Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors"

Transkript

1 Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1

2 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca ejendomme på Mors. Nogle skal sluttes til den offentlige kloak, mens andre kan vælge at lave forbedret rensning af spildevandet fra ejendommen. Det kan ske på flere måder, og i denne pjece beskriver vi mulighederne. Du kan også læse om baggrunden og se en tidsplan for arbejdet. Åer og søer Formålet med at rense spildevandet er at højne vandkvaliteten i åer og søer. Flere vandløb på Mors overholder ikke de målsætninger, Viborg Amt har stillet op. Det kan skyldes små mængder spildevand, som forstyrrer den biologiske balance. De ejendomme, der leder spildevand ud til disse vandløb, skal derfor rense vandet bedre. På den måde lever Morsø Kommune og Viborg Amt op til kravene i vandmiljøplanen. Spildevandsplan Projektet med spildevand i det åbne land er en del af spildevandsplanen. Du kan se hele oplægget på kommunens hjemmeside, eller i Teknisk Forvaltning. 2

3 Sådan skal vandet renses Viborg Amt har vurderet vandløbene og har delt det åbne land op i fire renseklasser, alt efter hvilke stoffer vandet skal renses for: O: Organiske stoffer OP: Organiske stoffer og fosfor SO: Ammoniak og organiske stoffer SOP: Ammoniak, organiske stoffer og fosfor To grupper Ud fra amtets materiale har Morsø Kommune udpeget de ejendomme, der skal rense vandet bedre. De er delt ind i 2 grupper. Gruppe 1 Ejendomme med udløb til åer og bække med en utilfredsstillende miljøtilstand. Her skal spildevandet renses, så 90 pct. af de organiske stoffer forsvinder. Rensekrav: O. Gruppe 2 Ejendomme med udløb til søer eller særligt følsomme områder. Her skal spildevandet renses, så 90 pct. af de organiske stoffer og 90 pct. af fosforen forsvinder. Rensekrav: OP. Påbud Over en årrække vil de berørte grundejere få et påbud fra Morsø Kommune om at rense spildevandet bedre. På de næste sider kan du se, hvornår det sker i de enkelte områder. 3

4 4 SALLINGSUND BREDNING KÅS DRAGSTRUP VIG BREDNING THISTED FEGGESUND DRÅBY VIG GLOMSTRUP VIG Nykøbing Mors Øster Assels Ørding Karby Flade Bjergby Redsted Frøslev Vils Jølby Øster Tødsø Erslev Sundby Vodstrup Dråby Sønder Sejerslev Vester Assels Sillerslev Blidstrup Sillerslev Havneby Centrum Torp Hvidbjerg Ljørslev Solbjerg Skallerup Solbjerg Ovtrup Dragstrup Fjallerslev Hvidbjerg Rakkeby Tæbring Øster Vester Jølby Vester Torup Sønder Mollerup Vejerslev Fredsø Elsø Lødderup Galtrup Tøving Gullerup Alsted Hesselbjerg Jørsby Ejerslev Sindbjerg

5 Hvem, hvor og hvornår? På kortet kan du se, hvornår der skal ske forbedringer i de enkelte områder på Mors. Kommunen har fastlagt rækkefølgen ud fra følgende prioritering: 1. Ejendomme, der ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. 2. Områder, hvor målsætningen for vandløbet ikke er opfyldt. 3. Ejendomme, hvis spildevand påvirker det nærliggende vandløb. 4. Vandløb, der påvirkes af overløb fra det offentlige afløbssystem. 5. Områder, hvor der er problemer med badevandskvaliteten i Limfjorden på de steder, hvor åer eller bække løber ud i fjorden. Et vandløb ad gangen Vi tager et vandløb ad gangen. Når vi går i gang i et område, skal alle ejendomme, der leder vand ud til det aktuelle vandløb, have forbedret rensning af spildevandet. Du får et skema Når vi starter i et område, sender vi et brev til ejeren af hver enkelt ejendom. Det indeholder et skema med de oplysninger om spildevandsanlæg og afløb, som Morsø Kommune har registreret på ejendommen. Som grundejer skal du 1. gå skemaet igennem. 2. vurdere, om oplysningerne er korrekte. 3. returnere skemaet til Morsø Kommune. Du får besøg Når kommunen har fået oplysningerne fra alle grundejere, kommer en af kloakforsyningens medarbejdere på besøg på hver enkelt ejendom. Formålet er at få et præcist billede af afløbsforholdene. Vi skal blandt andet se, om der løber spildevand ud i dræn og videre ud til et vandløb. Påbud Hvis registreringen viser, at der fra ejendommen bliver ledt spildevand ud til et nærliggende vandløb, vil kommunen udstede et påbud om at forbedre rensningen. Hvis det derimod viser sig, at der ikke ledes spildevand ud til et vandløb fra ejendommen, får ejeren ikke noget påbud, og der skal ikke ske yderligere på ejendommen. 1. prioritet: prioritet: prioritet: prioritet:

6 Individuelle anlæg Bundfældningstank Vælger du et individuelt anlæg, skal du etablere en bundfældningstank med to eller tre kamre. Den skal kunne rumme mindst 2000 liter. I bundfældningstanken falder større genstande og eventuelle metaller til bunds. Vandet fordeles bedst, hvis det pumpes fra bundfældningstanken. Tanken må ikke løbe over. Derfor skal du undgå at skylle meget store vandmængder ud på én gang. Det duer heller ikke at have regnvand til at løbe i anlægget. Bundfældningstanken skal tømmes en gang om året for at sikre, at slammet i bunden ikke løber over. Eksisterende bundfældningstanke vil kun i meget få tilfælde kunne godkendes til brug i et nyt anlæg. Rensning Efter bundfældning skal spildevandet renses. Det kan ske ved at etablere nedsivningsanlæg biologisk sandfilter minirenseanlæg privat fællesanlæg kloakering På de følgende sider kan du se en beskrivelse af de enkelte løsninger. Alt skal sluttes til Al husstandens spildevand skal ledes til anlægget. Det betyder, at alle håndvaske, toiletter og vaskemaskiner skal sluttes til. Det kan for nogle grundejere betyde, at de skal have lagt nye rør inde på grunden. På skemaet kan du se en oversigt over de enkelte løsninger. Oversigt over spildevandsløsninger i det åbne land (Alle priser er inkl. materialer, arbejdsløn og moms) Anlægstype Bundfældningstank Nedsivning (ekskl. bundfældningstank mv.) 5) Biologisk sandfilter (ekskl. bundfældningstank mv.) 5) Minirenseanlæg (ekskl. bundfældningstank mv.) 5) Renseklasser der opfyldes Ingen, men tanken kræves i flere af de andre løsninger. O, SO, OP, SOP Velfungerende og velafprøvet, men kan ikke anvendes overalt. Vurdering Levetid Anlægspris Driftspris Standardprodukt 30 år kr. 500 kr. pr. år 1) år kr. 5) kr. pr. år 1) O, SO Fungerende år kr. 5) kr. pr. år 1) O, SO, OP, SOP Krav til typegodkendelse, men endnu ingen erfaring. Kloakering og tryksat O, SO, OP, SOP Velfungerende kloakering 4) og velafprøvet år kr. 5) (forventet pris) Mindst 60 år kr. pr. år 1) (Forventet pris) ca kr. 2) kr. pr. år 3) 6 1) Inkl. tømning af bundfældningstank. 2) Tilslutningsbidrag for medlemskab af kloakforsyning. Hertil kommer sløjfning af tanke og evt. omlægning af rør. 3) Vandafledningsbidraget i Morsø Kommune er i år ,- kr. pr. m 3 og et typisk vandforbrug for en familie er på 150 m 3 pr. år. 4) Løsningen med kloakering kan kun bygges og drives af kommunen eller et privat spildevandslaug. 5) Hertil kommer udgifter til etablering af bundfældningstank, såfremt den eksisterende tank ikke er egnet samt evt. omlægning af rør.

7 Nedsivningsanlæg Litteratur Nedsivningsanlæg op til 30 PE, Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2, Publikationen kan downloades ved at klikke her. Anlægget består af en række sivedræn, typisk på 2x15 meter. Det fungerer ved, at det forrensede spildevand siver ned gennem jordlagene til grundvandet. I den øvre del af jorden bliver en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer nedbrudt af mikroorganismer eller aflejret. Bundfældningstank Inden vandet når nedsivningsanlægget, skal det igennem en bundfældningstank. Se beskrivelsen på side 6. Over jorden Hvis grundvandet står højt, eller jorden er hård, skal anlægget bygges i en mile over jorden for at sikre, at spildevandet bliver renset effektivt. Særlige krav I områder med særlige drikkevandsinteresser skal nedsivningsanlægget etableres som et tryksat system, og det skal bestå af mindst 3 sivestrenge på hver 20 meter. Hvad koster det? Anlæg: Et anlæg til fem personer koster kr. uden bundfældningstank og nye rør. Drift: Tømning af tank koster ca. 500 kr. plus eventuel service på pumpe. Fordelerrør skal spules ca. hvert andet år. Levetid: år for selve anlægget. Pumpen har kortere levetid. Bemærkninger Renseklasse: Alle. Nogle jordtyper egner sig ikke til nedsivning. Du skal selv kontrollere, om din jord er egnet. Der er krav om en særlig afstand fra anlægget til grundvandsspejl, vandboringer og vandløb. Morsø Kommune kan hjælpe med råd og vejledning. Bundfældningstank Fordelingstank Fordelerrør Nedsivningslag af sand med pumpe Udluftning Nedsivning Spildevandet løber ud i en række dræn, der typisk er på 2x15 meter. Herfra siver vandet langsomt gennem jordlagene, hvor de forurenende stoffer bliver nedbrudt eller aflejret. 7

8 Biologisk sandfilter Litteratur Biologiske sandfiltre op til 30 pe, Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3, Publikationen kan downloades ved at klikke her. Anlægget fungerer i princippet som et nedsivningsanlæg. Her foregår rensningen blot i en lukket enhed, inden vandet ledes ud af anlægget. Ler eller højt grundvand Biologisk sandfilter kan være den rigtige løsning, hvis jorden er hård og lerholdig, eller hvis grundvandet står højt på grunden. Her fungerer et traditionelt nedsivningsanlæg ikke. Hul med filtersand Sandfiltret anlægges i et 2 meter dybt hul, der er foret med en plastikdug. Hullet er fyldt med filtersand, som vandet siver igennem. Mikroorganismer nedbryder en stor del af de forurenende stoffer. I bunden er der et drænlag, hvor det rensede vand samles op og sendes ud i jorden. Bundfældningstank Inden vandet når sandfiltret, skal det igennem en bundfældningstank. Se beskrivelsen på side 6. Hvad koster det? Anlæg: Et anlæg til fem personer koster kr. uden bundfældningstank og nye rør. Drift: Tømning af tank koster ca. 500 kr. plus eventuel service på pumpe. Fordelerrør skal spules ca. hvert andet år. Levetid: år for selve anlægget. Pumpen har kortere levetid. Bemærkninger Renseklasse: O og SO. Man kan ikke rense for fosfor gennem et biologisk sandfilter. Hvis man samler spildevand fra toilettet i en særlig tank og kører det til renseanlægget, kan man opfylde alle renseklasser ved at lede det øvrige spildevand gennem sandfiltret. Bundfældningstank Fordelingstank Fordelerrør Filterlag Dræn Membran med pumpe Udluftning Udluftning Udluftning Udløb 8 Sandfilter Sandfiltret er et lukket system, hvor vandet renses ved at sive ned gennem et to meter dybt sandlag.

9 Minirenseanlæg Litteratur Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg, Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4, Publikationen kan downloades ved at klikke her. Et minirenseanlæg er en lille kopi af et stort kommunalt renseanlæg. Det omfatter mekanisk rensning i en bundfældningstank. biologisk rensning, hvor mikroorganismer i en tank nedbryder en del af de forurenende stoffer. kemisk rensning, hvor tilsatte kemikalier nedbryder fosfor. Bundfældningstank Inden vandet når minirenseanlægget, skal det igennem en bundfældningstank. Se beskrivelsen på side 6. Vedligeholdelse Anlægget skal løbende vedligeholdes. De mekaniske dele skal kontrolleres og justeres, og du skal have taget prøver for at konstatere, om anlægget renser, som det skal. Der findes en række forskellige løsninger på markedet. Uanset hvilken du vælger, skal anlægget godkendes af Morsø Kommune. Hvad koster det? Anlæg: Et anlæg til fem personer koster kr. uden bundfældningstank og nye rør. Drift: Tømning af tank koster ca. 500 kr. Serviceaftale, ca kr. Elforbrug, kemikalier og løbende vedligeholdelse. Levetid: år for selve anlægget. Brønden over 50 år. Bemærkninger Renseklasse: Alle. Et minirenseanlæg skal være typegodkendt. Endnu er intet anlæg typegodkendt. Ejeren skal indgå en drifts- og serviceaftale for anlægget. Bundfældningstank Biologisk renseanlæg Udluftning Udløb Renseanlæg Et minirenseanlæg er en lille kopi af et kommunalt renseanlæg. 9

10 Kloakering Ved kloakering sender husstanden sit spildevand til et større renseanlæg. Fra ejendommen vil spildevandet ofte blive ledt til en brønd, hvorfra det går videre til det etablerede kloaksystem. Anlæg I den kommunale kloakforsyning betaler alle samme takst, og kunderne deles om driftsudgifterne. Når en ny ejendom skal sluttes til, betaler kloakforsyningen for at etablere systemet. Grundejeren betaler et fast beløb for at blive sluttet til uanset hvor ejendommen ligger. Udgifterne til at ændre installationer, afløb og rør på egen grund skal grundejeren selv betale. Ingen vedligeholdelse Til gengæld er der stort set ingen vedligeholdelse at bekymre sig om, når systemet er etableret. Kloakforsyningen står for al drift og vedligeholdelse af det fælles anlæg. Det gælder både kloaksystemet og renseanlæg. De tilsluttede forbrugere betaler den faktiske udgift for driften. Den kommunale kloakforsyning må hverken give overskud eller underskud. Hovedkloakledning Stikledning Brønd Litteratur Vejledning om bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, 1999, fra Miljøstyrelsen, som kan ses på internettet klik her. Hvad koster det? Anlæg: Tilslutning til offentlig kloak koster i 2004-priser kr. plus moms for både spildevand og regnvand, heraf kr. plus moms for kun spildevand. Dertil kommer evt. udgifter til at ændre ejendommens afløb og til at sløjfe eksisterende tanke. Drift: Grundejerne betaler efter vandforbrug. I 2004 er prisen 20 kr. plus moms pr. kubikmeter. Ved et forbrug på 100 kubikmeter er det kr. plus moms. Bemærkninger Renseklasse: Alle. Det kan være dyrt at ændre sine installationer for at blive sluttet til den offentlige kloak. Til gengæld er det en driftssikker løsning, hvor man er fri for miljømæssige eller økonomiske overraskelser i fremtiden. 10 Kloakering Vandet ledes fra ejendommen via en stikledning til den offentlige kloak. Der kan være en pumpestation imellem, hvis den offentlige kloak ligger langt væk.

11 Sådan gør du Vi har sendt dig denne pjece, for at du i god tid kan sætte dig ind i mulighederne. Du behøver ikke bygge eller bestille nyt anlæg allerede nu. Vent til spildevandsplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. Hvis du får et påbud om at forbedre rensningen af spildevandet fra din ejendom, får du også en passende frist. Indhent tilbud Når du har besluttet, hvilken løsning du vil vælge, bør du kontakte en autoriseret kloakmester for at få skruet den rigtige løsning sammen. Når du har overblik over projektet, er det klogt at indhente tilbud fra mindst to kloakmestre. Selve arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Skal godkendes Ethvert nyt spildevandsanlæg skal godkendes af Morsø Kommune. Den autoriserede kloakmester sørger normalt for at søge og opnå godkendelse ved Morsø Kommune. Bundfældningstanken Fælles for alle løsninger undtagen kloakering er, at de kræver en velfungerende bundfældningstank. Prisen på denne indgår ikke i de beløb, der er nævnt her i pjecen. I meget få tilfælde kan eller må den eksisterende bundfældningstank ikke bruges til et nyt anlæg. Privat fællesanlæg Hvis du og dine naboer overvejer en fælles løsning, er I meget velkomne til at kontakte forsyningsafdelingen i Morsø Kommune for at få råd og vejledning. Tidsplan Den overordnede tidsplan for spildevandsplanen ser således ud: Sommer 2004 Forslaget til spildevandsplan bliver sendt i offentlig høring. Efterår 2004 Kommunalbestyrelsen vedtager den endelige udgave af spildevandsplanen Morsø Kommune kortlægger spildevandsforholdene for de berørte ejendomme Kommunen udsender et varsel om påbud til de grundejere, der skal forbedre rensning af deres spildevand. Når du får varsel om et påbud, ser tidsplanen således ud: Du modtager et varsel med dokumentation for afløbsforholdene på din ejendom. Hvis du mener, at kommunen ikke kan kræve forbedret rensning, kan du gøre skriftlig indsigelse. 1. måned Informationsmøde med præsentation af spildevandsplanen og mulighed for at stille spørgsmål. 2. måned Kommunen udsteder påbud. 14. måned Anlægget skal være etableret og i drift 1 år efter, at påbuddet er udstedt. 11

12 Vil du vide mere Forslaget til spildevandsplan ligger på kommunens hjemmeside på adressen Der kan du også finde links til flere oplysninger om de enkelte typer anlæg. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forsyningsafdelingen i Teknisk Forvaltning. Morsø Kommune Teknisk Forvaltning Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf Tankegang a/s / Fotograf: Poul Erik Bilstrup

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere