SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104"

Transkript

1 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

2 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A H5 ARB-BDB VERSION 00 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET PPRA KONTROLLERET HEOR GODKENDT LRO

3 Elarbejder Side : 3 af 53 INDHOLDSFORTEGNELSE (60) Generelt 5 (60).1 Bygningsdele der indgår i arbejdet 5 (60).2 Andre ydelser der indgår i arbejdet 6 (60).3 Dokumentation der indgår i arbejdet 6 (60).4 Anvisninger for arbejdet 6 (60).6.1 Generelt 6 (60).5 Referencer til normer m.v. 6 (60).6 Arbejdets kvalitet 7 (60).6.1 Kvalitetskrav 7 (60).6.2 Sikkerhedskrav til materiel 8 (60).7 Dokumentation 8 (60).7.1 Endelig dokumentation 8 (60).7.2 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer 8 (60).7.3 Målinger og prøver 9 (60).8 Kvalitetsovervågning 9 (60).8.1 Relationer til andre arbejder 11 (61) Terræn 12 (62) Føringsveje 13 (62).1 Kabelveje for lavspænding 14 (62).2 Huller, udsparinger og riller 16 (62).3 Hul- og brandtætning 18 (63) Fordelingsanlæg 22 (63).1.1 Tavler 22

4 Elarbejder Side : 4 af 53 (64) Lavspænding 26 (64).1 Nedbrydning og demontering 26 (64).2 Byggeplads installationer 27 (64).3 Lysinstallationer 30 (64).4 Belysningsarmaturer 32 (64).5 Kraftinstallationer 33 (64).6 Hårde Hvidevarer 34 (64).7 Kantinekøkken 35 (65) Svagstrømsinstallationer 37 (65).1 Optaget lamper 37 (65).2 PDS-installation 37 (65).3 Arbejdsstationer 39 (66) Sikrings- og Brandinstallationer 40 (66).1 Røgmeldeanlæg 40 (66).2 ABDL-anlæg 41 (66).3 AVA-anlæg 41 (66).4 Røgventilation 42 (67) Jordingsanlæg og udlignings- forbindelser 44 (68) Kontrolplan 47

5 Elarbejder Side : 5 af 53 (60) Generelt Elarbejdet omfatter levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger omhandlede arbejder inkl. alle for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, medmindre de specielt er angivet at være uden for entreprisen, samt installationen afprøvet og klar til drift. For god ordens skyld præciseres det at hvor der står elentreprenøren i denne beskrivelse, henhører ansvaret under elentreprisen. (60).1 Bygningsdele der indgår i arbejdet Omfanget af de bygningsdele som der indgår i arbejdet fremgår af tegninger samt afsnit om materialer og bygningsdele. Bygningsdelene opdeles i følgende hovedgrupper: Føringsveje Målere -og gruppetavler. Potentialudligning og jordingsanlæg. Lysinstallation. Belysning. Kraftinstallation. Hårde Hvidevarer. Byggepladsinstallation. Nedbrydning og demontering. Brand og sikringsinstallationer.

6 Elarbejder Side : 6 af 53 (60).2 Andre ydelser der indgår i arbejdet Efterreparation på dampmembran ved evt. gennemføringer. Rengøring efter eget arbejde. Al montagetransport for eget arbejde, inkl. nødvendigt transportmateriel. De for arbejdet nødvendige stilladser og værktøjer. Alle forhandlinger, anmeldelser og godkendelser i forhold til myndigheder. (60).3 Dokumentation der indgår i arbejdet Kvalitetsstyring Arbejds- og detailtegninger m.m. Drifts og vedligeholdelsesvejledning. Idriftsættelse, indregulering og målinger. Kontrol iht. udbudskontrolplan. Al dokumentation skal være på dansk. Ved overdragelse af dokumentation til bygherre, skal elentreprenøren gennemgå en teknisk gennemgang med bygherre, hvor alle entreprisens installationer gennemgås. (60).4 Anvisninger for arbejdet (60).6.1 Generelt Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de aktuelle forhold på stedet og indrette arbejderne derefter. Udover tidligere nævnte dokumenter danner de nævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for overdragelse og udførelse af arbejdet. (60).5 Referencer til normer m.v. Almengyldige dokumenter BIPS basisbeskrivelse B DS 5008 Regler for udførelse af elektrotekniske tegninger.

7 Elarbejder Side : 7 af 53 DS 5009 Symboler for elektrotekniske tegninger. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6B Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8 Krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer. Ikke erstattede afsnit i Stærkstrømsreglementet af Maskindirektivet. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektrisk materiel på maskiner. Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) afsnit til 5, Lavspændingstavler. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler. DBI vejledninger. El-forsyningsselskabets lokale bestemmelser. Arbejdstilsynets anvisninger. Varmforzinkning efter DS/ISO 1459, 1460 og DS 460, DIF norm for svagstrømsinstallationer Producenternes individuelle retningslinjer for installation og afprøvning. EMC-standarder. ELFO / FRI Basisbeskrivelse for Elarbejder (BfE) Bygningsreglement BR08 med tillæg. Standards og normer som angivet i nærværende arbejdsbeskrivelse. (60).6 Arbejdets kvalitet (60).6.1 Kvalitetskrav Der skal udelukkende anvendes materialer af bedste kvalitet samt egnet til formålet. Beskadiget materiel udskiftes uden udgift for bygherren, medmindre andet aftales med tilsynet. Ridser og skrammer på monteringsmateriel og brugsgenstande regnes for beskadigelser.

8 Elarbejder Side : 8 af 53 (60).6.2 Sikkerhedskrav til materiel Elektrisk materiel, der indgår i entreprisen, skal opfylde sikkerhedskravene i Stærkstrømsbekendtgørelsens og Stærkstrømsreglementets bestemmelser. For elektrisk materiel, hvortil der ifølge "Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, Lov nr. 251 af 6. maj 1993" er oplysningspligt, skal oplysningerne gives i henhold til "Bekendtgørelse om oplysningspligt ved markedsføring, udlevering eller installation af el-materiel, bekendtgørelse nr. 549 af 29. juni 1993". Entreprenøren skal på tilsynets anmodning forelægge dokumentation for oplysningernes afgivelse. Ved anvendelse af elektrisk materiel, der ikke er omfattet af oplysningspligten, skal entreprenøren på tilsynets anmodning forelægge en dokumentation, der godtgør, at Sikkerhedsstyrelsen anser materiellet for værende undtaget for oplysningspligt. (60).7 Dokumentation (60).7.1 Endelig dokumentation Ved arbejdets aflevering afleveres 2 komplet sæt af entreprenørens egne tegninger, oprettede tavletegninger samt 1 sæt projekttegninger med indtegnede installationer og ændringer. Ændringer skal påtegnes tydeligt med rød tusch. Ved udarbejdelse af således udført tegninger, skal elentreprenøren registrere alle PDS-udtag(inkl stiknummer), og indtegne dem på plantegninger, med rød tusch. Materialet leveres ligeledes på en cd-rom. Al dokumentation skal være affattet på dansk. (60).7.2 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer Ved entreprisens aflevering leveres 2 stk. drifts- og vedligeholdelsesmanualer, samt elektronisk på cd/dvd. Manualen, der skal afleveres i form af et ringbind opdelt i særskilte sektioner, skal indeholde:

9 Elarbejder Side : 9 af 53 Almen del med generel beskrivelse samt relevante adresser og telefonnumre. Entreprenørens tegninger (endelig dokumentation). Komponentliste for leverede brugsgenstande med angivelse af fabrikat, type og nr. Dokumentation. Målerapporter. Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelsesbudget Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger Betjeningsvejledning. Elektronisk dokumentation Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør Fotodokumentation af knudepunkter og komplicerede løsninger under opførelse. (60).7.3 Målinger og prøver Eftersyn og afprøvning Elentreprenøren skal inden idriftsætning af installationen foretage eftersyn og afprøvning jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kapitel 61. Det anvendte måleudstyrs korrekte virkemåde skal kunne verificeres ved dokumentation for kalibrering indenfor de seneste 12 måneder. Måleresultaterne indføres i en skriftlig rapport, der afleveres til tilsynet ved aflevering af entreprisen. Funktionsafprøvning Elentreprenøren skal udføre funktionsafprøvning af alle anlægsfunktioner, der indgår i el-arbejdet. For funktionsafprøvninger føres checklister, der kan indgå i kvalitetssikringen. (60).8 Kvalitetsovervågning Det påhviler entreprenøren at kontrollere og dokumentere det udførte arbejde.

10 Elarbejder Side : 10 af 53 Entreprenøren skal kontrollere leverancer og egne arbejder, og efterfølgende kontrolplan giver en oversigt over det kontrolarbejde, som bygherren minimum kræver dokumentation for. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med tilsynet. Dette fritager ikke entreprenøren for at gennemføre kontrol i det omfang, der er fornødent for arbejdets gode udførelse, og føre sin egen dokumentation herfor. De i kontrolplanen angivne prøver gælder for materialer af samme oprindelse - ændres det, øges antallet af prøver tilsvarende uden udgift for bygherren. Hvis der konstateres fejl, øges kontrolomfanget efter tilsynets vurdering uden udgift for bygherren. Entreprenøren skal sikre sig, at elektronisk udstyr (egensikre kredse) ikke beskadiges under udførelse af afprøvningen. Der er anvendt følgende forkortelser i planen: - Modtagekontrol Det faktisk leverede kontrolleres i forhold til bestillingsrekvisition visuelt og/eller ved måling. Kontrollant skriver/stempler "God kendt" eller "Kasseret" på følgeseddel. Hvis det leverede kasseres, udfærdiges kontrolrapport, som beskriver årsagen og hvad, der er gjort ved det, f.eks. "Returneret" eller "Modtaget" mærket (xxx) og placeres (Y-sted). - Proceskontrol Løbende kontrol af igangværende arbejde. Kontrolemner skal beskrives i checkliste, der udarbejdes af entrepre nør. Dokumentation sker ved udfyldelse af checklisten. - Funktionskontrol Kontrol af at et anlæg, dele af anlæg eller installationer opfylder specificerede krav. Eksempler: - Belysningsniveau. - Tændinger.

11 Elarbejder Side : 11 af 53 - Opmærkninger. Dokumentation sker ved udfyldelse af checkliste eller udfærdigelse af kontrolrapport. Slutkontrol Slutkontrollen udføres umiddelbart før arbejdets færdiggørelse og består i kontrol af, at de samlede arbejder opfylder de stillede krav. Dokumentation sker ved udfyldelse af checkliste eller udfærdigelse af kontrolrapport. (60).8.1 Relationer til andre arbejder Generelt Elentreprenøren skal koordinere sine arbejder med de øvrige entreprenører på byggepladsen i overensstemmelse med den gældende tidsplan. Elentreprenøren skal uden ekstra vederlag tage hensyn til og samarbejde med andre entreprenører, der udfører arbejder på eller i nærheden af elentreprenørens arbejdsplads. Ligeledes skal elentreprenøren tåle ulemper fra uforudsete eller igangværende arbejders samtidige udførelse. Koordinering med andre arbejder Af betydende arbejder der skal koordineres kan nævnes: Elentreprenøren skal i samråd med varme- og ventilationsentreprenøren koordinere placering af føringsveje for installationer til ventilationsanlæg. Murer i forbindelse med installationer der skal udføres skjulte(i hulrum/fuger) inden murer lukker vægge. Tømmer lofter. CTS-arbejde.

12 Elarbejder Side : 12 af 53 (61) Terræn Projektet omfatter ingen arbejder i terræn.

13 Elarbejder Side : 13 af 53 (62) Føringsveje Omfang og lokalisering Eksisterende føringsveje skal bibeholdes, og anvendes til fremføring af nye installationer ifm. denne ombygning. Flere steder i bygningen skal der suppleres med synlige installationskanaler, som her beskrevet og vist på tegninger. Arbejdet omfatter nedenstående hovedydelser: (62).1 - Kabelveje for lavspænding (62).2 - Huller, udsparinger og riller (62).3 - Hul- og brandtætning I forbindelse med arbejder og ydelser beskrevet under nærværende afsnit skal følgende supplerende arbejder og ydelser også præsteres under entreprisen: Prøver Der leveres prøver og prøveopsætning som angivet i arbejdsbeskrivelsen, og byggesagsbeskrivelsen. I forbindelse med efterbehandling af beskadiget overfladebehandling på kabelbakker, stiger, rør mv. skal entreprenøren udlevere prøver med reparationsbehandling til godkendelse af tilsynet. Dokumentation Jf. beskrivelsen, byggesagsbeskrivelsen og stærkstrømsbekendtgørelsen.

14 Elarbejder Side : 14 af 53 (62).1 Kabelveje for lavspænding Kabelbakker og installationskanaler. Omfang og lokalisering Eksisterende føringsveje skal anvendes i størst mulige omfang. Omfang af eksisterende føringsveje fremgår af tegninger over eksisterende forhold. Hvor der etableres nye føringsveje som supplement til de eksisterende, omfatter de følgende arbejder: Levering og opsætning af kabelbakker og installationskanaler som angivet på tegningerne og beskrevet i projektmaterialet Reetablering af overfladebehandlingen på kabelbakker, gitterbakker og kabelstiger efter overskæring, gennemføringer o.l. Levering og montering af brandsikre kabelgennemføringer i brandskel angivet på brandplaner. Føringsveje som udføres med Ø50 mm plastrør, kabelbøjler eller mindre er ikke vist på plantegninger. Omfang skal vurderes og medregnes i nærværende el-entreprise af nærværende entreprenør. Levering og montering af lydtætte kabelgennemføringer. Kontrol af indstøbninger. Opmærkning på selve kabelbakker og stiger. Loft- og vægkonsoller skal være udformet således, at kabelindlægning fra siden kan ske uhindret - åben ophæng. Opsætningen skal planlægges og udføres således i forhold til andre installationer og bygningsdele, at kabler i størst mulig omfang kan oplægges uhindret uden "gennem-putning". Det må påregnes af føringsveje kan skifte retning op/ned og sidevejs, og at dette er indeholdt i entreprisen. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen.

15 Elarbejder Side : 15 af 53 Tilstødende bygningsdele Opsætning af føringsveje skal koordineres med vvs- og ventilationsarbejder. Der skal være fri adgang til føringsveje for trækning af fremtidige kabler. Projektering Føringsveje som udføres med Ø50 mm plastrør, installationsbøjler, eller mindre. Materialer og produkter Alle plastrør og installationskanaler udføres PVC-fri og halogenfri. Plastrør 50 mm rør og derover skal være for indstøbning i beton og udført som fleksibelt rør med træktråd og glat inderside. Kabelbakker ophænges på dertil egnet konsoller anbefalet af og passende til fabrikanten af kabelbakker. Udførelse Alle hovedføringsveje opdeles i spor som angivet på tegninger. Kabelbakker og stiger kategoriseres i følgende kategorier: Stærkstrøm og svagstrøm Føringsvejene opdeles i følgende spor: Stærkstrøm - Bygningsinstallationer. - Maskininstallationer. Svagstrøm - IT-kabling. - Bygningsautomation. - Adgangskontrol og porttelefon anlæg.

16 Elarbejder Side : 16 af 53 -Antenne og tele.(føres i rør). Kabler arrangeres og bundtes i pæn orden i alle føringsveje. Hvor kabler føres ud af kabelbakke (undtagen inderste spor mod væg), skal dette gøres ved, at der bores hul i bunden af kabelbakken og isættes foring, og kabel føres via bæring ind mod væg. Det skal påregnes, at kabler kun krydser under kabelbakke i forbindelse med bæringer, der opsættes efter producentens anvisning, dog minimum for hver 1,5 meter. Bæringer for kabelbakker, som fastgøres på loft og væg, skal tilpasses på stedet i samråd med vvs og ventilationsarbejdet. Kabelbakker føres hen over eltavler og krydsfeltskabe. Fra kabelbakker over tavler og krydsfeltskabe medregnes opsætning af kabelstiger for fremføring af kabler mellem disse enheder. Kontrol af bæreevne udføres, og dokumentation fremlægges på byggeledelsens anmodning. Kontrol Jf. basisbeskrivelsen. (62).2 Huller, udsparinger og riller Udhugning for samt tilstøbning af rør og dåser m.v. udføres under denne entreprise, efter følgende retningslinjer: Der må ikke skæres riller i blankmur/vandskurret vægge. I øvrige vægge skal rillearbejde udføres så nænsomt som muligt og uden at beskadige bygningsdele mere end højst nødvendigt. Installationer i blankmur/vandskurret vægge udføres skjulte i forbindelse med nedbrydning, og inden murer reparere murværk. Rillearbejdet skal foretages med fræser, hvor dette er muligt, ellers ved hjælp af skarpt værktøj. Max. rilledybde: Rørdiameter + 1 cm.

17 Elarbejder Side : 17 af 53 Udhugninger må ikke foretages på skrå i vægge, men skal udføres som lodrette eller vandrette riller. I bærende vægge må vandrette riller ikke forekomme. Alle tilstøbninger, udføres af elentreprenøren, og skal ske ved hjælp af ren cementmørtel og således, at f.eks. rørene omsluttes helt heraf. Der foretages afkostning til 1 mm bag murflade. Udførelse af øvrige huller i etageadskillelse, gulvkonstruktioner, vægge og sådanne, skal udføres af elinstallatøren og skal være indeholdt i tilbuddet. Alle gennemføringer skal udføres med skærende værktøj, således at afskalning/punktudrivninger undgås. Det påhviler således denne entreprenør at udvise påpasselighed m.h.t. armeringsjern og lignende, således at bygningens statiske virkemåde ikke ødelægges. I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til tilsynet. Omfang og lokalisering Rør og dåser er indstøbt på stedet. Det påpeges, at elentreprenøren har det fulde ansvar for, at afbrydere og stikkontakter m.m. kan monteres lodrette. Hvis ikke andet aftales, føres der fra indstøbte dåser 2 stk. 20mm PR til nærmeste føringsvej(kabelbakke/installationskanal). Alle rør skal føres lodret eller vandret. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Materialer og produkter Huller skal etableres ved boring Riller udføres ved skæring med diamantskiver. Udførelse Gennemføringer i vægge, lofter, dæk

18 Elarbejder Side : 18 af 53 Hulboringer i konstruktioner skal skriftligt godkendes af tilsynet / råhusentreprenøren, inden boringer foretages. Inden hulboring skal området, der bores i, undersøges med en dæklags-måler for at sikre, at armering ikke ødelægges. Alle udgifter i forbindelse med boring, fræsning m.v for huller, udsparinger, riller og gennemføringer i vægge, lofter, dæk m.v. for egne arbejder påhviler nærværende entreprenør. Riller og recesser i murværk, letbeton m.v. for elinstallationsrør udføres under denne entreprise. Såfremt armering ødelægges af nærværende entreprenør, skal skaderne udbedres for egen regning og er bygherren uvedkommende. Kontrol Hvor boring udføres med hulbor, skal boreklods overleveres til byggeledelsen for kontrol af intakt armering. Samtlige klodser nummereres og indtegnes på arbejdstegning for opnåelse af sporbarhed. (62).3 Hul- og brandtætning Omfang og lokalisering Komplet levering og montering af brandtætning, lydtætning og vandtætninger af samtlige gennemføringer, og udsparinger for elinstallationer inkl. alt nødvendigt tilbehør. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Tilstødende bygningsdele Nærværende entreprenør udfører samtlige brandtætninger, lydtætninger og vandtætninger i henhold til regler i bygningsreglementet. Materialer og produkter

19 Elarbejder Side : 19 af 53 Brandtætning af gennemføringer i dæk være MK godkendt og udføres i henhold til vejledning DBI 31. Væggennemføringer skal være MK godkendt og udføres i henhold til vejledning DBI 31. Der skal monteres brandtætnings med mulighed for fremtidig udvidelse. Hvor der installeres reserverør/kabeltrækrør, skal disse brandtætnes og overholde MK godkendelse og udføres i henhold til DBI 31. Kabelgennemføringer i vægge og fundamenter til under terræn leveres i anerkendt fabrikat. Tætning af gennemføringer udføres med nødvendige pakstykker, spændplader m.m. for at sikre en vandtæt gennemføring. Udførelse Nærværende entreprenør skal brandtætne alle gennemføringer for elinstallationer, herunder udsparingerne for elinstallationer. Ved udsparinger, der er fælles for vvs-, ventilations- og elarbejder skal brandtætningen koordineres, således at der opnås ensartet brandtætning. Hver enkel entreprenør tætner for egne installationer, men skal koordinere med de øvrige arbejder, således at der opnås ensartet brandtætning. Brandtætning skal udføres efter brandklassifikationen angivet på arkitekttegningerne. Opmærksomheden henledes på, at brandklassifikationen refererer til konstruktionerne og brandsektionernes brandklasser. Ved gennemføringer skal brandklassifikationen for både konstruktionerne og brandsektionerne opretholdes. Alle elinstallationer, der passerer brandsektionsvægge/brandceller og etageadskillelser, skal brandsikres i henhold til gældende Bygningsreglement 2008 og Stærkstrømsbekendtgørelsen samt DBI vejledning nr. 31. Hvor supplerende lyddæmpning er nødvendig, skal dette inkluderes i arbejdet. Brandtætningen skal udføres, når selve installationen anses for at være fuldt afsluttet. Det skal dog påpeges, at elentreprenøren

20 Elarbejder Side : 20 af 53 skal indkalde en repræsentant fra det pågældende brandtætningsfirma på et så tidligt tidspunkt, at der kan træffes de rigtige beslutninger omkring tidspunktet for udførelsen. Arbejdet skal udføres med brandklassificerede løsninger og materialer. Generelt gælder, at den brandsikre gennemføring skal opfylde de samme brandtekniske krav som den konstruktion, hvorigennem installationen passerer. Alle krav til lydtætning skal overholdes. Det skal være muligt efterfølgende at gennembryde brandtætningerne på en forsvarlig og enkel måde uden, at styrken forringes. Såfremt det er nødvendigt, skal nærværende entreprenør anvende påbygningskrave til forøgelse af tykkelsen på bygningsdelen for at opnå den ønskede beskyttelse. Materialer, der anvendes til brandsikre gennemføringer, skal være i anerkendt fabrikat som har produceret brandsikre gennemføringer i minimum 15 år. Generelt skal der anvendes et produkt og materialer, der sikrer, at brandtætningen overholder brandkravene til såvel gennemføringen som beskyttelsen af konstruktionerne. Der må ikke anvendes brandskum til brandtætning Alle brandtætninger skal monteres med en "brandsikringsmærkat" påskrevet et løbenummer. Samme løbenummer skal påskrives et brandtætningsregistreringsark, der indsættes i KSmappen. For fremtidig udbygning af elinstallationen skal der indstøbes 2 stk. kabeltrækrør med en ydre diameter på 50 mm i hver brandsikker gennemføring. Rørene udfyldes med almindelig stenuldseller glasuldsbats. Brandtætninger skal overholde de anviste lydkrav og klasser. Lydtætning skal udføres således at lydkrav, jf. arkitektprojekt overholdes. Kabelgennemføringer i vægge og fundamenter under terræn skal udføres vandtætte. Kontrol

21 Elarbejder Side : 21 af 53 Der skal i KS-mappen være et "skilleblad" som benævnes Brandtætning. Under dette skilleblad skal der indsættes et Brandsikringscertifikat og nødvendige brandtætningsregistreringsark med påskrevet løbenummer for hver af de udførte brandgennemføringer. Endvidere skal der indsættes produktdokumentation på de anvendte produkter samt nødvendige oplysninger vedr. vedligehold og gennembrydning af brandtætningen.

22 Elarbejder Side : 22 af 53 (63) Fordelingsanlæg (63).1.1 Tavler Omfang og lokalisering Elentreprenøren indbygger komponenter, i eksisterende tavler, som beskrevet. Indbygning omfatter alle nødvendige komponenter, så som DINskinne, afdækning, opmærkning, ledninger, m.m. Alle fejlstrømsafbrydere og gruppeafbrydere tillades maksimalt belastet med 75 %. Alle styrekabler afsluttes i tavlerne i klemrækker, således at alle ledere i det enkelte kabel kan afsluttes samme sted. Elinstallatøren er ansvarlig for den endelige kabeldimensionering. Kablerne dimensioneres generelt således at der maksimalt vil være et samlet spændingsfald på 4 % fra transformeren og til brugsgenstande. Alle installationskabler dimensioneres således at de maksimalt er 75 % belastede. Placering af tavle som vist på tegninger over eksisterende forhold. Desuden udføres der termografering af samtlige hoved- og fællestavler. Termografering udføres 1 måned efter ibrugtagning og efter tilsynets anvisning. Termografering udføres, når energibelastningen er maksimal. Der ydes ingen kompensation for termografering i morgen og aftentimerne. Tidspunktet afklares af tilsynet. Materialer og produkter

23 Elarbejder Side : 23 af 53 El-installatøren leverer, monterer og tilslutter tavler i henhold til beskrivelse. Alle komponenter leveres i samme fabrikat. Projektering Tavlerne projekteres ud fra beskrivelse. Tavlekomponenter der anvendes skal være lagerført ved dansk leverandør og der skal være leverancegaranti på min. 5år. Der skal fortrinsvis anvendes samme type komponentleverandør for alle tavlekomponenter. Alle afdækninger, afskærmninger, bundplader, dinskinner, strømskinner og holdere, sokler m.m. skal leveres som den standard der forefindes fra det pågældende tavlefabrikat. Tavlerne skal være med rækkeklemmer for alle til- og fragående manøvreledninger. Disse skal være placeret samlet og let tilgængeligt. Tavlebygger skal lave tavletegninger, min. hovedstrømdiagram, og ved tavlens aflevering skal tavledokumentation være i tavlen. Tavler skal være forsynet med holdbare mærkeplader (graverede resopalskilte) så de er synlige og læsebare. Tavledokumentationen for tavletegninger skal udføres i et tegneprogram der er designet til udarbejdelse af tavledokumentation, og afleveres senest ved afleveringsforretningen og vedlægges elektronisk, på cd og i papir. Tavledokumentationen/prøverapporter, indstillingsskema af maksimalafbrydere og dokumentation for selektivitet skal afleveres senest ved afleveringsforretningen og vedlægges elektronisk, på cd og i papir. Dokumentationen skal sendes til ingeniørfirmaet samt foreligge inden tavlerne tages i brug. Udførelse De eksisterende tavler skal udvides med et ekstra tavlefelt. Her skal der indbygges følgende komponenter:

24 Elarbejder Side : 24 af 53 Tavle kælder: HPFI AC/DC 40A 4P: ventilationsanlæg. BI-måler tilsluttet CTS-anlæg. 16A-C 1FN Automatsikring: ventilationsanlæg. HPFI AC/DC 40A 4P: Røgventilationsanlæg. 16A-C 1FN Automatsikring: Røgventilationsanlæg. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: Røgmeldeanlæg. HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, parterre. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, stue. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, stue. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, parterre. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, parterre. HPFI 40A 4P: Kantine. 16A-C 3FN Automatsikring: kaffemaskine. 16A-C 3FN Automatsikring: røremaskine. HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsikring: køleskabe. 10A-C 1FN Automatsikring: kasse/vægt. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til vandkøler. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V udtag til lys i hylde. 10A-C 1FN Automatsikring: 3 stk 230V stik, kaffestation. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til kølebord. HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsik.: 230V stik til kølebord, smørrebrød. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til hæve/sænkebord. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik over bordplade. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til varmeplader.

25 Elarbejder Side : 25 af 53 HPFI 40A 4P: Kantine. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik til køleborde. Tavle sal: HPFI 40A 4P: Vandhulskøkken, 1.sal. 16A-C 1FN Automatsikring: kaffeautomat. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsikring: 230V stik. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. edb stik, 1.sal. 10A-C 1FN Automatsik. VIGI: arb.st. alm stik, 1.sal. Alle tavlerne skal være forsynet med en eller flere mærkeplader (graverede resopalskilte), holdbart mærket, anbragt så de er synlige og læselige, samt den pågældende tavle hurtigt og nemt kan identificeres når tavlen er installeret. Arrangementerne leveres med graverede skilte, med tekst i henhold til afgangen. Gruppeafbrydere skal mærkes med størst tilladte mærkestrøm eller størst tilladte indstillingsstrøm og mærkes så det klart fremgår hvilke strømkredse de beskytter. Efter idriftsætning af tavler skal der foretages en termografering af tavlen med fuld last og dokumentation vedlægges i KS materiale. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen Kontrol Jf. basisbeskrivelsen

26 Elarbejder Side : 26 af 53 (64) Lavspænding Arbejdet omfatter nedenstående hovedydelser: Nedbrydning og demontering. Byggepladsinstallationer. Lysinstallationer. Belysningsarmaturer. Kraftinstallationer. Hårde Hvidevarer. Kantinekøkken. (64).1 Nedbrydning og demontering Omfang og lokalisering Under denne entreprise foretages demonteringen, nedtagningen, og bortskaffelse af alle stærk- og svagstrømsinstallationer i eksisterende bygninger og terræn, der berøres af nærværende byggeri. Omfang af vægge der nedbrydes fremgår af arkitekttegninger. Alle installationer i vægge der nedbrydes, skal demonteres og fjernes helt. Installationer på samme gruppe(som det der demonteres) skal sammenkobles så installationen virker efter nedbrydningen er afsluttet. Med henblik på vurdering af entreprisens omfang kan de eksisterende bygningskonstruktioner og installationer beses ved en arrangeret bygningsbesigtigelse (nærmere tidspunkt fremkommer). Entreprenøren vil herefter ikke kunne påberåbe sig at have afgivet tilbud på forkert grundlag. Det gælder såvel udførelse af nye installationer som demontering af eksisterende installationer.

27 Elarbejder Side : 27 af 53 (64).2 Byggeplads installationer Omfang og lokalisering Levering og montering af anlæg for byggestrøm og byggepladsbelysning samt byggestrøm for skurby. Byggepladsinstallationer forsynes fra bygningens hovedtavle, til dette formål skal det påregnes at der skal indbygges en afgang i eksisterende tavle. Tegningshenvisning Jf. dokumentfortegnelsen. Projektering Elentreprenøren skal selv dimensionere kabler til tavler og belysning. Materialer og produkter Entreprenørens egen opmåling. Udførelse Elentreprenøren anvender føringsveje efter eget skøn, som dog skal godkendes af byggeledelsen. Elentreprenøren vælger anlæg og komponenter, som skal opfylde de beskrevne betingelser. Alt byggepladsmateriel såsom hængekabler, projektører, byggepladstavler, stikkontakter og dåser m.v. skal opfylde de af Demko stillede krav. Der skal ved udførelsen tages alle nødvendige hensyn til specielle forhold af betydning for installationernes sikkerhed og soliditet overfor bl.a. kortslutningsforhold, fugtighed, rystelser, vindbelastning osv. Elentreprenøren foretager alle nødvendige anmeldelser samt vedligeholder byggestrømsanlægget i hele byggeperioden. Endvidere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg* T i l p r o j e k t e r e n d e t e k n i k e r e, e l i n s t a l l a t ø r e r, e n t r e p r e n ø r e r, h å n d v æ r k s m e s t r e o g f o r m æ n d B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Projektering af it kabling,

Projektering af it kabling, Projektering af it kabling, en praktisk anvendelse af DS/EN 50174-2:2009 November 2011 Indledning: Dette dokument henvender sig til alle rådgivende ingeniører, eller andre, som beskæftiger sig med beskrivelser,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere