Bilag 2 Høringssvar. Sommerhuskloakering og tidsplan: Det fremgår ikke af noget kort, hvilke ejendomme der kloakeres i hvilket år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Høringssvar. Sommerhuskloakering og tidsplan: Det fremgår ikke af noget kort, hvilke ejendomme der kloakeres i hvilket år."

Transkript

1 1. Telefonisk bemærkning Nogle vandboringer er vist på cb-kort, andre ikke (som nedenstående adr.) Hvad er kriteriet for visning (om noget)? John Johnsen, Grønhøjgaardsvej 8, Telefonisk bemærkning Nedenstående adresse vist som værende planlagt kloakeret på cbkort, men ikke på matrikellisten over berørte ejendomme? Stendyssevej 21, matr. 14ag 3. Telefonisk bemærkning Sommerhuskloakering og tidsplan: Det fremgår ikke af noget kort, hvilke ejendomme der kloakeres i hvilket år. 4. Telefonisk bemærkning om Kirkerup Hvorfor udvides oplandet for Kirkerup ikke med de sidste ejendomme, der ligger nord for Kirkerup ved kloakeringen i den planlagte 2019? Michael Skjødt, Skovfoged, savværksvej 31,

2 5. Indsigelse fra SK Forsyning A/S Slagelse Kommune, Natur & Miljø I fortsættelse af nedennævnte mail skal vi hermed fremkomme med yderligere bemærkninger til det modtagne spildevandsforslag: Kap. 6. Landsbyer I spildevandsplanen er Hemmeshøj planlagt kloakeret i 2011 og Stude i Der bør byttes om således Stude kloakeres i 2011 og Hemmeshøj i 2012 således at landsbyen nærmest Korsør Rens kloakeres først. Vedr. Strandkolonien Granskoven - Opland 2KO0266 I lokalplanforslag vedr. Strandkolonien Granskoven er under Kloakplanlægning/betjening angivet følgende "I forbindelse med omdannelsen af nabogrunden i overensstemmelse med Lokalplan nr. 131 Halsskov Havn, Kanalbyen, tilsluttes Strandkolonien Granskoven den offentlige kloakering, jf. spildevandsplanen." Dette er o.k. Imidlertid foreskriver den nye spildevandsplan at Granskoven skal separatkloakeres. Dette anmodes ændret til spildevandskloakeres vedr. Vejområdet renovering af Rosengade i 2010 Forinden renovering af Rosengade skal SK Forsyning foretage renoveringer af kloak, vand og fjernvarmeledninger. SK Forsyning foreslog på et samarbejdsmøde d. 7/12 09 at vejrenovering blev foretaget over 2 år, hvilket Vejområdet afviste. SK Forsyning er således i gang med at forberede en seperatkloakering i Rosengade for udførelse indeværende år. Ejendommen langs Rosengade skal efterfølgende pålægges separering og tilslutning til de indlagte stik, hvilket ligeledes bør indarbejdes i spildevandsplanen. Der er ydermere det forhold at ejendommene formentlig har private kloakker beliggende i Rosengade, som skal omlægges. Begge dele naturligvis med fordel inden Vejområdet i efteråret 2010 færdiggør renoveringen af Rosengade med pæne nye belægninger. prioritering af spildevandsplanens anlæg: På baggrund af spildevandsplanens overslagstal synes der opnået mest miljø for midlerne ved en fremrykkelse af kloakeringen af sommerhusområderne langs Slagelse Strand på bekostning af kloakering af åbent land. SK Forsyning anbefaler, at kloakering Sommerhusområder fremrykkes og Kloakering åbent land tilbagerykkes modsvarende. Det kan ikke udelukkes, at SK Forsyning i den kommende periode måtte fremkomme med yderligere bemærkninger og kommentarer til planforslaget. Såfremt der er spørgsmål til forståelsen til ovenstående mail venligst kontakt undertegnede. Med venlig hilsen Anker Helbo Larsen, Anlægschef

3 6. SK Forsynings indsigelser del 2

4

5 7. Indsigelse vedr. ledningsnet og oversvømmelse Til Slagelse Kommune, Teknik & Miljø. I forbindelse med den forestående kloakering af sommerhusområdet ved Næsby Strand, 4200 Slagelse, er der planlagt en ekspropriation på blandt andre min ejendom, Græsgangen 17, idet der er projekteret en pumpestation i forbindelse med et tryksat kloaksystem. Slagelse kommune har i 2009 udarbejdet en kystplan, der kortlægger de bebyggelser langs kysten, som kan blive påvirket af oversvømmelser fra havet, og her figurerer de lavtliggende sommerhusområder ved Næsby Strand som absolut i farezonen, hvilket oversvømmelserne i 2006 og 2007 med al tydelighed understregede. Som det er Slagelse kommune bekendt, har et digeudvalg under Grundejerforeningen 18D - Næsby Strand forsøgt at få etableret et højvandsdige efter miljøbeskyttelseslovens 16, hvilket desværre ikke lykkedes på grund af modstand fra enkelte lodsejere, hvorfor en eventuel sikring mod fremtidige oversvømmelser af området herefter har flerårige udsigter. Mine spørgsmål er herefter: 1) Hvilken påvirkning vil en fremtidig oversvømmelse have på ledningsnettet, herunder opstigning af kloakvand fra pumpestationer og skelbrønde? 2) Er ledningsnettet projekteret med foranstaltninger til undgåelse af oversvømmelsesskader? ( højvandsklapper m.v.) 3) Har Slagelse kommune drøftet en sikring mod fremtidige oversvømmelser af området, hvilket jo må antages at være af væsentlig kommunal og offentlig interesse henset til den kommende kloakering? Med venlig hilsen Christian Bojesen Kristoffersvej Ringsted. Tlf:

6 8. Kommentar til spildevandsplanen Fra: Lydia og Vagn Sendt: ma :42 Til: Anna Fjordside Emne: Re: Spildevandsplan for min ejendom Til Anna Fjordside. Tak for din orientering. - det er rigtigt at min ejendom ligger i "det åbne land". Hvis du kikker på et IT luftfoto vil du kunne se den vanskelige beliggenhed mit stuehus har i forhold til kirkemur - under 6 m og på den anden side af stuehuset - 3 meter i den ene ende og 2 meter i den anden ende ud til Gudum å. Mon jeg skal skrive en Speciel orientering til kommunen? Både Thomas Hilkær og Kathrine Raagart kan bekræfte denne gamle møllegårds specielle beliggenhed. - Der betyder at det er mere end vanskeligt at grave kloakledning ned til forventet kommunal ( stor) ledning. Under alle omstændigheder beder jeg vedlægge denne skrivelse til "kommentarer" til Spildevandsplanen. Med venlig hilsen Vagn Nielsen, Leragervej.2.Gudum Slagelse. Telef /fax mail : Original Message From: Anna Fjordside To: Sent: Monday, May 10, :21 AM Subject: Spildevandsplan for min ejendom Til Vagn Nielsen Spildevandsplan kan ses på Det jeg kan se for din ejendom er at du ikke er omfattet af planerne om en offentlig kloakering, men at du ligger i det åbne land. Det betyder, at hvis du ikke har en godkendt renseløsning vil Slagelse Kommune i 2016 give dig et påbud om forbedret rensning. Slagelse Kommune vil forinden påbudet kontakte dig vedr. de forhold der gælder for din ejendom. Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at skrive igen. Venlig hilsen Anna Fjordside Miljøplanlægger Miljø og Natur Dahlsvej Korsør Dir. tlf: Fax: EAN:

7 9. Indsigelse fra Omegnens Fritidshave Fra: Klubhuset Sendt: 21. maj :14 Til: Anna Fjordside Cc: O. F. hovedforening Emne: indsigelse til kloakering Til Anna Fjordside Mail 1 I henvisning til aftale den og forlængelse af tidligere indsigelse, sender vi hermed en samlet indsigelse med vores bemærkninger. Omegnens fritidshave forening, mat.: 5 m, 5 n, 50 a, 50 b, 51b, 55ah, 55ai, Frølunde by Tårnborg. I alt 351 parceller skal hermed oplyse, at vi på generalforsamling den har vedtaget følgende: O.F. Frølunde lokal-generalforsamling, bestående af 351 parceller, erklærer hermed, at vi ikke ønsker kloakering af området. Det er vores opfattelse, at vi ikke bidrager til nogen form for forurening og ser frem til møde med kommunen. Vi er en andelsforening. O.F. ejer grunden og består af 8 afdelinger på sjælland. Det enkelte medlem har således kun brugsretten til sin parcel og ejer således ikke jorden. Vi er medlem af Ydre vejle`s pumpe-dige lav og har en fast plads i bestyrelsen. Vi ligger syd for Tjokholm diget i kote ca. 0,5. Derfor har vi dræn-grøfter og pumper for at styre grundvand og overfladevand i form af nedbør. Vores problem er størst når vegetationen ikke kan hjælpe om vinteren. Vi havde 18 sommerhuse der blev alvorligt skadet under stormfloden Vi afvander 2 steder til Tjæreby-Vejlerenden i sidste ende af denne. Ved længere varig pålandsvind kan grundvandet stige med 100 m.m. Ifølge kystplanen stiger vandet 0,5 m.m. pr. år. Vi har deltaget i de offentlige møder vedr. spildvandsplanen og har haft telefonisk kontakt til driftschef Jan Jørgensen S.K. forsyning, samt Anna Fjordside fra miljø. Vi har vedhæftet et billede taget den , sted: Engsnarreskellet 16, der viser at der kun er 20 cm. til grundvandet. Via Jan Jørgensen SK Forsyning, er vi blevet oplyst om at SK kun er forpligtiget til at sætte en brønd på hver matrikel, det vil sige der på hver af disse max 7 brønde skal tilsluttes ca. 50 forbrugere. En anden væsentlig omkostning vil være, at der skal etableres en masse pumpebrønde for at transportere spildvandet fra den enkelte forbruger frem til de max 7 etablerede brønde. Et enkelt regnestykke giver: (hver pumpebrønd 4 forbrugere) 12 x 7 = 84 ekstra brønde, + evt. Buster brønde grundet meget lange afstande, hvor der skal etableres el-måler, fordelt over området, samt rørføring mellem disse. En anden teknisk fordyrende faktor er grundvandsstanden der over året varierer mellem 1 cm. over overfladen til cm. under overflade. Vi har derfor henvendt os til aut. Kloakmester Tom Rasmussen for at få hans mening, da han er bekendt med området. Det vil være yderst vanskeligt for et kloakfirma at forsikre sig i forbindelse med arbejde under vores forhold. Det vil være rasende dyrt at bruge underboring, samt undergrunden ikke er det bedste til sådan arbejdsmetode. Derfor frygter vi, at der kun bliver sat brønde op ved Broholmvej og vi selv må klare resten. Da medlemmerne ikke ejer jorden vil det være svært at låne til kloakering, samtidig med vi skal have målerbrønde ned og vi skal betale til kystsikring. De medlemmer vi har, er ikke økonomisk resurse stærke og der må være plads til de kan have en fritidshave. Vores 351 parceller er O:F`s ejendom og kan derfor ikke bruges af den enkelte bruger som sikkerhed ved optagning af kreditforenings eller anden form for lån. Ligeledes er den for pensionister mulighed for lovmæssige indefrysning af investeringen i ejendommen ikke mulig. Ligeledes er salgsværdien af bygningerne i området meget lavt og kan derfor ikke retfærdiggøre en investering i denne størrelsesorden. Af disse grunde vil den planlagte kloakering af området blive flere gange dyrere end det beløb der er forkalkuleret for alle andre sommerhusområder i Slagelse kommune, uden det efter vores mening giver nogen væsentlig miljø forbedring. Efter samtale og fremsendte dokumenter fra Anne Fjordside, miljøplanlægger, ser vi intet bevis for at vi er med til en forurening af badevandet. Vi har oplyst at vi afvander til Tjæreby-Vejle renden 2 steder. Denne fortsættes via pumpestation ud i Tudeå vest for Bilsøvej. Vi har fået oplyst at Sortesvælgsrenden (st ) der går forbi lodsepladsen og Hulhøjsrenden (st ) ikke opfylde deres målsætning. Disse

8 ligger opstrøms for vores udløb. Målsætningen for Tudeå øst for Bilsøvej (240030) opfylder heller ikke kravet. En evt. forurening stammer således ikke fra vores område. Der er heller ikke nogen sammenlignings grundlag med målingerne ved Næsby Strand. Vi ser frem til forståelse af vores indsigelse og deltager gerne i møde vedr. kloak-kystsikring. Mail 2 følger med 2 kort. Med venlig hilsen På lokalbestyrelsens vegne Ved formand Palle Orth Kopi til O.F. F.U. Gothersgade, driftschef Jan Jørgensen SK

9

10

11 10. Indsigelse vedr. Papegøjevej Fra: Per & Karina Sendt: 18. maj :42 Til: Teknik og Miljø Emne: Spildevandsplan for sommerhusområdet Hej Jeg søgte efter tidsplanen for det fastlagte arbejde og stødte tilfældigt på listen af huse der er omfattet af kloakeringen. Papegøjevej som vi ejer er IKKE på listen og det er en fejl. Vores hus er derimod korrekt omfattet af den skravering der er på et tegnet kort. Vil i ikke lige være venlige at bekræfte at vi bliver kloakeret; nu har vi glædet os sådan, så må det ikke glippe. M.v.h. Karina & Per Pedersen Uranusvej Slagelse Ejere af : Papegøjevej 8, 4200

12 11. Indsigelse fra Biokube Bilag 2

13

14

15 12. Indsigelse fra Kelstrup Strand Bilag 2

16 13. Indsigelse vedr. skidenrenden/lagunen Fra: Sendt: 13. maj :37 Til: Teknik og Miljø Emne: Spildevandsplan Kære Spildevandsplanlæggere. Jeg har via hjemmesiden prøvet at blive klogere på spildevandsplanen. Det hjalp ikke meget i forbindelse med mit anliggende, - dertil rakte mine evner til at søge og bruge tid derpå ikke tilstrækkeligt, Det jeg kunne finde var mere filosofisk end konkret. Derfor: Konkret kunne jeg godt tænke mig at vide (stille forslag til), hvorledes man har planlagt at undgå uhensigtsmæssige oversvømmelser ved voldsomme regnskyl. Jeg bor lige ved siden af skidenrenden, som jo aftager en god del af regnvandet, og tydeligvis har denne rende ikke tilnærmelsesvis de rette dimensioner, så der derfor opstemmes vand, der ellers let ville kunne bortledes. Forslag: Afløbet fra Lagunen til åen gøres større, da det er grotesk lille og hurtigt opstemmer vand i selve lagunen. Derfra opstemmes vandet selvfølgelig hele vejen bagud i systemet og giver opskudte kloakdæksler og oversvømmelser. Vejunderføringerne af Skidenrenden er tydeligvis også "flaskehalse", de bør udvides eller suppleres med paralelle rør. Alternativt kunne der laves tilstrækkelige bufferbasiner, - men det er vel fuldt så dyrt. som at rette selve "flaskehalsproblemerne". Dette er blot lidt logik set fra kanten af min matrikel. God arbejdslyst! Med venlig hilsen Michael Tønning Dacor Dykker Sport / Værksted Nordvej 5, DK-4200 Slagelse Tlf./fax

17 14. Positiv bemærkning om forslag til Spildevandsplan Emne Spildevandsplan Navn Erik Juul-Pedersen Adresse Vej Havrevej Nr. 8 Etage Postnr. og by 4200 Slagelse adresse Kommentar Det er glædeligt, at den nye spildevandsplan vil kloakere alle sommerhuse. Herved opnås den største sikkerhed for miljøet, både landet, hvor udsivning kan forurene jord og vandløb, men også vandet, hvor der også nemt forurenes. De seneste år har ikke været gode, bl.a. er blå flag fjernet fra Næsby strand og der ses ingen planer om genetablering. Samtidig risikerer sommerhusejerne ikke dobbelt udgift, først til en mulig reparation af gamle siveanlæg, og fordi en anden i området forurener senere en kloakering alligevel. Og så vil det sikre alle sommerhuses værdi, idet der ikke bliver forskel på, om dette eller naboens hus er kloakeret.

18 15. Indsigelse omkring offentlighedsfasen Fra: Susanne Sperling Dato: 20. maj Emne: Spildevandsplan Til: fra en sommerhusejer ved Næsby Strand Jeg mener ikke, at Slagelse Kommune har gennemført en lovlig høring af den Nye spildevandsplan. Jeg er en af de 794 grundejere som ifølge den eksisterende spildevandsplan ikke skal tilsluttes kloak med central rensning. Jeg mener ikke, at det er rimeligt at antage, at jeg ser en lokalavis fra Slagelse i vinterhalvåret, og jeg mener heller ikke at der er nogen mulighed for at jeg får en fornemmelse af, at den længe drøftede eksisterende spildevandsplan skulle være påtænkt ændret, og derved klikker mig ind på Slagelse Kommunes hjemmeside. Jeg er klar over, at der har været kommunesammenlægninger, men det opfatter jeg ikke som noget som kan have indflydelse på min grunds jordbundsforhold. Jeg mener med andre ord at jeg skal have informationen om høring af ny spildevandsplan sendt til min folkeregisteradresse. Miljø og sundhed? Der er ikke nogen sidetal i det forslag til Spildevandsplan , som jeg fik af en mand fra Orbicon på Borgermødet d. 9. maj 2010 i Stillingehallen, men under Kapitel 7 står der øverst på siden, at forbedringen af spildevandsrensningen i kommunens sommerhus områder har udelukkende et miljømæssigt og sundhedsmæssigt perspektiv Og det er jo noget mærkeligt noget at skrive. Det er indlysende klart at en decentral håndtering af spildevand er det optimale for Danmarks vandmiljø, og at decentrale lavteknologiske løsninger (evt. kompostering) vil være let gennemførlige i sommerhusområder. Argumentet med at folk har spabade i deres sommerhuse er da helt hen i vejret. Hvis man er en den lykkelige situation at have et hus ved havet, så er det da bare med at komme ned og tage en svømmetur. Økonomien for den enkelte grundejer er meget dårligt beskrevet. Man kan klikke på betalingsvedtægt og takstblad, men det får man ikke noget som helst ud af.. På borgermødet i Stillinghallen blev det oplyst at tilslutningen kostede ca i 2009-kr, og at beløbet ville blive reguleret med pristallet. Anna Fjordside har på et møde i starten af 2008 oplyst at tilslutningen kostede uden moms, altså i 2007-priser, - her er prisstigningen ca 50% på to år eller er de kr evt. uden moms? - og hvad koster det typisk på egen grund? er det kr eller kr i alt, som en grundejer ved Næsby Strand skal skaffe i løbet af et ½ år eller 1½? Jeg mener at man bør fritage sommerhusejere fra den nye spildevandsplan, hvis de kan dokumentere, at de har en bedre og mere miljøvenlig spildevandsrensning end den kommunen kan tilbyde. Det er ved at være på høje tid at vi tager jordens klimaproblemer alvorligt. Venlig hilsen Susanne Sperling, Havrevej 6, Næsby Strand, 4200 Slagelse Vinteradresse: Valdemarsgade 20, 2.th København V

19 16. Fra: Sammenslutningen Sendt: 20. maj :48 Til: Teknik og Miljø Emne: VS: SV: Høring af spildevandsplanen Jeg vil gerne protestere mod den måde, Teknik og Miljø har sendt Spildevandsplan i høring. Det er beskæmmende, hvorledes man prøvede at informere sommerhusejerne om, at spildevandsplanen fra 2006 ikke gælder mere, og at man kan komme med evt. bemærkninger til den nye spildevandsplan Det eneste reelle er, at man sender Spildevandsplan i høring igen, hvor man beder om indsigelser eller høringssvar. Det er meget arrogant at påstå, at det er mig og andre borgere, der ikke forstår ordenes betydning. Bemærkninger kan aldrig blive synonym med indsigelser? Bo Gabes svar på min mail til Anna Fjordside er en del af denne mail. --- Den tirs 11/5/10 skrev Buster Hansen Fra: Buster Hansen Emne: SV: Høring af spildevandsplanen Til: "Bo Gabe" Cc: "Anna Fjordside" "Flemming Kortsen" Dato: tirsdag 11. maj Kære Bo Gabe, Tak for din reaktion på min utilfredshed med kommunens arrogante måde at afvise min kritik af Jeres ordvalg i forbindelse med høringen om den ny spildevandsplan. Jeg må medgive, at det giver mig mange udfordringer (eller problemer), når jeg skriftligt skal kommunikere med nogen, der ikke er indstillet på at bruge den samme terminologi som jeg. Jeg kan forstå på dit svar ("mellem linierne"), at du er enig med mig i, at når kommunen udbeder sig bemærkninger til spildevandsplanen, så er det en fejl. Det er også en fejl, når du siger, at det er os borgere, der mener, at indsigelser, høringssvar og bemærkninger er et fedt. Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på, at det er teknik og miljø, der beder om bemærkninger til høringen om den ny spildevandsplan. (Ikke indsigelser og ikke høringssvar). Personligt er jeg meget positivt indstillet over for den ny spildevandsplan, selv om jeg synes, projektet er meget dyrt. Derfor ærgrer det mig noget, at administrationen og politikerne agerer, som om de er lidt flove over at skulle fortælle os borgere, at det er os, der skal betale gildet. På det lidt længere sigt, bliver spildevandsafgiften en endog rigtig god forretning for "det private aktieselskab" SF Forsyning.

20 Da teknik og miljø øjensynligt ikke vil indse, at proceduren omkring høringen ikke har været særlig velykket, vil jeg overveje din opfordring til at indgive mine "bemærkninger" til høringen inden den 20. maj, med kopi til byrådets medlemmer og den lokale presse. Mange hilsner Buster Hansen --- Den tirs 11/5/10 skrev Bo Gabe Fra: Bo Gabe Emne: Høring af spildevandsplanen Til: Cc: "Anna Fjordside" "Flemming Kortsen" Dato: tirsdag 11. maj Til Buster Hansen Jeg kan forstå, at du ikke er tilfreds med svar fra Anna Fjordside og mig, omkring din mulighed for at indgive høringssvar/ indsigelser til spildevandsplanen samt forskellen mellem høringssvar og indsigelser. Jeg tror det er de færreste borgere, der skelner mellem de to begreber, og vi vil i hvert fald ikke skelne, når vi modtager høringssvarene fra borgere eller foreninger. Uanset om I som borgere vælger at kalde høringssvarene indsigelser eller bemærkninger, vil de blive fremlagt for vores politikere på samme måde, hvilket både Anna Fjordside og jeg også orienterede om i Stillingehallen. Borgernes høringssvar samles op i en hvidbog, hvor de refereres. Administrationen vurderer om høringssvarene giver anlededning til, at der skal ske ændringer inden den endelige spildevandsplan vedtages. Hvidbog med de enkelte høringssvar som bilag bliver forelagt vores politikere, som vedtager den endelige spildevandsplan. Byrådet er på ingen måde bundet af de vurderinger administrationen fremlægger sammen med hvidbogen. Hvis høringssvarende giver anledning til væsentlige ændringer, kan Byrådet også vedtage, at planen skal sendes i fornyet høring, før den kan vedtages og offentliggøres. Byrådets vedtagelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Frem til den 20. maj har du fortsat mulighed for at komme med høringssvar til spildevandsplanen på Venlig hilsen Bo Gabe Afdelingsleder Teknik og Miljø Dahlsvej Korsør Dir. tlf: Mobil:

21 17. Ønske om kloakering, Langelinie

22 18. Indsigelse vedr. Kolonihaveforeningen H/F Grønland Fra: Jan Saksaa Sendt: 30. marts :48 Til: Teknik og Miljø Emne: Ny.Spildevandsplan Til Teknik og Miljø Spørgsmål. Jeg kan se af forslag til den nye spildevandsplan at vores matrikkel Tårnborg HGD 1VN vil blive berørt, da vi som kolonihaveforening ligger inden for denne matrikkel, vil jeg meget gerne have at vide hvilken indvirkning det har for os. VH Formand Jan Saksaa H/F Grønland Halskovvej Korsør

23 19. Indsigelse mod ny spildevandsplan

24

25

26 20. Indsigelse vedr. Fjordterneholmen

27 21. Indsigelser fra Frølunde Fed Grundejerforening

28

29 22. Indsigelse om Flakkebjerg Stationsby, Skørpinge, Halkevad 23. Indsigelse vedr. Tude Å udløbet Fra: Torben Enevoldsen Sendt: 25. maj :13 Til: Teknik og Miljø Emne: Re: Vandmiljøplan Hej igen. Der en der har ringet til mig og indtalt en utydelig besked på min telefonsvarer, vedr. min indsigelse. kan vedkommende sende en mail i stedet for, så vidt jeg kan høre er tlf. nr. 5857??70. Den 19. maj skrev Torben Enevoldsen Jeg vil hermed gøre indsigelse mod vandmiljøplanen, med den begrundelse, at udløbet af Tude Å, ikke er taget med, å udløbet sander til. Især om foråret giver det problemer med oversvømmede marker langs med åen, det må da "tilføre" åen en hel del uønsket miljøbelastning, når markvandet løber / siver tilbage i åen. -- Med venlig hilsen Torben Enevoldsen Slottensgade 3A st.

30 4220 Korsør. Tlf Bilag 2

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup Velkommen til Borgermøde om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup 1 Dagsorden Velkomst ved Udvalgsformand Preben Christensen Kommunens plan for kloakering ved Jens Kalør Planens godkendelse ideer/indsigelse

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg ENERGI VIBORG VAND A/S Att.: Peter Graves Madsen Industrivej 15 8800 Viborg Sendes til: pgm@energiviborg.dk Offentliggørelse af regulering af rørlagt

Læs mere

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg Miljø og Natur 2008 Tillæg nr. 3 Forslag til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan 2003-2012, etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 Orientering 3 2 Formål

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Godkendt den 19. december 2016 Forslag til tillæg har været

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ingen ændring. I den tidligere Lokalplan 197 kunne området ligeledes anvendes til legeplads, baseball, tennisbane og fodboldbane.

Ingen ændring. I den tidligere Lokalplan 197 kunne området ligeledes anvendes til legeplads, baseball, tennisbane og fodboldbane. Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 23-007 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Nr. Dato Fra Bemærkning Kommentarer Ændringer i lokalplanen 1 03.01.2016 Susanne og Palle Olesen Ejer af Karensvej

Læs mere

Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse, som også har været fremsendt til Maiken.

Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse, som også har været fremsendt til Maiken. From: Sent: 6 Aug 2013 08:34:11 +0000 To: Ursula Julie Koch Cc: Subject: RE: SV: SV: SV: SV: Vejsyn på Fuglsigvej. Hej Ursula, Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse,

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 21 By- og Udviklingsforvaltningen Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan 1333-61 Sagsnr. 15/15549 September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere