 26 (64).2 Byggeplads installationer 27 (64).3 Lysinstallationer 30 (64).4 Belysningsarmaturer 32 (64).5 Kraftinstallationer 33 (64).6 Hårde Hvidevarer 34 (64).7 Kantinekøkken 35 (65) Svagstrømsinstallationer 37 (65).1 Optaget lamper 37 (65).2 PDS-installation 37 (65).3 Arbejdsstationer 39 (66) Sikrings- og Brandinstallationer 40 (66).1 Røgmeldeanlæg 40 (66).2 ABDL-anlæg 41 (66).3 AVA-anlæg 41 (66).4 Røgventilation 42 (67) Jordingsanlæg og udlignings- forbindelser 44 (68) Kontrolplan 47

5 Elarbejder Side : 5 af 53 (60) Generelt Elarbejdet omfatter levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger omhandlede arbejder inkl. alle for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, medmindre de specielt er angivet at være uden for entreprisen, samt installationen afprøvet og klar til drift. For god ordens skyld præciseres det at hvor der står elentreprenøren i denne beskrivelse, henhører ansvaret under elentreprisen. (60).1 Bygningsdele der indgår i arbejdet Omfanget af de bygningsdele som der indgår i arbejdet fremgår af tegninger samt afsnit om materialer og bygningsdele. Bygningsdelene opdeles i følgende hovedgrupper: Føringsveje Målere -og gruppetavler. Potentialudligning og jordingsanlæg. Lysinstallation. Belysning. Kraftinstallation. Hårde Hvidevarer. Byggepladsinstallation. Nedbrydning og demontering. Brand og sikringsinstallationer.

6 Elarbejder Side : 6 af 53 (60).2 Andre ydelser der indgår i arbejdet Efterreparation på dampmembran ved evt. gennemføringer. Rengøring efter eget arbejde. Al montagetransport for eget arbejde, inkl. nødvendigt transportmateriel. De for arbejdet nødvendige stilladser og værktøjer. Alle forhandlinger, anmeldelser og godkendelser i forhold til myndigheder. (60).3 Dokumentation der indgår i arbejdet Kvalitetsstyring Arbejds- og detailtegninger m.m. Drifts og vedligeholdelsesvejledning. Idriftsættelse, indregulering og målinger. Kontrol iht. udbudskontrolplan. Al dokumentation skal være på dansk. Ved overdragelse af dokumentation til bygherre, skal elentreprenøren gennemgå en teknisk gennemgang med bygherre, hvor alle entreprisens installationer gennemgås. (60).4 Anvisninger for arbejdet (60).6.1 Generelt Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de aktuelle forhold på stedet og indrette arbejderne derefter. Udover tidligere nævnte dokumenter danner de nævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for overdragelse og udførelse af arbejdet. (60).5 Referencer til normer m.v. Almengyldige dokumenter BIPS basisbeskrivelse B DS 5008 Regler for udførelse af elektrotekniske tegninger.

7 Elarbejder Side : 7 af 53 DS 5009 Symboler for elektrotekniske tegninger. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6B Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8 Krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer. Ikke erstattede afsnit i Stærkstrømsreglementet af Maskindirektivet. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektrisk materiel på maskiner. Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) afsnit til 5, Lavspændingstavler. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler. DBI vejledninger. El-forsyningsselskabets lokale bestemmelser. Arbejdstilsynets anvisninger. Varmforzinkning efter DS/ISO 1459, 1460 og DS 460, DIF norm for svagstrømsinstallationer Producenternes individuelle retningslinjer for installation og afprøvning. EMC-standarder. ELFO / FRI Basisbeskrivelse for Elarbejder (BfE) Bygningsreglement BR08 med tillæg. Standards og normer som angivet i nærværende arbejdsbeskrivelse. (60).6 Arbejdets kvalitet (60).6.1 Kvalitetskrav Der skal udelukkende anvendes materialer af bedste kvalitet samt egnet til formålet. Beskadiget materiel udskiftes uden udgift for bygherren, medmindre andet aftales med tilsynet. Ridser og skrammer på monteringsmateriel og brugsgenstande regnes for beskadigelser.

8 Elarbejder Side : 8 af 53 (60).6.2 Sikkerhedskrav til materiel Elektrisk materiel, der indgår i entreprisen, skal opfylde sikkerhedskravene i Stærkstrømsbekendtgørelsens og Stærkstrømsreglementets bestemmelser. For elektrisk materiel, hvortil der ifølge "Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, Lov nr. 251 af 6. maj 1993" er oplysningspligt, skal oplysningerne gives i henhold til "Bekendtgørelse om oplysningspligt ved markedsføring, udlevering eller installation af el-materiel, bekendtgørelse nr. 549 af 29. juni 1993". Entreprenøren skal på tilsynets anmodning forelægge dokumentation for oplysningernes afgivelse. Ved anvendelse af elektrisk materiel, der ikke er omfattet af oplysningspligten, skal entreprenøren på tilsynets anmodning forelægge en dokumentation, der godtgør, at Sikkerhedsstyrelsen anser materiellet for værende undtaget for oplysningspligt. (60).7 Dokumentation (60).7.1 Endelig dokumentation Ved arbejdets aflevering afleveres 2 komplet sæt af entreprenørens egne tegninger, oprettede tavletegninger samt 1 sæt projekttegninger med indtegnede installationer og ændringer. Ændringer skal påtegnes tydeligt med rød tusch. Ved udarbejdelse af således udført tegninger, skal elentreprenøren registrere alle PDS-udtag(inkl stiknummer), og indtegne dem på plantegninger, med rød tusch. Materialet leveres ligeledes på en cd-rom. Al dokumentation skal være affattet på dansk. (60).7.2 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer Ved entreprisens aflevering leveres 2 stk. drifts- og vedligeholdelsesmanualer, samt elektronisk på cd/dvd. Manualen, der skal afleveres i form af et ringbind opdelt i særskilte sektioner, skal indeholde:

9 Elarbejder Side : 9 af 53 Almen del med generel beskrivelse samt relevante adresser og telefonnumre. Entreprenørens tegninger (endelig dokumentation). Komponentliste for leverede brugsgenstande med angivelse af fabrikat, type og nr. Dokumentation. Målerapporter. Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelsesbudget Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger Betjeningsvejledning. Elektronisk dokumentation Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør Fotodokumentation af knudepunkter og komplicerede løsninger under opførelse. (60).7.3 Målinger og prøver Eftersyn og afprøvning Elentreprenøren skal inden idriftsætning af installationen foretage eftersyn og afprøvning jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kapitel 61. Det anvendte måleudstyrs korrekte virkemåde skal kunne verificeres ved dokumentation for kalibrering indenfor de seneste 12 måneder. Måleresultaterne indføres i en skriftlig rapport, der afleveres til tilsynet ved aflevering af entreprisen. Funktionsafprøvning Elentreprenøren skal udføre funktionsafprøvning af alle anlægsfunktioner, der indgår i el-arbejdet. For funktionsafprøvninger føres checklister, der kan indgå i kvalitetssikringen. (60).8 Kvalitetsovervågning Det påhviler entreprenøren at kontrollere og dokumentere det udførte arbejde.

10 Elarbejder Side : 10 af 53 Entreprenøren skal kontrollere leverancer og egne arbejder, og efterfølgende kontrolplan giver en oversigt over det kontrolarbejde, som bygherren minimum kræver dokumentation for. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med tilsynet. Dette fritager ikke entreprenøren for at gennemføre kontrol i det omfang, der er fornødent for arbejdets gode udførelse, og føre sin egen dokumentation herfor. De i kontrolplanen angivne prøver gælder for materialer af samme oprindelse - ændres det, øges antallet af prøver tilsvarende uden udgift for bygherren. Hvis der konstateres fejl, øges kontrolomfanget efter tilsynets vurdering uden udgift for bygherren. Entreprenøren skal sikre sig, at elektronisk udstyr (egensikre kredse) ikke beskadiges under udførelse af afprøvningen. Der er anvendt følgende forkortelser i planen: - Modtagekontrol Det faktisk leverede kontrolleres i forhold til bestillingsrekvisition visuelt og/eller ved måling. Kontrollant skriver/stempler "God kendt" eller "Kasseret" på følgeseddel. Hvis det leverede kasseres, udfærdiges kontrolrapport, som beskriver årsagen og hvad, der er gjort ved det, f.eks. "Returneret" eller "Modtaget" mærket (xxx) og placeres (Y-sted). - Proceskontrol Løbende kontrol af igangværende arbejde. Kontrolemner skal beskrives i checkliste, der udarbejdes af entrepre nør. Dokumentation sker ved udfyldelse af checklisten. - Funktionskontrol Kontrol af at et anlæg, dele af anlæg eller installationer opfylder specificerede krav. Eksempler: - Belysningsniveau. - Tændinger.

11 Elarbejder Side : 11 af 53 - Opmærkninger. Dokumentation sker ved udfyldelse af checkliste eller udfærdigelse af kontrolrapport. Slutkontrol Slutkontrollen udføres umiddelbart før arbejdets færdiggørelse og består i kontrol af, at de samlede arbejder opfylder de stillede krav. Dokumentation sker ved udfyldelse af checkliste eller udfærdigelse af kontrolrapport. (60).8.1 Relationer til andre arbejder Generelt Elentreprenøren skal koordinere sine arbejder med de øvrige entreprenører på byggepladsen i overensstemmelse med den gældende tidsplan. Elentreprenøren skal uden ekstra vederlag tage hensyn til og samarbejde med andre entreprenører, der udfører arbejder på eller i nærheden af elentreprenørens arbejdsplads. Ligeledes skal elentreprenøren tåle ulemper fra uforudsete eller igangværende arbejders samtidige udførelse. Koordinering med andre arbejder Af betydende arbejder der skal koordineres kan nævnes: Elentreprenøren skal i samråd med varme- og ventilationsentreprenøren koordinere placering af føringsveje for installationer til ventilationsanlæg. Murer i forbindelse med installationer der skal udføres skjulte(i hulrum/fuger) inden murer lukker vægge. Tømmer lofter. CTS-arbejde.

12 Elarbejder Side : 12 af 53 (61) Terræn Projektet omfatter ingen arbejder i terræn.

13 Elarbejder Side : 13 af 53 (62) Føringsveje Omfang og lokalisering Eksisterende føringsveje skal bibeholdes, og anvendes til fremføring af nye installationer ifm. denne ombygning. Flere steder i bygningen skal der suppleres med synlige installationskanaler, som her beskrevet og vist på tegninger. Arbejdet omfatter nedenstående hovedydelser: (62).1 - Kabelveje for lavspænding (62).2 - Huller, udsparinger og riller (62).3 - Hul- og brandtætning I forbindelse med arbejder og ydelser beskrevet under nærværende afsnit skal følgende supplerende arbejder og ydelser også præsteres under entreprisen: Prøver Der leveres prøver og prøveopsætning som angivet i arbejdsbeskrivelsen, og byggesagsbeskrivelsen. I forbindelse med efterbehandling af beskadiget overfladebehandling på kabelbakker, stiger, rør mv. skal entreprenøren udlevere prøver med reparationsbehandling til godkendelse af tilsynet. Dokumentation Jf. beskrivelsen, byggesagsbeskrivelsen og stærkstrømsbekendtgørelsen.

14 Elarbejder Side : 14 af 53 (62).1 Kabelveje for lavspænding Kabelbakker og installationskanaler. Omfang og lokalisering Eksisterende føringsveje skal anvendes i størst mulige omfang. Omfang af eksisterende føringsveje fremgår af tegninger over eksisterende forhold. Hvor der etableres nye føringsveje som supplement til de eksisterende, omfatter de følgende arbejder: Levering og opsætning af kabelbakker og installationskanaler som angivet på tegningerne og beskrevet i projektmaterialet Reetablering af overfladebehandlingen på kabelbakker, gitterbakker og kabelstiger efter overskæring, gennemføringer o.l. Levering og montering af brandsikre kabelgennemføringer i brandskel angivet på brandplaner. Føringsveje som udføres med Ø50 mm plastrør, kabelbøjler eller mindre er ikke vist på plantegninger. Omfang skal vurderes og medregnes i nærværende el-entreprise af nærværende entreprenør. Levering og montering af lydtætte kabelgennemføringer. Kontrol af indstøbninger. Opmærkning på selve kabelbakker og stiger. Loft- og vægkonsoller skal være udformet således, at kabelindlægning fra siden kan ske uhindret - åben ophæng. Opsætningen skal planlægges og udføres således i forhold til andre installationer og bygningsdele, at kabler i størst mulig omfang kan oplægges uhindret uden "gennem-putning". Det må påregnes af føringsveje kan skifte retning op/ned og sidevejs, og at dette er indeholdt i entreprisen. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen.

15 Elarbejder Side : 15 af 53 Tilstødende bygningsdele Opsætning af føringsveje skal koordineres med vvs- og ventilationsarbejder. Der skal være fri adgang til føringsveje for trækning af fremtidige kabler. Projektering Føringsveje som udføres med Ø50 mm plastrør, installationsbøjler, eller mindre. Materialer og produkter Alle plastrør og installationskanaler udføres PVC-fri og halogenfri. Plastrør 50 mm rør og derover skal være for indstøbning i beton og udført som fleksibelt rør med træktråd og glat inderside. Kabelbakker ophænges på dertil egnet konsoller anbefalet af og passende til fabrikanten af kabelbakker. Udførelse Alle hovedføringsveje opdeles i spor som angivet på tegninger. Kabelbakker og stiger kategoriseres i følgende kategorier: Stærkstrøm og svagstrøm Føringsvejene opdeles i følgende spor: Stærkstrøm - Bygningsinstallationer. - Maskininstallationer. Svagstrøm - IT-kabling. - Bygningsautomation. - Adgangskontrol og porttelefon anlæg.

16 Elarbejder Side : 16 af 53 -Antenne og tele.(føres i rør). Kabler arrangeres og bundtes i pæn orden i alle føringsveje. Hvor kabler føres ud af kabelbakke (undtagen inderste spor mod væg), skal dette gøres ved, at der bores hul i bunden af kabelbakken og isættes foring, og kabel føres via bæring ind mod væg. Det skal påregnes, at kabler kun krydser under kabelbakke i forbindelse med bæringer, der opsættes efter producentens anvisning, dog minimum for hver 1,5 meter. Bæringer for kabelbakker, som fastgøres på loft og væg, skal tilpasses på stedet i samråd med vvs og ventilationsarbejdet. Kabelbakker føres hen over eltavler og krydsfeltskabe. Fra kabelbakker over tavler og krydsfeltskabe medregnes opsætning af kabelstiger for fremføring af kabler mellem disse enheder. Kontrol af bæreevne udføres, og dokumentation fremlægges på byggeledelsens anmodning. Kontrol Jf. basisbeskrivelsen. (62).2 Huller, udsparinger og riller Udhugning for samt tilstøbning af rør og dåser m.v. udføres under denne entreprise, efter følgende retningslinjer: Der må ikke skæres riller i blankmur/vandskurret vægge. I øvrige vægge skal rillearbejde udføres så nænsomt som muligt og uden at beskadige bygningsdele mere end højst nødvendigt. Installationer i blankmur/vandskurret vægge udføres skjulte i forbindelse med nedbrydning, og inden murer reparere murværk. Rillearbejdet skal foretages med fræser, hvor dette er muligt, ellers ved hjælp af skarpt værktøj. Max. rilledybde: Rørdiameter + 1 cm.

17 Elarbejder Side : 17 af 53 Udhugninger må ikke foretages på skrå i vægge, men skal udføres som lodrette eller vandrette riller. I bærende vægge må vandrette riller ikke forekomme. Alle tilstøbninger, udføres af elentreprenøren, og skal ske ved hjælp af ren cementmørtel og således, at f.eks. rørene omsluttes helt heraf. Der foretages afkostning til 1 mm bag murflade. Udførelse af øvrige huller i etageadskillelse, gulvkonstruktioner, vægge og sådanne, skal udføres af elinstallatøren og skal være indeholdt i tilbuddet. Alle gennemføringer skal udføres med skærende værktøj, således at afskalning/punktudrivninger undgås. Det påhviler således denne entreprenør at udvise påpasselighed m.h.t. armeringsjern og lignende, således at bygningens statiske virkemåde ikke ødelægges. I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til tilsynet. Omfang og lokalisering Rør og dåser er indstøbt på stedet. Det påpeges, at elentreprenøren har det fulde ansvar for, at afbrydere og stikkontakter m.m. kan monteres lodrette. Hvis ikke andet aftales, føres der fra indstøbte dåser 2 stk. 20mm PR til nærmeste føringsvej(kabelbakke/installationskanal). Alle rør skal føres lodret eller vandret. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Materialer og produkter Huller skal etableres ved boring Riller udføres ved skæring med diamantskiver. Udførelse Gennemføringer i vægge, lofter, dæk

18 Elarbejder Side : 18 af 53 Hulboringer i konstruktioner skal skriftligt godkendes af tilsynet / råhusentreprenøren, inden boringer foretages. Inden hulboring skal området, der bores i, undersøges med en dæklags-måler for at sikre, at armering ikke ødelægges. Alle udgifter i forbindelse med boring, fræsning m.v for huller, udsparinger, riller og gennemføringer i vægge, lofter, dæk m.v. for egne arbejder påhviler nærværende entreprenør. Riller og recesser i murværk, letbeton m.v. for elinstallationsrør udføres under denne entreprise. Såfremt armering ødelægges af nærværende entreprenør, skal skaderne udbedres for egen regning og er bygherren uvedkommende. Kontrol Hvor boring udføres med hulbor, skal boreklods overleveres til byggeledelsen for kontrol af intakt armering. Samtlige klodser nummereres og indtegnes på arbejdstegning for opnåelse af sporbarhed. (62).3 Hul- og brandtætning Omfang og lokalisering Komplet levering og montering af brandtætning, lydtætning og vandtætninger af samtlige gennemføringer, og udsparinger for elinstallationer inkl. alt nødvendigt tilbehør. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Tilstødende bygningsdele Nærværende entreprenør udfører samtlige brandtætninger, lydtætninger og vandtætninger i henhold til regler i bygningsreglementet. Materialer og produkter

19 Elarbejder Side : 19 af 53 Brandtætning af gennemføringer i dæk være MK godkendt og udføres i henhold til vejledning DBI 31. Væggennemføringer skal være MK godkendt og udføres i henhold til vejledning DBI 31. Der skal monteres brandtætnings med mulighed for fremtidig udvidelse. Hvor der installeres reserverør/kabeltrækrør, skal disse brandtætnes og overholde MK godkendelse og udføres i henhold til DBI 31. Kabelgennemføringer i vægge og fundamenter til under terræn leveres i anerkendt fabrikat. Tætning af gennemføringer udføres med nødvendige pakstykker, spændplader m.m. for at sikre en vandtæt gennemføring. Udførelse Nærværende entreprenør skal brandtætne alle gennemføringer for elinstallationer, herunder udsparingerne for elinstallationer. Ved udsparinger, der er fælles for vvs-, ventilations- og elarbejder skal brandtætningen koordineres, således at der opnås ensartet brandtætning. Hver enkel entreprenør tætner for egne installationer, men skal koordinere med de øvrige arbejder, således at der opnås ensartet brandtætning. Brandtætning skal udføres efter brandklassifikationen angivet på arkitekttegningerne. Opmærksomheden henledes på, at brandklassifikationen refererer til konstruktionerne og brandsektionernes brandklasser. Ved gennemføringer skal brandklassifikationen for både konstruktionerne og brandsektionerne opretholdes. Alle elinstallationer, der passerer brandsektionsvægge/brandceller og etageadskillelser, skal brandsikres i henhold til gældende Bygningsreglement 2008 og Stærkstrømsbekendtgørelsen samt DBI vejledning nr. 31. Hvor supplerende lyddæmpning er nødvendig, skal dette inkluderes i arbejdet. Brandtætningen skal udføres, når selve installationen anses for at være fuldt afsluttet. Det skal dog påpeges, at elentreprenøren

20 Elarbejder Side : 20 af 53 skal indkalde en repræsentant fra det pågældende brandtætningsfirma på et så tidligt tidspunkt, at der kan træffes de rigtige beslutninger omkring tidspunktet for udførelsen. Arbejdet skal udføres med brandklassificerede løsninger og materialer. Generelt gælder, at den brandsikre gennemføring skal opfylde de samme brandtekniske krav som den konstruktion, hvorigennem installationen passerer. Alle krav til lydtætning skal overholdes. Det skal være muligt efterfølgende at gennembryde brandtætningerne på en forsvarlig og enkel måde uden, at styrken forringes. Såfremt det er nødvendigt, skal nærværende entreprenør anvende påbygningskrave til forøgelse af tykkelsen på bygningsdelen for at opnå den ønskede beskyttelse. Materialer, der anvendes til brandsikre gennemføringer, skal være i anerkendt fabrikat som har produceret brandsikre gennemføringer i minimum 15 år. Generelt skal der anvendes et produkt og materialer, der sikrer, at brandtætningen overholder brandkravene til såvel gennemføringen som beskyttelsen af konstruktionerne. Der må ikke anvendes brandskum til brandtætning Alle brandtætninger skal monteres med en "brandsikringsmærkat" påskrevet et løbenummer. Samme løbenummer skal påskrives et brandtætningsregistreringsark, der indsættes i KSmappen. For fremtidig udbygning af elinstallationen skal der indstøbes 2 stk. kabeltrækrør med en ydre diameter på 50 mm i hver brandsikker gennemføring. Rørene udfyldes med almindelig stenuldseller glasuldsbats. Brandtætninger skal overholde de anviste lydkrav og klasser. Lydtætning skal udføres således at lydkrav, jf. arkitektprojekt overholdes. Kabelgennemføringer i vægge og fundamenter under terræn skal udføres vandtætte. Kontrol

21 Elarbejder Side : 21 af 53 Der skal i KS-mappen være et "skilleblad" som benævnes Brandtætning. Under dette skilleblad skal der indsættes et Brandsikringscertifikat og nødvendige brandtætningsregistreringsark med påskrevet løbenummer for hver af de udførte brandgennemføringer. Endvidere skal der indsættes produktdokumentation på de anvendte produkter samt nødvendige oplysninger vedr. vedligehold og gennembrydning af brandtætningen.

22 Elarbejder Side : 22 af 53 (63) Fordelingsanlæg (63).1.1 Tavler Omfang og lokalisering Elentreprenøren indbygger komponenter, i eksisterende tavler, som beskrevet. Indbygning omfatter alle nødvendige komponenter, så som DINskinne, afdækning, opmærkning, ledninger, m.m. Alle fejlstrømsafbrydere og gruppeafbrydere tillades maksimalt belastet med 75 %. Alle styrekabler afsluttes i tavlerne i klemrækker, således at alle ledere i det enkelte kabel kan afsluttes samme sted. Elinstallatøren er ansvarlig for den endelige kabeldimensionering. Kablerne dimensioneres generelt således at der maksimalt vil være et samlet spændingsfald på 4 % fra transformeren og til brugsgenstande. Alle installationskabler dimensioneres således at de maksimalt er 75 % belastede. Placering af tavle som vist på tegninger over eksisterende forhold. Desuden udføres der termografering af samtlige hoved- og fællestavler. Termografering udføres 1 måned efter ibrugtagning og efter tilsynets anvisning. Termografering udføres, når energibelastningen er maksimal. Der ydes ingen kompensation for termografering i morgen og aftentimerne. Tidspunktet afklares af tilsynet. Materialer og produkter

23 Elarbejder Side : 23 af 53 El-installatøren leverer, monterer og tilslutter tavler i henhold til beskrivelse. Alle komponenter leveres i samme fabrikat. Projektering Tavlerne projekteres ud fra beskrivelse. Tavlekomponenter der anvendes skal være lagerført ved dansk leverandør og der skal være leverancegaranti på min. 5år. Der skal fortrinsvis anvendes samme type komponentleverandør for alle tavlekomponenter. Alle afdækninger, afskærmninger, bundplader, dinskinner, strømskinner og holdere, sokler m.m. skal leveres som den standard der forefindes fra det pågældende tavlefabrikat. Tavlerne skal være med rækkeklemmer for alle til- og fragående manøvreledninger. Disse skal være placeret samlet og let tilgængeligt. Tavlebygger skal lave tavletegninger, min. hovedstrømdiagram, og ved tavlens aflevering skal tavledokumentation være i tavlen. Tavler skal være forsynet med holdbare mærkeplader (graverede resopalskilte) så de er synlige og læsebare. Tavledokumentationen for tavletegninger skal udføres i et tegneprogram der er designet til udarbejdelse af tavledokumentation, og afleveres senest ved afleveringsforretningen og vedlægges elektronisk, på cd og i papir. Tavledokumentationen/prøverapporter, indstillingsskema af maksimalafbrydere og dokumentation for selektivitet skal afleveres senest ved afleveringsforretningen og vedlægges elektronisk, på cd og i papir. Dokumentationen skal sendes til ingeniørfirmaet samt foreligge inden tavlerne tages i brug. Udførelse De eksisterende tavler skal udvides med et ekstra tavlefelt. Her skal der indbygges følgende komponenter:

24 Elarbejder Side : 24 af 53 Tavle kælder: HPFI AC/DC 40A 4P: ventilationsanlæg. BI-måler tilsluttet CTS-anlæg. 16A-C 1FN Automatsikring: ventilationsanlæg. HPFI AC/DC 40A 4P: Røgventilationsanlæg. 16A-C 1FN Automatsikring: Røgventilationsanlæg. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: Røgmeldeanlæg. HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, parterre. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, stue. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, parterre. HPFI 40A 4P: Kantine. 16A-C 3FN Automatsikring: kaffemaskine. 16A-C 3FN Automatsikring: røremaskine. HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsikring: køleskabe. 10A-C 1FN Automatsikring: kasse/vægt. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til vandkøler. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V udtag til lys i hylde. 10A-C 1FN Automatsikring: 3 stk 230V stik, kaffestation. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til kølebord. HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsik.: 230V stik til kølebord, smørrebrød. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til hæve/sænkebord. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik over bordplade. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader.

25 Elarbejder Side : 25 af 53 HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. Tavle sal: HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, 1.sal. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, 1.sal. Alle tavlerne skal være forsynet med en eller flere mærkeplader (graverede resopalskilte), holdbart mærket, anbragt så de er synlige og læselige, samt den pågældende tavle hurtigt og nemt kan identificeres når tavlen er installeret. Arrangementerne leveres med graverede skilte, med tekst i henhold til afgangen. Gruppeafbrydere skal mærkes med størst tilladte mærkestrøm eller størst tilladte indstillingsstrøm og mærkes så det klart fremgår hvilke strømkredse de beskytter. Efter idriftsætning af tavler skal der foretages en termografering af tavlen med fuld last og dokumentation vedlægges i KS materiale. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen Kontrol Jf. basisbeskrivelsen

26 Elarbejder Side : 26 af 53 (64) Lavspænding Arbejdet omfatter nedenstående hovedydelser: Nedbrydning og demontering. Byggepladsinstallationer. Lysinstallationer. Belysningsarmaturer. Kraftinstallationer. Hårde Hvidevarer. Kantinekøkken. (64).1 Nedbrydning og demontering Omfang og lokalisering Under denne entreprise foretages demonteringen, nedtagningen, og bortskaffelse af alle stærk- og svagstrømsinstallationer i eksisterende bygninger og terræn, der berøres af nærværende byggeri. Omfang af vægge der nedbrydes fremgår af arkitekttegninger. Alle installationer i vægge der nedbrydes, skal demonteres og fjernes helt. Installationer på samme gruppe(som det der demonteres) skal sammenkobles så installationen virker efter nedbrydningen er afsluttet. Med henblik på vurdering af entreprisens omfang kan de eksisterende bygningskonstruktioner og installationer beses ved en arrangeret bygningsbesigtigelse (nærmere tidspunkt fremkommer). Entreprenøren vil herefter ikke kunne påberåbe sig at have afgivet tilbud på forkert grundlag. Det gælder såvel udførelse af nye installationer som demontering af eksisterende installationer.

27 Elarbejder Side : 27 af 53 (64).2 Byggeplads installationer Omfang og lokalisering Levering og montering af anlæg for byggestrøm og byggepladsbelysning samt byggestrøm for skurby. Byggepladsinstallationer forsynes fra bygningens hovedtavle, til dette formål skal det påregnes at der skal indbygges en afgang i eksisterende tavle. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Projektering Elentreprenøren skal selv dimensionere kabler til tavler og belysning. Materialer og produkter Entreprenørens egen opmåling. Udførelse Elentreprenøren anvender føringsveje efter eget skøn, som dog skal godkendes af byggeledelsen. Elentreprenøren vælger anlæg og komponenter, som skal opfylde de beskrevne betingelser. Alt byggepladsmateriel såsom hængekabler, projektører, byggepladstavler, stikkontakter og dåser m.v. skal opfylde de af Demko stillede krav. Der skal ved udførelsen tages alle nødvendige hensyn til specielle forhold af betydning for installationernes sikkerhed og soliditet overfor bl.a. kortslutningsforhold, fugtighed, rystelser, vindbelastning osv. Elentreprenøren foretager alle nødvendige anmeldelser samt vedligeholder byggestrømsanlægget i hele byggeperioden. Endvidere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER UDSKIFTNING AF BELYSNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.4. EL-ENTREPRISEN 1.4.1 OMFANG Entreprisen omfatter: El-arbejder, omfattende stærk- og svagstrøm.2 Entreprisen omfatter Alle materialer og arbejdsydelser for fuldstændig

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler.

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. EBA opmålingsregler. 2016-01-11 01 Generelle opmålingsregler Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. De efterfølgende sider viser opmålingsregler for særlige varegrupper.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04. Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg Rev. 2015.04.20 Revision: 2015.04.20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER STRÅLEVARMEANLÆG Bjerringbro Idrætspark Hald Ege Hallen ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK 31.01.2013 UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2 Handicapgenoptræningscenter

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.4 El-arbejder Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København

Læs mere

Nyropsgade 37, 4-6.sal Lejerforberedelse

Nyropsgade 37, 4-6.sal Lejerforberedelse Dato 2013-04-12 Atp ejendomme Nyropsgade 37, 4-6.sal Lejerforberedelse EL-ARBEJDER ARBEJDSBESKRIVELSE PLH arkitekter as Vermundsgade 38K 2100 København Ø Wessberg A/S Herlev Bygade 14, 2730 Herlev tlf.

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE ELARBEJDE Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ELarbejder Dato : 18.12.2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS ELARBEJDER (EL) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen Drift & Vedligehold Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen 27886501 1 Indhold Elforsyningen... 3 Tavler... 3 Generelt... 3 Vedligeholdelse af bruger... 3 Vedligeholdelse af autoriseret

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Kubehusene - Lejligheder El entreprisen Forord El-team fyn a/s ønsker jer tillykke med din nye Bolig. I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Rettelsesblad 1. dato: 25.4.2013. 1. Nedriver a. Eksisterende ventilationskanaler fjernes under nedrivningsentreprisen.

Rettelsesblad 1. dato: 25.4.2013. 1. Nedriver a. Eksisterende ventilationskanaler fjernes under nedrivningsentreprisen. Rettelsesblad 1. dato: 25.4.2013 1. Nedriver a. Eksisterende ventilationskanaler fjernes under nedrivningsentreprisen. b. Der er fjernet 15 stk. døre på 5. sal, samt 2. stk. rengøringsvaske, forud for

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

Om- og tilbygning af Løgumkloster Distriktsskole Side 1 af 15

Om- og tilbygning af Løgumkloster Distriktsskole Side 1 af 15 Om- og tilbygning af Løgumkloster Distriktsskole Side 1 af 15 E. El- arbejdet E.01 Arbejdets omfang og art: Arbejdet skal udføres som en del af fagentrepriser, og nærværende beskrivelse er gældende sammen

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Hvorfor og hvordan? Der har igennem længere tid verseret heftige diskussioner om dette spørgsmål. Hvorfor egentligt ofre tid og penge på en sådan opmærkning.

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Horsens Kommune kommunale bygninger. Nye belysningsanlæg. Østbirk skole Højvangen skolen Brædstrup skole. Dato:

Horsens Kommune kommunale bygninger. Nye belysningsanlæg. Østbirk skole Højvangen skolen Brædstrup skole. Dato: Bygherre: Sag: Horsens Kommune kommunale bygninger Nye belysningsanlæg Østbirk skole Højvangen skolen Brædstrup skole Emne: El/belysning Dato: 15.07.2014 Læsøgade 19 8700 Horsens Mobil 20 89 15 37 Mail:

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr 01. LEVERING OG IDRIFTSÆTNING AF VASKERIUDSTYR 01.100 GENERELT 01.101 Arbejdet omfatter. Levering, montering / tilslutning og idriftsætning af maskiner, betalings-

Læs mere