Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Spørgsmål frems af forældre til børn på Parkskolen blev besvaret. INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Anden egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret Godkendelse af sikkerhedsstillelse for AV Miljø Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - udskiftning af køkkener Nedrivning af Præstevænget 16, mr.nr. 1eo af Ballerup Faldskærmsklubben DFC anker over manglende godkendelse Forslag til etablering af Frivillighedsråd Forslag til rammeaftale Diverse ændringer af daginstitutioner Forslag til Lokalplan nr. 120 for et erhvervsområde omkring Metalbuen Måløvhøj Vandværk - godkendelse af vandtakst for "Frit lejde"-aktion for "døde" vandboringer - anlægsbevilling Følgearbejder ved byggemodning, Skovlunde Syd - anlægsbevilling Poppelskurv i kommunen generelt - anlægsbevilling Trafiksaneringsprojekt på Jonstrupvej - anlægsbevilling. 25

2 1. Meddelelser a) Der afholdes ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2006, kl samt forudgående ekstraordinært økonomiudvalgsmøde kl i Kommunalbestyrelsessalen vedr. endelig behandling af forslag til nedlæggelse af Parkskolen. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 1: Ovennævnte ekstraordinære møde flyttes til torsdag den 30. november 2006, kl ØKONOMIUDVALGET 2. Anden egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret Økonomiudvalget den 21. marts 2006, pkt. 4 Økonomiudvalgets møde 23. maj 2006, pkt. 3 Kommunalbestyrelsens møde 29. maj 2006, pkt. 4 Resumé Budgetopfølgningen viser en samlet budgetforbedring på 31,4 mio. kr. Den primære årsag til denne udvikling skal søges på anlægsbudgettet, der bidrager positivt til resultet med 25,4 mio. kr. Den positive økonomiske udvikling, der var resultet af den 1. budgetopfølgning i maj 2006, fortsætter således. Redegørelse Via de stående udvalg foreligger nu resultet af den 2. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2006, jf. budgetbilag nr. 8 af 14. september 2006.

3 Det nu foreliggende opfølgningsresult på driftsbudgettet viser et samlet nettomindreforbrug på 6,0 mio. kr. Heri indgår en budgetomplacering fra anlæg til drift på 1,0 mio. kr. Budgetforbedringen på i alt 25,4 mio. kr. på anlægsområdet skyldes primært, en række anlægsudgifter udskydes til 2007 eller efterfølgende år. Anlægsopfølgningen er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 7 af 13. september Resultet kan beløbsmæssigt sammenftes således (mio. kr.): Driftsvirksomhed nettomindreudgift -6,0 Anlægsvirksomhed nettomindreudgift -25,4 I alt -31,4 Likvid beholdning Med baggrund i det nu foreliggende kan kassebeholdningen ved årets udgang tilnærmelsesvis beregnes til følgende (mio. kr.): Faktisk likvid beholdning primo 2006, jf regnskabet 97,8 Budgetteret likviditetsændring inkl. december-opfølgningen -34,7 Samlet budgetforbedring/likviditetsændring ved årets 1. budgetopfølgning 36,6 Nu konsteret samlet budgetforbedring/likviditetsændring ved årets 2. budgetopfølgning, jf. ovenfor 31,4 Beregnet/nu skønnet likvid beholdning ultimo ,1 Det skal bemærkes, opgørelsen af ultimolikviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, ultimolikviditeten i mindre grad end gennemsnitslikviditeten udtrykker kommunens likvide stilling. Bilag Budgetbilagene nr. 7 og 8 af henholdsvis 13. og 14. september 2006 (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg

4 Økonomi & Planlægning foreslår, den anden egentlige budgetopfølgning for 2006, herunder anlægsopfølgningen, godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser berigtiges bevillingsmæssigt. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 2: Tiltrådt. 3. Godkendelse af sikkerhedsstillelse for AV Miljø Redegørelse Deponiet AV Miljø er omftet af bestemmelserne i depotbekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, hvoraf det fremgår, der skal stilles sikkerhed for de samlede udgifter til nedlukning af deponiet og dets efterbehandling, der som udgangspunkt er s til 30 år. Det samlede beløb, der skal stilles sikkerhedsstillelse for er, i overensstemmelse med retningslinierne i bekendtgørelsen, vurderet til 135 mio. kr. Beløbet er afs i AV Miljø s budgetter og en del af AV Miljø s takster er øremærket til nedlukning og efterbehandling. Sikkerhedsstillelsen skal være godkendelsesmyndigheden Københavns Amts i hænde senest den 1. oktober I henhold til Vestforbrændings vedtægt, 10, stk. 14, skal en sådan sikkerhedsstillelse godkendes af samtlige interessenters kommunalbestyrelser. På den baggrund anmoder Vestforbrændings bestyrelse om Kommunalbestyrelsens samtykke til: I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding som

5 sikkerhedsstillelse for de samlede udgifter til nedlukning af deponiet AV Miljø og dets efterbehandling udsteder en anfordringsgaranti på 135 mio. kr. med 50% af det samlede beløb til hvert anlæg gældende for hele garantiperioden 30 år regnet fra AV Miljø s lukning, estimeret i 2012 og således, Vestforbrændings interessentkommuner hæfter pro ra i forhold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 1. januar 2006, jf. 6, stk. 2, i Vestforbrændings vedtægt. Der vil ske en årlig vurdering af garantibeløbet ud fra de i deponeringsbekendtgørelsens 11, stk. 2 nævnte forhold. Der pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder mv., disse reguleringer alene af Vestforbrænding orienteres for interessentkommunerne en gang årligt, og formand og direktør bemyndiges til forhandle vilkårene for udtrædelse af anfordringsgarantien samt underskrive de fornødne dokumenter i forbindelse hermed, når alle interessenterne har meddelt tilsagn, jf. 10, stk. 14, i vedtægten. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Teknisk direktør foreslår, Kommunalbestyrelsen meddeler samtykke til ovenstående -punkter. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 3: Tiltrådt. 4. Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - udskiftning af køkkener.

6 Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 3. august 2006 ansøgt om godkendelse til iværksætte køkkenmoderniseringer i afdeling 6, Lindevænget Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af realkreditlån og lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdeling 6 er opført i 1954, og omfter 30 lejemål, der er fordelt på 10 2-rums, 18 3-rums og 2 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. juni Redegørelse Køkkenudskiftningerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen. Boligselskabet har ligeledes mulighed for, foretage køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessummen er fasts til maksimalt kr. pr. bolig. Der kan årligt foretages køkkenforbedringer i afdelingen for en samlet anskaffelsessum på maks. 1,5 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 10-årige realkreditlån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er afdraget. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Den nuværende årlige m 2 -leje i afdelingen udgør ca. 610 kr. Det skønnes, huslejestigningen ved en køkkenforbedring er 100 kr. pr. anvendte kr. Lejeforhøjelsen kan således maks. stige med 750 kr. pr. måned. Nuværende månedlige Max. leje efter køkkenforbedringer leje 2-rums boliger kr kr. 3-rums boliger kr kr. 4-rums boliger kr kr. Projektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti.

7 Bilag Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo af 3. august Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maksimalt kr. pr. bolig, inden for en samlet ramme på 1,5 mio. pr. år, godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, dog således den maksimale totale anskaffelsessum udgør 2,25 mio., den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 750 kr. pr. måned godkendes, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Nedrivning af Præstevænget 16, mr.nr. 1eo af Ballerup

8 Resumé Ejendommen på Præstevænget 16 har stået tom i flere år siden Jugoslavisk forening fraflyttede lokalerne og Kultur & Fritid meddelte, de ikke ønskede anvende bygningen længere. Udbygningerne er i meget dårlig stand og den manglende anvendelse har også s præg på hovedbygningen. Ejendomme har tidligere kalkuleret, en istandsættelse af de bedste bygninger på grunden og nedrivning af resten vil beløbe sig til min. 1,2 mio. kr. Redegørelse Da renoveringsomkostningerne ikke står i et rimeligt forhold til ejendommens værdi, skal Ejendomme hermed anbefale, alle bygninger nedrives, grunden dødlægges og arealet planeres og beplantes så det kan henligge som grønt areal, indtil grunden eventuelt kan indgå i en kommende bebyggelse langs Præstevænget. Bilag Luftfoto af Præstevænget 16 Mrikelkort Skema til ansøgning om anlægsbevilling Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Ejendomme foreslår, ejendommen Præstevænget 16 nedrives og arealet planeres og beplantes som grønt område, og Ejendomme indhenter tilbud på nedrivnings- og følgearbejderne og iværksætter udførelsen, når de fornødne godkendelser er indhentet.

9 Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse, idet der efterfølgende forelægges bevillingsansøgning. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 5: Tiltrådt, idet der blev godkendt bevilling på basis af det oplyste tilbud, jf. det lukkede møde. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 6. Faldskærmsklubben DFC anker over manglende godkendelse Folkeoplysningsudvalget den 18. april 2006, pkt. 6. Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2007, pkt. 10 Resumé I forbindelse med bevilling af aktivitetstilskud til godkendte foreninger for 2006 vedtog Folkeoplysningsudvalget, DFC på grund af manglende lokaltilknytning ikke kunne opretholde den godkendelse, foreningen fik i DFC har anket afgørelsen. Redegørelse Ifølge DFC s egen opgørelse pr. 31. december 2005 var medlemstallet 132, hvoraf 3 var bosiddende i Ballerup Kommune. Foreningen har ingen tilskudsberettigede medlemmer bosiddende i kommunen, hvorfor et eventuelt tilskud alene beregnes på baggrund af udenbys medlemmer. At der kun er få lokale medlemmer sammenholdt med, kun en mindre del af foreningens aktiviteter foregår i Ballerup Kommune var baggrunden for, Folkeoplysningsudvalget i april 2006 vedtog, godkendelse af DFC ikke kunne opretholdes på grund af manglende lokaltilknytning. I DFC s anke fremfører foreningen, årsagen til kun en meget lille del af foreningens medlemmer er bosiddende i kommunen skal findes i det faktum, der p.t. kun er 3 aktive faldskærmsklubber på Sjælland og over 90 % af medlemmer kommer fra det Storkøbenhavnske område, idet klubben er den der ligger tættest på København. Klubben oplyser endvidere, ca. 1/3 af klubbens aktiviteter er placeret i klubhuset i Måløv, da det ikke har været muligt flytte den fysiske del af faldskærmstræningen til Ballerup Kommune. Det er p.t. uvist, hvor denne træning skal foregå, når Allerød Flyveplads nedlægges 1. november 2006.

10 I deres anke anfører DFC endvidere, klubben gentagne gange har medvirket ved kulturelle arrangementer i kommunen. I henhold til Folkeoplysningslovens 4, stk. 3, nr. 7 skal en frivillig folkeoplysende forening være hjemmehørende i tilskudskommunen. Det er Folkeoplysningsudvalget, der ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, afgør om foreningen har en sådan tilknytning til kommunen, den opfylder kravet om være hjemmehørende der. Bilag Anke af 20. maj 2006 fra Kim Malmstrup Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Kultur & Fritid foreslår, det indstilles, beslutningen fastholdes, idet der ikke er kommet nye oplysninger i sagen. Folkeoplysningsudvalgets møde 20. juni 2006 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2006 Punkt 10: Udsættes til septembermødet. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. september 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 9: Anbefales. Tom Nielsen deltog ikke i behandlingen af nærværende sag. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 6:

11 Tiltrådt. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer, bortset fra Brian L. Madsen, deltog ikke i behandlingen af punktet. Brian L. Madsen deltog, idet han ikke var til stede på Folkeoplysningsudvalgets møde, hvor punktet var til behandling. 7. Forslag til etablering af Frivillighedsråd Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2005, pkt. 1. Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2005, pkt. 1. Økonomiudvalget den 23. august 2005, pkt. 18. Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005, pkt. 15. Social- og Sundhedsudvalget, den 14. marts 2006 Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. marts 2006 Kommunalbestyrelsen, den 27. marts 2006, pkt. Resumé Kommunalbestyrelsen tiltrådte på sit møde, den 27. marts 2006, endeligt forslag til Frivillighedspolitik for Ballerup Kommune. Endvidere blev det besluttet, der arbejdes videre med den fremtidige organisering af samarbejdet mellem Ballerup Kommune og de frivillige i et eventuelt Frivillighedsråd. Et sådant forslag foreligger nu. Redegørelse For en fuldstændig redegørelse, herunder såvel forslag til vedtægter med blandt andet forslag til procedure for valg/udpegning af medlemmer til Frivillighedsrådet, henvises til bilag 1. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, der skulle arbejdes videre med forslag om etablering af et Frivillighedsråd i Ballerup Kommune, har der været afholdt møde med et bredt udsnit af repræsentanter fra de frivillige organisioner, foreninger, råd, nævn og øvrige frivillige organiseringer (bilag 2). Formålet med mødet var: * En drøftelse af etableringen af et Frivillighedsråd i Ballerup Kommune

12 mht. sammensætning, organisering og indhold * En drøftelse af det videre arbejde frem mod en politisk vedtagelse af en handlingsplan for det samlede frivillighedsområde Mødet foregik i en konstruktiv dialog, hvor hovedkonklusionen var, man ønskede et Frivillighedsråd etableres for styrke det brede samarbejde, såvel mellem Ballerup Kommune og frivillighedsområdet som mellem de frivillige indbyrdes. Der var på mødet enighed om følgende indholdsmæssige hovedpointer: 1. Et Frivillighedsråd skal have som sin væsentligste opgave komme med forslag til udmøntning af Frivillighedspolitikken samt efterfølgende samarbejde med Ballerup Kommune om denne udmøntning 2. Et Frivillighedsråd skal have et entydigt kommissorium for sit arbejde 3. Et Frivillighedsråd er et rådgivende organ med høringsret 4. Et Frivillighedsråd skal diskutere og skabe rammer for tværgående frivillige indsser 5. Et Frivillighedsråd har en stor forpligtelse til formidling og til være i tæt dialog med lokalsamfundets aktører Der var på mødet tillige enighed om følgende organiseringsmæssige hovedpointer: 1. Der ønskes en bred repræsention fra frivillighedsområdet, således rådets sammensætning afspejler Frivillighedspolitikkens bredde 2. Der ønskes politisk repræsention i Frivillighedsrådet 3. Mødevirksomhed: 4 gange årligt 4. Rådets medlemmer udpeges/vælges for en 4-årig periode, som følger Kommunalbestyrelsens valgperiode Ressourcer Der var på mødet enighed om behovet for afsætte ressourcer, der afspejler politikkens ambitionsniveau: 1. Der ønskes tilknyttet såvel administriv som udviklingsmæssig bistand til Rådet fra Kommunens embedsmænd

13 2. Der afsættes økonomi til Rådets drift, anslået kr. årligt Evaluering Ballerup Kommune redegjorde på mødet for det politiske ønske om en evaluering af såvel Frivillighedspolitikken som behovet for Frivillighedsrådet som et koordinerende og udviklingsorienteret samarbejdsorgan. Der var enighed om, såvel politik som Råd evalueres. Det foreslås derfor, såvel Politik som Rådets arbejde evalueres efter 4 år, med en midtvejsevaluering sammenfaldende med valg til Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet med blandt andet forslag til procedure for valg/udpegning af medlemmer af Frivillighedsråd i Ballerup Kommune, ændret 12. september Refer fra møde om udmøntningen af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik med fokus på drøftelse af et Frivillighedsråd, den 7. juni 2006 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Kultur & Fritid, Job & Familie samt Ældre & Handicap foreslår, forslag om etablering af Frivillighedsråd i Ballerup Kommune godkendes, forslag til vedtægter for Frivillighedsrådet godkendes, Rådets valgperiode er 4 år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, dog første valgperiode fra Rådets etablering og indtil udgangen af 2009, der afsættes kr. årligt til Rådets arbejde, og evalueringen gennemføres efter 4 år samt en midtvejsevaluering Socialudvalget den 12. september 2006 pkt.1

14 Indstilles til godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2006 pkt.1 Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 10: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 7: Tiltrådt. SOCIALUDVALGET 8. Forslag til rammeaftale Resumé Med struktur- og opgavereformen er rollefordelingen på det sociale område ændret afgørende pr. 1. januar Fremover har kommunerne myndighedsansvaret og ansvaret for hele finansieringen af de sociale institutioner og specialundervisningen. Såvel kommuner som region vil være driftsherrer/leverandører af pladser på de institutioner, der hidtil er blevet drevet af amterne. Forslaget til rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet senest den 15. oktober Rammeaftalen har virkning fra 1. januar Redegørelse Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner ved Kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg og Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et nyt planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og for specialundervisningen. Det er introduceret med struktur- og opgavereformen og skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde og dele af specialundervisningen, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Forslaget til rammeaftale er udarbejdet af en styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Udformningen er sket under hensyntagen til, rammeaftalen er ny for alle parter. Visse krav vedrørende stusoplysninger og vurdering

15 af samarbejde mv. i forhold til bekendtgørelsen må tillempes i forhold til, der er tale om en overgangssituion i 2006, hvor rammeaftalen for 2007 som den første rammeaftale skal udformes. Rammeaftalen bygger på redegørelser (i henhold til bekendtgørelse) udarbejdet af kommunerne om det forventede behov for pladser og andre ydelser på det sociale område og specialundervisningen samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Ballerup Kommunes redegørelse blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. april Rammeaftalen er bygget op i 3 dele, som udgøres af: Del I Del II Del III Den generelle del En specifik del vedrørende de sociale- og specialundervisningstilbud, der skal være indeholdt i rammeaftalen ( kan -området). En oplysningsdel for opgavefeltet vedrørende fælleskommunal koordinering på det sociale område og specialundervisningen ( skal -området). Rammeaftalens væsentligste opmærksomhedspunkter Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås ikke med rammeaftalerne etableret yderligere tilbud. Der vurderes være tilstrækkelig god overensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgsel i Der peges på behov for få analyseret den fremtidige efterspørgselsudvikling for tilbud til personer med funktionsnedsættelser inden for autismeområdet, personer med erhvervet hjerneskade/senhjerneskade og personer med sindslidelser. Forslaget til rammeaftale beskriver endvidere omfanget af ventelisteproblemet samt det er kommunernes ansvar håndtere dette. Med rammeaftalen, er der søgt etableret en fornuftig balance mellem udbudet af pladser og den forventede efterspørgsel. Det vurderes derfor, ventelisteproblemets omfang ikke er større, end kommunerne kan håndtere det via Tilbudsportalen. Taksterne for de enkelte tilbud indgår i rammeaftalen. Taksterne er beregnet ud fra principperne fra den fælles takstberegningsmodel (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2006). Bilag Udkast Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet,

16 Del I, 24. august Udkast - Rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet, Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen for 2007 ( kan-området. Del II, 28. august Udkast Tillæg til rammeaftale skal-området. Oplysningsdel for opgavefeltet vedrørende fælleskommunal koordinion af skal-tilbud på det sociale område og specialundervisning. Del III, 28. august Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Job & Familie, Ældre & Handicap, Sundhed & Forebyggelse foreslår, Forslag til rammeaftale for 2007 godkendes som udgangspunkt for de afsluttende forhandlinger, og Borgmesteren bemyndiges til godkende den endelige rammeaftale for 2007 Socialudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 11: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Diverse ændringer af daginstitutioner Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. august 2006 punkt nr. 11

17 Socialudvalgets møde den 15. august 2006 punkt nr. 8 Økonomiudvalgets møde den 22. august 2006 punkt nr. 18 Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2006 punkt nr. 13 Resumé Efter bevillingen på 1 mio. kr. til ekstra fritidshjemspladser på Rosenlundsskolen er der behov for en samlet prioritering af anlægspuljen Diverse ændringer af daginstitutioner Redegørelse Det foreslås de resterende 1,5 mio. kr. frigives til følgende projekter (anslået beløb): Etablering af ekstra toiletrum i Børnehuset Askelunden, Grantofteparken 2A i alt kr. ekskl. moms. Da Askelunden i sin tid var på tegnebrættet, var det for byggeudvalget et stort ønske, børnehuset fik et vandrum. Dette ville til gengæld betyde, to børnehavegrupper skulle deles om et toiletrum med 3 toiletter. Undervejs i byggeprocessen måtte projektet barberes økonomisk flere gange og i denne proces blev blandt andet vandrummet sparet væk - men der er stadig kun et toiletrum. Det rum, der skulle have været vandrum, men i stedet blev et depot, er forsynet med fungerende gulvvarme samt forberedte kloak- og vandinstallioner med henblik på etablering af et toiletrum. Ekstra myndighedskrav i forbindelse med etablering af ekstra fritidshjemspladser i Børnehaven Fredegården, Krvej 30B i alt kr. I forbindelse med etableringen af børnegruppen til udvidelse af Børnehaven Fredegården i Støtteteamets tidligere lejlighed er der øgede udgifter til brand- og myndighedskrav og yderligere behov for etablering af funktionsdygtig legeplads på grund af øget børnegruppe. Projekt vedr. etablering af bedre adgangsforhold i børnehuse etableret af gamle pavilloner fra Storebælt i alt kr. Børnehusene på Skotteparken 3, Hold-an Vej 158 og Stenhusstræde 1 er alle opført af gamle arbejdspavilloner fra byggeriet af Storebæltsbroen. Der er indkommet ansøgninger fra Børnehuset Skotteparken 3 og Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 og forbedringer af adgangsforholdene således garderobe og grupperumsfaciliteterne holdes adskilt med forbedringen af rengøringsstandarden til følge. Det anbefales, der afsættes kr. til etablering af et projekt i et af børnehusene. Det skal understreges der ikke er lavet en priskalkulion på denne sag, så beløbet er skønnet. Pulje til legepladsforbedringer (50 % medfinansiering fra dagtilbud) på i alt kr.

18 Det anbefales, der afsættes en pulje til generelle legepladsforbedringer, set i lyset af de kommende strukturændringer, hvor behovet for ændringer vil blive aktuelt når institutioner sammenlægges og flere aldersgrupper vil benytte legepladserne i større eller mindre omfang. Derudover er der fors behov for midler til legepladsforbedringer af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover er der behov for understøtte de økonomiske meget udgiftstunge forbedringer af legepladser med henblik på forts implementering af tidligere indssområde om, legepladser og udearealer i institutioner indrettes og udformes i samarbejde med børn, så de udfordres fysisk, bliver nysgerrige og gives mulighed for eksperimentere og overskride egne grænser. Det anbefales, en forudsætning for bevilling af tilskud til kommende legepladsforbedringer forudsætter en 50 % medfinansiering af dagtilbudet og projekter der har et dokumenteret (sikkerhedsrapport) sikkerhedsmæssigt formål prioriteres højest. Bilag Anlægsskema Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Dagpasning 0-9 år foreslår, der søges bevilling på kr. til projekt 4201 Diverse ændringer af dagtilbud til etablering af ekstra toiletrum, myndighedskrav, adgangsforhold og legepladsforbedringer. Socialudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 16: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 12: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 9: Tiltrådt.

19 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10. Forslag til Lokalplan nr. 120 for et erhvervsområde omkring Metalbuen Resumé Som led i Kommunalbestyrelsens løbende indss for modernisere planbestemmelserne for kommunens ældre industrikvarterer er der udarbejdet et forslag til lokalplan for området omkring Metalbuen. Redegørelse Siden 1960 erne har industrikvarteret været omftet af Byplanvedtægt nr. 15, der oprindelig omftede hele området langs Industriparken mellem Ring 4 og Skovlunde. Kvarteret var forbeholdt traditionelle produktions- og lagervirksomheder, og med den gradvise tilbagegang for disse erhvervstyper i hele hovedstadsregionen voksede behovet for tidssvarende bestemmelser om ejendommenes anvendelse. Planbestemmelserne for andre dele af industrikvarteret er tidligere ændret gennem lokalplanlægning, senest i 2000 med Lokalplan nr. 108 for området vest for Malmparken. Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for den resterende del, som kan bidrage til grundejere, investorer og virksomheder finder anledning til modernisere og videreudvikle området. Med lokalplanforslaget er der lagt op til tidssvarende og mere detaljerede anvendelsesbestemmelser, som under hensyntagen til de eksisterende virksomheder åbner mulighed for etablering af nye virksomhedstyper. Da lokalplanområdet ligger tæt på Malmparken Stion, er der tillige, i henhold til region- og kommuneplanlægningen, udvidede muligheder for forøge bebyggelsesmulighederne. Den del af industrikvarteret, som er omftet af det aktuelle planforslag, var i byplanvedtægten opdelt i tre delområder forbeholdt virksomheder af forskellig størrelse. Gennem årene er de største forandringer sket i området nord for Metalbuen, som var udlagt til mellemstore virksomheder. Der er heri sket en række opkøb og sammenlægninger, således der i dag kun er tre grundejere tilbage. På denne baggrund er delområdernes afgrænsning justeret. Et mindre delområde langs lokalplanområdets østlige grænse, der støder op til villakvarteret i Skovlunde, vil forts kunne anvendes til småerhverv. Desuden opretholdes muligheden for på hver af disse ejendomme indrette én bolig. Det betyder, delområdet miljømæssigt vil fungere som en buffer mellem det egentlige erhvervsområde og det tilstødende boligkvarter.

20 Plan & Byg har gennemført en indledende miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, hvor det vurderes, planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Den indledende vurdering har været til høring hos HUR, Københavns Amt, NESA, Københavns Energi, Banedanmark samt Amtsmuseet Kroppedal. Da høringen ikke har givet anledning til kommentarer, finder afdelingen ikke grundlag for, der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Bilag Forslag til Lokalplan nr. 120 (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen soplæg Plan & Byg foreslår, Forslag til Lokalplan nr. 120 vedtages med henblik på udsendelse til offentlig høring i perioden 10. oktober til 10. december 2006, der afholdes borgermøde om planforslaget torsdag den 30. november 2006, og der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. september 2006 Punkt 14: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 25. september 2006 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af vandtakst for 2006

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune"

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 26. februar 2007, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008.

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008. Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 31. marts 2008, kl. 17:30 i Udvalgsværelse 1 Medlemmer Tom Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ReferatEventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

ReferatEventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i mandag den 24. maj 2004, Kl. 18.00 i s mødesal ReferEventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

2... Ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - 2. behandling/endelig vedtagelse 3 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor:

I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor: I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor: Torsdag den kl. 16.00. Såfremt bestyrelsens medlemmer måtte ønske eventuelle emner

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Kunstrådet

Kunstrådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 21-11-2013-21-11-2013 21.11.2013 kl. 17:00 Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Nielsen (A) - Deltog Helle Hardø Tiedemann

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 16. maj 2013 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 2013 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere