Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Spørgsmål frems af forældre til børn på Parkskolen blev besvaret. INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Anden egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret Godkendelse af sikkerhedsstillelse for AV Miljø Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - udskiftning af køkkener Nedrivning af Præstevænget 16, mr.nr. 1eo af Ballerup Faldskærmsklubben DFC anker over manglende godkendelse Forslag til etablering af Frivillighedsråd Forslag til rammeaftale Diverse ændringer af daginstitutioner Forslag til Lokalplan nr. 120 for et erhvervsområde omkring Metalbuen Måløvhøj Vandværk - godkendelse af vandtakst for "Frit lejde"-aktion for "døde" vandboringer - anlægsbevilling Følgearbejder ved byggemodning, Skovlunde Syd - anlægsbevilling Poppelskurv i kommunen generelt - anlægsbevilling Trafiksaneringsprojekt på Jonstrupvej - anlægsbevilling. 25

2 1. Meddelelser a) Der afholdes ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2006, kl samt forudgående ekstraordinært økonomiudvalgsmøde kl i Kommunalbestyrelsessalen vedr. endelig behandling af forslag til nedlæggelse af Parkskolen. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 1: Ovennævnte ekstraordinære møde flyttes til torsdag den 30. november 2006, kl ØKONOMIUDVALGET 2. Anden egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret Økonomiudvalget den 21. marts 2006, pkt. 4 Økonomiudvalgets møde 23. maj 2006, pkt. 3 Kommunalbestyrelsens møde 29. maj 2006, pkt. 4 Resumé Budgetopfølgningen viser en samlet budgetforbedring på 31,4 mio. kr. Den primære årsag til denne udvikling skal søges på anlægsbudgettet, der bidrager positivt til resultet med 25,4 mio. kr. Den positive økonomiske udvikling, der var resultet af den 1. budgetopfølgning i maj 2006, fortsætter således. Redegørelse Via de stående udvalg foreligger nu resultet af den 2. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2006, jf. budgetbilag nr. 8 af 14. september 2006.

3 Det nu foreliggende opfølgningsresult på driftsbudgettet viser et samlet nettomindreforbrug på 6,0 mio. kr. Heri indgår en budgetomplacering fra anlæg til drift på 1,0 mio. kr. Budgetforbedringen på i alt 25,4 mio. kr. på anlægsområdet skyldes primært, en række anlægsudgifter udskydes til 2007 eller efterfølgende år. Anlægsopfølgningen er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 7 af 13. september Resultet kan beløbsmæssigt sammenftes således (mio. kr.): Driftsvirksomhed nettomindreudgift -6,0 Anlægsvirksomhed nettomindreudgift -25,4 I alt -31,4 Likvid beholdning Med baggrund i det nu foreliggende kan kassebeholdningen ved årets udgang tilnærmelsesvis beregnes til følgende (mio. kr.): Faktisk likvid beholdning primo 2006, jf regnskabet 97,8 Budgetteret likviditetsændring inkl. december-opfølgningen -34,7 Samlet budgetforbedring/likviditetsændring ved årets 1. budgetopfølgning 36,6 Nu konsteret samlet budgetforbedring/likviditetsændring ved årets 2. budgetopfølgning, jf. ovenfor 31,4 Beregnet/nu skønnet likvid beholdning ultimo ,1 Det skal bemærkes, opgørelsen af ultimolikviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, ultimolikviditeten i mindre grad end gennemsnitslikviditeten udtrykker kommunens likvide stilling. Bilag Budgetbilagene nr. 7 og 8 af henholdsvis 13. og 14. september 2006 (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg

4 Økonomi & Planlægning foreslår, den anden egentlige budgetopfølgning for 2006, herunder anlægsopfølgningen, godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser berigtiges bevillingsmæssigt. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 2: Tiltrådt. 3. Godkendelse af sikkerhedsstillelse for AV Miljø Redegørelse Deponiet AV Miljø er omftet af bestemmelserne i depotbekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, hvoraf det fremgår, der skal stilles sikkerhed for de samlede udgifter til nedlukning af deponiet og dets efterbehandling, der som udgangspunkt er s til 30 år. Det samlede beløb, der skal stilles sikkerhedsstillelse for er, i overensstemmelse med retningslinierne i bekendtgørelsen, vurderet til 135 mio. kr. Beløbet er afs i AV Miljø s budgetter og en del af AV Miljø s takster er øremærket til nedlukning og efterbehandling. Sikkerhedsstillelsen skal være godkendelsesmyndigheden Københavns Amts i hænde senest den 1. oktober I henhold til Vestforbrændings vedtægt, 10, stk. 14, skal en sådan sikkerhedsstillelse godkendes af samtlige interessenters kommunalbestyrelser. På den baggrund anmoder Vestforbrændings bestyrelse om Kommunalbestyrelsens samtykke til: I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding som

5 sikkerhedsstillelse for de samlede udgifter til nedlukning af deponiet AV Miljø og dets efterbehandling udsteder en anfordringsgaranti på 135 mio. kr. med 50% af det samlede beløb til hvert anlæg gældende for hele garantiperioden 30 år regnet fra AV Miljø s lukning, estimeret i 2012 og således, Vestforbrændings interessentkommuner hæfter pro ra i forhold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 1. januar 2006, jf. 6, stk. 2, i Vestforbrændings vedtægt. Der vil ske en årlig vurdering af garantibeløbet ud fra de i deponeringsbekendtgørelsens 11, stk. 2 nævnte forhold. Der pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv., disse reguleringer alene af Vestforbrænding orienteres for interessentkommunerne en gang årligt, og formand og direktør bemyndiges til forhandle vilkårene for udtrædelse af anfordringsgarantien samt underskrive de fornødne dokumenter i forbindelse hermed, når alle interessenterne har meddelt tilsagn, jf. 10, stk. 14, i vedtægten. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Teknisk direktør foreslår, Kommunalbestyrelsen meddeler samtykke til ovenstående -punkter. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 3: Tiltrådt. 4. Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - udskiftning af køkkener.

6 Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 3. august 2006 ansøgt om godkendelse til iværksætte køkkenmoderniseringer i afdeling 6, Lindevænget Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af realkreditlån og lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdeling 6 er opført i 1954, og omfter 30 lejemål, der er fordelt på 10 2-rums, 18 3-rums og 2 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. juni Redegørelse Køkkenudskiftningerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Boligselskabet har ligeledes mulighed for, foretage køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessummen er fasts til maksimalt kr. pr. bolig. Der kan årligt foretages køkkenforbedringer i afdelingen for en samlet anskaffelsessum på maks. 1,5 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 10-årige realkreditlån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Den nuværende årlige m 2 -leje i afdelingen udgør ca. 610 kr. Det skønnes, huslejestigningen ved en køkkenforbedring er 100 kr. pr. anvendte kr. Lejeforhøjelsen kan således maks. stige med 750 kr. pr. måned. Nuværende månedlige Max. leje efter køkkenforbedringer leje 2-rums boliger kr kr. 3-rums boliger kr kr. 4-rums boliger kr kr. Projektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti.

7 Bilag Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo af 3. august Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maksimalt kr. pr. bolig, inden for en samlet ramme på 1,5 mio. pr. år, godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, dog således den maksimale totale anskaffelsessum udgør 2,25 mio., den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 750 kr. pr. måned godkendes, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Nedrivning af Præstevænget 16, mr.nr. 1eo af Ballerup

8 Resumé Ejendommen på Præstevænget 16 har stået tom i flere år siden Jugoslavisk forening fraflyttede lokalerne og Kultur & Fritid meddelte, de ikke ønskede anvende bygningen længere. Udbygningerne er i meget dårlig stand og den manglende anvendelse har også s præg på hovedbygningen. Ejendomme har tidligere kalkuleret, en istandsættelse af de bedste bygninger på grunden og nedrivning af resten vil beløbe sig til min. 1,2 mio. kr. Redegørelse Da renoveringsomkostningerne ikke står i et rimeligt forhold til ejendommens værdi, skal Ejendomme hermed anbefale, alle bygninger nedrives, grunden dødlægges og arealet planeres og beplantes så det kan henligge som grønt areal, indtil grunden eventuelt kan indgå i en kommende bebyggelse langs Præstevænget. Bilag Luftfoto af Præstevænget 16 Mrikelkort Skema til ansøgning om anlægsbevilling Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Ejendomme foreslår, ejendommen Præstevænget 16 nedrives og arealet planeres og beplantes som grønt område, og Ejendomme indhenter tilbud på nedrivnings- og følgearbejderne og iværksætter udførelsen, når de fornødne godkendelser er indhentet.

9 Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse, idet der efterfølgende forelægges bevillingsansøgning. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 5: Tiltrådt, idet der blev godkendt bevilling på basis af det oplyste tilbud, jf. det lukkede møde. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 6. Faldskærmsklubben DFC anker over manglende godkendelse Folkeoplysningsudvalget den 18. april 2006, pkt. 6. Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007, pkt. 10 Resumé I forbindelse med bevilling af aktivitetstilskud til godkendte foreninger for 2006 vedtog Folkeoplysningsudvalget, DFC på grund af manglende lokaltilknytning ikke kunne opretholde den godkendelse, foreningen fik i DFC har anket afgørelsen. Redegørelse Ifølge DFC s egen opgørelse pr. 31. december 2005 var medlemstallet 132, hvoraf 3 var bosiddende i Ballerup Kommune. Foreningen har ingen tilskudsberettigede medlemmer bosiddende i kommunen, hvorfor et eventuelt tilskud alene beregnes på baggrund af udenbys medlemmer. At der kun er få lokale medlemmer sammenholdt med, kun en mindre del af foreningens aktiviteter foregår i Ballerup Kommune var baggrunden for, Folkeoplysningsudvalget i april 2006 vedtog, godkendelse af DFC ikke kunne opretholdes på grund af manglende lokaltilknytning. I DFC s anke fremfører foreningen, årsagen til kun en meget lille del af foreningens medlemmer er bosiddende i kommunen skal findes i det faktum, der p.t. kun er 3 aktive faldskærmsklubber på Sjælland og over 90 % af medlemmer kommer fra det Storkøbenhavnske område, idet klubben er den der ligger tættest på København. Klubben oplyser endvidere, ca. 1/3 af klubbens aktiviteter er placeret i klubhuset i Måløv, da det ikke har været muligt flytte den fysiske del af faldskærmstræningen til Ballerup Kommune. Det er p.t. uvist, hvor denne træning skal foregå, når Allerød Flyveplads nedlægges 1. november 2006.

10 I deres anke anfører DFC endvidere, klubben gentagne gange har medvirket ved kulturelle arrangementer i kommunen. I henhold til Folkeoplysningslovens 4, stk. 3, nr. 7 skal en frivillig folkeoplysende forening være hjemmehørende i tilskudskommunen. Det er Folkeoplysningsudvalget, der ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, afgør om foreningen har en sådan tilknytning til kommunen, den opfylder kravet om være hjemmehørende der. Bilag Anke af 20. maj 2006 fra Kim Malmstrup Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Kultur & Fritid foreslår, det indstilles, beslutningen fastholdes, idet der ikke er kommet nye oplysninger i sagen. Folkeoplysningsudvalgets møde 20. juni 2006 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2006 Punkt 10: Udsættes til septembermødet. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. september 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 9: Anbefales. Tom Nielsen deltog ikke i behandlingen af nærværende sag. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 6:

11 Tiltrådt. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer, bortset fra Brian L. Madsen, deltog ikke i behandlingen af punktet. Brian L. Madsen deltog, idet han ikke var til stede på Folkeoplysningsudvalgets møde, hvor punktet var til behandling. 7. Forslag til etablering af Frivillighedsråd Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2005, pkt. 1. Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2005, pkt. 1. Økonomiudvalget den 23. august 2005, pkt. 18. Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005, pkt. 15. Social- og Sundhedsudvalget, den 14. marts 2006 Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. marts 2006 Kommunalbestyrelsen, den 27. marts 2006, pkt. Resumé Kommunalbestyrelsen tiltrådte på sit møde, den 27. marts 2006, endeligt forslag til Frivillighedspolitik for Ballerup Kommune. Endvidere blev det besluttet, der arbejdes videre med den fremtidige organisering af samarbejdet mellem Ballerup Kommune og de frivillige i et eventuelt Frivillighedsråd. Et sådant forslag foreligger nu. Redegørelse For en fuldstændig redegørelse, herunder såvel forslag til vedtægter med blandt andet forslag til procedure for valg/udpegning af medlemmer til Frivillighedsrådet, henvises til bilag 1. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, der skulle arbejdes videre med forslag om etablering af et Frivillighedsråd i Ballerup Kommune, har der været afholdt møde med et bredt udsnit af repræsentanter fra de frivillige organisioner, foreninger, råd, nævn og øvrige frivillige organiseringer (bilag 2). Formålet med mødet var: * En drøftelse af etableringen af et Frivillighedsråd i Ballerup Kommune

12 mht. sammensætning, organisering og indhold * En drøftelse af det videre arbejde frem mod en politisk vedtagelse af en handlingsplan for det samlede frivillighedsområde Mødet foregik i en konstruktiv dialog, hvor hovedkonklusionen var, man ønskede et Frivillighedsråd etableres for styrke det brede samarbejde, såvel mellem Ballerup Kommune og frivillighedsområdet som mellem de frivillige indbyrdes. Der var på mødet enighed om følgende indholdsmæssige hovedpointer: 1. Et Frivillighedsråd skal have som sin væsentligste opgave komme med forslag til udmøntning af Frivillighedspolitikken samt efterfølgende samarbejde med Ballerup Kommune om denne udmøntning 2. Et Frivillighedsråd skal have et entydigt kommissorium for sit arbejde 3. Et Frivillighedsråd er et rådgivende organ med høringsret 4. Et Frivillighedsråd skal diskutere og skabe rammer for tværgående frivillige indsser 5. Et Frivillighedsråd har en stor forpligtelse til formidling og til være i tæt dialog med lokalsamfundets aktører Der var på mødet tillige enighed om følgende organiseringsmæssige hovedpointer: 1. Der ønskes en bred repræsention fra frivillighedsområdet, således rådets sammensætning afspejler Frivillighedspolitikkens bredde 2. Der ønskes politisk repræsention i Frivillighedsrådet 3. Mødevirksomhed: 4 gange årligt 4. Rådets medlemmer udpeges/vælges for en 4-årig periode, som følger Kommunalbestyrelsens valgperiode Ressourcer Der var på mødet enighed om behovet for afsætte ressourcer, der afspejler politikkens ambitionsniveau: 1. Der ønskes tilknyttet såvel administriv som udviklingsmæssig bistand til Rådet fra Kommunens embedsmænd

13 2. Der afsættes økonomi til Rådets drift, anslået kr. årligt Evaluering Ballerup Kommune redegjorde på mødet for det politiske ønske om en evaluering af såvel Frivillighedspolitikken som behovet for Frivillighedsrådet som et koordinerende og udviklingsorienteret samarbejdsorgan. Der var enighed om, såvel politik som Råd evalueres. Det foreslås derfor, såvel Politik som Rådets arbejde evalueres efter 4 år, med en midtvejsevaluering sammenfaldende med valg til Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet med blandt andet forslag til procedure for valg/udpegning af medlemmer af Frivillighedsråd i Ballerup Kommune, ændret 12. september Refer fra møde om udmøntningen af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik med fokus på drøftelse af et Frivillighedsråd, den 7. juni 2006 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Kultur & Fritid, Job & Familie samt Ældre & Handicap foreslår, forslag om etablering af Frivillighedsråd i Ballerup Kommune godkendes, forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet godkendes, Rådets valgperiode er 4 år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, dog første valgperiode fra Rådets etablering og indtil udgangen af 2009, der afsættes kr. årligt til Rådets arbejde, og evalueringen gennemføres efter 4 år samt en midtvejsevaluering Socialudvalget den 12. september 2006 pkt.1

14 Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2006 pkt.1 Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 10: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 7: Tiltrådt. SOCIALUDVALGET 8. Forslag til rammeaftale Resumé Med struktur- og opgavereformen er rollefordelingen på det sociale område ændret afgørende pr. 1. januar Fremover har kommunerne myndighedsansvaret og ansvaret for hele finansieringen af de sociale institutioner og specialundervisningen. Såvel kommuner som region vil være driftsherrer/leverandører af pladser på de institutioner, der hidtil er blevet drevet af amterne. Forslaget til rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet senest den 15. oktober Rammeaftalen har virkning fra 1. januar Redegørelse Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner ved Kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg og Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et nyt planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og for specialundervisningen. Det er introduceret med struktur- og opgavereformen og skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde og dele af specialundervisningen, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Forslaget til rammeaftale er udarbejdet af en styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Udformningen er sket under hensyntagen til, rammeaftalen er ny for alle parter. Visse krav vedrørende stusoplysninger og vurdering

15 af samarbejde mv. i forhold til bekendtgørelsen må tillempes i forhold til, der er tale om en overgangssituion i 2006, hvor rammeaftalen for 2007 som den første rammeaftale skal udformes. Rammeaftalen bygger på redegørelser (i henhold til bekendtgørelse) udarbejdet af kommunerne om det forventede behov for pladser og andre ydelser på det sociale område og specialundervisningen samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Ballerup Kommunes redegørelse blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. april Rammeaftalen er bygget op i 3 dele, som udgøres af: Del I Del II Del III Den generelle del En specifik del vedrørende de sociale- og specialundervisningstilbud, der skal være indeholdt i rammeaftalen ( kan -området). En oplysningsdel for opgavefeltet vedrørende fælleskommunal koordinering på det sociale område og specialundervisningen ( skal -området). Rammeaftalens væsentligste opmærksomhedspunkter Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås ikke med rammeaftalerne etableret yderligere tilbud. Der vurderes være tilstrækkelig god overensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgsel i Der peges på behov for få analyseret den fremtidige efterspørgselsudvikling for tilbud til personer med funktionsnedsættelser inden for autismeområdet, personer med erhvervet hjerneskade/senhjerneskade og personer med sindslidelser. Forslaget til rammeaftale beskriver endvidere omfanget af ventelisteproblemet samt det er kommunernes ansvar håndtere dette. Med rammeaftalen, er der søgt etableret en fornuftig balance mellem udbudet af pladser og den forventede efterspørgsel. Det vurderes derfor, ventelisteproblemets omfang ikke er større, end kommunerne kan håndtere det via Tilbudsportalen. Taksterne for de enkelte tilbud indgår i rammeaftalen. Taksterne er beregnet ud fra principperne fra den fælles takstberegningsmodel (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2006). Bilag Udkast Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet,

16 Del I, 24. august Udkast - Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet, Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen for 2007 ( kan-området. Del II, 28. august Udkast Tillæg til rammeaftale skal-området. Oplysningsdel for opgavefeltet vedrørende fælleskommunal koordinion af skal-tilbud på det sociale område og specialundervisning. Del III, 28. august Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Job & Familie, Ældre & Handicap, Sundhed & Forebyggelse foreslår, Forslag til rammeaftale for 2007 godkendes som udgangspunkt for de afsluttende forhandlinger, og Borgmesteren bemyndiges til godkende den endelige rammeaftale for 2007 Socialudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 11: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Diverse ændringer af daginstitutioner Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. august 2006 punkt nr. 11

17 Socialudvalgets møde den 15. august 2006 punkt nr. 8 Økonomiudvalgets møde den 22. august 2006 punkt nr. 18 Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2006 punkt nr. 13 Resumé Efter bevillingen på 1 mio. kr. til ekstra fritidshjemspladser på Rosenlundsskolen er der behov for en samlet prioritering af anlægspuljen Diverse ændringer af daginstitutioner Redegørelse Det foreslås de resterende 1,5 mio. kr. frigives til følgende projekter (anslået beløb): Etablering af ekstra toiletrum i Børnehuset Askelunden, Grantofteparken 2A i alt kr. ekskl. moms. Da Askelunden i sin tid var på tegnebrættet, var det for byggeudvalget et stort ønske, børnehuset fik et vandrum. Dette ville til gengæld betyde, to børnehavegrupper skulle deles om et toiletrum med 3 toiletter. Undervejs i byggeprocessen måtte projektet barberes økonomisk flere gange og i denne proces blev blandt andet vandrummet sparet væk - men der er stadig kun et toiletrum. Det rum, der skulle have været vandrum, men i stedet blev et depot, er forsynet med fungerende gulvvarme samt forberedte kloak- og vandinstallioner med henblik på etablering af et toiletrum. Ekstra myndighedskrav i forbindelse med etablering af ekstra fritidshjemspladser i Børnehaven Fredegården, Krvej 30B i alt kr. I forbindelse med etableringen af børnegruppen til udvidelse af Børnehaven Fredegården i Støtteteamets tidligere lejlighed er der øgede udgifter til brand- og myndighedskrav og yderligere behov for etablering af funktionsdygtig legeplads på grund af øget børnegruppe. Projekt vedr. etablering af bedre adgangsforhold i børnehuse etableret af gamle pavilloner fra Storebælt i alt kr. Børnehusene på Skotteparken 3, Hold-an Vej 158 og Stenhusstræde 1 er alle opført af gamle arbejdspavilloner fra byggeriet af Storebæltsbroen. Der er indkommet ansøgninger fra Børnehuset Skotteparken 3 og Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 og forbedringer af adgangsforholdene således garderobe og grupperumsfaciliteterne holdes adskilt med forbedringen af rengøringsstandarden til følge. Det anbefales, der afsættes kr. til etablering af et projekt i et af børnehusene. Det skal understreges der ikke er lavet en priskalkulion på denne sag, så beløbet er skønnet. Pulje til legepladsforbedringer (50 % medfinansiering fra dagtilbud) på i alt kr.

18 Det anbefales, der afsættes en pulje til generelle legepladsforbedringer, set i lyset af de kommende strukturændringer, hvor behovet for ændringer vil blive aktuelt når institutioner sammenlægges og flere aldersgrupper vil benytte legepladserne i større eller mindre omfang. Derudover er der fors behov for midler til legepladsforbedringer af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover er der behov for understøtte de økonomiske meget udgiftstunge forbedringer af legepladser med henblik på forts implementering af tidligere indssområde om, legepladser og udearealer i institutioner indrettes og udformes i samarbejde med børn, så de udfordres fysisk, bliver nysgerrige og gives mulighed for eksperimentere og overskride egne grænser. Det anbefales, en forudsætning for bevilling af tilskud til kommende legepladsforbedringer forudsætter en 50 % medfinansiering af dagtilbudet og projekter der har et dokumenteret (sikkerhedsrapport) sikkerhedsmæssigt formål prioriteres højest. Bilag Anlægsskema Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Dagpasning 0-9 år foreslår, der søges bevilling på kr. til projekt 4201 Diverse ændringer af dagtilbud til etablering af ekstra toiletrum, myndighedskrav, adgangsforhold og legepladsforbedringer. Socialudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 16: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 12: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 9: Tiltrådt.

19 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10. Forslag til Lokalplan nr. 120 for et erhvervsområde omkring Metalbuen Resumé Som led i Kommunalbestyrelsens løbende indss for modernisere planbestemmelserne for kommunens ældre industrikvarterer er der udarbejdet et forslag til lokalplan for området omkring Metalbuen. Redegørelse Siden 1960 erne har industrikvarteret været omftet af Byplanvedtægt nr. 15, der oprindelig omftede hele området langs Industriparken mellem Ring 4 og Skovlunde. Kvarteret var forbeholdt traditionelle produktions- og lagervirksomheder, og med den gradvise tilbagegang for disse erhvervstyper i hele hovedstadsregionen voksede behovet for tidssvarende bestemmelser om ejendommenes anvendelse. Planbestemmelserne for andre dele af industrikvarteret er tidligere ændret gennem lokalplanlægning, senest i 2000 med Lokalplan nr. 108 for området vest for Malmparken. Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for den resterende del, som kan bidrage til grundejere, investorer og virksomheder finder anledning til modernisere og videreudvikle området. Med lokalplanforslaget er der lagt op til tidssvarende og mere detaljerede anvendelsesbestemmelser, som under hensyntagen til de eksisterende virksomheder åbner mulighed for etablering af nye virksomhedstyper. Da lokalplanområdet ligger tæt på Malmparken Stion, er der tillige, i henhold til region- og kommuneplanlægningen, udvidede muligheder for forøge bebyggelsesmulighederne. Den del af industrikvarteret, som er omftet af det aktuelle planforslag, var i byplanvedtægten opdelt i tre delområder forbeholdt virksomheder af forskellig størrelse. Gennem årene er de største forandringer sket i området nord for Metalbuen, som var udlagt til mellemstore virksomheder. Der er heri sket en række opkøb og sammenlægninger, således der i dag kun er tre grundejere tilbage. På denne baggrund er delområdernes afgrænsning justeret. Et mindre delområde langs lokalplanområdets østlige grænse, der støder op til villakvarteret i Skovlunde, vil forts kunne anvendes til småerhverv. Desuden opretholdes muligheden for på hver af disse ejendomme indrette én bolig. Det betyder, delområdet miljømæssigt vil fungere som en buffer mellem det egentlige erhvervsområde og det tilstødende boligkvarter.

20 Plan & Byg har gennemført en indledende miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, hvor det vurderes, planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Den indledende vurdering har været til høring hos HUR, Københavns Amt, NESA, Københavns Energi, Banedanmark samt Amtsmuseet Kroppedal. Da høringen ikke har givet anledning til kommentarer, finder afdelingen ikke grundlag for, der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Bilag Forslag til Lokalplan nr. 120 (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, Forslag til Lokalplan nr. 120 vedtages med henblik på udsendelse til offentlig høring i perioden 10. oktober til 10. december 2006, der afholdes borgermøde om planforslaget torsdag den 30. november 2006, og der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 14: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af vandtakst for 2006

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 26. februar 2007, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

2... Ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - 2. behandling/endelig vedtagelse 3 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere