Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Spørgsmål frems af forældre til børn på Parkskolen blev besvaret. INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Anden egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret Godkendelse af sikkerhedsstillelse for AV Miljø Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - udskiftning af køkkener Nedrivning af Præstevænget 16, mr.nr. 1eo af Ballerup Faldskærmsklubben DFC anker over manglende godkendelse Forslag til etablering af Frivillighedsråd Forslag til rammeaftale Diverse ændringer af daginstitutioner Forslag til Lokalplan nr. 120 for et erhvervsområde omkring Metalbuen Måløvhøj Vandværk - godkendelse af vandtakst for "Frit lejde"-aktion for "døde" vandboringer - anlægsbevilling Følgearbejder ved byggemodning, Skovlunde Syd - anlægsbevilling Poppelskurv i kommunen generelt - anlægsbevilling Trafiksaneringsprojekt på Jonstrupvej - anlægsbevilling. 25

2 1. Meddelelser a) Der afholdes ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2006, kl samt forudgående ekstraordinært økonomiudvalgsmøde kl i Kommunalbestyrelsessalen vedr. endelig behandling af forslag til nedlæggelse af Parkskolen. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 1: Ovennævnte ekstraordinære møde flyttes til torsdag den 30. november 2006, kl ØKONOMIUDVALGET 2. Anden egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret Økonomiudvalget den 21. marts 2006, pkt. 4 Økonomiudvalgets møde 23. maj 2006, pkt. 3 Kommunalbestyrelsens møde 29. maj 2006, pkt. 4 Resumé Budgetopfølgningen viser en samlet budgetforbedring på 31,4 mio. kr. Den primære årsag til denne udvikling skal søges på anlægsbudgettet, der bidrager positivt til resultet med 25,4 mio. kr. Den positive økonomiske udvikling, der var resultet af den 1. budgetopfølgning i maj 2006, fortsætter således. Redegørelse Via de stående udvalg foreligger nu resultet af den 2. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2006, jf. budgetbilag nr. 8 af 14. september 2006.

3 Det nu foreliggende opfølgningsresult på driftsbudgettet viser et samlet nettomindreforbrug på 6,0 mio. kr. Heri indgår en budgetomplacering fra anlæg til drift på 1,0 mio. kr. Budgetforbedringen på i alt 25,4 mio. kr. på anlægsområdet skyldes primært, en række anlægsudgifter udskydes til 2007 eller efterfølgende år. Anlægsopfølgningen er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 7 af 13. september Resultet kan beløbsmæssigt sammenftes således (mio. kr.): Driftsvirksomhed nettomindreudgift -6,0 Anlægsvirksomhed nettomindreudgift -25,4 I alt -31,4 Likvid beholdning Med baggrund i det nu foreliggende kan kassebeholdningen ved årets udgang tilnærmelsesvis beregnes til følgende (mio. kr.): Faktisk likvid beholdning primo 2006, jf regnskabet 97,8 Budgetteret likviditetsændring inkl. december-opfølgningen -34,7 Samlet budgetforbedring/likviditetsændring ved årets 1. budgetopfølgning 36,6 Nu konsteret samlet budgetforbedring/likviditetsændring ved årets 2. budgetopfølgning, jf. ovenfor 31,4 Beregnet/nu skønnet likvid beholdning ultimo ,1 Det skal bemærkes, opgørelsen af ultimolikviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, ultimolikviditeten i mindre grad end gennemsnitslikviditeten udtrykker kommunens likvide stilling. Bilag Budgetbilagene nr. 7 og 8 af henholdsvis 13. og 14. september 2006 (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg

4 Økonomi & Planlægning foreslår, den anden egentlige budgetopfølgning for 2006, herunder anlægsopfølgningen, godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser berigtiges bevillingsmæssigt. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 2: Tiltrådt. 3. Godkendelse af sikkerhedsstillelse for AV Miljø Redegørelse Deponiet AV Miljø er omftet af bestemmelserne i depotbekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, hvoraf det fremgår, der skal stilles sikkerhed for de samlede udgifter til nedlukning af deponiet og dets efterbehandling, der som udgangspunkt er s til 30 år. Det samlede beløb, der skal stilles sikkerhedsstillelse for er, i overensstemmelse med retningslinierne i bekendtgørelsen, vurderet til 135 mio. kr. Beløbet er afs i AV Miljø s budgetter og en del af AV Miljø s takster er øremærket til nedlukning og efterbehandling. Sikkerhedsstillelsen skal være godkendelsesmyndigheden Københavns Amts i hænde senest den 1. oktober I henhold til Vestforbrændings vedtægt, 10, stk. 14, skal en sådan sikkerhedsstillelse godkendes af samtlige interessenters kommunalbestyrelser. På den baggrund anmoder Vestforbrændings bestyrelse om Kommunalbestyrelsens samtykke til: I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding som

5 sikkerhedsstillelse for de samlede udgifter til nedlukning af deponiet AV Miljø og dets efterbehandling udsteder en anfordringsgaranti på 135 mio. kr. med 50% af det samlede beløb til hvert anlæg gældende for hele garantiperioden 30 år regnet fra AV Miljø s lukning, estimeret i 2012 og således, Vestforbrændings interessentkommuner hæfter pro ra i forhold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 1. januar 2006, jf. 6, stk. 2, i Vestforbrændings vedtægt. Der vil ske en årlig vurdering af garantibeløbet ud fra de i deponeringsbekendtgørelsens 11, stk. 2 nævnte forhold. Der pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv., disse reguleringer alene af Vestforbrænding orienteres for interessentkommunerne en gang årligt, og formand og direktør bemyndiges til forhandle vilkårene for udtrædelse af anfordringsgarantien samt underskrive de fornødne dokumenter i forbindelse hermed, når alle interessenterne har meddelt tilsagn, jf. 10, stk. 14, i vedtægten. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Teknisk direktør foreslår, Kommunalbestyrelsen meddeler samtykke til ovenstående -punkter. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 3: Tiltrådt. 4. Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - udskiftning af køkkener.

6 Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 3. august 2006 ansøgt om godkendelse til iværksætte køkkenmoderniseringer i afdeling 6, Lindevænget Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af realkreditlån og lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdeling 6 er opført i 1954, og omfter 30 lejemål, der er fordelt på 10 2-rums, 18 3-rums og 2 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. juni Redegørelse Køkkenudskiftningerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Boligselskabet har ligeledes mulighed for, foretage køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessummen er fasts til maksimalt kr. pr. bolig. Der kan årligt foretages køkkenforbedringer i afdelingen for en samlet anskaffelsessum på maks. 1,5 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 10-årige realkreditlån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Den nuværende årlige m 2 -leje i afdelingen udgør ca. 610 kr. Det skønnes, huslejestigningen ved en køkkenforbedring er 100 kr. pr. anvendte kr. Lejeforhøjelsen kan således maks. stige med 750 kr. pr. måned. Nuværende månedlige Max. leje efter køkkenforbedringer leje 2-rums boliger kr kr. 3-rums boliger kr kr. 4-rums boliger kr kr. Projektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti.

7 Bilag Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo af 3. august Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maksimalt kr. pr. bolig, inden for en samlet ramme på 1,5 mio. pr. år, godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, dog således den maksimale totale anskaffelsessum udgør 2,25 mio., den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 750 kr. pr. måned godkendes, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Nedrivning af Præstevænget 16, mr.nr. 1eo af Ballerup

8 Resumé Ejendommen på Præstevænget 16 har stået tom i flere år siden Jugoslavisk forening fraflyttede lokalerne og Kultur & Fritid meddelte, de ikke ønskede anvende bygningen længere. Udbygningerne er i meget dårlig stand og den manglende anvendelse har også s præg på hovedbygningen. Ejendomme har tidligere kalkuleret, en istandsættelse af de bedste bygninger på grunden og nedrivning af resten vil beløbe sig til min. 1,2 mio. kr. Redegørelse Da renoveringsomkostningerne ikke står i et rimeligt forhold til ejendommens værdi, skal Ejendomme hermed anbefale, alle bygninger nedrives, grunden dødlægges og arealet planeres og beplantes så det kan henligge som grønt areal, indtil grunden eventuelt kan indgå i en kommende bebyggelse langs Præstevænget. Bilag Luftfoto af Præstevænget 16 Mrikelkort Skema til ansøgning om anlægsbevilling Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Ejendomme foreslår, ejendommen Præstevænget 16 nedrives og arealet planeres og beplantes som grønt område, og Ejendomme indhenter tilbud på nedrivnings- og følgearbejderne og iværksætter udførelsen, når de fornødne godkendelser er indhentet.

9 Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse, idet der efterfølgende forelægges bevillingsansøgning. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 5: Tiltrådt, idet der blev godkendt bevilling på basis af det oplyste tilbud, jf. det lukkede møde. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 6. Faldskærmsklubben DFC anker over manglende godkendelse Folkeoplysningsudvalget den 18. april 2006, pkt. 6. Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007, pkt. 10 Resumé I forbindelse med bevilling af aktivitetstilskud til godkendte foreninger for 2006 vedtog Folkeoplysningsudvalget, DFC på grund af manglende lokaltilknytning ikke kunne opretholde den godkendelse, foreningen fik i DFC har anket afgørelsen. Redegørelse Ifølge DFC s egen opgørelse pr. 31. december 2005 var medlemstallet 132, hvoraf 3 var bosiddende i Ballerup Kommune. Foreningen har ingen tilskudsberettigede medlemmer bosiddende i kommunen, hvorfor et eventuelt tilskud alene beregnes på baggrund af udenbys medlemmer. At der kun er få lokale medlemmer sammenholdt med, kun en mindre del af foreningens aktiviteter foregår i Ballerup Kommune var baggrunden for, Folkeoplysningsudvalget i april 2006 vedtog, godkendelse af DFC ikke kunne opretholdes på grund af manglende lokaltilknytning. I DFC s anke fremfører foreningen, årsagen til kun en meget lille del af foreningens medlemmer er bosiddende i kommunen skal findes i det faktum, der p.t. kun er 3 aktive faldskærmsklubber på Sjælland og over 90 % af medlemmer kommer fra det Storkøbenhavnske område, idet klubben er den der ligger tættest på København. Klubben oplyser endvidere, ca. 1/3 af klubbens aktiviteter er placeret i klubhuset i Måløv, da det ikke har været muligt flytte den fysiske del af faldskærmstræningen til Ballerup Kommune. Det er p.t. uvist, hvor denne træning skal foregå, når Allerød Flyveplads nedlægges 1. november 2006.

10 I deres anke anfører DFC endvidere, klubben gentagne gange har medvirket ved kulturelle arrangementer i kommunen. I henhold til Folkeoplysningslovens 4, stk. 3, nr. 7 skal en frivillig folkeoplysende forening være hjemmehørende i tilskudskommunen. Det er Folkeoplysningsudvalget, der ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, afgør om foreningen har en sådan tilknytning til kommunen, den opfylder kravet om være hjemmehørende der. Bilag Anke af 20. maj 2006 fra Kim Malmstrup Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Kultur & Fritid foreslår, det indstilles, beslutningen fastholdes, idet der ikke er kommet nye oplysninger i sagen. Folkeoplysningsudvalgets møde 20. juni 2006 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2006 Punkt 10: Udsættes til septembermødet. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. september 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 9: Anbefales. Tom Nielsen deltog ikke i behandlingen af nærværende sag. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 6:

11 Tiltrådt. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer, bortset fra Brian L. Madsen, deltog ikke i behandlingen af punktet. Brian L. Madsen deltog, idet han ikke var til stede på Folkeoplysningsudvalgets møde, hvor punktet var til behandling. 7. Forslag til etablering af Frivillighedsråd Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2005, pkt. 1. Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2005, pkt. 1. Økonomiudvalget den 23. august 2005, pkt. 18. Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005, pkt. 15. Social- og Sundhedsudvalget, den 14. marts 2006 Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. marts 2006 Kommunalbestyrelsen, den 27. marts 2006, pkt. Resumé Kommunalbestyrelsen tiltrådte på sit møde, den 27. marts 2006, endeligt forslag til Frivillighedspolitik for Ballerup Kommune. Endvidere blev det besluttet, der arbejdes videre med den fremtidige organisering af samarbejdet mellem Ballerup Kommune og de frivillige i et eventuelt Frivillighedsråd. Et sådant forslag foreligger nu. Redegørelse For en fuldstændig redegørelse, herunder såvel forslag til vedtægter med blandt andet forslag til procedure for valg/udpegning af medlemmer til Frivillighedsrådet, henvises til bilag 1. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, der skulle arbejdes videre med forslag om etablering af et Frivillighedsråd i Ballerup Kommune, har der været afholdt møde med et bredt udsnit af repræsentanter fra de frivillige organisioner, foreninger, råd, nævn og øvrige frivillige organiseringer (bilag 2). Formålet med mødet var: * En drøftelse af etableringen af et Frivillighedsråd i Ballerup Kommune

12 mht. sammensætning, organisering og indhold * En drøftelse af det videre arbejde frem mod en politisk vedtagelse af en handlingsplan for det samlede frivillighedsområde Mødet foregik i en konstruktiv dialog, hvor hovedkonklusionen var, man ønskede et Frivillighedsråd etableres for styrke det brede samarbejde, såvel mellem Ballerup Kommune og frivillighedsområdet som mellem de frivillige indbyrdes. Der var på mødet enighed om følgende indholdsmæssige hovedpointer: 1. Et Frivillighedsråd skal have som sin væsentligste opgave komme med forslag til udmøntning af Frivillighedspolitikken samt efterfølgende samarbejde med Ballerup Kommune om denne udmøntning 2. Et Frivillighedsråd skal have et entydigt kommissorium for sit arbejde 3. Et Frivillighedsråd er et rådgivende organ med høringsret 4. Et Frivillighedsråd skal diskutere og skabe rammer for tværgående frivillige indsser 5. Et Frivillighedsråd har en stor forpligtelse til formidling og til være i tæt dialog med lokalsamfundets aktører Der var på mødet tillige enighed om følgende organiseringsmæssige hovedpointer: 1. Der ønskes en bred repræsention fra frivillighedsområdet, således rådets sammensætning afspejler Frivillighedspolitikkens bredde 2. Der ønskes politisk repræsention i Frivillighedsrådet 3. Mødevirksomhed: 4 gange årligt 4. Rådets medlemmer udpeges/vælges for en 4-årig periode, som følger Kommunalbestyrelsens valgperiode Ressourcer Der var på mødet enighed om behovet for afsætte ressourcer, der afspejler politikkens ambitionsniveau: 1. Der ønskes tilknyttet såvel administriv som udviklingsmæssig bistand til Rådet fra Kommunens embedsmænd

13 2. Der afsættes økonomi til Rådets drift, anslået kr. årligt Evaluering Ballerup Kommune redegjorde på mødet for det politiske ønske om en evaluering af såvel Frivillighedspolitikken som behovet for Frivillighedsrådet som et koordinerende og udviklingsorienteret samarbejdsorgan. Der var enighed om, såvel politik som Råd evalueres. Det foreslås derfor, såvel Politik som Rådets arbejde evalueres efter 4 år, med en midtvejsevaluering sammenfaldende med valg til Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet med blandt andet forslag til procedure for valg/udpegning af medlemmer af Frivillighedsråd i Ballerup Kommune, ændret 12. september Refer fra møde om udmøntningen af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik med fokus på drøftelse af et Frivillighedsråd, den 7. juni 2006 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Kultur & Fritid, Job & Familie samt Ældre & Handicap foreslår, forslag om etablering af Frivillighedsråd i Ballerup Kommune godkendes, forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet godkendes, Rådets valgperiode er 4 år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, dog første valgperiode fra Rådets etablering og indtil udgangen af 2009, der afsættes kr. årligt til Rådets arbejde, og evalueringen gennemføres efter 4 år samt en midtvejsevaluering Socialudvalget den 12. september 2006 pkt.1

14 Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2006 pkt.1 Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 10: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 7: Tiltrådt. SOCIALUDVALGET 8. Forslag til rammeaftale Resumé Med struktur- og opgavereformen er rollefordelingen på det sociale område ændret afgørende pr. 1. januar Fremover har kommunerne myndighedsansvaret og ansvaret for hele finansieringen af de sociale institutioner og specialundervisningen. Såvel kommuner som region vil være driftsherrer/leverandører af pladser på de institutioner, der hidtil er blevet drevet af amterne. Forslaget til rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet senest den 15. oktober Rammeaftalen har virkning fra 1. januar Redegørelse Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner ved Kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg og Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et nyt planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og for specialundervisningen. Det er introduceret med struktur- og opgavereformen og skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde og dele af specialundervisningen, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Forslaget til rammeaftale er udarbejdet af en styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Udformningen er sket under hensyntagen til, rammeaftalen er ny for alle parter. Visse krav vedrørende stusoplysninger og vurdering

15 af samarbejde mv. i forhold til bekendtgørelsen må tillempes i forhold til, der er tale om en overgangssituion i 2006, hvor rammeaftalen for 2007 som den første rammeaftale skal udformes. Rammeaftalen bygger på redegørelser (i henhold til bekendtgørelse) udarbejdet af kommunerne om det forventede behov for pladser og andre ydelser på det sociale område og specialundervisningen samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Ballerup Kommunes redegørelse blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. april Rammeaftalen er bygget op i 3 dele, som udgøres af: Del I Del II Del III Den generelle del En specifik del vedrørende de sociale- og specialundervisningstilbud, der skal være indeholdt i rammeaftalen ( kan -området). En oplysningsdel for opgavefeltet vedrørende fælleskommunal koordinering på det sociale område og specialundervisningen ( skal -området). Rammeaftalens væsentligste opmærksomhedspunkter Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås ikke med rammeaftalerne etableret yderligere tilbud. Der vurderes være tilstrækkelig god overensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgsel i Der peges på behov for få analyseret den fremtidige efterspørgselsudvikling for tilbud til personer med funktionsnedsættelser inden for autismeområdet, personer med erhvervet hjerneskade/senhjerneskade og personer med sindslidelser. Forslaget til rammeaftale beskriver endvidere omfanget af ventelisteproblemet samt det er kommunernes ansvar håndtere dette. Med rammeaftalen, er der søgt etableret en fornuftig balance mellem udbudet af pladser og den forventede efterspørgsel. Det vurderes derfor, ventelisteproblemets omfang ikke er større, end kommunerne kan håndtere det via Tilbudsportalen. Taksterne for de enkelte tilbud indgår i rammeaftalen. Taksterne er beregnet ud fra principperne fra den fælles takstberegningsmodel (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2006). Bilag Udkast Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet,

16 Del I, 24. august Udkast - Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet, Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen for 2007 ( kan-området. Del II, 28. august Udkast Tillæg til rammeaftale skal-området. Oplysningsdel for opgavefeltet vedrørende fælleskommunal koordinion af skal-tilbud på det sociale område og specialundervisning. Del III, 28. august Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Job & Familie, Ældre & Handicap, Sundhed & Forebyggelse foreslår, Forslag til rammeaftale for 2007 godkendes som udgangspunkt for de afsluttende forhandlinger, og Borgmesteren bemyndiges til godkende den endelige rammeaftale for 2007 Socialudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 11: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Diverse ændringer af daginstitutioner Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. august 2006 punkt nr. 11

17 Socialudvalgets møde den 15. august 2006 punkt nr. 8 Økonomiudvalgets møde den 22. august 2006 punkt nr. 18 Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2006 punkt nr. 13 Resumé Efter bevillingen på 1 mio. kr. til ekstra fritidshjemspladser på Rosenlundsskolen er der behov for en samlet prioritering af anlægspuljen Diverse ændringer af daginstitutioner Redegørelse Det foreslås de resterende 1,5 mio. kr. frigives til følgende projekter (anslået beløb): Etablering af ekstra toiletrum i Børnehuset Askelunden, Grantofteparken 2A i alt kr. ekskl. moms. Da Askelunden i sin tid var på tegnebrættet, var det for byggeudvalget et stort ønske, børnehuset fik et vandrum. Dette ville til gengæld betyde, to børnehavegrupper skulle deles om et toiletrum med 3 toiletter. Undervejs i byggeprocessen måtte projektet barberes økonomisk flere gange og i denne proces blev blandt andet vandrummet sparet væk - men der er stadig kun et toiletrum. Det rum, der skulle have været vandrum, men i stedet blev et depot, er forsynet med fungerende gulvvarme samt forberedte kloak- og vandinstallioner med henblik på etablering af et toiletrum. Ekstra myndighedskrav i forbindelse med etablering af ekstra fritidshjemspladser i Børnehaven Fredegården, Krvej 30B i alt kr. I forbindelse med etableringen af børnegruppen til udvidelse af Børnehaven Fredegården i Støtteteamets tidligere lejlighed er der øgede udgifter til brand- og myndighedskrav og yderligere behov for etablering af funktionsdygtig legeplads på grund af øget børnegruppe. Projekt vedr. etablering af bedre adgangsforhold i børnehuse etableret af gamle pavilloner fra Storebælt i alt kr. Børnehusene på Skotteparken 3, Hold-an Vej 158 og Stenhusstræde 1 er alle opført af gamle arbejdspavilloner fra byggeriet af Storebæltsbroen. Der er indkommet ansøgninger fra Børnehuset Skotteparken 3 og Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 og forbedringer af adgangsforholdene således garderobe og grupperumsfaciliteterne holdes adskilt med forbedringen af rengøringsstandarden til følge. Det anbefales, der afsættes kr. til etablering af et projekt i et af børnehusene. Det skal understreges der ikke er lavet en priskalkulion på denne sag, så beløbet er skønnet. Pulje til legepladsforbedringer (50 % medfinansiering fra dagtilbud) på i alt kr.

18 Det anbefales, der afsættes en pulje til generelle legepladsforbedringer, set i lyset af de kommende strukturændringer, hvor behovet for ændringer vil blive aktuelt når institutioner sammenlægges og flere aldersgrupper vil benytte legepladserne i større eller mindre omfang. Derudover er der fors behov for midler til legepladsforbedringer af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover er der behov for understøtte de økonomiske meget udgiftstunge forbedringer af legepladser med henblik på forts implementering af tidligere indssområde om, legepladser og udearealer i institutioner indrettes og udformes i samarbejde med børn, så de udfordres fysisk, bliver nysgerrige og gives mulighed for eksperimentere og overskride egne grænser. Det anbefales, en forudsætning for bevilling af tilskud til kommende legepladsforbedringer forudsætter en 50 % medfinansiering af dagtilbudet og projekter der har et dokumenteret (sikkerhedsrapport) sikkerhedsmæssigt formål prioriteres højest. Bilag Anlægsskema Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Dagpasning 0-9 år foreslår, der søges bevilling på kr. til projekt 4201 Diverse ændringer af dagtilbud til etablering af ekstra toiletrum, myndighedskrav, adgangsforhold og legepladsforbedringer. Socialudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 16: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 12: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 9: Tiltrådt.

19 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10. Forslag til Lokalplan nr. 120 for et erhvervsområde omkring Metalbuen Resumé Som led i Kommunalbestyrelsens løbende indss for modernisere planbestemmelserne for kommunens ældre industrikvarterer er der udarbejdet et forslag til lokalplan for området omkring Metalbuen. Redegørelse Siden 1960 erne har industrikvarteret været omftet af Byplanvedtægt nr. 15, der oprindelig omftede hele området langs Industriparken mellem Ring 4 og Skovlunde. Kvarteret var forbeholdt traditionelle produktions- og lagervirksomheder, og med den gradvise tilbagegang for disse erhvervstyper i hele hovedstadsregionen voksede behovet for tidssvarende bestemmelser om ejendommenes anvendelse. Planbestemmelserne for andre dele af industrikvarteret er tidligere ændret gennem lokalplanlægning, senest i 2000 med Lokalplan nr. 108 for området vest for Malmparken. Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for den resterende del, som kan bidrage til grundejere, investorer og virksomheder finder anledning til modernisere og videreudvikle området. Med lokalplanforslaget er der lagt op til tidssvarende og mere detaljerede anvendelsesbestemmelser, som under hensyntagen til de eksisterende virksomheder åbner mulighed for etablering af nye virksomhedstyper. Da lokalplanområdet ligger tæt på Malmparken Stion, er der tillige, i henhold til region- og kommuneplanlægningen, udvidede muligheder for forøge bebyggelsesmulighederne. Den del af industrikvarteret, som er omftet af det aktuelle planforslag, var i byplanvedtægten opdelt i tre delområder forbeholdt virksomheder af forskellig størrelse. Gennem årene er de største forandringer sket i området nord for Metalbuen, som var udlagt til mellemstore virksomheder. Der er heri sket en række opkøb og sammenlægninger, således der i dag kun er tre grundejere tilbage. På denne baggrund er delområdernes afgrænsning justeret. Et mindre delområde langs lokalplanområdets østlige grænse, der støder op til villakvarteret i Skovlunde, vil forts kunne anvendes til småerhverv. Desuden opretholdes muligheden for på hver af disse ejendomme indrette én bolig. Det betyder, delområdet miljømæssigt vil fungere som en buffer mellem det egentlige erhvervsområde og det tilstødende boligkvarter.

20 Plan & Byg har gennemført en indledende miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, hvor det vurderes, planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Den indledende vurdering har været til høring hos HUR, Københavns Amt, NESA, Københavns Energi, Banedanmark samt Amtsmuseet Kroppedal. Da høringen ikke har givet anledning til kommentarer, finder afdelingen ikke grundlag for, der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Bilag Forslag til Lokalplan nr. 120 (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, Forslag til Lokalplan nr. 120 vedtages med henblik på udsendelse til offentlig høring i perioden 10. oktober til 10. december 2006, der afholdes borgermøde om planforslaget torsdag den 30. november 2006, og der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 14: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af vandtakst for 2006

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding

Ændring af vedtægter for I/S Vestforbrænding Møde i mandag den 28. oktober 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 16-03-2015 17:10 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 16-03-2015 17:10 1(Åben) Det gode liv i nye rammer,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere